logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1401

Виникнення кафедри під назвою «Фінанси АПК» датується 01 липня 1998 року. Професорсько-викладацький склад на той час був представлений 4 кандидатами наук та 4 асистентами. У 2003 р. кафедру було перейменовано на кафедру "Фінансів та кредиту". Очолювала кафедру кандидат економічних наук, доцент Фаюра Наталія Дмитрівна.

З листопада 2012р. кафедру очолювала д.е.н., професор Прутська Олена Олексіївна. 01.07.2016 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра «Фінанси АПК» була заснована 01 липня 1998 року згідно наказу по інституту № 126 від 08.06.1998 р. Професорсько-викладацький склад на той час був представлений 4 кандидатами наук та 4 асистентами. У 2003 р. кафедру було перейменовано на кафедру "Фінансів та кредиту". Очолювала кафедру кандидат економічних наук, доцент Фаюра Наталія Дмитрівна. З листопада 2012 р. кафедру очолювала д.е.н., професор Прутська Олена Олексіївна.

01.07. 2016 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Професорсько-викладацький склад кафедри на даний час представлений 2 докторами наук, професорами, 4 кандидатами наук, 3 доцентами, 1 ст. викладачем, 2 асистентами. З 30.08.2019 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Вдовенко Л.О.

Вдовенко Лариса Олександрівна

Вдовенко Лариса Олександрівна

завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Вдовенко Лариса Олександрівна

E-mail: vdovenko_larisa@i.ua

Посада: Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Інформація про освіту:
Уманська сільськогосподарська академія
Спеціальність «Облік і аудит» (кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку і фінансах)
Кандидат економічних наук (2003, спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами), тема кандидатської дисертації «Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки».
Доктор економічних наук (2015, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема докторської дисертації «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері».
Доцент кафедри фінансів та кредиту (2005 р.).
Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (2019 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність на останні 5 років
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6283-2385
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=X3Z__
BQAAAAJ&hl=uk
Researcher ID: ( І-4015-2018)
Scopus Author ID: 56156776200

Індекс Гірша SCOPUS: (Vdovenko, Larysa O.)

Індекс Гірша (GOOGLE SCHOLAR) https://scholar.google.com.ua/citations?user=X3Z__BQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в SCOPUS/ Web of Science:
1) Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. Cтан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. №3. C.113-122 (Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Google Scholar, ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX (Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова").
2) Svitlana Rogach, Larysa Vdovenko, Oleh Polishchuk. Agriculture of Ukraine under the joint policy of the European Union. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 (2019) No. 3. JUNE. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. Pp.178-184. (Web of Science). (Імпакт-фактор 2.150).
3) Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(4), С.34-40 (Web of Science).
4) Natalia V. Trusova, Oksana V. Hryvkivska, Nataliya S. Tanklevska, Larysa A. Vdovenko, Oleksandr S. Prystеmskyi and Svitlana V. Skrypnyk Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences. Supplement 21(1) December 13, 2019. Pp. 169-187. Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic, Legal Environmental and Cultural Treends. Website-http://emtpub.com/jornals/ALS/ (SNIP – 0,077) – (Scopus). (Імпакт-фактор 2019-2020 - 0,057).
5) Larysa O. Vdovenko, Svitlana V. Skrypnyk, Polina O. Fenenko, Vita M. Havryliuk, Vitalii V. Kovalov. Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI, Issue 4(50), Summer 2020. Countries DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).42.ю ISSN: 2068-696 XJournal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle (Scopus).(Імпакт-фактор 0.229).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1) Вдовенко Л.О., Черненко О.С. Високий рівень капіталізації – основа розвитку банківської системи України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4. С.84-96. URL: http://efm.vsau.org/archive
2) Larisa Vdovenko, Sergij Vdovenko Market turnover of land as the basis of the efficient development of agrarian sector in Ukraine. Intercathedra. 2017. 33/3. P. 65-70. URL: https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/?en_no-33-3-2017,17
3) Вдовенко Л.О. Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2. С.7–17. URL: http://efm.vsau.org/archive
4) Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2018. №20. С. 221-226. URL: http: www.market-infr.od.ua/uk/20-2018. URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/2018
5) Вдовенко Л.О. Михальчишин М.С., Степовий В.О. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств. Інтернаука. 2018. №13(53). С. 11-15 (Іndex Copernicus, The Journals Impact Factor (JIF), Cosmos Impact Factor , CiteFactor та інші). URL:https://www.inter-nauka.com/issues/2018/
6) Вдовенко Л.О. Методичні підходи оцінки ефективності кредитних відносин. Економіка та суспільство. Вип.17.2018. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/5
7) Вдовенко Л.О. Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Інфраструктура ринку. 2019.№27.С. 278-283. (Іndex Copernicus). URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2019
8) Вдовенко Л.О. Кредитна політика системно важливих банків в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11(39). С.73-83. URL: http://efm.vsau.org/archive
9) Вдовенко Л.О., Мороз К.М., Ковальчук Т.В. Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35.С.362-368. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2019
10) Vdovenko L., Chernenko O. Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine. Sciences of Europe. Vol. 4, №51 (2020), pp.12-15. (Іndex Copernicus). URL: https://www.europe-science.com/ru/arhiv/
11) Vdovenko L., Titov D. Formation of the revenue base of the budgets of the united territorial communitie. The scientific heritage. VOL 3, No 53 (53). 2020. С.27-35. URL: http://www.tsh-journal.com/ru/arhiv/
12) Wdowenko L.A. Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Sciences of Europe. 2021. №62(62). URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2021/01/VOL-1-No-62-2021.pdf
13) Вдовенко Л.О. Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4. С.20-34 DOI: 10.37128/2411-4413-2020-4-2. URL: http://efm.vsau.org/archive
14) Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. The scientific heritage. VOL 4, No 58 (58) (2021). P.16-22. URL: http://www.tsh-journal.com/ru/arhiv/
15) Vdovenko L., Vdovenko I. The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. №55. VOL 2. P.29-33. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-55-2-29-33. ISSN 3453-9875. URL: https://www.njd-iscience.com/ru/arhiv/
16) (29081) Вдовенко Л.О. Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №2. С.26-37. URL: http://efm.vsau.org/archive
17) (28593) Wdowenko L.O., Wdowenko I.S.
Ubezpieczenia rolnicze w Ukrainie a światowe doświadczenia partnerstwa publicznoprywatnego Colloquium-journal. №15(102), 2021
Część 5. P. 30-35. URL: http://www.colloquium-journal.org/17104-2
18) (28783) Wdowenko L.O. Czynniki wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze ukraińskich przedsiębiorstw przetwórczych. Colloquium-journal. 2021. Ekonomic sciences. №17(104). Część 5. P. 36-41. URL: http://www.colloquium-journal.org/17104-2

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1) Вдовенко Л.О., Черненко О.С. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері: Монографія. Вінниця: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2017. 252 с. (7,87 д.а.). URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=16959

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1) Vdovenko L.O., Prutska O. O., Kolotii S.V. The credit mechanism of financial support for the agrarian sector of economy. Nowoczesne zarządzanie: ekonomia i administracja. 2018. С.147-154.
2) Vdovenko L.O., Hryshchuk N.V. Сharacteristics of the institutional environment in the agricultural sector of ukraine’s economy. Modern Technologies in Economy and Management .Collective Scienific Monograpf. 2019. P.128-136. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20166.pdf

Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії:
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. URL: http://efm.vsau.org/archive

Перелік фондів (конкурсів), в яких НПП був експертом наукових проектів - Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (МОН України) зі спеціалізації «Фінанси і кредит» (2021)

Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету Д 05.854. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)».

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента
Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: (2 аспіранта: Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад; Стратегія залучення інвестицій на розвиток сільських територій України)

Сфера наукових інтересів:
Грошово-кредитна сфера, фінансова безпека та механізми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора економіки.

Особисті дані:
Алескерова Юлія Володимирівна

E-mail: aleskerovaaleskerova@gmail.com

Посада: Професор

Інформація про освіту:
Назва закладу вищої освіти: Вінницький державний аграрний університет ( 2003рік).
Спеціальність: Облік та аудит
Науковий ступінь: доктор економічних наук (2016 рік).
Спеціальність -08.00.08 – гроші, фінанси та кредит
Тема кандидатської дисертації: Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2008 рік)
Тема докторської дисертації: Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування (2015рік)
Вчене звання: професор (2020 рік)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років:
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
https://orcid.org/0000-0003-3072-4854
Researcher ID M-6099-2018
Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
WEB OF SСIENСE – 2

Індекс гірша Scopus – 1
Індекс Гірша (Google Scholar) Індекс Гірша –10
Aleskerova Yuliia
ORCID:
Індекс Гірша Google Scholar-10
Індекс гірша WEB OF SСIENСE -2

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1. Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 № 2. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7.
2. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 № 4. - P. 1-5. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7.
3. Aleskerova Y., Kovalenko L., Havryliuk V. Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 4. S. 34-41. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-34-41.
4. Aleskerova Y., Sакоvska O., DidenkoY. Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6, No. 2. S. 9-16 https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-9-16
5. Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020. Vol. 31, № 4. S .490-496. URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1138-en.html

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Статті у фахових виданнях:
1. Алескерова Ю.В. Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки. Східна Європа: економіка, бізнес, управління. №4.2016р. С.328-331.
2. Алескерова Ю.В. Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі. Причорноморські економічні студії. №11 2016. С.209-214.
3. Алескерова Ю.В. Фіскальний механізм соціально – економічної сфери як. складова частина фінансового механізму держави. Причорноморські економічні студії. №3 С.91-94.
4. Алескерова Ю.В. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом. Економічний вісник запорізької державної інженерної академії. №4(04). Частина 2.2016р. С.60-64.
5. Алескерова Ю.В. Кредитні інновації в агропромисловій сфері України. Глобальні та національні проблеми економіки. №13.2016р. С.472-475.
6. Алескерова Ю.В. Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Арербайджану. Причорноморські економічні студії. №12.2016 р. Частина 1. С.49-51.
7. Алескерова Ю.В. Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій. Причорноморські економічні студії. №9.2016 р. Частина 1. С.100-103.
8. Алескерова Ю.В. Векторний механізм розвитку страхування в Україні. Причорноморські економічні студії. №8.2016 р. С.188-192.
9. Алескерова Ю.В. Кредитно – інвестиційна діяльність банків України. Глобальні та національні проблеми економіки. №18.2017р. С.436-438.
10. Алескерова Ю.В. Цукрові буряки: ефективність вирощування. Причорноморські економічні студії. №13. Частина 2.2017 р. С.188-192
11. Алескерова Ю.В. Гурніцька С.О. Організація фінансової роботи фермерського господарства. Економічний вісник запорізької державної інженерної академії. №2 (14).2018р. С.123-127.
12. Алескерова Ю.В. Терещук І. О. Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах. Інфраструктура ринку. №26.2018р. С.357-361.
13. Алескерова Ю.В. Ременюк А.Р. Управління фінансовими ресурсами державних підприємств. Причорноморські економічні студії. №30. Частина. 2. 2018р.С.45-47.
14. Алескерова Ю.В. Гуцаленко О.О. Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування. Причорноморські економічні студії. №30. Частина. 2. 2018р.С.41-45..
15. Алескерова Ю.В. Черній О.М. Розвиток інноваційної діяльності страхових компаніях України. Інфраструктура ринку. №20.2018р. С.208-213.
16. Алескерова Ю.В. Тодосійчук В.Л. Мостовик В.О. Фінансово – кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Інфраструктура ринку. №19.2018р. С.434-441.
17. Алескерова Ю.В. Тодосійчук В.Л. Гранат Ю.Ю. Управління пасивами комерційного банку. Глобальні та національні проблеми економіки. №23.2018р. С.437-440.
18. Алескерова Ю.В. Радченко О.Д. Тодосійчук В.Л. Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України. Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики. №11 (39), 2018.С.84-94.
19. Алескерова Ю.В. Бельдій А.М. Податковий контроль як основний елемент податкової системи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.№14.2018р. С.118-122.
20. Алескерова Ю.В. Бусько І.М. Управління фінансовими потоками страхової компанії. Інфраструктура ринку. №27.2019р.С.271-277.
21. Алескерова Ю.В. Лучкань В.С. Депозитна політика банків України. Інфраструктура ринку. №28. 2019р. С.245-249.
22. Алескерова Ю.В. Онуфрієць Т.С. Фінансовий менеджмент страхових компаній. Інфраструктура ринку. №28. 2019р. С.304-307.
23. Алескерова Ю.В. Астапкевич А.О. Фінансовий контроль за страховими компаніями. Інфраструктура ринку.№29. 2019р. С420-426.
24. Алескерова Ю.В. Кізлик О.С. Валютні операції комерційних банків. Інфраструктура ринку.№31. 2019р. С557-562.
25. Алескерова Ю.В. Кізлик О.С. Валютні операції комерційних банків. Інфраструктура ринку.№31. 2019р. С557-562.
26. Алескерова Ю.В. Червань О.Г. Управління капіталом підприємства. Інфраструктура ринку. №33. 2019р. С.265-270.
27. Алескерова Ю.В. Васалатій І.В. Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємства. Інфраструктура ринку. №33. 2019р. С.265-270.
28. Алескерова Ю.В. Самійленко Г. І. Сучасні технології банків під час здійснення розрахунково – платіжних операцій. Інфраструктура ринку. №32. 2019р. С.323-326.
29. Алескерова Ю.В. Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. №25. Частина 1.2019р. С.9-13.
30. Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Innovative financial technologies in the agrarian sphere. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С.111-120.
31. Aleskerova Y.V., Hutsalenko O. Agricultural organic market in Ukraine. Finances. Management: topical issues of science and practical activity . Vol.8.2019
32. Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 124-137.
Статті у зарубіжних виданнях
1. Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. Agricultural organic production in the world. Polsh journal of science. 2019. № 20. VOL. 2. - P. 5-14.
2. Aleskerova Y., The money and capital euro market, its purpose. Znanstvena misel journal. 2019. - Vol. 2, № 34. - S. 3-11.
3. Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine. Scientific discussion .Vol 1. No 36 (2019). Р.46-55.
4. Aleskerova Yu., Rachok V. Analysis of the insurance company's financial status assessment. The scientific heritage. 2020. No 43. Р. 3-12.
5. Aleskerova Yu., Todosiichuk V.,Fadeeva M. Financial institutions finances: vinnytsya city employment center. The scientific heritage. 2020. No 46. Р. 43-59.
6. Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Kolіsnik V.. Life insurance market in Ukraine: ways to develop. Annali d’Italia Vol. 2. №7 2020. P.37-44.
7. Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T. The impact of external financial risks on enterprise activities. Magyar Tudományos Journal. 2020. № 40. P. 14-25.
8. Aleskerova Yu. Development of agricultural insurance system. Green, Blue & Digital Economy Journal, Volume 1 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2020, p.1-7.
9. Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Insurance in tourism. The scientific heritage. 2021. № 60 (60), vol. 3. Р. 31-41.
10. Aleskerova Yu., Todosiichuk V. Analysis of economic aspects of organic beekeeping production. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2. № 1. Р. 1-10. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169

Участь у конференціях за кордоном::
1) II International scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends» (27-30 June 2018 Burgas, Bulgaria). За результатами конференції надрукована теза доповіді і отримано сертифікат про участь: Aleskerova Y. Financial support of agriculture in the European union. II International scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends» (27-30 June 2018 Burgas, Bulgaria). - Burgas, 2018. P.126-128.
2) ІII International scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends» (27 June -02 July 2019 Burgas, Bulgaria). За результатами конференції надрукована теза доповіді і отримано сертифікат про участь: Aleskerova Y. Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance. ІII International scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends» (27 June -02 July 2019 Burgas, Bulgaria). - Burgas, 2019. P.93-96.
3) IV International scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical and social development trends», 27 june-3 July 2020. Bulgaria, Burgas.За результатами конференції надрукована теза доповіді і отримано сертифікат про участь: Aleskerova Y. Development of agricultural insurance system. IV international scientific and practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical and social development trends», 27 june-3 July 2020. - Bulgaria : Burgas, 2020. P 59-63.
Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР
1. Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – Р.1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2. – 0,78 д.а.
2. Aleskerova Yuliia, Hutsalenko Oksana, Fedoryshyna Lidiia, Todosiichuk Volodimir. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production/theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 301-344. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I – 0,64 д.а.
3. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. - 1st ed. - Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. - P. 1-21. - ISBN: 978-9934-588-53-2 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2 – 0,537 д.а.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік) –
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.
Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проєктів – Конкурс наукових робіт студентів «Страхування» м.Миколаїв. 2021рік
Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента (зазначити кількість та назви дисертацій)
Болтовська Людмила Леонідівна: Організаційно – економічні засади управління динамічними процесами м'ясопродуктового підкомплексу‬
Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень) – немає
Хмелевський Денис Олегович: Формування партнерських відносин українських аграрних компаній на міжнародному ринк

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: фінанси, банківська справа та страхування, економіка.

Особисті дані:
Марценюк Олена Василівна

E-mail: m.ov@i.ua

Посада: доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет (2000-2005рр.), Національна Академія Аграрних Наук (2008- 2012рр.), Вінницький національний аграрний університет (2019-2020рр.)
Спеціальність/спеціальності за освітою :
-2000-2005рр. Спеціальність : Облік і аудит. Спеціалізація : Фінансування та кредитування в галузі АПК. Кваліфікація : спеціаліст.
-2005-2006рр. Спеціальність : Облік і аудит. Кваліфікація : магістр
-2019-2020рр. Спеціальність : Право. Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій) : кандидат економічних наук, 2012р., спеціальність : 08.00.08- гроші, фінанси і кредит, тема дисертації : «Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників»
Вчене звання (рік присудження): доцент кафедри фінансів та кредиту, 2015р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо):
ORCID ID: 0000-0002-0920-7070
Google Scholar : URL : https://scholar.google.com.ua/citations?user=-HvchCcAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс): https://scholar.google.com.ua/citations?user=-HvchCcAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Статті у фахових виданнях України:
1. Марценюк – Розарьонова О.В. Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку : вітчизняний та світовий аспект. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2017. Випуск 3(19). С. 53-64.
2. Марценюк-Розарьонова О.В. Марчук Ю.Ю. Розвиток ринку автострахування в Україні: проблеми та перспективи. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018р. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6182 (Категорія «Б», Index Copernicus)
3. Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р., Чорнопищук О.М. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018р. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6224 (Категорія «Б», Index Copernicus)
4. Марценюк-Розарьонова О.В. Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. Особливості страхування в аграрному секторі. Електронне наукове фахове видання «Державне управління : удосконалення та розвиток». 2018р. №4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1215 (Категорія «Б», Index Copernicus)
5. Марценюк – Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг. Електронне наукове фахове видання “Інвестиції: практика та досвід. Державне управління". 2018р. №10. URL: http://www.investplan.com.ua/?op= 1&z=6377&i=20 (Категорія «Б», Index Copernicus)
6. Марценюк – Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Електронне наукове фахове видання "Державне управління : удосконалення та розвиток". 2018р. №10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1319 (Категорія «Б», Index Copernicus)
7. Марценюк – Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2018р. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6594 (Категорія «Б», Index Copernicus)
8. Марценюк – Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2018р. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf (Категорія «Б», Index Copernicus)
9. Марценюк – Розарьонова О.В., Бондар А.В. Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування. Електронне наукове фахове видання “Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука». 2018р. №10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1319 (Категорія «Б», Index Copernicus)
10. Марценюк О.B. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39. Ч 2. С. 73 – 78.
11. Martsenyuk-Rozaryonovа Olena Features of insurance in the field of tourism. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2018. №10. С 108-118
12. Martsenyuk-Rozaryonovа Olena Сurrent state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. №4. С.61-68
13. Martsenіuk Olena Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. №8. С.111-119 URL: http://efm.vsau.org/uk/particles/naslidki-funkcionuvannya-bankiv-z-inozemnim-kapitalom-v-bankivs-kij-sistemi-ukrayini
14. Марценюк О.В. Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/32.pdf (Категорія «Б», Index Copernicus)
15. Martsenіuk O. V. Current trends of autotransport insurance in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 94-107. (Категорія «Б»)

Статті у закордонних журналах :
1. Марценюк О.В. Іноземний капітал на страховому ринку України. Polish journal of sciencе. 2019. №22.Vol.3 p.13-16 URL: https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2019/12/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9621-2019 VOL.3.pdf
2. Марценюк О.В., Відерська В.П. Банківська система України : сучасний стан та перспективи розвитку. Polish journal of sciencе. Warszawa. Poland. 2020. №26. Частина 2. С.10-17 URL : https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/04/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9626-2020- VOL.-2.pdf
3. Марценюк О.В. Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій. Italy’s scientific journal «Annali d’Italia». Florence. Italy. 2020. №6. Частина 2. С.43-49 URL : http://www.itadiana.com/wp-content/uploads/2020/04/Annali-%E2%80%99Italia-%E2%84% 966-2020-part-2.pdf (Index Copernicus)
4. Марценюк О.В. Недержавне пенсійне страхування в Україні : стан, проблеми та перспективи розвитку. The scientific heritage. Budapest. Hungary. 2020. № 46. Частина 8 С.45-55 URL : http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/VOL-8-No-46-46-2020.pdf (Index Copernicus)
5. Martseniuk O. RISKS IN THE CREDIT ACTIVITIES OF BANKS OF UKRAINE. Journal of sciencе. Lyon. France. 2020. № 7. Частина 2. С.8-15. URL: http://www.joslyon.com/wp-content/uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf (Index Copernicus)
6. Марценюк О.В., Руда О.Л. Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України. The scientific heritage. 2020. No 47. Vol 7. р. 41 – 52 URL:http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-7-No-47-47-2020.pdf (Index Copernicus)
7. Martseniuk O. V. Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration/ Colloquium-journal №3 (90), 2021 Część 4. P.38-47. URL : http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/ colloquium-journal-390-chast-4.pdf (Index Copernicus)

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
1. Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування як складова світової фінансової системи. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Актуальні питання реформування економіки країни». м. Тернопіль. 28 вересня 2017р. С.52-55
2. Марценюк-Розарьонова О.В. Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Інформаційне суспільство : технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» м. Тернопіль. 15 листопада 2017р. Випуск 24. С.48-50
3. Марценюк-Розарьонова О.В. Руда І.В. Забезпечення фінансової безпеки страхової компанії. XIV міжнародна науково – практична інтернет - конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив». м. Київ. 20-22 листопада 2017р. С.5-12
4. Марценюк-Розарьонова О.В., Боднар І.О. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Двадцять другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування)». м. Львів. 29 листопада 2017р. С.85-87
5. Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю.Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. ХХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХI веке». г.Харьков. 15 декабря 2017г. Научно – информационный центр «Знание» (Сборник статей). 3 часть.С.92-99
6. Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О. Стан розвитку особистого страхування в Україні. ХХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХI веке». г.Харьков. 15 декабря 2017г. Научно – информационный центр «Знание» (Сборник статей). 3 часть.С.44-55
7. Марценюк – Розарьонова О.В., Музиченко К.В. Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Тридцять перші економіко-правові дискусії (економічне спрямування)». м. Львів. 31 жовтня 2018р. С.64-66
8. Марценюк – Розарьонова О.В., Музиченко К.В. Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція економічного спрямування «Світ економічної науки». м. Тернопіль. 29 жовтня 2018р. Випуск №8. С.99-101
9. Марценюк – Розарьонова О.В., Озвенчук О.А.Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Тридцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування)». м. Львів. 01 жовтня 2018р. С.61-64
10. Марценюк – Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг. VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав – Хмельницький. 30.09.2018р. URL: http://www.conferences.neasmo.org.ua
11. Марценюк – Розарьонова О.В., Бондар А.В. Формування фінансового потенціалу страхової компанії. VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав – Хмельницький. 30.09.18р. URL: http://www.conferences.neasmo.org.ua
12. Марценюк О.В. Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
13. Марценюк О. В. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 12 вересня 2019 р. Частина 1. м. Полтава . С.33-35

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
-Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2014. 244 с. (15,25 у.д.а.)

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказати назву та кількість друкованих аркушів) :
- Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineeringand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. Monograph 22. Pp.248 - 258 (1.1 у.д.а./0,33у.д.а.)
Перелік посібників, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
-Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с. (22.0 у.д.а./10,0 у.д.а.)

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення) – за весь період діяльності :
Грамота Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації за плідну співпрацю, високий професіоналізм, вагомі успіхи у справі підготовки фахівців – аграріїв, активну громадську діяльність та з нагоди 33-річниці з дня заснування університету, 2015 р.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Стан та тенденції розвитку страхового ринку в умовах глобалізації: теорія та практика

Особисті дані:
Руда Оксана Леонтіївна

E-mail: rokcana@i.ua

Посада: доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет (2000-2006 рр.), Національна Академія Аграрних Наук (2008- 2012 рр.), Вінницький національний аграрний університет (2019-2020 рр.)
Спеціальність/спеціальності за освітою :
-2000-2005 рр. Спеціальність : Облік і аудит. Спеціалізація : Фінансування та кредитування в галузі АПК. Кваліфікація : спеціаліст.
-2005-2006 рр. Спеціальність : Облік і аудит. Кваліфікація : магістр
-2019-2020 рр. Спеціальність : Агрономія. Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій) : кандидат економічних наук, 2012р., спеціальність : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації : «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)»
Вчене звання (рік присудження): доцент кафедри фінансів та кредиту, 2015 р.


Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання):
ORCID ID: 0000-0002-3266-7470
Google Scholar: URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qvVCpAAAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс): https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qvVCpAAAAAJ

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання) :

Статті у фахових виданнях України:
1. Руда О.Л., Островська О.В. Санація і банкрутство підприємства в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 1. С. 30 – 40.
2. Руда О.Л. Островська О.В., Ратушняк І.В. Інституціальний механізм регулювання ринку зерна. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 73 – 81.
3. Руда О.Л. Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
4. Руда О.Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 58 – 61.
5. Руда О.Л. Кредит як підґрунтя взаємовідносин підприємств та комерційних банків. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 22 – 25.
6. Руда О.Л. Становлення іпотечного кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
7. Руда О.Л. Турчик М.М. Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
8. Руда О.Л. Маркуш К.Г. Депозитна політика банку та механізм її реалізації. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 81 – 84.
9. Руда О.Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. №4. URL: http//www.economy.nayka.com.ua
10. Руда О.Л., Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи. Агросвіт. 2019. № 9. С. 25– 31.
11. Руда О.Л. Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні. Причорноморські економічні студії. Випуск 39. Ч 2. 2019. С. 84 – 88.
12. Ruda O. L. State regulation of rural green tourism Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 9 (49). 2019. С. 70 – 77.
13. Ruda O.L. Banking activity on the Ukrainian stock market Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №5 (45). 2019. С. 126 – 133.
14. Руда О.Л. Дистанційне обслуговування в банківській системі. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 353– 358.
15. Руда О.Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http//www.economy.nayka.com.ua

Статті у закордонних журналах :
1. Руда О.Л. Маркетингові комунікації та особливості їх використання Polish journal of sciencе. 2019. №22.Vol.3 Р.45-48. URL: https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2019/12/ Рolish-journal-of-science-%E2%84%9621-2019-Vol.-3.pdf
2. Руда О.Л. Банківські кредитні продукти в умовах посилення кредитування малого та середнього бізнесу. International independent scientific journal 2019. № 10 URL: http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2019/11/IISJ_10.pdf
3. Руда О.Л. Монетарна політика Національного банку та її основні засади. Annali d’Italia. 2020. № 6. Vol.2 Р.49-58 URL: http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/2020/05/Annali-d%E2%80%99Italia-%E2%84%966-2020-part-2.pdf
4. Руда О.Л. Суть, проблеми та механізм забезпечення фінансової безпеки держави. The scientific heritage. 2020. № 46. Vol 8. Р. 75 – 82 URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
5. Ruda O.L. Foreign currency market of status and development trends Journal of science. Lyon. 2020. №7 Р. 29 – 35 URL: http://www.lyon-science.com/wp-content/uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf
6. Марценюк О.В., Руда О.Л. Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України The scientific heritage. 2020. № 47. Vol 7. Р. 41 – 52 URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/VOL-7-No-47-47-2020.pdf
7. Ruda O.L. Тhe interbank credit market and role in providing the development of the banking system Сolloquium-journal. 2021. №5(92). Część 1. P. 31-35

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
1. Руда О.Л. Конкурентоспроможність ринку зерна. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». м. Тернопіль. 11 грудня 2018 р
2. Руда О.Л. Характеристика та значення банківських пасивів. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство». м. Кременчук, 15 травня 2019 р.
3. Руда О.Л. Банківська діяльність на фондовому ринку України. Міжнародна науково-практична конференція «сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
4. Руда О.Л. Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи», 12 вересня 2019 р. Ч. 1. м. Полтава. С. 40 - 41.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
1. Руда О.Л. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області): Монографія. – Вінниця: Веда, 2013. – 220 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказати назву та кількість друкованих аркушів) :
1. O. Polova, O. Ruda Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC. Modern Technologies in Economy and Management.Collective Scienific Monograpf: The Academy of Administration in Opole, 2019. Pp.110 – 117 (0,75 у.д.а.)
2. O. Polova, O. Ruda, O. Martseniuk-Rozaronova Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Enginrreingand Applied Arts in Katowice School of Technology. 2019. Monograph 22. Pp. 248 – 258. (1,1 у.д.а)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Стан та тенденції розвитку банківської системи України в глобалізаційних умовах

Особисті дані:
Грищук Надія Вікторівна

E-mail: nadiia.hryshchuk.@gmail.com

Посада: Старший викладач кафедри фінансів,банківської справи та страхування

Інформація про освіту:
Вінницький сільськогосподарський інститут
Спеціальність «Аграрний менеджмент» (кваліфікація економіст організатор сільськогосподарського виробництва)
Кандидат економічних наук (2020р., спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема кандидатської дисертації « Фінансове забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств».

Наукова діяльність та публікаційна активність на останні 5 років


Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
У наукових фахових виданнях:
1 .Грищук Н.В. Облігації як дольові цінні папери в активізації фондового ринку України. Облік і фінанси АПК. 2011. №4. С.142-146.
2. Грищук Н.В. Формування фінансової політики агропідприємств при залученні зовнішніх джерел фінансування. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 2 (64) Т.1. 2012 С.25-30.
3. Грищук Н.В. Фінансова безпека агропромислових підприємств у контексті залучення зовнішнього фінансування Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Т.XIV. Вип.262. Донецьк: ДонДУУ, 2013. С.66-74.
4. Грищук Н.В. Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти Економіка. Менеджмент. Бізнес. №2 (10) 2014. С.154-161.
5. Грищук Н.В. Сучасний стан фінансової безпеки України та напрямки її зміцнення в умовах глобалізації.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №17/2016. Серія: «Економіка і менеджмент» www.vestnik-econom.mgu.od.ua
6. Грищук Н.В. Цінні папери в фінансовій архітектурі економічного простору. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ ім. Сухомлинського. Випуск №10. квітень 2016. http: //www.global-national.in.ua;
7. Грищук Н.В. Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №3 Режим доступу http: //easterneurope-ebm.in.ua
8.Грищук Н.В. Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» 2017. Випуск № 24, частина 2. С.73-76.
У науковому періодичному виданні України включеного до міжнародних наукометричних баз:
9. Грищук Н.В. Функціонування вітчизняного ринку цінних паперів як елемента сучасної ринкової інфраструктури. Збірник наукових праць ЛНТУ. Серія «Облік і фінанси». Випуск № 8. Частина 2. Луцьк 2011. С.254-262 (РІНЦ).
10.Грищук Н.В. Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва - одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 19. Випуск 2/2. 2014. С.52-56 (Index Copernicus).
11.Grischuk N. V. Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of management, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4, (2016). Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_9.pdf (Index Copernicus).
12.Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство» №8. 2017. Режим доступу: http:// economyandsociety.in.ua (Index Copernicus)
13.Грищук Н.В. Особливості інвестування в розвитку сільського господарства за умов посилення конкуренції. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент:актуальні питання науки і практики». № 6 2019 С. 174-183.
14.Грищук Н.В. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент:актуальні питання науки і практики». 2019.
15. Грищук Н.В.Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України». Міжнародна науково-практична конференція.-Академія праці, соціальних відносин і туризму. м. Київ, 6 червня 2019р.
16. Грищук Н.В.Туризм як структурний пріоритет розвитку економіки держави. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент:актуальні питання науки і практики». 2019.
17. Грищук Н.В.Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного економічного середовища Стаття опублікована у Випуску 6 (23) електронного наукового фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". на офіційному сайті http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/23-2019-ukr.
18. Грищук Н.В.Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Друковане фахове видання з економіки "Агросвіт" Номер журналу 23.2019. С.97-106
19. Грищук Н.В. Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань. Економіка. Фінанси. Право. Інформаційно-аналітичний журнал. 12\1,2019,с.13-18

У міжнародному науковому періодичному виданні України:
20.Грищук Н.В. Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» 2017.№4. С.75-78.
У виданні іншої держави :
21. Griscuk N.V Antikrisis management as efective instrument of stabilizing of his fnancial state an enterprise./ N.V.Griscuk // Section 1. Economics and management Stuttgart. Germany. 2013.S 37-39.
22.Hryshchuk N Financial assurance as a factor for the development of the competitiveness of small agricultural forms.- The scientific heritage. - 2020. - No 44. - P. 3-11. - Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
23. Hryshchuk N.AGRICULTURAL MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS: REALITIES AND PROSPECTS.- «United-JournalVõrse 3a, 13418 Tallinn, http://united-journal.info;Е-mail: issue@united-journal.info»№34/2020.-Р.21-29
24. Hryshchuk N., Gerasimchuk V. INNOVATIONS OF BANKING SERVICES AS A CRITERION FOR EVALUATION OF COMPETITI «Сolloquium-journal» Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland»PP14-2.

Тези доповідей та матеріали конференцій:
25. Грищук Н.В. Облігація як форма позикового капіталу. Збірник наукових праць КНЕУ ім.В.Гетьмана 2011. С.114-117.
26.Грищук Н.В. Цінні папери як важливий компонент залучення зовнішніх фінансових ресурсів.Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» Вінниця. 2012. С. 65-68.
27.Грищук Н.В. Загрози фінансової безпеки агропромислових підприємств при залученні зовнішніх фінансових ресурсів.Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства». Тернопіль. 6-7 грудня. 2012. С 190-192.
28.Грищук Н.В. Оцінка стану фінансової забезпеченості як один із факторів фінансової безпеки агропідприємств. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки». Кам’янець-Подільський. 11-12 грудня. 2012. С. 249-251.
29.Грищук Н.В. Фінансова безпека держави як базова складова її економічної стабільності . Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Механізми і методи управління соціальним розвитком підприємств і галузей економіки». Донецьк. 19 березня. 2013. С 185-188.
30.Грищук Н.В. Антикризове управління на сучасному етапі господарювання .Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль, аналіз на підприємствах АПК: стан і перспективи розвитку. Вінниця. 2013. С.272-275.
31.Грищук Н.В. Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2014. С.38-40.
32.Грищук Н.В. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» Рівне. 2014. С.174-177.
33.Грищук Н.В. Основні критерії рівня фінансової безпеки в умовах глобальної конкуренції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. Збірник УНУ (факультет міжнародних відносин). 2015. С. 26-27.
34.Грищук Н.В. Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» структурні трансформації національної економіки в глобальному вимірі. Збірник МНУ ім. Сухомлинського. 2015. С.90-91.
35.Грищук Н.В. Діагностика як дієвий інструмент забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» 14-15 квітня . Вінниця 2016 konf_fin_vnau@ukr.net .
36.Грищук Н.В. Теоретичні засади функціонування фондового ринку України в умовах нестабільності фінансового простору. Міжнародна науково-практична конференція (форма участі – дистанційна) «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» 12-13 травня Вінниця 2016, konf_fin_vnau@ukr.net.
37.Грищук Н.В. Сущность и механизм формирования угроз финансовой безопасности при привлечении капитала IX Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Стратегические и тактические особенности развития национальной экономики» г. Санкт-Петербург. 2013. С.68-71.
38.Грищук Н.В. Проблеми забезпечення фінансової безпеки агроформувань в умовах деформацій економічного простору International Scientific Conference Modern transformation of economics and management in the era of Globalition. Klaipeda University Departament of management. Klaipeda 29.02.2016.(252-255).
39.Грищук Н.В. Джерела фінансування агроформувань та напрями їх розвитку в умовах глобального конкурентного середовища Conference International Development jf socifl and economic systems in a global competitive environment. February 26-2016 Chisinau the republic of Moldova (254-257).
40.Грищук Н.В. Показники рівня боргової безпеки України. Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки». ВНАУ 2017. 16-17 лютого С.60-63.
41.Грищук Н.В. Банківське кредитування в контурі сучасного економічного середовища Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» 11-12 травня. Одеса 2017. С.48-51.
42.Грищук Н.В. Роль індикаторів фінансового стану підприємств у забезпеченні сталого розвитку національної економіки Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри». Київ . 17 жовтня. С.68-71.
43.Griscuk N.V Tools for financial supply of agricultural enterprises International scientific conference Modern economic research: cooperation, banking, public administration in a decentralized environment. September 26 th,2017. Kielce 2017. p.70-71.
44.Грищук Н.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору:вітчизняний та зарубіжний досвід». Київ . 13-14 вересня 2018. С.198-201.
45.Грищук Н.В. Революційні підходи до фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід". Житомир . (03 жовтня 2019 року)
46.Грищук Н.В. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогоcподарських підприємств. - Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. c108-111

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств. Колективна монографія.Вінницький національний аграрний університет. Авт.кол-в: Л.О.Вдовенко,Н.Д.Фаюра, В.І.Янчук, Т.М.Мараховська, О.Л.Польова, О.В.Марценюк-Розарьонова, І.В.Фурман, О.Л.Руда, Н.В.Грищук С.К.Марченко, О.М.Космина, О.С.Вдовенко.Віннниця 2012.

Перелік монографій та розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
Vdovenko L.O., Hryshchuk N.V. Сharacteristics of the institutional environment in the agricultural sector of ukraine’s economy. Modern Technologies in Economy and Management .Collective Scienific Monograpf. 2019. P.128-136. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20166.pdf

Сфера наукових інтересів:
Проблеми фінансового забезпечення у ракурсі конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних перетворень системи економічних відносин .

Персонал кафедри фінансів, банківської справи та страхування забезпечує навчальний процес на факультеті економіки і підприємництва, обліку та аудиту, агрономічному факультетах та факультеті менеджменту та права за освітнім рівнем «Бакалавр»,  «Магістр», основна частка навчальної роботи припадає на викладання фахових дисциплін для студентів за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Впродовж останніх років кафедра стрімко розвивається і нарощує свій науково-педагогічний потенціал. У 2013 р. кафедра пройшла акредитацію підготовки бакалаврів і отримала ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Спеціаліст»  і «Магістр» денної форми навчання, і отримала статус випускової. У 2015 році відбувся перший випуск фахівців з фінансів і кредиту за ОКР «Спеціаліст», у 2016 рік - перший випуск магістрів.

Викладачі кафедри – висококваліфіковані фахівці, більшість із них є випускниками університету. Впродовж останніх років викладачами кафедри підготовлено і видано 12 навчальних посібників та 17 монографій, опубліковано близько 300 фахових статтей: з них близько 200 – у міжнародних виданнях та 150 публікацій –у інших виданнях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Значна робота проводиться фахівцями кафедри по підготовці наукових кадрів. Так, під керівництвом викладачів кафедри аспіранти і здобувачі працюють над кандидатськими дисертаціями. Ці дослідження здійснюються у рамках науково-дослідних тем, затверджених у встановленому порядку.

Впродовж останніх років кафедра здійснювала наукові дослідження за такими ініціативними тематиками «Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в умовах глобалізації» (№ державної реєстрації 0113U002381); "Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції" (№ державної реєстрації 0116U006037).

На даний час кафедра працює над відкриттям нової ініціативної тематики.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову діяльність, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних конференціях.

В рамках співробітництва Вінницького національного аграрного університету із іншими навчальними закладами та установами, науково-педагогічні працівники кафедри раз у 5 років проходять стажування та підвищення кваліфікації в таких закладах та установах: Природничий університет м.Познані (Польша), Вища школа бізнесу (м.Новий Сонч, Польша), Університет « Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія).

 

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Впродовж 2010-2020 рр. викладачами кафедри захищено чотири кандидатських дисертацій та три докторських:

 1. Вдовенко Л. О. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері»;
 2. Польова О.Л. – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності, тема: «Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах»;
 3. Алескерова Ю.В. - 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування
 4. Колотій С.В. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Банківське кредитування лізингових операцій агроформувань»;
 5. Марценюк-Розарьонова О.В. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників»;
 6. Руда О.Л. – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема: «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)».
 7. Прилуцький А.М. – 08.00.01– економічна теорія та історія економічної думки, тема «Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці».
 8. Грищук Н.В. – 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, тема: «Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств»

 

НАГОРОДИ КАФЕДРИ

 1. Золота медаль Міністерства агарної політики та продовольства України за науково-інформаційне забезпечення агропромислового виробництва ( проф.. Вдовенко Л.О.)
 2. Диплом українського товариства генетиків та селекціонерів за змістовну та науково-цінну розробку в галузі сільськогосподарської селекції та генетики. (доц. Янчук В.І.)
 3. Грамота Верховної Ради України. Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин (проф. Вдовенко Л.О.)

Викладачі кафедри неодноразово обирались та обираються головами державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах, коледжах Вінниччини, виступають опонентами по захисту дисертаційних робіт в закладах вищої освіти по всій Україні.

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 1. Фінанси: Навчальний посібник [Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д., Сушко Н.М.] – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152- с. ( гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1.4/18 – Г – 790 від 25.03.2010 р.).
 2. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика. Колективна монографія. – ВНАУ. – 2012. – с.182
 3. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: ФОП Корзун. Д.Ю., 2013. – 186 с.
 4. Організаційно-економічні засади підвищення конкуренто-спроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області): Монографія. / О.Л. Руда. – Вінниця: ТОВ "Нілан – ЛТД", 2013. – 220с.
 5. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: Монографія. / О.В. Марценюк-Розарьонова. – Вінниця: ТОВ "Нілан - ЛТД", 2014. – 244 с.
 6. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства: Монографія. / О. Л. Польова. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2014 – 384 с.
 7. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері: Монографія. / Л.О. Вдовенко. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – 378 с.
 8. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.В. Алескерова. – Вінниця: ТОВ "Видавництво-друкарня Діло"., 2015 – 368 с. 2015 р.
 9. Функції кредиту як прояв його ролі в суспільному виробництві / Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Вдовенко Л.О. - Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко.- Колективна монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2016.– С. 35–40.
 10. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 11. Управління активами в забезпечення фінансової безпеки / Л.О. Вдовенко, В.М.Недомовна, А.А. Курілець // Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / Під загальною ред. Ю.З.Драчука, В.Я.Швеця, М.С.Пашкевич.- Дніпропетровськ: НГУ, 2016.- 231. С.66-73.
 12. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 13. Страховий менеджмент: підручник. Ю.В. Алескерова, І.Ю. Салькова, Л.І. Федоришина. Вінниця: ВНАУ. 2019. 295 с.
 14. Insurance management: a textbook . Aleskerova, I.. Salkova, L.. Fedoryshyna, V.Todosiichuk.   Vinnytsia : VNAU. 2020. 295 p.
 15. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с.

 

БАЗИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Викладачі постійно підвищують свій професійний рівень, деякі з них є аспірантами та докторантами Національного Наукового Центру Інституту аграрної економіки, періодично проходять стажування в науково - дослідних установах, виробничих об'єднаннях та фінансово-кредитних закладах, підвищують кваліфікацію в науково - дослідних фінансових інститутах по профілю дисциплін, що читаються на кафедрі.

 1. Природничий університет м.Познані (Польша).
 2. Вища школа бізнесу (м.Новий Сонч, Польша).
 3. Університет « Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія).
 4. Київський національний економічний університет (м. Київ).
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ).
 6. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ).
 7. Національна академія аграрних наук України (м. Київ).
 8. Університет менеджменту освіти Національна академія педагогічних наук України (м. Київ).
 9. Головне фінансове управління Вінницької обласної держадміністрації ( м. Вінниця).
 10. Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця).
 11. Немирівське відділенні Вінницької філії Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк(м. Немирів), Акціонерне товариство «Ідея Банк» (м. Вінниця).
 12. Інші заклади.

 

ЗВ'ЯЗОК КАФЕДРИ З ВИРОБНИЦТВОМ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування активно співпрацює з навчальними, науковими, виробничими структурами області, України та закордонними навчальними закладами. З метою здійснення наукової, науково-дослідної, практичної діяльності, оволодіння студентами практичними вміннями та навичками майбутньої професії кафедра співпрацює з різними фінансово-кредитними установами, в яких майбутні фахівці бакалаври та магістри проходять виробничу практику. Серед них: МУРБ АТ «Ерсте Банк», АТ «Ощадбанк», ПрАТ Страховій компанії «Місто», Подільській дирекції ПрАТ «Страхова компанія Граве Україна», АТ «ОТП Банк», Кредитній спілці «Злагода», АТ «Український інноваційний банк», відділення «Вишенька» АТ «Райффайзен Банк Аваль», відділення АТ АКБ «Аркада», ТОВ «Каріокас» що підтверджуються відповідними угодами ведеться активна науково-дослідна робота зі студентами. Окрім того, результатом такої діяльності більшість бакалаврів і магістрів опубліковують свої наукові праці в різних виданнях. Щороку студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, нагороджуються дипломами, грошовими преміями за високий рівень знань.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування давно років співпрацює із АТ КБ «Укрсоцбанк», СК «Місто».

Більшість випускників працевлаштовуються за обраною спеціальністю, в установах банківської системи та інших фінансово – кредитних структурах, більшість із них обіймають керівні посади в цій сфері, випускники магістратури продовжують наукові пошуки, вступаючи до аспірантури, працюють викладачами у вищих навчальних закладах, в тому числі у Вінницькому національному аграрному університеті.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Банківська система
 2. Банківський менеджмент
 3. Бюджетна система
 4. Гроші та кредит
 5. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 6. Державний борг та державний кредит
 7. Державні фінанси
 8. Економіка і фінанси підприємств
 9. Інвестування
 10. Інноваційний розвиток підприємства
 11. Іпотечне кредитування
 12. Казначейська система
 13. Кредитування в АПК
 14. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 15. Міжнародні фінанси
 16. НБУ і грошово –кредитна система
 17. Ринок цінних паперів
 18. Соціальне страхування
 19. Страховий менеджмент
 20. Страхування
 21. Страхування в туризмі
 22. Страхування с-г. ризиків
 23. Управління фінансовими ризиками
 24. Фінанси
 25. Фінанси бюджетних установ
 26. Фінансова безпека
 27. Фінансове планування
 28. Фінансовий моніторинг
 29. Фінансовий менеджмент
 30. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 31. Фінансовий ринок

Події у світлинах