logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Науково-дослідна частина

Цицюра Ярослав Григорович 

завідувач науково-дослідної частини, к. с.-г. н., доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

Науково-дослідна частина (НДЧ) є науковим структурним підрозділом Вінницького національного аграрного університету, створеним для забезпечення його наукової, науково-виробничої та інноваційної діяльності.

НДЧ керується у своїй діяльності Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Законом України «Про вищу освіту», актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, цивільним кодексом України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади України, Статутом ВНАУ, наказами і розпорядженнями ректора Університету, розпорядженнями проректора з наукової та інноваційної діяльності, вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та Положенням про НДЧ ВНАУ.

Основні напрями роботи та завдання НДЧ ВНАУ:

Виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарської, лісогосподарської, природознавчої та економічної наук, створення нових інноваційних видів наукової продукції.

Ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення прикладних проблем розвитку аграрного сектору економіки України, проведення робіт галузевого та міжгалузевого характеру, виконання робіт для покращення екологічного стану довкілля.

Ефективна реалізація наукомісткої продукції, проведення маркетингових та техніко-економічних досліджень.

Підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок збагачення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень, широкої участі професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів у науково-дослідній роботі і розробках, залучення студентів до творчої праці.

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності, пропаганда наукових та інноваційних досягнень вчених Університету через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо.

Розвиток науково-технічної бази для проведення прикладних та фундаментальних наукових досліджень, реалізації концептуальних положень розвитку Університету

Інформаційне забезпечення у сфері науки і техніки.

Проведення оцінки науково-технічного рівня досліджень, нових технологій, експертизи важливих науково-технічних проектів.

Кінцевим результатом діяльності НДЧ є облік, аналіз, розвиток, пропаганда та впровадження науково-технічної продукції ВНАУ. До науково-технічної продукції відносяться закінчені науково-дослідні та технологічні роботи, патенти, ліцензії, «ноу-хау», а також науково-технічні послуги і виробнича продукція.

Положення про науково-дослідну частину 

 

Мельник Марина Вікторівна 

завідувач науково-організаційного відділу, к. с.-г. н.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ НДЧ ВНАУ

Мета функціонування відділу – здійснення планування, організації та контролю за виконанням наукових та науково-технічних робіт в університеті, координація та забезпечення виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів науки, техніки, новітніх технологій і освіти, використання усіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності в університеті.

Основні напрями роботи та завдання науково-організаційного відділу НДЧ ВНАУ:

Забезпечення участі вчених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних програм.

Визначення напрямків наукової і науково-практичної діяльності підрозділів університету, координувати організацію міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій в університеті.

Координування та надавати рекомендації з виконання науково-технічних робіт з метою одержання нових науково-технічних результатів та якнайшвидшого їх виробничого впровадження.

Забезпечення розвитку, реалізації та інтеграції фундаментальних досліджень між вищими навчальними закладами, інститутами Національної академії наук і галузевою наукою.

Здійснення контролю за складанням, представленням та підписанням статистичної та іншої звітності з питань, віднесених до наукової  діяльності.

Сприяння розвитку взаємовигідних науково-технічних зв’язків, виконанню спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародному обміну науково-технічною інформацією, технологіями, якщо це не суперечить чинному законодавству, спільному опублікуванню наукових статей, монографій, проведенню виставок тощо.

Забезпечення організації залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді.

Створення умов для високопродуктивної праці наукових співробітників, підвищення ефективності дослідження і розробок, практичної віддачі від їх впровадження з урахуванням кінцевої потреби аграрної сфери та суспільства.

Забезпечення організаційного та методичного керівництва винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою.

Координація організації проведення наукових заходів, студентських міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад.

5201

Події у світлинах