logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1401

Кафедра «Фінанси АПК» була заснована 01 липня 1998 року згідно наказу по інституту № 126 від 08.06.1998 р. Професорсько-викладацький склад на той час був представлений 4 кандидатами наук та 4 асистентами. У 2003 р. кафедру було перейменовано на кафедру "Фінансів та кредиту". Впродовж 1998-2012 рр. очолювала кафедру кандидат економічних наук, доцент Фаюра Наталія Дмитрівна.

Впродовж 2012-2019 рр. кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Прутська Олена Олексіївна. З 01.07.2016 року кафедру відповідно до назви спеціальності 072 було перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

За цей період професорсько-викладацький склад кафедри був представлений 4 докторами економічних наук, 5 кандидатами наук та 1 асистентом.

У 2013 р. кафедра пройшла акредитацію підготовки бакалаврів і отримала ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» денної форми навчання, і отримала статус випускової.

У 2015 р. відбувся перший випуск фахівців з фінансів і кредиту за ОКР «Спеціаліста», в 2016 р. – перший випуск магістрів.
З 2019 р. – по теперішній час кафедру фінансів, банківської справи та страхування очолює доктор економічних наук, професор Вдовенко Лариса Олександрівна.

Вдовенко Лариса Олександрівна

Вдовенко Лариса Олександрівна

завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Вдовенко Лариса Олександрівна

E-mail: vdovenko_larisa@i.ua

Посада: Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Інформація про освіту:
Уманська сільськогосподарська академія
Спеціальність «Облік і аудит» (кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку і фінансах)
Кандидат економічних наук (2003, спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами), тема кандидатської дисертації «Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки».
Доктор економічних наук (2015, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема докторської дисертації «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері».
Доцент кафедри фінансів та кредиту (2005 р.).
Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (2019 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність на останні 5 років

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6283-2385 
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=X3Z__BQAAAAJ&hl=uk 
Researcher ID: (І-4015-2018)
Scopus Author ID: 56156776200
Індекс Гірша SCOPUS: (Vdovenko, Larysa O.)
Індекс Гірша (GOOGLE SCHOLAR)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=X3Z__BQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в SCOPUS / Web of Science:
1) Svitlana Rogach, Larysa Vdovenko, Oleh Polishchuk. Agriculture of Ukraine under the joint policy of the European Union. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5. 2019. № 3. JUNE. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. Pp.178 -184. (Web of Science). (Імпакт-фактор 2.150).
2) Natalia V. Trusova, Oksana V. Hryvkivska, Nataliya S. Tanklevska, Larysa A. Vdovenko, Oleksandr S. Prystеmskyi and Svitlana V. Skrypnyk Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences. Supplement 21(1) December 13, 2019. Pp. 169-187. Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic, Legal Environmental and Cultural Treends. Website-http://emtpub.com/jornals/ALS/ (SNIP – 0,077) (Scopus). (Імпакт-фактор 2019-2020 - 0,057).
3) Vdovenko Larysa O., Svitlana V. Skrypnyk, Polina O. Fenenko, Vita M. Havryliuk, Vitalii V. Kovalov. Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI, Issue 4(50), Summer 2020. Countries DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).42.ю ISSN: 2068-696 XJournal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle (Scopus). (Імпакт-фактор 0.229).
4) Trusova N. V., Hryvkivska O. V., Tanklevska N. S., Vdovenko L. A., Prystеmskyi O.S. and Skrypnyk S. V. Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences. Supplement 21(1) December 13. 2019. P. 169-187. Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic, Legal Environmental and Cultural Treends. Website URL: http://emtpub.com/jornals/ALS/ SNIP - 0,077 (Scopus, Q4)
5) Vdovenko L. O., Skrypnyk S. V., Fenenko P. O., Havryliuk V. M., Kovalov V. V. Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Vol. XI, Issue 4 (50), Summer Countries (Scopus).
URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle 
DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).42.
ISSN: 2068-696 X Journal’s (імпакт-фактор 0,229).
6) Vdovenko L. O., Martseniuk O. V., Ruda O. L., Titov D. V., Kholiavitska K. S. Determinants of the growth of the financial-economic potential of rural territorial communities of Ukraine. Іnternational Journal of Agricultural Extension. 2021. Special Issue (02). P. 119-139. (Scopus, Q 4)
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124274752&origin=recordpage#metrics
DOI: 10.33687/ijae.009.00.3969
7). Vdovenko L., Ruda O., Koval O. Horlachuk M. Herasymchuk V. Strategy of investment attraction for the development of rural areas for the economic restoration of the agricultural sector. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26, № 5. Р. 138-150. (Sсopus).
DOI: 10.48077/scihor5.2023.137

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1) Вдовенко Л.О. Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Інфраструктура ринку. 2019. № 27.С. 278-283. (Іndex Copernicus). URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2019 
2) Вдовенко Л.О., Мороз К.М., Ковальчук Т.В. Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С.362-368. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2019 
3) Vdovenko L., Chernenko O. Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine. Sciences of Europe. Vol. 4, № 51. 2020. Pp.12-15. (Іndex Copernicus). URL: https://www.europe-science.com/ru/arhiv/ 
4) Vdovenko L., Titov D. Formation of the revenue base of the budgets of the united territorial communitie. The scientific heritage. VOL 3, No 53 (53). 2020. С.27-35. URL: http://www.tsh-journal.com/ru/arhiv/ 
5) Wdowenko L.A. Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Sciences of Europe. 2021. №62(62). URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2021/01/VOL-1-No-62-2021.pdf 
6) Вдовенко Л.О. Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4. С.20-34 DOI: 10.37128/2411-4413-2020-4-2. URL: http://efm.vsau.org/archive 
7) Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. The scientific heritage. VOL 4, No 58 (58) (2021). P.16-22. URL: http://www.tsh-journal.com/ru/arhiv/ 
8) Vdovenko L., Vdovenko I. The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. №55. VOL 2. P.29-33. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-55-2-29-33. ISSN 3453-9875. URL: https://www.njd-iscience.com/ru/arhiv/ 
9) Вдовенко Л.О. Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №2. С.26-37. URL: http://efm.vsau.org/archive
10) Wdowenko L.O., Wdowenko I.S. Ubezpieczenia rolnicze w Ukrainie a światowe doświadczenia partnerstwa publicznoprywatnego. Colloquium-journal. №15(102), 2021 Część 5. P. 30-35. URL: http://www.colloquium-journal.org/17104-2 
11) Wdowenko L.O. Czynniki wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze ukraińskich przedsiębiorstw przetwórczych. Colloquium-journal. 2021. Ekonomic sciences. №17(104). Część 5. P. 36-41. URL: http://www.colloquium-journal.org/17104-2 
12) Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектора економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1(59). С. 77-94.
13) Vdovenko Larysa. Ukraine's agricultural sector in ensuring global food security. Three Seas Economic Journal. Vol. 3 №1.2022. Pp.28-35.
DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-4 
14) Вдовенко Л.О. Ефективність управління активами – основа зростання фінансового потенціалу підприємств аграрного сектора економіки. Економіка та суспільство. Електронний журнал. № 37. 2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/37 
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-26 
15) Вдовенко Л.О. Інструменти державної фінансової підтримки аграрного сектора в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. Електронний журнал. 2022. № 44.
URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/44 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-82 
16) Вдовенко Л.О. Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск № 4 (37). С. 73-79.
17) Парвін М., Іслам М., Вдовенко Л. Вплив непрацюючих кредитів на зростання банківського сектора в Бангладеш. Облік і фінанси. 2023. № 1(99). С. 79-90.
18). Vdovenko L., Ktitor K., Dronchak V. Monetary measures of the nbu in the state finance management system. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. № 5 (73). Т. 2. С. 112-117. DOI: 10.25313/2520 2294 2023 5 8888. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/5/ 
19) Вдовенко Л. О., Тітов Д. В. Безпека підприємств аграрного сектора економіки: загрози та наслідки. Агросвіт. 2023. № 20. С. 16-22. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.20.15. URL: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2288/2320 

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1) Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк» 2022. 200 с.
2) Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк». 2022. 168 с.

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1) Vdovenko L.O., Hryshchuk N.V. Сharacteristics of the institutional environment in the agricultural sector of ukraine’s economy. Modern Technologies in Economy and Management .Collective Scienific Monograpf. 2019. P. 128-136. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20166.pdf 
2) Vdovenko Larisa, Titov Denys Decentralization reform in Ukraine - the basis of financial independence of territories and their development. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p. С.237-251. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-16 
3) Vdovenko Larysa. Activation of financial mechanisms in the system financial and credit security for the development of agricultural enterprises. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. p. 32-60. (1,49 д.а.).DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3-2 

Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії:
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.
URL: http://efm.vsau.org/archive 

Перелік фондів (конкурсів), в яких НПП був експертом наукових проектів - Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (МОН України) зі спеціалізації «Фінанси і кредит» (2021)

Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету Д 05.854. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)» .

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента:
Ярославський А.О., тема дисертації:«Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.003 у Вінницькому національному аграрному університеті. 2020 р. (член разової ради).
Охота Юлія Володимирівна, тема дисертації: «Ефективність розвитку та організаційно-економічне стимулювання підприємницької діяльності в АПК», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.005 у Вінницькому національному аграрному університеті. 2021 р. (голова разової ради)
Тітов Денис Васильович Тема роботи: «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні». (PhD – доктор філософії (диплом Н22 №000429 від 23 грудня 2022 р.)).
Разова СВР ДФ 05.854.013 у Вінницькому національному аграрному університеті. 2022 р. (науковий керівник).

Керівництво науковою роботою аспірантів:
Науковий керівник за темою кваліфікаційної роботи аспіранта Герасимчука В.Г. «Стратегія залучення інвестицій на розвиток сільських територій України». ВНАУ.
Науковий керівник за темою кваліфікаційної роботи аспіранта Терлецького П.Г. «Механізм управління економічною безпекою аграрних підприємств в умовах сучасних викликів». ВНАУ.
Науковий керівник за темою кваліфікаційної роботи аспіранта Кравчука М.А. «Просторова трансформація сільських територій України в умовах економічних змін».

Сфера наукових інтересів:
- Грошово-кредитна сфера.
- Фінансова безпека та фінансові механізми в аграрній сфері економіки.

Особисті дані:
Алескерова Юлія Володимирівна

E-mail: aleskerovaaleskerova@gmail.com

Посада: професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Облік та аудит».
Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Туризм»
Кандидат економічних наук (2008, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема кандидатської дисертації: «Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств».
Доктор економічних наук (2015, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема докторської дисертації: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування».
Старший науковий співробітник зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси і кредит (2011 р.).
Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (2020 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-4854 
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwA8Y-EAAAAJ&hl=uk 
ResearcherID: (M-6099-2018)
Scopus Author ID: 57221108688
Індекс Гірша SCOPUS: (Aleskerova, Y..)
Індекс Гірша (GOOGLE SCHOLAR)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwA8Y-EAAAAJ&hl=uk 

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в SCOPUS/ Web of Science:
1) Aleskerova Y., Kovalenko L., Havryliuk V. Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 4. S. 34-41. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-34-41
2) Aleskerova Y.,, Sакоvska О, Didenko Y. Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6, №. 2. S. 9-16 https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-9-16 
3) Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020. Vol. 31, № 4. P.490-496. URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1138-en.html 
4) Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of hotel and restaurant and agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2023. Vol. 9. № 4. Р. 19-30. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-4-19-30

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1) Алескерова Ю.В. Бусько І.М. Управління фінансовими потоками страхової компанії. Інфраструктура ринку. № 27. 2019. С. 271-277.
2) Алескерова Ю.В. Лучкань В.С. Депозитна політика банків України. Інфраструктура ринку. № 28. 2019. С. 245-249.
3) Алескерова Ю.В. Онуфрієць Т.С. Фінансовий менеджмент страхових компаній. Інфраструктура ринку. № 28. 2019. С.304-307.
4) Алескерова Ю.В. Астапкевич А.О. Фінансовий контроль за страховими компаніями. Інфраструктура ринку. № 29. 2019. С. 420-426.
5) Алескерова Ю.В. Кізлик О.С. Валютні операції комерційних банків. Інфраструктура ринку. № 31. 2019. С. 557-562.
6) Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. Agricultural organic production in the world. Polsh journal of science. 2019. № 20, Vol. 2. P. 5-14.
7) Aleskerova Y., The money and capital euro market, its purpose. Znanstvena misel journal. 2019. Vol. 2. № 34. S. 3-11.
8) Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. The current situation and prospects of insurance market development in. Scientific discussion .Vol 1. № 36 (2019). Р. 46-55.
9) Алескерова Ю.В. Червань О.Г. Управління капіталом підприємства. Інфраструктура ринку. № 33. 2019. С. 265-270.
10) Алескерова Ю.В. Васалатій І.В. Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємства. Інфраструктура ринку. № 33. 2019. С.265-270.
11) Алескерова Ю.В. Самійленко Г. І. Сучасні технології банків під час здійснення розрахунково – платіжних операцій. Інфраструктура ринку. № 32. 2019. С. 323-326.
12) Алескерова Ю.В. Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. №25. Частина 1. 2019. С.9-13.
13) Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Innovative financial technologies in the agrarian sphere. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С.111-120.
14) Aleskerova Y.V., Hutsalenko O. Agricultural organic market in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С.111-120.
15) Aleskerova Yu., Rachok V. Analysis of the insurance company's financial status assessment. The scientific heritage. 2020. No 43. Р. 3-12.
16) Aleskerova Yu., Todosiichuk V.,Fadeeva M. Financial institutions finances: vinnytsya city employment center. The scientific heritage. 2020. No 46. Р. 43-59.
17) Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Kolіsnik V. Life insurance market in Ukraine: ways to develop. Annali d’Italia. Vol. 2. №7 2020. P.37-44.
18) Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T. The impact of external financial risks on enterprise activities. Magyar Tudományos Journal. 2020. № 40. P. 14-25.
19) Aleskerova Yu. Development of agricultural insurance system. Green, Blue & Digital Economy Journal. Volume 1. Number 1. 2020. p.1-7.
20) Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Insurance in tourism. The scientific heritage. 2021. № 60 (60). Vol. 3. Р. 31-41.
21) Aleskerova Yu., Todosiichuk V. Analysis of economic aspects of organic beekeeping production. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2. № 1. Р. 1-10. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169
22) Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 124-137.
23) Aleskerova Y., Grabovyak M. Analysis of financial results of insurance company activity. Інфраструктура ринку. №60. 2021р. С.167-175.
24) Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Mulik M. Medical insurance in Ukraine: problems and prospects for development. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 6 (33). С. 219-228.
25) Aleskerova Y. Optimization and prospects for the development of insurance in the tourism business in the context of the pandemic. Three Seas Economic Journal. 2022. Vol. 3. № 1. Р. 12-20.
26) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання вартості підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 107-121. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-8
27) Aleskerova Y., Marunych U., Kachur I. Evolution and essence of banking marketing. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 80. С. 156-161. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.80-23.
28) Aleskerova Y., Kachur I. Assessment of the financial results of the insurance company. Інфраструктура ринку. 2023. Вип. 73. С. 144-156. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct73-26.
29) Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Business activity and financial results of the activities of banking institutions. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 1 (63). С. 98-108. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-1-8.
30) Aleskerova Y., Tarasenko O., Marunych U. Currency security for small enterprises in Ukraine. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 81. С. 156-166. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.81-25.
31) Aleskerova Yu.V., Repetiy K.V. Social consciousness, problems and values in the conditions of full-scale war. Габітус. 2023. Вип. 48. С. 16-20. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.48.2.

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Aleskerova Yuliia, Hutsalenko Oksana, Fedoryshyna Lidiia, Todosiichuk Volodimir. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production/theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 301-344. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
2. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2020. P. 1-21. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2
3. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Insurance support in tourism. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 1-16. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0
4. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Health insurance, prospects of development in Ukraine. Modernization of research area: national prospects and European practices: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 19-51. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0-2
5. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Tourism insurance management. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P.39-71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4-2
6. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Planning and forecasting of financial activities in Оschadbank. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P.1-38. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4-1
7. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Financial monitoring Stabilities of the banking system. Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 1-58. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-193-0-1
8. Aleskerova Y. Management of the credit process in Ukraine. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 562-580. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8-22
9. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Assessment of the impact of external financial risks on enterprise activities. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 1-31. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3-1

Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії:
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.
URL: http://efm.vsau.org/archive 

Перелік фондів (конкурсів), в яких НПП був експертом наукових проектів - Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (МОН України) зі спеціалізації «Страхування» (2021)

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента:
1) Магдалюк Олексій Віталійович - Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом промислових підприємств України. ДФ 26.883.011. 14.12.21. Офіційний опонент. Член разової спеціалізованої ради.
2) Прокопчук Олени Тодорівни - Агростраховий ринок України в умовах трансформаційних процесів. Д 26.350.02. 07.04.21. Офіційний опонент.
3) Дранус Валентин Вікторович - Страхування як інструмент зниження виробничо-господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві. Д 26.350.02. 14.02.18. Офіційний опонент.
4) Болтовська Людмила Леонідівна - Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами м’ясопродуктового під комплексу. ДФ 05.854.007. 20.12.21. Рецензент. Член разової спеціалізованої ради.

 Сфера наукових інтересів: Грошово-кредитна сфера. Страхування.

Особисті дані:
Марценюк Олена Василівна

E-mail: m.ov@i.ua, ovm-r@vsau.vin.ua 

Посада: доцент

Інформація про освіту:

Вінницький державний аграрний університет (2000-2005, Спеціальність: Облік і аудит. Спеціалізація: Фінансування та кредитування в галузі АПК. Кваліфікація: спеціаліст).
Вінницький національний аграрний університет (2005-2006 рр. Спеціальність: Облік і аудит. Кваліфікація: магістр).
Аспірантура. Національна Академія Аграрних Наук (2008- 2012 рр.),
Кандидат економічних наук (2012, спеціальність: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема дисертації: «Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників»)
Доцент кафедри фінансів та кредиту, 2015 р.
Вінницький національний аграрний університет (2019-2020 рр. Спеціальність: Право. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

ORCID ID: 0000-0002-0920-7070
Google Scholar: URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-HvchCcAAAAJ&hl=uk 

Індекс Гірша (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=-HvchCcAAAAJ&hl=uk 

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в SCOPUS/ Web of Science:
1. Vdovenko L.O., Martseniuk O.V., Ruda O. L., Titov D.V., Kholiavitska K. S. Determinants of the growth of the financial-economic potential of rural territorial communities of Ukraine. Іnternational Journal of Agricultural Extension. 2021. Special Issue (02). P.119-139. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3969. (Scopus)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Марценюк О.B. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39. Ч 2. С. 73 – 78. (Категорія «Б», Index Copernicus)
2. Martsenyuk-Rozaryonovа Olena Features of insurance in the field of tourism. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2018. №10. С 108-118 (Категорія «Б»)
3. Martsenyuk-Rozaryonovа Olena Сurrent state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. №4. С.61-68 (Категорія «Б»)
4. Martsenіuk Olena Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. №8. С.111-119 URL: http://efm.vsau.org/uk/particles/naslidki-funkcionuvannya-bankiv-z-inozemnim-kapitalom-v-bankivs-kij-sistemi-ukrayini (Категорія «Б»)
5. Марценюк О.В. Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/32.pdf (Категорія «Б», Index Copernicus)
6. Martsenіuk O. V. Current trends of autotransport insurance in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 94-107. (Категорія «Б»)
7. Martsenіuk O.V., Lichman O., Dominchak R. Сurrent stock market development trends and their impact on business development. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 80. С. 169-173. DOI: https://doi.org/10.32782/ bses.80-25. (Категорія «Б», Index Copernicus)
8. Марценюк О.В., Гуменна О.І., Деньдобра Т.В. Перспективи зміцнення фінансової самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації. Економіка і суспільство. 2023. Вип. 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/ 2023-51-50. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/250 5/2424 (Категорія «Б», Index Copernicus)
9. Марценюк О.В., Давидюк В., Ружицька К. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 81. С. 107-112. DOI: https://doi. org/10.32782/bses.81-18 (Категорія «Б», Index Copernicus)
10. Марценюк О.В., Деньдобра Т.В., Гуменна О.І. Фінансові механізми державної підтримки розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Економіка і суспільство. 2023. Вип. 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-4. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/ 2521(Категорія «Б», Index Copernicus)
11. Марценюк О.В., Руда О.Л. Перкун А.В. Cучасні тенденції формування ресурсного потенціалу страхової компанії. Ефективна економіка. 2023. № 7. DOI:http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.42. URL:https://nayka.com.ua/index. php/ee/article/view/1877/1894 (Категорія «Б», Index Copernicus)
12. Марценюк О.В., Ружицька К., Давидюк В. Напрями державної підтримки малого бізнесу в Україні. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 81. С. 178-184. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.81-28 (Категорія «Б», Index Copernicus).

Статті у закордонних журналах:
1. Марценюк О.В. Іноземний капітал на страховому ринку України. Polish journal of sciencе. 2019. № 22. Vol. 3. Р. 13-16. URL: https://www.poljs.com/ wp-content/uploads/2019/12/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%962120 19VOL.3.pdf.
2. Martseniuk O. Risks in the credit activities of banks of Ukraine. Journal of sciencе. 2019. № 7. Vol. 2, С.8-14. URL: http://www.joslyon.com/wp-content/ uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf
3. Марценюк О.В., Відерська В.П. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку. Polish journal of sciencе. 2020. № 26. Vol. 2, С. 10-16. URL:https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/04/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9626-2020-VOL.-2.pdf.
4. Марценюк О.В. Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій. Annali d’Italia. 2020. № 6. Vol. 2, С. 43-49. URL: http://www.itadiana.com/wpcontent/uploads/2020/04/Annali-d%E2%80%99 Italia-%E2%84%966-2020-part-2.pdf. (Index Copernicus)
5. Марценюк О.В. Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. The scientific heritage. 2020. № 46. Vol. 8, С. 45-55. URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/ 2020/05/VOL-8-No-46-46-2020.pdf. (Index Copernicus)
6. Марценюк О.В., Руда О.Л. Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol. 7, Р. 41-52 URL:http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-7-No-47-47-2020.pdf. (Index Copernicus)
7. Martseniuk O. V. Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration. Colloquium-journal. 2021. Część 4. №3 (90). P. 38-47. URL : http://www. colloquium-journal.org/wp-content/ uploads/2021/01/colloquium-journal-390-chast-4.pdf. (Index Copernicus)

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
1. Марценюк О.В. Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
2. Марценюк О. В. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» м. Полтава. 12 вересня 2019 р. Ч. 1. С. 33-35.
3. Марценюк О.В. Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» м. Вінниця. ВНАУ. 14.11.2019 р.
4. Марценюк О.В. Тенденції розвитку страхового ринку України в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (м. Вінниця, 01-02.10.2020 р.). ВНАУ.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2014. 244 с. (15,25 у.д.а.)

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs 22. Faculty of Architecture, Civil Engineeringand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. P. 248-257. (1.1 у.д.а./0,33 у.д.а.)
2. Martseniuk O., Ruda O. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. In: Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. Shioda GmbH, Steyr, Austria. 2021. Section ІV. Р. 72-96. (2,0 у.д.а./1,0 у.д.а.)
3. Martseniuk O.V. Current state and directions of integration of ukraine's pension system into the european and world pension system. In: Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine. Scientific monograph. Baltija Publishing. Latvia. 2022. P. 177-204. ISBN: 978-9934-26-193-0, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-193-0 (1,7 у.д.а.)
4. Martseniuk O.V. Current trends and problems of the market of civil liability insurance of vehicle owners and ways to solve it. In: Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research. Scientific monograph. Baltija Publishing. Latvia. 2022. Part 1. P. 129-158. ISBN: 978-9934-26-195-4, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4 (1,84 у.д.а.)
5. Martseniuk O. Trends in digitalization in the insurance market of Ukraine. In: Digitalization and information society. Selected issues. Publishing House of University of Technology. Katowice. 2022. Monograph 53. Part 3. Р. 283-294. ISBN 978-83-963977-6-8, DOI: 10.54264/M008 (1,76 у.д.а.)
6. Martseniuk Olena. Internet banking - innovative development of the banking sector in Ukraine. In: Information and innovative technologies in the turbulence era. 2022. Monograph 60. Р.263-283. ISBN 978-83-965554-2-7, DOI: 10.54264/M014 (2,0 у.д.а.)
7. Martseniuk O.V. Insurance medicine and medical insurance in the system of social protection of the population. In: Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Scientific monograph. Riga. Latvia: Baltija Publishing. 2023. P. 169-191. ISBN: 978-9934-26-291-3 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3 (1,56 у.д.а.)

Перелік посібників, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
1. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с. (22.0 у.д.а./10,0 у.д.а.)

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Грамота Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації за плідну співпрацю, високий професіоналізм, вагомі успіхи у справі підготовки фахівців – аграріїв, активну громадську діяльність та з нагоди 33-річниці з дня заснування університету, 2015 р.

Сфера наукових інтересів: Стан та тенденції розвитку страхового ринку в умовах глобалізації: теорія та практика.

Особисті дані:
Руда Оксана Леонтіївна

E-mail: rokcana@i.ua

Посада: доцент

Інформація про освіту:

Вінницький державний аграрний університет (2000-2005 рр.). Спеціальність «Облік і аудит». Спеціалізація «Фінансування та кредитування в галузі АПК» (кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту)
Вінницький державний аграрний університет (2005-2006 рр.). Спеціальність «Облік і аудит» (кваліфікація: магістр з обліку і аудиту)
Вінницький національний аграрний університет (2019-2020 рр.) Спеціальність «Агрономія» (кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр)
Кандидат економічних наук (2012 р., спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством), тема дисертації: «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)»
Доцент кафедри фінансів та кредиту (2015 р.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3266-7470 

Google Scholar: URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qvVCpAAAAAJ 

Індекс Гірша https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qvVCpAAAAAJ 

Scopus authors https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57445874600&zone= 

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1. Vdovenko L. O., Martseniuk O. V., Ruda O. L., Titov D. V., Kholiavitska K. S. Determinants of the growth of the financial-economic potential of rural territorial communities of Ukraine. Іnternational Journal of Agricultural Extension. 2021. Special Issue (02). P. 119-139. (Scopus, Q 4)
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124274752&origin=recordpage#metrics 
DOI: 10.33687/ijae.009.00.3969
2. Vdovenko L., Ruda O., Koval O., Horlachuk M., Herasymchuk V. Strategy of investment attraction for the development of rural areas for the economic restoration of the agricultural sector. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26. № 5. P. 137-150. (Scopus, Q 4)
URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85162008840&origin=resultslist&sort=plf-f 
DOI: 10.48077/scihor5.2023.137.

Посібник:
1. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 380 с.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Руда О.Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. №4. URL: http//www.economy.nayka.com.ua
2. Руда О.Л., Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи. Агросвіт. 2019. № 9. С. 25– 31.
3. Руда О.Л. Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні. Причорноморські економічні студії. Випуск 39. Ч 2. 2019. С. 84 – 88.
4. Ruda O. L. State regulation of rural green tourism Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 9 (49). 2019. С. 70 – 77.
5. Ruda O.L. Banking activity on the Ukrainian stock market Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №5 (45). 2019. С. 126 – 133.
6. Руда О.Л. Дистанційне обслуговування в банківській системі. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 353– 358.
7. Руда О.Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http//www.economy.nayka.com.ua
8. Руда О.Л. Концептуальні засади безпеки банківської таємниці. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http//www.economy.nayka.com.ua.
9. Руда О.Л. Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України. Агросвіт. 2022. № 5-6. С. 15-23.
10. Марценюк О.В., Руда О.Л., Перкун А.В. Cучасні тенденції формування ресурсного потенціалу страхової компанії. Ефективна економіка. 2023. № 7. DOI:http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.42. URL:https://nayka.com.ua/index. php/ee/article/view/1877/1894
11. Руда О.Л. Маркетингові комунікації та особливості їх використання Polish journal of sciencе. 2019. №22.Vol.3 Р.45-48. URL: https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2019/12/ Рolish-journal-of-science-%E2%84%9621-2019-Vol.-3.pdf
12. Руда О.Л. Банківські кредитні продукти в умовах посилення кредитування малого та середнього бізнесу. International independent scientific journal 2019. № 10 URL: http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2019/11/IISJ_10.pdf
13. Руда О.Л. Монетарна політика Національного банку та її основні засади. Annali d’Italia. 2020. № 6. Vol.2 Р.49-58 URL: http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/2020/05/Annali-d%E2%80%99Italia-%E2%84%966-2020-part-2.pdf
14. Руда О.Л. Суть, проблеми та механізм забезпечення фінансової безпеки держави. The scientific heritage. 2020. № 46. Vol 8. Р. 75 – 82 URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
15. Ruda O.L. Foreign currency market of status and development trends Journal of science. Lyon. 2020. №7 Р. 29 – 35 URL: http://www.lyon-science.com/wp-content/uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf
16. Марценюк О.В., Руда О.Л. Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України The scientific heritage. 2020. № 47. Vol 7. Р. 41 – 52 URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-7-No-47-47-2020.pdf
17. Ruda O.L. Тhe interbank credit market and role in providing the development of the banking system Сolloquium-journal. 2021. №5(92). Część 1. P. 31-35
18. Ruda O.L. Forms of manifestation and methods of regulation of the banking crisis in Ukraine. Three Seas Economic Journal. 2022. Vol. 3. №1. Р. 160-167.
18. Руда О.Л. Характеристика та значення банківських пасивів. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство». м. Кременчук, 15 травня 2019 р.
19. Руда О.Л. Банківська діяльність на фондовому ринку України. Міжнародна науково-практична конференція «сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
20. Руда О.Л. Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи», 12 вересня 2019 р. Ч. 1. м. Полтава. С. 40 - 41.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. O. Polova, O. Ruda Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC. Modern Technologies in Economy and Management.Collective Scienific Monograpf: The Academy of Administration in Opole, 2019. Pp.110 – 117
2. O. Polova, O. Ruda, O. Martseniuk-Rozaronova Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Enginrreingand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. Monograph 22. Pp. 248 – 258.
3. Martseniuk O., Ruda O. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. Pasichnyk Yu., Lyashenko V., Radchenko O., Sukach O. [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Shioda GmbH, Steyr, Austria 2021. Section ІV. Р.72-96.
4. Ruda O. Іnvestment attractiveness of the enterprise: content, factors of influence and directions of improvement Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 228-256 DOI: https://doi.org/ 10.30525/978-9934-26-193-0.
5. Ruda O. Management of banks in terms of digitalization of banking. Digitalization and information society. Selected issues. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022, Monograph 53. Part 3. Р.326-338. DOI: 10.54264/M008
6. Ruda O. Іnnovative technologies in banking activities as the driving force of the efficient functioning of the banking market. Іnformation and innovative technologies in the turbulence era. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. Monograph 60. Р.263-283. DOI: 10.54264/M014
7. Ruda O.L. Social policy as a basis for ensuring financial security of a person. In: Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga. Latvia : Baltija Publishing. 2023. P. 192-215. DOI: https://doi.org/ 10.30525/978-9934-26-291-3

Сфера наукових інтересів: Стан та тенденції розвитку банківської системи України в глобалізаційних умовах.

Особисті дані:
Тітов Денис Васильович

E-mail: titovden8@gmail.com 

Посада: старший викладач

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет (2012-2016, Спеціальність: Фінанси та кредит. Кваліфікація: бакалавр).
Вінницький національний аграрний університет (2016-2018 рр. Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування. Кваліфікація: магістр).
Аспірантура. Вінницький національний аграрний університет (2018- 2022 рр.),
Доктор філософії з економіки (2022, спеціальність: 051 Економіка, тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні»)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

ORCID ID: 0000-0002-0112-6663

Google Scholar: URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FtuAcPAAAAAJ&hl=uk 
Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс): https://scholar.google.com.ua/citations?user=FtuAcPAAAAAJ&hl=uk 

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в SCOPUS / Web of Science:
1. Vdovenko L.O., Martseniuk O.V., Ruda O.L., Titov D.V., Kholiavitska K.S. Determinants of the Growth of the Financial-Economic Potential of Rural Territorial Communities of Ukraine. Іnternational Journal of Agricultural Extension. 2021. Vol. 9 (2). Р. 119-139. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3969. URL: https://esciencepress.net/journals/index.php/IJAE/article/view/3969 (Scopus).
2. Chikov I., Khaietska O., Okhota Y., Titov D., Prygotsky V., Nitsenko V. Modeling of the synthetic indicator of competitiveness of agricultural enterprises: a methodological approach to the use of neural network tools. Financial and credit activity: Problems of Theory and Practice. 2023. Vol. 2. № 49. Р. 222-242. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52. 2023. 4149 URL: https://fkd.net.ua/index.php/ fkd/article/view/4149 (Scopus).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. Стан та проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. С.175-181. http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/28.pdf  (Категорія «Б»)
2. Тітов Д.В. Необхідність розвитку сільських територіальних громад в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. Вип. 9. С. 26-32. http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/187/184 
DOI: 10.32851/2708-0366/2021.9.3 (Категорія «Б»)
3. Тітов Д.В. Організаційно-економічного механізм розвитку сільських територіальних громад його проблеми та напрями вдосконалення. Ефективна економіка. 2021. № 9. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/202.pdf DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.200 (Категорія «Б»)
4. Тітов Д.В. Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 1 (57). С. 74-80. DOI: 10.25313/2520-2294-2022-1-7870. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16439025764119.pdf.  (Категорія «Б»)
5. Чіков І.А., Тітов Д.В. Екологічна збалансованість та інновації: роль біотехнологій у сучасних реаліях. Агросвіт. 2023. № 14. С. 37-45. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.14.37. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1794/1808 . (Категорія «Б»)
6. Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Безпека підприємств аграрного сектору економіки: загрози та наслідки. Агросвіт. 2023. № 20. С. 15-22. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.20.15. URL:https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2288/2320 +. (Категорія «Б»)
7. Тітов Д.В. Основні напрямки соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад в Україні. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 9 березня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД. 2019. Ч. 1. С. 42-43.
8. Тітов Д.В. Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 14 травня 2020 р. Кременчук. 2020. Ч. 2. С. 418-421.
9. Тітов Д.В. Стан розвитку сільських територіальних громад у Вінницькій області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. 22 жовтня 2021 р. Харків: ДБТУ. 2021. С. 368-370.
10. Тітов Д.В. Державна фінансова підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених. 16 листопада 2021 р. Хмельницький: ХНУ. 2021. С. 99-101.
11. Тітов Д.В. Інструменти розвитку об’єднаних територіальних громад. Фінансовий механізм сталого аграрного розвитку: сучасний стан та перспективи: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. 17 грудня 2021 р. Київ: ННЦ «ІАЕ». 2021. С. 191-195.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Vdovenko L., Titov D. The decentralization reform in Ukraine is the basis for the financial independence of the territories and their development Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2021. P. 237-250. DOI: 10.30525/978-9934-26-191-6-16. (1.05 у.д.а./0,25 у.д.а.)

Сфера наукових інтересів
Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні

Викладачі кафедри – висококваліфіковані фахівці, більшість із них є випускниками Вінницького національного аграрного університету.

На кафедрі середній вік штатних викладачів 40,6 років; в т.ч. з науковими ступенями та вченими званнями 40,6: докторів наук – 47,5 років, кандидатів наук – 39,5 років; доктора філософії – 29 років.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування стрімко розвивається і нарощує свій науково-педагогічний потенціал.

Впродовж 2015-2022 рр. викладачами кафедри захищено 2 докторських дисертації та 1 кваліфікаційну роботу доктора філософії:

 1. Вдовенко Л. О. – 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері» (2015 р.).
 2. Алескерова Ю.В. - 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування» (2015 р.).
 3. Тітов Д.В. - 051 – Економіка, тема: «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні» (2022 р.).

Наукові дослідження викладачів та аспірантів кафедри здійснюються в межах науково-дослідних тематик, затверджених у встановленому порядку.

Впродовж 2019-2023 рр. викладачами кафедри підготовлено більше 150 методичних розробок, видано 4 навчальних підручників і посібників та 26 колективних монографій (з них 24 – в зарубіжних виданнях). За цей же період опубліковано 10 статей у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection, 60 статей у фахових виданнях України (категорія «Б»).

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову діяльність, в рамках співпраці з іншими закладами вищої освіти, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних конференціях, вебінарах, підвищують свій професійний рівень участю в заходах академічної мобільності за тематикою фахових дисциплін, результатом чого є отримані сертифікати.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультетах: обліку, фінансів та аудиту, економіки, інформаційних технологій  та сфери бізнесу, менеджменту та права за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Основна частка навчальної роботи припадає на викладання фахових дисциплін для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування забезпечують навчальний процес із 38 дисциплін.

З метою підвищення якості навчального процесу кафедра фінансів, банківської справи та страхування тісно  співпрацює із стейкхолдерами, що сприяє активній їх ролі в освітньому процесі Вінницького національного аграрного університету (проведення бінарних лекцій, круглих столів, участі  в атестаційних комісіях, засіданнях кафедри, обговоренні ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», проведені екскурсій на бази практики тощо).

     

В рамках співробітництва Вінницького національного аграрного університету із іншими закладами вищої освіти та установами, науково-педагогічні працівники кафедри раз у 5 років проходять стажування, серед баз стажування такі: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ), Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця), Природничий університет м. Познані (Польша), Університет «Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Вінницьке відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, Технічний університет Ілдіз (м. Стамбул, Туреччина).

  

Ведеться активна науково-дослідна робота зі студентами. Працює студентський гурток «Клуб фінансиста, банкіра та страховика», проводяться наукові конференції, олімпіади, круглі столи, Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт тощо. В результаті цієї діяльності здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітнього рівня опубліковують свої наукові праці в різних виданнях, беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, нагороджуються дипломами, грошовими преміями тощо.

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Значна робота проводиться фахівцями кафедри по підготовці наукових кадрів. Так, під керівництвом викладачів кафедри аспіранти і здобувачі працюють над написанням кваліфікаційних робіт докторів філософії. Ці дослідження здійснюються у рамках науково-дослідних тем, затверджених у встановленому порядку. Так, в грудні 2022 року диплом доктора філософії отримав аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тітов Д.В. (науковий керівник: д.е.н., професор Вдовенко Л.О.).

За аналізуємий період на кафедрі діяли 3 ініціативні тематики «Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в умовах глобалізації» (№ державної реєстрації 0113U002381); "Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції" (№ державної реєстрації 0116U006037) та «Фінансовий механізм в системі економічних векторів розвитку України (0119U103338). Планується відкриття нової ініціативної тематики.

В рамках ініціативної тематики «Фінансовий механізм в системі економічних векторів розвитку України» (державний реєстраційний номер 0119U103339) кафедри фінансів, банківської справи та страхування професорсько-викладацьким складом було випущено у закордонному виданні колективну монографію «Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine» в якій відображаються результати наукових досліджень викладачів кафедри.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову діяльність, беруть участь у міжнародних, науково-практичних конференціях, проходять закордонне стажування.

В рамках співробітництва Вінницького національного аграрного університету із іншими навчальними закладами та установами, науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в таких закладах та установах: Природничий університет м. Познані (Польша) (д.е.н., професор Вдовенко Л.О.), Університет «Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія) (д.е.н., професор Вдовенко Л.О.; д.е.н., професор Алескерова Ю.В.; к.е.н., доцент Марценюк О.В., к.е.н., доцент Руда О.Л.), Технічний університет Ілдіз (м. Стамбул, Туреччина) (д.е.н., професор Алескерова Ю.В.).

В рамках міжнародної академічної мобільності професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у вебінарах, тренінгах тощо. В квітні-травні 2023 р. викладачі прийняли участь у програмі віртуальної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україні щодо досягнення ЦСР» в рамках реалізації проекту Жана Моне Еразмус.

 

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Впродовж 2015-2022 рр. викладачами кафедри захищено 2 докторських дисертації та 1 кваліфікаційну роботу доктора філософії:

 1. Вдовенко Л. О. – 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері».
 2. Алескерова Ю.В. - 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування».
 3. Тітов Д.В. 051 – Економіка, тема: «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні».

 

НАГОРОДИ КАФЕДРИ

 1. Золота медаль Міністерства агарної політики та продовольства України за науково-інформаційне забезпечення агропромислового виробництва (проф. Вдовенко Л.О.).
 2. Грамота Верховної Ради України. Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин (проф. Вдовенко Л.О.).
 3. Подяки, грамоти адміністрації Вінницького національного аграрного університету, Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Викладачі кафедри неодноразово обирались та обираються головами державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах, коледжах Вінниччини, виступають опонентами по захисту дисертаційних робіт в закладах вищої освіти по всій Україні.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 1. Фінанси: Навчальний посібник [Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д., Сушко Н.М.] К.: Центр учбової літератури, 2010. 152 с. ( гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1.4/18 – Г – 790 від 25.03.2010 р.).
 2. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика. Колективна монографія. ВНАУ. 2012. 182 с.
 3. Вдовенко Л.О. Гроші та кредит: Навч. посіб. К.: ФОП Корзун. Д.Ю., 2013. 186 с.
 4. Руда О.Л. Організаційно-економічні засади підвищення конкуренто-спроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області): монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан ЛТД", 2013. 220 с.
 5. Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан ЛТД", 2014. 244 с.
 6. Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері: монографія. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. 378 с.
 7. Алескерова Ю.В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика: монографія. Вінниця: ТОВ "Видавництво-друкарня Діло", 2015. 368 с.
 8. Вдовенко Л.О. Функції кредиту як прояв його ролі в суспільному виробництві / Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Вдовенко Л.О. Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Колективна монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 35-40.
 9. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 10. Вдовенко Л.О. Управління активами в забезпечення фінансової безпеки / Л.О. Вдовенко, В.М.Недомовна, А.А. Курілець // Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / Під загальною ред. Ю.З.Драчука, В.Я. Швеця, М.С.Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2016. 231. С.66-73.
 11. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 12. Страховий менеджмент: підручник. Ю.В. Алескерова, І.Ю. Салькова, Л.І. Федоришина. Вінниця: ВНАУ. 2019. 295 с.
 13. Insurance management: a textbook . Aleskerova, I.. Salkova, L.. Fedoryshyna, V.Todosiichuk. Vinnytsia : VNAU. 2020. 295 p.
 14. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с.
 15. Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. Р.1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.
 16. Aleskerova Yuliia, Hutsalenko Oksana, Fedoryshyna Lidiia, Todosiichuk Volodimir. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production/theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 301-344. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
 17. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2020. P. 1-21. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2
 18. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Insurance support in tourism. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 1-16. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0
 19. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Health insurance, prospects of development in Ukraine. Modernization of research area: national prospects and European practices: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 19-51. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0-2
 20. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Tourism insurance management. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022.p.39-71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4-2
 21. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Planning and forecasting of financial activities in Оschadbank. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022.P.1-38. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4-1
 22. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Financial monitoring Stabilities of the banking system. Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 1-58. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-193-0-1
 23. Aleskerova Y. Management of the credit process in Ukraine. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 562-580. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8-22
 24. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Assessment of the impact of external financial risks on enterprise activities. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 1-31. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3-1
 25. Вдовенко Л.О., Черненко О.С. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2017. 252 с. (7,87 д.а.).
  URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=16959
 26. Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк» 2022. 200 с.
 27. Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту: Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк». 2022. 168 с.
 28. Vdovenko L.O., Prutska O. O., Kolotii S.V. The credit mechanism of financial support for the agrarian sector of economy. Nowoczesne zarządzanie: ekonomia i administracja. 2018. С.147-154.
 29. Vdovenko L.O., Hryshchuk N.V. Сharacteristics of the institutional environment in the agricultural sector of ukraine’s economy. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scienific Monograpf. 2019. P.128-136. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20166.pdf
 30. Vdovenko Larisa, Titov Denys Decentralization reform in Ukraine - the basis of financial independence of territories and their development. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p. С.237-251. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-16.
 31. Vdovenko Larysa. Activation of financial mechanisms in the system financial and credit security for the development of agricultural enterprises. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. p. 32-60. (1,49 д.а.). DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3-2
 32. Martseniuk O., Ruda O. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. Pasichnyk Yu., Lyashenko V., Radchenko O., Sukach O. [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Shioda GmbH, Steyr, Austria 2021. Section ІV. Р.72-96.
 33. Polova O., O. Ruda Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC. Modern Technologies in Economy and Management.Collective Scienific Monograpf: The Academy of Administration in Opole, 2019. Pp.110 – 117
 34. Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Enginrreingand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. Monograph 22. Pp. 248 – 258.
 35. Martseniuk O., Ruda O. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. Pasichnyk Yu., Lyashenko V., Radchenko O., Sukach O. [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Shioda GmbH, Steyr, Austria 2021. Section ІV. Р.72-96.
 36. Ruda O. Іnvestment attractiveness of the enterprise: content, factors of influence and directions of improvement Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 228-256 ISBN: 978-9934-26-193-0. DOI: https://doi.org/ 10.30525/978-9934-26-193-0.
 37. Ruda O. Management of banks in terms of digitalization of banking. Digitalization and information society. Selected issues. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022, Monograph 53. Part 3. Р.326-338. ISBN 978-83-963977-6-8. DOI: 10.54264/M008
 38. Ruda O. Іnnovative technologies in banking activities as the driving force of the efficient functioning of the banking market. Іnformation and innovative technologies in the turbulence era. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. Monograph 60. Р.263-283. ISBN 978-83-965554-2-7. DOI: 10.54264/M014
 39. Martseniuk O.V. Current state and directions of integration of ukraine's pension system into the european and world pension system. In: Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine. Scientific monograph. Baltija Publishing. Latvia. 2022. P. 177-204. ISBN: 978-9934-26-193-0, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-193-0 (1,7 у.д.а.)
 40. Martseniuk O.V. Current trends and problems of the market of civil liability insurance of vehicle owners and ways to solve it. In: Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research. Scientific monograph. Baltija Publishing. Latvia. 2022. Part 1. P. 129-158. ISBN: 978-9934-26-195-4, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4 (1,84 у.д.а.)
 41. Martseniuk O. Trends in digitalization in the insurance market of Ukraine. In: Digitalization and information society. Selected issues. Publishing House of University of Technology. Katowice. 2022. Monograph 53. Part 3. Р. 283-294. ISBN 978-83-963977-6-8, DOI: 10.54264/M008 (1,76 у.д.а.)
 42. Martseniuk Olena. Internet banking - innovative development of the banking sector in Ukraine. In: Information and innovative technologies in the turbulence era. 2022. Monograph 60. Р.263-283. ISBN 978-83-965554-2-7, DOI: 10.54264/M014 (2,0 у.д.а.)
 43. Martseniuk O.V. Insurance medicine and medical insurance in the system of social protection of the population. In: Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Scientific monograph. Riga. Latvia: Baltija Publishing. 2023. P. 169-191. ISBN: 978-9934-26-291-3 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3 (1,56 у. д. а.).   

       

 БАЗИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Викладачі постійно підвищують свій професійний рівень, періодично проходять стажування в науково - дослідних установах, виробничих об'єднаннях та фінансово-кредитних закладах, підвищують кваліфікацію в науково - дослідних фінансових інститутах по профілю дисциплін, що читаються на кафедрі, в зарубіжних закладах освіти:

 1. Природничий університет м. Познані (Польша).
 2. Університет «Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія).
 3. Західно-Фінляндський Коледж ( м. Гуйттінен, Фінляндія).
 4. Технічний університет Ілдіз ( м. Стамбул, Туреччина).
 5. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ).
 6. Університет менеджменту освіти Національна академія педагогічних наук України (м. Київ).
 7. Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця).
 8. Вінницьке відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
 9. Інші підприємства та установи.

 

ЗВ'ЯЗОК КАФЕДРИ З ВИРОБНИЦТВОМ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування активно співпрацює з навчальними, науковими, виробничими структурами області, України. З метою здійснення наукової, науково-дослідної, практичної діяльності, оволодіння здобувачами практичними вміннями та навичками майбутньої професії кафедра співпрацює з різними фінансово-кредитними установами, підприємствами, органами державного управління, в яких майбутні фахівці проходять виробничу практику відповідно до підписаних угод про співпрацю та договорами. Серед них: АТ «Ощадбанк», страхова компанія «Країна»», страхова компанія «ТАС», АТ КБ «Приватбанк» та інші, що підтверджуються відповідними угодами. Окрім того, результатом проходження виробничої практики є опублікування своїх наукових праць в різних виданнях за темою кваліфікаційної роботи. Щороку здобувачі освіти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт тощо.

Більшість випускників працевлаштовуються за обраною спеціальністю, в установах банківської системи та інших фінансово – кредитних структурах, більшість із них обіймають керівні посади в цій сфері, випускники магістратури продовжують наукові пошуки, вступаючи до аспірантури, працюють викладачами у вищих закладах освіти, в тому числі у Вінницькому національному аграрному університеті.

 

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другий (магістерський) рівень вищої освіти (2023 р.)

Навчальний план на 2023-2024 н.р.

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" другий (магістерський) рівень вищої освіти (2024 р.)

 

Результати анкетування:

Рецензії на освітньо-професійну програму

Перелік (силабуси) обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістерський рівень вищої освіти):

Угоди на проведення практик здобувачів вищої освіти

Договори про співпрацю із ЗВО

Договори про співпрацю роботодавців

Академічна мобільність НПП та здобувачів

Гостьові лекції

Неформальна освіта

Події у світлинах