logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Навчальна робота

23422

Шановні науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці!

Просимо ознайомитись із освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2024 року вступу та надати пропозиції щодо їх змісту.

Пропозиції просимо надсилати на електоронну адресу informvsau@gmail.com

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ УКРАЇНИ

 СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Спеціальність    Рівень освіти
 015 Професійна освіта Бакалавр    
051 Економіка Бакалавр Магістр Доктор філософії
 071 Облік і оподаткування Бакалавр Магістр  
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Бакалавр Магістр  
 073 Менеджмент Бакалавр (зі змінами) Магістр  
075 Маркетинг  Бакалавр Магістр  
076 Підприємництво та торгівля Бакалавр Магістр  
081 Право Бакалавр (зі змінами) Магістр (зі змінами)  
 122 Комп'ютерні науки Бакалавр    
132 Матеріалознавство     Доктор філософії
133 Галузеве машинобудування Бакалавр Магістр Доктор філософії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Бакалавр Магістр   
181 Харчові технології Бакалавр Магістр Доктор філософії
201 Агрономія Бакалавр (зміни) Магістр Доктор філософії
202 Захист і карантин рослин Бакалавр Магістр  
203 Садівництво та виноградарство Бакалавр Магістр  
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Бакалавр Магістр Доктор філософії
205 Лісове господарство Бакалавр Магістр  
206 Садово-паркове господарство Бакалавр Магістр  
208 Агроінженерія Бакалавр Магістр  
211 Ветеринарна медицина   Магістр Доктор філософії
241 Готельно-ресторанна справа Бакалавр Магістр  
242 Туризм і рекреація Бакалавр  Магістр  
281 Публічне управління та адміністрування Бакалавр Магістр  

 

Наказ № 26 від 13.01.2022 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"

Наказ  МОН Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти

Організація освітнього процесу

у Вінницькому національному аграрному університеті

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті  – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, використання електронних засобів та систем управління навчанням, орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст вищої освіти – це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та університету і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Організація освітнього процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти.

 Нормативно-правова база організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу в університеті базується на законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", державних стандартах освіти, актах законодавства України з питань освіти, автономії вищого навчального закладу, використання технологій академічної мобільності та академічної свободи, ліцензування та акредитації освітніх програм, європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Структурно-документальна організація навчального процесу

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами університету (факультетами, кафедрами, відділами).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державними стандартами освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для університету.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

Навчальна програма нормативної дисципліни розробляється та затверджується провідними фахівцями вищих навчальних закладів України. У випадку відсутності програми дисципліни, університет може бути ініціатором створення навчальної програми сумісно з фахівцями провідних навчальних закладів України. Навчальні програми затверджуються науково-методичною та Вченою радою Університету.

 Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

Науково-методичне забезпечення включає:

- державні стандарти освіти;

- навчальні плани;

- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;

- підручники і навчальні посібники;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- контрольні питання з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

 Рівні підготовки фахівців з вищою освітою

Підготовка фахівців з вищою освітою ВНАУ здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень.

Форми навчання

Навчання у ВНАУ здійснюється за такими формами:

1) денна;

2) заочна (дистанційна);

3) дуальна.

Форми навчання можуть поєднуватися.

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті здійснюється за такими формами занять:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у Вінницькому національному аграрному університеті є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Для підвищення якості навчання та у відповідності до специфіки дисципліни та форми навчання, викладач може використовувати додаткові види навчання:

  • тренінг; вебінар;
  • практичне заняття-дискусію; практичне заняття-конференцію;
  • аудиторне - тестування.

 

Навчально-науковий центр – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчально-науковий центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького національного аграрного університету, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету.

Напрями роботи навчально-наукового центру:

- Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

- Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, кафедр університету.

- Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

- Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.

- Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу.

До структури навчально-наукового центру входять:

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Мета функціонування навчального відділу: організація навчального процесу в університеті, здійснення оперативного контролю за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; проводження моніторингу якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.


ВІДДІЛ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Метою діяльності відділу є організація та забезпечення якості практичного навчання. Створення умов для зв’язків з майбутніми роботодавцями випускників університету.

 

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Мета функціонування відділу – відстеження, аналіз та розробка методичного забезпечення якісних освітніх послуг із підготовки фахівців в університеті. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців.

А також, впровадження сучасних інноваційних методик організації навчального процесу та електронних засобів навчання. Здійснення комплексу заходів щодо адміністрування електронної системи «Сократ».

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов'язковою компонентою їх професійної підготовки, необхідною для здобуття ними відповідного освітнього рівня та ступеня, та має за мету набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій.

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку відповідно до «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Вінницького національного аграрного університету». Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає неперервність і послідовність її проведення з метою практичного застосування здобутих під час навчання обсягу практичних знань та вмінь, загальних та професійних компетентностей, які відповідають освітнім рівням вищої освіти бакалавра – магістра.

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу. Основними видами практики в Університеті є: навчальна - ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін; виробнича - закріплення та поглиблення програмних результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо на базі практики із виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, поглиблення загальних і фахових компетентностей і практичних навичок в умовах виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проєктів (робіт) та прикладних і наукових досліджень.

Місцем проведення практики (базою практики) можуть бути сучасні підприємства, організації (заклади освіти, науки, установи тощо) різних форм власності та організаційно-правових форм як в Україні, так і за її межами. Бази практики мають мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідно до профілю підготовки та освітнього рівня здобувача вищої освіти.

Організація і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, керівництво нею і контроль за її проходженням здійснюються керівниками Університету, директорами Навчально-наукових інститутів деканами факультетів, відповідними кафедрами. Здійснення практичної підготовки здобувачів передбачає ряд організаційних заходів, серед яких:

  • контроль за рівнем підготовленості установ, підприємств до забезпечення практичної підготовки здобувачів;
  • розподіл здобувачів вищої освіти на практику. При цьому враховуються замовлення на підготовку відповідних спеціалістів і майбутнього місця роботи після закінчення навчання;
  • надання здобувачам вищої освіти – практикантам необхідних документів (направлення, програм, календарних планів і щоденників практики, індивідуальних завдань, тем курсових і дипломних робіт, методичних рекомендацій тощо);
  • інформування здобувачів про встановлену систему звітності, про хід і результати практичної підготовки;
  • контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту здобувачів під час проходження практики та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
  • контроль за виконанням здобувачами вищої освіти – практикантами правил внутрішнього розпорядку установи, підприємства за місцем проходження практики.

Постійно оновлюється реєстр баз практики. Здобувачі мають можливість проходити практичне навчання на власних базах практики Вінницького національного аграрного університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Практична підготовка студентів в Консорціумі є ще однією перевагою такого об’єднання навчальних і наукових установ, в структурних підрозділах, якого студенти не гості, а активні учасники наукових досліджень, селекційної роботи, науково-дослідного виробництва. Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у закладі вищої освіти, стажування на підприємствах та науково-дослідну роботу в дослідних господарствах. Згідно з даним принципом навчання створені навчальні студентські фермерські господарства та студентські навчальні особисті господарства, як реальні моделі розвитку основних організаційно-економічних формувань АПК України.

Перелік баз виробничих практик здобувачів вищої освіти Вінницького національного аграрного університету

Перелік баз практичного навчання ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»

План підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету на 2024 рік

Програми підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 051 "Економіка"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 073 "Менеджмент"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 081 "Право"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 101 "Екологія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 181 "Харчові технології"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 201 "Агрономія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

 Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 208 "Агроінженерія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету (презентація) 

Документи про підвищення кваліфікації (стажування)

Події у світлинах