logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Emailmach_agri_product@vsau.vin.ua

Кафедру «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» створено в квітні 2002 року. На кафедрі створено матеріально-технічну базу, необхідну для проведення лабораторного практикуму по дисциплінах кафедри – технології конструкційних матеріалів, матеріалознавству, взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань, систем автоматизованого проектування тощо. Відкрито науково-дослідну лабораторію «Гідро- та пневмоприводів», яка відповідає науковому напряму кафедри «Дослідження та удосконалення гідроагрегатів та гідросистем машин сільськогосподарського виробництва».

Майже 10 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету та Національного наукового центру «Інститут механізації та електрофікації сільського господарства» (смт. Глеваха). Провідні підприємства Вінниччини та України віддають перевагу при запрошенні на роботу інженерів-механіків, інженерів-конструкторів саме випускникам інженерно-технологічного факультету, кафедри «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Науковий доробок співробітників кафедри має високу оцінку у науковців та на виробництві. Науковці кафедри плідно співпрацюють з провідними підприємствами України – ВАТ «Брацлав», ПП «Аркона» (м. Вінниця) тощо. За роки існування кафедри виконано одну держбюджетну та п'ять госпдоговірних робіт. Останнім часом значно активізувалася робота по удосконаленню дозуючих гідромеханізмів (насосів-дозаторів) виробництва ПрАТ «Гідросила АПМ». Діяльність науковців кафедри спрямована на підвищення конкурентоспроможності та ефективності насосів-дозаторів типу МРГ, метою чого є вихід продукції ПП «Будгідравліка» на нові ринки в країнах СНД та інших держав.

Веселовська Наталія Ростиславівна

Веселовська Наталія Ростиславівна

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Веселовська Наталія Ростиславівна

E-mail: wnatalia@ukr.net

Посада: Завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, професор

Інформація про освіту:
Вінницький державний політехнічний університет
Кандидат технічних наук, 1999 р.
Доцент 2001 р.
Доктор технічних наук, 2011 р.
Професор 2014 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID: https://orcid.org/
0000-0002-9962-6251

Scopus Author ID: https://www.scopus.com
Researcher ID:
Google Scholar:

Індекс Гірша:

Індекс Гірша (Google Scholar) – 7

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
Nataliia R. Veselovska, Sergey A. Shargorodsky, Larysa E.Nykyforova and etc. Efficiency assessment functioning of vibration machines for biomass processing, Biomass as Raw Material for Production of Biofuels and Chemicals, edited by Waldemar Wójcik, Pawłowska Małgorzata, monograph, 2022, Taylor & Francis Group, London, UK, PP. 53-60, LCCN 2021031137, DOI: 0/1201/9781003177593. PP.53-60.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Манджілевський О.Д. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнар.наук.-техн.конф., м.Дніпро, 16-18 березня. 2021 р. Дніпро, 2021, С.70-75. Математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії.
2. Веселовська Н. Р. Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 1(108). С.91-102.
3. Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я. В., Гнатюк О.Ф. Cучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті .Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020. №4(99). C. 59-66.
4. Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020. №3(98). C.65-75.
5. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ялина О.О., Брацлавець Б.С. Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу . Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 4(111).C.5-13.
6. Iskovich-Lototskyy R. , Veselovska N. , Ivanchuk Y. , Hnatyuk O. Vibration research in mobile agricultural machines. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020. №1(96). С. 28-34.
7. Веселовська Н.Р., Ялина О.О., Янішевський В.Ю. Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськорогосподарських машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 3(110). С.16-23.
8. Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця. 2020. №2(12). C.19-24.
9. Веселовська Н. Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причипної КПП-4.2. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107). С.5–10.
10. Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107). С. 47–53.
11. Веселовська Н.Р.,Зелінська О. В.,Іванчук Я. В., Гнатюк О.Ф. Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин. Техніка, енергетика, транспорт в АПК. Вінниця. 2019. № 1(104). С56–64.
12. Веселовська Н.Р., Склярук О.В. Обґрунтування основних параметрів подрібнювача гілокущільненого саду. Техніка, енергетика, транспорт в АПК. Вінниця. 2019. № 2(105). С. 4–10.
13. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький. 2019. № 2 (271). С. 37– 43.
14. Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. Розробка штамбового струшувача вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2018 . №4(91). С.29– 35.
15. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В.Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2018 . №4(91). С.21– 28.

Наукові публікації в зарубіжних журналах:
1. Veselovska N., Malakov O., Burlaka S. Mathematical modeling of the mower crank mechanism operation depending on speed and power parameters (Математичне моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму косарки в залежності від швидкісних і силових параметрів). The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. VOL 1, No 65 (65).Р. 25-27.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів)

Монографій Підручники, посібники, монографії:
1. Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Теорія різання та інструмент: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.335 с.
2. Веселовська Н.Р.,Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Гідравліка: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.275 с.
3. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування : навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.267 с.
4. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А ., Руткевич В.С., Моторна О.О. Практикум з дисципліни Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020.330 с.
5. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій: монографія. Вінниця:ТОВ «ТВОРИ», 2020. 427с.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)

Член редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК». В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства: 131 - Прикладна механіка, 132 - Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 - Агроінженерія. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет.
Ключова інформація про журнал: ISSN (друк): 2520-6168; DOI: 10.37128/2520-6168; свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації: № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р. Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького національного агарного університету. Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527).

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Підвищення ефективності функціонування верстатних комплексів

Особисті дані
Шаргородський Сергій Анатолійович

E-mail: sergey20@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Інформація про освіту
Вінницький державний технічний університет
Магістр інженерної механіки
Кандидат технічних наук, 2006 рік, 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації «Підвищення ефективності використання сільськогосподарських машин шляхом модернізації системи гідрооб’ємного рульового керування»
Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництв, атестат доцента 12ДЦ № 029127 від 23 грудня 20111.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: 0000-0003-2125-773X
Scopus Author ID: 57200141533
Researcher ID: I-4168-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MIL_gXp348Nie2_Qu3qZYgRcGB4zVA-2ZJfCf1LgmeG9niWXSOb5usG-U57LqsKwm1NKlt0LmrgZ1kjQuQA30A4EIaKjX17whbP1eildS3l0Rgl4oX-AEPf2PPheNkBFC2xuO&user=tydP9HAAAAAJ

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Scopus – 1. Shargorodskiy, Serghiy
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200141533

Індекс Гірша (Google Scholar) - 4
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MIL_gXp348Nie2_Qu3qZYgRcGB4zVA-2ZJfCf1LgmeG9niWXSOb5usG-U57LqsKwm1NKlt0LmrgZ1kjQuQA30A4EIaKjX17whbP1eildS3l0Rgl4oX-AEPf2PPheNkBFC2xuO&user=tydP9HAAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound /
V. Тurych, N. Veselovska, S. Shargorodsky / Eastern European Journal of Enterprise TechnologiesVolume 6/1 (90), – Issue 3-88, – 2017, – P. 60-68/0,89. Scopus. SNIP: 0,558

2. Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission/ M. Ivanov,
O Pereyaslavskyy, S Shargorodskiy, R Hrechko/ Journal of Physics: Conference Series - 1741 (2021) 012051 – p.1-10. Scopus. SNIP: 0,464

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Шаргородський С.А., Іванов М.І. Дослідження роботи системи гідрооб’ємного рульового керування на базі насоса – дозатора МРГ. 01 при попутному навантаженні робочих органів. Вестник НТУУ "КПИ" – Машиностроение. Киев, 2002. Выпуск 42. том 1. С. 187-192.
2. Шаргородський С.А., Іванов М.І. Покращення роботи системи гідрооб'ємного рульового керування на базі насоса - дозатора типу МРГ.01 при дії попутного навантаження. Вибрации в технике и технологиях. Вінниця, 2003. №4(30). С. 73-77
3. Шаргородський С.А., Іванов Н.И., Переяславская О.А., Сорокин В.Л Анализ работы систем рулевого управления в штатном и аварийном режимах. Вибрации в технике и технологиях. Вінниця, 2003. №4(30). С. 78-81
4. Шаргородський С.А., Паламарчук І.П. Обґрунтування параметрів плоского та просторового віброзбудження барабанних машин переробних і харчових виробництв. Вибрации в технике и технологиях. Вінниця, 2006 - №3(45) - С. 73-81
5. Шаргородський С.А., Середа Л. П. Іванов М.І. Подолянин І. М. Удосконалення гичкозбиральних машин шляхом гідрофікації привода переміщення гичкорізального апарата. Промислова гідравліка і пневматика. Вінниця, ВДАУ. 2007. №3 (17). с.84-92
6. Шаргородський С.А., Липовий І.Г. Янович В.І. Кінематичні та енергетичні характеристики вібраційно-планетарної машини Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця, ВДАУ. 2008. №2(51), с. 22-25
7. Шаргородський С.А., Іванов М.І. Подолянин І.М. Руткевич В.С. Обґрунтування параметрів ножового механізму блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів. Техніка і технології АПК – смт. Дослідницьке, ДП «УкрЦВТ». 2011. №11(26). с. 10-13
8. Шаргородський С.А., Переяславський О.М., Моторна О.О. Сучасні тенденції розвитку систем гідрооб’ємного рульового керування. Промислова гідравліка і пневматика. Вінниця, ВНАУ. 2011. №4 (34) - с.84-89
9. Шаргородський С.А., Іванов М.І., Руткевич В.С., Подолянин І.М. Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантаженні консервованих кормів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2011. №9. С. 51-60
10. Шаргородський С.А., Гунько А.С. Моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму привода гичко різальної машини. Зб. наукових праць ВНАУ. 2012. № 10 т.2 (59)
11. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Гавенко В.В., Міщук О.М. Моделювання привода маніпулятора машини для порційної видачі кормів. Промислова гідравліка і пневматика. 2012. № 2 (36)
12. Подолянин І.М., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Математична модель привода механізму блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів. Промислова гідравліка і пневматика. 2012. № 2 (36)
13. Шаргородський С.А., Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М. Силові характеристики механізму регулювання кута похилого диска регульованого аксіально-поршневого насоса. Техніка енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(85). С.37-42
14. Шаргородський С.А., Гунько І.В., Іванов М.І. Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів. Техніка енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(90). С.98-103.
15. Калетнік Г.М., Шаргородський С.А., Браніцький Ю.Ю. Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби. Техніка енергетика, транспорт АПК. 2018. №3(102). С.11-21
16. Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (107). С. 47-53
17. Шаргородський С.А., Янішевський В.Ю., Ялина О.О. Огляд технологій та технологічних засобів для заготівлі сінажу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3 (110).
18. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Брацлавець Б.С., Ялина О.О. Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 4 (111) / 2020, с. 5 – 13
19. Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 4 (111) / 2020, с. 5 – 13
20. Гунько І.В., Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 1 (112) / 2021, с. 113 – 125
21. Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Видмиш А. А., Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 2 (295). с. 130-138.
22. Serhiy Shargorodskyi, Volodymyr Rutkevych, Vadym Zakrevskyi. Modeling of Working Processes of an Adjustable APN Type PVC 1.85 Taking Into Account Parametric Oscillations. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2021. Вип. 4(35). с.
23. Serhiy Shargorodskyi, Volodymyr Rutkevych. Influence of physical and mechanical properties of stem feed and design of the working body on the drive power of the cutting mechanism. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 2. C. 38-49.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів)
1. Гідравлічні приводи гичкозбиральних машин: Монографія. Гунько І.В., Гунько А.С., Подолянин І.М., Шаргородський С.А. Вінниця: 2020. 180 с.

2. Математичне моделювання новітніх технологічних систем: Монографія. Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. – Вінниця: 2021. – 193 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказати назву та кількість друкованих аркушів)

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1. Привод робочих органів коренезбиральної машини: Патент України 32709 А, 2001, 15.02.2001
2. Гідрооб’ємний рульовий механізм: Деклараційний патент на винахід 65410 А – 15.03.2004, бюл. №3
3. Механізм для відрізання і вивантаження силосу і сінажу: Деклараційний патент на корисну модель. № 67046 А 01D 87/00 Опубліковано 25.01.2012
4. Вила для вивантаження силосу і сінажу: Деклараційний патент на корисну модель. № 68664 А 01D 87/00 Опубліковано 10.04.2012
5. Пристрій для визначення сили різання консервованих кормів: Деклараційний патент на корисну модель. № 71741 G 01 L 5/16 Опубліковано 10.07.2012
6. Пристрій для визначення сили різання консервованих кормів: деклараційний патент на корисну модель. № 74657 G 01 L 5/16 опубліковано 12.11.2012
7. Гідравлічна схема привода блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів: деклараційний патент на корисну модель. № 74257 E 02 F 9/22 опубліковано 25.10.2012
8. Механізм для відрізання силосу і сінажу: Деклараційний патент на корисну модель. № 74199 А 01D 87/00 Опубліковано 25.10.2012
9. Пристрій для захвату контейнерів: Деклараційний патент на корисну модель. № 74582 Опубліковано 12.11.2012
10. Доочисник головок коренеплодів із коливальним приводом робочих органів: Деклараційний патент на корисну модель. № 78728 Опубліковано 25.03.2013

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
1. Авторські права на комп’ютерну програму «Harvesting Сereals Optimization v.1.5» («Harvesting cereals v.1.5»)
2. Авторські права на комп’ютерну програму «Hydraulic System Construction v.1.0»
3. Авторські права на комп’ютерну програму «Harvesting Сereals Optimization v.1.1.5» («Harvesting cereals v.1.0»)

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)

Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проєктів

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.004

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Янішевський Василь Юрійович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 - галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів системи гідравлічних приводів із синхронізацією робочих органів»

2. Ящук Євгеній Валерійович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 - галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів гідравлічних приводів складання широкозахватних сільськогосподарських машин»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
- дослідження роботи гідрооб’ємних систем рульового керування;
- математичне моделювання гідравлічних приводів робочих органів сільськогосподарських машин.

Особисті дані
Яропуд Віталій Миколайович

E-mail: yaropud77@gmail.com

Посада: Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Інформація про освіту
Вінницький державний аграрний університет
Магістр з механізації сільського господарства
Кандидат технічних наук, 2016 рік, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації «Обґрунтування конструкційно-режимних параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень».
Доцент кафедри сільськогосподарських машин, атестат доцента АД 000956 від 05.07.2018 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID: 0000-0003-0502-1356
Scopus Author ID: 57200080331
Researcher ID: I-4182-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=eg4ENaoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Індекс Гірша:
Scopus – 4. Yaropud Vitalii, Yaropud Vitaliy
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200080331

Web of Science – 3. Yaropud Vitalii, Yaropud Vitaliy
https://publons.com/researcher/1929821/vitalii-yaropud/

Індекс Гірша (Google Scholar) – 7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eg4ENaoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Kobets A., Naumenko M., Ponomarenko N., Kharytonov M., Velychko O., Yaropud V. Design substantiation of the three-tier centrifugal type mineral fertilizers spreader. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 53. №3. 2017. P. 13-20. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
2. Aliev E., Bandura V., Pryshliak V., Yaropud V., Trukhanska O. Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 54, №1. 2018. P. 95-104. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
3. Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V.V. Research on sunflower seeds separation by airflow. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 56. №3. 2018. P. 119-128. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
4. Paziuk V.M., Liubin M.V., Yaropud V.M., Tokarchuk O.A., Tokarchuk D.M.Research on the rational regimes of wheat seeds drying. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 56. №3. 2018. P. 39-48. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
5. Kobets A.S., Ponomarenko N.A., Kobets O.M., Tesliuk H.V., Kharytonov M.M., Yaropud V.M. Study of fertilizer spreader centrifugal type under field conditions. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 57. №1. 2019. P. 253-260. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
6. Paziuk V.M., Petrova Zh.O., Tokarchuk O.A., Yaropud V.M.Research of rational modes of drying rape seed. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 58, №2. 2019. P. 303-310. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
7. Hrushetsky S.M., Yaropud V.M., Duganets V.I., Duganets V.I., Pryshliak V.M., Kurylo V.L. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 59. №3. 2019. P.101-110. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
8. Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. Optical sensor of harmful air impurity concentration. Przegląd elektrotechniczny, vol. 2021, №. 7, pp. 76-79, 2021. Scopus. SNIP 0,316.
9. Gunko I., Babyn I., Aliiev E., Yaropud V., Hrytsun A. Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system. U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 83, Iss. 2, 2021. P. 297-310. Scopus. SNIP 0,316.
10. Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R. The heap parts movement on the shareboard surface of the potato harvesting machine. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series II. Vol. 14(63) No. 1. 2021. P. 127-140. Scopus. SNIP 0,258.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Пришляк Виктор, Яропуд Виталий. Экспериментальные исследования конструкционно-технологических параметров теплоутилизатора. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. Vol. 17. № 3. P. 342-347.
2. Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Зозуляк О.В. Прийоми локального внесення добрив. «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2016 р. Вип. 3 (83). С. 59-62.
3. Пономаренко Н.О., Ільченко В.Ю., Яропуд В.М., Усенко А.І. Аргументація середньої відстані пробігу пересувних засобів технічного обслуговування машин. «Техніка, енергетика, транспорт АПК».. Вінниця. 2016. №3 (95). С. 63-66.
4. Любін М.В., Токарчук О.А., Яропуд В.М. Особливості роботи крутопохилених гвинтових транспортерів при переміщенні зернової продукції «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2016. №3 (95). С. 235-240.
5. Деркач О.Д., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Волошин С.В. Пристосованість конструкцій трактора до операцій технічного обслуговування і зберігання. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2016. №4 (96). С. 31-36.
6. Irina Hunko, Victor Prishliak, Vitaliy Yaropud, Yuriy Branitskyy. Three-pipe concentric heat exchanger for sty. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. № 3. P. 33-37.
7. Кобець А.С., Науменко М.М., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М. До питання створення машини для внесення мінеральних добрив. «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2017 р. Вип. 1 (84). С. 64-67.
8. Ільченко В.Ю., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., А.С. Бондаренко Дослідження першочерговості постановки тракторів на зберігання. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2017. №2 (98). С. 49-55.
9. Ролдугін М.І., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Сидоренко Р.М. Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. №2 (98). С. 40-43.
10. Науменко М.М., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Яременко С.С. Створення машини з підвищенню рівномірністю внесення мінеральних добрив. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. №2 (98). С. 28-33.
11. Elchin Aliev, Pryshliak Viktor, Yaropud Vitaliy. Research of physical and mechanical properties of oilseed crops. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. № 3. P. 103-108.
12. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному потоці. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. №2 (97). С. 19-23.
13. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Результати чисельного моделювання процесу роботи блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2017. 4 (99) С. 18-23.
14. Яропуд В.М. Теплоутилізатор для тваринницьких приміщень. “Вібрації в техніці та технологіях”. Вінниця. 2017. 4 (87). С. 124-128.
15. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Драчов А.В. Фізико - математична модель руху насіння по лопаті барабана вібродозатора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. № 27. С. 97-104.
16. Яропуд В.М. Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вітродвигуна. “Вібрації в техніці та технологіях”. Вінниця, 2018. 1 (88). С. 20-24.
17. Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. The centrifugal type mineral fertilizers spreader. «Вібрації в техніці та технологіях». Вінниця, 2018. 1 (88). С. 32-37.
18. Яропуд В.М. Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2018. 1 (100). С. 55-61.
19. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. Фізико-математичний апарат сипкого матеріалу із вібруючим решетом. “Вібрації в техніці та технологіях”. 2018. № 3 (90). С. 5-10.
20. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Іванченко О.В. Установка для виготовлення паливних брикетів. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2018. № 4 (103). С. 69-74.
21. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Костеніков О.О. Автоматизована система керування технологічним процесом доїння. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2019. №3 (106). С. 5-12.
22. Яропуд В.М., Токарчук О.А. Теоретичне обґрунтування конструк-тивних параметрів молочного фільтру. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2019. № 3 (106). С. 87-94.
23. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника. «Вібрації в техніці та технологіях». 2019. № 1 (92). С. 40-47.
24. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Визначення фракційного складу насіння за фотозображенням. «Вібрації в техніці та технологіях». 2019. № 3 (94). С. 102-109.
25. Яропуд В.М., Волик Б.А. Обґрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу. «Вібрації в техніці та технологіях». 2019. № 4 (95). С. 56-64.
26. Яропуд В.М. Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. №1 (108). С. 23-32.
27. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Бабин І.А. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини. «Вібрації в техніці та технологіях». 2020. №1 (96). С. 5-19.
28. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Білоус І.М. Обґрунтування складу енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату в свинарських приміщеннях. «Вібрації в техніці та технологіях». 2020. №2 (97). С. 129-137.
29. Купчук І.М., Яропуд В.М., Телекало Н.В., Граняк В.Ф. Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. №3 (110). С. 51-63.
30. Грушецький С.М., Яропуд В.М. Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. №2 (109). С. 23-39.
31. Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Лепеть Є.І. Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. №3 (110). С. 95-102.
32. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Моделювання відрізання картопляного вороху лезом леміша. «Вібрації в техніці та технологіях». 2020. №3 (98). С. 85-94.
33. Грушецький С.М., Яропуд В.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1 (100). С. 143-155.
34. Яропуд В.М., Дацюк Д.А. Шляхи удосконалення висівного
апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1 (100). С. 156-166.
35. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Бабин І.А., Буйницький О.І. Результати випробування тестера доїльних установок v. 2.0. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2021. №1 (112). С. 4-14.
36. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів і машин в Україні і за кордоном. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2021. №1 (112). С. 126-136.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1) Мобільний роздавач-змішувач кормів. №126951. 10.07.2018.
2) Мобільний кормороздавач. №127354. 25.07.2018.
3) Підвісний кормороздавач. № 127356. 25.07.2018.
4) Біогазовий реактор. № 127444. 25.07.2018.
5) Мобільний кормороздавач. № 128759. 23.03.2018.
6) Біогазовий реактор. № 133543. 10.04.2019.
7) Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби. № 133550. 10.04.2019.
8) Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби. № 133545. 10.04.2019.
9) Тритрубний теплоутилізатор. № 133549. 10.04.2019.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем)
Керівник прикладного дослідження «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України. № держреєстрації 0121U108589. Терміни виконання: 2021-2023. За рахунок коштів державного бюджету.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця
1. «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності, як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій», керівник д.е.н., проф. Калетнік Г.М. Прикладне дослідження. № держреєстрації 0121U109443. Терміни виконання: 2021-2022. За рахунок коштів державного бюджету.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК». В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства: 131 - Прикладна механіка, 132 - Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 - Агроінженерія. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет.
Ключова інформація про журнал: ISSN (друк): 2520-6168; DOI: 10.37128/2520-6168; свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації: № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р. Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького національного агарного університету. Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527).

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Дацюк Дмитро Анатолійович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 - галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів висівного апарату селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур».

2. Мазур Ігор Михайлович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 - галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату у тваринницьких приміщеннях;
- вплив параметрів мікроклімату на фізіологічний стан тварин та птиці;
- розробка й удосконалення систем вентиляції у тваринницьких приміщеннях з використанням відновлюваних джерел енергії.

Особисті дані
Руткевич Володимир Степанович

E-mail: v_rut@ukr.net

Посада: Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Інформація про освіту
Вінницький державний аграрний університет
Спеціаліст з машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
Спеціаліст з менеджменту організацій.
Кандидат технічних наук, 2017 рік, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації «Обґрунтування параметрів cистеми гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів».
Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, атестат доцента АД 005441 від 26.11.2020 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
ORCID: 0000-0002-6366-7772
Scopus Author ID: 57200140908
Researcher ID: I-4443-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MWbsMPkAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша:
Scopus – 2. Rutkevych, Volodymyr
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200140908
Web of Science – 1. Volodymyr Rutkevych
https://publons.com/researcher/1929601/volodymyr-rutkevych/

Індекс Гірша (Google Scholar) – 4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MWbsMPkAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Тurych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound. Eastern-European Journal of Enterprise technologies. 2017 Vol. 6/1(90). P. 60–68. Scopus. SNIP: 0,558
2. Тurych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. Investigation of the process smoothing with ultrasonic. Eastern-European Journal of Enterprise technologies. 2018. Vol. 3/1(93). P. 22–33. Scopus. SNIP: 0,558
3. Ivanov M.I., Rutkevych V.S., Kolisnyk O.M., Lisovoy I.O. Research on the block-portion separator parameters influence on the adjustment range of operating elements speed. INMATEH - Agricultural Engineering. 2019 Vol. 57/1. P. 37–44. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
4. Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. Optical sensor of harmful air impurity concentration. Przegląd elektrotechniczny, vol. 2021, №. 7, pp. 76-79, 2021. Scopus. SNIP 0,316.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Іванов М.І., Руткевич В.С. Оцінка конкурентоспроможності блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів нової конструкції Промислова гідравліка і пневматика. 2015. №1(47). C. 76–84.
2. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Експериментальний стенд для дослідження системи гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №1 (51). C. 77–84.
3. Турич В.В., Руткевич В.С. Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №4(54). C. 71–76.
4. Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №2(85). C. 51–58.
5. Турич В.В., Руткевич В.С., Янішевський В.Ю. Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №1(55). C. 52–57.
6. Турич В.В., Руткевич В.С. Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(97). C. 119–122.
7. Іванов М.І., Руткевич В.С., Закревський В.П. Апроксимація витратної характеристики золотникового розподільника LS-регуляторів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(98). C. 44–48.
8. Турич В.В., Руткевич В.С. Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). C. 104–107.
9. Руткевич В.С. Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). C. 108–113.
10. Руткевич В.С. Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №4(58). C. 58–64.
11. Руткевич В.С. Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Техніка і технології АПК. 2018. № 4 (103). C. 29–34.
12. Середа Л.П., Руткевич В.С., Зінєв М.В. Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 1 (100). C. 111–123.
13. Руткевич В.С., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М.В. Лісовий І.О. Перспективи використання відкритого програмного комплексу Arduino для вивчення технічних дисциплін. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2018. Вип. 31.
C. 158–164.
14. Руткевич В.С. Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2(101). C. 37–47.
15. Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. Розробка штамбового струшувача вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №4(91). C. 29–35.
16. Rutkevych V.S. Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №3(102). C. 22–27.
17. Руткевич В.С. Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3(106). C. 80–86.
18. Руткевич В.С. Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3(106). C. 18–25.
19. Руткевич В.С. Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2(97). C. 61–71.
20. Руткевич В.С. Результати досліджень процесів видавлювання різі з накладанням ультразвукових коливань на інструмент. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №3(98). C. 32–43.
21. Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №4(111). C. 100–108.
22. Гунько І.В., Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогоспода-рського обладнання Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №1(112).
C. 113–125.
23. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Розрахунок на міцність деформуючих елементів та розробка конструкцій прошивок для обробки з накладанням ультразвуку. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1(100). C. 32–43.
24. Shargorodskyi S, Rutkevych V. Influence of physical and mechanical properties of stem feed and design of the working body on the drive power of the cutting mechanism Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2(113). C. 38–49.
25. Rutkevych V. Investigation of transitional processes in the adaptive system of hydraulic drives of the mechanism for cutting and unloading stalk fodder Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №2(101). C. 107–114.
26. Стаднік М.І., Видмиш А.А., Шаргородський С.А., Руткевич В.С.Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №2(295). C. 130–138.
27. Shargorodskyi S, Rutkevych V., Zakrevskyi V.Modeling of working processes of an adjustable APN type PVC 1.85 taking into account parametric oscillations. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2021. Вип. 4(35). C. 33–43.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1) Гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів. №119067. 10.10.2017.
2) Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладенням ультразвукових коливань. №119067. 11.09.2017.

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
1) Комп’ютерна програма «Hydraulic System Construction v.1.0». №104047. 15.04.2021.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем)
Керівник прикладного дослідження «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України.
№ держреєстрації 0121U108589. Терміни виконання: 2021-2023. За рахунок коштів державного бюджету.

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1.Кушнір Віталій Павлович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 - галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Підвищення ефективності роботи гідравлічного привода робочих органів різака для силосу».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- дослідження та розроблення систем гідрофікації приводів робочих органів сільськогосподарських машин

Особисті дані
Бабин Ігор Анатолійович

E-mail: babyn@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Інформація про освіту
Вінницький державний аграрний університет
Магістр з механізації сільського господарства
Кандидат технічних наук, 2020 рік, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації «Підвищення ефективності роботи системи промивання доїльних установок».
Доцент кафедри сільськогосподарських машин.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pO4DuEUAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша: (Scopus).
Індекс Гірша (Google Scholar).

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. V. Bulgakov, I. Sevostianov, G. Kaletnik, I. Babyn, S. Ivanovs, I. Holovach, Y. Ihnatiev. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. Rural sustainability research. 2020. 44(339). P. 34-45. Scopus. SNIP 0,53.
2. Gunko I., Babyn I., Aliiev E., Yaropud V., Hrytsun A. Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system. U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 83, Iss. 2, 2021. P. 297-310. Scopus. SNIP 0,316.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження впливу кута встановлення робочої грані молотка на зусилля руйнування стеблових матеріалів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 1. С. 29-32.
2. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 2. С. 10-14.
3. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 3 С. 17-21
4. Грицун А.В., Бабин І.А., Сінгасвський В.П. Оптимізація параметрів робочого процесу мобільного подрібнювача – роздавача грубих кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 3. С. 31 -34.
5. Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2. С. 36-40.
6. Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 1. С. 1 87-189.
7. Павленко С.І., Грицун А.В., Бабин І.А. Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №’2. С. 15-23.
8. Мазур В.А., Гунько І.В., Бабин І.А. Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив в грунт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2. С. 5-15.
9. Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2. С. 29-37.
10. Бабин І.А. Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3. С. 5-12.
11. Грицун А.В., Бабин І.А., Севостьянов І.В. Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №4. С. 4-9.
12. Бабин І.А. Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №1. С. 5-13.
13. Севостьянов І.В., Грицун А.В., Бабин І.А. Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №1. С. 29-40.
14. Бабин І.А. Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3. С. 13-18.
15. Бабин І.А. Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №4. С. 89-99.
16. Pryshliak V., Babyn I. Justification of the modes of the milk washing system of he milking installation. Quarterly journal of agri-food industry. 2019. Vol. 19. No. 4. P. 5–12.
17. Пришляк В.М., Бабин І.А. Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2019. № 49. С. 206-212.
18. Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання. Colloquium-journal. 2020. №16. С. 18-21.
19. Гунько І. В., Бабин І.А., Пришляк В.М. Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки. Наукові горизонти. 2020. № 3. С. 44-53.
20. Гунько І. В., Бабин І.А. Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2. С. 111-118.
21. Пришляк В.М., Бабин І.А., Гунько І. В. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2020. №1. С. 102-109.
22. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Бабин І.А. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №1. С. 125-141.
23. Грицун А.В., Бабин І.А. Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2. С. 16-27.
24. Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П., Бабин І.А. Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №3. С. 5-14.
25. A. Hrytsun, I.Babyn. Research of modes of operation of a teat the rubber of variable cross-section. Colloquium-journal. 2021. №10 (97). P. 42-46.
26. Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. Результати випробування тестера доїльних установок v. 2.0. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №1. С. 4-14.
27. Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №2. С. 99-106
28. Бабин І.А. Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2. С. 78-87.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1) Подрібнював грубих кормів. № 201511269. 10.05.2016.
2) Пневмороздавав для риби. № 201511242. 11.07.2016.
3 Планувальник поверхні грунту. № 201610593. 10.04.2017.)
4) Вирівнювач поверхні ґрунту. № 201706354. 11.12.2017.
5) Тритрубний теплоутилізатор. № 201711085. 11.06.2018.
6) Вирівнювач поверхні ґрунту. № 201802199. 25.07.2018.
7) Тритрубний теплоутилізатор. №201811361. 19.11.2018.
8) Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок. № 201909823. 16.09.2019.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- Розробка нових типів очисників для доочищення головок коренеплодів;
- Дослідження режимів роботи вакуумних систем доїльних установок;
- Дослідження систем промивання доїльних установок.

Кафедру «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» створено в 2002 році (наказ № 67 від 5.04.02.) у зв’язку з відкриттям у Вінницькому державному аграрному університеті підготовки фахівців за спеціальністю «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Навчальний процес кафедри забезпечують: 1 доктор наук, 1 професор, 7 кандидатів наук, 4 доцента, 2 старший викладач, 1 асистенти. З 2013 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Веселовська Наталія Ростиславівна. Кафедра є випусковою і проводить підготовку фахівців за освітними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація - «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Випускники орієнтовані для роботи на підприємствах, які випускають машинобудівну продукцію для підприємств та господарств агропромислового комплексу, в науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро з дослідження та розробки новітніх зразків сільськогосподарської техніки, на підприємствах агропромислового комплексу із забезпечення експлуатації наявної техніки.

 

Навчальний процес                                                                Навчальні стенди "FESTO"

На кафедрі викладається 29 дисциплін, які входять до циклу загально-інженерного та спеціально-професійного навчання. Навчальний процес забезпечений необхідним обладнанням для проведення практично-лабораторного практикуму.

На кафедрі функціонує сучасний комп’ютерний клас на 16 робочих місць. Використовується ліцензійне загальносистемне та спеціальне забезпечення - Windows, Microsoft Office, КОМПАС, Т-flex. 

  

Авторські свідоцтва, патенти, науково-методичні розробки кафедри, посібники та монографії

 

 Студенти, які проходять підготовку на кафедрі, володіють знаннями та навичками застосування комп’ютерної техніки в машинобудуванні.

Наші студенти є учасники Всеукраїнських олімпіад, як результат, здобуття числених призових місць.

. 

Обладнання для проведення лабораторних занять

Науково-педагогічний колектив кафедри успішно поєднує навчальну та наукову діяльність, плідно співпрацює із провідними науковими організаціями та підприємствами. За останній рік на кафедрі вийшло з друку 10 методичних розробок, монографія, сім навчальних посібників. Плідні творчі стосунки кафедра має із ВАТ «Брацлав», ТОВ «Агромаш Калина», ТОВ «Краснянське СП Агромаш, ТОВ «Промавтоматика Вінниця, ТОВ «Аграна Фрут Україна» ПРАТ «Гідросила» (м. Кропивницький) та інших. База проведення експериментальних досліджень ТОВ «Агромаш-Калина». База проведення педагогічної практики та проведення теоретичного моделювання Вінницький національний аграрний університет.

Проведення теоретичних досліджень шляхом математичного моделювання гідравлічної системи привода робочих органів технологічної машини

 

Підготовка до експериментальних досліджень  на ВАТ «Агромаш-Калина»

Наукові дослідження співробітниками кафедри виконуються за напрямами «Розроблення та дослідження гідравлічних агрегатів та гідросистем мобільних сільськогосподарських машин» та «Підвищення ефективності функціонування технологічного обладнання».

Робота кафедри по підготовці фахівців має позитивну оцінку з боку роботодавців - стейкхолдерів. Майже десять відсотків випускників продовжили навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету.

Розвиток наукової школи спрямовано на подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок, підготовку кадрів вищої кваліфікації, раціональне і ефективне використання наукового потенціалу, інтеграцію навчального процесу і наукової діяльності, посилення співпраці із закордонними організаціями, науковими установами НАНУ, матеріально-технічне забезпечення, залучення студентської молоді та молодих вчених до науково-дослідницької діяльності тощо.

На кафедрі створені наукові студентські гуртки за різними напрямами діяльності.

Крім того, на кафедрі досить чітко проводиться виховна робота кураторів зі студентами. Це не тільки чергування в гуртожитку, а й відповідальна робота по удосконаленню та впровадженню думки про те, що освітньо-наукові програми ОНП (бакалавр-магістр-аспірант(аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію з огляду на потреби виконання дослідницького проєкту та майбутньої кар’єри) спеціальності 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ - Є НАЙПЕРСПЕКТИВНІШОЮ!

Договори про співпрацю:

Події у світлинах