logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Практичне навчання та працевлаштування випускників

Практичне навчання здобувачів вищої освіти проводиться в Університеті відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Вінницького національного аграрного університету. Щорічно розробляються і затверджуються графіки практичної підготовки в розрізі спеціальностей згідно з навчальними планами підготовки.

Практична підготовка - одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітніх програм, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності.

Станом на 01 січня 2024 року укладено більш ніж 900 угод, що дає можливість повністю охопити виробниче навчання на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, здобувачів денної та заочної форми навчання. 

Постійно оновлюється реєстр баз практики. Здобувачі вищої освіти мають можливість проходити практичне навчання на власних базах практики Вінницького національного аграрного університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Практична підготовка здобувачів у Консорціумі є ще однією перевагою такого об’єднання навчальних і наукових установ, в структурних підрозділах, якого студенти не гості, а активні учасники наукових досліджень, селекційної роботи, науково-дослідного виробництва.

Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у навчальному закладі, практичною підготовкою на підприємствах та науково-дослідну роботу в дослідних господарствах.

Основними видами практики в Університеті є:

  • навчальна практика – призначена для первинного ознайомлення студентів із різними видами практичної діяльності з обраної спеціальності і покликана сприяти формуванню необхідних професійних ціннісних орієнтирів;
  • виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини та перед виконанням кваліфікації роботи (проєкту).

Мета виробничої практики полягає у підготовці майбутніх фахівців до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності. Крім того, на виробництві здобувач вищої освіти збирає фактичний матеріал, необхідний для виконання кваліфікаційної роботи (проекту).

Організація і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, керівництво нею і контроль за її проходженням здійснюються директорами навчально-наукових інститутів, деканами факультетів, відповідними кафедрами Університету. 

Здійснення практичної підготовки здобувачів вищої освіти передбачає ряд організаційних заходів, серед яких:

  • контроль за рівнем підготовленості установ, підприємств до забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти;
  • розподіл здобувачів вищої освіти на практику. При цьому враховуються замовлення на підготовку відповідних фахівців і майбутнього місця роботи після закінчення навчання;
  • контроль за забезпеченням оптимальних умов праці і побуту здобувачів освіти під час проходження практики та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
  • контроль за виконанням практикантами правил внутрішнього розпорядку установи, підприємства за місцем проходження практики.

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми практик та індивідуальних завдань у формі письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики від установи, підприємства. 

Університет плідно співпрацює з підприємствами та холдинговими компаніями області та України. Щороку проводяться зустрічі здобувачів вищої освіти (випускних курсів) з представниками ТОВ «Промавтоматика Вінниця», ТОВ «Аграна Фрут Лука», ТОВ «Агромаш-Калина», ТОВ «ФРЕНДТ», ПрАТ «МХП», ФГ «ФЛОРА А.А.», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», «MAKOSH» (та іншими) з питань співпраці та участі в проєктах спрямованих на забезпечення інтеграції аграрної освіти з бізнесом і сприяння працевлаштуванню випускників Університету.

Нашим головним завданням ми бачимо те, що підготовка здобувачів вищої освіти має носити випереджувальний характер максимально адаптований до сьогоднішніх викликів ринку праці, це надає нам впевненості, що випускник ВНАУ є конкурентоспроможним, юридично, економічно обізнаним, підготовленим до прийняття управлінських рішень, готовим до роботи в команді і має лідерські якості, є носієм як сучасних наукових знань, так і традицій наукових шкіл.

11124

Як у свої 20 отримати роботу мрії,

або Історія успіху молодих спеціалістів

Павло Довганьдиректор Чернятинського фахового коледжу ВНАУ 

Навчаючись у Вінницькому національному аграрному університеті, на 3-му курсі я мав чудову можливість отримати практичні навики роботи у Науково-дослідному господарстві «Агрономічне» ВНАУ. Вибір господарства був недовгий, адже головними критеріями були економічна ефективність використання аграрно-ресурсного потенціалу та можливість втілювати здобуті знання на практиці.

 

Інна Кузьмич, агроном-садовод ТОВ «Великокісницьке» ВНАУ

На 5-6-му курсі навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на агрономічному факультеті я проходила практику в сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Великокісницьке» в с. Велика Кісниця.

За час проходження практики я мала можливість отримати потрібні навики для роботи у своїй майбутній сфері діяльності: перш за все, це пізнання сільського господарства, так би мовити, зсередини, і це великий плюс, тому що в навчальному закладі ми отримуємо базу, фундамент майбутньої професії, вершиною якого є саме практика, коли ти на собі особисто відчуваєш всі тонкості майбутньої професії.

Ця практика дала мені можливість отримати колосальний досвід насамперед у роботі з людьми, коли однією командою цілком і повністю з усією віддачею занурюєшся в роботу, починаючи працювати на землі, й на власні очі бачиш результат плідної праці з першими сходами посівів зернових, цвітом соняшнику, звуком комбайна в полі.

 

Події у світлинах