logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відділ аспірантури і докторантури

Місцезнаходження Відділу:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2629
Графік прийому:понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00
Телефон:(0432) 46-56-52, 254 (внутрішній)
Еmailpostgrad_doctoral@vsau.vin.ua, postgrad.doctoral2022@gmail.com
ПоложенняЗавантажити

Відділ аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету був заснований як науковий підрозділ університету 25 квітня 1996 року.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань щодо їх організації. 1 жовтня 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ аспірантури і докторантури з кадровим забезпеченням двох штатних осіб (завідувача відділу та фахівця І категорії).

З 19 квітня 2021 року і до цього часу завідувач відділу аспірантури і докторантури – Логінова Світлана Олександрівна. У відділі аспірантури і докторантури ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Коробко Аліна Анатоліївна.

З 25 квітня 1996 року у ВНАУ було відкрито аспірантуру із спеціальностей: 06.01.05 – селекція та насінництво; 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 03.00.04 – біохімія; 03.00.07 – мікробіологія.

28 жовтня 2003 року ВНАУ розширив перелік із наступних спеціальностей в аспірантурі: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Починаючи з 11 травня 2004 року, в аспірантурі ВНАУ було відкрито дві додаткові спеціальності сільськогосподарських наук (06.01.06 – овочівництво та 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво) та розпочала свою роботу аспірантура економічного напрямку (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

В 2010 році у ВНАУ відбулось відкриття найпопулярніших спеціальностей: 05.03.05 - машини та процеси обробки тиском; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 06.01.04 - агрохімія; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2011 році в університеті мають можливість здобувати освіту аспіранти з досить престижних спеціальностей: 03.00.16 – екологія; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Логінова Світлана Олександрівна

Логінова Світлана Олександрівна

завідувач відділу аспірантури і докторантури

dw-docЗавантажити документи

 

Коробко Аліна Анатоліївна

фахівець 1 категорії
відділу аспірантури і докторантури

  

Тинько Інна Вікторівна

фахівець 2 категорії
відділу аспірантури і докторантури

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 23 вересня 2014 року) розширився перелік наукових спеціальностей, ветеринарного напряму, в аспірантурі ВНАУ – 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України прийняв рішення про розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти для Вінницького національного аграрного університету, яке затверджене наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523.

Розширення провадження освітньої діяльності у ВНАУ відбулось за такими галузями знань та спеціальностями, як:

№ п/п   Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності  Ліцензійний обсяг (особи) 
1  05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка 30 
 07 Управління та адміністрування  071 Облік і оподаткування 20 
 13 Механічна інженерія  132 Матеріалознавство 16
 13 Механічна інженерія  133 Галузеве машинобудування 25 
 18 Виробництво та технологія  181 Харчові технології 20 
 20 Аграрні науки та продовольство  201 Агрономія 20 
 20 Аграрні науки та продовольство  204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 15 
 21 Ветеринарна медицина  12 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

У 2021 році у Вінницькому національному аграрному університеті успішно акредитовано п’ять освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Серпневим засіданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем (протокол Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 14 від 27 серпня 2021 р.).

Рішення про акредитацію у ВНАУ освітньо-наукових програм «Галузеве машинобудування», «Матеріалознавство», «Агрономія» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ухвалено на вересневому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 16 від 30 вересня 2021 р.).

 

Сертифікати про акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Відповідно до ліцензованих спеціальностей 07 вересня 2021 року було зараховано на навчання до аспірантури 29 осіб в межах основного набору до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денну та заочну форми навчання, а також 15 листопада 2021 року – 1 особу в межах додаткового набору за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочну форму навчання. 

Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури і докторантури ВНАУ, 09.07.2021 р.

Вступна кампанія 2021 року до аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету

Варто відзначити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній стрімкий прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому ЗВО навчались три аспіранта, сьогодні – 94. Окрім цих майбутніх вчених аграрної науки, маємо 1 здобувача наукового ступеня кандидата наук.

Зверніть увагу, що у звітному році: 6 аспірантів Ярославський А.О. (PhD), Бурлака С.А. (PhD), Черешневий О.І. (PhD), Охота Ю.В. (PhD), Бондаренко-Берегович В.В. (PhD), Мостовенко В.В. (PhD) захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії; 8 аспірантів Білокінна І.Д., Козяр Н.О., Бубновська І.А., Тітаренко О.М., Мордванюк М.О., Мельник М.В., Шафієва Л.Г., Главатчук В.А. та 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук Гонтарук Я.В., Казьмір В.А., Коломієць Т.В., Семчук І.А. і Горбатюк Р.М. успішно захистили кандидатські дисертації після закінчення терміну навчання. Також 5 здобувачів наукового ступеня доктора наук Дюк А.А., Пришляк Н.В., Берник І.М., Підвальна О.Г. та Фостолович В.А. успішно захистили докторські дисертації.

У 2021 році відділ аспірантури і докторантури випустив 12 аспірантів денної та 1 аспірантку заочної форм навчання.

18 грудня 2020 року Вченою радою ВНАУ було затверджено Правила прийому на навчання до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) ВНАУ в 2021 році та Положення про прийом на навчання до аспірантури та докторантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

29 червня 2021 року Вченою радою ВНАУ було затверджено навчальні плани на 2021-2025 роки, робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями.

Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на відповідних кафедрах та вчених радах факультетів. 28 вересня 2021 року на плановому засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету було затверджено теми дисертаційних робіт аспірантам першого року навчання.

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам першого року навчання на Вченій раді ВНАУ, 28 вересня 2021 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у Вінницькому національному аграрному університеті запроваджено європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу та нові навчальні плани, які передбачають проведення заліково-екзаменаційних сесій для аспірантів.

Навчальний процес здійснювався згідно із затвердженим графіком, відповідно до якого були проведені поточні атестації, залікова та заліково-екзаменаційна сесії У 2021 році заліково-екзаменаційні сесії тривали у періоди: з 17 травня по 04 червня 2021 року та з 22 листопада по 10 грудня 2021 року. Вже п՚ятий рік поспіль відділ аспірантури і докторантури перейшов на електронну систему оцінювання знань внутрішньою системою «Сократ». Викладач, при виставлені підсумкової оцінки за іспит, керується двома критеріями: результатами поточного контролю та кількістю балів, яку аспірант отримав на іспиті (заліку) за результатами тестування на комп’ютері. Така система є прозорою, доступною, адже до неї має доступ кожен аспірант, незалежно від місця розташування, що суттєво скорочує кількість аудиторного навантаження на аспіранта та викладача.

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії аспірантів успішність склала 95%, якість – 93%. 3 аспірантів мають заборгованість по 1-2 дисциплінах.

Згідно графіку навчального процесу у 2021 році успішно пройшла атестація аспірантів у періоди: з 07 червня по 18 червня 2021 року та з 13 грудня по 24 грудня 2021 року. Поступово зростає кількість науковців, що мають публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science.

За підсумками річної атестації (звітування) вченими радами факультетів було прийнято рішення атестувати аспірантів ВНАУ за 2020-2021 навчальний рік, а також рішеннями кафедр у результаті проміжної атестації за І семестр 2021-2022 навчального року та за період навчання в аспірантурі загалом, що є підтвердженням їх успішної та результативної навчально-наукової роботи.

Атестація аспірантів та докторантів за 2020-2021 навчальний рік на засіданнях Вчених рад факультетів, 07-18.06.2021 р.

Складання заліково-екзаменаційної сесії аспірантами ВНАУ, листопад-грудень 2021 року

Педагогічна практика у Вінницькому національному аграрному університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні є етапом практичної та професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної діяльності.

З 08 по 26 листопада року 18 аспірантів 3 року навчання Вінницького національного аграрного університету успішно пройшли педагогічну практику відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті та робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктор філософії. Загальний обсяг педагогічної практики становив 3 кредити ЄКТС (90 год.).

В рамках виконання індивідуального завдання практики усі аспіранти провели відкриті лекційні та практичні заняття, здійснивши впровадження в навчальний процес університету на підставі результатів власних досліджень.

По завершенню педагогічної практики аспіранти сформували звіти з педагогічної практики відповідно до індивідуального плану проходження практики, отримали відгуки наукових керівників та довідки про впровадження результатів досліджень у навчальний процес, захистили педагогічну практику на засіданнях кафедр, до яких вони прикріплені.

Педагогічна практика аспірантів ВНАУ у 1 семестрі 2021-2022 н.р., 08-26.11.2021 р.

Участь у науково-практичних конференціях аспірантів та докторантів ВНАУ – невід՚ємна частина їх наукового росту. Молоді вчені активно беруть участь в усіх науково-практичних конференціях, які проводяться, в першу чергу, на базі ВНАУ та його структурних підрозділів, а також в межах країни та закордоном.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15.05.2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень», 3-4.06.2021 р

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації точного та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності рослин», 10-11.06.2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Обіг земель сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація», 24-25.06.2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку», 27-28.10.2021 р.

У звітному періоді аспіранти взяли активну участь у розробці стартап-проєктів, які згодом були подані на наукові конкурси. Це зокрема:

- «СМАРТ-МОДЕРАТОР» – Використання мобільної системи моніторингу дозволяє отримувати своєчасну, надійну та вичерпну інформацію та здійснювати планування процесів виробництва теплиць практично з будь-якої точки світу. До складу команди входить аспірантка Валерія Вовк.

- «ДЕГІДРАТОР ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» – Установка (дегідратор) для багатостадійного віброударного зневоднення вологих дисперсних відходів харчових та переробних виробництв, такі як спиртова барда, пивна дробина, буряковий жом, кавовий та ячмінний шлам, вологістю 90-95%. Дегідратор забезпечує механічне зневоднення відходів під впливом віброударного навантаження в прес-формі закритого типу. Це дозволяє у порівнянні із аналогами у 60-70 разів знизити витрати енергії, у 1,1-1,6 разів підвищити продуктивність, та у 3,6-3,7 разів знизити кінцеву вологість відходів. До складу команди входять аспіранти Марина Підлипна та Сергій Краєвський.

- «РЕКУПЕРАТОР» – Проєкт є невід՚ємною частиною вирішення надзвичайно важливої проблеми, пов՚язаної з розробкою та впровадженням обладнання для підтримання оптимальних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. До складу команди входить аспірант Михайло Карпійчук.

- «СТРУКТУРОВАНА ВОДА» – Використання методів структурування води надає їй природного стану із формуванням упорядкованих структур молекул – кластерів правильної шестипроменевої форми. Застосування такої структурованої води у рослинництві для поливу рослин, внесення пестицидів; у тваринництві для годівлі тварин, у харчовій промисловості для виготовлення продуктів харчування; для очистки стічних вод або для питних потреб людини сприятиме поліпшенню її якості та хімічного складу, підвищенню поживної цінності, що у кінцевому результаті поліпшуватиме самопочуття людей, підвищуватиме продуктивність рослин і тварин, очищатиме рідкі стоки. До складу команди входить аспірантка Ольга Демчук.

- «ПИТНИЙ МЕД – НАПІЙ ДОВГОЛІТТЯ» – екологічно чистий напій, який виготовляється з екологічно чистої сировини. Питний мед має особливу технологію виготовлення, завдяки якій у продукті зберігаються всі корисні властивості продукції бджільництва. До складу команди входять аспіранти Сергій Скрипник та Олександр Салюк.

- «GREEN ROOFS OF HEALTHY CITIES» – проєкт звертає увагу власників багатоповерхових будинків, офісних приміщень, навчальних закладів та приватних котеджів на питання важливості та необхідності озеленення дахів. Зелені дахи відповідають екологічним викликам сучасності, не лише прикрашають місто, але і є чудовою перешкодою для забруднюючих речовин, активно виробляючи кисень і швидко поглинаючи діоксид вуглецю. Сади на даху слугують відмінною теплоізоляцією – як взимку, так і влітку. Перевага зелених дахів також полягає у зменшенні зливових стоків, що призводить до істотного зниження потреби у відведенні дощової води. До складу команди входить аспірант Сергій Верхолюк.

- «МОБІЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ» – проєкт направлений на створення цифрової програми дистанційного зондування ґрунтів із супутників на предмет показників їх родючості, забруднення токсичними речовинами, зміни кислотності, розвитку ерозійних процесів, запустелювання тощо. До складу команди входять аспіранти Віталій Овчарук, Микола Куценко та Михайло Бондаренко.

- «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ НА ПАСІЦІ» – електронний календарний план робіт на пасіці покращує організаційні процеси та комунікацію робітників на пасіці, зручно передає інформацію з різних точок, що суттєво заощаджує час та спрощує роботу працівників, уникаючи вад рукописних планів. До складу команди входять аспіранти Сергій Скрипник, Олександр Салюк та Марія Шульган.

- «АІС ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ» – програмний додаток дозволяє оцінити стан підприємства за даними фінансової звітності, визначити ймовірність настання банкрутства на дату оцінки або простежувати динаміку за конкретний період. До складу команди входить аспірант Ілля Чіков.

Стартапи ВНАУ та коледжів взяли участь у конкурсі стартап-проєктів «ECO-FRIENDLY», який оголошено за підтримки Міністерства освіти і науки України, Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) та регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів з призовим фондом 2500 доларів США.

Стартап «Питний мед – напій довголіття» (ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»), до складу команди якого входять аспіранти ВНАУ Сергій Скрипник та Олександр Салюк, став фіналістом конкурсу.

Питний мед – екологічно чистий напій, який виготовляється з екологічно чистої сировини, має особливу технологію виготовлення, завдяки якій у продукті зберігаються всі корисні властивості продукції бджільництва.

З 14 по 20 вересня команди пройшли коучинг із новітніх методик бізнес-управління та комунікації від міжнародних та національних експертів.

Аспіранти Сергій Скрипник та Олександр Салюк під час презентації проєкту та проходження коучингу, 14-20.09.2021 р.

Також стартапи, до складу розробників яких входять аспіранти, взяли участь у багатьох інших конкурсах та програмах, організованих за підтримки Міністерства освіти і науки України:

- Національний конкурс стартапів «Україна 2021» (Марина Підлипна, Сергій Краєвський, Михайло Карпійчук);

- Онлайн пре-акселератор «GIST Innovates Ukraine 2021» (Марина Підлипна). Програма тривала з 2 червня по 4 серпня 2021 року. Протягом десяти тижнів представники стартап-команд отримали доступ до інформаційних ресурсів і менторської підтримки для розвитку стартап ініціатив.

- Шостий сезон конкурсу стартап-проєктів у галузі інформаційних технологій – IT EUREKA (Сергій Скрипник, Олександр Салюк та Марія Шульган).

Не без гордості, варто відзначити створені у 2021 році спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії на базі Вінницького національного аграрного університету (табл. 1).

Таблиця 1

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ВНАУ

Шифр ради П.І.Б. здобувача ступеня доктора філософії, галузь знань, спеціальність Склад ради
ДФ 05.854.004 Бурлака Сергій Андрійович,
галузь знань «Механічна інженерія»,
спеціальність «Галузеве машинобудування»
Голова ради:
1. Цуркан Олег Васильович, д.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Стаднік Микола Іванович, д.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
3. Шаргородський Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Шуляк Михайло Леонідович, д.т.н., доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.
5. Барановський Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
ДФ 05.854.005 Охота Юлія Володимирівна,
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність «Економіка»
Голова ради:
1. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Мазур Анатолій Григорович, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
3. Пронько Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
5. Салькова Ірина Юріївна, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет.
ДФ 05.854.006 Мостовенко Вольдемар Віталійович,
галузь знань «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальність «Агрономія»
Голова ради:
1. Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Ткачук Олександр Петрович, д.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
3. Телекало Наталія Валеріївна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Рожков Сергій Олександрович, д.с.-г.н., професор, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.
5. Чинчик Олександр Сергійович, д.с.-г.н., професор, Подільський державний аграрно-технічний університет.
ДФ 05.854.007 Болтовська Людмила Леонідівна,
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність «Економіка»
Голова ради:
1. Сахно Андрій Анатолійович, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Алескерова Юлія Володимирівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
3. Кубай Оксана Григорівна, к.е.н, доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Свиноус Іван Вікторович, д.е.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.
5. Данкевич Євген Михайлович, д.е.н., професор, Поліський національний університет.
ДФ 05.854.008 Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна,
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність «Економіка»
Голова ради:
1. Гарбар Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
3. Правдюк Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Аванесова Ніна Едуардівна, д.е.н., професор, Харківський національний університет будівництва та архітектури.
5. Сосновська Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка.
ДФ 05.854.009 Ткаченко Тетяна Юріївна,
галузь знань «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Голова ради:
1. Чудак Роман Андрійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Яремчук Олександр Степанович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
3. Сироватко Катерина Максимівна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.
5. Савчук Іван Миколайович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Полісся НААН.
ДФ 05.854.010 Вугляр Василь Сергійович,
галузь знань «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Голова ради:
1. Чудак Роман Андрійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензенти:
2. Кулик Михайло Федорович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.
3. Побережець Юлія Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.
5. Савчук Іван Миколайович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Полісся НААН.

 

У конкурсному відборі, оголошеному Національним Агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), по завершенню онлайн-тренінгів 2020 року, в експерти НАЗЯВО серед здобувачів вищої освіти від ВНАУ пройшли аспіранти Юлія Охота та Тетяна Ткаченко.

Тетяна Ткаченко у складі експертної групи інспектувала освітньо-наукову програму «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України.

У грудні 2021 року відділом аспірантури і докторантури було проведено моніторинг наукових праць серед аспірантів та докторантів за 2021 рік та оновлено фонд наукових праць аспірантів та докторантів у демонстраційній залі наукових досягнень університету. За результатами проведеного моніторингу виявлено, що загальна кількість наукових публікацій (статей) за 2021 рік становить 118 одиниць. Серед видань, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, аспіранти мають 3 статті у Scopus та 3 статті у Web of Science.

Протягом 2021 року аспіранти брали участь у серіях вебінарів, зокрема:

- протягом червня 2020 року – грудня 2021 року, організованих компанією Clarivate Analytics щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science Core Collection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та інноваційній діяльності;

- протягом червня 2020 року – грудня 2021 року, організованих компанією Elsevier, щодо пошуку досліджень, присвячених цілям сталого розвитку, використання авторських профілей в Scopus та платформи SciVal для пошуку партнерів, аналізування можливостей наукової співпраці;

- 29 вересня, 1 та 4 жовтня 2021 року, організованих Державною науково-технічною бібіліотекою України щодо використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-класи ORCID для науковців.

Аспіранти 1-4 років навчання під час прослуховування онлайн вебінарів у бібліотеці ВНАУ

У 2021 році аспірантами Вінницького національного аграрного університету була закладена та проведена велика кількість польових та лабораторних дослідів з метою перевірки та підтвердження теоретичних розробок та впровадження практичних результатів.

Польові досліди закладені згідно з методиками проведення наукових польових та лабораторних дослідів. Аспіранти виконують поставлені цілі, завдання польових досліджень, застосовують розроблені ними схеми та наукові розробки. Закладка і виконання дослідів, в тому числі наявність повторностей, послідовність і терміни здійснення основних агротехнічних і облікових операцій відповідає сучасним методикам і сприяють отриманню достовірних результатів, допомагає науковому керівнику краще пізнати своїх аспірантів, розкрити їхню різнобічність інтересів та уподобань, спрямувати професійну орієнтацію.

Науково-дослідне господарство «Агрономічне» ВНАУ – структурний підрозділ Вінницького національного аграрного університету та основне місце здобуття практичних навичок аспірантів.

            

Аспіранти під час проведення наукових досліджень

29 квітня 2021 року, в рамках тижня охорони праці, з аспірантами була проведена онлайн-офлайн зустріч. На зустрічі їм проведено інструктаж з охорони праці інженером з охорони праці І-ї категорії Анатолієм Іванішиним та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Світланою Логіновою. Зокрема акцентувалась увага на:

- вимогах щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- вимогах з охорони праці під час дистанційного навчання в умовах карантину;
- вимогах безпеки протягом навчального процесу;
- завданнях головного агронома по забезпеченню охорони праці в рослинництві;
- охороні праці для аспірантів під час роботи в лабораторіях;
- вимогах безпеки по закінченню навчальних робіт;
- вимогах безпеки в аварійних ситуаціях тощо.

Зустріч з аспірантами присвячена тижню охорони праці в університеті, 29.04.2021 р.

ІІI Міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн Конгрес з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021 не оминув уваги аспірантів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, де вони мали змогу прослухати лекції від найкращих світових науковців-лікарів, дізнатися про сучасні відкриття у сфері ветеринарної медицини, перейняти досвід справжніх професіоналів своєї справи.

Особливою популярністю користувалися лектори Simon Tappin, Metthew Pead, Jennifer Stafford, Teresa Goodson, Darcia Kostiuk, Federico Fracassi, Richard Macek із Великобританії, США, Канади, Італії, Чехії, які знайшли можливість поділитися своїм досвідом онлайн та зробити особливий вагомий внесок у сьогоднішню подію.

Також під час USAVA-VNAU 2021. відбулось підписання договорів зі стейкхолдерами. Адже сучасні вимоги організації і проведення освітнього процесу передбачають активну участь у цьому процесі зацікавлених сторін, тобто стейкхолдерів, щоб готувати конкурентноспроможних фахівців та гідних випускників університету.

Участь аспірантів у онлайн-семінарі «Підтримка інвестиційних проєктів державного сектору Європейським інвестиційним банком», 31.05.2021 р.

 

Участь аспірантів у Форумі у рамках Ukrainian Organic Export Days 2021 «Перехід на органічне виробництво: переваги для українських підприємств харчової та аграрної продукції», 30.09.2021 р.

7 вересня 2021 року, на території вінницького аеропорту стартувала перша регіональна агропромислова виставка «АГРО-Вінниця». Протягом трьох днів аспіранти мали змогу  подивитися на новинки, інноваційні технології та устаткування від близько 200 українських виробників та дилерів сучасної сільськогосподарської техніки.

Аспіранти, завідувач відділу аспірантури і докторантури та представники НДЧ ВНАУ під час відвідин виставки «АГРО-Вінниця», 07.09.2021 р.

8 жовтня 2021 року аспіранти Вінницького національного аграрного університету взяли активну участь у святкуванні 39 річниці з дня заснування університету.

ВНАУ привітали представники міської та обласної адміністрації, заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Олексій ШКУРАТОВ, а також випускники, друзі та численні гості.

За підтримки Інни ГОНЧАРУК, проректора з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професора, якій підпорядковується відділ аспірантури і докторантури ВНАУ, аспіранти радо привітали керівництво та гостей університету зі святом та презентували у якості пам’ятного подарунку фітомодуль. Ця «зелена стіна» з живих рослини не лише гарна і декоративна, але й корисна для самопочуття людини.

Аспіранти під час святкування 39 річниці з дня заснування університету, 08.10.2021 р.

27 жовтня 2021 року на Майдані Незалежності біля Вінницької міської ради аспіранти Вінницького національного аграрного університету взяли участь у «Vinnitsia Innovation Day». На цьому заході відбулась презентація освітнього курсу «Основи Мехатроніки автомобілів» від Навчального Центру Bosch, демонстрація інноваційних рішень для бізнесу, а також розвиваючі іграшки для юних гостей – Bosch Mini.

Відвідування аспірантами «Vinnitsia Innovation Day», 27.10.2021 р.

28 жовтня 2021 року Вінницький національний аграрний університет приймав Міністра аграрної політики та продовольства України, к.ю.н. Романа Лещенка. За невеликий час, передбачений програмою роботи Міністра на Вінниччині, наймолодший Міністр аграрної політики за історію України Роман Лещенко ознайомився з окремими досягненнями, успішними інноваційними розробками науковців університету та зустрівся з науково-педагогічним колективом, студентами, аспірантами та докторантами ВНАУ.

Молоді науковці ВНАУ на чолі з проректором з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інною Гончарук представили Міністру свої останні наукові винаходи та розробки, а також продемонстрували здобуті ними численні нагороди та відзнаки у різноманітних конкурсах міжнародного та національного рівнів. Зустріч відбулась переважно англійською мовою, що підкреслило високий рівень молодих науковців ВНАУ і стало для Романа Лещенка ще однією приємною несподіванкою серед побаченого під час його робочого візиту у ВНАУ.

Керівництво, науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти ВНАУ під час зустрічі з Міністром аграрної політики та продовольства України, к.ю.н. Романом Лещенком, 28.10.2021 р.

За ініціативи та підтримки Президента Вінницького національного аграрного університету Григорія Миколайовича Калетніка з 21 по 26 листопада 2021 р. у складі офіційної делегації ВНАУ аспірантка 2 року Валерія Вовк відвідала Всесвітню виставку «Expo 2020» у Дубаї (ОАЕ).

Аспірантка Валерія Вовк  в складі делегації ВНАУ на Всесвітній виставці «Expo 2020» у Дубаї (ОАЕ), 21-26.11.2021 р.

Вже традиційно, напередодні Дня Святого Миколая та Нового Року за ініціативи керівництва університету, аспірантам ВНАУ та їх дітям вручають смачні новорічні подарунки від Первинної профспілкової організації Вінницького національного аграрного університету.

Аспіранти та їх дітки з врученими новорічними подарунками

Багатогранне життя аспірантів, окрім навчально-наукової складової, наповнене і культурним розвитком та збагаченням.

23 грудня 2021 року за ініціативи та підтримки президента університету Григорія Калетніка та ректора Віктора Мазура аспіранти відчули святкову новорічну атмосферу на зимовому АГРО-КАРНАВАЛі 2021, де отримали чудову можливість відпочити та повеселитись.

Святкова програма розпочалась з виступу клубу веселих та кмітливих, де змагались команди факультетів університету. Три команди, які вибороли перші місця отримали чудові подарунки, а аспірати приємні емоції і хороший настрій на весь вечір. Також проводився конкурс на найкращі карнавальні костюми.

Надзвичайно приємно бачити здібних, активних, талановитих та перспективних молодих вчених, які бажають працювати в сфері науки. Не викликає сумніву, що однією з дієвих форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНАУ та оновлення його інтелектуального потенціалу вцілому є навчання в аспірантурі і докторантурі.

Ми пишаємося нашими аспірантами та докторантами і переконані, що у 2022 році наукова скарбниця ВНАУ поповниться успішними захистами дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, а їх натхненна праця та цілеспрямованість примножить інші значні наукові здобутки рідної Альма-матер.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВНАУ

Спеціальності

051- Економіка

071 - Облік і оподаткування

132- Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

181 - Харчові технології 

201 - Агрономія

204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і екпертиза 

Події у світлинах