logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

18 лютого 2021 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії.
На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.003 аспірант ВНАУ, менеджер з видачі фінансових гарантій КТ «Бізнес Гарант» Анатолій Ярославський успішно захистив дисертацію на тему: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Науковий керівник: Наталія Правдюк, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ВНАУ.
Голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії – доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ Анатолій Мазур.
Офіційні опоненти: Ольга Сосновська, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки Київського університету ім. Бориса Грінченка та Леся Матвійчук, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету.
Рецензенти: Лариса Вдовенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ та Тетяна Корпанюк, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки ВНАУ. 
Дисертаційна робота Анатолія Ярославського присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо побудови механізму управління економічною безпекою підприємств. В результаті проведеного дослідження дістали подальшого розвитку категорійно-понятійний апарат та концептуальні підходи до управління економічною безпекою підприємств.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у розвитку теоретико-методичних основ та обґрунтуванні науково-прикладних рекомендацій щодо побудови і реалізації моделі механізму управління економічною безпекою на основі визначення комплексної оцінки рівня економічної безпеки підприємства.
Вітаємо Анатолія Ярославського та його наукового керівника Наталію Правдюк з успішним захистом дисертації! Бажаємо втілення усіх творчих і наукових планів, енергії і натхнення в професійному зростанні та в майбутніх наукових пошуках. 
 

3553

Події у світлинах