logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Публічна інформація

Вінницький національний аграрний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Вінниця, вул.Сонячна, 3, 21008, загальний відділ (2-й корпус, 1 поверх, на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0432) 43-72-30; факс: (0432) 57-45-75; електронна пошта: rector@vsau.org


Статут університету

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2018 рік

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2017 рік  

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету у 2018 році 

Стратегія розвитку Вінницького національного аграрного університету на 2015-2020 рр. 

Стратегія інтернаціоналізації Вінницького національного аграрного університету до 2025 року

Internationalization strategy of Vinnytsia National Agrarian University 2025

 

Тестові завдання

Колективний договір

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №116л від 02.06.2017р. ліцензія АЕ №527892 Вінницького національного аграрного університету переоформлена в установленому законодавством порядку. Відомості про право здійснення освітньої діяльності Вінницьким національним аграрним університетом розміщені на офіційному веб-сайті МОН України.

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Акредитація

Висновок експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Бухгалтерський облік" Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 

Висновок експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійною програмою "Комерційна діяльність" Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ

Ліцензування

Освітньо-професійні програми (магістр)

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології
201 Агрономія
203 Садівництво та виноградарство
204 ТВППТ
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія

241 Готельно-ресторанна справа

Інформація про результати моніторингу якості освіти

Положення про структурні підрозділи

Інформація щодо організації навчального процесу

Закон України «Про захист персональних даних»

Положення про прийом на навчання до ВНАУ

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про рейтингову оцінку

Положення про відбіркові комісії

Положення про фахові атестаційні комісії

Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід

Положення про юридичну клініку

Положення про переведення студентів на навчання за державним замовленням

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про організацію освітнього процесу

Щодо застосування державної мови в освітній галузі

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті

Зміни до Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНАУ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до диплома

Положення про видачу дипломів з відзнакою випускникам

Положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК у ВНАУ   

Положення про проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії

Положення про предметні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ 

Положення про наукові школи з додатками 

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про надання індивідуального графіку 

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Вінницького національного аграрного університету

Положення про організацію та проведення стажування (практики) студентів, аспірантів Вінницького національного аграрного університету за кордоном

Положення про організацію та методику проведення навчальних занять, відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних заходів моніторингу якості проведення навчальних занять у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб у Вінницькому національному аграрному університеті 

Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту та сторінок у соціальних мережах Вінницького національного аграрного університету

Положення про внутрішню систему забезпечення  якості вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті

Положення про диплом з відзнакою Вінницького національного аграрного університету

Положення про загальні вимоги до змісту та оформлення наукових, науково-методичних, навчально-методичних видань та надання грифів університету

Положення  про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету

 

Документи щодо педагогічних працівників  

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників відокремлених структруних підрозділів-коледжів ВНАУ

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП

Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про кадрову комісію

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про порядок щорічного звітування науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету           

Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету

Положення про Наукове товариство ВНАУ   

Положення про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою на базі Вінницького національного аграрного університету         

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Положення про атестацію працівників бібліотеки 

Положення про порядок конкурсного відбору заступників директорів відокремлених структурних підрозділів (коледжів) Вінницького національного аграрного університету    

Зведений штатний роспис на 2017 рік

Зведений штатний розпис 2016

Положення про преміювання та матеріальне стимулювання працівників Вінницького національного аграрного університету 

Положення про систему управління охорони праці у Вінницькому національному аграрному університеті  

Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Вінницькому національному аграрному університеті

Протидія корупції

Антикорупційна програма ВНАУ 2017

Повідомлення про прояви корупції 

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур 

Інформація фінансового характеру

Зведений штатний розпис 2019 

Кошторис_КПК_2201040

Кошторис_КПК_2201160

Кошторис_КПК_2201190

Річний план закупівель 2019

Додаток до річного плану закупівель 2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за І квартал 2019 року (КПК 2201040)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за І квартал 2019 року (КПК 2201160)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за І квартал 2019 року (КПК 2201190)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за І квартал 2019 року (КПК 2201040)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за І квартал 2019 року (КПК 2201160)

Платні послуги, які надаються ВНАУ

Кошторис на 2017 рік

Річний план закупівель 2017 

Зміни до річного плану закупівель на 2017 рік

Річний план закупівель 2016 

Додаток до річного плану закупівель:

- I квартал

- II квартал 

604

Події у світлинах