logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1308
Emailpodolanchuk@vsau.vin.ua

Підготовка фахівців обліково-управлінського профілю повинна відбуватися на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності в ринковому середовищі всіх форм господарювання незалежно від форм власності.

На підставі реорганізаційних заходів, що відбулися в межах економічного факультету з 1 липня 2016 року розпочала свою роботу кафедра обліку та оподаткування у галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

На кафедру обліку та оподаткування в галузях економіки покладені завдання підготовки майбутніх фахівців з базових фундаментальних облікових дисциплін і дисциплін оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

Очолює кафедру обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент. Олена Анатоліївна продовжує формування традицій колективу у сфері навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи.

Подолянчук Олена Анатоліївна

Подолянчук Олена Анатоліївна

завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Подолянчук Олена Анатоліївна

Е-mail: podolanchuk@vsau.vin.ua

Посада: завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент

Інформація про освіту:
2001-2002 Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облік доходів сільськогосподарських підприємств».
Вчене звання: доцент (2011 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0234-8943
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56179835800
Web of Science Researcher: https://publons.com/researcher/1929614/olena-podolianchuk/
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ia5ILGsAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша Scopus: 1 (Podolianchuk Olena).
Індекс Гірша Google Scolar: 10,
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=ia5ILGsAAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Podolianchuk O., Plakhtii Т., Gudzenko N. Сurrent liabilities and their accounting in the attracted capital management system. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5. Number 3. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2019, 230 pages. Р. 159-169 (Web of Science, Impact Factor – 0,75).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Подолянчук О.А. Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №1. С. 82-102.
2. Подолянчук О.А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка 2017. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536.
3. Подолянчук О.А. Облікова політика щодо заробітної плати. Облік і фінанси. 2018. №1 (79). С. 64-71. URL: http://www.afj.org.ua/pdf/547-oblikova-politika-schodo-zarobitnoi-plati.pdf.
4. Подолянчук О.А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. №7. URL: www.ekonomy.nayka.com.ua.
5. Подолянчук О.А. Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №8. С. 79-90.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/ybOZQMlRWBAuPz2dwybX.pdf.
6. Подолянчук О.А. Облік заробітної плати та її оподаткування. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород: Видавництво УжНУ, 2018. С. 101-104. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19053/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB% D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%D0%90..PDF.
7. Подолянчук О.А. Облік доходів фермерських господарств та їх відображення у звітності. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 99-101.
URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29549/1/99.PDF.
8. Подолянчук О.А. Біологічні активи як об’єкт обліку. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: ХНАУ, 2018. С. 70-73.
9. Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. №16. С. 51-57. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/16_2019/8.pdf.
10. Подолянчук О.А. Грошові кошти в системі обліку рахунків. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 144-155.
11. Подолянчук О.А. Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: www.ekonomy.nayka.com.ua.
12. Podolіanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. 2020. №40, Vol. 3. Р. 48-54.
URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.3-%E2%84%9640-2020.pdf.
13. Podolianchuk O.A. The main dominants of accounting and taxation organization on farms. Scientific discussion. 2020. Vol 2, №47. Р. 38-45.
URL: http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-47-2020.pdf.
14. Podolianchuk O.A. Accounting and information support of tax calculations. The scientific heritage. 2020. №51. Р. 44-54.
URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-5-No-51-51-2020.pdf.
15. Подолянчук О.А. Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph. Edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 2020. 322 p. (1,38 д.а.).
16. Podolianchuk O.A. Оutsourcing: semantics, types and forms. Colloquium-journal. 2021. №2 (89). Р. 46-54. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/08/colloquium-journal-289-chast-4.pdf.
17. Podolianchuk O.А. Ecological tax: essence, calculation method and accounting reflection. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. 2021. №11, Vol. 2. Р. 12-26.
URL: https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/06/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9611-part-2-2021.pdf.
18. Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2021. №2. С. 166-181. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/IhssAMbCso8c5pd58535.pdf.
Досвід проведення експертизи:
Керівництво науковою роботою аспірантів: Маркевич Людмила Станіславівна, тема дисертаційного дослідження «Облік і контроль виробництва органічної сільськогосподарської продукції»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік, контроль та оподаткування суб’єктів підприємництва

Особисті дані:
Іщенко Яна Петрівна

E-mail: ishchenko@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Інформація про освіту:
1983-1987 Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія.
Спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві».
Вчене звання: доцент (2011 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ck6N80AAAAJ&hl=uk;
ORCID: https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-6819-5997

Індекс Гірша: Scopus 1 (Ishchenko Yana).
Індекс Гірша Google Scholar - 6 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ck6N80AAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. Backgrounds for improving resource management of agricultural enterprises based on economic diagnostics of biofuel consumption. The Journal of Social Sciences Research. 2019. №5.2. Р. 367-380 (Scopus, SNIP – 0,09).
Zdyrko N., Ishchenko Ya., Melnyk O. Economic development of fishery and accounting support of cost management for biological conversion in fish farming of Ukraine comparing to the other CEE countries. Economic Annals-XXI. 2020. №181(1-2). Р. 137-150 (Scopus, SNIP – 0,319).

Перелік публікацій у виданнях, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Іщенко Я.П. Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8 (24). С. 132-146. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16486.pdf.
Гончарук І.В., Іщенко Я.П. Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №9 (25). С. 33-45. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/15768.pdf.
Іщенко Я.П., Любар О.О. Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №3 (31). С. 103-115. URL: http://efm.vsau.org/en/particles/use-of-land-under-conditions-of-emphyteusis-legal-and-accounting-aspects.
Любар О.О., Іщенко Я.П. Організація та методика обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11. С. 125-143. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/QqKMbyy5q9pLoC3c55Er.pdf.
Іщенко Я.П. Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового регулювання. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С. 136-146. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/7rkvJcaLVCCMdppf59rA.pdf.
Іщенко Яна. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. №3-4. С. 26-36. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41340.
Іщенко Я.П. Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С. 122-132. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/January2020/XK2890OgfZ3viXVKy0Rr.pdf.
Іщенко Я.П., Мельник О.С. Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №8. С. 120-130. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/Qql4c3XEWnpCFSzgJ6d6.pdf.
Іщенко Я.П., Мельник О.С Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві. Ефективна економіка. 2020. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7601.
Ishchenko Ya. Аccounting features in production of organic agricultural products. Sciencesof Europe (Praha, CzechRepublic). 2020. Vol 3, №50. Р. 27-36. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-3-No-50-2020.pdf.
Ishchenko Ya. Conceptual approaches of accountingorganization in corporate entrepreneurialstructures of the agricultural sector of Ukraine. The scientific heritage. 2020. Vol 5, № 54. Р. 34-39. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26720.pdf.
Ishchenko Ya.Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realities. The scientific heritage. 2020. Vol 6. №56. Р.13-19. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27637.pdf.
Іщенко Я.П. Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування. Ефективна економіка. 2021. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/76.pdf.
Коваль Н.І., Радченко О.Д., Іщенко Я.П. Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №2. С. 108-124. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/lMxEbn6oA9zWoadByJfH.pdf.
Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №3. С. 121-137. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/v9xp8pcY0iHrWKOU7Tho.pdf.

Досвід проведення експертизи:
Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій: 1. Мельник Ольга Сергіївна «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві», 2020 р.

Сфера наукових інтересів:
Напрям наукових ждосліджень: Облік та оподаткування суб’єктів підприємництва

Особисті дані:
Коваль Наталія Іванівна

Е-mail: koval_ni@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент

Інформація про освіту:
2000-2005 – ОC «Спеціаліст» Вінницький державний аграрний університет.
2005-2006 – ОC «Магістр» Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2012 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облік фінансової діяльності аграрних підприємств».
Вчене звання: доцент (2014 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2877-4302
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207702558&eid=2-s2.0-85077478306
Web of Science: https://publons.com/researcher/1905137/natalia-koval/
Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=pZg6ZUkAAAAJ

Індекс Гірша Scopus: 1 (Koval Natalia).
Індекс Гірша Google Scolar: 6,
(https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=pZg6ZUkAAAAJ).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Aleskerova, Y., Fedorischina, L., Koval, N., Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. №4(4), Р. 1-6 (Web of Science, Impact Factor – 0).
Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. Backgrounds for improving resource management of agricultural enterprises based on economic diagnostics of biofuel consumption. The Journal of Social Sciences Research. 2019. №5.2. Р. 367-380 (Scopus, SNIP – 0,09).
Koval, N., Priamuhina, N., Zhmurko, I., (2020). Analysis of economic-financial experience of the world countries in the system of pension insurance. Baltic Journal of Economic Studies, 6(1), 1-9. (Web of Scienc, Impact Factor – 0,75).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Земельні ділянки як об’єкт обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №12. (28). С. 102-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_12_11.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та поповнення фінансової звітності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5. (33). 2018. С. 102-113. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_5_10.
Лепетан І.М., Коваль Н.І., Китайчук Т.Г. Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності. Ефективна економіка. 2018. № 3.URL: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2018.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С. 79-90. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23224.PDF.
Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 100-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_3_11.
Коваль Н.І., Григораш М.В. Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №4. С.246-251. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_4_0_246_251.
Коваль Н.І., Радченко О.Д., Іщенко Я.П. Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №2. С. 108-124. URL:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29088.pdf.
Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №3. С. 121-137. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/v9xp8pcY0iHrWKOU7Tho.pdf.
Koval N. Budget system and accounting in budgetary institutions. Three Seas Economic Journal. 2020. Vol. 1, №.1. P. 7-14. URL:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24972.pdf.
Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. 2020. №46. Р. 100-110. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-budgetary-planning-organization-in-ukraine/viewer.
Podolіanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. 2020. №40, Vol. 3. Р. 48-54. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.3-%E2%84%9640-2020.pdf.
Koval N.I. Features of classification and accounting of financial investments. The scientific heritage. 2020. Vol 5, №54. P. 27-36. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27658.pdf.
Koval N. Financial activity of enterprises: historical descriptions of becoming and development. Colloquium-journal. 2021. Vol. 4, №16 (103). P. 36-42. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28660.pdf.

Досвід проведення експертизи:
Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента – член спеціалізованої вченої ради (здобувач Мельник О.С., засідання 16.12.2020р.)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Особливості обліку, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання

Особисті дані:
Корпанюк Тетяна Миколаївна

Е-mail: sharko@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Інформація про освіту:
2005-2010 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013 р., спеціальність – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій».
Вчене звання: доцент (2016 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2345-6380
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200992385
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QUNmMR8AAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша Scopus: 1 (Korpaniuk Tatiana).
Індекс Гірша Google Scolar: 4,
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=QUNmMR8AAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Korpaniuk T. Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine. Banks and Bank Systems, Volume 12. 2017. Issue 4. Р. 121-130 (Scopus, SNIP – 0,507).
Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. Backgrounds for improving resource management of agricultural enterprises based on economic diagnostics of biofuel consumption. The Journal of Social Sciences Research. 2019. №5.2. Р. 367-380 (Scopus, SNIP – 0,09).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Корпанюк Т.М. Особливості ведення управлінського обліку в комерційних банках України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 152-159. URL: http://efm.vsau.org/uk/archive.
Корпанюк Т.М., Марченко С.О. Правила обліку нарахування доходів і витрат комерційних банків України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13, Ч. 1. С. 132–135. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/13-2017.
Корпанюк Т.М., Мулик Я.І. Суть, перспективи застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/59.pdf.
Корпанюк Т.М., Григораш В.М. Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. №2. С. 124-128. URL: http://business-navigator.ks.ua/2018/45-2018.
Корпанюк Т.М., Цуркан А.О. Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення. Науковий вісник ОНУ. Серія «Економіка». 2018. Том 23, вип. 2(67). С. 142-147. URL: http://lib.onu.edu.ua/ru/ekonomika/.
Корпанюк Т.М., Гудзенко Н.М., Коваль Н.І. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С. 104-117. URL: http://efm.vsau.org/uk/num/1-41.
Гудзенко Н.М., Корпанюк Т.М., Плахтій Т.Ф. Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С. 95-104. URL: http://efm.vsau.org/uk/num/7-47.
Korpaniuk T., Dovhan P. Non-performance long-term banking loans in Ukraine: accounting and analysis problems. Slovak international scientific journal. 2020. Vol 3, №40. Р. 30-37. URL: http://sis-journal.com/arhiv/.
Korpaniuk T.M. Процес управління ресурсами аграрних підприємств на основі економічного потенціалу виробництва біопалива. The oretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / editedbyauthors. 1st ed. Riga, Latvia: "Baltija Publishing”. 2020. Р. 113-139. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/30.
Khatser М., Perehuda Y., Korpaniuk T., Stoliaruk K., Yepifanova I., Shpynkovskyi O. Anti-crisis financial and personnel management as key factors to provide effective development of eastern european enterprises in the agricultural sector. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA). Vol. VIII (Special 1). P. 166-177. URL: https://econpapers.repec.org/article/ersijebaa/v_3aviii_3ay_3a2020_3ai_3aspecial1_3ap_3a166-177.htm.

Досвід проведення експертизи:
Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету – учений секретар з 2015 р.
Керівництво науковою роботою аспірантів: Довгань Павло Олегович, тема дисертаційного дослідження «Облік і контроль необоротних активів у науково-дослідних господарствах»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Дослідження фінансово-економічної діагностики сільськогосподарських підприємств, обліку та звітності в банках

Особисті дані:
Правдюк Марина Володимирівна

Е-mail: pravdiukmaryna@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Інформація про освіту:
2007-2008 Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013 р., спеціальність – 08.00.04 «Економіката управління національним господарством»), тема дисертації «Трансфер інновацій в аграрній сфері».
Вчене звання: доцент (2018 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1420-8609
Web of Science: https://publons.com/researcher/1959107/maryna-pravdiuk/
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-iDAwcEAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша Web of Science : 1 (Maryna Pravdiuk)
Індекс Гірша Google Scolar: 3
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=-iDAwcEAAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Pravdiuk N, Pokynchereda V, Pravdiuk M. Thehuman capital of anenterprise: theory and assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 2. P. 176-183 (Web of Science, Impact Factor – 0).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Правдюк М.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 79-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_2_11.
Правдюк М.В. Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8. С. 99-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_8_11.
Правдюк М.В. Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №11. С. 44-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_11_6.
Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору. Економіка, фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2. С. 90-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_2_10.
Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11. С. 109-124. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/20351.pdf.
Правдюк М.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №2. С. 124-139. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/20974.pdf.
Pravdiuk А. Pravdiuk М. Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4, №51. Р. 57-64. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-51-2020.pdf.
Pravdiuk М. Probems of legal regulation of virtual assets in Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 2, №46. P. 8-14. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/11/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9646-2020-VOL.2.pdf.
Pravdiuk М. Key aspects of the legal regulation of environmental tax in Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 3, № 45. P. 13-20. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/10/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9645-2020-VOL.3.pdf.
Pravdiuk.М. International experience of cryptocurrency regulation. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. №53. P. 31-37. URL: http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2021/01/NJD_53_2.pdf.
Pravdiuk М. Current problems of taxation of cryptocurrency transactions. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. Vol. 1, № 6 (93). P. 30-38. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-693-chast-1.pdf.
Pravdiuk М. Local taxation under conditions of decentralization: legal regulation. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. Vol. 3, №12 (99). P. 50-56. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/07/colloquium-journal-1299-chast-3.pdf.
Правдюк М..В. Стан та напрямки удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №1. С. 128-141. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28570.pdf.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 360 с. (18,5 у.д.а.)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік та оподаткування інновацій в економіці

Історія кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки пов’язана зі становленням і розвитком університету. Витоки сучасної кафедри розпочинаються із створення в 1985 році випускової кафедри бухгалтерського обліку, на базі якої у 1996 році утворено кафедру обліку та аудиту. В результаті реорганізаційних заходів кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки свій літопис розпочала з липня 2016 року.

Склад кафедри

Випускову кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки була створено як самостійний підрозділ факультету обліку та аудиту.

Навчальна робота

Кафедра обліку і оподаткування в галузях економіки є випусковою кафедрою за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Основна спрямованість навчальної роботи направлена на формування освічених, гармонійно розвинених особистостей, здатних до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін i розвитку в галузі економіки.

Теоретичні знання здобувачів закріплюються під час проходження навчальної та виробничої практик.

                

                                                         Навчальна практика                                                                                     Консультаційна робота з аспірантами

                

Звітування аспірантів

Співпраця зі стейкхолдерами

Методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. В основу навчального процесу покладено державний стандарт освіти, який складається з освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчальних планів та інших документів, які входять до складу навчально-методичного комплексу спеціальності.

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами (НМКД) та відповідають робочим навчальним планам. Викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін.

За період з 2016 року по 2021 рік науково-педагогічними працівниками кафедри було підготовлено більше 70 методичних розробок.

У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання – тестування, експрес-опитування. Лекційні заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів.

Для методичного забезпечення підготовки розроблено завдання для практичних робіт, підготовлено контрольні роботи та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів. Наявні критерії оцінювання знань і вмінь студентів з кожної дисципліни навчального плану.

Застосовується програма «Тести» для оцінки знань студентів при проведенні поточного та підсумкового контролю знань студентів, що сприяє об’єктивності та прозорості оцінювання. Викладачами створено базу даних тестових завдань за всіма дисциплінами кафедри.

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку обліку та оподаткування підприємств, організацій, установ».

Викладачі кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах. Основні результати наукових пошуків втілюються в наукових доповідях, публікаціях, монографіях тощо. Протягом 2016-2021 років викладачами кафедри підготовлено та випущено 1 монографію, 1 навчальний посібник та 2 підручники рекомендовані Вченою радою Вінницького національного аграрного університету.

          

 Участь у конференціях, тренінгах, семінарах

          

Навчальні посібники та наукові монографії викладачів кафедри:
• Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика: монографія. Вінниця: Вид-во «ТД Едельвейс і К», 2010. 276 с.;
• Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2011. 276 с.;
• Коваль Н.І. Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств: монографія. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. 320 с.
• Корпанюк Т.М., Правдюк Н.Л. Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: монографія. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 201 с.
• Податок на доходи фізичних осіб: навч. посіб. Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Любар О.О.; За ред.. Н.Л. Правдюк. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. 168 с.
• Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Облік в фермерських господарствах: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.
• Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 360 с.
• Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік І: підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 496 с.
• Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік ІІ: підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 396 с.

Наукові здобутки викладацького колективу кафедри

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування на базі навчальних установ, безпосередньо на виробництві, а також мають закордонний досвід.

Доцент кафедри Тетяна Миколаївна Корпанюк у 2016 році взяла участь у проекті «Стажування в освітній сфері та школа з англійської мови», який відбувся в Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія.

Закордонне стажування у 2018 році пройшла Марина Володимирівна Правдюк в Університеті економіки, м.Прага (University of Economic, Prague).

Доцент Яна Петрівна Іщенко пройшла наукове стажування в 2017 році на базі ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум.

Доценти кафедри Олена Анатоліївна Подолянчук та Наталія Іванівна Коваль у 2021 році пройшли підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана та успішно прослухали онлайн-курс за програмою «Професійна сертифікація бухгалтерів - 2021», яка підготовлена ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна» та сумісно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

 

Участь Корпанюк Т.М. у проекті «Стажування в освітній сфері та школі з англійської мови»,
Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйтінен, Фінляндія, 2016 рік

Закордонне стажування М.В. Правдюк в Університеті економіки,
м.Прага (University of Economic, Prague), 2018 рік

Стажування Подолянчук О.А. та Коваль Н.І. у
Київському національному університеті імені В. Гетьмана, 2021 рік

Організаційно-виховна робота

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється науково-дослідницька робота зі студентами. Студенти під керівництвом викладачів приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, внутрівузівських наукових семінарах.

Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, комунікабельних, висококваліфікованих спеціалістів в галузі обліку та оподаткування. Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального ставлення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму, виховання правового, естетичного, екологічного виховання та здорового способу життя.

Під керівництвом кураторів груп студенти приймають активну участь в суспільному житті університету. Основними формами такої роботи є: участь у семінарах кураторів академічних груп; проведення кураторських годин; проведення традиційних заходів, присвячених визначним подіям в історії розвитку держави; участь у святкуванні таких свят, як «День знань», «День Вчителя», «День працівника сільського господарства», «Новий рік» тощо; відвідання кураторами гуртожитків; організація екскурсій.

       

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • • Адміністрування податків і зборів
  • Бухгалтерський облік в галузях народного господарства
  • Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
  • Звітність підприємств
  • Консолідована та податкова звітність
  • Облік в банках
  • Облік в бюджетних установах
  • Облік в фермерських господарствах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
  • Облік і оподаткування
  • Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Облік інвестиційної та інноваційної діяльності
  • Податкова система
  • Податковий менеджмент
  • Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі
  • Фінансовий облік І
  • Фінансовий облік ІІ

   

Події у світлинах