logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет обліку та аудиту

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1
каб. 1208
Телефон:8325 (внутрішній)
Emailaccount_audit@vsau.vin.ua

Факультет обліку здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності "Облік і оподаткування" галузі знань "Управління та адміністрування" за денною та заочною формами навчання, плідно співпрацює з державними, приватними установами, інноваційними підприємствами з питань забезпечення їх висококваліфікованими фахівцями.

Здирко Наталія Григорівна

Здирко Наталія Григорівна

декан факультету

кандидат економічних наук, доцент

Історія факультету розпочинається з часу заснування навчального закладу, який був створений як філіал Української сільськогосподарської академії. Підготовку економістів і бухгалтерів Вінницький філіал УСГА розпочав з 1983 року. В 1986 році згідно з рішенням Вченої Ради Української сільськогосподарської академії було організовано економічний факультет, який став відправною точкою розвитку економічного факультету.

Першим деканом економічного факультету, до складу якого входило і відділення економістів-бухгалтерів, став доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Миколайович Костенко. У 1998 р. економічний факультет було поділено на два факультети - обліково-фінансовий і менеджменту. Очолювала обліково-фінансовий факультет, а пізніше факультет економіки і підприємництва, доктор економічних наук, професор Наталія Леонідівна Правдюк.

У результаті реорганізації структури ВНАУ на базі факультету економіки та підприємництва в 2010 р. було створено Навчально-науковий інститут аграрної економіки, в складі якого функціонувало два факультети: факультет обліку і аудиту (декан - доктор економічних наук, професор Любов Василівна Гуцаленко) та фінансово-економічний факультет (декан - кандидат економічних наук, доцент Вдовенко Лариса Олександрівна).

У 2014 році в результаті реорганізації навчально-наукового інституту аграрної економіки на базі факультетів обліку і аудиту та фінансово-економічного було створено економічний факультет, який очолив, доктор економічних наук, професор Олександр Григорович Шпикуляк.

1 липня 2016 року відповідно до наказу ректора ВНАУ в результаті реорганізації економічного факультету створено факультет обліку та аудиту. Очолила факультет кандидат економічних наук, доцент Олеся Валеріївна Томчук.

У жовтні 2018 року деканом факультету обрано кандидата економічних наук, доцента Наталію Григорівну Здирко. Заступником декана – кандидата економічних наук, доцента Коваль Наталію Іванівну.

Навчальну діяльність факультет обліку та аудиту здійснює на основі власного науково-педагогічного досвіду і міжнародних інноваційних освітніх технологій. Навчальний процес ґрунтується на поєднанні традиційних та нових освітніх методів навчання шляхом застосування інтерактивно-проблемних лекцій і семінарів; кейс-технологій та ділових ігор, використання сучасних мультимедійних та аудіовізуальних технологій.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію в провідних установах і підприємствах Україні та за кордоном, зокрема у Луізіанському університеті (Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Правдюк Н.Л. – 1999 р.), Колорадському університеті (Лепетан І.М. – 2012 р.), Вроцлавському університеті (Фостолович В.А. – 2013-2014 рр.), Західно-Фінляндський коледж (Корпанюк Т.М. – 2016 р.). Високий рівень науково-педагогічного потенціалу дозволяє викладачам факультету читати лекції англійською мовою, проводити міжнародні конференції і тематичні зустрічі з іноземними науковцями та спеціалістами, надавати бізнес-консультації, а також брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах у зарубіжних країнах.

На випускових кафедрах, в межах функціонування наукових шкіл факультету, ведеться підготовка аспірантів, здійснюється захист кандидатських та докторських дисертацій.

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету забезпечують навчальний процес не лише на факультеті обліку та аудиту, а й на інших факультетах університету, за спеціальностями та відповідними дисциплінами, що передбачені навчальними планами.

Новизна та високий рівень науково-технічних розробок та напрацювань викладачів факультету підтверджені авторськими свідоцтвами, довідками та актами про впровадження, публiкацiєю монографій, навчальних посібників і підручників.

Розробки науковців факультету неодноразово представлялись на всеукраїнських та міжнародних конференціях (Чехія, Болгарія, Молдова, Росія, Казахстан), симпозіумах, тощо.

Зусилля факультету налаштовані на вивчення потреб ринку праці, розширення соціального партнерства з роботодавцями, укладання довготермінових угод про співпрацю, які включають працевлаштування випускників.

Міжнародні відносини з питань стажування здійснюються за міжнародними угодами та договорами з відповідними установами за кордоном.

Викладачами кафедр професійної підготовки впроваджується концепція наскрізної економіко-комп’ютерної підготовки фахівців. Суть даної концепції полягає в систематичному поглибленні студентами знань та навичок володіння комп'ютером та прикладним програмним забезпеченням у вирішенні фахових завдань.

Сьогодні в навчальному процесі студентів використовується 29 комп’ютерних класів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу з виходом у мережу Internet, що забезпечує незалежний доступ кожному користувачеві до будь-якого ресурсу мережі.

Нинішні студенти, засвоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, творитимуть вітчизняну економічну та наукову еліту, якій буде під силу забезпечити гідне місце нашої держави у світовій економіці та протистояти складним викликам третього тисячоліття.

В університеті активно працює студентське наукове товариство. Ще в стiнах "Alma Mater" студенти починають займатися наукою, беруть участь в семiнарах, конкурсах, олімпіадах, виступають з доповiдями на конференцiях, публiкують свої наукові роботи.

Набуття практичних вмінь у провідних українських та закордонних базах практики, оволодіння передовими технологіями навчання та вивчення технології ведення сільського господарства сприяють збагаченню досвіду студента та створюють значну перевагу на ринку праці в майбутньому. Студенти факультету мають можливість проходження навчально-виробничого стажування в аграрній галузі провідних країн: Польщі, Голландії, Швеції, Швейцарії, Данії, Австрії, Німеччини, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Факультет систематично приймає участь у проведенні ярмарок вакансій. Активну участь в організації та проведенні ярмарок беруть і колишні випускники факультету, які займають сьогодні керівні посади та потребують висококваліфікованих фахівців. В результаті здібні випускники нашого факультету працевлаштовуються ще будучи студентами. Для студентів факультету створені всі необхідні умови для дозвілля, занять фізичним вихованням і спортом. Працюють тренажерний зал, танцювальні зали, зал для занять шейпінгом тощо. До послуг студентів факультету сучасний стадіон, тренажерний майданчик, три спортивних майданчики.

На базі спортивного комплексу університету студенти мають можливість приймати участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, які проводяться між вищими навчальними закладами, а також у внутрішніх спортивних змаганнях між факультетами.

Студенти факультету успішно виступають у складах збірних команд університету, міста, області і України на змаганнях міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Гордість кожного факультету – його випускники. І факультет обліку та аудиту не є виключенням.

Випускники факультету – бажані працівники економічних і фінансових служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності на посадах економістів, бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, аналітиків, ІТ-фахівців. Вони займають провідні посади в органах державної податкової адміністрації, страхових компаніях, банківських установах, є керівниками підприємств. Як кажуть студенти-випускники: «Ми ні на мить не маємо сумнівів щодо правильності нашого вибору!».

Ми пишаємось, що саме наші випускники працюють у провідних підприємствах та установах Вінницької області та України: ТОВ СП «НІБУЛОН», Компанії «Комплекс Агромарс», ВАТ «Брацлав», СТОВ «Нива», ДП ДГ «Подільська дослідна станція», СВК «Прогрес», СТОВ «Мрія», СВАТ «Поділля», ПСП «Зоря», ТОВ «АГРАНА Фрут Лука», у обласних та районних відділеннях Державної фінансової інспекції України, Головному управлінні Міндоходів у Вінницькій області, в районних податкових інспекціях, органах державного управління, банках, вищих навчальних закладах Вінницької, Житомирської та інших областей, аудиторських фірмах, в т.ч. міжнародних (Ернст енд Янг, Делойт енд Туш ЮСК).

Випускники магістратури активно здійснюють наукові дослідження, вступають до аспірантури та працюють у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Більшість з них захистили кандидатські дисертації та працюють над докторськими.

Ми щиро вдячні усім нашим випускникам, і горді з того, що маємо таких вихованців!

Події у світлинах