logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Пріорітетні напрямки досліджень

Вінницький національний аграрний університет формує основні напрямки наукової та інноваційної діяльності відповідно до Закону України № 848 VIII “Про наукову та науково-технічну діяльність” (у останній редакції зі змінами від 07.03.2018 р.), Закону України № 5460-IV від 16.10.2012 р. “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України № 980 від 18.10.2017 р. “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр.”

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 та Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, Вінницький національний аграрний університет здійснює свою діяльність за 3-ма науковими напрямами:

- аграрні науки та ветеринарія;
- технічні науки;
- суспільні науки.

Відповідно до наказу МОН №372 від 25.03.2021 року Вінницький національний аграрний університет успішно пройшов державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за двома науковими напрямами «Аграрні науки та ветеринарія» та «Технічні науки».

Для виконання науково-дослідних робіт використовується наукова інфраструктура (лабораторії): матеріально-технічна база науково-дослідного господарства «Агрономічне», структурних підрозділів Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», Центру підтримки технологій та інновацій (TISC), міжнародної наукової інноваційної платформи Агрохаб, Центру інновацій, науково-вимірювальної агрохімічної лабораторії, лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель та угідь, лабораторії моніторингу та оцінки якості ґрунтів, лабораторії вібраційних машин переробних і харчових виробництв, лабораторії енергоефективного і ресурсоощадного обладнання, та технологій в тваринництві, науково-дослідної лабораторії біоенергетики, МТС «Модуль», віварію, біостаціонару, полігону, ботанічного саду Поділля та інших структурних підрозділів підпорядкованих університету.

Впродовж 2020-2022 рр. здійснювались дослідження на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності з виконання 10 госпдоговірних та 36 ініціативних тематик (у рамках кафедральних прикладних досліджень).

Основні замовники виконання науково-технічних робіт за госпдоговорами і наукових послуг протягом 2018-2022 рр.: ТОВ «АКВАВІКА-Т», ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», ТОВ «Інгуз-7», ФГ «Щербич», ТОВ «Вербка», ТОВ «Северинівське-плюс», ТОВ «Великокісницьке», СТОВ «Писарівка», ТОВ «Байєр», ЗЕА «НОВОСВІТ», ТОВ «РАЖТ СЕМЕНС-Україна», Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області.

Тематики науково-технічних робіт, які виконувались науковцями ВНАУ за госпдоговорами протягом 2018-2022 рр.:

Розробка адаптивної технології вирощування технічних культур відповідно до ресурсного потенціалу підприємства-замовника.
Створення технології виробництва біогазу шляхом оптимізації складу біологічної суміші на основі відходів тваринництва та рослинних компонентів.
Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти.
Розробка науково-обґрунтованих заходів підвищення продуктивності корів молочного напряму та покращення якості сировини за рахунок інновацій та досліджень в умовах виробництва.
Розробити нові зональні технології вирощування зернобобових культур для умов Лісостепу правобережного з урахуванням адаптації до змін клімату.
Розробка системи контролю C – вуглецю і N – азоту та їх влив на роботу біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині.
Розробка економічної моделі виробництва біогазу з різних видів сировини та різних потужностей біогазових станцій та установок.
Компенсація нестабільності СЕС і ГЕС з використанням біоресурсів.
Екологічне випробування сортів озимої пшениці.
Проведення демонстраційного випробування гібридів кукурудзи.
Інноваційна екосистема академічного підприємництва.

У грудні 2021 року було успішно завершено наукову роботу молодих учених, яка виконувалась за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» (0119U100786). Науковий керівник: д.е.н., доцент Пришляк Н.В. Виконавці: д.е.н., професор Гончарук І.В., к.е.н., доцент Токарчук Д.М., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.е.н. Паламаренко Я.В., к.е.н. Семчук І.А. Термін виконання: 2019-2021.

Фактичний обсяг фінансування – 1095,209 тис. грн.

За результатами її виконання:

  • сформовано інформаційно-аналітичний огляд поводження з відходами сільськогосподарських підприємств, який акумулює інформацію про нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні, утворення відходів в аграрному секторі;
  • сформовано інформаційно-аналітичний огляд сучасного стану виробництва біогазу в Україні, який містить опрацювання світового досвіду біогазового виробництва та можливості його використання в Україні; аналіз сировинної бази та динаміки виробництва біогазу;
  • розроблено методику розрахунку економічної ефективності використання відходів для виробництва біопалив, порівняно з їхнім традиційним використанням на двох рівнях: на рівні держави та підприємства;
  • за допомогою економіко-математичного моделювання вирішено завдання оптимального розподілу енергетичного ресурсу (на основі біогазу з відходів) з метою максимізації прибутку підприємства;
  • запропоновано етапи реалізації Стратегії ефективного поводження з відходами аграрних підприємств, націлені на досягнення головного результату – підвищення інтенсивності й прогресивності розвитку аграрних підприємств і досягнення їх енергетичної автономії;
  • розроблений механізм (модель) формування стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств України.

За результатами виконання наукової роботи: опубліковано 24 статті в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus, 39 статей у наукових фахових виданнях України, 24 тези доповідей на конференціях різного рівня, отримано 3 патенти на корисну модель України та 2 авторських права на твір. Опубліковано 2 інформаційно-аналітичних огляди, 2 підручники, монографій та розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами державною мовою загальним обсягом 24,7 др.арк., монографій та розділів монографій, у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР та офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР загальним обсягом 2,3 др.арк. Захищено 2 докторських, 1 кандидатську дисертацію та 9 магістерських робіт. Виграно 4 заявки на грант.

У 2020 році за результатами конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах, виконання яких проводиться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а також конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Вінницькому національному аграрному університету надано бюджетне фінансування 2 проєктів:

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих учених «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» (0121U108589). Науковий керівник: к.т.н., доцент Яропуд В.М. Виконавці: к.т.н., доцент Купчук І.М., к.т.н., доцент Руткевич В.С., к.т.н., доцент Граняк В.Ф., доктор філософії з галузевого машинобудування Бурлака С.А., к.с.-г.н., доцент Побережець Ю.М. Термін виконання: 2021-2023 рр. Сума фінансування: 2021 р. – 750 тис. грн., 2022 р. – 750 тис. грн.

Прикладне дослідження «Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» (0120U102034). Науковий керівник: к.с.-г.н., професор Мазур В.А. Виконавці: к.с.-г.н., доцент Дідур І.М., д.с.-г.н., доцент Ткачук О.П., к.с.-г.н., доцент Панцирева Г.В. Термін виконання: 2020-2022 рр. Сума фінансування: 2020 р. – 255,05 тис. грн, 2021 р. – 300 тис. грн., 2022 р. – 210 тис. грн.

У 2021 році за результатами вже вказаних конкурсних відборів Вінницькому національному аграрному університету надано бюджетне фінансування 4 проєктів:

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих учених «Розробка науково-технічного забезпечення енергетичної автономії АПК на основі еколого ефективного використання агробіомаси для виробництва біопалив» (0122U00844). Науковий керівник: к.т.н., доцент Купчук І.М. Виконавці: к.т.н., доцент Граняк В.Ф., доктор філософії з галузевого машинобудування Бурлака С.А., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.с.-г.н., доцент Телекало Н.В., доктор філософії з економіки Охота Ю.В., к.с.-г.н., доцент Алєксєєв О.О., к.т.н., доцент Присяжнюк Д.В., к.е.н. Гонтарук Я.В., к.е.н. Шевчук Г.В., аспірантка Вовк В.Ю., аспірантка Тарасова О.С. Термін виконання: 2022-2024 рр. Сума фінансування у 2022 році – 750 тис. грн.

Прикладне дослідження «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (0121U109443). Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України Калетнік Г.М. Виконаці: д.е.н., професор Здирко Н.Г., д.е.н., професор Гончарук І.В., д.е.н., доцент Пришляк Н.В., д.с.-г.н., доцент Паламарчук В.Д., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.е.н., доцент Токарчук Д.М., к.с.-г.н., доцент Телекало Н.В., к.т.н., доцент Яропуд В.М., к.е.н. Білокінна І.Д. Термін виконання: 2021-2022 рр. Сума фінансування: 2021 р. – 432 тис. грн., 2022 р. – 378 тис. грн.

Прикладне дослідження «Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства» (0122U00849). Науковий керівник: к.е.н., доцент Токарчук Д.М. Виконавці: д.е.н., професор, академік НААН України Калетнік Г.М., д.е.н., професор Гончарук І.В., д.е.н., доцент Пришляк Н.В., д.т.н., професор Севостьянов І.В., к.т.н., доцент Токарчук О.А. Термін виконання: 2022-2024 рр. Сума фінансування у 2022 році – 560 тис. грн.

Прикладне дослідження «Розробка концепції використання мінеральних добавок при вирощуванні сільськогосподарських тварин за умов одержання високоякісної та екологічно чистої продукції» (0122U00853). Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Яремчук О.С. Виконавці: д.с.-г.н., професор Гутий Б.В., к.с.-г.н., доцент Разанова О.П., к.с.-г.н., доцент Скоромна О.І., к.с.-г.н., доцент Побережець Ю.М., к.с.-г.н., доцент Фаріонік Т.В. Термін виконання: 2022-2023 рр. Сума фінансування у 2022 році – 490 тис. грн.

По результатах проміжних та заключних етапів досліджень за період 2017-2021 рр. створено та передано нових технологій 102, нової техніки – 10, методів та теорій – 191, проведено міжнародних інноваційних заходів із залученням державного фінансування – 1. Впроваджено 36 науково-технічних розробок у освітній процес та 265 – у виробництво.

У 2021 році наукові дослідження за бюджетними, госпдоговірними та ініціативними тематиками здійснювали 273 науково-педагогічних працівники, у т.ч. 41 доктор наук, професор, 164 кандидати наук і доцентів.

Наукові дослідження науковців університету проводились за такими напрямами:

Фундаментальні дослідження

1. Біологія і хімія рослин, ґрунтів, води та повітря (біорізноманіття, морфологія, фізіохімія, біохімія, генетика, біотехнології, вірусологія, ентомологія, паразитологія, екологія, кліматологія, якість і безпека рослинних біоресурсів).
2. Біологія тварин та мікроорганізмів (біорізноманіття, морфологія, фізіологія, біохімія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, біотехнології, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека тваринних біоресурсів).
3. Хімія і біохімія біологічно активних речовин. Матеріалознавство.
4. Математика, фізика, механіка, інформатика, телекомунікації, енергетика у сталому природокористуванні.
5. Гуманітарні, соціально-політичні, управлінські, педагогічні та філологічні науки (історія, філософія, соціологія, культурологія, психологія, політична економіка і стратегічний менеджмент в нормальних та в екстремальних умовах та природі, суспільстві, педагогіка та проблеми організації освіти).
6. Проблеми охорони навколишнього середовища та підвищення якості життя людей сільських територій.
7. Соціальна і економічна політики у сільських регіонах.

Прикладні дослідження

1. Енергетика та енергоефективність.
2. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем.
3. Науково-технічні проблеми перетворювання відновлювальних видів енергії.
4. Загальні проблеми механіки.
5. Динаміка та міцність матеріалів, з’єднань та конструкцій. Галузеве машинобудування.
6. Фінанси, грошовий обіг і кредит.
7. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
8. Економіка підприємств та управління виробництвом.
9. Економіка видів діяльності та регуляторна політика.
10. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища.
11. Економіка природокористування та управління національним господарством.
12. Науки про Землю. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
13. Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії.
14. Теорія і практика збільшення кількості і покращення якості рослинних біоресурсів та забезпечення сталого сільського господарства.
15. Створення та використання штамів мікроорганізмів і вірусів для розробки нових біотехнологій та біологічних продуктів.
16. Обґрунтування теоретичних і практичних проблем розробки ефективних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва.
17. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології.

Забезпечення комерціалізації наукових розробок університету та їх інвестиційної привабливості на регіональному та міжрегіональному рівнях, поліпшення залучення виробничого потенціалу регіону шляхом трансферу технологій, розробником яких є ЗВО є головним завданням інноваційної діяльності університету.

Так, за період 2020-2021 рр. у рамках трансферу технологій офіційно зареєстровано 14 технологій:

Технологія отримання сумішевого біодизельного палива (РКТ № 0620U000049).
Технологія оцінювання ефективності використання різних видів біодизельних палив (РКТ № 0620U000046).
Технологія застосування інсектициду біологічного походження Сезар, р. в контролі чисельності шкідників гороху (РКТ № 0620U000062).
Технологія оцінки віталітетної структури дерев, чагарників та їх композицій у дендрологічних парках місцевого значення (РКТ № 0620U000065).
Технологія вирощування соняшнику за комбінованого використання мікродобрив та бактеріальних препаратів (РКТ № 0621U000033).
Технологія комплексного застосування стимуляторів азотфіксації в агротехнології вирощування сої (РКТ № 0620U000113).
Технологія оцінки впливу паратипових факторів на формування високопродуктивного племінного стада молочної худоби (РКТ № 0620U000080).
Технологія використання зелених добавок для стимуляції метанового бродіння суміші гноєвих відходів та рослинних компонентів (РКТ № 0620U000149).
Технологія контролю якості багатокомпонентної сировини для біогазових установок (РКТ № 0620U000080).
Технологія економічного моделювання виробництва біогазу з гною свиней та кукурудзяного силосу (РКТ № 0621U000158).
Технологія виробництва біогазу, шляхом перероблення продуктів життєдіяльності птахокомплексів (РКТ № 0621U000159).
Технологія виробництва біогазу на основі аеробної стабілізації відходів тваринництва (РКТ № 0621U000153).
Технологія вирощування соняшнику за комбінованого використання мікродобрив та бактеріальних препаратів (РКТ № 0621U000033).
Технологія оцінки придатності сільськогосподарських угідь для запровадження органічного виробництва (РКТ № 0621U000006).

Відповідно до цього, головні пріоритети в інноваційній діяльності університету спрямовуються на реалізацію трансферу інтелектуальних інвестицій з метою поліпшення та удосконалення навчально-наукової бази університету та забезпечення високих критеріїв його атестації.

6383

Події у світлинах