logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум"

Світовий економічний розвиток неможливий без науково-інноваційної системи університетської підготовки кадрів для виробництва і бізнесу. Сьогодні університети мають стати інтеграторами в світовій спільноті, каталізаторами міжнародної комунікації і кооперації навчальних, наукових установ, виробництва і бізнесу, ініціаторами адаптації законодавства та науково-інноваційної політики окремих держав до загальносвітових тенденцій економічного розвитку. Трансформація університетів у загальновизнане джерело нових знань, сучасних наукових досліджень, людських професійних ресурсів зумовило початок нового історичного етапу розвитку університетів у формуванні власних бізнес-проектів, бізнес-інкубаторів, навчальних підприємств, навчальних дослідних господарств, навчальних виробничих підрозділів, побудованих на капіталізації інновацій і трансфері технологій.

 Спеціалістів, які вже сьогодні здатні впроваджувати новітні світові технології, використовувати надсучасну техніку, приймати оптимальні управлінські рішення, які мінімізують ризики міжнародної співпраці у виробництві та бізнесу, інтелектуально та юридично освічених, патріотів своїх держав і мультинаціональної спільноти в цілому, оберігаючих власні традиції і поважаючих загальнолюдські цінності, готує багатотисячний колектив науковців і викладачів Всеукраїнського науково-навчального консорціуму.

​Головною метою діяльності Консорціуму є: єдина координація діяльності його засновників з підвищення ефективності проведення фундаментальних наукових досліджень, організація, проведення і координація прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу України; формування сучасної ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою для аграрної галузі на основі інтеграції та спільної діяльності наукового, навчального, інноваційного та технологічного потенціалу колективів засновників Консорціуму шляхом узагальнення і розповсюдження передових наукових розробок; створення та впровадження нових технологій навчання з урахуванням національного та світового досвіду; організація післядипломної підготовки фахівців та підготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів.

​До складу структури Консорціуму входять Вінницький національний аграрний університет в складі власне університету, 7 коледжів, науково-дослідного господарства і центру комплексного проектування, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України в складі інституту, 5 дослідно-селекційних станцій та 2 дослідних господарств та Інститут продовольчих ресурсів НААНУ з структурними підрозділами.

​У 2018 році Консорціум це серйозний науково-освітянський потенціал: 85 докторів наук, 405 кандидатів наук, 8 академіків і член-кореспондентів НААН України, близько 15 тисяч студентів з 48 спеціальностей, 74 освітніх програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів. 25 спеціальностей підготовки докторів філософії, 13 спеціальностей захисту кандидатських та докторських дисертацій, 11 фахових періодичних наукових видань, 52 філії кафедр університету у дослідних господарствах та селекційних станціях, 12 спільних наукові проектів, Міжнародний молодіжний аграрний форум, більше 18 традиційних щорічних міжнародних конференцій з питань продовольчої, екологічної, енергетичної та економічної безпеки світу.

За п’ять років функціонування на базах Консорціуму підготовлено більше 1000 дипломних проектів випускників ВНАУ, виконано спільних науково-дослідних робіт, більше ніж на 600 тис. грн., проведено 192 наукових стажувань викладачів і науковців, захищено 8 докторських і 45 кандидатських дисертацій, підготовлено спільними авторськими колективами 86 монографій, підручників і навчальних посібників, більше 1500 статей в тому числі 318 в науково метричних міжнародних виданнях, решта переважно в 11 фахових виданнях Консорціуму.
Особлива увага приділяється підтримці наукової молоді, представники якої беруть участь у традиційних конкурсах Стартапів в рамках щорічного Міжнародного молодіжного аграрного форуму.

Сайт Всеукраїнського науково-навчального консорціуму

 

6475

Події у світлинах