logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1401

Виникнення кафедри під назвою «Фінанси АПК» датується 01 липня 1998 року. Професорсько-викладацький склад на той час був представлений 4 кандидатами наук та 4 асистентами. У 2003 р. кафедру було перейменовано на кафедру "Фінансів та кредиту". Очолювала кафедру кандидат економічних наук, доцент Фаюра Наталія Дмитрівна.

З листопада 2012р. кафедру очолювала д.е.н., професор Прутська Олена Олексіївна. 01.07. 2016 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

 Кафедра «Фінанси АПК» була заснована 01 липня 1998 року згідно наказу по інституту № 126 від 08.06.1998 р. Професорсько-викладацький склад на той час був представлений 4 кандидатами наук та 4 асистентами. У 2003 р. кафедру було перейменовано на кафедру "Фінансів та кредиту". Очолювала кафедру кандидат економічних наук, доцент Фаюра Наталія Дмитрівна. З листопада 2012р. кафедру очолювала д.е.н., професор Прутська Олена Олексіївна.

01.07. 2016 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Професорсько-викладацький склад кафедри на даний час представлений 2 докторами наук, професорами, 4 кандидатами наук, 3 доцентами, 1 ст. викладачем, 2 асистентами. З 30.08.2019 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Вдовенко Л.О.

Вдовенко Лариса Олександрівна

Вдовенко Лариса Олександрівна

завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Дата та місце народження:

20.05.1970 р., м. Бар,  Вінницька область

Освіта:

 • 1985 р. - 1989 р. - Вінницький технікум електронних приладів;
 • 1992-1997 р.  - Уманська сільськогосподарська академія, спеціальність «Облік і аудит»  (кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку і фінансах).

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації «Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки» (зі спеціальності 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами), 2003 р., ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН м. Київ. Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України Малік Микола Йосипович

Доктор економічних наук. Тема докторської дисертації «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері» (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит); 2015 р., ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ. Науковий консультант: д.е.н., професор, академік НААН України Малік Микола Йосипович

 

Вчене звання:

 • Доцент кафедри фінансів та кредиту, 2005 р.
 • Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 2019 р.

 

Кар’єра

 • 1989 р. – 1993 р. – технік-конструктор у відділі головного конструктора  (ВО «Мегометр» м. Умань, Черкаської області);
 • 1993 р. - 1998 р. - лаборант кафедри бухгалтерського обліку та статистики Уманської сільськогосподарської академії (пізніше Уманського державного аграрного університету);
 • 1998 р.- 2003 р. - лаборант кафедри  фінансів і аудиту Уманського державного аграрного університету;
 • 2003 р. - 2004 р. – доцент кафедри фінансів Уманського державного аграрного університету;
 • 2004 р. - 2011 р. - доцент кафедри фінансів і кредиту Вінницького державного аграрного університету (пізніше Вінницького національного аграрного університету);
 • 2011 р. - 2014 р. - декан фінансово-економічного факультету, доцент-заступник директора навчально-наукового Інституту  аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.05.2014 р. - 12.09.2014 р. - доцент кафедри фінансів та кредиту економічного факультету, заступник декана економічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.02.2016 р. - 10.06.2016 р. - професор кафедри фінансів та кредиту економічного  факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 14.06.2016 р. – 31.10.2016 р. – провідний  науковий співробітник відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • 2016 р.- 2019 р.  - професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету;
 • 2019 р. – по теперішній час – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, професор факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України.

Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету Д 05.854. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)».

Член редколегії журналу Вінницького  національного аграрного університету «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики».

 

Підвищення кваліфікації:

 • 15.09 – 28.09 2016 р. -  Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк». 
 • 07-28.04 2017 р. - закордонне стажування в Природничому університеті (м. Познань, Польща) (загальна кількість годин стажування 108 год.).
 • 05.02 – 06.09.2013 р. – курси підвищення кваліфікації при Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією «Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» (свідоцтво 12СПВ 000336).
 •  У 2019 році закінчила курс навчання з польської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR) загальною кількістю годин – 608 та отримала свідоцтво про володіння мовою на рівні В2 (серія ПС №000114 від 01 жовтня 2019 р., реєстраційний номер 2803).

 

Науково-дослідницька робота
Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 1. Вдовенко Л.О., Вдовенко О.С. Стабільність розвитку банківської системи як основа кредитного забезпечення суб’єктів господарювання // Збірник тез економічної наукової Інтернет-конференції «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. 12 жовтня 2011 р. – Тернопіль. - С.80-83.
  Вдовенко Л.О. Проблеми залучення кредитних ресурсів суб’єктами аграрної сфери // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку»  м. Вінниця, 27 вересня 2012 р. – С.75-77.
 2. Вдовенко Л.О. Необхідність поліпшення якості кредитного портфеля банківських установ // Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва . Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 4-5 жовтня 2012 року. М.Тернопіль.- С.140-143.
 3. Вдовенко Л.О. Проблеми залучення кредитних ресурсів суб’єктами аграрної сфери // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» м. Вінниця, 27 вересня 2012 р. – С.75-77.
 4. Вдовенко Л.О. Державна регуляторна політика кредитного забезпечення підприємств аграрного бізнесу / Л.О. Вдовенко // Сборник научных трудов Sworld (Научный журнал). Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012» . 18-27 декабря 2012 г. - Выпуск 4. Том 35.- Экономика.- Одесса: Куприенко, 2012.- ЦИТ: 412-1026 – С.86-95.
 5. Вдовенко Л.О., Вдовенко О.С. Сучасний стан фінансового забезпечення агропромислового виробництва/ Л.О. Вдовенко, О.С. Вдовенко // Сборник научных трудов Sworld (Научный журнал). Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013».- Выпуск 1. Том 34.- Одесса: Куприенко, 2013.- ЦИТ:113-0549.- С.25-29.
 6. Вдовенко Л.О. Монетарні інструменти Національного банку України та їх вплив на процеси кредитування / Л.О. Вдовенко // Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. м. Сімферополь 19 квітня 2013 р. –С.10-13.
 7. Вдовенко Л.А. Состояние и перспективы развития банковской системы Украины / Л.А. Вдовенко // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях. Материалы Всероссийской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. Брянск.- 2014.- С.91-95.
 8. Вдовенко Л.О. Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва / Л.О Вдовенко, А.С.Мярковська // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» (25 листопада 2014 р. ).– Мукачево.–2014.–С.233-234.
 9. Вдовенко Л.О. Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні / Л.О Вдовенко, В.М.Недомовна // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» (25 листопада 2014 р. ).– Мукачево.–2014.–С.235–237.
 10. Вдовенко Л.О., Фурман І.В. Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» ( 8-9 жовтня 2015 р. м. Хмельницький).– 2015.– С.36–39.
 11. Вдовенко Л.О. Шляхи підвищення капіталізації банківської системи України / Л.О. Вдовенко // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» (30 листопада 2016 р., м. Вінниця).- ВНАУ.-С.23-27.
 12. Вдовенко Л.О. Державна політика фінансової підтримки аграрного сектора економіки / Виступ на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» 23-25 травня 2017 р. (м. Вінниця).
 13. Вдовенко Л.О. Вища освіта та ринок праці: міграційний аспект. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017 р.(м. Вінниця).- С.15-17.
 14. Вдовенко Л.О., Думбровський В. Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання / Л.О. Вдовенко, В.А.Думбровський // «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах»: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018.- Ч.4.- С.16-18.
 15. Вдовенко Л.О. Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору / Л.О. Вдовенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід» (13-14 вересня, м. Київ).- С.125-128
 16. Вдовенко Л.О. Ефективне управління структурою капіталу – основа стабільності розвитку підприємства / Л.О.Вдовенко, А.І.Сидорчук  // ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів» (м. Київ 5 жовтня 2018 року).
 17. Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Проблеми розвитку сільських територіальних громад. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 220 с.С.107-109.
 18. Вдовенко Л.О., Мельник О.С. Сучасні тенденції на ринку страхування життя / Л.О.Вдовенко, О.С.Мельник // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Фінансова  політика  регіонального  розвитку:вітчизняний  та зарубіжний  досвід»   з нагоди  25-річчя  заснування  кафедри  фінансів  і  кредиту. (10-11 жовтня 2019 р. м. Житомир). – Житомир, 2019. – С.178-180.

 

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Вдовенко Л.О. Фінанси / Л.О.Вдовенко, Н.Д. Фаюра, Н.М.Сушко // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1.4/18 – Г – 790 від 25.03.2010 р.).
 2. Фаюра Н. Д., Вдовенко Л. О. та ін. Фінанси підприємств / Н.Д. Фаюра, Л.О.Вдовенко, О.М. Чухно, В.О.Клочковська, П.К.Бечко // Навчальний посібник . – 2011 .- 343с.  (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-8779  від 22.09.11 р.) .
 3. Вдовенко Л.О. Гроші і кредит / Л.О.Вдовенко, Н.Д. Фаюра, Л.В Гуцаленко // Навч. посіб. – К.: ФОП Корзун Д.Ю. 2013.- 186 с.  (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-6818   від 15.05.12 р.).
 4. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств : теорія і практика / колективна монографія // Л.О. Вдовенко та ін. Вінниця.- 2012.-
 5. Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері : монографія / Л.О.Вдовенко // Вінниця:ФОП Корзун Д.Ю.-2013.-378 с
 6. Вдовенко Л.О. Функції кредиту як прояв його ролі в суспільному виробництві / Л.О.Вдовенко // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко // Колективна монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2016.– С. 35–40.
 7. Вдовенко Л.О. Управління активами в забезпеченні фінансової безпеки підприємства / Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна, А.А. Курілець // Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія [авт. кол. Є.В.Афанасьєв та інші] під заг.ред. Ю.З. Драчука, В.Я.Швеця, М.С. Пашкевич.- Дніпропетровськ.: НГУ.- 2016- 231 с. - С.66-73.
 8. Вдовенко Л.О. Роль податкових надходжень в наповненні дохідної частини державного бюджету / Л.О.Вдовенко, Ю.М.Дзюба // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні. Колективна монографія / Під редакцією О.О. Непочатенко.- Умань. Видавець «Сочінський М.М.». - 2017.- С.87-92.
 9. Вдовенко Л.О. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері: Монографія / Л.О. Вдовенко, О.С.Черненко.-Вінниця: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».- 2017.- 252 с.
 10. Vdovenko L.O.The credit mechanism of financial support for the agrarian sector of economy / L. O. Vdovenko, O. O. Prutska, S.V. Kolotii // Nowoczesne zarządzanie: ekonomia i administracja. 2018.- С.147-154.

 

Статті:

 1. Вдовенко Л.О., Вдовенко О.С.  Фінансовий механізм функціонування  суб’єктів господарювання // Збірник наукових праць ВНАУ.- Серія: Економічні науки.- Вип. 5., том 2.- 2010 р. - С.141-144.
 2. Вдовенко Л.О. Необхідність аграрних підприємств у кредитному забезпеченні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного  інституту. Економічні науки. Випуск 2 (42) ЧАСТИНА 1. – 2011.- С.97-101.
 3. Вдовенко Л.О. Кредитоспроможність як критерій надійності та фінансових можливостей аграрних підприємств // Економіка АПК.- 2012.-№1.-С.74-78.
 4. Вдовенко Л.О. Вплив кризи на фінансове забезпечення аграрного виробництва // Вісник ХНАУ ім.. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». Харків.- 2011.- №7.-С.46-52.
 5. Вдовенко Л.О. Фінансовий стан аграрних підприємств Вінниччини // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. Випуск 4 (55).-  -Том 2.- С.213-217.
 6. Вдовенко Л.О. Роль банківської системи України у механізмі кредитного забезпечення аграрних підприємств // Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць Білоцерківського  національного аграрного університету.- 2011.- Випуск 6 (89).- С.67-71.
 7. Вдовенко Л.О. Кредит в системі фінансового забезпечення аграрних підприємств // Збірник наукових праць Львівського національного університету  імені Івана Франка. - Серія  економічна . Випуск 25.- 2011.- С. 35-37.
 8. Вдовенко Л.О., Сідлецький А.Ю. Лізинг як інструмент фінансування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2011.- Серія Економічні науки.- Випуск 1 (56).- Том 3. С.57-62.
 9. Вдовенко Л.О. Економічна сутність та значення кредитоспроможності підприємств // Облік і фінанси АПК.- 2012. -№1.- С. 108-111.
 10. Вдовенко Л.О. Сутність кредиту як економічної категорії // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.- м. Камянець-Подільський -. 2012.- Випуск 20.-Том 2.- С.432-435.
 11. Вдовенко Л.О. Доступність кредитних ресурсів для аграрного сектора економіки // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.- Економічні науки. м.Полтава.-2012.- Випуск 2(5). Том 2. - С.77-81.
 12. Вдовенко Л.А. Банковская система – основа функционирования всех сфер экономики / Л.А.Вдовенко // Научный обозреватель.- 2013.-№1(25).- С.22-24.
 13. Вдовенко Л.О. Зміцнення банківського сектору – основа стійкості фінансової системи : Економічний аналіз: збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. - Випуск 11.- Частина 1.- м. Тернопіль.- 2012.- С.309-313.
 14. Вдовенко Л.О. Стан банківського кредитування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.- Серія Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012.-Випуск 3(69).-Том 2.- С. 3-7.
 15. Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного унверситету (Економічні науки). - №1(21).Том 3.- Мелітополь-2013.-С. 65-70
 16. Вдовенко Л.О. Кредитні ризики в системі банківського кредитування / Л.О. Вдовенко // Економічний часопис –ХХІ.- 2013.- №3-4.- С.79-82.
 17. Вдовенко Л.А. Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период / Л.А.Вдовенко // Российский академический журнал.- 2013.-№2.- Том 24 (апрель-июнь 2013).- С.15-18.
 18. Вдовенко Л.А. Проблемы банковского кредитования аграрного сектора экономики / Л.А. Вдовенко // Весник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И.Вавилова.- 2013.- №7.-С.82-84.
 19. Малік М.Й., Вдовенко Л.О. Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків / М.Й. Малік, Л.О.Вдовенко // Економіка АПК.- 2013.-№11.-С.61-67.
 20. Вдовенко Л.А. Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы пути решения / Л.А.Вдовенко, О.С.Вдовенко // Российский академический журнал.- 2014.-№1. Том 27.-С.30-32
 21. Вдовенко Л.О. Механізм банківського кредитування аграріїв [Електронний ресурс] / Л.О Вдовенко // Ефективна економіка.- 2014.- № 11.- Режим доступу до журналу: http: www.economy.nauka.com.ua
 22. Вдовенко Л.О. Специфічні особливості аграрної сфери та їх вплив на кредитні відносини підприємств з банкам / Л.О Вдовенко // Збірник наукових праць національного аграрного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- № 2(88).- С.89-94.
 23. Вдовенко Л.О. Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері / Вдовенко Л.О., Фурман І.В. // Університетські наукові записки. - №4(56).- 2015 .- С.35-43.
 24. Вдовенко Л.О. Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки / Л.О. Вдовенко, Т.М. Мараховська, О.С. Черненко // Збірник наукових праць ТНЕУ, 2015. – Том 21. – № 1. – С.225–230.
 25. Вдовенко Л.О. Оцінка нововведень   до Податкового кодексу України / Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В. // Формування ринкової економіки в Україні. Вип.34.- (м.Львів).–С.91-94.
 26. Вдовенко Л.О. Фінансова підтримка особистих селянських господарств – стимул розвитку агропромислового виробництва галузі / Л.О. Вдовенко, Д.С. Черненко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015.–№2.–С.33-38.
 27. Вдовенко Л.О. Кредитне забезпечення суб’єктів аграрної сфери через створення фінансових структур /Л.О.Вдовенко // Економіка. Управління. Інновації. Випуск №3(15).– 2015.– С.
 28. Вдовенко Л.О. Управління капіталом – основа ефективності функціонування підприємств аграрної сфери / Л.О. Вдовенко Л.О., Д.С.Черненко, О.В. Кельман // Фінансовий простір.– 2015.– №4(20).– С.139–142.
 29. Вдовенко Л.О. Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки / Л.О. Вдовенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016.–№ 2.– С.60-69.
 30. Вдовенко Л.О. Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки / Л.О. Вдовенко, О.С. Черненко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.–2016.–Ч.2. Економічні науки. Вип.89.–С.45–53.
 31. Vdovenko L. Credit relations in development agrarian economy sector  of Ukraine  (Вдовенко Л.О. Кредитні відносини  в розвитку аграрного сектору економіки України) / L.Vdovenko, K. Solonenko // The scientific heritage.- 2016.-№7(7).-P.1.-s.80-83.
 32. Вдовенко Л.О. Високий рівень капіталізації – основа розвитку банківської системи України / Л.О.Вдовенко, О.С.Черненко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики.-2017.-№4.- С.84-96.
 33. Larisa Vdovenko, Sergij Vdovenko Market turnover of land as the basis of the efficient development of  agrarian sector in Ukraine /  Larisa Vdovenko, Sergij Vdovenko  // Intercathedra. - 33/3.- P. 65-70.
 34. Вдовенко Л.О. Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи / Л.О.Вдовенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики. -2018.-№2.- С.7–17.
 35. Вдовенко Л.О. Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи / Л.О. Вдовенко, В.А. Думбровський // Modern Economics.- 2018.- №8.- С.37-45.
 36. Вдовенко Л.О. Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Л.О.Вдовенко, Р.Р.Воловодівський, М.С. Євтухівський // Інфраструктура ринку.- 2018.- №20.- С. 221-226.- Режим доступу до ресурсу: http: www.market-infr.od.ua/uk/20-2018.
 37. Вдовенко Л.О. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств / Л.О.Вдовенко, М.С. Михальчишин, В.О.Степовий // Інтернаука.- 2018.- №13(53).- С. 11-15 (Іndex Copernicus, The Journals Impact Factor (JIF), Cosmos Impact Factor , CiteFactor та інші)
 38. Вдовенко Л.О. Методичні підходи оцінки ефективності кредитних відносин / Л.О.Вдовенко // Економіка та суспільство.- Вип.17.-2018.
 39. Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. Cтан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників / Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2018.-№3.
 40. Вдовенко Л.О. Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Інфраструктура ринку. 2019.№27.С. 278-283. (Іndex Copernicus)
 41. Вдовенко Л.О. Кредитна політика системно важливих банків в Україні. Економіка.Фінанси.Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018.-№11(39).- С.73-83.
 42. Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(4), С.34-40 (Web of Science).
 43. Svitlana Rogach, Larysa Vdovenko, Oleh Polishchuk. Agriculture of Ukraine under the joint policy of the European Union. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 (2019) No. 3. JUNE. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019.Pp.178-184. (Web of Science).
 44. Вдовенко Л.О., Мороз К.М., Ковальчук Т.В. Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність. Інфраструктура ринку. 2019.Вип.35.С.362-368.
 45. Natalia V. Trusova, Oksana V. Hryvkivska, Nataliya S. Tanklevska, Larysa A. Vdovenko, Oleksandr S. Prystеmskyi and Svitlana V. Skrypnyk Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences. Supplement 21(1) December 13, 2019. Pp. 169-187. Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic, Legal Environmental and Cultural Treends. Website-http://emtpub.com/jornals/ALS/ (SNIP – 0,077) - SCOPUS
 46. Vdovenko L., Chernenko O. Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine. Sciences of Europe. Vol. 4, №51 (2020), pp.12-15. (Іndex Copernicus)
 47. Larysa O. Vdovenko, Svitlana V. Skrypnyk, Polina O. Fenenko, Vita M. Havryliuk, Vitalii V. Kovalov. Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI, Issue 4(50), Summer 2020. Countries DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).42.ю ISSN: 2068-696 XJournal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarleмпакт-фактор 0.229). SCOPUS
 48. Vdovenko L., Titov D.Formation of the revenue base of thebudgets of the united territorialcommunitie. The scientific heritage.VOL 3, No 53 (53). (2020). С.27-35.
 49. Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. The scientific heritage. VOL 4, No 58 (58) (2021). P.16-22.
 50. Vdovenko L., Vdovenko I. The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. №55. VOL 2. P.29-33. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-55-2-29-33. (0,2 друк.арк. - особистий внесок здобувача – аналіз страхового ринку та проблем агрострахування ) ISSN 3453-9875.

Місце і дата народження

11.11.1981р., м.Вінниця

Освіта

 • 1998-2003р., Вінницький державний аграрний університет, спеціальність "Облік та аудит" ( спеціалізація - кредитне забезпечення).
 • 2005-2008р., Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
 • 2012-2015р, Докторантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2006  року за сумісництвом

 • З 2003 -2004р. -  провідний економіст ВАТ « Ощадбанк» м. Вінниця;
 • 2004-2005р. – економіст відділу економіки Інституту кормів  УААН, м. Вінниця;
 • 2008р. - захист дисертації  на здобуття ступення кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит, тема : «Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств»
 • 2009-2010 р. – науковий співробітник відділу економіки та маркетингу Інституту кормів  УААН, м. Вінниця;
 • 2010-2011 р.- завідувач відділу економіки та маркетингу Інституту кормів  НААН, м. Вінниця;
 • 2011р. – присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит;
 • 2015 р. – захист  дисертації  на здобуття ступення доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит, тема: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування»
 • З 2016 р. по 2019 рік   доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  Вінницького національного аграрного університету;
 • 2020 р. – присвоєно звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
 • З 2019 року по теперішній час професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування  Вінницького національного аграрного університету.

 

Стажування

 • 2016 р. - стажування в відділенні ВАТ « Ощадбанк» м .Хмільник;
 • 2017 р.  стажування у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінлядія  ( 108 год.);
 • 2018 р.  3-х місячне  міжнародне наукове стажування Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас, Болгарія. за напрямом «Економіка», та  отримала сертифікати про підвищення кваліфікації (145 год.).

 Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2017-2018 роки)

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації»     Хмельницький університет управління та права (м,Хмельницький)  22-23 вересня  2017 р.
 • Міжнародна ІV науково-практична конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» м. Київ  17-18 квітня 2018р
 • Міжнародна науково – практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами   в умовах глобалізації»  ВНАУ, м.Вінниця 19 квітня 2018 р.
 • ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»,  Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія), 27-30 липня 2018 р. 
 • ІІI Міжнародна науково – практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»,  Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія), липень 2019 р. 
 • ІV Міжнародна науково – практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»,  Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія), липень 2020 р. 
 •  

Основні наукові праці

Статті  (2014- 2018 роки)

 • Алескерова Ю.В. Процедура сільськогосподарського страхування. // Ю.В. Алескерова //  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава : ПДАА. – 2014. – С.34–41.
 • Алескерова Ю.В. Страхування врожаїв в нестійких кліматичних умовах. // Ю.В. Алескерова //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 5. Ч. 1 – 2014. – С.11–15.
 • Алескерова Ю.В. Страхування сільськогосподарського сектора  // Ю.В. Алескерова //  Вісник одеського національного університету. – Серія:Економіка. Том 19. Випуск 2/5. – 2014. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». – С. 86–90.
 • Алескерова Ю.В. Оптимальна модель системи    страхування сільськогосподарських ризиків // Ю.В. Алескерова //  Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11(41). –Ч. 2.–Луцьк, 2014. – С.9–13.
 • Алескерова Ю.В. Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні // Ю.В. Алескерова //  Міжнародний науково – виробничий журнал  Економіка АПК № 10 за 2014 рік, Київ 2014, –  С.45–54.
 • Алескерова Ю.В. Роль АСП у розвитку державного страхування // Ю.В. Алескерова // Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки Подільський державний аграрно–технічний університет; Кам’янець–Подільський:Подільський державний аграрно–технічний університет, 2014.– С.3–8.
 • Алескерова Ю.В. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування      // Ю.В. Алескерова // Облік і фінанси АПК, Accountin and Finance, №4 (66) 2014. С.95–103.
 • Алескерова Ю.В. Агрострахование как інструмент управления рисками в сельском хозяйстве // Ю.В. Алескерова // Міжнародний науково – виробничий журнал Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 62-70.
 • Алескерова Ю.В. Алескерова Ю.В. Векторний механізм розвитку страхування в Україні // Ю.В. Алескерова // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 8. С. 178-180.
 • Алескерова Ю.В. Кредитні інновації в агропромисловій сфері України.// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 413-418. http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 • Алескерова Ю.В. Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері // Ю.В. Алескерова // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 9. - С. 100-103.
 • Алескерова Ю.В. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом. // Ю.В. Алескерова //  "Економічний вісник Запоріжської державної інженерної академії". – 2016. – № 4(04).- Частина 2. – С. 60-65.
 • Алескерова Ю.В. Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства // Ю.В. Алескерова //  Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 10. С. 185-190.
 • Алескерова Ю.В. Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 11. С. 209-214.
 • Алескерова Ю.В.Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану// Ю.В. Алескерова //   Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 12. С. 49-51.
 • Алескерова Ю.В. Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. // Ю.В. Алескерова // Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2017. – № 13. С. 25-30.
 • Алескерова Ю.В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України // Ю.В. Алескерова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». -2017.-  №18.-  С.436-438.
 • Алескерова Ю.В. Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу // Ю.В. Алескерова, О.П. Шиманська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії».- 2017.-№6(12) -  С.5-7.
 • Алескерова Ю.В.Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи // Ю.В. Алескерова, Б.В. Кривулько //  Науково – практичний журнал «Бізнес-навігатор».- 2017. - №1(43). –С. 4-6.
 • Алескерова Ю.В. Перестрахування майна // Ю.В. Алескерова, Н.Л.Вільчинська, Д.О. Житкевич //  Науково – практичний журнал «Причорноморські економічні студії».- 2018. - №26(Ч2). –С. 81-84.
 • Алескерова Ю.В. Фінансово - інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) // Ю.В. Алескерова, Н.Л.Вільчинська, М.Я. Овчаров //  Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».- 2018. - №16. –С.168-175.
 • Алескерова Ю.В. Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства // Ю.В Алескерова, А.Р. Коробчук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». -2018.-  №22.-  С.436-438.
 • Алескерова Ю.В. Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення // Ю.В. Алескерова, А.О. Вигівська .//  Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».- 2018. - №17. –С.168-175.
 • Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. Agricultural organic production in the world. Polsh journal of science. - 2019. - № 20, VOL. 2. - P. 5-14.   
 •  Aleskerova Y., The money and capital euro market, its purpose. Znanstvena misel journal. The journal is registered and published in Slovenia. - 2019. - Vol. 2, № 34. - S. 3-11.
 • Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. The current situation and prospects of insurance market development in. Scientific discussion (Praha, Czech Republic) .VOL 1, No 36 (2019). ISSN 3041-4245. Р.46-55.
 • Алескерова Ю.В. Кізлик О.С.  Валютні операції комерційних банків. Інфраструктура ринку.№31. 2019р. С557-562.
 • Алескерова Ю.В.  Червань О.Г.  Управління капіталом підприємства. Інфраструктура ринку. №33. 2019р. С.265-270.
 • Алескерова Ю.В. Васалатій І.В. Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємства. Інфраструктура ринку. №33. 2019р. С.265-270. Index Copernicus
 • Алескерова Ю.В.  Самійленко Г. І. Сучасні технології банків під час здійснення розрахунково – платіжних операцій. Інфраструктура ринку. №32. 2019р. С.323-326. Index Copernicus
 • Алескерова Ю.В. Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні  економічні відносини та світове господарство. №25. Частина 1.2019р. С.9-13.
 • Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І., Тодосійчук  В.Л. Innovative financial technologies in the agrarian sphere. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики .- 2019 .- № 6. С.111-120
 • Aleskerova Y.V., Hutsalenko O. Agricultural organic market in Ukraine. Finances. Management: topical issues of science and practical activity . VOL.8/2019
 • Aleskerova Yu., Rachok V. Analysis of the insurance company's financial status assessment. The scientific heritage. - 2020. - No 43. - Р. 3-12.
 • Aleskerova Yu., Todosiichuk V.,Fadeeva M. Financial institutions finances: vinnytsya city employment center. The scientific heritage. - 2020. - No 46. - Р. 43-59. - Budapest, Hungary.
 • Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Kolіsnik V.. Life insurance market in Ukraine: ways to develop. Annali d’Italia VOL. 2. №7 2020. P.37-44.
 • Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T.  The impact of external financial risks on enterprise activities. Magyar Tudományos Journal. - 2020. - № 40. - P. 14-25. - Budapest, Hungary.
 • Aleskerova Yu. Development of agricultural insurance system. Green, Blue & Digital Economy Journal, Volume 1 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020, p.1-7.

 

Статті у виданнях, що індексуються наукометричним базами

 (Scopus, та/або Web of Science Core Collection)

 1. Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises / Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4 № 2. - P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science Core Collection)
 2. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes / Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4 № 4. - P. 1-5. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science Core Collection)
 3. Aleskerova Y., Kovalenko L., Havryliuk V. Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance. Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, No. 4. - S. 34-41. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-34-41.
 4. Yuliia Aleskerova, Olena Sакоvska, Yuliia Didenko. Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population. Baltic Journal of Economic Studies. - 2020. - Vol. 6, No. 2. - S. 9-16 https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-9-16
 5. Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. - 2020. - Vol. 31, № 4. - P.490-496. URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1138-en.html

 Монографії

 • Алескерова Ю.В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика / Ю.В. Алескерова // Вінниця: ТОВ «Видавництво – друкарня ДІЛО»., 2015 – 368 с.
 • Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia  Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine   Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – Р.1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.
 • Aleskerova Yuliia, Hutsalenko Oksana, Fedoryshyna Lidiia, Todosiichuk Volodimir. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production/theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 301-344. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
 • Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. - 1st ed. - Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. - P. 1-21. - ISBN: 978-9934-588-53-2 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2

 Словники

 • Алескерова Ю.В. Страхові терміни. Словник / Ю.В. Алескерова, // ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. ; Вінниця : Рогальська І. О., 2013.. – 55с.
 • Алескерова Ю.В., Фінансово-економічний словник-довідник по сільському господарству / Ю. В. Алескерова, І.С. Воронецька, Г.В. Корнійчук, О.О. Кравчук //  Інститут кормів та сільського господарства Поділля. - Вінниця- 2015- 216с.

Підручники

 • Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: Підручник. Хмельницький 2019. 324с.
 • Страховий менеджмент: підручник. Ю.В. Алескерова, І.Ю. Салькова, Л.І. Федоришина. Вінниця: ВНАУ, 2019. 295 с.
 • Insurance management: a textbook. Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. Vinnytsia : VNAU, 2020. - 295 p. - Vinnytsia national agrarian university textbook for students of the field of knowledge 07 "Management and Administration" (Minutes of №13 from26.06.2020)

Наукові інтереси

 • Фінанси
 • Банківська справа
 • Кредитування
 • Страхування
 • Менеджмент
 • Фіскальна політика

 

Місце і дата народження

03.04.1983р., с. Медвеже-Вушко

 Освіта

 • 2000 – 2005: факультет економіки та підприємництва Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2005 – 2006: магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2008 – 2012: заочне відділення аспірантури при Національному Науковому центрі «Інституту аграрної економіки»  Української Академії Аграрних Наук  (м. Київ) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Кар’єра

Викладацька діяльність з 2006 року

 • З 2006 р. проводила семінарські заняття з курсів: «Іпотечне кредитування», «Гроші і кредит», «Бюджетна система», «Фінанси підприємств» у Вінницькому державному аграрному університеті.
 • 2012 захист кандидатської дисертації на тему : «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)»
 • З 2012 року і по даний час читає лекції та проводить семінарські заняття з курсів «Гроші та кредит», «Банківська система», «Фінансова безпека», «Банківський менеджмент», «Іпотечне кредитування»
 • 2013 р. пройшла стажування в Немирівському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» та пройшла підвищення кваліфікації в Публічному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Місто»
 • 2015 році отримано атестат доцента.
 • 2019 р. пройшла стажування у ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця)

 

Науково-дослідна робота

 • Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях
 • IV Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри»  (Національна академія статистики, обліку та аудиту (м.Київ) 17 жовтня 2017 р.)
 • III International Scientific Conference “ General question of world science” (Люксембург30 листопада 2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» (Вінниця, 19 квітня 2018 р.)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство». м. Кременчук, 15 травня 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 12 вересня 2019 р. м. Полтава.
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» м. Вінниця, ВНАУ, 14.11.2019 р.

                    

Основні публікації

 • Ruda O. L. State regulation of rural green tourism Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 9 (49). 2019. С. 70 – 77.
 • Ruda O.L. Banking activity on the Ukrainian stock market Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №5 (45). 2019. С. 126 – 133.
 • Руда О.Л. Маркетингові комунікації та особливості їх використання Polish journal of sciencе. 2019. №22.Vol.3 Р.45-48. URL: https://www.poljs.com/wp-content/uploads/ 2019/12/Рolish-journal-of-science-%E2%84% 9621-2019-Vol.-3.pdf
 • Руда О.Л. Дистанційне обслуговування в банківській системі. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 353– 358.
 • Руда О.Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http//www.economy.nayka.com.ua
 • Ruda O.L. Foreign currency market of status and development trends Journal of science. Lyon. 2020.  №7 Р. 29 – 35  URL: http://www.lyon-science.com/wp-content/ uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf
 • Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с.

 

Наукові інтереси

 • Банківська діяльність
 • Грошово-кредитна система

 

Місце і дата народження

м. Вінниця, 06.01.1984р.

Освіта

 •  2000-2005 Вінницький державний аграрний університет

Кваліфікація : спеціаліст

Спеціальність : Облік і аудит

Спеціалізація : Фінансування та кредитування в галузі АПК (диплом з відзнакою).

 •  2005-2006 Вінницький державний аграрний університет.

Кваліфікація : магістр

Спеціальність : Облік і аудит (диплом з відзнакою).

 •  2008-2012 Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»  Національної Академії Аграрних Наук України (м. Київ)

Аспірантура.

Спеціальність : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом кандидата економічних наук  ДК  №007197 від 26.09.12р.)

 Кар’єра

 •  2005-2007 - спеціаліст Вінницького агентства ЗАТ СК «Ренесанс» ( в.о. керуючого Вінницького агентства)

 Викладацька діяльність з 2006 року :

 • з 31.08.2006 р. по 31.09.2012 р. – асистент кафедри фінансів та кредиту
 • з 01.09.2012 р. по 27.01.2013 р. – старший викладач кафедри фінансів та кредиту
 • з 28.01.2013 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів, банківської справи  та страхування.
 • з 25.08.15 р. по 14.10.15 р.- зступник декана економічного факультету Вінницького національного агарного університету
 • з 15.10.15р. по 05.03.16р. – в.о.декана економічного факультету Вінницького національного агарного університету
 • з 04.07.17р по теперішній час – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ВНАУ
 • З 2006 р. проводила семінарські заняття з курсів: «Страхування», «Бухгалтерський облік і статистика», «Фінанси підприємств», «Фінанси», «Державні фінанси», «Інвестування», « Іпотечне кредитування», « Кредитуваня в АПК», «Казначейська система» у Вінницькому державному аграрному університеті.
 • У 2012 році захист кандидатської дисертації на тему : «Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників»
 • З 2012 року і по даний час читає лекції та проводить семінарські заняття з курсів: «Страхування», «Соціальне страхування», «Страхування сільськогосподарських ризиків», «Страховий менеджмент», «Страхування в туризмі», «Економіка і фінанси підприємств».
 • У 2013 р. пройшла стажування в Публічному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Місто»
 • У 26.02.15р. отримала атестат доцента кафедри фінансів та кредиту.

 Відзнаки та нагороди 

 • 2012 р. нагороджена почесною грамотою Вінницького національного аграрного університету за досягнення в науковій діяльності, плідну і самовіддану працю та  почесною грамотою Вінницького національного аграрного університету
 • 2012 р. нагороджена почесною грамотою Вінницького національного аграрного університету за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та  активну участь у громадському житті університету і з нагоди відзначення Дня знань.
 • 2015 р. нагороджена грамотою Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації за плідну співпрацю, високий професіоналізм, вагомі успіхи у справі підготовки фахівців – аграріїв, активну громадську діяльність та з нагоди 33-річниці з дня заснування університету

 Науково-дослідна робота

Виконавець окремих розділів  НДР: 

 • ініціативна науково-дослідна робота на тему : «Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в умовах глобалізації», державний реєстраційний номер 0113U002381
 • госпдоговірна науково-дослідна робота на тему :«Інформаційно-методичне забезпечення процесів банківського кредитування ФГ «Золотий колос» смт. Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької області» (Договір № 03/13-нгд)

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (17-18 листопада 2015 р., м. Вінниця)
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (17 лютого 2016 р., м. Вінниця, ВНАУ)
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (14-15.04.2016 р., м. Вінниця, ВНАУ)
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» (30.11.2016р., м. Вінниця, ВНАУ)
 • Міжнародна науково-практична  інтернет - конференція «Актуальні питання реформування економіки країни» (28 вересня 2017р., м. Тернопіль)
 • Міжнародна наукова  інтернет - конференція «Інформаційне суспільство : технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»  (15 листопада 2017р., м. Тернопіль)
 • XIV міжнародна науково – практична  інтернет - конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» (20-22 листопада 2017 р., м. Київ)
 • Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Двадцять другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування)» (29 листопада 2017р., м. Львів)
 • ХХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХI веке» ( 15 декабря 2017г.,  г. Харьков)

Основні публікації

Монографії 

 • Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств. Колективна монографія. Вінницький національний аграрний університет. – Авт. кол-в: Л.О. Вдовенко, Н.Д. Фаюра, В.І. Янчук, Т.М. Мараховська, О.Л. Польова, О.В. Марценюк-Розарьонова, І.В. Фурман, О.Л. Руда, С.К.Марченко, О.М. Космина, О.С. Вдовенко, Н.В. Грищук. – Вінниця, 2012.-С.34-46
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: Монографія./О.В. Марценюк-Розарьонова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 244 с.

Статті  у фахових виданнях  

 • Марценюк – Розарьонова О.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку// Кримський економічний вісник № 1. Науковий журнал. Частина  III . - Херсон. - 2013.- с.15-18.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Роль державного регулювання у страхуванні аграрних підприємств / О.В. Марценюк – Розарьонова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Спецвипуск. – Полтава : ПДАА. – 2013. – С.204-209
 • Марценюк – Розарьонова О.В.     Аналіз стану Державного бюджету та методи методи його стабілізації  / О.В. Марценюк – Розарьонова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця. – 2014 – Вип. 1 (87). – С. 94-102
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Особливості і стан розвитку страхового ринку України / О.В. Марценюк – Розарьонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Економічні науки. – Випуск 7. – Частина 5. – Херсон. – 2014. – С. 48-50.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Майнове страхування:особливості,значимість та перспективи розвитку  / О.В. Марценюк – Розарьонова // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» .- Київ. – 2014. - №3 (15). – С.147-152.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Державне регулювання страхової діяльності у сільському господарстві / О.В. Марценюк – Розарьонова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2014 – Вип. 2 (88). – С. 129-138.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Шляхи подолання дефіцитності бюджету / О.В. Марценюк – Розарьонова // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – Київ. – 2014. – № 12. – С.58-62.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку : вітчизняний та світовий аспект / О.В. Марценюк – Розарьонова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал « Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики». – Вінниця, 2017 – Вип. 3(19). – С. 53-64.
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи /  О.В.Марценюк-Розарьонова , Ю.Ю.Марчук// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» .- №3.-2018р.
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень /  О.В.Марценюк-Розарьонова , Я.Р.Якубовська О.М. Чорнопищук // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» .- №4.-2018р.
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Особливості страхування в аграрному секторі /  О.В.Марценюк-Розарьонова, О.М. Чорнопищук, Я.Р.Якубовська // Електронне наукове фахове видання «Державне управління : удосконалення та розвиток» .- №4.-2018р.

 Матеріали конференцій

 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Особливості агрострахування в Україні : проблеми та шляхи подолання / О.В. Марценюк – Розарьонова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології : тенденції та інновації» 17-18 листопада 2015 року.  – Вінниця. – 2015. – Том 2. – С 169-173.
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Роль інновацій у професійній підготовці сучасних фахівців аграрної сфери / О.В. Марценюк – Розарьонова, Л.М.Задорожна // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 17 лютого 2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. –622-628
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Особливості соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні / О.В. Марценюк – Розарьонова, І. Комар// Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» 14-15.04.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 213-217
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Інвестиційний клімат України: стан та важелі впливу / О.В. Марценюк – Розарьонова, І.Пастухова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» 14-15.04.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.217-219
 • Марценюк – Розарьонова О.В.  Особливості політики рефінансування НБУ / О.В. Марценюк – Розарьонова // Марценюк – Розарьонова О.В.  / О.В. Марценюк – Розарьонова, Л.Барда // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» 14-15.04.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 219-223
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Соціальне страхування як фінансова категорія  // О.В. Марценюк-Розарьонова, Ю.Ю.Марчук  // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.63-66
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні  // О.В. Марценюк-Розарьонова, О.П. Киржа  // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.45-48
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування автоцивілок // О.В. Марценюк-Розарьонова,  В.В.Розгон // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.91-94
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Сучасний стан страхування життя в Україні // О.В. Марценюк-Розарьонова,  О.В. Плахотнюк // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.80-83
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні  // О.В. Марценюк-Розарьонова,  А.М. Лукашенко // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.58-61
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Страхування як складова світової фінансової системи // О.В. Марценюк-Розарьонова, І. Баранова  // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції  «Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації» 30.11.2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.10-13
 • Марценюк-Розарьонова О.В.Страхування як складова світової фінансової системи / О.В.Марценюк-Розарьонова // Матеріали міжнародної науково-практичної  інтернет - конференції «Актуальні питання реформування економіки країни» 28 вересня 2017р. – м. Тернопіль. - 2017 р. – С.52-55
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні/ О.В.Марценюк-Розарьонова // Матеріали міжнародної наукової інтернет - конференції «Інформаційне суспільство : технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»  (Випуск 24) 15 листопада 2017р. – м. Тернопіль. - 2017 р. – С.48-50
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Забезпечення фінансової безпеки страхової компанії / О.В.Марценюк-Розарьонова, І.В. Руда // Матеріали  XIV міжнародної науково – практичної  інтернет - конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив»  20-22 листопада 2017р.– м. Київ. - 2017 р. – С.5-12
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Страхування відповідальності за екологічне забруднення /О.В.Марценюк-Розарьонова, І.О.Боднар// Матеріали  міжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Двадцять другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування)» 29 листопада 2017р. – м. Львів. - 2017 р. – С.85-87
 • Марценюк-Розарьонова О.В.  Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні / О.В.Марценюк-Розарьонова,О.Ю.Рижук//ХХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХI веке» ( 3 часть) 15 декабря 2017г. – Научно – информационный центр «Знание» (Сборник статей)– г.Харьков. – 2017 г. – С.92-99
 • Марценюк-Розарьонова О.В. Стан розвитку особистого страхування в Україні / О.В.Марценюк-Розарьонова,О.О. Даровік //ХХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХI веке» (3 часть) 15 декабря 2017г. – Научно – информационный центр «Знание» (Сборник статей)– г.Харьков. – 2017 г. – С.44-55

 Науковий напрям

 • «Стан та тенденції розвитку страхового ринку в умовах глобалізації: теорія та практика»
 •  Наукові інтереси
 • Фінансові відносини
 • Страхова діяльність
 • Фінансова система

Місце і дата народження

15 серпня 1973р., с. Купченці, Іллінецький р-н., Вінницька обл.

Освіта

 • 1988-1992рр. навчався у Вінницькому педагогічному училищі за спеціальністю – учитель молодших класів.
 • 1992-1997рр. навчався у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті за спеціальністю - економіст-бухгалтер.
 • 2010-2013рр. навчався в аспірантурі (здобувач) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
 • у 2015р. захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему «Формування і розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці» та здобув наукову ступінь кандидата економічних наук.
 • у 2018 році присвоєно звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Кар’єра

Науково-педагогічна діяльність розпочата з 1 вересня 1998р.

 • 1998 - 2001 рік працював асистентом кафедри фінансів АПК Вінницького державного аграрного університету. Викладав дисципліни «Фінанси АПК», «Банківська справа», «Гроші та кредит».
 • 2001 – 2010 рік працював асистентом кафедри економічної теорії Вінницького національного аграрного університету. Викладав лекції та практичні заняття з «Міжнародної економіки», «Міжнародних економічних відносин», «Зовнішньоекономічної діяльності».
 • 2010 – 2014 рік працював старшим викладачем кафедри економічної теорії Вінницького національного аграрного університету. Викладав дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» та «Міжнародні кредитно-розрахункові операції».
 • 2014 - 2015 рік працював старшим викладачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладав дисципліни «Світовий туризм та готельне господарство», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності».
 • 2015 - 2018 рік працював доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладання дисциплін «Європейська інтеграція», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 • Вересень 2018 р. і по теперішній час – працює доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету. Викладає дисципліни «Соціальне страхування», «Державні фінанси», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн».

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 18 травня -18 червня 2015року –проходив підвищення кваліфікації у Вінницькій філії «ОТП-Банку» з питань здійснення банківських зовнішньоекономічних розрахункових операцій та кредитування.
 • 20 листопада 2017 по 30 листопада 2017 року проходив стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації Чеська республіка, м. Прага з інтеграції професорсько-викладацького складу ВНЗ у міжнародну спільноту викладачів і наукових співробітників країн Євросоюзу.
 • 12 лютого 2018 по 28 лютого 2018 року підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування м. Київ з питань удосконалення знань, умінь та навичок з інноваційної педагогічної діяльності, вивчення інноваційних процесів і новітніх підходів розробки навчально методичного забезпечення навчального процесу, ознайомлення з новітніми технологіями викладання окремих предметів зі спеціальності «Туризм» .
 • З 18 листопада 2019 р. по 8 грудня 2019 р. підвищення кваліфікації в ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»  на тему «Сучасні тенденції розробки страхових програм та напрямки формування інноваційних страхових продуктів».

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». 2016 р., м. Вінниця
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років незалежності України: виклики та перспективи». 2016 р., м. Вінниця
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації». 2018 р., м. Вінниця
 4. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». 2018 р., м. Вінниця
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади та протиріччя. 2018 р., Київ
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові». 21-22 березня 2019 р. м. Вінниця. ВНАУ.(участь у секційному засіданні).
 7. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця ВНАУ. (участь у секційному засіданні).
 8. Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». 12 вересня 2019 р. м. Полтава. ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).
 9. Міжнар. наук.-практ. конф.. «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації». 5 грудня 2019 р. Полтава. ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).
 10. Міжнар. наук.-практ. конф. “Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку”. 7 грудня 2020 р. Полтава, ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).

Основні публікації

 1. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку// Агросвіт. – 2017.- №9. – С.-24-29
 2. Ефективна інституціоналізація функціонування аграрного ринку// Економіка. Фінанси. Право. –2017. – № 3/1. – С. 56-59
 3. Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. –№ 12/4. – С. 56-60.
 4. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму //Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. – 2018. - № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 5. Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine / Mark Myronenko, Olena Polova, Anatolii Prylutskyi, Olga Smoglodoi:// Problems and Perspectives in Management (open-access) Volume 15, 2017 Issue #4 pp. 243-253 (Scopus, міжнародне видання) http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4-1).2017.08
 6. Logosha Roman, Larysa Mykhalchyshyna, Anatolii Prylutskyi, Kubai Oksana.Institutionalization of the agrarian market in ukraine: genesis, evaluation and analysis. Independent journal of management & production (IJM&P), Special Edition ISE, S&P. 2020. Vol 11, No 8. P. 727- 750. DOI:dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1232  Web of Science. Імпакт фактор-3
 7. A.Prylutskyi. Financial aspects of macroeconomic development of the economy. The scientific heritage. 2020. Vol. 6, №46. Р.69-75. URL: https://www.tsh-journal.com/wpcontent/uploads/2020/09/VOL-8-No-46-46-2020.pdf (Index Copernicus).
 8. A.Prylutskyi. Status and features of social insurance in Ukraine. Journal of science. Lyon. 2020. VOL.2, №7. P. 23-29. URL: http://www.lyon-science.com/wp content/uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf . (Index Copernicus)
 9. A.Prylutskyi. Central bank discount rate as a regulatory tool. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. VOL. 3, №42. P. 34-41. URL: http://nor-ijournal.com/wp content/uploads /2020/09/NJD_42_3.pdf (Index Copernicus)
 10. А. Prylutskyi. Problems of consumer lending in Ukraine. Annali d’Italia. 2020. Part 2, №8. P. 26-30. URL: http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/ 2020/07/Annali-d’Italia-№8-2020-part-2.pdf (Index Copernicus)
 11. Prylutskyi А. Problems and prospects of securities market development in Ukraine. Slovak international scientific journal. №46, 2020. VOL.2. P.14-21 URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/11/Slovak-international-scientific-journal-№46-2020-VOL.2.pdf  (Index Copernicus)
 12. Prylutskyi А. Problems of insurance market development in Ukraine. Colloquium-journal №30 (82), 2020 Część 3. P.28-35 URL : http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/11/colloquium-journal-3082-chast-3.pdf (Index Copernicus)
 13. Prylutskyi А. Current trends and problems of the banking services market. Sciences of Europe. Czech Republic : Praha, 2020. № 59, vol. 3. P. 44-51. URL : https://www.european-science.org/wp-content/uploads/2020/12/VOL-3-No-59-2020.pdf (Index Copernicus)

 

Наукові інтереси

 • Проблеми функціонування державних фінансів; перспективи розвитку соціального страхування в умовах зростаючої конкуренції; міжнародна економіка; міжнародні економічні відносини; зовнішньоекономічна діяльність.

 

Місце та дата народження:

12.03.1966р., м.Вінниця

Освіта:

 • 1996 р.  Вінницький державний сільськогосподарський інститут (нині Вінницький національний аграрний університет) за спеціальністю «Аграрний менеджмент», присвоєно кваліфікацію спеціаліста: «Економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».
 • 2019р. 27.11. Прилюдний захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 –гроші,фінанси і кредит на тему: «Фінансове забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
 • 2020р.26.02 На підставі рішення атестаційної колегії  міністерства освіти і науки України здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності Гроші,фінанси і кредит, отримала диплом ДК № 055799

Кар’єра

 • Із    2003 р. по 2008 p., 2010 р. та 2012 р. працювала асистентом кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом(основне місце роботи – провідний фахівець цієї ж кафедри);
 •  з  01. 09. 2012 р.по 01.09. 2020р. працювала на посаді асистента кафедри фінансів, банківської справи та страхування  факультету економіки та підприємництва й факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету;
 • з 01.09.2020р. старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету
 • 2011-2012 н.р.  пройшла курси психолого-педагогічного семінару Вінницького національного аграрного університету, свідоцтво № 011-2012;
 • з 8.04.2013р. по 12.04.2013р. проходила  підвищення кваліфікації в Національній академії аграрних наук України, ННЦ «Інститут аграрної економіки». Реєстраційний № 13/011.
 • 13.04.2017р. взяла участь у роботі семінару «Ноосферна освіта особистості: біодинамічна методика» ОДАБА м. Одеса:
 • з 15.11.2017р. по 14.12.2017р. стажування в «Всеукраїнський науково-навчально-виробничий консорціум» Науково-дослідне господарство “Агрономічне”.
 • з 10.05 2019р.по 16.05.2019р. підвищення кваліфікації (стажування) ННЦ «Інститут аграрної економіки». Свідоцтво №16051986 (підвищення кваліфікації (стажування)наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки.
 • 2019р.24.05.  проходила атестацію в атестаційній комісії при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» щодо володіння державною мовою. Посвідчення № 468 від 27.05.2019р.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та республіканських конференціях:

 • ІІ регіональній науково-практичній конференції “Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством” (м. Вінниця, 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній Інтернет - конференції “Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства” (м. Тернопіль, 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичної Інтернет - конференції “Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки” (м. Кам’янець-Подільський, 2012 р );
 • ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Механізми і методи управління соціальним розвитком підприємств і галузей економіки” (м. Донецьк, 2013 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль, аналіз на підприємствах АПК: стан і перспективи розвитку”(м. Вінниця, 2013 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (м. Рівне, 2014 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів”(м. Ужгород, 2015 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Структурні трансформації національної економіки в глобальному вимірі” (м. Миколаїв, 2015 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній молодих науковців “Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством”(м. Вінниця, 2016 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій” (м. Вінниця,  2016 р.); - IX Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых “Стратегические и тактические особенности развития национальной экономики” (РФ г. Санкт-Петербург, 2013 р.);
 • International Scientific Conference Modern transformation of economics and management in the era of Globalition. Klaipeda University Departament of management ( Литва ,Klaipeda, 2016 );
 • Conference International Development jf socifl and economic systems in a global competitive environment. (Chisinau the republic of Moldova 2016);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки”. (м. Вінниця, 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти”(м. Одеса, 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри” (м. Київ, 2017 р.);
 • International scientific conference Modern economic research: cooperation, banking, public administration in a decentralized environment. (Kielce, 2017 );
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри». Національна академія статистики, обліку та аудиту (м.Київ,2017);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» (м. Вінниця, 2018);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки,обліку та права» (м.Полтава, 2018);
 • Міжнародній інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні,економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 2018).
 • Участь  у круглому столі  в on line режимі  JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH на  тему: «Innovative  research on current economic issues in a rapidly changing world», сертифікат учасника  від 28.09.2020.
 •  Участь у II Міжнародному науковому форумі «NEW ECONOMICS - 2020», «Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарюванням» 31.10.2020 р.
 • Учасник семінару-практикуму: «Ризик-зони бухгалтерського обліку (ч. 2)», Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, сертифікат учасника від 09.02.2021р.

 

Статті у наукових фахових виданнях України

 • Грищук Н. В. Сучасний стан фінансової безпеки України та напрямки її зміцнення в умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 17. 2016. Серія: “Економіка і менеджмент” www.vestnik-econom.mgu.od.ua
 • Грищук Н. В. Цінні папери в фінансовій архітектурі економічного простору. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ ім. Сухомлинського. Випуск № 10. 2016. - http: //www.global-national.in.ua;
 • Грищук Н. В.Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.  2016. № 3. Режим доступу http: //easterneurope-ebm.in.ua
 • Грищук Н. В. Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Випуск № 24, частина 2. 2017. С.73-76.
 • Грищук Н.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогоподарських підприємств. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» Випуск 290. 2018. С. 57-64
 • Грищук Н.В. Особливості інвестування в розвитку сільського господарства за умов посилення конкуренції. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019.№ 6. С. 174-183.
 • Грищук Н.В. Фінансове забезпечення конкурентного  розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С.64 – 76
 • Грищук Н.В. Туризм як структурний пріоритет розвитку економіки держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7 . С. 22-30.
 • Грищук Н.В. Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного економічного середовища. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №6(23). С.613-624
 • Грищук Н.В., Бабійчук В.Ф. Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. ВНАУ.-2017.- №7.-С.118-124
 • Грищук Н.В. Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань. Економіка. Фінанси. Право. Інформаційно-аналітичний журнал. 2019 №12/1. С.13-18.

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних

 • Грищук Н. В. Функціонування вітчизняного ринку цінних паперів як елемента сучасної ринкової інфраструктури. Збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Облік і фінанси”. Випуск № 8. Частина 2. м. Луцьк  2011. С. 254 - 262 (РІНЦ).
 • Грищук Н. В. Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва - одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 19. Випуск 2/2. м. Одеса 2014.  С. 52-56 (Index Copernicus).
 • Hryshchuk N  V. Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of management, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4, (2016) м.Суми 2016. Retrieved from: http://epm.fem.sumdu. edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_9.pdf (Index Copernicus).
 • Hryshchuk N  V. Role of the state financial control in the provision of  financial security of the state Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету “Економіка та суспільство”. № 8. м. Мукачево 2017. Режим доступу: http:// economyandsociety.in.ua (Index Copernicus)
 • Грищук Н. В. Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки” 2017. № 4. С.75-78.
 • Грищук Н.В. Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Науковий вісник УжНУ Серія: «Економічні науки» Випуск 19/2018  (електронна версія журналу у форматі «pdf». наукового віснику) (Index Copernicus)
 • Грищук Н.В. Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 23. С.97-106 (Index Copernicus)

 

Статті в міжнародних виданнях

 • Hryshchuk N. V  Antikrisis management as efective instrument of stabilizing of his fnancial state an enterprise.Section 1. Economics and management Stuttgart. Germany. м. Штудгардт  2013. S 37-39.
 • Hryshchuk N.V.,Vdovenko L.O. Сharacteristics of the institutional environment  in the agricultural sector of kraine’s economy. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scienific Monograpf: The Academy of Administration in Opole, 2019. P.128-136.
 • Hryshchuk N.V. Financial assurance as a factor for the development of the competitiveness of small agricultural forms. The scientific heritage. 2020. № 44. P. 3-11.  (Index Copernicus)
 • Hryshchuk N.V. Аgricultural management in competitive conditions: realities and prospects. «United-Journal». 2020  № 34 Р.21-29 (Index Copernicus)
 • Hryshchuk N.  Reorientation of the agricultural sector to the environmentally oriented vector of development in a competitive environment, Colloquium-journal. №33 (85), Część 3,2020. (Index Copernicus)
 • Hryshchuk N. Principles and criteria for the formation of state support for agricultural production. Colloquium-journal №33 (85), Część 3,2020. (Index Copernicus)

 

 Науковий напрямок

 •   Проблеми фінансового забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. 

Місце і дата народження

 • 24.06.1997 р., с.Семирічка Гайсинського району Вінницької області

Освіта

 • 2014 –2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Фінанси та кредит», отримав диплом бакалавра;
 • 2018 –2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет обліку та аудиту, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», отримав диплом магістра з відзнакою;
 • Від 08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту.

 

Кар’єра

 • Викладацька діяльність – з 2020  року.
 • 06.2017 – 06.12.2017 рр. – ТОВ «Сільпо-ФУД», продавець продовольчих товарів, м. Вінниця;
 • 2018 –2019 рр. – фахівець ІІ категорії кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультет обліку та аудиту ВНАУ;
 • від 03.02.2020р. – по теперішній час – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту ВНАУ;
 • від 02.11.2020р. – по теперішній час – асистент кафедри аналізу та статистики факультету обліку та аудиту ВНАУ;

 

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2019-2021 роки)

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2019 р. Тема доповіді: «Управління прибутком малого фермерського господарства»;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», м. Вінниця, ВНАУ, 14-15 травня 2020 р. Тема доповіді: «Аналіз управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання проблеми та шляхи вирішення»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», 12-13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Перспективи економічного розвитку сільських територій України в результаті завершення реформи децентралізації»;
 • Всеукраїнська науково-практичної конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції», м. Вінниця, ВНАУ, 01-02 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Залучення інвестицій в розвиток сільських місцевостей».

Основні наукові праці

 Статті  (2019 – 2021 роки)

 • Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Диверсифікація підприємницької діяльності як інструмент зростання прибутковості підприємства. Економік. Фінанси. Право. 2019. №11/2 С. 17-21.
 • Herasymchuk V. Мanagement of the profit of the agrarian enterprise in modern conditions. The scientific heritage.  2020.  № 46. Vol. 8 Р. 3-14. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-8-No-46-46-2020.pdf (Index Copernicus)
 • Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Innovations of banking services as a criterion for evaluation of competitiveness in the financial market.  Сolloquium-journal. Czesc 2 (Warszawa, Polska) 2020. № 14 (66). Р. 14-22. URL:http://www.colloquium-journal.org/1466-2 (Index Copernicus)
 • Herasymchuk V. Economic and mathematical forecasting of the financial status of the enterprise in modern conditions. The scientific heritage.  2020. № 47.  Vol. 6  Р. 39-52. URL: https://www.tsh-journal.com/wp-content/ uploads/2020/09/VOL-6-No-47-47-2020.pdf  (Index Copernicus)
 • Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Сredit as a special form of value relations in a competitive conditions.  Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 43. VOL 2. Р. 40-48  URL:http://nor-ijournal.com/wp-content/ uploads/2020/09/NJD_43_1.pdf (Index Copernicus)
 • Vdovenko L., Herasymchuk V. Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. The scientific heritage.  2021. № 58. Vol. 4 P. 16-22. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/01/ VOL-4-No-58-58-2021.pdf  (Index Copernicus)

Наукові інтереси

 • фінанси;
 • місцеві фінанси;
 • глобальна економіка;
 • регіональна економіка;
 • інвестиційна політика;
 • аграрний менеджмент.

Дата та місце народження

17 квітня 1994 р., м. Вінниця

Освіта:

 • 2016 pp. – Вінницький національний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит», отримав диплом бакалавра;
 • 2018 pp. – Вінницький національний аграрний університет, факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», отримав диплом магістра з відзнакою.
 • 2018 р. – по теперішній час аспірант 3 року денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету. Науковий керівник – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту Вдовенко Л.О. Тема кандидатської дисертації «Організаційно-економічний механізм розвитку територіальних сільських громад в Україні».

Кар'єра

Викладацька діяльність – з 2020 р.

 • З 1 лютого 2020 р. – по теперішній час працюю асистентом на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування в Вінницькому національному аграрному університеті.

Основні публікації:

 1. Тітов Д.В., Вдовенко Л.О. Стан та проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №31. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019
 2. Тітов Д.В. Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об’єднаних територіальних громад. Polish journal of science. 2020. №26. С. 24-29.
 3. Тітов Д.В. Характеристика підприємництва та особливості його розвитку на сільських територіях. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol 7. С. 53-56 .
 4. Titov D., Vdovenko L. Formation of the revenue base of the budgets of the united territorial communities. The scientific heritage. 2020. № 53. Vol 3. P. 27-35.

Наукові інтереси:

 • Фінанси
 • Регіональна економіка

 

Персонал кафедри фінансів, банківської справи та страхування забезпечує навчальний процес на факультеті економіки і підприємництва, обліку та аудиту, агрономічному факультетах та факультеті менеджменту та права за освітнім рівнем «Бакалавр»,  «Магістр», основна частка навчальної роботи припадає на викладання фахових дисциплін для студентів за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Впродовж останніх років кафедра стрімко розвивається і нарощує свій науково-педагогічний потенціал. У 2013 р. кафедра пройшла акредитацію підготовки бакалаврів і отримала ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Спеціаліст»  і «Магістр» денної форми навчання, і отримала статус випускової. У 2015 році відбувся перший випуск фахівців з фінансів і кредиту за ОКР «Спеціаліст», у 2016 рік - перший випуск магістрів.

Викладачі кафедри – висококваліфіковані фахівці, більшість із них є випускниками університету. Впродовж останніх років викладачами кафедри підготовлено і видано 12 навчальних посібників та 17 монографій, опубліковано близько 300 фахових статтей: з них близько 200 – у міжнародних виданнях та 150 публікацій –у інших виданнях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Значна робота проводиться фахівцями кафедри по підготовці наукових кадрів. Так, під керівництвом викладачів кафедри аспіранти і здобувачі працюють над кандидатськими дисертаціями. Ці дослідження здійснюються у рамках науково-дослідних тем, затверджених у встановленому порядку.

Впродовж останніх років кафедра здійснювала наукові дослідження за такими ініціативними тематиками «Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в умовах глобалізації» (№ державної реєстрації 0113U002381); "Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції" (№ державної реєстрації 0116U006037).

На даний час кафедра працює над відкриттям нової ініціативної тематики.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову діяльність, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних конференціях.

В рамках співробітництва Вінницького національного аграрного університету із іншими навчальними закладами та установами, науково-педагогічні працівники кафедри раз у 5 років проходять стажування та підвищення кваліфікації в таких закладах та установах: Природничий університет м.Познані (Польша), Вища школа бізнесу (м.Новий Сонч, Польша), Університет « Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія).

 

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Впродовж 2010-2020 рр. викладачами кафедри захищено чотири кандидатських дисертацій та три докторських:

 1. Вдовенко Л. О. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері»;
 2. Польова О.Л. – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності, тема: «Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах»;
 3. Алескерова Ю.В. - 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування
 4. Колотій С.В. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Банківське кредитування лізингових операцій агроформувань»;
 5. Марценюк-Розарьонова О.В. – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, тема: «Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників»;
 6. Руда О.Л. – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема: «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)».
 7. Прилуцький А.М. – 08.00.01– економічна теорія та історія економічної думки, тема «Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці».
 8. Грищук Н.В. – 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, тема: «Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств»

 

НАГОРОДИ КАФЕДРИ

 1. Золота медаль Міністерства агарної політики та продовольства України за науково-інформаційне забезпечення агропромислового виробництва ( проф.. Вдовенко Л.О.)
 2. Диплом українського товариства генетиків та селекціонерів за змістовну та науково-цінну розробку в галузі сільськогосподарської селекції та генетики. (доц. Янчук В.І.)
 3. Грамота Верховної Ради України. Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин (проф. Вдовенко Л.О.)

Викладачі кафедри неодноразово обирались та обираються головами державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах, коледжах Вінниччини, виступають опонентами по захисту дисертаційних робіт в закладах вищої освіти по всій Україні.

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 1. Фінанси: Навчальний посібник [Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д., Сушко Н.М.] – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152- с. ( гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1.4/18 – Г – 790 від 25.03.2010 р.).
 2. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика. Колективна монографія. – ВНАУ. – 2012. – с.182
 3. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: ФОП Корзун. Д.Ю., 2013. – 186 с.
 4. Організаційно-економічні засади підвищення конкуренто-спроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області): Монографія. / О.Л. Руда. – Вінниця: ТОВ "Нілан – ЛТД", 2013. – 220с.
 5. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників: Монографія. / О.В. Марценюк-Розарьонова. – Вінниця: ТОВ "Нілан - ЛТД", 2014. – 244 с.
 6. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства: Монографія. / О. Л. Польова. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2014 – 384 с.
 7. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері: Монографія. / Л.О. Вдовенко. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – 378 с.
 8. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.В. Алескерова. – Вінниця: ТОВ "Видавництво-друкарня Діло"., 2015 – 368 с. 2015 р.
 9. Функції кредиту як прояв його ролі в суспільному виробництві / Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Вдовенко Л.О. - Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко.- Колективна монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2016.– С. 35–40.
 10. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 11. Управління активами в забезпечення фінансової безпеки / Л.О. Вдовенко, В.М.Недомовна, А.А. Курілець // Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / Під загальною ред. Ю.З.Драчука, В.Я.Швеця, М.С.Пашкевич.- Дніпропетровськ: НГУ, 2016.- 231. С.66-73.
 12. Вдовенко Л.О. Кредитування в АПК. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ. 2019. 148 с.
 13. Страховий менеджмент: підручник. Ю.В. Алескерова, І.Ю. Салькова, Л.І. Федоришина. Вінниця: ВНАУ. 2019. 295 с.
 14. Insurance management: a textbook . Aleskerova, I.. Salkova, L.. Fedoryshyna, V.Todosiichuk.   Vinnytsia : VNAU. 2020. 295 p.
 15. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с.

 

БАЗИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Викладачі постійно підвищують свій професійний рівень, деякі з них є аспірантами та докторантами Національного Наукового Центру Інституту аграрної економіки, періодично проходять стажування в науково - дослідних установах, виробничих об'єднаннях та фінансово-кредитних закладах, підвищують кваліфікацію в науково - дослідних фінансових інститутах по профілю дисциплін, що читаються на кафедрі.

 1. Природничий університет м.Познані (Польша).
 2. Вища школа бізнесу (м.Новий Сонч, Польша).
 3. Університет « Професора Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія).
 4. Київський національний економічний університет (м. Київ).
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ).
 6. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ).
 7. Національна академія аграрних наук України (м. Київ).
 8. Університет менеджменту освіти Національна академія педагогічних наук України (м. Київ).
 9. Головне фінансове управління Вінницької обласної держадміністрації ( м. Вінниця).
 10. Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця).
 11. Немирівське відділенні Вінницької філії Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк(м. Немирів), Акціонерне товариство «Ідея Банк» (м. Вінниця).
 12. Інші заклади.

 

ЗВ'ЯЗОК КАФЕДРИ З ВИРОБНИЦТВОМ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування активно співпрацює з навчальними, науковими, виробничими структурами області, України та закордонними навчальними закладами. З метою здійснення наукової, науково-дослідної, практичної діяльності, оволодіння студентами практичними вміннями та навичками майбутньої професії кафедра співпрацює з різними фінансово-кредитними установами, в яких майбутні фахівці бакалаври та магістри проходять виробничу практику. Серед них: МУРБ АТ «Ерсте Банк», АТ «Ощадбанк», ПрАТ Страховій компанії «Місто», Подільській дирекції ПрАТ «Страхова компанія Граве Україна», АТ «ОТП Банк», Кредитній спілці «Злагода», АТ «Український інноваційний банк», відділення «Вишенька» АТ «Райффайзен Банк Аваль», відділення АТ АКБ «Аркада», ТОВ «Каріокас» що підтверджуються відповідними угодами ведеться активна науково-дослідна робота зі студентами. Окрім того, результатом такої діяльності більшість бакалаврів і магістрів опубліковують свої наукові праці в різних виданнях. Щороку студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, нагороджуються дипломами, грошовими преміями за високий рівень знань.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування давно років співпрацює із АТ КБ «Укрсоцбанк», СК «Місто».

Більшість випускників працевлаштовуються за обраною спеціальністю, в установах банківської системи та інших фінансово – кредитних структурах, більшість із них обіймають керівні посади в цій сфері, випускники магістратури продовжують наукові пошуки, вступаючи до аспірантури, працюють викладачами у вищих навчальних закладах, в тому числі у Вінницькому національному аграрному університеті.

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Банківська система
 2. Банківський менеджмент
 3. Бюджетна система
 4. Гроші та кредит
 5. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 6. Державний борг та державний кредит
 7. Державні фінанси
 8. Економіка і фінанси підприємств
 9. Інвестування
 10. Інноваційний розвиток підприємства
 11. Іпотечне кредитування
 12. Казначейська система
 13. Кредитування в АПК
 14. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 15. Міжнародні фінанси
 16. НБУ і грошово –кредитна система
 17. Ринок цінних паперів
 18. Соціальне страхування
 19. Страховий менеджмент
 20. Страхування
 21. Страхування в туризмі
 22. Страхування с-г. ризиків
 23. Управління фінансовими ризиками
 24. Фінанси
 25. Фінанси бюджетних установ
 26. Фінансова безпека
 27. Фінансове планування
 28. Фінансовий моніторинг
 29. Фінансовий менеджмент
 30. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 31. Фінансовий ринок

Події у світлинах