logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет агрономії та лісівництва

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2517, 2514, 2406
Телефон:(0432) 43-85-20, 322 ,257 (внутрішні)
Emailagronomy@vsau.vin.ua

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 6-ма спеціальностями: «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Захист і карантин рослин», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Екологія», а також освітнього ступеня магістр за 4-ма спеціальностями: «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Екологія», «Садово-паркове господарство».

Дідур Ігор Миколайович

Дідур Ігор Миколайович

декан факультету

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Факультет агрономії та лісівництва є одним із флагманів навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Навчальний процес забезпечують 55 викладачів, 60% з яких це випускники факультету. Освіту здобувають понад 1500 студентів, із них майже 900 денної форми навчання та понад 600 – заочної.

З 2017 року відкрито нову спеціальність «Захист і карантин рослин». По завершенню навчання студенти мають можливість вступати до аспірантури та залишатись працювати в університеті.

На базі факультету діє науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, в якій студенти та аспіранти проводять лабораторні дослідження, Ботанічний сад «Поділля», Навчально-дослідне поле, Науково-дослідне господарство «Агрономічне», де студенти набувають практичних навичок.

Базами практик агрономічного факультету є науково-дослідні установи Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, а саме Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція, Ялтушківська дослідно-селекційна станція, передові сільськогосподарські підприємства, які застосовують сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур: Державне підприємство “Дослідне господарство “Бохоницьке”, Приватне підприємство «Зетто», Приватне підприємство «Дари Велеса», Агрофірма «Вербка», Товариство з обмеженою відповідальністю «АгранаФрут Лука», Подільська дослідна станція садівництва, Дослідне господарство «Артеміда», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Радівське» та інші. Крім того кожна кафедра має філії на виробництві.

Факультетом агрономії та лісівництва укладені Міжнародні договори та програми з Познанським природничим університетом, Варшавською сільськогосподарською академією (Польща), Сільськогосподарським університетом міста Фужоу (Китай). Щорічно біля 200 студентів факультету, які володіють іноземними мовами проходять практику в країнах ЄС (Польща, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та ін.), а також в Сполучених Штатах Америки.

На факультеті агрономії та лісівництва науковці мають можливість щоквартально друкувати статті у фаховому науковому виданні: “Сільське господарство та лісівництво”.

Щорічно відбуваються міжнародні, всеукраїнські та внутрівузівські наукові конференції, де викладачі та студенти звітують за проведену роботу у гуртках, під час власних наукових досліджень за темами дипломних робіт. За результатами таких заходів видаються збірники статей та тез доповідей.

На сьогодні факультет агрономії та лісівництва включає 5 кафедр: Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур; Ботаніки, генетики та захисту рослин; Садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства; Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії; Екології та охорони навколишнього середовища.

Діяльність факультету

Історія Вінницького національного аграрного університету бере початок у жовтні 1982 року з часу створення Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії на базі Вінницької школи підвищення кваліфікації працівників сільського господарства.

5 квітня 1991 року Державною комісією при Раді Міністрів УРСР (наказ №42) на базі Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії створено Вінницький державний сільськогосподарський інститут (ВДСГІ).

Постановою Кабінету Міністрів України (наказ № 502) від 16 березня 2000 року на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту створений Вінницький державний аграрний університет.

Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 2 липня 2009 року (протокол №79) його визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти IV рівня. Указом Президента України від 17 грудня 2009 року № 1070/2009 Вінницькому державному аграрному університету надано статус національного.

У жовтні 1982 року наказом по Вінницькому філіалу Української сільськогосподарської академії (ВФ УСГА) створено об’єднаний факультет агрономії та механізації сільського господарства з ліцензованим обсягом 50 осіб спеціальності 1502 «Агрономія» та 50 осіб спеціальності «Механізація сільського господарства» денної форми навчання.

Самостійною структурною одиницею ВФ УСГА агрономічний факультет став у травні 1983 року з ліцензованим обсягом прийому на денну форму навчання – 50 осіб. Цього ж року вперше було проведено набір студентів на заочну форму навчання в обсязі 50 осіб.

професор Мамалига В.С.

Деканом факультету було призначено  професора Мамалигу Василя Степановича, одного із фундаторів створення та діяльності факультету з

1983 по 1991 роки. 

 У 1991 році агрономічний факультет збільшує ліцензований обсяг прийому студентів за денною та заочною формами навчання до 100 осіб.

доцент Сауляк П.М.

доцент Сауляк П.М. 

З 1992 по 2005 роки агрономічний факультет очолював доцент Сауляк Петро Михайлович. Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 9 червня 1999 року (протокол № 21) спеціальність 1302 – «Агрономія» визнано акредитованою за статусом вищого аграрного закладу освіти IV рівня акредитації.

У 2000 році на агрономічному факультеті вперше здійснюється набір до магістратури за спеціальністю «Агрономія».

У 2002 році факультет ліцензований (протокол № 42 від 24 грудня 2002 року рішення ДАК) на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 1301 – «Агрономія» спеціальності 6.130100, 7.130102, 8.130102 – «Агрономія» з підготовки фахівців ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр з ліцензованим обсягом прийому 100 осіб; у 2000 році атестований за напрямом 1301 – «Агрономія» спеціальність 8.130102 – «Агрономія» (протокол № 30 від 12 грудня 2000 року рішення ДАК). У 2003 році колектив агрономічного факультету успішно проходить ліцензування і на факультеті було відкрито другу спеціальність 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб.

доцент Мазур В.А

доцент Мазур В.А.

З травня 2005 року агрономічний факультет очолив колишній випускник, доцент Мазур Віктор Анатолійович. З цього часу факультет досягнув нових вершин.

У 2006 році при агрономічному факультеті рішенням Вченої ради створено навчально-наукове дослідне поле у Ботанічному саду «Поділля», загальною площею 5,75 га з метою проведення навчальних та виробничих практик, а також для виконання дослідів при написанні дипломних робіт бакалаврами, спеціалістами, магістрами, здійснення науково-дослідної роботи науково-педагогічним персоналом факультету.

У 2007 році науково-педагогічним колективом агрономічного факультету успішно проведено акредитаційну експертизу спроможності здійснення освітньої діяльності зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та ліцензійну експертизу надання освітніх послуг з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» з ліцензованим обсягом прийому на навчання 50 осіб.

У 2008 році здійснено акредитаційну експертизу освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища» і ліцензійну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» в обсязі 25 осіб.

У 2010 році було відкрито спеціальність «Лісове та садово-паркове господарство» і спеціалізацію «Плодоовочівництво та виноградарство».

З 2011 року на факультеті мають можливість навчатись аспіранти із спеціальності 03.00.16 - екологія.

У 2012 році до складу агрономічного факультету включено науково-дослідне господарство «Агрономічне», на базі якого студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику, закладати та проводити наукові дослідження за тематиками дипломних робіт, аспіранти та викладачі закладають досліди дисертаційних робіт.

У 2012 році було відкрито міжфакультетську спеціальність «Екологічна політика і право». З цього ж року для студентів агрономічного факультету розпочато проведення лекційних занять окремих дисциплін англійською мовою, що надає можливість їм швидко адаптуватись до умов проведення практики за кордоном, а також в подальшому працевлаштуватись в установи та організації, де для фахівця поставлено вимогу знання іноземної мови.

2013 рік – утворено навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Засновниками консорціуму є Вінницький національний аграрний університет та Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України з їх дослідними, дослідно-селекційними господарствами та структурними підрозділами. Це сприяє розширенню можливостей аспірантів та докторантів агрономічного факультету у проведенні наукових досліджень, а студентів - у проходженні навчальної та виробничої практики.

Впродовж 2013-14 років на факультеті була успішно повторно акредитована можливість підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямами «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство».

З 2014 року на агрономічному факультеті почала роботу сертифікована Науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка здійснює лабораторні аналізи якості грунту, води, зернової та іншої продукції. Це дозволило значно підвищити рівень дипломних робіт студентів, а також науковість дисертаційних робіт аспірантів.

кандидат с/г наук Дідур І.М.

кандидат с.-г. наук Дідур І.М.

У 2015 році агрономічний факультет очолив доцент кафедри грунтознавства, землеробства та агрохімії кандидат сільськогосподарських наук Дідур Ігор Миколайович. На даний час факультет планомірно і ціленаправлено розвивається та виходить на нові горизонти.

Історія створення та розвитку кафедр агрономічного факультету відбувалася разом із становленням факультету з огляду на певні об’єктивні причини, зокрема наявності відповідного науково-педагогічного кадрового забезпечення, контингенту студентів, навчальних дисциплін, напрямів підготовки, науково-дослідної та виховної роботи, а також упровадження їх у виробництво.

У 1982 р. було створено першу кафедру біологічних дисциплін, яка здійснювала освітню діяльність у підготовці фахівців трьох спеціальностей Вінницької філії Української сільськогосподарської академії.

З вересня 1983 р. створено кафедру рослинництва, яку очолював з 1983 по 1987 рр. професор М.М. Макрушин. З 1987 по 2006 рр. кафедру очолював професор О.Л. Зозуля, який був одним із фундаторів становлення університету, агрономічного факультету та кафедри. За період його діяльності відкрита аспірантура, сформована наукова школа. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, написано близько 12 навчальних посібників та підручників, 4 монографії.

У подальшому кафедра рослинництва стала базовою для формування інших кафедр агрономічного факультету:

  • 1986 р. створюється кафедра плодівництва, овочівництва, технології зберігання і переробки продукції рослинництва. Її завідувачем був Б.І. Зрібняк, перший директор Вінницької філії Української сільськогосподарської академії;
  • 1987 р. створено кафедру землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Кафедру очолив професор В.С. Сніговий;
  • 1992 р. створено кафедру ботаніки, генетики та фізіології рослин, завідувачем якої став професор В.С. Мамалига, який працює і на даний час;
  • 1996 р. створено кафедру кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації. Кафедру очолив професор І.Ф. Підпалий;
  • 2003 р. створено кафедру екології та охорони навколишнього середовища. Завідувачем став академік, професор В.П. Патика;
  • 2005 р. створено кафедру селекції та насінництва сільськогосподарських культур. Кафедру очолив професор В.В. Шерепітко;
  • 2006 р. створено кафедру ентомології, фітопатології та захисту рослин. Кафедру очолив професор В.П. Пльонсак. 

Починаючи з 2016 року на агрономічному факультеті значно розширився спектр спеціальностей освітнього ступеня бакалавр, за якими проводиться підготовка фахівців. Зокрема було введено спеціальності «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство». У 2017 році ліцензовано спеціальність «Захист і карантин рослин».

У 2019 році, враховуючи істотне розширення спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті, агрономічний факультет було перейменовано у факультет агрономії та лісівництва.

Факультет агрономії та лісівництва здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів:
• бакалавр
• магістр

за спеціальностями:
• Агрономія.
• Садівництво та виноградарство.
• Екологія.
• Лісове господарство.
• Садово-паркове господарство.
• Захист і карантин рослин.

На сьогодні факультет агрономії та лісівництва включає 5 кафедр: Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур; Землеробства, грунтознавства та агрохімії; Ботаніки, генетики та захисту рослин; Екології та охорони навколишнього середовища; Лісового, садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства; аспірантуру, науково-вимірювальну агрохімічну лабораторію, Ботанічний сад «Поділля», Навчально-дослідне поле, Науково-дослідне господарство «Агрономічне». В межах факультету відкритий Науково-дослідний інститут кормовиробництва, буряківництва, селекції та насінництва з науково-дослідним полем площею 10 га, розміщеним у селі Агрономічне за 3 км від Вінницького національного аграрного університету, науково-дослідні господарства, філії кафедр на виробництві.

Базами практик факультету агрономії та лісівництва є науково-дослідні установи Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, а саме Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція, Ялтушківська дослідно-селекційна станція, передові сільськогосподарські підприємства, які застосовують сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур: Державне підприємство “Дослідне господарство “Бохоницьке”, Приватне підприємство «Зетто», Приватне підприємство «Дари Велеса», Агрофірма «Вербка», Товариство з обмеженою відповідальністю «АгранаФрут Лука», Подільська дослідна станція садівництва, Дослідне господарство «Артеміда», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Радівське» та інші. Крім того кожна кафедра має філії на виробництві.

Факультетом агрономії та лісівництва укладені Міжнародні договори та програми з Познанським природничим університетом, Варшавською сільськогосподарською академією (Польща), Сільськогосподарським університетом міста Фужоу (Китай). На факультеті щоквартально виходить фахове наукове видання: “Сільське господарство та лісівництво”.

Щорічно відбуваються всеукраїнські та внутрівузівські студентські наукові конференції, де студенти звітують за проведену роботу у гуртках, під час власних наукових досліджень за темами дипломних робіт. За результатами таких заходів видаються збірники тез конференцій.

Факультет повністю укомплектований науково-педагогічним персоналом. Навчально-виховний процес здійснюють 70 викладачів, з них докторів наук, професорів – 7, кандидатів наук, доцентів – 43. У штаті перебуває 4 доктори наук і 37 кандидатів наук. Всі кафедри факультету очолюються особами з вченими ступенями і званнями.

На факультеті агрономії та лісівництва функціонують наукові школи, які очолюють д. с-г. н., професор Разанов С.Ф.; д. с.-г. н., професор Бондар А.О.,     д. с.-г. н. професор Чернецький В.М., д. с.-г. н. Вдовенко С.А., професор Заболотний Г.М., професор Мамалига В.С.

Наукова робота на факультеті має практичну спрямованість. Науковці факультету агрономії та лісівництва активно працюють в регіональних програмах Вінниччини, основні з яких: «Корми і кормовий білок», «Стратегія регіонального розвитку Вінницької області», «Розвиток екологічно-чистих, енергозберігаючих біотехнологій у Вінницькій області», «Ліси Вінниччини», «Раціональне використання та збереження еколандшафтів Вінниччини», «Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів», «Програма розвитку ріпаківництва в Україні».

Факультет приймає активну участь в ряді національних науково-технічних програм:

• Технології зменшення токсичних викидів в атмосферу об’єктами енергетики, металургії та автотранспорту.
• Інтродукція перспективних лікарських, плодових, кормових і декоративних рослин з метою збереження і збагачення видового різноманіття в Україні.
• Розробка технологій вирощування зернових та зернобобових культур.
• Розробка технологій вирощування технічних і кормових культур.
• Створення високопродуктивних сортів зернобобових, технічних та ягідних культур, стійких до біотичних і абіотичних факторів довкілля.

Декан факультету агрономії та лісівництва Дідур І.М. є членом спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями:

• 06.01.09 – Рослинництво;
• 06.01.12 – Кормовиробництво і луківництво.

Навчання в аспірантурі факультету агрономії та лісівництва здійснюється за спеціальністю 201 «Агрономія».

Університет загалом і факультет агрономії та лісівництва зокрема, сприяє у працевлаштуванні усім своїм випускникам. Щорічно влаштовуються зустрічі майбутніх випускників з представниками сільскогосподарських підприємств та організацій, а також проводяться круглі столи та «Ярмарки вакансій», факультет тісно співпрацює з Вінницьким обласним центром зайнятості.

Значна увага на факультеті агрономії та лісівництва приділяється системі працевлаштування випускників, яка передбачає:
• цільову підготовку фахівців шляхом укладання договорів з роботодавцями, розпочинаючи із студентів перших курсів;
• проведення ринку вакансій;
• оформлення карток працевлаштування;
• направлення на роботу випускників факультету за рахунок вакансій наданих Головним управлінням агропромислового розвитку Вінницької державної обласної адміністрації.

Всі випускники факультету агрономії та лісівництва по завершенні навчання у магістратурі можуть займати керівні посади в органах державної влади всіх рівнів, працювати керівниками сільськогосподарських, переробних, приватних та інших підприємств, навчатися в аспірантурі та по її завершенні і захисті дисертаційної роботи - викладати у вищих навчальних закладах України або працювати науковими співробітниками наукових установ.

Окрім того, фахівці агрономічних спеціальностей (Агрономія, Садівництво та виноградарство) можуть працювати:
• агрономами у сільськогосподарських підприємствах, агрохолдингах;
• фермерами;
• інженерами підприємств по зберіганню і первинній переробці продукції рослинництва (хлібоприймальні пункти, цукрозаводи, овоче- і плодопереробні підприємства, олієжиркомбінати та інші);
• у маркетингових компаніях світових брендів, які діють на аграрному ринку України та займаються вивченням ефективності і реалізацією власного насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, техніки, технологій;
• садівниками;
• овочівниками.

Фахівці з екології можуть працювати у:
• державному департаменті екології та природних ресурсів;
• державній екологічній інспекції;
• інших організаціях природоохоронного напряму: басейнових управліннях водних ресурсів, обласних відділеннях гідрометцентру, управліннях цивільного захисту, житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури, земельних ресурсів, лісового господарства, гідрогеологічних та геологорозвідувальних організаціях, інституті землеустрою, станції захисту рослин, фітосанітарної інспекції, підприємствах водоканалу та інших;
• інженер-еколог на промисловому підприємстві;
• агроном та інженер з охорони довкілля сільськогосподарських підприємств;
• екологічний експерт у державних та приватних організаціях;
• у підприємствах заповідного фонду: заповідники, заказники, ботанічні сади, зоопарки, лісництва;
• санепідемстанції;
• екологічний аудитор, менеджер;
• екологічна сертифікація продукції на підприємстві;
• бізнес із вирощування і реалізації екологічно чистих продуктів та надання екологічних послуг;
• викладання екології у школах, училищах, технікумах.

Спеціалісти з лісового та садово-паркового господарства можуть працювати:
• інженер лісового господарства;
• інженер садово-паркового господарства міста;
• інженер із захисту та охорони лісу;
• лісник;
• ландшафтний дизайнер;
• садівник, дизайнер, архітектор підприємств з озеленення міста;
• лісогосподарські підприємтсва;
• комунальні підприємства міст по утриманню зелених насаджень;
• державні і приватні мисливські господарства;
• проектні та наукові лісогосподарські установи: національні парки, зоопарки та ботанічні сади;
• державний департамент екології та охорони навколишнього середовища;
• інші організації природоохоронного напряму: управліннях житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури, лісового господарства та інших.

Фахівці захисту та карантину рослин можуть працювати у:
• ведучих вітчизняних і світових компаніях-виробниках засобів захисту рослин та їх численних дистрибʼютерів;
• карантинних інспекціях;
• профільних міністерствах;
• на митному контролі;
• агрофірмах на посадах агронома та агронома по захисту рослин.

Події у світлинах