logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра обліку і оподаткування

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1308
Emailpodolanchuk@vsau.vin.ua

Історія кафедри розпочинається у 1985 році зі створення кафедри бухгалтерського обліку.

1 березня 1996 року кафедру перейменовано на «Облік і аудит». В 1998 році на базі кафедри «Облік і аудит» було утворено дві кафедри: «Фінансів та кредиту» та «Обліку і аудиту».

В 2004 році внаслідок поділу кафедри «Облік та аудит» утворено дві кафедри: «Обліку та аналізу», «Аудиту та державного контролю».

З 01.09.2008 р. відбулось реформування кафедру обліку та аналізу шляхом її поділу на дві кафедри: «Обліку та аналізу» та «Організації обліку та звітності».

На підставі реорганізаційних заходів, з 1 липня 2016 року розпочали свою роботу дві кафедри «Обліку та оподаткування у галузях економіки» та «Бухгалтерського обліку» факультету обліку та аудиту.

У вересні 2023 року внаслідок об’єднання кафедр була створена кафедра обліку і оподаткування факультету обліку, фінансів та аудиту навчально-наукового інституту економіки та управління.

Очолює кафедру обліку і оподаткування Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент. Олена Анатоліївна продовжує формування традицій колективу у сфері навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи.

Подолянчук Олена Анатоліївна

Подолянчук Олена Анатоліївна

завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Подолянчук Олена Анатоліївна

Е-mail: podolanchuk@vsau.vin.ua

Посада: завідувач кафедри обліку і оподаткування, доцент

Інформація про освіту:
2001-2002 рр. - Вінницький державний аграрний університет. Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», тема дисертації «Облік доходів сільськогосподарських підприємств».
Вчене звання: доцент (2011 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0234-8943 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56179835800 
Web of Science Researcher: https://publons.com/researcher/1929614/olena-podolianchuk/ 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ia5ILGsAAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша Scopus: 1 (Podolianchuk Olena).
Індекс Гірша Google Scolar: 16,
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=ia5ILGsAAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Podolianchuk O., Plakhtii T., Gudzenko N. Сurrent liabilities and their accounting in the attracted capital management system. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, № 3. 2019. Р. 159-169. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-159-169. (Періодичне видання віднесене до четвертого квартилю (Q4)) (Web of Science).
Ishchenko Ya., Podolianchuk O., Struk N., Yasyshena V., Stender S. Accounting of real costs for the production of organic food: world experience and practice of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. №.12 (6). P. 610-631. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1776. (Web of Science, (Імпакт-фактор 0,11).
Podolianchuk O., Ozeran A., Myskiv L. Charitable activities of economic entities during the period of martial law in Ukraine: essence and regulatory and accounting aspects. Economic science for rural development. Proceedings of the 2023 International Conference. 2023. № 57. Р. 474-484. DOI: 10.22616/ESRD.2023.57.047. (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Подолянчук О.А. Облікова політика щодо заробітної плати. Облік і фінанси. 2018. № 1 (79). С. 64-71. https://afj.org.ua/pdf/547-oblikova-politika-schodo-zarobitnoi-plati.pdf.
Подолянчук О.А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. №7. URL http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6461.
Подолянчук О.А. Виробничі запаси: економічна сутність та облік. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5 (33). С. 88-101. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/47.pdf.
Подолянчук О.А. Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №8 (36). С. 79-90. URL: file:///C:/Users/%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90/Downloads/efmapnp_2018_8_8-4.pdf.
Подолянчук О.А. Облік заробітної плати та її оподаткування. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород: Видавництво УжНУ, 2018. С. 101-104. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19053/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%D0%90..PDF.
Подолянчук О.А. Облік доходів фермерських господарств та їх відображення у звітності. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 99-101. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29549/1/99.PDF.
Подолянчук О.А. Біологічні активи як об’єкт обліку. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: ХНАУ, 2018. С. 70-73. URL: https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/fof/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf#page=70.
Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. №16. С. 51-57. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/16_2019/8.pdf. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51.
Подолянчук О.А. Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/78.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.76.
Podolіanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. 2020. №40, Vol. 3. Р. 48-54. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.3-%E2%84%9640-2020.pdf.
Podolianchuk O.A. The main dominants of accounting and taxation organization on farms. Scientific discussion. 2020. Vol 2, №47. Р. 38-45. URL: http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-47-2020.pdf.
Podolianchuk O.A. Accounting and information support of tax calculations. The scientific heritage. 2020. №51. Р. 44-54. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-5-No-51-51-2020.pdf.
Podolianchuk O.A. Оutsourcing: semantics, types and forms. Colloquium-journal. 2021. №2 (89). Р. 46-54. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/08/colloquium-journal-289-chast-4.pdf.
Podolianchuk O.А. Ecological tax: essence, calculation method and accounting reflection. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. 2021. №11, Vol. 2. Р. 12-26. URL: https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/06/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9611-part-2-2021.pdf.
Подолянчук О.А. Облік в оподаткуванні діяльності підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 1 (59). С. 115-128. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/IhssAMbCso8c5pd58535.pdf. DOI: 10.37128/2411-4413-2021-1-8.
Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2021. №2 (60). С. 166-181. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/IhssAMbCso8c5pd58535.pdf. DOI: 10.37128/2411-4413-2021-2-12.
Подолянчук О.А Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2022. № 1 (59). С. 136-153. http://efm.vsau.org/storage/articles/May2022/U9n1OClxpB53qwFULsXx.pdf.
Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2022. № 2. С. 37-44. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/2_2022/7.pdf. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.37.
Подолянчук О.А. Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект. Ефективна економіка. 2022. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/83.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.81.
Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Іщенко Я.П. Облікові та нормативно-правові аспекти благодійних пожертв субєктів господарювання для збройних сил України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2022. № 3 (61). С. 26-46. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2023/GcQMkU66nwDPmtgl8wZ2.pdf. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-3-2.
Подолянчук О.А. Мінімальне податкове зобов’язання: сутність та облік. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня народження): зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., 22 лют. 2022 р. Київ: НУБіП України, 2022. С. 359-361. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/30877.pdf.
Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Методичні аспекти обліку та проблеми адміністрування єдиного податку фермерськими господарствами – суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2023. №2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1150/1159. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.28.
Коваль Н.І., Подолянчук О.А. Податковий менеджмент в умовах сучасних реалій: теоретичні та правові основи. Ефективна економіка. 2023. №3. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1280/1290. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.23.
Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М., Коваль Н.І. Фінансова звітність в умовах воєнного стану. Агросвіт. 2023. №13. С. 21-29. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1782/1796. DOI:10.32702/2306-6792.2023.13.21.
Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Прибуток підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу: обліковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 15. С. 54-61. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.15.54.
Коваль Н.І., Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Податкова політика підприємства:особливості та значення у сучасних реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №13. С. 3-79. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1766/1780. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.13.73.
Жук В.М., Жук Н.Л., Подолянчук О.А., Руденко С.В. Облікові аспекти органічного виробництва та руху органічної продукції. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 4. С. 133-138. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-21.
Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Особливості організації обліку виробництва та збуту органічної продукції в підприємницьких структурах малого бізнесу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2023. №3. С. 101-118. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-3-7.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Подолянчук О. А., Коваль Н. І., Гудзенко Н. М. Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції: монографія. ТОВ «Друк», 2022. 256 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Подолянчук О.А. Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph. Edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 2020. 322 p. (1,38 д.а.) DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-10.
Podoliancuk O. Accounting and taxation of the activity results of enterprises. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 222-243. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4-8.
Polova O., Podolianchuk O., Gudzenkо N., Koval N., IshchenkoYa., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska А. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
Podolianchuk O. Status, problems and directions of improving the accounting of small business entities in the agrarian sphere. In: Аccounting for the activity of business structures in modern economic conditions and european integration processes: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. Р. 172-217.
Podolianchuk О.А. Accounting support of management commodity debt of enterprises. In: Accounting ensure of business management in the conditions of martial law and Ukraine’s national economic recovery: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. Р. 5-61. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7674819.
Podolianchuk О.А. Accounting for cost management of agricultural enterprises. In: Theoretical and practical aspects of science development: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 179-203. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-355-2-6.

Досвід проведення експертизи
Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних розробок), що подаються для участі у основному конкурсі, який проводить Міністерство освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік, контроль та оподаткування суб’єктів підприємництва.

Стажування:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема: «Облік і звітність в оподаткуванні, бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг, фінансовий облік», Сертифікат №0187 від 22.06.2021 р.
Цифрове видавництво MCFR (МЦФЕР-Україна) та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, тема: «Професійна сертифікація бухгалтерів – 2021», Сертифікат NU 25846442/000822-21 від 01.08.2021 р.
Університет менеджменту безпеки, м. Кошице (Словаччина)., тема: «Modern approaches to the accounting and financial security of the enterprise management system», Сертифікат №SK/USM/180-2023.

Особисті дані:
Правдюк Наталія Леонідівна

E-mail: pravduk@vsau.vin.ua

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, 1988 р. «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».
1995 рік. Кандидатська дисертація на тему «Облік реалізації та фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах». Спеціальність - 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).
2006. Докторська дисертація на тему: «Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія та практика»). Спеціальність - 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Вчене звання: Професор кафедри «Обліку та аналізу» ВДАУ, 2007.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
0000-0003-1157-2242
Scopus Author ID:
ResearcherID : E-5729-2018

Індекс Гірша: h-index за даними міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science -2. URL:https://publons.com/researcher/1959113/nataliia-pravdiuk /Nataliia Pravdiuk Web of Science
Гірша (Google Scholar):
10-індексh Google Scholar – 22
h-індекс Google Scholar – 14
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua /citations?user=MkRCv0wAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Р. 176-183. (Web of Science); DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2176-183
Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M. Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). P. 302-312. (Web of Science); DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163030;
Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S., Skrypko T. Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communicationh. Independent Journal of Management &Production (IJM&P). 2021. Vol. 12. № 3. P. 187-204. (Web of Science). DOI: 10.14807/ijmp.v12i3.1535
Pravdiuk N., Bondarenko V., Pokynchereda V., Timchenko O. Quality of Financial Reporting of the Enterprise: Evaluation Methodology. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (2). Р.113-126. (Web of Science). DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p113
Krupka Y., Nazarova I., Pravdiuk N., Myskiv L., Yevdokymova N. Electronic settlements in the enterprise and their accounting and information support. Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2022. Vol. 13. № 3. 2022. Р. 252-269. (Web of Science). DOI: 10.14807/ijmp.v13i3.1986

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Правдюк Н.Л., Томчук О.В. Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення. Економіка АПК. 2018. № 5.
С. 51-62. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/05/51
Правдюк Н.Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 26-39. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/10/26
Правдюк Н.Л. Алєксєєнко С.А. Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні. Облік і фінанси. 2018. № 4 (82). С. 43-55. URL: https://afj.org.ua/pdf/611-naukova-paradigma-informaciynogo-zabezpechennya-upravlinnya-rozvitkom-bioenergetiki-v-ukraini.pdf
Правдюк Н.Л. Рентабельність операційної діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12 (40). С. 125-141. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/wk6jACGvCJYhzr4qjw76.pdf
Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2 (42). С. 100-115. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/uadSIWYBuov3f2qLSDNr.pdf
Правдюк Н.Л., Тімченко О.Л. Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 1-2. С. 130-141.
RL: http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/409
Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4 (44). С. 130-143. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/wKMUaqKG2ws5VdmgC6af.pdf
Правдюк Н.Л., Ярославський А.О. Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8 (48). С. 77-85. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/1C72HeZxL4gv339BHjK5.pdf
Правдюк Н.Л. Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 33-44.
URL: http://eapk.org.ua/contents/2020/02/33
Правдюк Н.Л., Шинькович А.В. Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. № 1 (31). С. 82-89.
URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/issue/view/144
Правдюк Н.Л. Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз. Облік і фінанси. 2020. № 2 (88). С. 50-59. URL: https://afj.org.ua/pdf/747-rol-oblikovo-analitichnogo-zabezpechennya-derzhavnoi-agrarnoi-politiki-v-umovah-finansovih-kriz.pdf
Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення тактики управління витратами. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2 (52). С. 149-165. URL:
http://efm.vsau.org/storage/articles/October2020/IONjfkbXQSk85jADVSL0.pdf
Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення формування екологічних витрат. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 142-158. URL:
http://efm.vsau.org/storage/articles/November2020/pY7q733my94G5n2bd5cO.pdf
Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва. Агросвіт. 2021. № 4. С. 9-16. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3387&i=1
Правдюк Н.Л. Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 49-63. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/wT3naGj1ZEBqupzNiOub.pdf
Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління витратами на виробництво та реалізацію продукції садівництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3 (57). С. 103-120. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/5WjfXOGZhl25nH9vRWQW.pdf
Правдюк Н.Л., Обнявко М.В. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та недоліки. Причорноморські економічні студії. 2021. № 71.
С. 177-182. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/71_2021/30.pdf
Pravdiuk N., Burko K. Information support for monitoring the state of the grain industry of Ukraine in the conditions of Euro integration. Economy, finances, management: topical issues of science and practice. 2021. № 4 (58). С. 37-50. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2022/X5tC4knkOQZ3Fx4MOGDJ.pdf
Правдюк Н.Л., Обнявко М.В. Впровадження блокчейну в облікову систему: кроки назустріч. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z =9913
Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Інформаційне забезпечення управління у галузі садівництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С.49-66. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2022/yAs4kPluCYBYydIp5daC.pdf
Правдюк Н.Л., Обнявко М.В., Василина А.В. Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України. Ефективна економіка. 2022. № 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/718
Pravdiuk N., Pravdiuk M. Analysis of the balance of production and consumption of fruit and berry products in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 3 (61). С. 46-60. URL:http://efm.vsau.org/storage/articles/February2023/zZUotPyxE0dMQr9cyyKB.pdf
Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. Криптовалюта як об’єкт бухгалтерського обліку : проблеми визнання. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023.№ 2 (64).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с. (10,12 у.д.а).
Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 448 с. (23,4 у.д.а.).
4. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури». 2020.
647 с. ( 32,7 у.д.а.).
Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія, практика: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк-плюс». 2021. 438 с. (22,2 у.д.а.).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Pravdiuk Nataliia. Informational Aspects of formation of the Social Insurance System for the Farmers of Ukraine. Social transformations of national ecjnjmy in the context of European integration processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. By Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Austria, 2019. 376p. (p.136-142). (Convent. prim. sheet 26.61).
Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities: monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. 389 p. Convent. prim. Sheet 17,19 д.а.).

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем):
Державний реєстраційний номер 0118U001420 «Інформаційне забезпечення управління користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення аграрного підприємства» (2018-2019 р.). Відповідальний виконавець .

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/ премії:
1. Відзнака: Міністерства аграрної політики України: Відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня (посвідчення № 213 від 06.11.2003 р.);
2. Відзнака: Міністерства аграрної політики України: Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня (посвідчення № 112 від 09.01.2007 р.);
3. Відзнака: За професійні заслуги ІІ ступеня (рішення Ради ФАБФ АПКУ від 26.09.2013 р.)

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
1. Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету Д 05.854. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)».
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Державному університеті «Житомирська політехніка» з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості члена спеціалізованої вченої ради (опонент, рецензент):
«Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві». (PhD – доктор філософії з галузі знань 07 – управління та адміністрування за спеціальністю 071 – облік і оподаткування.
«Управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі». (PhD – доктор філософії з галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – економіка.

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:

13 дисертацій, з яких 11 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація та 1 кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня PhD – доктора філософії.
1. Тема: «Організація обліку та звітності бюджетних установ в умовах інтеграції обліку», 2006 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2006;
2. Тема: «Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств», 2007 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
3. Тема: «Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств», 2007 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
4. Тема: «Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях», 2010 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
5. Тема: «Облік та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств», 2010 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
6. Тема: «Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань», 2011 р. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
7. Тема: «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій», 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
8. Тема: «Організація обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах», 2013 р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
9. Тема: «Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: важелі та механізми», 2014 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
10. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України», 2015 р., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
11. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств», 2015 р., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
12. Тема докторської дисертації : «Розвиток теорії і методології обліку на основі якісного підходу» (2018 р)., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит(за видами економічної діяльності).
13. Тема: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств» ( PhD – доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»).

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Організація бухгалтерського обліку. Обліково-аналітичне забезпечення управління

Стажування:
06.09.2012 – 05.10.2012 рр. – підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (свідоцтво 12 СПК 130330 від 09.09.2013 р.);
19.02.2018 – 02.03.2018 рр. – наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво при ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Опрацьовано теми щодо інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні.
У квітні 2022 році доктор економічних наук, професор Н.Л. Правдюк успішно пройшла навчання за курсом «Research Design: Inquiry and Discovery» (Hamburg, Germany).
Курс був запропонований організацією «European Academy of Sciences and Research» (Hamburg, Germany) задля розширення можливостей використання різних наукових пошуків і підвищення ефективності освітнього процесу.
01 березня - 31 травня 2023 року - закордонне стажування за напрямом: «Сучасні підходи до бухгалтерського обліку і фінансової безпеки системи управління підприємством» (180 год., 6 кредитів) в Університеті менеджменту безпеки в Кошицях(Словаччина). За результатами стажування виконала усі завдання за програмою в повному обсязі, підтвердженням чого є сертифікат № SK/USM/181-2023, виданий Університетом менеджменту безпеки в Кошицях.

Особисті дані:
Іщенко Яна Петрівна

E-mail: ishchenko@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
1983-1987 рр. - Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія.
Спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві».
Вчене звання: доцент (2011 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-6819-5997 
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212921625 
Web of Science Researcher: https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-5765-2018 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ck6N80AAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша: Scopus 1 (Ishchenko Yana).
Індекс Гірша Google Scholar - 8 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ck6N80AAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
1. Korpaniuk T., Ishchenko Ya., Koval N. Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption. The journal of social sciences research, academic research publishing group. 2019. Vol. 5(2), P. 367-380. DOI: doi.org/10.32861/jssr.52.367.380. (Scopus).
2. Zdyrko N., Ishchenko Ya., Melnyk O. Accounting support of cost management for biological conversion in fish farming in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2020. № 181 (1-2). P. 137-150. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V181-12. (Scopus, Web of Science).
3. Ishchenko Ya., Podolianchuk O., Struk N., Yasyshena V., Stender S. Accounting of real costs for the production of organic food: world experience and practice of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. № 12 (6). P. s610-s631. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1776. (Web of Science).
4. Ishchenko Ya., Semenyshena N., Yevdokymova N., Stepaniuk O., Tsaruk V. Management of agricultural business in war conditions: features of accounting and taxation. Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 13, №. 4. P. 602-s624. DOI: 10.14807/ijmp.v13i4.2006. (Web of Science).

Перелік публікацій у виданнях, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Іщенко Я.П. Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8 (24). С. 132-146. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16486.pdf.
Гончарук І.В., Іщенко Я.П. Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №9 (25). С. 33-45. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/15768.pdf.
Іщенко Я.П., Любар О.О. Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №3 (31). С. 103-115. URL: http://efm.vsau.org/en/particles/use-of-land-under-conditions-of-emphyteusis-legal-and-accounting-aspects.
Любар О.О., Іщенко Я.П. Організація та методика обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 125-143. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/QqKMbyy5q9pLoC3c55Er.pdf.
Іщенко Я.П. Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового регулювання. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 136-146. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/7rkvJcaLVCCMdppf59rA.pdf.
Іщенко Яна. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. №3-4. С. 26-36. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41340.
Іщенко Я.П. Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 122-132. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/January2020/XK2890OgfZ3viXVKy0Rr.pdf.
Іщенко Я.П., Мельник О.С. Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 120-130. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/Qql4c3XEWnpCFSzgJ6d6.pdf.
Іщенко Я.П., Мельник О.С Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7601.
Ishchenko Ya. Аccounting features in production of organic agricultural products. Sciencesof Europe (Praha, CzechRepublic). 2020. Vol 3, № 50. Р. 27-36. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-3-No-50-2020.pdf.
Ishchenko Ya. Conceptual approaches of accountingorganization in corporate entrepreneurialstructures of the agricultural sector of Ukraine. The scientific heritage. 2020. Vol 5, № 54. Р. 34-39. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26720.pdf.
Ishchenko Ya.Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realities. The scientific heritage. 2020. Vol 6. №56. Р.13-19. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27637.pdf.
Іщенко Я.П. Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/76.pdf.
Коваль Н.І., Радченко О.Д., Іщенко Я.П. Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 108-124. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/lMxEbn6oA9zWoadByJfH.pdf.
Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3. С. 121-137. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/v9xp8pcY0iHrWKOU7Tho.pdf.
Іщенко Я.П. Формування системи об’єктів обліку корпоративних прав. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2022/92.pdf.
Іщенко Я.П. Забезпечення інформаційної функції управління аграрним бізнесом в умовах воєнного стану: особливості бухгалтерського обліку та оподаткування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 37-55.
Іщенко Я.П. Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів в електроенергетиці. Ефективна економіка. 2022. № 9. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/543/550.
Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Іщенко Я.П. Облікові та нормативно-правові аспекти благодійних пожертв суб’єктів господарювання для збройних сил України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 3 (61). С. 26-46.
Іщенко Я.П. Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти», 18 листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ
Здирко Н.Г., Іщенко Я.П. Організційні основи побудови системи обліку витрат виробництва фермерських господарств. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2468/2387. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-86.
Іщенко Я.П., Вишинська А.Ю. Сучасний стан молочного скотарства в Україні. Ефективна економіка. 2023. № 7. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1886/1904. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.51
Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Прибуток підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу: обліковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 15. С. 54-61. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1898. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.15.54
Іщенко Я.П., Вишинська А.Ю. Сутність і класифікація витрат основного виробництва у молочному скотарстві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 2 (64). С. 73-89. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-2-5
Іщенко Я.П., Вишинська А.Ю. Організаційні особливості побудови обліку витрат органічного молочного скотарства Ефективна економіка. 2023. № 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2511. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.11.52

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Polova O., Podolianchuk O., Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Yа., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
Ishchenko Ya. Financial accounting in the management system of business entities under the conditions of the integration of Ukraine into the European union. In: Аccounting for the activity of business structures in modern economic conditions and european integration processes: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. Р. 6-60.
Ishchenko Ya. Accounting of costs for the repair and improvement of fixed equipment in the electrical energy industry. In: Аccounting ensure of business management in the conditions of martial law and ukraine’s national economic recovery: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. Р. 62-104.

Досвід проведення експертизи
Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій: 1. Мельник Ольга Сергіївна «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві», 2020 р.
Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних розробок), що подаються для участі у основному конкурсі, який проводить Міністерство освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів:
Напрям наукових ждосліджень: Облік та оподаткування суб’єктів підприємництва

Стажування:
Національний університет біоресурсів та природокористування України. Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №14675 від 08.10.2021.
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, «Modern approaches to the innovative management and its accounting and financial providing» («Технічний університет Ілдіз» м. Стамбул (Туреччина), «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення»), Certificate № 9, 15.08.2022.

Особисті дані:
Корпанюк Тетяна Миколаївна

Е-mail: sharko@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
2005-2010 рр. - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013 р., спеціальність – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій».
Вчене звання: доцент (2016 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2345-6380 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200992385 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QUNmMR8AAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша Scopus: 1 (Korpaniuk Tatiana).
Індекс Гірша Google Scolar: 4,
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=QUNmMR8AAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Korpaniuk T. Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine. Banks and Bank Systems, Volume 12. 2017. Issue 4. Р. 121-130 (Scopus, SNIP – 0,507).
Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. Backgrounds for improving resource management of agricultural enterprises based on economic diagnostics of biofuel consumption. The Journal of Social Sciences Research. 2019. №5.2. Р. 367-380 (Scopus, SNIP – 0,09).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Корпанюк Т.М. Особливості ведення управлінського обліку в комерційних банках України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 152-159. URL: http://efm.vsau.org/uk/archive.
Корпанюк Т.М., Марченко С.О. Правила обліку нарахування доходів і витрат комерційних банків України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13, Ч. 1. С. 132–135. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/13-2017.
Корпанюк Т.М., Мулик Я.І. Суть, перспективи застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/59.pdf.
Корпанюк Т.М., Григораш В.М. Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. №2. С. 124-128. URL: http://business-navigator.ks.ua/2018/45-2018.
Корпанюк Т.М., Цуркан А.О. Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення. Науковий вісник ОНУ. Серія «Економіка». 2018. Том 23, вип. 2(67). С. 142-147. URL: http://lib.onu.edu.ua/ru/ekonomika/.
Корпанюк Т.М., Гудзенко Н.М., Коваль Н.І. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С. 104-117. URL: http://efm.vsau.org/uk/num/1-41.
Гудзенко Н.М., Корпанюк Т.М., Плахтій Т.Ф. Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С. 95-104. URL: http://efm.vsau.org/uk/num/7-47.
Korpaniuk T., Dovhan P. Non-performance long-term banking loans in Ukraine: accounting and analysis problems. Slovak international scientific journal. 2020. Vol 3, №40. Р. 30-37. URL: http://sis-journal.com/arhiv/.
Korpaniuk T.M. Процес управління ресурсами аграрних підприємств на основі економічного потенціалу виробництва біопалива. The oretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / editedbyauthors. 1st ed. Riga, Latvia: "Baltija Publishing”. 2020. Р. 113-139. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/30.
Khatser М., Perehuda Y., Korpaniuk T., Stoliaruk K., Yepifanova I., Shpynkovskyi O. Anti-crisis financial and personnel management as key factors to provide effective development of eastern european enterprises in the agricultural sector. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA). Vol. VIII (Special 1). P. 166-177. URL: https://econpapers.repec.org/article/ersijebaa/v_3aviii_3ay_3a2020_3ai_3aspecial1_3ap_3a166-177.htm.

Досвід проведення експертизи
Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету – учений секретар з 2015 р.
Керівництво науковою роботою аспірантів: Довгань Павло Олегович, тема дисертаційного дослідження «Облік і контроль необоротних активів у науково-дослідних господарствах»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Дослідження фінансово-економічної діагностики сільськогосподарських підприємств, обліку та звітності в банках.

Особисті дані:
Коваль Наталія Іванівна

Е-mail: koval_ni@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
2000-2005 рр. – ОC «Спеціаліст» Вінницький державний аграрний університет.
2005-2006 рр. – ОC «Магістр» Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2012 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облік фінансової діяльності аграрних підприємств».
Вчене звання: доцент (2014 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2877-4302 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207702558&eid=2-s2.0-85077478306 
Web of Science: https://publons.com/researcher/1905137/natalia-koval/ 
Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=pZg6ZUkAAAAJ 

Індекс Гірша Scopus: 2 (Koval Natalia).
Індекс Гірша Web of Science: 2 (Koval Natalia).
Індекс Гірша Google Scolar: 10.
(https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=pZg6ZUkAAAAJ).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Aleskerova Y, Fedorischina L, Koval N, Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. №. 4. Vol. 4. Riga. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-1-5. (Web of Science, Impact Factor – 0).
Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N., Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption. The Journal of Social Sciences Research, Academic Research Publishing Group. 2019. Vol. 5 (2). Р. 367-380. (Scopus) (SNIP: 0.09).
Koval N., Priamuhina N., Zhmurko I., Analysis of economic-financial experience of the world countries in the system of pension insurance. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. №. 1. Vol. 6. Riga. P. 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-1-8.(Web of Science, Impact Factor – 0.75).
Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. №.12 (6). P. s376–s390. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1761. (Web of Science, Impact Factor – 0,11).
Pryshliak N., Zdyrko N., Shynkovych A., Koval N. The Study on Energy Independence (Autonomy) of an Agricultural Enterprise Assurance. TEM Journal. 2022. Vol. 11 (1). Р. s403-s410. DOI: 10.18421/TEM111-51. (Періодичне видання віднесене до віднесених до третього квартилю(Q3)) (Web of Science).
Onyshchenko О., Shevchuk K., Shara Y., Koval N., Demchuk О. Industry 4.0 and accounting: directions, challenges, opportunities. Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 3 (3). P. s161–s195. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1993. (Періодичне видання віднесене до четвертого квартилю (Q4)) (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Земельні ділянки як об’єкт обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №12. (28). С. 102-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_12_11.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та поповнення фінансової звітності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5. (33). 2018. С. 102-113. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_5_10.
Лепетан І.М., Коваль Н.І., Китайчук Т.Г. Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності. Ефективна економіка. 2018. № 3.URL: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2018.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С. 79-90. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23224.PDF.
Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 100-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_3_11.
Коваль Н.І., Григораш М.В. Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №4. С.246-251. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_4_0_246_251.
Koval N. Budget system and accounting in budgetary institutions. Three Seas Economic Journal. 2020. Vol. 1, №.1. P. 7-14. URL:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24972.pdf.
Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. 2020. №46. Р. 100-110. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-budgetary-planning-organization-in-ukraine/viewer.
Podolіanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. 2020. №40, Vol. 3. Р. 48-54. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.3-%E2%84%9640-2020.pdf.
Koval N.I. Features of classification and accounting of financial investments. The scientific heritage. 2020. Vol 5, №54. P. 27-36. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27658.pdf.
Koval N. Financial activity of enterprises: historical descriptions of becoming and development. Colloquium-journal. 2021. Vol. 4, №16 (103). P. 36-42. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28660.pdf.
Koval N. I. Peculiarities of formation and report submission by farms. Three Seas Economic Journal. 2021. № 3. Vol. 2. P. 30-37. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-3-5.
Коваль Н.І., Радченко О.Д., Іщенко Я.П. Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №2. С. 108-124. URL:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29088.pdf.
Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №3. С. 121-137. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/v9xp8pcY0iHrWKOU7Tho.pdf.
Коваль Н.І., Радченко О.Д. Фінансовий аналіз рейтингу аграрного розвитку регіонів України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 67–79. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/September2022/GMq1cVxzqwl3Yt1IxR4d.pdf.
Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Іщенко Я.П. Облікові та нормативно-правові аспекти благодійних пожертв субєктів господарювання для збройних сил України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2022. № 3 (61). С. 26-46. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2023/GcQMkU66nwDPmtgl8wZ2.pdf.
Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Методичні аспекти обліку та проблеми адміністрування єдиного податку фермерськими господарствами – суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2023. №2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1150/1159.
Коваль Н.І., Подолянчук О.А. Податковий менеджмент в умовах сучасних реалій: теоретичні та правові основи. Ефективна економіка. 2023. №3. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1280/1290.
Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М., Коваль Н.І. Фінансова звітність в умовах воєнного стану. Агросвіт. 2023. №13. С. 21-29. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1782/1796.
Коваль Н.І., Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Податкова політика підприємства:особливості та значення у сучасних реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №13. С.73-79. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1766/1780.
Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Прибуток підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу: обліковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 15. С. 54 – 61. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.15.54

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Подолянчук О. А., Коваль Н. І., Гудзенко Н. М. Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції: монографія. ТОВ «Друк», 2022. 256 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Koval N. Theoretical and practical aspects of accounting and taxation of farms: in today’s conditions. In: Аccounting for the activity of business structures in modern economic conditions and european integration processes: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. Р. 61-104.
Polova O., Podolianchuk O., Gudzenkо N., Koval N., IshchenkoYa., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska А. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
Koval N. І. Theoretical and practical aspects of enterprise income accounting: today’s requirements. In Accounting for business management under the conditions of marital state and the recovery of the national economy of Ukraine: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. Р. 105-153. DOI: 10.5281/zenodo.7674905
Koval N.I. Organizational and methodological aspects of accounting of fixed assets of budget institutions. In: Theoretical and practical aspects of science development: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 85-117.
DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-355-2-4

Досвід проведення експертизи
Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента – член спеціалізованої вченої ради (здобувач Мельник О.С., засідання 16.12.2020 р.).
Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних розробок), що подаються для участі у основному конкурсі, який проводить Міністерство освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання.

Стажування:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема: «Облік в бюджетних установах, Облік в фермерських господарствах, Податковий менеджмент», Сертифікат №0188 від 22.06.2021 р.
Цифрове видавництво MCFR (МЦФЕР-Україна) та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, тема: «Професійна сертифікація бухгалтерів – 2021 для бухгалтера бюджетної установи», Сертифікат NU 25846442/001185-21 від 01.08.2021 р.
Університет менеджменту безпеки, м. Кошице (Словаччина)., тема: «Modern approaches to the accounting and financial security of the enterprise management system», Сертифікат №SK/USM/179-2023.

Особисті дані:
Коваль Любов Віталіївна

E-mail: koval@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
Диплом магістра, Вінницький державний агарний університет, 2004 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту
Кандидат економічних наук (2013 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємствах».
Доцент (2015 р.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=eH7SXyQAAAAJ)
Publons (https://publons.com/researcher/1905101/lyubov-koval/)
ORCID (https://orcid.org/0000-0003-3637-850X)

Індекс Гірша: Web of Science 1 (Lyubov/ Liubov Koval)
https://publons.com/researcher/1905101/lyubov-koval/),
Індекс Гірша: Google Scholar 9
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=eH7SXyQAAAAJ)

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11, №8. P. 571-586. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218. (Web of Science Core Collection) (імпакт-фактор - 0).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №7. С.83-93.
URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16464.pdf.
Коваль Л.В. Облікова політика щодо запасів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №1. С.101- 110.
URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/16465.pdf.
Коваль Л.В. Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5. С.113-123.
URL:http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/tPES7WCvo42HCIeDyQkL.pdf.
Коваль Л.В. Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №2. С.88-99.
URL:http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/2JLrtMQ4KjEccGmWI4es.pdf.
Коваль Л.В. Облік інноваційної діяльності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С.117-131.
URL:http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/YyQmZNXnYWaybwJFM7nC.pdf.
Коваль Л.В. Облікова політика в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2019. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7048 (дата звернення 31.05.2019 р.). Назва з екрана.
Коваль Л. В. Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №2 (52). С. 165-181.
URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26776.pdf.
Коваль Л. В. Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4 (54). С. 175-185.
URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27807.pdf.
Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine / Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 571-586. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218.
URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/issue/view/Special%20Edition%20-May-%20ISE%2C%20S%26P%2C%202020.
Коваль Л. В., Лепетан І.М. Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №4 (58). С. 165-178.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2022/NKqJ1zM1pF0a07l2BzaY.pdf.
Гончарук І.В., Коваль Л.В., Старосуд В.І. Реалії та перспективи ведення інтегрованого обліку суб’єктами господарювання. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 65-77.
URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31112.pdf.
Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Коваль Л.В., Блокчейн-технологія у бухгалтерському обліку: перспективи й наслідки впровадження. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 3 (65). С. 7-20.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2023/zi43A7BTHAs7yEdVwfVN.pdf.
Лепетан І.М., Коваль Л.В. Електронний документообіг й електронний підпис у бізнес середовищі. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 3 (65). С. 120-134.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2023/q9tWxWe5uDDLTG95aB0J.pdf.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія, практика: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк-плюс», 2021. 438 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities: monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. 389 p.
Koval L. Essence, types of insurance and its development in agriculture. In: Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga. Latvia : Baltija Publishing. 2023. P. 149-168.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук в якості офіційного опонента:
Івасечко У. В. «Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі», 2015;
Нікітіна Я. В. «Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні», 2017.

Сфера наукових інтересів:
– Облікова політика підприємств, установ, організацій;
– Бухгалтерський облік та фінансова звітність;
– Облікове забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Стажування:
ННІ неперервної освіти і туризму (27.09. – 8.10. 2021 р.). «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014676-21, 08.10.21 р., реєстраційний номер 14676.
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (30.11 – 30.12.2021 р.). «Організація облікового процесу суб’єктів господарювання». Сертифікат №4-1/2021, 30 грудня 2021 року.
ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» (13.06 – 17.06. 2022 р.). «Обліково-звітне відображення господарської діяльності суб’єкта господарювання». Довідка, червень 2022 року.

Особисті дані:
Коваль Олена Вікторівна

E-mail: ostapchuk@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет, 2004
Спеціальність: Облік і аудит
Науковий ступінь, тема дисертації: Кандидат економічних наук, 2012 рік, спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Тема дисертації: «Облік біологічних активів»
Вчене звання: Доцент, 2014 рік

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=95j_ZqcAAAAJ 
ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4192-4456 
Researcher ID: L-5930-2018
Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) 
Scopus – h-індекс 0
Web of Science – h-індекс 0

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Google Scholar – h-індекс 5 https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=95j_ZqcAAAAJ 

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
Vdovenko L., Ruda O., Koval O., Horlachuk M., Herasymchuk V. Strategy of investment attraction for the development of rural areas for the economic restoration of the agricultural sector. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26 (5). P. 137-151. DOI: 10.48077/scihor5.2023.137 (Scopus)
Oneshko S., Nazarenko A., Koval O., Yaremko I., Pysarchuk O. Accounting and financial reporting in the it sphere of Ukraine: opportunities of artificial intelligence. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 5 (52). 2023. P. 79-96. DOI: 10.55643/fcaptp.5.52.2023.4151 (Web of Science)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Проблеми застосування аналітичного обліку біологічних активів. «Облік і фінанси АПК». 2007. №11-12. С. 52-55. https://magazine.faaf.org.ua/problemi-zastosuvannya-analitichnogo-obliku-biologichnih-aktiviv.html
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Класифікація біологічних активів як об’єктів обліку с/г діяльності. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2008. С. 338-346.
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Місце і роль біологічних активів у господарському процесі. «Облік і фінанси АПК». 2009. №1. С. 76-79. https://magazine.faaf.org.ua/misce-i-rol-biologichnih-aktiviv-u-gospodarskomu-procesi.html
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Організаційно-методичне забезпечення обліку біологічних активів. Збірник наукових праць За ред. академіка АН ВЦ України, ректора (голова) М.І. Бахмата. Кам’янець-Подільський. 2009. С. 248-253.
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Удосконалення обліку поточних біологічних активів рослинництва. «Облік і фінанси АПК». 2010. №1. С. 66-70. https://magazine.faaf.org.ua/udoskonalennya-obliku-potochnih-biologichnih-aktiviv-roslinnictva.html
Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Відображення в обліку біологічних активів з генетично модифікованими організмами. Агроінком. 2010. №7-9. С. 66-70.
Коваль О.В., Козак В.Ю. Особливості обліку у фермерських господарствах. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 4 (70). Том.1. 2012. С. 102 – 105.
Коваль О.В. Проблеми обліку біологічних активів та біологічних перетворень на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (34). Частина 2. Луцьк, 2012. С. 318-327. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9%282%29 47
Коваль О.В., Лепетан І.М. Зростання функціональної значимості біологічних активів. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: Збірник наукових праць. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. Київ 2013. С. 191-195. http://bioenergy.gov.ua/sites/default/files/articles/191.pdf
Коваль О.В. Біологічні активи – основа виробництва біопалива. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 4 (81). Том.1. 2013. С. 90 – 98. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16705.pdf
Коваль О.В. Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві. Ефективна економіка. 2014. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2745
Коваль О.В., Лебєдєва К.Ф. Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. ВЦ НУБіП України. 2014. Вип. 200. Ч. 4. С. 96-101.
Коваль О.В. Облік генно-модифікованих біологічних активів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №4. С.118-129.
http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/GL7F1n4DGM09NDOFknOS.pdf
Коваль О.В. Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №1. С.112-121. http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/fJX2ugcVSvPRQxzyIMVl.pdf
Коваль О.В. Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах. Економіка, фінанси, менеджмент. 2019. №6. С. 136-141. http://efm.vsau.org/storage/articles/December2019/etYyH1wguE80sxYEg2i4.pdf
Коваль О.В. Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VI наук.-практ. конф., 22 трав. 2020 р. Т.1. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С.41-43.
Koval O. Growth of the mission of biological assets. «Сolloquium-journal». Economic sciences. 2021. N15 (102). P. 9-12. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/05/colloquium-journal-15102-chast-5.pdf
Коваль О.В., Бурко К.В., Напрями удосконалення управлінського обліку в бджільництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 121-135. http://efm.vsau.org/storage/articles/May2022/6IYyBlCFE9jkWpfTHDTc.pdf
Гончарук І.В., Коваль О.В., Старосуд В.І. Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації обліку на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБК і ЦБ НААН України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 7-22. http://efm.vsau.org/storage/articles/November2022/8iwpt0bRtaMxtYHS9hyv.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Колективна монографія. Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика: колективна монографія. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К». 2015. 484 с. Особистий внесок: Розділ 6. Стандартизація обліку біологічних активів: міжнародні та національні аспекти. С.392-407.
Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія, практика: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк-плюс», 2021.438 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities: monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. 389 p.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем):
Учасник конкурсу Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації, який відбувся в рамках Програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області з інноваційною розробкою для проведення навчальної практики «Інтерактивна форма навчання «Віртуальна бухгалтерія» - 2019 рік. В результаті отримано грантові кошти для реалізації проєкту в розмірі (25000 грн).

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
Є відповідальною особою, на яку покладаються повноваження щодо забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Сфера наукових інтересів:
– Облік біологічних активів;
– Автоматизація бухгалтерського обліку;
– Облікове забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Стажування:
Підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України з 27 вересня 2021 року по 8 жовтня 2021року. (Наказ ВНАУ № 56с від "24" вересня 2021 року) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014677-21 від 8 жовтня 2021 р.
Підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)» з 30 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року. (Наказ ВНАУ № 01.1-59.1803 від 25 листопада 2021 року) Сертифікат №4-2/2021 від 30 грудня 2021 р.
Підвищення кваліфікації у ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» з 13 червня 2022 року по 17 червня 2022 року. (Наказ ВНАУ № Наказ № 29 с від 10 червня 2022 року) Довідка про стажування Аграна Фрут Україна.

Особисті дані:
Лепетан Інна Михайлівна

E-mail: lepetan@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту
Вінницький державний аграрний університет, 2005
Спеціальність: Облік і аудит
Кандидат економічних наук, 2010 рік, спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Тема дисертації: «Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах»
Вчене звання – Доцент, 2012 рік

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID – http://orcid.org/0000-0003-1135-4755 
Scopus Author ID: 57203191146
ResearcherID: K-3593-2018
Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AlLX5bAAAAAJ&view_op=list_works 

Індекс Гірша:
Scopus – h-індекс 1 (Lepetan, Inna)
Web of Science – h-індекс 1 (Lepetan, Inna)
Google Scholar – h-індекс 7 https://scholar.google.com.ua/citations?user=AlLX5bAAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support. Economic Annals-XXI. 2018. № 169 (1-2). P. 77-83. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-15
(Scopus, Web of Science).
Lepetan I., Hutsalenko L., Prodanchuk M., Cherednichenko T. Environmental Safety of Agricultural Business in Ukraine: Accounting and Analytical Support. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2023, Issue 57, P. 61-71. DOI: 10.22616/ESRD.2023.57.006. (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Лепетан І.М. Процес прийняття рішень у сфері облікових процедур нематеріальних активів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 84-91 file:///C:/Users/User/Downloads/efmapnp_2016_9_10.pdf.
Лепетан І.М. Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 10. С. 20-23 http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/5.pdf.
Лепетан І.М., Здирко Н.Г. Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3. С. 115-125.
http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/xCXGoa9IFNfcCDNFW0cw.pdf.
Лепетан І.М. Передумови виникнення та ведення екологічного обліку. Агросвіт. 2018. № 12. С. 48-55 http://www.agrosvit.info/pdf/12_2018/9.pdf.
Лепетан І.М. Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор. Агросвіт. 2019. № 12. С 28-38 http://www.agrosvit.info/pdf/12_2019/6.pdf DOI: 10.32702/2306#6792.2019.12.28.
Лепетан І.М., Рязанцева Ю.І. Методологічні підходи до обліку орендних операцій. Агросвіт. 2019. № 22. С 92-97 http://www.agrosvit.info/pdf/22_2019/14.pdf DOI: 10.32702/23066792.2019.22.92.
Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. № 23. С. 19-24 http://www.agrosvit.info/pdf/23_2019/4.pdf DOI: 10.32702/2306%6792.2019.23.19.
Lepetan I. Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting. Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity. 2019. № 8. С 152-163 http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/2zsTzu8wynbrEHLKTbff.pdf DOI: 10.37128/2411-4413-2019-8-16.
Лепетан І.М., Грішина І.О. Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві. Молодий вчений. 2019. № 11. С. 139-141 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/31.pdf DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-31.
Лепетан І.М. Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020 № 3. С. 159-72
http://efm.vsau.org/storage/articles/November2020/pyRROwWRdJlXbFEGk4DR.pdf DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-12.
Lepetan I. Scientific approaches to the essence of environmental safety. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. № 15 (102). P. 12-14 http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/05/colloquium-journal-15102-chast-5.pdf DOI: 10.24412/2520-6990-2021-15102-15-25.
Коваль Л.В., Лепетан І.М. Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 4 (58). С. 165-178.
http://efm.vsau.org/storage/articles/February2022/NKqJ1zM1pF0a07l2BzaY.pdf DOI: 10.37128/2411-4413-2021-4-11.
Лепетан І.М. Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 14-22. DOI: 10.32702/2306_6814.2021.24.14 .
Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2022. № 2. С. 37-44. DOI: 10.32702/2306&6792.2022.2.37. http://www.agrosvit.info/pdf/2_2022/7.pdf
Лепетан І.М. Організація діловодства в управлінській діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1389. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-49.
Лепетан І.М. Небезпека, загроза, ризик: сутність та взаємозв’язок із системою екологічної безпеки підприємства. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2022. Том 13. № 1. С. 25-38.DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy13(1).2022.25-38.
file:///C:/Users/User/Downloads/16248-38682-1-PB.pdf.
Лепетан І.М. Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 3. С. 123-136. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-3-8.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/32685.pdf.
Лепетан І.М., Коваль Л.В. Електронний документообіг й електронний підпис у бізнес середовищі. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 3. С. 120-134. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-3-8.
http://efm.vsau.org/storage/articles/November2023/q9tWxWe5uDDLTG95aB0J.pdf.
Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Коваль Л.В. Блокчейн-технологія у бухгалтерському обліку: перспективи й наслідки впровадження. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 3. С. 7-20 DOI: 10.37128/2411-4413-2023-3-1.
http://efm.vsau.org/storage/articles/October2023/zi43A7BTHAs7yEdVwfVN.pdf.
Лепетан І.М., Задорожна Л.М. Стан інноваційної спроможності української економіки у міжнародних порівняннях. Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Вінниця, ВНАУ, 2016. С. 179-181 http://repository.vsau.org/getfile.php/10692.pdf.
Лепетан І.М. Особливості обліку і калькулювання за змінними витратами. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки тенденції та перспективи сучасного етапу: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16 квітня 2020 р. С. 25-28 http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-04-2020.pdf.
Лепетан І.М. Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VI Mіжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2020 р. Том 1. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 54-56 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25374.pdf.
Лепетан І.М. Екологічна безпека як об’єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021. Ч.1. Львів: ЛНАУ, 2021. С. 390-392.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28179.pdf.
Лепетан І.М. Застосування блокчейн-технології в бухгалтерському обліку екологічної діяльності підприємств: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: теорія і практика». Полтава, 30 червня 2022 року.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31414.pdf.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 448 с. (Загальний обсяг – 23,4 у.д.а., особистий внесок – 7,8 у.д.а.)

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Лепетан І.М. Екологічна безпека як запорука ефективної екологічної та облікової політики в управління аграрним бізнесом. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021. Р. 390-403 (Загальний обсяг – 25,88 у.д.а., особистий внесок – 0,84 у.д.а.).
Lepetan I. The accounting’s role in the legal support of ecological safety management of Ukraine. National and world financial and economic system in the conditions of modern challenges: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Davydenko N.M.]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Deutschland, 2021. Р. 287-297.
Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities: monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. 389 p. (Загальний обсяг – 17.19 у.д.а., особистий внесок – 4.33 у.д.а.).

Сфера наукових інтересів:
– Управлінська діяльність та облік у сільському господарстві;
– Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку;
– Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю підприємств.

Стажування:
Consilium Sp. Z o. o., Warsaw, Poland, “The Regulatory Framework and Practice of IFRS Application” (“Нормативно-правове регулювання та практика застосування міжнародних стандартів фінансової звітності”), Certificate ES 17019, 11.04.2017.
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, “Modern approaches to the innovative management and its accounting and financial providing” («Технічний університет Ілдіз» м. Стамбул (Туреччина), «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення»), Certificate № 8, 15.08.2022.

Особисті дані:
Мулик Ярославна Ігорівна

E-mail: mulyk.yaroslavna@ukr.net 

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
2011-2012 Вінницький національний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2015 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств».
Вчене звання: доцент (2018 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8166-2481 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204844599 
Web of Science Researcher: https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-5837-2018 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GOXR41EAAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша Scopus: 1 (Mulyk Yaroslavna).
Індекс Гірша Web of Science: 1 (Mulyk Yaroslavna).
Індекс Гірша Google Scolar: 12,
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=GOXR41EAAAAJ&hl=uk ).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Gutsalenko L.,Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland. Economic Аnnals-ХХІ. 2018. № 170 (3-4). P. 79-84. DOI: https://doi.org/10.21003 /ea.V170-14. (Scopus, Web of Science).
Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12, № 6. P. s376–s390. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1761. (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Мулик Я.І. Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2 (30). С. 106-115. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/nuMbfZNljngtgMDGjHSh.pdf.
Мулик Я.І., Корпанюк Т.М. Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6181
Мулик Т. О., Мулик Я. І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/181.pdf.
Мулик Я.І., Григораш М.В. Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці. Агросвіт. 2018. № 8. С. 17-22. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2018/4.pdf.
Мулик Я.І., Домбровська В.В. Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/180.pdf.
Мулик Я.І., Цуркан А.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/66.pdf.
Копилова К.В., Мулик Я.І. Організація контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб в наукових установах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С. 160-172. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/22735.pdf.
Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7 (47). С. 112-122. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23379.pdf.
Мулик Я.І. Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан). Інфраструктура ринку. 2019. № 37. С. 739-748. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/109.pdf.
Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37.
Мулик Я. І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 28–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28.
Мулик Т. О., Томчук О.Ф., Мулик Я.І. Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 173-192. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/26518.pdf.
Мулик Я. І. Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8545. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.105.
Мулик Т. О., Мулик Я. І. Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів. Економічний простір. 2021. № 165. С. 131-139. https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-24.
Мулик Т. О., Мулик Я. І. Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9050 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73.
Мулик Я. І. Нормативно-правове забезпечення економічної експертизи: стан та вдосконалення. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-9.
Мулик Я. І. Відповідальність судового експерта в процесі проведення економічної експертизи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 4 (31). С. 121-130. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-19.
Мулик Я. Формування та облік маркетингових витрат підприємства. Економічний дискурс. 2022. Вип. 1-2. С. 52–63. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-6.
Мулик Я. Розвиток організаційно-методичних аспектів аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-26.
Мулик Т. О., Мулик Я. І. Управління професійними ризиками бухгалтера. Ефективна економіка. 2023. № 7. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1870/1887 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.35.
Мулик Я. Дотримання професійної етики аудитора як запорука довіри до професії. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2544/2464 https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-27.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк Н. Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 224 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Мулик Т.О., Мулик Я.І. Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи. In: Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemeninden Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. undandere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 432-445.
Mulyk Ya. Organization and improvement of internal audit in the enterprise management system. In: Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 198-221.
Polova O., Podolianchuk O, Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Y., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 291 p.
Mulyk Ya. Internal audit development in the enterprise’s economic security management. In: The scientific paradigm in the context of technological development and social change: scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 225-254. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-297-5-9.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік, контроль та оподаткування суб’єктів підприємництва.

Стажування:
ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця. «Забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадження наукової діяльності; підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації.». Довідка про стажування. 20.10.2022 р.
Поліський національний університет. м. Житомир. «Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації». Довідка про стажування № 081/23-18 від 28.04.2023 року.

Особисті дані:
Правдюк Марина Володимирівна

Е-mail: pravdiukmaryna@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
2007-2008 рр. - Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013 р., спеціальність – 08.00.04 «Економіка та управління національним господарством»), тема дисертації «Трансфер інновацій в аграрній сфері».
Вчене звання: доцент (2018 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1420-8609 
Web of Science: https://publons.com/researcher/1959107/maryna-pravdiuk/ 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-iDAwcEAAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша Web of Science : 1 (Maryna Pravdiuk)
Індекс Гірша Google Scolar: 3
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=-iDAwcEAAAAJ&hl=uk).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Pravdiuk N, Pokynchereda V, Pravdiuk M. Thehuman capital of anenterprise: theory and assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 2. P. 176-183. (Web of Science).
Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N,, Samchyk M. Tax systems of Ukraine and EU countries during the COVID-19 pandemic: current status and prospects. Independent Journal of Management & Production. Special Edition. 2022. Vol. 13, № 3. P. s145-160.
DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1906. (Web of Science).
Pravdiuk, M., Kolomiiets, H., Magopets, O., Mushenok, V., Lutsenko, I. Tax Policy in EU Member States and Their Experience as a Guide for Ukraine. Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas, 2023. 11(21), 186–210. https://doi.org/10.5377/reice.v11i21.16551. (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Правдюк М.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 79-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_2_11.
Правдюк М.В. Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8. С. 99-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_8_11.
Правдюк М.В. Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №11. С. 44-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_11_6.
Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору. Економіка, фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2. С. 90-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_2_10.
Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11. С. 109-124. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/20351.pdf.
Правдюк М.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №2. С. 124-139. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/20974.pdf.
Pravdiuk А. Pravdiuk М. Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4, №51. Р. 57-64. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-51-2020.pdf.
Pravdiuk М. Probems of legal regulation of virtual assets in Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 2, №46. P. 8-14. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/11/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9646-2020-VOL.2.pdf.
Pravdiuk М. Key aspects of the legal regulation of environmental tax in Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 3, № 45. P. 13-20. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/10/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9645-2020-VOL.3.pdf.
Pravdiuk.М. International experience of cryptocurrency regulation. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. №53. P. 31-37. URL: http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2021/01/NJD_53_2.pdf.
Pravdiuk М. Current problems of taxation of cryptocurrency transactions. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. Vol. 1, № 6 (93). P. 30-38. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-693-chast-1.pdf.
Pravdiuk М. Local taxation under conditions of decentralization: legal regulation. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. Vol. 3, №12 (99). P. 50-56. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/07/colloquium-journal-1299-chast-3.pdf.
Правдюк М..В. Стан та напрямки удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №1. С. 128-141. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28570.pdf.
Pravdiuk N., Pravdiuk M. Analysis of the balance of production and consumption of fruit and berry products in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 3 (61). С. 46-60 DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-3-3.
Pravdiuk M. Land tax in the structure of the tax system of Ukraine. Three Seas Economic Journal. 2022. Vol. 3, № 1. Р. 153-159. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-22.
Pravdiuk M. Local taxation: problems of current legislation. PNAP Scientific Journal of Polonia University. 2022. Vol. 51, № 2. P. 290–298. DOI: https://doi.org/10.23856/5134.
Pravdiuk M. Tax incentives in legal regulation. Knowledge, Education, Law, Management. 2022. № 2 (46). P. 151-157. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2022.2.23.
Pravdiuk M. Forms of non-standard employment in the context of the transformation of business processes in modern conditions. Path of Science. 2023. Vol. 9, № 1. P. 4010-4016. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.89-24.
Правдюк М.В. Вплив процесу діджиталізації на організацію обліку та оподаткування. Актуальні питання в сучасній науці. 2023. № 2 (8). С. 45-59. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-2(8)-45-59.
Правдюк М.В. Пільги як інструмент стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Наукові інновації та передові технології. 2023.№ 2 (16). С. 190-202. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-2(16)-190-202.
Правдюк М.В. Концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності дяльності вітчизняних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 7 (13) С. 88-100.
Правдюк М.В. Оподаткування банківської діяльності. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 9 (23) С. 207-220. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-9(23)-207-220.
Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. Криптовалюта як обєкт бухгалтерського обліку: проблеми визнання. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 2 (64). С. 29-44. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-2-2 100. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-88-100.
Правдюк М.В. Оподаткування банківської діяльності. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 9 (23) С. 207-220. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-9(23)-207-220.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 360 с. (18,5 у.д.а.).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Pravdiuk M. Tax risk management: preconditions, essence and significance. In: Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition. Collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. P. 104-122.
Pravdiuk M. Accounting for innovative and investment activities of business structures. In: Аccounting for the activity of business structures in modern economic conditions and european integration processes. Collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. P. 133-171.
Pravdiuk A., Pravdiuk M. Constitutional obligation of citizens to pay taxes in Ukraine and the EU. In: Actual problems of modern development of the state and law: мonograph. Boston, USA: Primedia eLaunch, 2022. Р. 275-333. DOI: https://doi.org/10.46299/979-8-88831-920-8.9.
Pravdiuk M. Taxation of income in conditions of martial law. In: Accounting for business management under the conditions of marital state and the recovery of the national economy of Ukraine: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. Р. 154-199. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7674921.
Pravdiuk M. Taxation of income in conditions of martial law. In: Accounting for business management under the conditions of marital state and the recovery of the national economy of Ukraine: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. Р. 154-199. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7674921.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік та оподаткування інновацій в економіці.

Стажування:
Провідний національний ВНЗ Чехії – Празький економічний університет, тема: «Innovation in education process: methods, approacher, technologies (on the example of preparation of bachelors and master), Сертифікат Prague, Nowember 6, 2018.

Особисті дані:
Гудзенко Наталія Миколаївна

Е-mail: gudzenkonataliya11@gmail.com

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
1995-2000 рр. - Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2007 р., спеціальність – 08.06.04 бухгалтерський облік, аналіз та аудит), тема дисертації «Облік і контроль збуту в операційній діяльності».
Вчене звання: доцент (2009 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0978-4257 
Web of Science Researcher: https://www.webofscience.com/wos/author/record/P-7377-2018 
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RQdKBLYAAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша Scopus: 1 (Nataliya Gudzenko).
Індекс Гірша Google Scolar: 9
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=RQdKBLYAAAAJ&hl=uk&oi=ao ).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:
Podolianchuk O., Plakhtii T., Gudzenko N. Сurrent liabilities and their accounting in the attracted capital management system. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, № 3. 2019. Р. 159-169. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-159-169. (Періодичне видання віднесене до четвертого квартилю (Q4)) (Web of Science).
Fuhelo P., Zharikova O., Blishchuk K., Baranovska T., Gudzenko N. Financial support of territorial communities of Ukraine in the context of decentralization. Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 13 (3). Р: 291-309 (Web of Science). (Імпакт-фактор 0,11).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статтей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С.104–117.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_4_11.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5 (33). С.102-113.
http://repository.vsau.org/getfile.php/18757.pdf.
Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Корпанюк Т.М.. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С.122-135.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_1_12.
Гудзенко Н.М.,Корпанюк Т.М., Плахтій Т.Ф. Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 95-104.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_7_13.
Гудзенко Н.М., Гавриш Н.Л. Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки. 2019. Вип. 35. С. 101-106.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_35_20.
Гудзенко Н.М., Лисак О.П. Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання та відображення в обліку. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48, ч. 3. С. 154-159.
DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-92.
Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2021. №2 (60). С. 166-181. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/IhssAMbCso8c5pd58535.pdf.
Гудзенко Н.М. Особливості інформаційного забезпечення організації збутової діяльності в умовах виробництва органічної продукції. Sciences of Europe. Vol. 3. №50 (2020). Praga: «Sciences of Europe». 2020. Р. 21-27.
Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М., Коваль Н.І. Фінансова звітність в умовах воєнного стану. Агросвіт. 2023. №13. С. 21-29. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1782/1796. DOI:10.32702/2306-6792.2023.13.21.
Коваль Н.І., Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М. Податкова політика підприємства:особливості та значення у сучасних реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №13. С.73-79. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1766/1780. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.13.73.
Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Особливості організації обліку виробництва та збуту органічної продукції в підприємницьких структурах малого бізнесу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2023. №3. С. 101-118. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-3-7.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Подолянчук О. А., Коваль Н. І., Гудзенко Н. М. Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції: монографія. ТОВ «Друк», 2022. 256 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Gudzenko N., Metelytsia V. Necessity and peculiarities of reforming the financial reporting of an agricultural enterprise oriented towards the achievement of strategic objectives of sustainable development. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. P. 69-92
DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-4
Polova O., Podolianchuk O., Gudzenkо N., Koval N., IshchenkoYa., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska А. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
Gudzenko N. Accounting support and analytical support for managing the production of organic products in the conditions of European integration. In: Аccounting for the activity of business structures in modern economic conditions and european integration processes: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. Р. 105-128.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Облік та оподаткування підприємницької діяльності.

Стажування:
Національний університет біоресурсів і природокористування України, тематика: «Новації ефективної освітньої комунікації в умовах воєнного стану». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 00493706/003496-22 від 28.10.2022 р.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Всеукраїнський науковий тренінг «Облік, оподаткування та аудит: нові реалії та виклики часу» з підвищення професійної компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників з 06.11.2023 р. по 11.11.2023 р. Сертифікат ОО 00323/2023 від 11.11.2023 р.

Особисті дані:
Яремчук Наталія Федорівна

E-mail: yaremchukn@vsau.vin.ua

Посада: асистент кафедри обліку і оподаткування

Інформація про освіту:
2000-2005 – Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація «Провізор-технолог».
2006-2007 – Інтернатура Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ.
2008-2010 – Інститут післядипломної освіти Вінницького національного аграрного університету, спеціальність – Облік та аудит.
2010-2014 – Аспірантура ВНАУ, спеціальність –08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9MhLLKoAAAAJ 
Гірша (Google Scholar):
h-індекс Google Scholar – 2.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9MhLLKoAAAAJ 

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Яремчук Н.Ф. Сутність інвестиційної нерухомості та її правовий зміст. Облік і фінанси АПК. 2011. №2. С. 40-42.
Яремчук Н.Ф. Сутність та класифікація об’єктів нерухомості підприємств для потреб бухгалтерського обліку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 2 (53). Т. 2. С. 65-70.
Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка та визнання. Економіка АПК. 2011. №11. С. 88-94.
Яремчук Н.Ф. Облік ремонту нерухомості /Яремчук Н.Ф.// Економіка АПК. – 2012. – №9. С. 130-134.
Яремчук Н.Ф. Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості. Економіка АПК. – 2013. – № 8. С. 84-89.
Яремчук Н.Ф. Наукові підходи до обліку об’єктів нерухомості /Яремчук Економічний часопис-ХХІ. 2013. №7-8 (2). С. 64-67.
Яремчук Н.Ф. Внутрішньогосподарський контроль об’єктів нерухомості: суб’єкти, об’єкти та методика. Ефективна економіка. 2013. № . 12
Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. С. 143-152
Яремчук Н.Ф., Мазур В.А., Дубовий Ю.В. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до сучасних вимог міжнародних стандартів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №9. С. 23-32.
Міжнародна науково-практична конференція. Проблемні аспекти обліку нерухомості. «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Зб. матеріал. V Міжнар. наук.-практ. конф., (9-10 червня 2011 р.; Київ). К.: МІБО КНЕУ, 2011. С. 209-211.
Міжнародна науково-практична конференція. Визнання та оцінка нерухомості. «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів»: Зб. тез доп. VІ Міжн. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2011 р., Запоріжжя) / Запорізький національний університет. – Видавництво ЗНУ, 2011. Том І. 338 с. С. 163-164.
Міжнародна науково-практична конференція. Документування операцій щодо нерухомості. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»: Зб. матеріал. Міжнар. наук.-практ. конф., (15 березня 2012 р.; Вінниця). / Редкол. Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Колесов О.С. та ін. Вінниця: ВНАУ, 2012. 151 с. С. 81-83
Наукова конференція аспірантів, пошукачів та магістрів. Сутність внутрішньогосподарського контролю. «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»: Зб. тез. доп. III наук. конф. аспірантів, пошукачів та магістрів, (21–22 березня 2013 р.; Львів) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2013. 184 с. С. 169-171.
Всеукраїнська науково-практична конференція. Класифікація нерухомості. «Менеджмент XXI сторіччя»: Зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Редкол. Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Колесов О.С. та ін. – Вінниця: ВНАУ, 2013. 153 с. С. 64-66
Міжнародна науково-практична конференція. Процес внутрішньогосподарського контролю нерухомості. «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики»: Зб. матеріалів VIII Міжн. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 2013 р.; Київ) / відпов. за вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 760 с. С. 588-591.
Міжнародна наукова конференція. Оцінка нерухомості в обліковій політиці підприємств. «Сучасні кризові явища та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»: Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 червня 2016. м. Луцьк. С. 163-165.
Всеукраїнська науково-практична конференція. Право контролю як критерій визнання об’єктів нерухомості активом. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», 8 грудня 2016 року. Вінниця, ВНАУ, 2016. С. 138-140.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Яремчук Н.Ф. Оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості. Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) / під ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – С. 268-282.
Яремчук Н.Ф., Гуцаленко Л.В., Дубініна М.В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств.

Сфера наукових інтересів:
Облік нерухомості
Облік в бюджетних установах

Стажування:
Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (свідоцтво 160417 від 29.12.2016 р.)
При ННВК Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі проходила наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво з 15.05.2017 по 26.05.2017 (свідоцтво 9/2017 від 26.05.2017 р.)

Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Під керівництвом викладачів кафедри виконується наукова робота з підготовки здобувачів до захисту кваліфікаційних робіт за різноманітною тематикою, що охоплюють всі об`єкти обліку суб’єктів господарювання, в т.ч. сільськогосподарських підприємств.

На кафедрі працює 11 викладачів на постійній основі, в тому числі 1 доктор економічних наук, професор, 10 кандидатів економічних наук, доцентів. Роботу кафедри обліку і оподаткування організовано за такими видами: навчальна робота; наукова робота; методична робота; організаційно-виховна робота.

 

Колектив кафедри обліку та оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування має належну матеріально-технічну базу – лекційні аудиторії, мультимедійне оснащення для візуального супроводження лекційних та практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування тощо.

Метою роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, які можуть успішно конкурувати за своїм фахом на ринку праці в Україні та за її межами.

Основна спрямованість навчальної роботи кафедри направлена на формування освічених, гармонійно розвинених особистостей, здатних до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін i розвитку в галузі обліку та оподаткування.

Теоретичні знання здобувачів закріплюються під час проходження навчальної та виробничої практик.

Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

 

До навчального процесу залучаються представники різних форм та видів підприємств, установ та організацій (стейкхолдерів).

Гостьові та бінарні лекції

Підготовка здобувачів вищої освіти обліку та оподаткування відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих освітніх програм. З метою розвитку кафедри в сучасних висококонкурентних умовах та удосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування ведеться активна співпраця з представниками бізнесу та наукової спільноти.

Зустрічі зі стейкхолдерами

При підтримці президента та ректора університету, колективом кафедри проводиться значна кількість студентських факультетських, університетських та міжнародних конференцій за участі провідних вчених України та із-за кордону, керівників підприємств та державних установ.

Участь у конференціях, тренінгах, семінарах

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування на базі навчальних установ, безпосередньо на виробництві, а також мають закордонний досвід.

Доцент кафедри Тетяна Миколаївна Корпанюк у 2016 році взяла участь у проекті «Стажування в освітній сфері та школа з англійської мови», який відбувся в Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія.

Закордонне стажування у 2018 році пройшла Марина Володимирівна Правдюк в Університеті економіки, м. Прага (Чехія).

Доцент Яна Петрівна Іщенко пройшла наукове стажування в 2017 році на базі ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум ВНАУ.

Доценти Коваль Любов Віталіївна та Коваль Олена Вікторівна у 2021 році пройшли стажування у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України).

Доценти кафедри Олена Анатоліївна Подолянчук та Наталія Іванівна Коваль у 2021 році пройшли підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана та успішно прослухали онлайн-курс за програмою «Професійна сертифікація бухгалтерів - 2021», яка підготовлена ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна» та сумісно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році доценти Інна Михайлівна Лепетан та Яна Петрівна Іщенко пройшли міжнародне стажування в Технічному університеті Ілдіз, м. Стамбул (Туреччина).

Доценти Коваль Любов Віталіївна, Коваль Олена Вікторівна та Мулик Ярославна Ігорівна у 2022 році пройшли стажування у ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця.

У 2023 доценти кафедри Олена Анатоліївна Подолянчук та Наталія Іванівна Коваль році брали участь у програмі міжнародного стажуванні в Університеті менеджменту безпеки, м. Кошице (Словаччина).

У 2023 році доцент Мулик Ярославна Ігорівна підвищувала кваліфікацію у Поліському національному університеті м. Житомир.

З 19.04.2023 р. по 24.05.2023 р. викладачі кафедри обліку і оподаткування прийняли участь в програмі віртуальної міжнародної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україна щодо досягнення ЦСР», яка реалізовувалася в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус (Проєкт «Transparency. Accountability. Responsibility. Governance. Europe. Trust. Sustainability»).

Участь викладачів та аспірантів у програмі віртуальної міжнародної мобільності

Викладачі кафедри виконують науково-дослідні теми, що пройшли державну реєстрацію та здійснюють науково-дослідницьку роботу зі студентами, які під керівництвом викладачів беруть участь у науково-практичних конференціях, внутрішньовузівських наукових семінарах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах  студентських наукових робіт, бізнес-проєктів, стартапів тощо.

Засідання студентського гуртка «Клуб сучасного бухгалтера та податківця»

Переможці  конкурсів студентських наукових робіт, бізнес-проєктів, стартапів

Студентські наукові конференції

Колективом викладачів кафедри виконано і виконуються науково-дослідні тематики:

  • «Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти» (0118U001422), квітень 2018 р. - грудень 2020 р. Виконавець: Іщенко Я.П.
  • «Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку обліку та оподаткування підприємств, організацій, установ» (0118U100367), січень 2021 р. - грудень 2022 р. Керівник: к.е.н., доцент Подолянчук О.А., виконавці – Іщенко Я.П., Коваль Н.І., Правдюк М.В., Гудзенко Н.М.
  • «Оптимізація обліково-фінансового забезпечення та оподаткування фермерських господарств» (0121U110663), квітень 2021 р. - травень 2023 р. Виконавці: Подолянчук О.А., Іщенко Я.П.
  • «Інформаційні ресурси формування механізму економічної безпеки підприємства для цілей управління в конкурентному середовищі» (0119U100043), лютий 2019 р. - грудень 2023 р. Керівник: д.е.н., професор Правдюк Н.Л.
  • «Удосконалення обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах сучасних концепцій управління та глобальних викликів» (0122U201989), лютий 2023 р. - грудень 2026 р. Керівник: Подолянчук О.А., виконавці – Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Коваль Н.І., Коваль Л.В., Коваль О.В., Лепетан І.М., Мулик Я.І., Правдюк М.В.

Працівники кафедри є авторами значної кількості наукових праць.

Наукові здобутки викладацького колективу кафедри

Навчально-методичну роботу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками. Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами (НМКД) та відповідають робочим навчальним планам. Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань тощо.

Викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін. У навчальному процесі в дистанційних умовах викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom.

Проведення занять в дистанційному режимі

Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, комунікабельних, висококваліфікованих спеціалістів в галузі обліку та оподаткування. Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального ставлення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму, виховання правового, естетичного, екологічного виховання та здорового способу життя.

Під керівництвом кураторів груп студенти приймають активну участь в суспільному житті університету, а також різних заходах (зустрічі з підприємцями, відвідування музеїв, бібліотек).

          

 

Неформальна освіта

 

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другий (магістерський) рівень вищої освіти (2023 р.)

Навчальний план на 2023-2024 н.р.

Запрошуємо студентів, роботодавців та всіх стейкхолдерів до обговорення проєкту освітньої програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Пропозиції надсилати на електронну адресу кафедри обліку і оподаткування podolanchuk@vsau.vin.ua 

Проєкт освітньо-професійної  програми "Облік і оподаткування"

Результати анкетування:

Перелік (силабуси) обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»:

Угоди на проведення практики

Договори про співпрацю

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації
освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Події у світлинах