logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Бібліотека ВНАУ

Бібліотека Вінницького національного аграрного університету є навчальним, науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Роки існування бібліотеки – це роки систематичної натхненної роботи з формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій. Бібліотека стрімко розвивається й оновлюється разом з університетом.

 

Структура бібліотеки Вінницького національного аграрного університету

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ

З комплектування книга починає свій шлях бібліотекою.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Основною роботою відділу є задоволення різних інформаційних потреб користувачів бібліотеки через систему каталогів та картотек, інформаційних бюлетнів нових надходжень, бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури.

 

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Головний напрямок діяльності відділу обслуговування - сприяння навчальному процесу і надання допомоги студентам в оволодінні навчальною програмою, забезпечення прогресивної технології обслуговування студентів.

 

 

ВІДДІЛ КНИГОЗБЕРІГАННЯ

Головним завданням відділу є організація та збереження бібліотечних фондів з метою забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

 

СЛУЖБА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Визначаючи роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі вузу, необхідно відзначити, що однією з найважливіших умов успішного функціонування університету є оперативний і ефективний обмін інформацією між підрозділами, що дозволяє їм реалізовувати свої потреби на підставі тих знань або тієї інформації, якою вони володіють.

 

Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Позитивно вплинули на її розвиток поява нових спеціальностей, збільшення набору студентів. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд. На сучасному етапі, в умовах розвитку інформаційно-комунікативних технологій та інтенсивного зростання інформаційних ресурсів, від бібліотеки вимагається постійне оновлення традиційних функцій та впровадження інноваційних форм і засобів задоволення інформаційних потреб та надання необхідних послуг користувачам, що стало головним у роботі книгозбірні.
Робота бібліотеки спрямована на оперативне та якісне обслуговування користувачів з надання їм необхідної інформації, комплектування та збереження бібліотечного фонду відповідно до потреб та галузевого спрямування, вдосконалення інформатизації бібліотечних процесів, здійснення індивідуального та групового інформування, надання консультацій при пошуку в електронному каталозі, підготовку бібліографічних покажчиків, проведення масових заходів, Днів інформації, Днів кафедр, проведення уроків з інформаційної культури.

Вагоме місце у роботі книгозбірні  приділяється культурно-просвітницькій роботі. Зокрема, проведенню в бібліотеці різноманітних заходів, спрямованих на виховання національної свідомості, патріотизму, вивченню українських звичаїв та традицій, історії нашого народу та краєзнавства. Значна увага приділялася висвітленню діяльності бібліотеки на власному web-сайті та в соціальних мережах. 

Щорічно бібліотека обслуговує понад 18 тисяч користувачів та забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування згідно з інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів. Реалізовує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА (Міжбібліотечного абонементу). 
Одним з основних завдань наукової бібліотеки є формування фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Фонд бібліотеки налічує більше 225 000 примірників, 48 000 тисяч назв літератури. Переважно це навчальна та наукова література сільськогосподарського, природничого, технічного та економічного напрямку. Формування бібліотечних фондів координується з викладачами університету, відповідно до потреб та програм дисциплін, що викладаються в університеті. Фонд бібліотеки поповнюється авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищаються в нашому університеті та наукових установах України.
Гордість бібліотеки – фонд рідкісних видань з природничих наук, рослинництва, тваринництва. Серед них: Дарвин Ч. Происхождение видов (М., 1937), Дарвин Ч. Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире (М., 1939), Тимирязев К. А. Сочинения (М., 1937), Тимирязев К. А. Дарвинизм и селекция (М., 1937),Тимирязев К. А. Избранные работы по хлорофиллу и усвоению света растением (М., 1948) та інші. 
Бібліотека ВНАУ працює у власній автоматизованій інформаційній системі управління бібліотечними процесами «Софія», перевага якої в тому, що вона інтегрована в єдину мережу університету. Розроблено модулі для роботи з базою книг, аналітики, книговидачі, книгозабезпеченості та пошук для користувачів. У читальних залах та на абонементах організовано автоматизовані робочі місця видачі книг. Електронний каталог бібліотеки ВНАУ містить більше 32 тисяч назв книг та більше 172 тисяч назв статей.
Бібліотека створює власні електронні інформаційні ресурси, які широко використовуються користувачами: електронний каталог, тематичні списки, бібліографічні покажчики, буктрейлери, віртуальні виставки та ін. Бібліотека є центром інформаційної підтримки науковців університету з питань наукометрії. Працівники бібліотеки працюють у світових наукометричних базах Web of Science, Scopus, Google scholar та системі «Бібліометрика української науки». Бібліотека здійснює наукометричний моніторинг наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету, проводить роботу зі збільшення представництва університетської спільноти у світовому науковому просторі. Наразі всі викладачі ВНАУ мають цифрові ідентифікатори ORCID та ResearcherID. 

З метою розширення представництва у наукових міжнародних базах даних, співробітниками бібліотеки проводяться тренінги з наукометрії. Тематикою занять є: «Web of Science: основні навики роботи», «Web of Science для підготовки наукової публікації», «EndNote: інструмент для роботи з бібліографією», «Scopus: основні навики роботи».
Важливим завданням у роботі бібліотеки є наповнення репозиторію. Бібліотека адмініструє наукову частину репозиторію, до якої входять: статті, тези доповідей, монографії, патенти та інші наукові матеріали. Саме завдяки цій роботі забезпечується відкритий доступ до результатів наукових досліджень, що проводяться у Вінницькому національному аграрному університеті. На сьогоднішній день репозиторій університету містить 18 тисяч повнотекстових публікацій.
Одним із важливих напрямків роботи бібліотеки є видавнича діяльність бібліотеки представлена масивом укладених біобібліографічних, тематичних покажчиків, інформаційних списків. 
Бібліотека ВНАУ є Головною бібліотекою методичного об’єднання бібліотек аграрного напрямку Вінницької області, до якого входить бібліотеки коледжів (Могилів-Подільський технолого-економічний коледж, Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну, Чернятинський коледж, Верхівський сільськогосподарський коледж, Вінницький технологічно-промисловий коледж, Ладижинський коледж). Основними завданнями які виконує методичний центр є: впровадження та вдосконалення технологічних процесів роботи; вивчення та впровадження досвіду роботи інших бібліотек; впровадження у діяльність бібліотеки інноваційних форм роботи, рекомендацій провідних методичних центрів; аналіз діяльності та узагальнення досвіду роботи бібліотек методичного об’єднання; надання методичної та практичної допомоги через консультації, семінари, стажування, практикуми та інші форми й методи навчання.
Бібліотека має власний сайт на якому розміщено інформаційні ресурси власного виробництва, корисні гіперпосилання, інформація для студента, інструкції для науковця, методичні матеріали, інформація про проведені масові заходи. 

Крім можливості користуватися книжковими фондами бібліотеки, довідково-бібліографічним апаратом (ДБА) наші користувачі можуть отримати такі послуги:

  • індексування статті за УДК (каб. 3103);
  • консультування щодо складання списку літератури згідно ГОСТ 7.1-2003 та  ДСТУ 8302:2015 (каб. 3103);
  • консультування з питань наукометрії, створення та редагування профілей у наукометричних базах (каб. 3109);
  • консультування з питань ведення наукової частини репозиторію (каб. 3109);
  • міжбібліотечний абонемент (МБА) – замовлення і отримання книг, електронних копій документів з фондів інших бібліотек (абонемент № 1 каб. 3122);
  • перегляд електронного каталогу бібліотеки та формуляра читача в Інтернеті;
  • комп’ютеризовані робочі місця (читальний зал № 1 каб. 2224, читальний зал № 3  каб. 3101);
  • WI-FI зона (читальний зал №1 каб. 2224);
  • замовлення нової літератури, періодичних видань (каб. 3117);
  • перегляд дисертацій та авторефератів (каб. 3127) 

Адреса бібліотеки:                                                    Графік роботи:                                              Читальний зал № 1

вул. Сонячна, 3                                                        Понеділок-п’ятниця                                                   8.00-20.00
Читальний зал № 4                                                          8.00-17.00                                                   Субота: 10.00-16.00
вул. Пирогова, 3
E-mail lib@vsau.org
Веб-сайт http://lib.vsau.org

11914

Події у світлинах