logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вимоги та порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.
Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності.
Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає
галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки.
Кандидатські іспити з філософії складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації, які мають самостійні кафедри філософії або суспільних наук.
Кандидатські іспити з іноземної мови складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації, які мають самостійні кафедри іноземних мов.
Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької або французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої мови, керівник вищого навчального закладу може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.
Кандидатський іспит із спеціальності приймається за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, факультетом, інститутом.
Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.
Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються керівником вищого навчального закладу у складі голови комісії (заступника керівника, декана факультету, директора інституту, начальника відділу наукової установи) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів наук.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступінь з галузі здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.
Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до іспитів використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.
Протоколи засідання комісій з прийманням кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.
Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.
Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.
Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.
Приймання кандидатських іспитів у аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів вищого навчального закладу, а в аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, на компенсаційній основі.
Для здачі кандидатських іспитів з іноземної мови та філософії здобувачем до відділу аспірантури і докторантури подаються такі документи:
1) заяву на ім’я ректора університету;
2) копію диплома та додатка до нього про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
3) витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження теми дисертаційної роботи;
4) особовий листок з обліку кадрів;
5) клопотання на ім`я ректора ВНАУ від керівництва вищого навчального закладу про допуск аспіранта (здобувача) на складання кандидатського іспиту у ВНАУ та включення до складу комісії додаткового члена комісії зі спеціальності, на якій навчається аспірант (здобувач).
Плата за підготовку та складання кандидатського іспиту з філософії та іноземної мови становить 1100 гривень, зі спеціальності – 1500 гривень

Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з філософії

Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови 

8572

Події у світлинах