logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Навчальна робота

19005

Шановні науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці!

Просимо ознайомитись із освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2023 року вступу та надати пропозиції щодо їх змісту.

Пропозиції просимо надсилати на електоронну адресу informvsau@gmail.com

Перелік спеціальностей, з яких здійснюється

підготовка  на бакалаврському рівні вищої освіти

 

№ з/п

Галузь знань

з/п

Спеціальність

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

1.

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3.

071 Облік і оподаткування

4.

073 Менеджмент

5.

075 Маркетинг

6.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3.

08 Право

7.

081 Право

4.

10 Природничі науки

8.

101 Екологія

5.

12 Інформаційні технології

9.

122 Комп'ютерні науки

6.

13 Механічна інженерія

10.

133 Галузеве машинобудування

7.

14 Електрична інженерія

11.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8.

18 Виробництво та технології

12.

181 Харчові технології

9.

20 Аграрні науки та продовольство

13.

201 Агрономія

14.

202 Захист і карантин рослин

15.

203 Садівництво та виноградарство

16.

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

17.

205 Лісове господарство

18.

206 Садово-паркове господарство

19.

207 Водні біоресурси та аквакультура

20.

208 Агроінженерія

10.

21 Ветеринарна медицина

21.

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

11.

24 Сфера обслуговування

22.

241 Готельно-ресторанна справа

23.

242 Туризм

12.

28 Публічне управління та адміністрування

24.

281 Публічне управління та адміністрування

 

Перелік спеціальностей, з яких здійснюється підготовка  на магістерському  рівні вищої освіти

 

 

з/п

Галузь знань

з/п

Спеціальність

 

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

1.

051 Економіка

 

2.

07 Управління та адміністрування

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

3.

071 Облік і оподаткування

 

4.

073 Менеджмент

 
 

3.

08 Право

5.

081 Право

 

4.

10 Природничі науки

6.

101 Екологія

 

5.

13 Механічна інженерія

7.

133 Галузеве машинобудування

 

6.

14 Електрична інженерія

8.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

7.

18 Виробництво та технології

9.

181 Харчові технології

 

8.

20 Аграрні науки та продовольство

10.

201 Агрономія

 
 

11.

203 Садівництво та виноградарство

 

12.

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 
 

13.

206 Садово-паркове господарство

 

14.

207 Водні біоресурси та аквакультура

 

15.

208 Агроінженерія

 

9.

21 Ветеринарна медицина

16.

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

10.

24 Сфера обслуговування

17.

241 Готельно-ресторанна справа

 

18.

242 Туризм

 

11.

28 Публічне управління та адміністрування

19.

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ УКРАЇНИ

 СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Спеціальність    Рівень освіти
 015 Професійна освіта Бакалавр Магістр  
051 Економіка Бакалавр Магістр Доктор філософії
 071 Облік і оподаткування Бакалавр Магістр  
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Бакалавр Магістр  
 073 Менеджмент Бакалавр (зі змінами) Магістр  
075 Маркетинг  Бакалавр Магістр  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Бакалавр Магістр  
081 Право 

Бакалавр (зі змінами)

Магістр (зі змінами)  
 122 Комп'ютерні науки Бакалавр    
132 Матеріалознавство Бакалавр Магістр Доктор філософії
133 Галузеве машинобудування Бакалавр Магістр Доктор філософії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Бакалавр    
181 Харчові технології Бакалавр Магістр Доктор філософії
201 Агрономія Бакалавр (зміни) Магістр Доктор філософії
202 Захист і карантин рослин Бакалавр Магістр  
203 Садівництво та виноградарство Бакалавр Магістр  
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Бакалавр Магістр Доктор філософії
205 Лісове господарство Бакалавр Магістр  
206 Садово-паркове господарство Бакалавр Магістр  
207 Водні біоресурси та аквакультура Бакалавр Магістр  
208 Агроінженерія Бакалавр Магістр  
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза   Магістр (зміни) Доктор філософії
241 Готельно-ресторанна справа Бакалавр Магістр  
242 Туризм Бакалавр    
281 Публічне управління та адміністрування Бакалавр Магістр  

 

Наказ № 26 від 13.01.2022 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"

Наказ  МОН Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти

Організація освітнього процесу

у Вінницькому національному аграрному університеті

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті  – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, використання електронних засобів та систем управління навчанням, орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст вищої освіти – це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та університету і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Організація освітнього процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти.

 Нормативно-правова база організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу в університеті базується на законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", державних стандартах освіти, актах законодавства України з питань освіти, автономії вищого навчального закладу, використання технологій академічної мобільності та академічної свободи, ліцензування та акредитації освітніх програм, європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Структурно-документальна організація навчального процесу

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами університету (факультетами, кафедрами, відділами).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державними стандартами освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для університету.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

Навчальна програма нормативної дисципліни розробляється та затверджується провідними фахівцями вищих навчальних закладів України. У випадку відсутності програми дисципліни, університет може бути ініціатором створення навчальної програми сумісно з фахівцями провідних навчальних закладів України. Навчальні програми затверджуються науково-методичною та Вченою радою Університету.

 Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

Науково-методичне забезпечення включає:

- державні стандарти освіти;

- навчальні плани;

- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;

- підручники і навчальні посібники;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- контрольні питання з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

 Рівні підготовки фахівців з вищою освітою

Підготовка фахівців з вищою освітою ВНАУ здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень.

Форми навчання

Навчання у ВНАУ здійснюється за такими формами:

1) денна;

2) заочна (дистанційна);

3) дуальна.

Форми навчання можуть поєднуватися.

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті здійснюється за такими формами занять:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у Вінницькому національному аграрному університеті є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Для підвищення якості навчання та у відповідності до специфіки дисципліни та форми навчання, викладач може використовувати додаткові види навчання:

  • тренінг; вебінар;
  • практичне заняття-дискусію; практичне заняття-конференцію;
  • аудиторне - тестування.

 

Навчально-науковий центр – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчально-науковий центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького національного аграрного університету, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету.

Напрями роботи навчально-наукового центру:

- Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

- Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, кафедр університету.

- Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

- Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.

- Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу.

До структури навчально-наукового центру входять:

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Мета функціонування навчального відділу: організація навчального процесу в університеті, здійснення оперативного контролю за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; проводження моніторингу якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.


ВІДДІЛ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Метою діяльності відділу є організація та забезпечення якості практичного навчання. Створення умов для зв’язків з майбутніми роботодавцями випускників університету.

 

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Мета функціонування відділу – відстеження, аналіз та розробка методичного забезпечення якісних освітніх послуг із підготовки фахівців в університеті. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців.

А також, впровадження сучасних інноваційних методик організації навчального процесу та електронних засобів навчання. Здійснення комплексу заходів щодо адміністрування електронної системи «Сократ».

Практична підготовка студентів

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка осіб, які навчаються у Вінницькому національному аграрному університеті здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти та слухачів Вінницького національного аграрного університету.
Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.
Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів ВНАУ.

Основними видами практики в університеті є:
- ознайомча – призначена для первинного ознайомлення студентів із різними видами практичної діяльності по обраній спеціальності і покликана сприяти формуванню у них необхідних професійних ціннісних орієнтирів;
- навчальна – проводиться у вільний від аудиторних занять час у формі залучення студентів до виконання певної роботи за обраною спеціальністю у відповідних установах, на підприємствах тощо. Навчальна практика студентів передбачається в річних планах та графіках проходження освітнього процесу Університету за поданням відповідних кафедр.
- стажування або виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини та перед виконанням дипломної роботи (проекту). Мета стажування полягає у підготовці майбутніх спеціалістів до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності. Крім того, під час стажування студент збирає фактичний матеріал, необхідний для виконання дипломної роботи (проекту).

Організація і проведення практичної підготовки студентів, керівництво нею і контроль за її проходженням здійснюються керівниками університету, деканами, відповідними кафедрами.
Здійснення практичної підготовки студентів передбачає ряд організаційних заходів, серед яких:
- контроль за рівнем підготовленості установ, підприємств до забезпечення практичної підготовки студентів;
- розподіл студентів на практику. При цьому враховуються замовлення на підготовку відповідних спеціалістів і майбутнього місця роботи після закінчення навчання;
- надання здобувачам вищої освіти – практикантам необхідних документів (направлення, програм, календарних планів і щоденників практики, індивідуальних завдань, тем курсових і дипломних робіт, методичних рекомендацій тощо);
- інформування студентів про встановлену систему звітності, про хід і результати практичної підготовки;
- контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту студентів під час проходження практики та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
- контроль за виконанням здобувачами вищої освіти – практикантами правил внутрішнього розпорядку установи, підприємства за місцем проходження практики.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань у формі письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики від установи, підприємства. Цей звіт разом з іншими документами (щоденником практики в установі, на підприємстві тощо) подається студентом на рецензування керівнику практики від університету. Від написання звіту про виробничу практику можуть бути звільнені студенти заочної форми навчання, що працюють за спеціальністю не менше 3 років.
Залік за результатами практики приймається у студентів в університеті протягом перших десяти днів нового семестру. Студент, який отримав від комісії незадовільну оцінку з практики та не зміг ліквідувати заборгованість у визначені університетом терміни, відраховується з університету.
Під час проходження практики на робочих місцях і на посадах з виплатою заробітної плати за здобувачами вищої освіти зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.
Контрольні заходи проводяться з метою встановлення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу та практичних навичок, що передбачені навчальними програмами по дисциплінах, які викладаються в університеті. Такі заходи включають поточний контроль (з максимальною кількістю 70 балів) і підсумковий контроль, який здійснюється відповідно «Положення про оцінювання знань студентів у ВНАУ».
Станом на 01 вересня 2020 року укладено 790 угод що дає можливість повністю охопити виробниче навчання на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, студентів денної та заочної форми навчання.
Постійно оновлюється реєстр баз практики. Студенти мають можливість проходити практичне навчання на власних базах практики Вінницького національного аграрного університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Практична підготовка студентів в Консорціумі є ще однією перевагою такого об’єднання навчальних і наукових установ, в структурних підрозділах, якого студенти не гості, а активні учасники наукових досліджень, селекційної роботи, науково-дослідного виробництва. Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у навчальному закладі, стажування на підприємствах та науково-дослідну роботу в дослідних господарствах. Згідно з даним принципом навчання створені навчальні студентські фермерські господарства та студентські навчальні особисті господарства, як реальні моделі розвитку основних організаційно-економічних формувань АПК України.

Перелік баз виробничих практик здобувачів вищої освіти Вінницького національного аграрного університету


Перелік баз практичного навчання ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»

Розпорядження про онлайн опитування здобувачів вищої освіти денної форми навчання щодо оцінки якості освіти

Розпорядження про онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освіти

Наказ про проведення внутрішнього ректорського контролю якості знань студентів університету 2022 року

Результати проведення зрізу знань студентів Вінницького національного аграрного університету з навчальних дисциплін весняного семестру 2019-2020 н.р.

Результати проведення зрізу знань студентів Вінницького національного аграрного університету з навчальних дисциплін осіннього семестру 2019-2020 н.р.

Результати проведення зрізу знань студентів Вінницького національного аграрного університету з навчальних дисциплін осіннього семестру 2020-2021 н.р.

Результати проведення зрізу знань студентів Вінницького національного аграрного університету з навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р.

Результати проведення зрізу знань студентів Вінницького національного аграрного університету з навчальних дисциплін весняного семестру 2021-2022 н.р.

Зразок анкети анонімного онлайн опитування студентів бакалаврату

Розпорядження про опитування випускників магістратури 2021 року

Результати опитування випускників магістратури

Зразок анкети випускника 

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін 2 семестру 2021-2022 н. р.

Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками університету в 1 семестрі 2021-2022 навчальному року

Робота автоматизованого планування навчального процесу та формування розклад (презентація)

Автоматизована система  забезпечення якості  освітньої діяльност (презентація)

План підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету на 2023 рік

Програми підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 051 "Економіка"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 073 "Менеджмент"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 081 "Право"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 101 "Екологія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 181 "Харчові технології"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 201 "Агрономія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

 Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 208 "Агроінженерія"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Програма підвищення кваліфікації із спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету (презентація) 

Документи про підвищення кваліфікації (стажування)

Події у світлинах