logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.:
Emailpocess_equipment@vsau.vin.ua

Заснована у 1991 р., до грудня 1997 р. мала назву кафедри загальнотехнічних дисциплін. До її складу входили два професори, шість доцентів, два старших викладачі і два асистенти. З усіх основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, було випущено навчальні підручники з грифом відповідних міністерств, а також типові навчальні програми. З 1997 р. кафедра отримала назву автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів.

Кафедру заснував та до листопада 2007 р. очолював д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Берник Павло Степанович, який створив відому в нашій країні та за кордоном наукову школу з використання вібрацій у технологічних процесах та став засновником і першим головним редактором Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технологіях». З листопада 2007 р. по жовтень 2016 р. кафедру очолював д.т.н., професор Паламарчук Ігор Павлович. З 2009 р. назву кафедри змінено на «Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника». З грудня 2016 р. кафедру очолив к.т.н. Янович Віталій Петрович. У лютому 2019 р. перейменована у кафедру технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв. З липня 2019 року кафедру очолює виконує д.т.н., професор Севостьянов Іван Вячеславович.

Севостьянов Іван Вячеславович

Севостьянов Іван Вячеславович

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані
Севостьянов Іван Вячеславович

E-mail: ivansev70@gmail.com

Посада: завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП: Вінницький політехнічний інститут

Спеціальність/спеціальності за освітою: Технологія машинобудування

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій):
Кандидат технічних наук: рік присудження - 1999 р.; спеціальність – 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском», тема дисертації «Вибропресс с гидроимпульсным приводом для многокомпонентного нагружения порошковых заготовок».
Доктор технічних наук: рік присудження - 2014 р.; спеціальність – 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», тема дисертації «Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв».

Вчене звання:
Доцент кафедри металорізальних верстатів і обладнання автоматизованого виробництва, 2003 р.
Професор кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв, 2015 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
ORCID: 0000-0001-8965-9810
Scopus Author ID: 57221106896
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221106896
Researcher ID: AAP-4410-2021
https://publons.com/dashboard/summary/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=69McRxIAAAAJ&hl=ru

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Sevostianov Ivan h-iндекс Scopus – 1
Sevostianov Ivan h-iндекс Web of Science – 1

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Севостьянов Іван h-iндекс Google Scholar - 9

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science
1. Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ihnatiev Ye, Olt J. Development and examination of high-performance fluidisedbed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research. 18(4), 2020. P. 2391-2409. SNIP 0,473
2. Sevostianov, I. V., Ivanchuk Ya. V., Polishchuk, O. V. Lutsyk, V. L., Dobrovolska, K. V., Smailova S., Wójcik, W., Kalizhanova A. Development of the scheme of the installation for mechanical wastewater treatment. Journal of Ecological Engineering, 2021. Volume 22, Issue 1. P. 20-28. SNIP 0,9.
3. Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. Rural sustainability research 44(339), 2020. SNIP 0,53.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв. Вісник машинобудування та транспорту, 2017. №1. С. 105-113. https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/78/79
2. Севостьянов І.В., Добранюк Ю.В., Бубновська І.А. Розвиток процесів вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів. Вісник машинобудування та транспорту, 2017. №2. С. 150-157. https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/110/101
3. Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами. Педагогіка безпеки, 2017. №2. С. 27-34. https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/42/37
4. Севостьянов І. В. Автоматизація проектування технологічних процесів механічної обробки та складання. Вісник машинобудування та транспорту, 2018. №1 (7). С. 112-120. https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/127/115
5. Грицун А. В., Бабін І. А., Севостьянов І. В. Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2018. №4 (103). С. 4-8. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/wmaS7hnamyWJSNihludG.pdf
6. Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабін І. А. Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. №1 (104). С. 29-39. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/NsDfLs4aitry9vyAtf4M.pdf
7. Гунько І. В., Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. №2 (105). С. 59-65. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/ZDxBxbg9k8yyCE9VOIwE.pdf
8. Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Коц І.В., Севостьянов І.В. Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром. Shipbuilding & Marine Infrastructure / Судостроение и морская инфраструктура, 2018. №2 (10). С. 81-92. http://smi.nuos.mk.ua/archive/2018/2/10.pdf
9. Севостьянов І. В. Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. №3 (106). С. 26-34. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/SPzDBwDsNL6Bz7oFJzmC.pdf
10. Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. Use of criterial synthesis and analysis for modernization of objects of machine building production. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №2 (109). С. 88-96. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/UsdZWOMDj7g7gOKNm8re.pdf
11. Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №3 (110). С. 24-33. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/EBo17j5Y33DILNhBIksC.pdf
12. Севостьянов І. В., Токарчук О.А., Горбаченко А.А. Розробка технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод переробних підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №3 (110). С. 103-116. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/Lqc4ldotjP1GftiDTPlt.pdf
13. Sevostianov I., Kraevsky S. Іntensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №4 (111). С. 80-89. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/yfHFGMCw977lIdLnqP42.pdf
14. Sevostianov I., Pidlypna M. Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №4 (111). С. 90-99. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/tABGqP2ozVCxeTwYTUO0.pdf
15. Sevostianov I., Melnyk O. Elaboration of improved hydroponic installations, Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1 (100). С. 66-75. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/May2021/LVYwtgVn6XoGf4VOCEde.pdf
16. Севостьянов І.В., Мельник О.С., Краєвський С.О., Горбаченко А.А. Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини. Вібрації в техніці та технологіях, 2021. №1 (100). С. 66-79. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/8AvvqAVk4A8pxwucHCyT.pdf
17. Sevostianov I., Tokarchuk O., Pidlypna M. Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2021. №2 (113). С. 15-21. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/June2021/UPp0cYJD2xefE5bmoG86.pdf

Матеріали (тези) міжнародних конференцій
1. Севостьянов І.В. Динамічні процеси у потоку вологого дисперсного матеріалу під час його зневоднення. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин - сучасні досягнення та застосування». Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. - Режим доступу: http://ctam.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=205:8-dinamichni-protsesi-u-potoku-vologogo-dispersnogo-materialu-pid-chas-jogo-znevodnennya-sevostyanov-i-v&catid=49&Itemid=761&lang=ua
2. Севостьянов І.В. Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв. Програма та матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання - запорука іноваційного розвитку харчової промисловості», 2016. С. 52-53.
3. Севостьянов И.В. Установка для осуществления массообменных процессов в биологических удобрениях. Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них». Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. Режим доступу: http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Sevostyanov.pdf.
4. Севостьянов І. В. Моделювання віртуальних виробничих систем [Електронний ресурс]. Тези доповідей XLV науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1115/975.
5. Севостьянов І. В., Нестерук Д.О. Підвищення ефективності процесів віброударного зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс]. Тези доповідей XLV науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1116/976.
6. Севостьянов І. В. Інтенсифікація процесів розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах [Електронний ресурс]. Тези доповідей XLVІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2685/2585.
7. Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс]. Тези доповідей XLVІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2745/2586.
8. Севостьянов І. В. Аналіз схем обладнання для сушіння вологих дисперсних матеріалів. Тези доповідей XLVІІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2018. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4878/3972 .
9. Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Аналіз способів та методів перероблення відходів харчових виробництв з врахуванням їх екологічності та техніко-економічної ефективності. Тези доповідей XLVІІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2018. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5424/4437 .
10. Севостьянов И. В. Сборные шнеки с вставними винтовыми кромками и пластинами. Матеріали VІ міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 13 – 15 вересня 2018 р. Збірник наукових праць. Частина 1. Вінниця: ВНТУ, 2018. С. 55.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Коц І. В., Севостьянов І. В. Математичне моделювання технологічного процесу транспортування вібраційним конвеєром. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019»; Збірник тез. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. С. 246-247.
12. Севостьянов І. В., Я. В. Іванчук, К. О. Коваль, І. А. Зозуляк Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів / І. В. Севостьянов // Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019»; Збірник тез. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. С. 316-317.
13. Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з двокаскадним клапаном-пульсатором. Вібрації в техніці та технологіях». Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції, 23 – 25 жовтня 2019 р. К.: КНУБА, 2019. С. 31-34.
14. Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Манжілевський О. Д. Математична модель динамiки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні ІТММ 2021» (16-18 березня 2021 р.) : збірник доповідей. Дніпро : НМетАУ, 2021. С. 70-75. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.009.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів)
1. Севостьянов І. В. Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2020. 303 с. ISBN 978-617-7789-16-0. 17,61 друк. аркушів.
2. Севостьянов І. В. Процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих дисперсних середовищ : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2021. 184 с. ISBN 978-966-949-795-6. 11,7 друк. аркушів.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
Пат. 123718 UA, МПК E02D 7/10. Навісний інерційний віброударний пристрій для занурення паль / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, О. Д. Манжілевський, І. В. Севостьянов (Україна). – № a 2019 08055 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 20. – 7 с. : кресл.
б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103601. “Компʼютерна програма «Проектний розрахунок футеровки піролізної установки для утилізації відходів»ˮ / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. С. Белзецький, Н. Р. Веселовська, І. В. Севостьянов (Україна); Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Дата реєстрації 02.04.2021 р.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» http://tetapk.vsau.org/uk/pages/editorial-board

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
У 2020 – 2021 рр. був членом спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету К 05.854.02. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».
У 2016 – 2020 рр. був членом спеціалізованої вченої ради Вінницького національного технічного університету Д 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Підлипна Марина Петрівна
Спеціальність: 181 – Харчові технології
Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гіраційного класифікатора сипких матеріалів»

2. Краєвський Сергій Олександрович
Спеціальність: 181 – Харчові технології
Тема дисертації: «Розробка технологічних основ процесів утворення та розділення дисперсних харчових сумішей під впливом ультразвукових кавітаційних впливів»

3. Мельник Олександр Сергійович
Спеціальність: 133 – Галузеве машинобудування
Тема дисертації: «Обґрунтування раціональних конструктивних параметрів та режимів роботи гідропонної установки».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Розробка та дослідження вібраційних масо- і теплообмінних процесів для харчових та переробних виробництв, а також обладнання для їх реалізації.

Особисті дані:

Полєвода Юрій Алікович

E-mail: vinyura36@gmail.com

Посада: доцент

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП
Вінницький національний аграрний університет

Спеціальність/спеціальності за освітою: Механізація сільського господарства»

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій)
Кандидат технічних наук (2013, спеціальність 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв); тема дисертації: «Інтенсифікація первинного очищення гліцерину вібровідцентровими засобами».

Вчене звання (рік присудження) доцент 2017

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: 0000-0002-2485-0611,
Web of Science Researcher ID: X-3470-2018,
Scopus https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=polievoda&st2=&origin=searchauthorlookup,
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kS4Kbk8AAAAJ&hl=uk)

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Індекс Гірша – 2 (Polievoda Yurii)

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Індекс Гірша (Google Scholar) – 5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kS4Kbk8AAAAJ&hl=uk)

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Polyevoda Y. A., Hurych A. J., Kutsyy V. M. Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers. INMATEH – Agricultural Engineering. 2016. Vol. 50. No. 3, pp. 65–72. Scopus, Web of Science. SNIP: 0,584
2. Tsurkan O. V., Gerasimov O. O., Polyevoda Y. A., Tverdokhlib I. V., Rimar T. I., Stanislavchuk O. V. Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 52, No. 2, pp. 69–76. Scopus, Web of Science. SNIP: 0,584
3. Kotov. B., Spirin A., Tverdokhlib I., Polyevoda Y. Theoretical researches on cooling process regularity of the grain material in the layer. INMATEH – Agricultural Engineering. 2018. Vol. 54, No. 1, pp. 87–94. Scopus, Web of Science. SNIP: 0,584
4. Yanovych V., Tsurkan O., Polyevoda Y. Development of the vibrocentric machine for the production of a basic mixture of homeopathic preparations. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2019, Vol. 81. Iss. 2, pp. 13–26. (Scopus) SNIP: 0,232
5. Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation. Czech Academy of Agricultural Sciences, Prague. Research in Agricultural Engineering. 2019. Vol. 65, No. 1. pp. 20–24. (Scopus), Web of Science SNIP: 0,627
6. Yanovych V., Polievoda Y., Duda D. Development of a vibrocentric machine for raw glycerin purification. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2019. Vol. 81, Iss. 4. pp. 17–28. (Scopus) SNIP: 0,232
7. Tokarchuk O., Polievoda Y. Development of new ball safety couplings and justification of the basic technical parameters which ensure the reliability of the technical work. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2020. Vol. 82, Iss. 2. pp. 49–60. (Scopus) SNIP: 0,232
8. Petrova Z., Paziuk V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Special aspects of soybean drying with high seedling vigor. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2021. Vol. 83, Iss. 2. pp. 327–336. (Scopus) SNIP: 0,232
9. Vitalii Yanovych, Pavel Žitek, Hamed Hashemi-Dezaki, Yurii Polievoda Effect of vibration on the rheological properties of glycerin during its purification. Journal of Vibroengineering. JVE International Ltd. 2021.Vol. 23, Iss. 5, pp. 1095–1108. Scopus. SNIP: 0,427

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В. М. Математичне моделювання процесу тепло масообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(97). С. 64–70. http://socrates.vsau.org/repository/blist.php?lang=uk&list_type=2&title=2017ї
2. Барановський В. М., Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №1 (100). С. 24–28. http://repository.vsau.vin.ua/blist.php?lang=uk&id=17&list_type=3&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96
3. Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2 (101). С. 103–108. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/nDmMJOsEZQ7QEaBwjWRY.pdf
4. Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. Increasing the reliability of agricultural machinery work. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Випуск 198. С. 86–90. https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/198.pdf
5. Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. Визначення фізико-механічних параметрів шкаралупи волоського горіха. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 2(93). С.12–17. http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/21053.pdf
6. Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 2 (105). С. 66–74. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/uo3jQGU8xt6J4HvziQrb.pdf
7. Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. Modelling of oily raw material exctraction process. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 3(94). С. 92–101. http://repository.vsau.org/getfile.php/22669.pdf
8. Полєвода Ю. А. Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 3(94). С. 110–117. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27030.pdf
9. Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 3 (106). С. 56–65. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26483.pdf
10. Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. Дослідження сировинної бази вінницької області. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (107). С. 40–46. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/uo3jQGU8xt6J4HvziQrb.pdf
11. Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Вплив показників якості молока на продукти харчування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (107). С. 33–39. http://81.30.162.23/repository/getfile.php/23090.pdf
12. Полєвода Ю. А. Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 4(95). С. 69–75. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23089.pdf
13. Полєвода Ю. А. Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництвах. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1(96). С. 141–148. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/KbQlBhJ7YNPf3RLpoyhS.pdf
14. Соломон А. М. Полєвода Ю. А. Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108). С. 65–74. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25557.pdf
15. Токарчук О. А., Полєвода Ю. А. Дослідження технічних характеристик нових типів муфт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2 (109). С. 113–121. http://repository.vsau.org/getfile.php/25555.pdf
16. Полєвода Ю. А. Дослідження процесу сколювання шкаралупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3, (98). С.111–119. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27217.pdf
17. Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Обгрунтування складу ферментованих продуктів з використанням рослинних наповнювачів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3 (110). С. 126–134. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26483.pdf
18. Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 72–79. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/HoMyW4h7rVz9z7qVMCwb.pdf
19. Полєвода Ю. А. Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С. 94–100.http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27824.pdf
20. Омельянов О. М., Полєвода Ю. А., Замрій М. Перспективи застосування вібрації при різанні матеріалів. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). С.104–114. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/May2021/OpLr8zUdeMblGdCXjMBX.pdf
21. Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 1 (112). С. 1–10. http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/28423.pdf
22. Ольшанський С. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О., Полєвода Ю. А. Наближений спосіб розрахунку зернопотоку в вертикальному циліндричному віброрешеті. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). С. 57–64. http://repository.vsau.org/getfile.php/28424.pdf
23. Polievoda Y. Application of vibration effects in biofuel production. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (102). С. 56–61. http://vibrojournal.vsau.org/en/particles/application-of-vibration-effects-in-biofuel-production
24. Polievoda Y., Solomon А. The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 2 (113). С. 50–56. http://repository.vsau.org/getfile.php/29019.pdf

Матеріали (тези) міжнародних конференцій
1. Polievoda Yurii Innovative teaching as the basis of research activity in the university. Proceedings of international Scientific Conference «Scientific Research Priorities. 2017: theoretical and practical value». Nowy Sacz, Poland, National-Louis University. 2017. P. 79–80. http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/5212/1/Vprovadzhen_humanistych.pdf
2. Перспективи застосування вібраційних ефектів сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв. Тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях» м. Львів 11-12 жовтня 2018 р. С. 89–91. http://81.30.162.23/repository/getfile.php/19549.pdf
3. Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів. Тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях» м. Львів 11-12 жовтня 2018 р. С. 118–120. http://repository.vsau.org/getfile.php/19432.pdf
4. Граничні умови сушіння насіння гарбуза. Тези доповідей XIX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» м. Київ-Голосієво 17-19 жовтня 2018. С. 306–308. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk_tez_17-19_10_19.pdf
5. Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції»: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). Подільський державний аграрно-технічний університет. https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26327.pdf
6. Розробка обладнання для переробки волоських горіхів. «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019 р. C. 299–300. https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_2019_may/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2016-17%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202019.pdf
7. Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив / Матеріали науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПК» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. Харків: ХНТУСГ, 4 квітня 2019 р. С. 222 – 223. https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/molod_2020.pdf
8. Процес переробки волоських горіхів. Матеріали XXVII Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві». Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ». 2019 р. C. 71–72. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20747.pdf
9. Дослідження впливу озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки. Тези доповідей ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченій 119-й річниці з дня народження академіка П. М. Василенка м. Миколаїв 17-18 жовтня 2019 р. С. 141–143. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=21911
10. Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи»: Поліський національний університет 29 травня 2020 р. С. 114–116. http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ProceedingsBS_2020_Ukraine.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1. Пат. 115030 Україна. Вібраційна сушарка. Опубл. 27.03.2017.
2. Пат. 128057 Україна. Вібраційний млин. Опубл. 27.08.2018.
3. Пат. 128837 Україна. Машина для очищення рідкої сировини. Опубл. 10.10.2018.
4. Пат. 128838 Україна. Змішувач сипких мас. Опубл. 10.10.2018.
5. Пат. 131818 Україна. Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини. Опубл. 25.01.2019.
6. Пат. 131864 Україна. Керований вібропривод. Опубл. 11.02.2019.
7. Пат. 132416 Україна. Вібровідцентрова конусна машина. Опубл. 25.02.2019.
8. Пат. 135445 Україна. Обладнання для очищення рідкої сировини. Опубл. 25.06.2019.
9. Пат. 136226 Україна. Горіхокол «ГМК-350». Опубл. 12.08.2019.
10. Пат. 136236 Україна. Інфрачервона вібросушарка. Опубл. 12.08.2019.
11. Пат. 136237 Україна. Інфрачервона вібросушарка. Опубл. 12.08.2019.
12. Пат. 137018 Україна. Обладнання для лущення волоських горіхів. Опубл. 25.09.2019.
13. Пат. 137176 Україна. Обладнання для лущення волоських горіхів. Опубл. 10.10.2019.
14. Пат. 137177 Україна. Обладнання для лущення волоських горіхів. Опубл. 10.10.2019.
15. Пат. 137975 Україна. Обладнання для очищення рідкої сировини. Опубл. 11.11.2019.
16. Пат. 137976 Україна. Обладнання для очищення рідкої сировини. Опубл. 11.11.2019.
17. Пат. 147821 Україна. Спосіб відновлення форми попередньо деформованої листової заготовки. Опубл. 16.06.2021.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії фахового журналу «Вібрації в техніці та технологіях».
Відповідальний секретар і член редакційної колегії фахового журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК».

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Волинець Євгеній Олександрович
Спеціальність: 181 – Харчові технології
Тема дисертації: «Обґрунтування технології та конструктивно-режимних параметрів вібраційного змішувача харчових сумішей»

2. Ревва Віктор Юрійович
Спеціальність: 181 – Харчові технології
Тема дисертації:: «Дослідження процесу високотемпературної мікронізації бобів та круп».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Використання вібраційних ефектів у харчових і переробних виробництвах

Особисті дані
Кравець Світлана Миколаївна

E-mail: swkravec2017@gmail.com

Посада: асистент

Інформація про освіту
ВПІ - інженер-механік машинобудування

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця https://orcid.org/0000-0002-1778-9111

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв Техніка, енергетика, nранспорт АПК. 2016. №2. С. 37–40. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25805.pdf
Розробка енергоефективного твердопаливного котла з системою автоматизованого регулювання. Техніка, енергетика, nранспорт АПК. 2017. №3. С. 140–145. http://nbuv.gov.ua/UJRN/tetapk
Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини. Техніка, енергетика, nранспорт АПК. 2018. №3. С. 70–76 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24358.pdf
Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions, Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3 (110). С. 24–33 http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/EBo17j5Y33DILNhBIksC.pdf
Use of criterial synthesis and analysis for modernizationof objects of machine building production. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2 (109). С. 88–96. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/UsdZWOMDj7g7gOKNm8re.pdf

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
Дослідження перспектив використання віброударного гідроприводу у сільськогосподарському виробництві.

Особисті дані:
Цуркан Олег Васильович

E-mail: tsurkan_ov@i.ua; tsurkan_ov76@ukr.net

Посада: директор Відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

Інформація про освіту:
01.09.1991-27.06.1995 рр. - Ладижинський радгосп-технікум, м. Ладижин, Вінницька обл., студент денної форми навчання, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, кваліфікація: технік-механік. За час навчання: член стипендіальної комісії, профорг групи, староста гуртожитку №1.
01.09.1995-27.06.2000 рр. - Вінницький державний аграрний університет, студент денної форми навчання, факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав диплом спеціаліста, кваліфікація: інженер-механік. За час навчання: стипендіат Президента України (1999 р.) за відмінні успіхи у навчанні, зайняті призові місця на олімпіадах, наукову діяльність, сумлінне виконання доручень та творчу ініціативу.
29.09.2000-06.09.2001 рр. - Вінницький державний аграрний університет, магістрант денної форми навчання, факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав диплом магістра з відзнакою.
01.11.2001-12.07.2004 рр. – Вінницький державний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільського виробництва, факультету механізації сільського господарства. За час навчання: достроково завершив роботу над написанням кандидатської дисертації.
Спеціальність «Механізація сільського господарства»
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук - обох дисертацій)
Кандидат технічних наук, 2004, спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, Тема: «Розробка та дослідження енергозберігаючого вібраційного змішувача для внесення преміксів у комбікорми».
Диплом доктора технічних наук, 2020, спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, Тема: «Вібромеханічна інтенсифікація сушіння насіння баштанних культур у процесі післязбиральної обробки».
Вчене звання (рік присудження): Доцент, 2006 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=E_gqwscAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім 'я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Індекс Гірша – 3 (Tsurkan, Oleg V.)
Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено И- індекс)
Індекс Гірша – 5 (Цуркан Олег Васильович / Tsurkan O. / Curkan O.)

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік:
1. Kaletnik, G., Tsurkan, O., Rimar, T., Stanislavchuk, O. Determination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled. 2020. (8). Pp. 50-57.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю. А. Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна. Наукові праці. Національного університету харчових технологій. Том 22 №6, 2016. С.151–156.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/12585.pdf
Цуркан О. В. Полєвода Ю. А. Волинець Є. О. Походай М. В. Особливості конструкції комбінованого змішувача для переробних і харчових виробництв. Вібрації в техніці та технологіях №1 (81), 2016. С. 149-154.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/11604.pdf
Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2017. - № 2 (97). - С. 99-103.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23246.pdf
Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища. Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 1(100). - С. 44-49.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19147.pdf
Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Граничні умови сушіння насіння гарбуза. Зб. тез доповідей XІХ Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17-19 жовт. 2018 р.) / НУБіП України. - Київ, 2018. - С. 306-308.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19450.pdf
Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв. Тези доповідей XVІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Вібрації в техніці та технологіях” (м. Львів, 11-12 жовтня 2018 р.). С. 89-91
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19549.pdf
Цуркан О. В., Омельянов О. М. Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем. Зб. тез доп. XІХ Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки", 17-19 жовт. 2018 р. - Київ, 2018. - С. 18-19.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24897.pdf
Цуркан О. В., Ковбаса В. П. Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости. Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво», 15-16 листоп. 2018 р. - Луцьк: Інф.-вид. відділ Луц. НТУ, 2018. - С. 266-269.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24898.pdf
Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці. “Вібрації в техніці та технологіях” : XVІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 жовт. 2018 р. : тези доп. - Львів, 2018. - С. 113-114.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24899.pdf
Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ, 2020. № 2 (97). С. 5-14.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27577.pdf
Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 148-159.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27712.pdf
Калетнік Г. М., Цуркан О. В. Особливості конструкції вібраційного обладнання для сушіння високовологої насіннєвої сировини. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). С. 5-13
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28319.pdf
Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Граничні умови сушіння насіння гарбуза. XIХ Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки", 17-19 жовт. 2018. Київ, 2018. 2 с.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28758.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
Джеджула О. М., Цуркан О. В. Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця. колект. моногр. - Могилів-Подільський : Могилів-Подільс. технолог.-економ. коледж ВНАУ, 2013. - 232 с., 2 арк.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1.Пат. КМ 105361 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 10.03.2016.
2. Пат. КМ 105978 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 11.04.2016.
3. Пат. КМ 106030 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 11.04.2016.
4. Пат. КМ 106865 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 11.05.2016.
5. Пат. КМ 109847 Україна. Гнучкий спірально-фасонний конвеєр. Опубл. 12.09.2016.
6. Пат. КМ 112296 Україна. Овочерізка. Опубл. 12.12.2016.
7. Пат. КМ 112626 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 26.12.2016.
8. Пат. КМ 115030 Україна. Вібраційна сушарка. Опубл. 27.03.2017.
9. Пат. КМ 116213 Україна. Вібраційний змішувач. Опубл. 10.05.2017.
10. Пат. КМ 122236 Україна. Вібраційна сушарка. Опубл. 26.12.2017.
11. Пат. КМ 122237 Україна. Віброозонуюча сушарка. Опубл. 26.12.2017.
12. Пат. КМ 124005 Україна. Вібраційна сушарка. Опубл. 12.03.2018.
13. Пат. КМ 124870 Україна. Вібраційна сушарка. Опубл. 25.04.2018.
13. Пат. КМ 126546 Україна. Віброозонуюча сушарка. Опубл. 25.06.2018.
14. Пат. КМ 127041 Україна. Вальцьовий верстат. Опубл. 10.07.2018.
15. Пат. КМ 132413 Україна. Вібраційна конвеєрна сушарка. Опубл. 25.02.2019.
16. Пат. КМ 140945 Україна. Вібраційна конвеєрна сушарка. Опубл. 10.03.2020.
17. Пат. КМ 141781 Україна. Тягово-довантажуючий пристрій. Опубл. 27.04.2020.
18. Пат. КМ 142222 Україна. Пристрій для підвищення експлуатації потужності дизельних двигунів. Опубл. 25.05.2020.

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення) - за весь період діяльності
2000 р. - отримав стипендією Президента України для студентів;
2001 р. - премія Президента України для молодих вчених;
2010 р. - отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
2011 р. - відзнака Міністерства аграрної політики та продовольства України, «Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня».

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/lVeb of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії наукових фахових видань «Вібрації в техніці та технологіях» та «Техніка, енергетика, транспорт АПК».

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Член постійної Спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького національного аграрного університету.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD - доктора філософії) в якості офіційного опонента:
1. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи на тему: «Обґрунтування параметрів багатоярусного ударного сепаратора для сепарації насіння ріпаку» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва у дисертанта Богомолова Олексія Олексійовича, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 02.12.2020 р.
2. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів дискового здрібнювача зерна пшениці» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва у дисертанта Ірклієнка Віктора Івановича, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 12.05.2021 р.

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів:
1. Наукове керівництво здобувача Присяжнюка Дмитра Володимировича, який здобув науковий ступень кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Назва дисертації: "Обгрунтування параметрів процесу та розробка віброозонуючого комплексу для сушіння зернової сировини". Дата захисту 12.12.2019 р. у Вінницькому національному аграрному університеті. Диплом кандидата технічних наук ДК № 056300 від 26.02.2020 р., виданий Атестаційною колегією Міністерство освіти і науки України.
2. Наукове керівництво здобувача Горбатюка Руслана Миколайовича, який здобув науковий ступень кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Назва дисертації: "Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів". Дата захисту 15.04.2021 р. у Вінницькому національному аграрному університеті. Диплом кандидата технічних наук від 29.06.2021 р., виданий Атестаційною колегією Міністерство освіти і науки України.

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
1. Назва дисертації: "Обгрунтування параметрів процесу та розробка віброозонуючого комплексу для сушіння зернової сировини". Дата захисту 12.12.2019 р.
2. Назва дисертації: "Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів". Дата захисту 15.04.2021 р.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- застосування вібраційних ефектів в галузях переробних і харчових виробництв, сільськогосподарського машинобудування;
- розробка та впровадження у виробництво технологій обробки сільськогосподарської та харчової сировини, виробів сільськогосподарського машинобудування, що базуються на вібраційній, хвильовій, відцентровій та комбінованій технологічній дії

Особисті дані
Токарчук Олексій Анатолійович

E-mail: tokarchyk08@ukr.net

Посада: доцент, доцент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП
Вінницький державний аграрний університет

Спеціальність/спеціальності за освітою
«Механізація сільського господарства»

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій)
Кандидат технічних наук (2014, спеціальність 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва); тема дисертації: «Обґрунтування параметрів скребкових робочих органів траспортерів-змішувачів концентрованих кормів».

Вчене звання (рік присудження) доцент 2018 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8036-1743
Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/1935129/oleksii-tokarchuk/
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194163502
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hxp19tAAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Індекс Гірша Scopus – 4 (Tokarchuk, O. A.)
Індекс Гірша Web of Science – 3 (Oleksii Tokarchuk)

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Індекс Гірша (Google Scholar) – 7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hxp19tAAAAAJ&hl=uk )

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Tokarchuk O., Polievoda Y. Development of new ball safety couplings and justification of the basic technical parameters which ensure the reliability of the technical work. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2020. Vol. 82, Iss. 2. pp. 49–60. (Scopus) SNIP: 0,232
2. Petrova Z., Paziuk V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Special aspects of soybean drying with high seedling vigor. University Politehnica of Bucharest. Scientific bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2021. Vol. 83, Iss. 2. pp. 327–336. (Scopus) SNIP: 0,232
3. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. 3, pp. 97–100. doi:10.15199/48.2021.03.19 (Scopus та Web of Science) SNIP: 0,432
4. Kuznietsova, I., Bandura, V., Paziuk, V., Tokarchuk, O., Kupchuk, I. (2020). Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process. Agraarteadus, 31 (2). 173–180. doi: 10.15159/jas.20.14 (Scopus, SNIP 0,546) http://agrt.emu.ee/en/
5. Dina Tokarchuk, Natalia Pryshliak, Oleksii Tokarchuk, Kateryna Mazur. Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH - Agricultural Engineering. (Bucharest) Romania. 2020, 61, №.2 339–349. (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732
6. Snezhkin Juriy, Paziuk Vаdym, Petrova Zhanna Tokarchuk Oleksii. Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying (Визначення енергоефективних режимів сушіння насіння ячменю). INMATEH - Agricultural Engineering. (Bucharest) Romania 2020, 61, №.2 183–193. (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732
7. Paziuk, V.M., Petrova, Zh.O., Tokarchuk, O.A., Yaropud, V.M. (2019). Research of rational modes of drying rape seed / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння ріпаку. INMATEH – Agricultural Engineering, (Bucharest) Romania 58, №.2 303–310 (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732
8. Paziuk V.M. Liubin M.V. Yaropud V.M. Tokarchuk O.A. Tokarchuk D.M. (2018). Research on the rational regimes of wheat seeds drying. INMATEH – Agricultural Engineering, (Bucharest) Romania 56, №.3 39–48. (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732.
9. Hevko R.B. Liubin M.V, Tokarchuk O.A. Lyashuk O.L. Pohrishchuk B.V. Klendii O.M. (2018). Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors. INMATEH – Agricultural Engineering, (Bucharest) Romania 55, №.2. 97-104 (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732
10. Pankiv, V. R., Tokarchuk, O. A.(2017). Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural Engineering, (Bucharest) Romania 51, №.1 59–68. (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732
11. Hevko, R.B., Yazlyuk B.O., Liubin, M.V, Tokarchuk, O.A., Klendii O.M., Pankiv V.R. (2017). Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH – Agricultural Engineering, (Bucharest) Romania 51, №.1. 49–58. (Scopus та Web of Science) SNIP 0.732

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Мазур В. А., Любін М. В., Токарчук О. А., Браніцький Ю. Ю. Засоби механізації процесу збирання та подрібнення біоенергетичних культур. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(97). С.129–134. http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/3803.pdf
2. Токарчук О. А. Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). С.84–91. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16474.pdf
3. Матвійчук В. А. Любін М. В., Токарчук О. А., Рубаненко О. О. Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК. Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки Хмельницький. 2017, № 6, Том 2 (267) C.39–43 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19250.pdf
4. Мазур В. А., Любін М. В., Токарчук О. А. Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №1(100) С.5–18. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16476.pdf
5. Любін М. В., Токарчук О. А. Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №4(103) С.57–67. http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/20866.pdf
6. Токарчук О. А. Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №1(92). С.48–55. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20380.pdf
7. Любін М. В., Токарчук О. А. Вплив способу кріплення безстружкових мітчиків на процес витискування різьби. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №2(93) С. 56–61. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22746.pdf
8. Токарчук О. А., Яропуд В. М. Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №3(94). С. 45–51. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22117.pdf
9. Яропуд В. М., Токарчук О. А. Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів молочного фільтру. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3(106) С. 87–94. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22580.pdf
10. Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння релея. Вібрації в техніці та технологіях. 2020р. №1(96). С. 53–60. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25552.pdf
11. Vitalii Komakha, Oleksii Tokarchuk, Mykhailo Zamrii Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2020. №1(108). С. 14–21. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25549.pdf
12. Музичук В.І., Токарчук О. А. Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №1(108). С. 103–110. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25547.pdf
13. Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №1(108). С. 151–160. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25548.pdf
14. Токарчук О. А. Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2(97). С. 108–122. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25559.pdf
15. Токарчук О. А., Полєвода Ю. А. Дослідження технічних характеристик нових типів муфт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2 (109). С. 113–121. http://repository.vsau.org/getfile.php/25555.pdf
16. Токарчук О. А., Купчук І. М. Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №3(98). С. 76–84. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27217.pdf
17. Севостьянов І. В., Токарчук О. А., Горбаченко А. А. Розробка технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод переробних підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3(110). С. 103–116. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/26254.pdf
18. Vasyl Muzychuk, Vitaliy Komaha, Oleksii Tokarchuk, Oleksandr Kukharchuk. Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №4(111). С. 33–47. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27686.pdf
19. Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №4 (111). С. 123–129. http://repository.vsau.org/getfile.php/27685.pdf
20. Ольшанський В. П. Сліпченко М. В. Спольнік О. І., Токарчук О. А. Післяударні коливання квадратичного нелінійного дисипативного осцилятора. Вібрації в техніці та технологіях. 2020р. №4(99). С. 29–39. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27757.pdf
21. Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 1 (112). С. 88–99. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28243.pdf
22. Kupchuk I., Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1(100). С. 32–38. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28435.pdf
23. Грушецький С. М., Яропуд В. М., Токарчук О. А. Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобіві машин в Україні і за кордоном. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №1(112). С. 126–136. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28448.pdf
24. Ivan Sevostianov, Oleksii Tokarchuk, Maryna Pidlypna. Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2(113). С. 15–21. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28981.pdf
25. Рубаненко О. Є., Токарчук О. А. Визначення технічного стану електричних двигунів в умовах неповноти початкових даних. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №3(114). С. 136–148.

Матеріали (тези) міжнародних і всеукраїнських конференцій
1. Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Зозуляк О.В. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха -Київ, 5-28 грудня 2018р. http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/6431/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf
2. Любін М.В., Токарчук О.А., Яропуд В.М. Гідратранспорт в галузях агропромислового виробництва. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха -Київ, 5-28 грудня 2018р. http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/6431/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf
3. Токарчук О.А. Розрахунок і обгрунтування роботи гідравлічного трьохстороннього самоскидного пристою з ручним приводом. XX Міжнародна наукова конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки». м. Миколаїв, 17-19 жовтня 2019 р 148-150
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/43228.pdf?x=1

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1. Пат. 114121 України, МПК A01K 5/00. Підвісний кормороздавач-змішувач / М.В. Любін, О.А. Токарчук, В.Я. Яропуд ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл.: 27.03.2017, бюл. № 6/2017
2. Пат. 115054 України, МПК A01K 5/00, A01K 5/02. Мобільний кормороздавач / М.В. Любін, О.А. Токарчук, В.Я. Яропуд; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл.: 27.03.2017, бюл. № 6/2017
3. Пат. 126073 України, МПК A01B 13/08 (2006.01). Безвідвальний фрезерний плуг / М.В. Любін, О.А. Токарчук, В.П. Янович, опубл.: 10.04.2017, бюл. № 7/2017
4. Пат. 115135 України, МПК A01K 5/00 Рейковий кормороздавач / В.Я. Яропуд, О.А. Токарчук ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл.: 11.06.2018, бюл. № 11/2018
5. Пат. 126951 України, МПК А02К 5/02, А23N 17/00. Мобільний роздавач-змішувач кормів / М.В. Любін, В.Я. Яропуд, О.А. Токарчук ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл.: 2018, Бюл. № 13
6. Пат. 127444 України, МПК C02F 11/04, C02F 1/107. Біогазовий реактор /М.В. Любін, В.Я.Яропуд, Д.М. Токарчук, О.А.Токарчук ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. № 201803681; 2018, Бюл. 14
7. Пат. 133550 України, МПК А01G 3/00. Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби / В.А. Мазур, І.В. Гунько, М.В. Любін, О.А. Токарчук, В.Я.Яропуд ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
8. Пат. 133543 України, МПК C02F 11/04, C02F 103/00. Біогазовий реактор / І.В. Гончарук, М.В. Любін, В.Я. Яропуд, Д.М. Токарчук, О.А. Токарчук ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т.; опубл. 10.04.2019. Бюл. № 7.
9. Пат. 146896 України, МПК C02F 11/04(2006.01). Біогазовий реактор з повітряним підігрівом / Гончарук І.В., Токарчук О.А., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13
10. Авторське свідоцтво № 100458 Україна. Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення» Купчук І. М., Токарчук О. А., Телекало Н. В.
11. Авторське свідоцтво № 100674 Україна. Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0») Купчук І. М., Шаргородський С. А., Телекало Н. В., Токарчук О. А.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії фахового журналу «Вібрації в техніці та технологіях».
Головний редактор фахового журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК».

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента (зазначити кількість та назви дисертацій)
1 – «Розробка та обґрунтування технології і технічних засобів приготування комбікормів в умовах господарства»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Транспортуючі засоби. Розробка транспортера з скребково-секційним робочим органом

Особисті дані
Бурлака Сергій Андрійович;

E-mail: ipserhiy@gmail.com

Посада: Вінницький національний аграрний університет Старший викладач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався кандидат
Вінницький національний аграрний університет

Спеціальність/спеціальності за освітою
інженер-дослідник з механізації сільського господарства

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук - обох дисертацій), посилання на автореферат/автореферати (для докторів наук) (у разі наявності)
2021, доктор філософії з 133- галузевого машинобудування, «Підвищення ефективності використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив» https://vsau.org/assets/images/content/nauka/specradi-n/anotacia-burlaka.pdf

Наукова діяльність та публікаційна активність

Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/Google Scholar* 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4079-4867;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yIIVupwAAAAJ
Researcher ID: L-2790-2018

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс ‒ 2;
https://scholar.google.com/citations?user=yIIVupwAAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.3 цього пункту, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Гунько І.В., П’ясецький А.А., Бурлака С.А. Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2 (97). С.47-51.
http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/3786.pdf
2. Гунько І.В., Ярощук Р.О., Бурлака С.А. Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. №4. С. 123–127.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_4/jrn/pdf/22.pdf
3. Гунько І.В., Єленич А.П., Бурлака С.А. Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. №6 (267). Том 2. С. 246–249.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_6/(267)%202018-6-t2.pdf
4. Гунько І.В., Галущак О.О. Бурлака С.А. Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №3 (102). С. 90–97.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/cgs1KXUxsqudhz7NR0qq.pdf
5. Галущак О.О., Бурлака С.А., Галущак Д.О., Малаков О.І. Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна. Вісник машинобудування та транспорту. 2019. №1 (9). С. 38–43.
https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/153
6. Бурлака С.А., Явдик В.В., Єленич А.П. Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлюваних ресурсів на роботу дизельного двигуна. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №2 (271).
С. 212–220.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=2097
7. Малаков О.І., Бурлака С.А., Михальова Ю.О. Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №5 (277). С. 30-33.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/7-8.pdf
8. Бурлака С.А. Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. №1 (11). С. 11-17.
https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/188
9. Гунько І.В., Бурлака С.А. Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші. The scientific heritage. 2020. № 50. С. 34-38.
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-1-No-50-50-2020.pdf
10. Бурлака С.А. Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану. Сучасний рух науки: X міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Дніпро. 2-3 квітня 2020 р. С. 174-178.
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/04/P-2-1.pdf
11. Бурлака С.А. Робота двигуна Д-240 при використанні біопалива обробленого ультразвуком. Проблеми i перспективи розвитку автомобільного транспорту: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Вінниця 14-15 квітня 2020 р. С. 71-74.
http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2020.pdf
12. Бурлака С.А. Оцінка викидів автотранспорту на основі моделі GREET. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Бердянськ. 22-23 квітня 2020 р. С. 171-172.
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Burlaka-S.A..pdf
13. Бурлака С.А. Удосконалення системи живлення дизельного двигуна для роботи на біопаливі та його сумішах. Science, society, education: topical issues and development prospects: Abstracts of VI international scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine. 10-12 may 2020. С. 205-212.
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
14. Бурлака С.А. Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення. Інноваційні розробки в аграрній сфері: Міжнародна науково-практична конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ». м. Харків. 7-8 травня 2020 р. С. 4-6.
https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/molod_2020.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші: Пат. 125234, Пат. 125234 Україна: МПК F02M, 37/00. № 201705789; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. 4 с.

Перелік наукових проектів, що фінансувалися з державного бюджету, у яких кандидат брав участь в якості виконавця (зазначити: назву проекту, рік його подання, назву фонду/установи/Міністерства)
Виконавець наукової роботи «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» (номер державної реєстрації 0121U108589), що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Термін виконання: 2021-2023 рр.

Сфера наукових інтересів
Енергоефективні технології на транспорті, технології енергетичного машинобудування, технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива

На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, професори, 1 доктор технічних наук, доцент, 3 кандидати технічних наук, доценти, 1 кандидат технічних наук, старший викладач та 2 асистенти.

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв». Спеціальність ліцензована за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», а також за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

На кафедрі функціонує наукова школа, що заснована д.т.н., професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Берником Павлом Степановичем.

Серед наукових напрямків діяльності кафедри варто відзначити: дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі енергоощадних технологічних процесів і машин для переробних і харчових виробництв, сільськогосподарського машинобудування в галузях АПК.

Викладачами кафедри розроблено 44 експериментально-промислові машини для реалізації таких операцій, як зневоднення та фільтрування вологих дисперсних матеріалів, оздоблювально-зачисна та зміцнювальна обробка металоконструкцій, сушіння, перемішування та змішування компонентів сільськогосподарської сировини; обсмаження та іншої теплофізичної обробки поверхні продукції; різання та дроблення сировини. Дані конструкції забезпечують високоінтенсивну обробку, що здійснюється в умовах вібраційного технологічного поля; енергоощадність технологій, низьку пошкоджуваність оброблюваної продукції; досконалість приводу за критеріями енергетичних, амплітудно-частотних характеристик та компактності конструкції.

Розробки пройшли успішну апробацію та були впроваджені у виробництвах АПК, зокрема, у птахорадгоспі «Тульчинський», на Корделівському комбікормовому заводі, ДП «Концерн Хлібпром», ВАТ «Літинський м’ясо-комбінат», ДП «Форт», Вінницькому інструментальному заводі, на фармацевтичному Україно-Іспанському підприємстві «Сперко», Львівській кавовій фабриці «Галка ЛТД», Львівському науково-виробничому підприємстві «Термінал», Обухівському ТОВ «ЮГОВ» та інших підприємствах.

З 2011 р. на кафедрі випускається фаховий журнал «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету за серією: Технічні науки», а з 2015 року – його правонаступник «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Головний редактор журналу – доцент, к.т.н. Токарчук О.А.

Доктори технічних наук Севостьянов І.В., Булгаков В.М. та Цуркан О.В. входять до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва», «Процеси та машини обробки тиском».

Кафедра стала ініціатором та організатором десяти міжнародних, 14 міжвузівських та 20 внутрішньо вузівських науково-технічних та навчально-педагогічних конференцій.

За результатами проведеної роботи «Створення нового покоління енергоощадного обладнання для змішування» доценти кафедри Берник М.П. та Цуркан О.В. стали лауреатами Премії Президента України для молодих вчених.

За участі співробітників кафедри створено три науково-дослідні лабораторії з автоматизації технологічних процесів для переробки сільськогосподарської продукції. Виконувалась держбюджетна науково-дослідна робота за тематикою «Розробка та впровадження вібраційних технологічних машин у галузях виробництва та переробки сільськогосподарської продукції». За результатами науково-дослідної роботи викладачів кафедри підготовлено та захищено чотири докторські та тринадцять кандидатських дисертацій.

Події у світлинах