logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вибіркові дисципліни

6124

Перелік вибіркових компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет агрономії та лісівництва

 Освітньо-професійна програма  «Захист і карантин рослин»

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство»

Інженерно-технологічний факультет

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Факультет обліку та аудиту

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

 • Автоматизована система бухгалтерського обліку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Аналітичне планування та прогнозування
 • Бухгалтерія Бас Агро
 • Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Гроші та кредит
 • Державний аудит
 • Екологічний облік
 • Економічний аналіз
 • Європейська інтеграція
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Казначейський контроль
 • Контроль і ревізія
 • Кредитування
 • Митний контроль та митне регулювання
 • Облік в банках
 • Облік в фермерських господарствах
 • Облік і контроль публічних закупівель
 • Облік і оподаткування в галузях економіки
 • Облік на підприємствах за класифікаційними видами
 • Облік та оподаткування суб’єктів агробізнесу
 • Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Облікова політика підприємств
 • Облікова система Дебет плюс
 • Облікове забезпечення управління витратами
 • Облікове забезпечення управління підприємств
 • Організація аналітичної роботи
 • Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі
 • Основи економічного контролю
 • Податковий контроль
 • Ринок цінних паперів
 • Соціальний облік
 • Судові експертизи в оподаткуванні
 • Управлінський контроль

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Аналіз банківської діяльності
 • Аудит
 • Біржова діяльність
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Діяльність небанківських фінансових установ
 • Економіка підприємств та економіка праці
 • Іпотечне кредитування
 • Казначейська система
 • Кредитування в АПК
 • Кредитування і контроль
 • Майнове страхування
 • Міжнародне страхування
 • Міжнародні фінанси
 • Національна безпека
 • НБУ і грошово-кредитна політика
 • Оподаткування
 • Платіжні системи
 • Публічні фінанси в євроінтеграційному просторі
 • Ризик-менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Страхування сільськогосподарських ризиків
 • Страхування фінансових ризиків в банківській діяльності
 • Управлінський облік
 • Фінанси бюджетних установ
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінанси зарубіжних країн
 • Фінансова безпека
 • Фінансова інфраструктура
 • Фінансова статистика
 • Фінансове планування
 • Фінансове посередництво
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий облік

Факультет економіки та підприємництва

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

Факультет менеджменту та права

Освітньо-професійна програма «Менеджмент», «Менеджмент (Логістика)»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Право»

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

 • Ветсанекспертиза продуктів тваринництва
 • Виробництво, зберігання та контроль якості кормів та кормових добавок
 • Екологічні стандарти ЄС для галузі тваринництва
 • Екологічні стандарти ЄС та біологічна безпека на підприємствах з виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Конярство
 • Лідерство та адміністрування
 • Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві
 • Методика наукових досліджень
 • Міжнародна стандартизація та безпека продукції тваринництва
 • Органічне бджільництво та медоносна база бджіл
 • Основи ветеринарії
 • Оцінка якості і безпека продукції птахівництва
 • Проєктування і будівництво підприємств з виробництва й переробки продукції тваринництва
 • Радіобіологія
 • Селекція і розведення бджіл
 • Сучасні системи утримання тварин
 • Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва
 • Технологія виробництва аквакультури
 • Технологія виробництва м’яса птиці
 • Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва
 • Технологія виробництва харчових яєць
 • Технологія продуктів забою
 • Управління персоналом в сучасних умовах виробництва
 • Хвороби і шкідники бджіл

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

 • Біологічна експертиза та утилізація відходів
 • Електротехніка та автоматизація виробничих процесів
 • Етнічна кухня
 • Кріогенні технології у харчовій промисловості
 • Медико-біологічні основи харчування
 • Менеджмент харчових і переробних підприємств з основами підприємництва
 • Молекулярна технологія
 • Науково-дослідна робота студентів
 • Основи біотехнології у харчовій промисловості
 • Основи ферментології
 • Основи фізіології і гігієни харчування
 • Промислова екологія харчових підприємств
 • Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю
 • Технології харчування
 • Технологічне обладнання галузі з основами теплохолодотехніки
 • Технологія води та водопостачання
 • Технологія дитячих та геродієтичних продуктів харчування
 • Технологія напоїв
 • Технологія оздоровчих харчових продуктів
 • Технологія природніх харчових сорбентів
 • Технологія продуктів функціонального призначення
 • Технохімічний контроль галузі
 • Управління якістю продукції
 • Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі

Перелік вибіркових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти

 Факультет агрономії та лісівництва

Освітньо-професійна програма  «Агрономія»

 • Державна експертиза землевпорядних рішень
 • Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтів і земель
 • Енергетичні рослинні ресурси
 • Інженерно-технологічна регламентація охорони земель
 • Інноваційні технології у кормовиробництві
 • Інноваційні технології у селекції та насінництві
 • Інтегрований контроль шкодочинних організмів у сучасному рослинництві
 • Контроль якості кормів
 • Оцінка земель та управління якістю ґрунтів
 • Прогнозування використання земельних ресурсів
 • Рекультивація і меліорація порушених земель
 • Технологія та маркетингові засади виробництва с.-г. культур

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство»

 • Державна експертиза землевпорядних рішень
 • Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтів і земель
 • Енергетичні рослинні ресурси
 • Інженерно-технологічна регламентація охорони земель
 • Інноваційні технології у кормовиробництві
 • Інноваційні технології у селекції та насінництві
 • Інтегрований контроль шкодочинних організмів у сучасному рослинництві
 • Контроль якості кормів
 • Оцінка земель та управління якістю ґрунтів
 • Прогнозування використання земельних ресурсів
 • Рекультивація і меліорація порушених земель
 • Технологія та маркетингові засади виробництва с.-г. культур

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

Інженерно-технологічний факультет

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Факультет обліку та аудиту

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аналіз тактичних і стратегічних рішень
 • Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
 • Аналітичне забезпечення фінансових розрахунків
 • Державний фінансовий контроль та судова експертиза
 • Діагностика бізнес-процесів
 • Консолідована фінансова звітність
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Митний пост-аудит
 • Облік екологічної діяльності
 • Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій
 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічних операцій
 • Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
 • Облікове забезпечення управління економічною безпекою
 • Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації
 • Професійна етика бухгалтера і аудитора
 • Стратегічний та макроекономічний аналіз
 • Управлінський контроль

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Бюджетний менеджмент
 • Вартісно-орієнтоване управління фінансами
 • Інтелектуальна власність
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративне управління
 • Ринок фінансових послуг
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегія ведення переговорів
 • Управління банківськими ризиками підприємства
 • Управління вартістю підприємства
 • Управління комунікаціями, конфліктами та етика бізнесу
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінансова політика держави
 • Фінансова стратегія та євроінтеграція
 • Фінансовий інжиніринг
 • Фінансовий моніторинг
 • Фінансово-економічна безпека фінансових установ

Факультет економіки та підприємництва

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

 • HR-менеджмент у туризмі
 • Безпека в туризмі
 • Бізнес планування
 • Бренд-менеджмент
 • Державне управління туристичною діяльністю
 • Ділові переговори
 • Договірне право
 • Менеджмент сервісних організацій
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Ораторське мистецтво
 • Поведінка споживачів послуг гостинності
 • Психологія бізнесу
 • Туристична політика зарубіжних країн
 • Управління бізнес-процесами
 • Ціннісно орієнтоване управління

Факультет менеджменту та права

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

 • Ділова риторика та психологія спілкування
 • Лідерство та ефективні комунікації
 • Психологія управління
 • Управління промисловістю підприємств
 • Управління ціновою політикою підприємств
 • Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства

Освітньо-професійна програма «Право»

 • Етичні вимоги до правничої професії
 • Європейське анти дискримінаційне право
 • Криміналістична адвокатологія
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне приватне право
 • Правове регулювання якості та безпеки сільськогосподарської продукції
 • Претензійно-правова робота у сфері сільськогосподарського виробництва
 • Процесуальний порядок призначення екологічної експертизи
 • Філософія права

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 • Аналіз державної політики
 • Ділова риторика та психологія спілкування
 • Економічний та соціальний аналіз державної політики
 • Запобігання корупції в публічному управлінні
 • Лідерство в публічній сфері
 • Міжнародний досвід адміністративного управління
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Парламентська діяльність
 • Реінжиніринг адміністративних процесів та управління проєктами
 • Стратегічне планування в діяльності органів влади
 • Стратегія та інноваційна політика в публічному управлінні
 • Управління персоналом у публічній службі

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

 • Безпека продукції тваринництва і сировини, система НАССР
 • Біотехнологія у тваринництві
 • Виробничий менеджмент у тваринництві
 • Економічна безпека підприємств
 • Економічні ризики в аграрному секторі економіки
 • Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва
 • Органічне виробництво у тваринництві
 • Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого с.-г. виробництва
 • Прогресивні технології утримання сільськогосподарських тварин
 • Розробка сучасних систем технологій виробництва продукції тваринництва
 • Спеціалізоване м’ясне скотарство
 • Сучасні методи дослідження у тваринництві
 • Сучасні методи селекції у тваринництві
 • Сучасні підходи в організації племінної справи у тваринництві
 • Сучасні технології переробки продукції тваринництва
 • Технологія кормів та кормових добавок та критерії їх безпечності
 • Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва
 • Філософські проблеми в біології

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

3 семестр

Облікова політика підприємства
Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху
Сільськогосподарська меліорація
Сільськогосподарська екологія
Розсадництво
Недеревні ресурси лісу
Етнічна кухня
Основи фізіології і гігієни харчування
Основи ветеринарії
Технологія виробництва продукції аквакультури
Складання процесуальних документів
Конституційне право зарубіжних країн
Комунікації в публічному адмініструванні
Організація зовнішньої торгівлі
Рекреалогія
Туристичні ресурси світу

4 семестр

Ринок цінних паперів
Фінансовий облік
Геоінформаційні системи в агроінженерії
Основи науково-дослідної роботи в енергетиці
Геодезія та земельний кадастр
Екотрофологія
Технологія оздоровчих харчових продуктів
Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі
Науково-дослідна робота студентів
Гігієна і санітарія у рибництві
Гігієна продуктів тваринного походження
Сімейне право
Банківське право
Офісний менеджмент
Економічна діагностика
Інфраструктура готельно-ресторанного господарства

1 семестр

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Фінансово-економічна безпека фінансових установ
Логістика у механізації сільського господарства
Проектування машин вібраційної дії
Інноваційні технології в селекції та насінництві
Геоінформаційні системи в екології
Лісоаграрне ландшафтознавство
Органічне виробництво у тваринництві
Діловий протокол та ведення переговорів

2 семестр

Державний фінансовий контроль та судова експертиза
Управління фінансовою санацією підприємства
Проектування технологічних процесів у рослинництві
Обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії
Сучасні ресурсоощадні технології в енергетиці
Оцінка земель та управління якістю ґрунтів
Екотехнологія сільськогосподарського виробництва
Вертикальне планування садово-паркових об’єктів
Безпека продукції тваринництва і сировини, система НАССР
Інноваційні технології зберігання сировини та харчових продуктів
Нутріціологія
Адміністративне судочинство
Цивільне судочинство
Економічна безпека підприємства

3 семестр

Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
Ринок фінансових послуг
Наземна та безпілотна сільськогосподарська техніка
Технічний сервіс сільськогосподарських машин
Технології технічного обслуговування електрообладнання та засобів керування
Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур
Екотехнологія міських систем
Дизайн ландшафтів
Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва
Ділова риторика та психологія спілкування
Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства
Товарна інноваційна політика
Ораторське мистецтво
Наукові основи безвідходних технологій
Технологія аюрведичних харчових продуктів
Спеціалізоване м'ясне скотарство

Події у світлинах