logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра аналізу та аудиту

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1309, 1310, 1311
Телефон:(0432) 43-72-30 (361)

Кафедру «Аналізу та аудиту» було створено шляхом об’єднання двох кафедр «Аналізу та статистики» і «Аудиту та державного контролю» відповідно до наказу ректора ВНАУ № 224 від 31.08.2021 р.

Нині кафедра аналізу та аудиту входить в структуру факультету обліку та аудиту.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за галузями знань «Економіка та підприємництво», «Управління та адміністрування», «Соціально-поведінкові науки» за освітніми рівнями бакалавр та магістр, денної та заочної форм навчання.

Кафедра забезпечує викладання 18 дисциплін.

З 01 березня 2023 року кафедру очолює - к.е.н., доцент Мулик Тетяна Олексіївна.

Мулик Тетяна Олексіївна

Мулик Тетяна Олексіївна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Мулик Тетяна Олексіївна

E-mail: mulyk_t_o@ukr.net

Посада: доцент кафедри аналізу та аудиту

Інформація про освіту:
Вінницький сільськогосподарський інститут
Спеціальність/спеціальності за освітою: бухгалтерський облік в сільському господарстві
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (рік присудження - 1997, спеціальність - бухгалтерський облік, аналіз та аудит), тема дисертації: Облік виробництва продукції тваринництва в умовах ринку
Вчене звання: доцент (рік присудження - 2001)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років:
Профіль науковця
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1109-2265
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204843892
Author ID 57204843892
Google Scholar
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SZj8H9sAAAAJ
Web of Science Researcher ID L-5677-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
Mulyk Tetiana
h-індекс у БД Scopus –1; загальна кількість цитувань – 1
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204843892
h-індекс у БД WoS: - 1 загальна кількість цитувань – 12
URL: https://publons.com/researcher/1905347/tetiana-mulyk/
Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс у БД scholar.google – 15 загальна кількість цитувань – 715
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SZj8H9sAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:

1. Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 2. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7 (Web of Science).
2. Gutsalenko L., Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland. Economic Annals-ХХІ. 2018. № 170 (3-4). P. 79-84. DOI: https://doi.org/10.21003 /ea.V170-14 (Scopus / Web of Science).
3. Kuznetsova I., Gorbatiuk V., Mulyk T., Piskun A., Pashchenko O., Hridin O. Peculiarities of formation of competitive strategy of the enterprises of flour-milling branch of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12, № 6. P. s516-s539. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1759 (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях

Фахові видання:
1. Мулик Т.О., Колісник А.В. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип.1, № 12. С. 376-380.
2. Мулик Т.О. Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12 (28). С. 30-39.
3. Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Ефективна економіка. 2018 № 3. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/3_2018 /7.pdf
4. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
5. Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С. 31-45.
6. Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3 (31). С. 18–34.
7. Мулик Т.О., Цуркан А.О. Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29, Ч. 2. С. 173-177.
8. Мулик Т.О., Бельдій А.М., Левчук М.С. Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві. Економіка та суспільство. 2018. № 15. URL: http://www.economyandsocietyin.ua/journal/15_ukr/ 134.pdf
9. Мулик Т.О., Григораш М.В. Діагностика підприємства під час фінансової кризи, як складова антикризової політики. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5 (48). С. 160-163.
10. Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С.146-160.
11. Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4 (44). С.144-154.
12. Мулик Т.О., Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи. Modern Economics. 2019. № 17. С. 158-164. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25.
13. Мулик Т.О., Кожухар В.В. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект. Агросвіт. 2019. № 22. URL:http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3014&i=10 DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75
14. Мулик Т.О., Ващілова Н.В. Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7404. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.59
15. Мулик Т.О. Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7 (47). С. 46-56.
16. Мулик Т. О., Шаргало Н.В. Методичні підходи до аналізу якості продукції. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. С. 349-357.
17. Мулик Т. О. Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект. Modern Economics. 2020. № 19. С. 135-142. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-22.
18. Мулик Т.О., Здирко Н.Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7727. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68.
19. Мулик Т.О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами. Агросвіт. 2020. № 6. С. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77
20. Мулик Т.О. Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72
21. Мулик Т.О. Аналіз основних засобів підприємства: методичні та практичні аспекти. Інфраструктура ринку. 2020. № 46. С. 113-123.
22. Мулик Т.О. Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва. Modern Economics. 2020. № 22. С. 50-58. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-08.
23. Мулик Т.О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб'єктів. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 51–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51
24. Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Мулик Я.І. Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 173-192.
25. Tomchuk O., Mulyk T. Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 33. С. 69-81.
26. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів. Економічний простір. 2021. № 165. С. 131-139. https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-24
27. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=9050 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73
28. Мулик Т.О. Аналіз депозитних операцій банків: стан, проблеми та вдосконалення. Modern Economics. 2021. № 28. С. 66-75. DOI: https://doi.org/10.31521/ modecon.V28(2021)-11.
29. Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Миськів Л.П. Розвиток соціального обліку: перспективи та виклики. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2021. Вип. 2 (43). С.198-206.
30. Мулик Т.О., Олійник О.О. Економічний зміст і види Fintech інновацій. Бізнес Інформ. 2021. №12. С. 72-78.
31. Мулик Т.О. Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 1 (3). С. 165-182. https://doi.org/10.52058/2786-5274 -2022-1(3)-165-182.
32. Мулик Т.О. Аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в системі управління підприємства. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 69-78
33. Мулик Т. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/1379/1330 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47
34. Мулик Т. Організація аналізу грошових потоків на підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. №. 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/1442/1387 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-3
35. Мулик Т. Аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств. Економічний простір. 2023. № 183. С. 95-103. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-15
36. Мулик Т.О. Антикризова діагностика в контексті управління підприємств. Economic Synergy. 2023. Вип. 1(7). С. 220–245. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2023-1-17
37. Мулик Я. Дотримання професійної етики аудитора як запорука довіри до професії. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2544/2464 https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-27

Перелік навчальних посібників, монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами

1. Мулик Т.О. Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія / За заг. ред. В. К. Савчука, К.: ЦП «Компринт», 2017. С. 283- 295. 2. Правдюк Н. Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 224 с.
2. Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 2020. 236 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:

1. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 432-445. 1,36 д.а.
2. Gutsalenko L.V., Mulyk T.O. Analytical provision of land resources management of the enterprise: state and improvement. In: Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 105-128.
3. Polova O., Podolianchuk O, Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Y., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozac enko A., Mashevska A. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
4. Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 291 p.
5. Mulyk T. Developing and improving accounting and analytical securement for anti-crisis management of enterprises. In: The scientific paradigm in the context of technological development and social change: scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 198-224. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-297-5-8

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій

1. Мулик Т. О. Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: матеріали міжнародної наукової конференції. Житомир, 4-5жовтня 2019 року. 2019. С. 311-312.
2. Мулик Т. О. Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 10 жовтня 2019 р. 2019. С. 279-282.
3. Мулик Т. О. Технології дистанційного навчання як перспективний інструментарій надання освітніх послуг міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня народження): матеріали І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. Київ, 16-17 вересня 2021 року. 2021. С 95-98.
4. Мулик Т.О. Аналітичне забезпечення управлінських рішень на основі балансу. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево, 6-7 квітня 2022 року. 2022. С 179-182.
5. Мулик Т. О. Шляхи поліпшення процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства. Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 6 вересня 2022 року. 2022. С. 44-46.
6. Мулик Т. О. Аналітична оцінка вітчизняного аграрного експорту на шляху до Євр6опейського Союзу. Роль бухгалтерського обліку, аудиту та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Житомир, 10 листопада 2022 року. 2022. С.82-86.

Наукові тематики, в яких НПП брав участь в якості керівника:

1. Ініціативна НДР «Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах забезпечення економічного зростання АПК». Облікова картка НДДКР: 0222U004996. Терміни виконання: січень 2019 – грудень 2022 р.р. Керівник НДР.
2. Ініціативна НДР «Перспективи розвитку аналізу та контролю в умовах інституціональних змін». Реєстраційна картка НДДКР: 0123U101520. Терміни виконання: березень 2023 – березень 2027 р.р. Керівник НДР.

Студенти-переможці під керівництвом НПП:

1. Ніжник Т.В. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт, галузь знань – 051 «Економіка» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) на тему: Аналіз ефективності виробництва молока в Україні. Диплом ІІІ ступеня. 2021 рік.

2. Князька В.Д. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей (спеціальність «Фінансова екосистема»). НР на тему: Стан та перспективи розвитку криптовалют в Україні. Диплом І ступеня. 2023 рік.

Сфера наукових інтересів:

- Аналіз господарської діяльності;
- Аналіз банківської діяльності;
- Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Стажування:
1. ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця. (12.09. – 13.10.2022 р.). «Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання». Довідка про стажування. 13.10.2022 р.
2. Поліський національний університет. м. Житомир. (03.04. – 21.04. 2023 р.). «Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й розширення професійних знань та компетентностей, покращення науково-педагогічного досвіду з викладання дисциплін». Довідка про стажування № 081/23-18 від 21.04.2023 року.

Особисті дані:
Здирко Наталія Григорівна

Е-mail: Natashka26@i.ua

Посада: декан факультету обліку та аудиту, д.е.н., професор

Інформація про освіту:
2001-2007 рр. Вінницький державний аграрний університет.
Спеціальність «Облік і аудит».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2014 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Облік і контроль прямої державної підтримки фермерських господарств».
Науковий ступінь: доктор економічних наук (2020 р., спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)), тема дисертації «Аналіз та державний аудит публічних закупівель: теорія, методологія, організація».
Вчене звання: доцент (2017 р.), професор (2021 р.).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5968-3502
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192835222
Web of Science Researcher: https://publons.com/researcher/1929417/nataliya-zdyrko/
Google Scolar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2rGTuvkAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Web of Science Researcher ID: I-4647-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
Zdyrko Nataliya
h-індекс у БД Scopus: 2.
h-індекс у БД WoS: 3.
Індекс Гірша Google Scolar: 9.

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus / Web of Science:

1. Zdyrko N. Problem aspects of the internal state audit development. Economic annals-ХХІ. 2016. № 161 (9-10). P. 85-91. http://soskin.info/en/ea/2016/161-9-10/Economic-Annals-contents-V161-19 (Scopus, SNIP – 0,41).
2. Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support. Economic Annals-XXI. 2018. № 169 (1-2). P. 77-83. https://doi.org/10.21003/ea.V169-15 (Scopus, SNIP – 0,319)
3. Kaletnik H., Zdyrko N. Public procurement in Ukraine: evaluation, control, improvement. Economic Annals-ХХІ. 2019. №179 (9-10). P. 80-90. http://soskin.info/en/ea/2019/179-9-10/Economic-Annals-V179-07 (Scopus, SNIP – 0,519)
4. Zdyrko N., Ishchenko Ya., Melnyk O. Accounting support of cost management for biological conversion in fish farming in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2020. №181 (1-2). http://soskin.info/en/ea/2020/181-1-2/Economic-Annals-V181-12 (Scopus, SNIP – 0,485)
5. Kaletnik H., Zdyrko N. Public financial control in Ukraine: state, problems, prospects. Economic Annals-ХХІ. 2021. №187 (1-2). P. 163-176. DOI:https://doi.org/10.21003/ea.V187-16. (Scopus, SNIP – 0,485)
6. Drozd I., Pysmenna M., Pohribna N., Zdyrko N., Kulish A. Audit Assessment of the Effectiveness of Public Procurement Procedures. Independent Journal of Management & Production. 2021. №12(3). P. 85-107. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1522 (Web of Science, Impact Factor – 0,876).
7. Sydoruk, B., Sava, A., Korzhenivska, N., Zdyrko, N. & Khaietska, O. (2021). Optimization of Economic and Ecological Components of Using Agricultural Lands for Balansed Land Use and Rural Areas Development. Independent Journal of Management & Production, Special Edition, November,12(6), s417-s430. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1767 (Web of Science, Impact Factor – 0,876).
8. Slobodyanik, Y.; Zdyrko, N ; Kuzyk, N ; Sysiuk, S; Benko, I. (2022) Audit of public finances: methodological issues and the case of ukraine. Independent journal of management & production, Vol. 13, Issue3, S76-S92. DOI10.14807/ijmp.v13i3.1900 (Web of Science, Impact Factor – 0,876).
9. Pryshliak, N., Zdyrko, N., Shynkovych, A., Koval, N. (2022) The Study on Energy Independence (Autonomy) of an Agricultural Enterprise Assurance.TEM Journal, 11(1), Vol. 11, Issue 1, pages 403-410, DOI: 10.18421/TEM111-51
10.Lehenchuk, S., Chyzhevska, L., Meluchova, J., Zdyrko, N., Voskalo, V. (2023). Determinants of agricultural companies’ financial performance: The experience of Poland, Slovakia and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 20(1), 99-111. doi:10.21511/imfi.20(1).2023.10

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:

1. Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. Біогаз в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №8 (36). С. 7-22. http://efm.vsau.org/uk/particles/biogaz-v-domogospodarstvah-zaporuka-energonezalezhnosti-sil-s-kih-teritorij-ukrayini
2. Здирко Н. Г. Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2 (30). С. 78-90 http://efm.vsau.org/uk/particles/organizacijni-aspekti-funkcionuvannya-auditors-koyi-palati-ukrayini-problemi-ta-mozhlivi-shlyahi-virishennya
3. Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №8/1. С. 7-24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_8(1)__7
4. Здирко Н. Г., Шевчук О. Д. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5 (33). С. 7-24. http://efm.vsau.org/uk/particles/derzhavnij-finansovij-kontrol-v-ukrayini-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku
5. Лепетан І. М., Здирко Н. Г. Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №3 (31). С. 115-125. http://efm.vsau.org/uk/particles/statistichna-zvitnist-yak-dzherelo-informacijnogo-zabezpechennya-viroshuvannya-energetichnih-kul-tur-v-ukrayini
6. Здирко Н. Г., Шевчук О. Д. Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 158-168. http://efm.vsau.org/uk/particles/stan-ta-perspektivi-rozvitku-derzhavnogo-finansovogo-auditu-yak-efektivnogo-instrumentu-borot-bi-z-finansovimi-porushennyami
7. Здирко Н. Г., Мулик Я. І. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 112-122. http://efm.vsau.org/uk/particles/derzhavnij-finansovij-kontrol-v-sistemi-zabezpechennya-ekonomichnoyi-bezpeki-derzhavi
8. Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 142-155 http://efm.vsau.org/uk/particles/derzhavnij-kontrol-publichnih-zakupivel-ocinka-stanu-ta-napryami-vdoskonalennya
9. Здирко Н. Г. Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. №35. С. 111-118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_35_22
10. Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку. Облік і фінанси. 2019. №3. С. 20-33. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_3_5
11. Здирко Н. Г. Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування. Облік і фінанси. 2019. №4 (86). С. 11-18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_4_4
16. Здирко Н. Г. Теоретичні підходи до визначення поняття «публічні закупівлі». Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7558.
12. Здирко Н. Г. Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель. Центральноукраїнський науковий вісник. 2019. № 3 (36). С. 183-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2019_3_20
13. Здирко Н. Г. Принципи здійснення публічних закупівель в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Т. 31(70). № 1. С. 231-237. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_1_41
14. Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: https://cutt.ly/DfFbsgl
15. Здирко Н. Г., Остапчук С. М. Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель. Облік і фінанси. 2020. № 1. С. 146-157. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2020_1_21
16. Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями. Економіка та держава. 2020. № 4. URL: http://www.economy.in.ua/?n=3&y=2020
17. Здирко Н. Г. Фабіянська В. Ю. Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями. Агросвіт. 2020. № 6. С. 22-35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.22
18. Здирко Н. Г. Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 4. С. 46-58. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/4/
19. Здирко Н. Г. Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в Україні через запровадження аудиту відповідності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 156-174. http://efm.vsau.org/en/particles/standardization-of-public-audit-of-public-procurement-in-ukraine-through-the-introduction-of-compliance-audits
20. Здирко Н. Г., Черешневий О. І. Теоретична сутність та класифікація необоротних матеріальних активів. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 29-37 http://eapk.org.ua/ru/contents/2020/12/29
21. Здирко Н. Г. Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти. Облік і фінанси. 2021. №1(91). С. 90-100.
22. Здирко Н. Г. Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 20-28
23. Здирко Н. Г. Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2022. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105.2022.8.6

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1. Здирко Н.Г. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ 24 листоп. 2017 р.) / відпов. за вип. Ю. С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 49-52.
2. Здирко Н.Г. Проблемні аспекти організації державного фінансового контролю в Україні. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2018 р.) / відпов. за вип. Ю. С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. С. 141-143.
3. Здирко Н.Г. Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019. С. 152-156.
4. Здирко Н.Г. Особливості здійснення процедур публічних закупівель в Україні. Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 груд. 2019 р.) / відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 170-173.
5. Здирко Н.Г. Передумови здійснення економічного аналізу публічних закупівель. Topical issues of the development of modern science: the 7th International scientific and practical conference (Sofia, March 11-13, 2020). Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria. 2020. Р. 197-201.
6. Здирко Н.Г. Основні етапи економічного аналізу публічних закупівель. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квіт. 2020 р.). ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 42-44
7. Здирко Н.Г. Принципи економічного аналізу процедур публічних закупівель. Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ.ї молодіжної інтернет-конф. (у заочній формі) (м. Київ, 10 квіт. 2020 р.). С. 46-50.
8. Здирко Н.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління публічними закупівлями. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 квіт. 2020 р.). К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 21-25.
9. Здирко Н.Г. Передумови та необхідність проведення економічного аналізу публічних закупівель. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 18 квіт. 2020 р.) Дніпро: НО «Перспектива». 2020. С. 98-101.

Статті у закордонних журналах:

1. Zdyrko N. Control for using budget money of Ukraine. Proceedings of the XVII International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization». Volume II. «Tokyo University Press». 2016. P. 238-244
2. Zdyrko N. Foreign experience and historically-evolution stages of enterprise state support in Ukraine. Cambridge Journal of Education and Science, № 1 (15). Volume III. «Cambridge University Press», 2016. P. 269-276

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:

1. Калетнік Г.М., Здирко Н.Г. Державний аудит та аналіз економічних, енергетичних та екологічних складових публічних закупівель: Монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 420 с. (26,3 друк. арк).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:

1. Zdyrko N. Social transformations of the national economy in the context of european integration processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. 376 p (0,56 у.д.а.)
2. Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: collective monograph / G.M. Kaletnik, I.D. Bilokinna, N.V. Pryshliak, O.G. Shpykuliak, D.M. Tokarchuk, N.G. Zdyrko. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. 215 p. (11,0 у.д.а.)

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких кандидат був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем) (зазначити: назву проєкту, рік його подання, назву фонду/установи/Міністерства)

Відповідальний виконавець прикладної роботи, що фінансується з державного бюджету: «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій», 2020 р., Міністерство освіти і науки України.

Перелік наукових журналів, в яких кандидат є членом редколегії:

Наукове фахове видання України категорії «Б» «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». http://efm.vsau.org/en/pages/editorial-board.

Досвід проведення експертизи:

1. Членом секції Експертної ради МОН з експертизи проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за фаховим напрямом «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут».

2. Член Галузевої комісії для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»
У 2022-2023 навчальному році

Кількість захищених під керівництвом кандидата дисертацій:

Здійснювала керівництво дисертаційною роботою аспіранта Черешневого Олександра Ігоровича на тему «Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах» на здобуття ступеня доктора філософії 07 – управління та адміністрування за спеціальністю 071 – облік і оподаткування. 27.04.2021 відбувся захист дисертаційного дослідження аспіранта в Разовій спеціалізованій раді (ДФ 26.350.005) в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

1. Опонування дисертації Бондар Юлії Валеріївни на тему: «Розвиток документування аудиторських процедур та контроль якості аудиторських послуг у сільському господарстві», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) http://www.iae.org.ua/images/iae/vchena_rada_02/2020/2020.10.21_bondar_aref.pdf

2. Опонування дисертаційної роботи Кочин Тетяни Михайлівни на тему «Застосування аудиторських процедур для встановлення якості фінансової звітності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90446864

Сфера наукових інтересів:  бухгалтерський облік, державний контроль, аудит, публічні закупівлі, аналіз.

Стажування:

 • Науково-консалтингова компанія Consilium Sp. z o.o.м. м. Варшава, Республіка Польща (2016 р., 2017 р.): Сертифікат ES 16030 від 31.03.2016 р., Сертифікат ES 17018 від 11.04.2017.
 • Вища школа менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія) з 1 травня по 31 липня 2020 року (Сертифікат №1-22/15-20 від 31.07.2020 р.).
 • Технічний університет Ілдіз «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення» (м. Стамбул, Туреччина) з 15.05.2022 р. по 15.08.2022 р. (Сертифікат №11 від 15.08.2022 р.).

Особисті дані:
Томчук Олена Феліксівна

E-mail: olenatomchuk@ukr.net

Посада: доцент кафедри аналізу та аудиту

Інформація про освіту:
Вінницький філіал Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія
Спеціальність/спеціальності за освітою: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, (рік присудження - 1997, спеціальність - бухгалтерський облік, аналіз та аудит), тема дисертації: Облік та контроль оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (на прикладі сільськогосподарських підприємств Вінницької області)
Вчене звання: доцент (рік присудження - 1999)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID - https://orcid.org/0000-0003-0974-8018,
Google Scholar -
URL:https://scholar.google.com.ua/citations?user=ItvvrZMAAAAJ&hl=uk)
Web of Science Researcher ID L-5687-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати):

Olena Tomchuk
h-індекс у БД WoS: - 1 загальна кількість цитувань – 2
URL: https://publons.com/researcher/1905336/olena-tomchuk/

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс у БД scholar.google - 11 загальна кількість цитувань – 507
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ItvvrZMAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:

1. Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. Socio-economic component preferential taxation of individual income. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. P. 171-175. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science)
2. Trachova D., Belova I., Stender S., Tomchuk O., Danilochkina O. Rationale for the need to use blockchain technology to record and control operations for the export of grain (the example of Ukraine). Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 13 (3). P. s347-s360. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1980 (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях

Фахові видання:
1. Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
2. Томчук О.Ф., Томчук В.В. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
3. Томчук О.Ф., Машевська А.А. Контроль та управління витратами на оплату праці. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
4. Томчук О.Ф. Аналітичні можливості балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28, Частина 2. С. 152-159.
5. Tomchuk O., Tomchuk V. The role of the analytical system in the information support of the enterprise management. Фiнанси, облiк, банки. 2018. № 1(23). С. 182-191. DOI:https://doi.org/10.31558/2307-2296.2018.1.19.
6. Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. Аналітичні властивості фінансової звітності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 31. С. 193-197.
7. Томчук О.Ф. Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 28. С. 368-375. URL: http://market-infr.od.ua/uk/28-2019.
8. Томчук О.Ф., Кафлевська С.Г. Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2019, т. 21. № 92. С. 90-95.
9. Томчук О.Ф., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С.146-160.
10. Томчук О.Ф., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 144-154.
11. Томчук О.Ф. Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Випуск 27. Частина 2. С.76-83.
12. Томчук О.Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. 2019. Випуск 5 (73) . Частина 2. С.133-142. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-43.
13. Томчук О.Ф. Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення. Інфраструктура ринку. 2019. № 35. С. 484-492. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/35_2019_ukr/78.pdf.
DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct35-76.
14. Томчук О.Ф., Кожухар В.В. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів. Агросвіт. 2019. № 19. С. 38-46. DOI:10.32702/2306-6792.2019.19.38.
15. Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С. 146-160.
16. Tomchuk O., Mulyk T. Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 33. С. 69-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33-34.
17. Томчук О.Ф., Градомська І.О. Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 41. С. 307-312. URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/41-2020. pdf. DOI:https://doi.org/10.32843/infrastruct41-50.
18. Томашук І.В., Томчук О.Ф., Гиренко Ю.В. Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 197-212.
19. Томчук О.Ф. Конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств в умовах глобальних викликів: реаліїі сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1870.
20. Томчук О.Ф. Аналіз платіжної спроможності підприємства та відображення її в обліку: сутність, класифікація, оцінка. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2463/2382.

Опублікування статей у закордонних журналах

1. Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Analysis of financial stability of the enterprise. The scientific heritage. 2020. № 43. Р.3. Р. 46-55.
2. Томчук О.Ф. Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 2. № 38. Р. 14-24.
3. Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення. East European Scientific Journal. 2020. № 3 (55). Part. 3. Р. 54-66.
4. Томчук О.Ф. Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення. The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. С. 74-86.
5. Tomchuk O. Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement. The scientific heritage. 2020. № 50. VOL. 4. Р. 17-29.
6. Tomchuk O., Tomchuk V. Financial stability analysis in modern conditions as a mechanism of effective functioning of the enterprise. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 2. № 46. Р. 42-52.
7. Tomchuk O. Accounting and analytical information as a tool of diagnostics of economic security of agricultural enterprises. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. Vol. 3. № 50. Р. 50-62.
8. Tomchuk O. Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement. Sciences of Europe. 2021. Vol. 3. № 63. Р. 20-32. DOI:10.24412/3162-2364-2021-63-3-20-32.
9. Tomchuk O. Methodology for analysis of the financial condition of agricultural enterprises and ways of its enhancement. Three Seas Economic Journal. 2021. Vol. 2. № 3. Р. 104-117. DOI: htps://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-3-14.
10. Tomchuk O. Analytical providing of calculation operations and directions for its improvement. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2023. Vol. 4. № 1. Р. 82-98. DOI: htps://doi.org/10.30525/2661-5169/2023-1-8.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:

1. Tomchuk O. Analytical information in the management of agricultural enterprises in the conditions of european integration. Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 349-378.
2. Tomchuk O., Tomchuk V. Analytical tools of financial results in the conditions of risk-oriented management. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 272-300.
3. Polova O., Podolianchuk O, Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Y., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
4. Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A.. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 291 p.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості члена спеціалізованої вченої ради (опонент, рецензент):
«Розвиток аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій

1. Томчук О.Ф. Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф, 12 вересня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 57-59.
2. Томчук О.Ф. Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 325-326.
3. Томчук О.Ф. Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф. Київ: НУБіП України, 2019. С. 297-300.
4. Томчук О.Ф., Томашук І.В. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали XІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. С. 270-273.
5. Томчук О.Ф. Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю. Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 6 вересня 2022 року. 2022. С. 46-48.

Студенти-переможці під керівництвом НПП:

Головченко Я.О. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», галузь знань – 051 «Економіка» (Українська академія друкарства) на тему: Конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств в умовах глобальних викликів: реалії сьогодення. Диплом ІІІ ступеня. 2022 рік.

Сфера наукових інтересів

- Економічний аналіз в системі управління
- Фінансовий аналіз
- Управлінський аналіз
- Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
- Основи фінансового контролю

Стажування:

1. Вінницький національний технічний університет. м. Вінниця. (24.11.2021 р. – 23.12.2021 р.). Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й розширення професійних знань та компетентностей, набуття науково-педагогічного досвіду з викладання дисциплін «Економічний аналіз» та «Фінансовий аналіз». Свідоцтво ПК № 020706930269-21 від 23.12. 2021 року.

2. ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця. (17.05. – 07.06.2022 р.). «Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання». Довідка про стажування. 07.06.2022 р.

Особисті дані:
Федоришина Лідія Іванівна

E-mail: fedoryshyna70@ukr.net

Посада: Доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний інститут ( 1991 рік).
Спеціальність: бухгалтерський облік у сільському господарстві
Науковий ступінь: Кандидат історичних наук, доцент (2008рік). спеціальність - 07.00.07 – історія науки і техніки
Тема кандидатської дисертації: Історія становлення та розвитку луківництва в Україні (друга половина ХІХ – ХХ століття) (2007 рік)
Вчене звання: доцент кафедри обліку та аналізу (2011 рік)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) https://orcid.org/ 0000-0003-1577-6699
Researcher ID L-5746-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)

Lidiia-Fedoryshyna

h-індекс у БД Scopus – 1; загальна кількість цитувань – 9
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222498884

h-індекс у БД WoS: - 2 загальна кількість цитувань – 23
URL: https://publons.com/researcher/1905283/lidiia-fedoryshyna/

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс у БД scholar.google - 11 загальна кількість цитувань – 488
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Uc4F8zgAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science):

1. Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 2. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/373/pdf (Web of Science Core Collection).
2. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 4. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7 . URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/470/pdf_1 (Web of Science Core Collection).
3. Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. Socio-economic component preferential taxation of individual income. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. №. 2. P. 171-175. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7 URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/650/pdf (Web of Science Core Collection).
4. Davydenko N., Dibrova A., Onishko S., Fedoryshyna L. The influence of the gross regional producton on the financial potential of the region. Journal of Optimization in Industrial Engineering 2021. Vol. 14. № 1. Р. 153-157. URL: http://www.qjie.ir/article_677843_c5e9d4839cab86090dbfacca05fd3680.pdf (Scopus).
5. Petrychenko V., Likhochvor V., Voronetska I., Fedoryshyna L., Petrychenko I. High protein feed market: current trends and prospecns for Ukraine. Financial and credit activities: Problems of theory and practice. 2021. № 1 (36) Р. 369-358.URL: http://fkd.org.ua/article/view/227998 (Web of Science Core Collection).
6. Petrychenko O., Fedoryshyna L., Kravchuk O., Petrychenko I., Korniichuk O. Alternatives for the development of the bulky feed market in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. № 1 (42). Р. 107-115. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3616 URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3616/3465 (Web of Science Core Collection).
7. Cheremisina S., Rossokha V., Petrychenko O., Fedoryshyna L., Dobrianska N. The cost of formation and problems of eff ective realization of labor potential in Ukraine. Naukovyi visnyk. Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. №2 (188). Р. 159-165. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-2/159 URL: http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2022/2/02_2022_Cheremisina.pdf (Scopus).
8. Parasii - Verhunenko I., Hryshchenko N., Kostiuk T., Fedoryshyna L., Hridin O. Segmentary analysis of the efficiency of state enterprises. Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 13 (3). P. 58-75. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1899/2193 (Web of Science Core Collection).
9. Petrychenko V., Petrychenko O., Fedoryshyna L., Kravchuk O., Korniichuk O., Nitsenko V. Аgricultural production in ukraine: ecological challenges and impact on the quality of life. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. № 4 (45). Р. 374-384. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3782/3642 (Web of Science Core Collection).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях

Фахові видання:
1. Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. Організація обліку податку з доходів фізичних осіб та відображення у фінансовій звітності. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11 (41). Ч. 2. С. 376-383.
2. Федоришина Л.І., Свистун І.А. Облік податку на прибуток. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11 (41). Ч. 2. С. 383-390.
3. Федоришина Л.І., Жмурко І.В. Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 12. С. 468-473.
4. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 112-123.
5. Федоришина Л.І. Витоки розвитку економічного аналізу. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 234-239.
6. Федоришина Л.І., Цуркан А.О. Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств. Бізнес-Навігатор. 2018. № 2-2 (45). С. 137-139.
7. Fedorishina L.I. Analysis of history of development of banking business. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 1001-1006.
8. Федоришина Л.І. Критерії і види аналізу комерційного банку. Інфраструктура ринку. 2018. № 15. С. 186-192.
9. Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С. 146-160.
10. Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4 (44). С.144-154.
11. Федоришина Л.І., Бельдій А.М. Особливості обліко-аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати ПРАТ «Дашківці». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 5 (22). С. 266-273
12. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. Innovative financial technologies in the agrarian sphere. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. (46). Р. 111-120.
13. Федоришина Л.І., Алескерова Ю.В. Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 124-137.
14. Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І., Мулик М.В. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 6 (33). С. 219-228.
15. Федоришина Л.І. Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 4 (58). С. 178-193.
16. Fedoryshyna L., Chernysh B. Іmprovement of the financial and organizational mechanism of the functioning of the pension fund of Ukraine. Причорноморські економічні студії. 2023. № 80. С.55-59.
17. Fedoryshynа L., Tarnavskyi V. Analytical rating money flows. Причорноморські економічні студії. 2023. № 81. С.185-195.

Опублікування статей у закордонних журналах:

1. Fedoryshyna L. Analysis of financial control at enterprise Znanstvena misel journal. Slovenia. 2019. Vol. 2, № 34. Р. 53-58.
2. Fedoryshyna L. Integrated company reporting model. Polish journal of science 2019. Vol. 2, № 20. Р. 18-27.
3. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. The current situation and prospects of insurance market development in. Scientific discussion. 2019. Vol. 1, № 36. Р. 46-55.
4. Fedoryshyna L., Todosiychuk V. Analiz controlling financial risks of enterprise. Polish journal of science. 2019 Vol. 2, № 21. Р. 30-42
5. Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Аnalysis of financial stability of the enterprise. The scientific heritage. 2020. № 43. Р. 46-55.
6. Федоришина Л.І., Школьний В.С. Ефективність використання основних засобів підприємства. The scientific heritage. № 46. 2020. Р. 114-128.
7. Fedoryshyna Lidiia. Mechanism of fiscal policy. Three Seas Economic Journal. 2020. Vol. 1, № 1. P. 28-32.
8. Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K. Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors. Magyar Tudomanyos Journal. 2020. Vol. 28, № 41. Р. 6 - 19.
9. Aleskerova Y., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Insurance sn tourism. The scientific heritage (Budapest, Hungary) 2021. Vol. 3, № 60. Р. 31 - 41.
10. Fedoryshyna L., Vilchynska N. Influence of economic space imbalances on the functioning of the enterprise financial mechanis. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2, № 1. Р. 68-72

Перелік навчальних посібників, монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами

1. Алескерова Ю.В., Салькова І.Ю., Федоришина Л.І. Страховий менеджмент: підручник. Вінниця: ВНАУ, 2019. 295 с.
2. Aleskerova Y., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiychuk V. Insurance management: a textbook. Vinnytsia: VNAU, 2020. 295 р.
3. Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 235 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:

1. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. Р. 1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.
2. Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 301-344. DOI 0.46299/ISG.2020.MONO.TCON. I
3. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Analys is of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph edited byauthors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. Р. 1-21. ISBN: 978-9934-588-53-2 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2
4. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Insurance support in tourism. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 1-17
DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-17
5. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Tourism insurance management. Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022 P. 39-71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-195-4
6. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Health insurance, prospects of development in Ukraine. Modernization of research area: national prosptcts and European practices. Scientific monograph Part 2 Riga, Latvia 2022 Р. 19-51. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0-2
7. Fedoryshyna L. Current state and effectiveness of the resource potential usage of enterprises. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. Р. 193-213.
8. Fedoryshyna L. Increasing the efficiency of the financial profitability of the insurance company (on the example of arks insurance company). Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice. Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2022. Р. 641-661. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8-26
9. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Assessment of the impact of external financial risks on enterprise activities. Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 1-31. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-291-3-1

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій:

1. Федоришина Л.І. Соціально-економічна складова пільгового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Проблема та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ 13-14 вересня 2018 року.
2. Федоришина Л.І. Кредитний ризик як складова банківської діяльності. Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України: науково-практична конференція на базі економічного факультету м. Київ 21 листопада 2018 року.
3. Федоришина Л.І. Напрямки удосконалення аналізу дебіторської заборгованості підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» м. Вінниця, ВНАУ, 29 листопада 2018р.
4. Федоришина Л.І. Методичні підходи до управлінського аналізу. Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «», Вінниця ВНАУ, 28-29 березня 2019 року.
5. Федоришина Л.І. Ефективність використання основних засобів. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). Житомир. 2019. С.276-278.
6. Федоришина Л.І. Інтегрована звітність: економічна сутність. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: збірник тез доповідей міжн. наук.- практ. конф ” м.Житомир Політехніка С. 187-188.
7. Федоришина Л.І. Методичні підходи до управлінського аналізу. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф. Київ: НУБіП України, 2019.
8. Fedoryshyna Lidiia. Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere. Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития: материалы ІII Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня – 2 июля 2019 г.) Бургас: Авангард Прима, 2019. С. 53-56.
9. Fedoryshyna L. I. Fiscal policy and its mechanism. Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития: материалы ІV Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня – 2 июля 2020 г.) Бургас: Авангард Прима, 2020. С. 117-121.

Сфера наукових інтересів: статистика; стратегічний та макроекономічний аналіз; державний фінансовий контроль та судова експертиза.

Стажування:

1. Трьох місячне закордонне стажування University “Prof. Dr Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня по 30 червня 2018 року м. Бургас, Болгарія «ECONOMICS».
CERTIFICATE issued to FEDORYSHYNA LIDIIA № 4112 JUNE 30, 2018 UNIVERSITY “PROF. DR ASEN ZLATAROV” BURGAS (BULGARIA)

2. Трьох місячне закордонне стажування University “Prof. Dr Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня по 30 червня 2019 року м. Бургас, Болгарія «ECONOMICS».
CERTIFICATE issued to FEDORYSHYNA LIDIIA № 4335 jule 01, 2019 UNIVERSITY “PROF. DR ASEN ZLATAROV” BURGAS (BULGARIA)

3. Трьох місячне закордонне стажування University “Prof. Dr Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) з 01 квітня по 30 червня 2020 року м. Бургас, Болгарія «ECONOMICS».
CERTIFICATE issued to FEDORYSHYNA LIDIIA № 4574 jule 01, 2020 UNIVERSITY “PROF. DR ASEN ZLATAROV” BURGAS (BULGARIA)

4. Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, “Modern approaches to the innovative management and its accounting and financial providing” («Технічний університет Ілдіз» м. Стамбул (Туреччина), «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення»), Certificate № 5, 15.08.2022.

Особисті дані:
Козаченко Анна Юріївна

E-mail: anyasalnikova@ukr.net

Посада: доцент кафедри аналізу та аудиту

Інформація про освіту:
Вінницький торговельно-економічний інститут КТЕУ.
Спеціальність/спеціальності за освітою: облік і аудит.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (рік присудження - 2014, спеціальність - бухгалтерський облік, аналіз та аудит), тема дисертації: Облік та контроль невиробничих витрат цукрових заводів
Вчене звання: доцент (рік присудження - 2020)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-8469-7081
Scopus -
Author ID -
Google Scholar
URL:https://scholar.google.com.ua/citations?user=_OocWQIAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Web of Science Researcher ID M-1383-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)

Ann Kozachenko
h-індекс у БД Scopus –0; загальна кількість цитувань – 0
h-індекс у БД WoS: - 1 загальна кількість цитувань – 1
URL: https://publons.com/researcher/1901333/ann-kozachenko/
Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс у БД scholar.google - 3 загальна кількість цитувань – 38
URL:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_OocWQIAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
Kozachenko A., Panadiy O., Сhudak L. Applied aspects of distribution of spendings for governing accounts and control. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 4. P. 116-121.

База даних - Web of Science
Імпакт-фактор - 0

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях

Фахові видання:
1. Козаченко А.Ю. Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі. Агросвіт. № 5. 2018. С. 34-41. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16889.pdf
2. Козаченко А.Ю. Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http: //global-national.in.ua/issue-22-2018
3. Козаченко А.Ю. Теоретичне обґрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту. Вісник Хмельницького національного університету. № 5, Том 1(262). 2018. С. 206-212. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18913.pdf
4. Козаченко А.Ю. Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту. Економіка. Фінанси. Право. №5/3. 2019. С. 24-27. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23322.pdf
5. Козаченко А.Ю. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №3. 2019. С.131-134. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22981.pdf
6. Kozachenko A., Chudak L., Yaremchuk N. The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №4. 2019. С. 25-32. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22793.pdf
7. Козаченко А.Ю. Чудак Л.А. Методичні підходи до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 7. 2019. С. 133-140. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23355.pdf
8. Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями. Електронне наукове фахове видання «Економіка та держава». №4. 2020. С. 156-161. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24826.pdf
9. Козаченко А.Ю. Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №4. С. 14-20. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29098.pdf
10. Козаченко А.Ю. Комплексний підхід до організації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства. Ефективна економіка. 2021. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9057
11. Козаченко А.Ю. Доходи суб’єктів господарювання: економічна сутність та класифікація. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2021. № 6. С. 35-43

Міжнародні видання:
1. Козаченко А. Особливості обліку та аудиту платіжних інструментів як основних важелів управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності підприємства. Global Science Center LP «The scientific heritage». №46. 2020. P. 21-34 URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24800.pdf
2. Kozachenko A. Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions. Slovak international scientific journal. № 40, Vol. 3. 2020. P. 23-30. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24824.pdf
3. Козаченко А. Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів. Norwegian Journal of development of the International Science. №42/2020. С. 6-15. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25152.pdf
4. Kozachenko A. Features of accounting valuation of receivables of the enterprise. Slovak international scientific journal. 2020. № 47, Vol. 3. P. 3-10. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27318.pdf
5. Kozachenko A. Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway: Oslo, 2020. № 51, Vol. 4. P. 16-25. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27606.pdf

Тези доповідей:
Kozachenko A. Non-production expenses: its notion and accounting and economic essence. Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф.(Новий Сонч, Польща 26-30 листопада 2019 р.). Польща, 2019. С. 18-21. URL: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/10595/Wo%C5%BAniak%20Dariusz%20%28ed.%29%2C%20Scientific%20Research%20Priorities%20%E2%80%93%202019.pdf?sequence=1

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:

Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Козаченко А.Ю. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 240 с. 10,21 д.а.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:

1. Kozachenko A. Innovative activity in the conditions of economic competition. In: Іnformation and innovative technologies in the turbulence era. 2022. Monograph 60. Р. 249-262.
2. Kozachenko A. Non-cash payment systems in the conditions of digitalization In: Digitalization and information society. Selected issues. Publishing House of University of Technology. Katowice. 2022. Monograph 53. Part 3. Р. 263-277.
3. Polova O., Podolianchuk O, Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Y., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozac enko A., Mashevska A. Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 282 p.
4. 2.Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 291 p.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: аудит, організація і методика аудиту, державний фінансовий контроль та судова експертиза, комп’ютерний аудит.

Стажування:

ТДВ «Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА)» (м. Київ), з 07.11.2016 р. по 23.12.2016 р. (Сертифікат №12 СПК 989395 від 29.12.2016 р.).

Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (м. Київ), з 11 грудня по 22 грудня 2017 р. (Сертифікат № 37/2017).

Особисті дані:
Сусіденко Юлія Валентинівна

E-mail: aktiving@ukr.net

Посада: доцент кафедри аналізу та аудиту

Інформація про освіту:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Спеціальність/спеціальності за освітою: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (рік присудження - 2013, спеціальність - економіка та управління підприємствами), тема дисертації: Конкурентоспроможність підприємств переробної промисловості системи АПК
Вчене звання: доцент (рік присудження - 2016)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років:

Профіль науковця
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0344-9105

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс у БД scholar.google – 1 загальна кількість цитувань – 2
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SZj8H9sAAAAJ

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:

1. Сусіденко Ю.В. Напрями покращення методики внутрішнього аудиту витрат на оплату праці підприємства. Проблеми інноваційного-інвестиційного розвитку. 2019. С. 122-135.
2. Сусіденко Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. С. 12-26.
3. Сусіденко Ю.В. Финансирование инновационной деятельности: анализ существующей ситуации. Colloquium-journal. 2020. С.44-51.
4. Сусіденко В.Т. , Сусіденко Ю.В. Реалії інноваційного розвитку підприємств України. Europinian scientific journal of Economic and Financial Innovation. 2020. С.183-191.
5. Сусіденко Ю.В. Economic problems of audit development in Ukraine and reserves for improving its efficiency. Annali d’Italia. 2021. С.17-21.
6. Susidenko Y., Susidenko V. Development strategy of production enterprises to ensure competitiveness and development of economic systems. Vuzf review. 2021. P.60-68.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій:
1. Сусіденко Ю.В. Маркетингові інструменти та особливості бренд-менеджменту в Україні. Бренд менеджмент; маркетингові технології: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 11 березня 2021 року. 2021. С 251-254.
2. Сусіденко Ю.В. Organization of quality and efficiency control of the use of formed competences. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення: матеріали міжнародної дистанційної науково-практичної конференції. Харків, 23-24 березня 2021 року. 2021. С. 308-314.
3. Susidenko Y. The present stage of development of the national economy. Інноваційна модернізація економікм України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Кременчук, 15-16 листопада 2022 року. 2022. С. 80-85.
4. Сусіденко Ю.В. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг в сучасних кризових умовах. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали Х всеукраїнська науково-практичної конференції. Київ, 1 грудня 2022 року. 2022. С. 191-196.
5. Susidenko Y. Financial stability of enterprises in wartime conditions. Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв, 15-16 березня 2023 року. 2023. С. 108-110.
6. Сусіденко Ю.В. Генеза економічного та соціального компоненту сталого розвитку України в умовах війни. Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: матеріали IІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Кам’янець-Подільський, 14 квітня 2023 року. 2023. С. 133-135.

Сфера наукових інтересів:

- Менеджмент
- Банківська справа
- Внутрішній аудит

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 7 осіб, з них 7 штатних працівників, 1 доктор економічних наук, професор (Здирко Н.Г.), 5 кандидатів наук, доцентів (Мулик Т.О.. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Козаченко А.Ю., Сусіденко Ю.В.) та 1 асистент (Машевська А.А). Кількість викладачів з науковим ступенем на сьогодні становить 86 %.

Колектив кафедри аналізу та аудиту

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Так, успішно захищено докторську дисертацію та отримано диплом доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» Здирко Н.Г. та в 2021 році отримано нею вчене звання професора; отримано вчене звання доцента кафедри – НПП Козаченко А.Ю.

Здирко Н. проходила стажування в Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія) з 1 травня по 31 липня 2020 року. Федоришина Л. стажувалась в університеті «Проф. Доктора Асена Златарова» «Економіка» (м. Бургас, Болгарія) з 01.04.2020 р. по 30.06.2020 р. Ці викладачі пройшли також стажування в Технічному університеті Ілдіз «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення» (м. Стамбул, Туреччина) з 15.05.2022 р. по 15.08.2022 р. Виробниче стажування на підприємстві ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця проходили О. Томчук (2021 р.) та Т. Мулик (2022 р.). Викладачі кафедри також проходили стажування в інших навчальних закладах: Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця - О. Томчук (2022 р.) та Поліський національний університет, м. Житомир - Т. Мулик (2023 р.).

З 19.04.2023 р. по 24.05.2023 р. викладачі кафедри аналізу та аудиту прийняли участь в програмі віртуальної міжнародної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україна щодо досягнення ЦСР», яка реалізовувалася в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус (Проєкт “Transparency. Accountability. Responsibility. Governance. Europe. Trust. Sustainability”) року.

Отримання сертифікатів викладачами кафедри про участь та успішне завершення програми віртуальної міжнародної мобільності

Аудиторний фонд кафедри налічує 181,6 м2. Функціонують 3 навчальних аудиторії для проведення лекційних та практичних занять, які оформлені інформаційними стендами та мультимедійним устаткуванням.

Проведення занять викладачами кафедри

З усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовлено робочі програми у відповідності до навчальних планів підготовки студентів. Розроблено методичні вказівки щодо вивчення дисциплін, проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, складено календарно-тематичні плани вивчення дисципліни, екзаменаційні білети, комплекти контрольних завдань для рубіжного та підсумкового контролю знань.

Викладачі кафедри систематично займаються науковою діяльністю. Наукові дослідження здійснюються в межах тем дисертаційних робіт та ініціативних тем. На кафедрі було зареєстровано дві НДР на тему: «Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах забезпечення економічного зростання АПК» (державний реєстраційний номер 0118U100586, термін завершення - грудень 2022 р.) та «Фінансовий контроль в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0118U100563, термін завершення - січень 2023 р.). Наразі ці теми офіційно завершені та зареєстровано нову НДР на тему: «Перспективи розвитку аналізу та контролю в умовах інституціональних змін» (державний реєстраційний номер 0118U100586, термін завершення - березень 2027 р.)

Здирко Н.Г. д.е.н., професор кафедри, здійснює керівництво аспірантами (Попович С.О., Дриманова Л.М., Шульган М.Я.). У 2021 році відбувся 1 успішний захист кандидатської роботи (Науковий керівник д.е.н., професор Здирко Н.Г. – аспірант Черешневий О.І.).

Аспіранти кафедри аналізу та аудиту

Олександр Черешневий - аспірант кафедри аналізу та аудиту, начальник фінансово-економічної служби Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ.

У 2016 році вступив до аспірантури та докторантури ВНАУ за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. У 2016 р. на Вченій раді Вінницького національного аграрного університету обрано та обґрунтовано тему дисертаційного дослідження «Бухгалтерський облік бюджетних установ в умовах стратегії розвитку системи управління державними фінансами: теорія та практика». В 2020 році перезатверджено тему дисертації у редакції «Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах» та призначено наукового керівника д.е.н., професора кафедри аналізу та аудиту, декана факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г.

Аспірант Черешневий О. на попередньому захисті дисертаційної роботи

Протягом навчання аспірантом повністю виконано програму навчання, відвідано лекційні та практичні заняття, здано заліки та іспити.

Аспірант О. Черешневий під час складання іспитів та заліків

Протягом чотирьох років навчання в аспірантурі та докторантурі ВНАУ, О. Черешневий під керівництвом Н. Здирко, були опубліковані наукові праці у кількості: статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз – 7; публікації за матеріалами наукових конференцій – 8.

27.04.2021 р. в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", м. Київ, відбувся захист дисертації Черешневого О. на здобуття ступеня доктора філософії.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії Олександра Черешневого

Людмила Дриманова - аспірантка кафедри другого року навчання. У 2021 році вступила до аспірантури та докторантури ВНАУ за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. У 2021 р. на Вченій раді Вінницького національного аграрного університету обрано та обґрунтовано тему дисертаційного дослідження «Бухгалтерський облік виробництва та реалізації продукції лісівництва» та призначено наукового керівника Наталію Здирко, доктора економічних наук, професора, декана факультету обліку та аудиту.

Аспірантка Л. Дриманова з науковим керівником дисертаційної роботи д.е.н., професором, деканом факультету обліку та аудиту Н. Здирко

Аспіранткою відвідано лекційні та практичні заняття згідно розкладу занять аспірантів навчального року заочної контрактної форми навчання.

За час навчання в аспірантурі Л. Дримановою опубліковано наукові праці у кількості: статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз – 4; тези доповідей – 7. Прийнято участь в 6 науково-практичних конференціях.

Марія Шульган - аспірантка кафедри другого року навчання. У 2021-2022 навчальному році було обрано та обґрунтовано тему дисертації «Бухгалтерський облік виробництва та реалізації продукції бджільництва», яку затверджено на засіданні Вченої ради ВНАУ та призначено наукового керівника - доктора економічних наук, професора, декана факультету обліку та аудиту Здирко Наталію.

Аспіранткою відвідано лекційні та практичні заняття згідно розкладу занять навчального року аспірантів заочної контрактної форми навчання.

Аспірантки Л. Дриманова та М. Шульган під час складання іспитів та заліків

Базою досліджень у дисертаційній роботі на даний момент виступає навчальна пасіка Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». На базі даної пасіки було досліджено ведення облікових виробничих процесів,  опрацьовано основні форми звітності. З огляду на практичні дослідження на пасіці, запропоновано авторську форму документу задля полегшення систематизації обліку.

Навчальна пасіка ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»

Впродовж 2022-2023 навчального року за результатами наукових досліджень аспіранткою опубліковано 6 наукових праць: у тому числі подано до друку 2 статті у фахові видання, 4 тези доповіді у матеріалах наукових конференцій, взято участь у 6 науково-практичних конференціях.

У 2021 навчальному році обрано та обґрунтовано тему дисертації «Державний контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів», яку затверджено на засіданні Вченої ради ВНАУ та призначено наукового керівника – доктора економічних наук, професора, декана факультету обліку та аудиту Здирко Н. Г.

Протягом 2022-2023 навчального року дистанційно відвідано лекції та практичні заняття згідно розкладу занять аспірантів другого року заочної форми навчання.

Підсумкова атестація аспірантів

Протягом червня 2022 р. – травня 2023 р. взято участь у серії вебінарів щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science Core Collection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та інноваційній діяльності. Впродовж 2022-2023 навчального року за результатами наукових досліджень аспірантом опубліковано 3 наукових праці: у тому числі 1 статтю у фаховому виданні, 2- в зарубіжних, взято участь в 7 науково-практичних конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. В 2021 році - прийнято участь в 9 наукових конференціях, з них 1 міжнародна та 8 всеукраїнських, у 2022 році - прийнято участь у 8 наукових конференціях, з них 4 міжнародних та 4 всеукраїнських.

Участь викладачів кафедри в науково-практичних конференціях

Основні результати наукових пошуків НПП кафедри втілюються в наукових публікаціях. Викладачами кафедри опубліковано: в 2021 р. – 6 статей в зарубіжних виданнях (у тому числі одноосібних – 4 і у співавторстві – 2); 2 – зарубіжні колективні монографії і 1 монографія видана в Україні, 9 статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах: Scopus і Web of Science, 14 фахових статей (у тому числі одноосібних – 9 і у співавторстві – 5), 1 тези доповідей; в 2022 р. – 8 статей в зарубіжних виданнях (у тому числі одноосібних – 3 і у співавторстві – 5); 4 статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах: Scopus і Web of Science, 7 – зарубіжних колективних монографій, 11 фахових статей (у тому числі одноосібних – 11).

Навчальні посібники та монографії видані викладачами кафедри

Кафедра аналізу та аудиту активно співпрацює з науковими установами, органами місцевого самоврядування та управління та навчальними закладами: Національним університетом біоресурсів і природокористування, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» НААН України, Державним університетом «Житомирська політехніка», Поліським Національним університетом, аудиторськими фірмами, державними контролюючими органами, виробничими підприємствами з метою використання передових методів навчання, вивчення практичного досвіду здійснення господарського аналізу та державного та незалежного контролю, впровадження наукових та методичних розробок кафедри у виробництво.

Участь професора кафедри Наталії Здирко в засіданні консультативно-дорадчого органу - аудиторського комітету при Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Щорічно кафедра приймає участь в проведенні наукових студентських конференції, предметних студентських олімпіад, наукових конкурсах тощо.

Студентська наукова конференція

На кафедрі систематично проводиться олімпіада з дисципліни «Статистика». В 2022 р. підготовлено 3 наукові роботи на конкурси, зокрема, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: Фінансова екосистема (Олійник Олена – керівник Мулик Т.О.), Економічна аналітика та статистика (Коломієць Максим – керівник Машевська А.А.) та Конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія» (Головченко Яна – керівник Томчук О.Ф.).

У 2022 році Головченко Яна, студентка 2-го курсу, здобула перемогу в конкурсі Молодь і поліграфія (Керівник – к.е.н., доцент Томчук О.Ф.), який щорічно проводиться на базі Української академії друкарства.

3-4 листопада 2022 року професор кафедри аналізу та аудиту Наталія Здирко і студенти бакалаврату та магістратури спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" (Ангеліна Козлан, Ігор Забродський, Марія Обнявко) та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Марина Чорна, Маргарита Грабовяк) взяли участь в онлайн-конференції "Впровадження останніх розробок у Міжнародних освітніх стандартах (IES)", яка проходила за програмами PULSAR та STARE.

19.05.2023 р. проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, де за секцією «Фінансова екосистема» представлено науковому роботу на тему: «Стан та перспективи розвитку криптовалют в Україні» студенткою Князькою Вікторією (Науковий керівник: Мулик Т.О.), яка за рішенням конкурсної комісії отримала Диплом І-го ступеня.

Участь студентки Князької В. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Захист магістерських робіт здобувачами освіти факультету обліку та аудиту

Кафедра приймала участь у роботі з стейкхолдерами факультету, де обговорюються питання змісту освітніх програм та планів підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», їх фахових компетенцій, забезпечення практичного навчання студентів, майбутнього працевлаштування, тощо.

Систематично кафедра приймає участь в профорієнтаційній роботі та роботі приймальної комісії в якості технічних секретарів.

Зустрічі та засідання з стейкхолдерами факультету

Виховна робота на кафедрі аналізу та аудиту є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки фахівців та спрямована на морально-естетичне, національно-патріотичне та професійно-орієнтоване виховання студентства.

Організація виховного процесу проводиться за напрямами і формами: морально – етичне, національно-патріотичне виховання, естетика та дозвілля, традиційна народна культура, просвітницько–правова, профорієнтаційна робота, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Однією з базових ланок виховної роботи на кафедрі є діяльність кураторів академічних груп, яка націлена на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення знань у процесі навчання.

Куратори груп приймають участь у семінарах, проводять тематичні кураторські години та індивідуальну роботу зі студентами, організовують зустрічі з соціальним працівником психологічної служби, залучають студентів до загально-університетських заходів, урочистостей зі святкування річниці ВНАУ, Дня працівника сільського господарства тощо.

Регулярно відвідуються гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних заходах університету. Студенти відвідують театральні вистави, виставки, презентації, що проводяться у місті.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Вступ до фаху
 • Економічний аналіз
 • Комп'ютерний аудит
 • Контроль і ревізія
 • Контроль публічних закупівель
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Митний пост-аудит
 • Облік і звітність у сфері державних закупівель
 • Облікове-контрольне забезпечення управління публічними закупівлями
 • Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах
 • Організація і методика аудиту
 • Система фінансового контролю
 • Статистика
 • Стратегічний та макроекономічний аналіз
 • Судові експертизи в оподаткуванні
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів (частина 1)
 • Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів (частина 2)

Події у світлинах