logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу, який щорічно поповнюється молодими вченими, докторами та кандидатами наук.

Кафедри готують кваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, контролінгу, оподаткування для різних сфер діяльності та галузей економіки, у тому числі для промислових, будівельних, транспортних підприємств, сфери послуг і торгівлі, об’єктів готельного бізнесу і туризму, бюджетних та фінансових установ, контролюючих органів. Рівень захищеності штатних науково-педагогічних працівників факультету становить 88%.

Факультет обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців з професійними знаннями фінансової та банківської справи, страхування, національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками роботи – керівника відділу, головного бухгалтера, начальника управління обліку та звітності, керівника підприємства, викладача навчального закладу.

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за двома спеціальностями: 

  • 071 «Облік і оподаткування»
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Випускник спеціальності «Облік і оподаткування» може виконувати обліково-аналітичну та аудиторську роботу на підприємствах й організаціях різної організаційно-правової форми і форми власності. Сучасний бухгалтер-аналітик – це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства. Враховуючи сучасні вимоги до професії бухгалтера, факультет готує спеціалістів широкого профілю із знаннями міжнародних стандартів обліку та аудиту.

Випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснює професійну діяльність у фінансово-кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку. Випускники можуть працювати в пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, комерційних банках.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальну діяльність факультет обліку та аудиту здійснює на основі власного науково-педагогічного досвіду і міжнародних інноваційних освітніх технологій. Навчальний процес ґрунтується на поєднанні традиційних та нових освітніх методів навчання шляхом застосування інтерактивно-проблемних лекцій і семінарів; кейс-технологій та ділових ігор, використання сучасних мультимедійних та аудіовізуальних технологій.

Викладачі факультету мають можливість на власному досвіді пересвідчитися у високих стандартах освіти, які мотивують більше і більше працювати над собою під час проходження стажування. Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію в провідних установах і підприємствах Україні та за кордоном, зокрема у Луізіанському університеті, США (Мулик Т.О., Правдюк Н.Л. – 1999 р.), Колорадському університеті, США (Лепетан І.М. – 2012 р.), Вроцлавському університеті, Польща (Фостолович В.А. – 2013-2014 рр.), Західно-Фінляндському коледжі, Фінляндія (Корпанюк Т.М. – 2016 р.), Празькому економічному університеті, Чехія (Правдюк М.В. – 2018 р.), університеті «Професора Доктора Асена Златарова», Болгарія (Федоришина Л.І. – 2018 р.), уіверситеті «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія (Федоришина Л.І., Томашук І.В. – 2019 р.). Всі викладачі факультету проходять стажування в ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».

  

Викладачі факультету беруть участь в грантових програмах. В квітні 2019 року доценти Іщенко Я.П. та Коваль О.В. презентували на конкурс Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації, який відбувся в рамках Програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області, свою інноваційну розробку для проведення навчальної практики «Інтерактивна форма навчання «Віртуальна  бухгалтерія», в результаті отримано грантові кошти для реалізації проєкту. 

Навчальні програми дають можливість підготувати висококваліфікованих фахівців з належною базою теоретичних та практичних знань, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, можуть працювати в Державній податковій службі України, Державній аудиторській службі України, Інституті судово-економічних експертиз,  аудиторських фірмах, підприємствах державного та приватного сектору на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, бухгалтера-експерта, державного фінансового аудитора, незалежного аудитора, внутрішнього аудитора.

Студенти факультету беруть активну участь у Всеукраїнських фахових олімпіадах. Кожного разу студенти показують свій високий рівень знань та високий рівень підготовки.   

 

НАУКОВА РОБОТА

Професорсько-викладацький склад факультету активно займається науковою роботою. Щорічно на факультеті проходять науково-практичні конференції. Найважливішою проблематикою конференцій є дослідження та обговорення проблем облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління як підприємством, так і національною економікою в цілому. 

Викладачі факультету приймають і активну участь на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях в інших установах України та Європи.      

 

Активну участь у науковій роботі факультету беруть студенти. Більшість з них є переможцями всеукраїнських наукових конкурсів, конкурсів студентських відеоробіт та грантових програм.

    

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота на факультеті обліку та аудиту є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки фахівців та спрямована на всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця. Однією з базових ланок виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів академічних груп, яка спрямована на формування професійно-активної особистості, компетентної, націленої на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення знань у процесі навчання.

На факультеті забезпечені умови для саморозвитку  особистості студентів, реалізації їх творчого потенціалу, забезпеченню активного соціального захисту, створенню необхідних і достатніх  умов для активізації їх зусиль для вирішення навчальних і життєвих проблем.

Завдяки чисельним заходам, що проводяться в університеті («Подільський бал», «Міс ВНАУ», Культурно-мистецький фестиваль
«З любов’ю до батьківської землі», традиційний конкурс для студентів 1-го курсу «Open yourself», День народження ВНАУ та багато інших) студенти мають змогу збагатитися духовно, розвивати та проявляти свої таланти. 

Колектив факультету обліку та аудиту робить щоденно надзвичайно важливу справу — готує висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на світовому ринку. Щоденно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми за пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України.

Події у світлинах