logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 3, каб.: 3215
Телефон:тел.: (0432) 43-72-30 (315)

Кафедра «Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК» була заснована 2 вересня 2013 року. 

На кафедрі працюють 3 доктори технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 3 асистенти, завідувач лабораторією.

Фахівці кафедри проводять навчальний процес на факультеті механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету, забезпечуючи викладання дисциплін з електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

На кафедрі активно проводяться наукові дослідження, а провідні професори та доценти є науковими керівниками магістрів, аспірантів та здобувачів. За їх участі щорічно видається низка статей, монографій, патентів у галузі електроенергетики та ресурсозбереження.

Матвійчук Віктор Андрійович

Матвійчук Віктор Андрійович

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Матвійчук Віктор Андрійович

E-mail: vamatv50@gmail.com

Посада: д.т.н, професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Інформація про освіту:
Вінницький політехнічний інститут
Інженер-механік за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
Кандидат технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском". Ленінградський ордена Леніна політехнічний інститут ім. М. І. Калініна. Тема дисертації: "Вдосконалення процесу холодного торцевого розкочування на основі аналізу деформівності металів", Доктор технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском". Донбаська державна машинобудівна академія. Тема дисертації: "Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального ротаційного деформування на основі оцінки деформівності металів".
Професор кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК (атестат професора 12ПР № 010793, виданий рішенням Атестаційної колегії від 29 вересня 2015 р., протокол № 4/01-П)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7837-5174
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XrGrrNUAAAAJ

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Matvijchuk, V. A.
h-індекс 1
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506023008

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс 5

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Gundebommu, S.L., Victor, M., Olena, R., Yurii, B.Justification and development of methods building curves boundary deformation of metals. Materials Today: Proceedings, 2021, 38, стр. 3337–3344.
2. Rubanenko, O., Kazmiruk, O., Bandura, V., Matvijchuk, V., Rubanenko, O. Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 4(3-88), стр. 66–79.
3. Mikhalevich, V.M., Matvijchuk, V.A., Egorov, V.P., Kornet, I.F. Isothermal blades rolling. Kuznechno-Shtampovochnoe Proizvodstvo, 1994, (3), стр. 6–9.
4. Matvijchuk, V.A., Egorov, V.P., Mikhalevich, V.M., Pokras, V.D. Analysis of metals deformability during surface parts hardening. Kuznechno-Shtampovochnoe Proizvodstvo, 1993, (10), стр. 10–13.
5. Matvijchuk, V.A., Kornet, I.F., Pokras, V.D. Improvement of cold forging process by rolling of compressor blades on the base of analysis materials deformability. Kuznechno-Shtampovochnoe Proizvodstvo, 1992, (5), стр. 6–10.
6. Vinogradov, L.V., Matviichuk, V.A., Mochalov, S.M. Technological potential of rotational deformation. Soviet forging and sheet metal stamping technology, 1989, (2), стр. 86–91.
7. Egorov, V.P., Kornet, I.V., Kapralov, V.M., Matviichuk, V.A. Optimization of the method of cold rolling of axial-flow compressor blades taking into consideration the fatigue characteristics. Strength of Materials, 1989, 21(5), стр. 665–668.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Матвійчук В. А., Бубновська І. А. Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою «Круг – овал». Обработка материалов давлением. 2015. № 1(40). С. 35-39.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8974.pdf
2. Матвійчук В. А., Бубновська І. А. Аналіз схем технологічного процесу виготовлення компресорних лопаток із застосуванням операції гарячого вальцювання. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №3(95). с. 160-165.
http://repository.vsau.org/getfile.php/23891.pdf
3. Матвійчук В. А., Бубновська І. А., Оцінка деформованості матеріалу криволінійних заготовок при холодному вальцюванні. Техніка, енергетика, транспорт АП. 2017. № 4(99). С. 92- 96.
http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/4025.pdf
4. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3(102). С. 77-84.
http://repository.vsau.org/getfile.php/23494.pdf
5. Матвійчук В.А., Любін М.В., Колісник М.А. Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 4 (103). С. 56-63.
http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/20867.pdf
6. Матвійчук В.А., Гайдамак О.Л., Колісник М.А. Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та технологіях. 2020 р. № 2 (97). С. 90-100.
http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/25565.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
1. В. А. Матвійчук, В. М. Михалевич. Розвиток процесів локального деформування. Монографія. С. 339-363
2. Богуслаєва В. О., Бобиря М. І., Тітова В. А., Качана О. Я. Теорія та практика обробки матеріалів тиском. Запоріжжя, вид. АТ «МоторСіч», 2016. 522 с.
3. Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. Математичне моделювання новітніх технологічних систем. Монографія. Вінниця 2021. 193 с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
1. Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням (Пат. на корисну модель № 122547). Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Бубновська І. А. МПК G01N 3/08, B21B 1/22. - № u 2017 08549; заявл. 21.08.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. - 4 с.
2. Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням (Пат. на винахід №116672). Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. МПК B21D 37/12. - № a 2016 02824; заявл. 21.03.2016 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. - 4 с.

Досвід проведення експертизи

Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік):
1. Експерт Наукової ради МОН, секція 11 «Машинобудування»
2. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
1. Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету .
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 Вінницького національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень):
1. Кучеренко Юлія Сергіївна, спеціальність 132 Матеріалознавство, тема дисертації «Розробка технології холодного газодинамічного нанесення електроізоляційних та електропровідних покриттів»
2. Карпійчук Михайло Федорович, 132 Матеріалознавство, тема дисертації «Формування пар тертя із застосуванням процесів поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: розвиток процесів локального деформування матеріалів на основі оцінки їх деформовності

Особисті дані:
Ярошенко Леонід Вікторович

E-mail: leonid@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Інформація про освіту:
1981–1986 рр. – Львівський політехнічній інститут, механіко-машинобудівний факультет.
Спеціальність «Автомобілі і трактори», кваліфікація «Інженер-механік»;
1997 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.02.03 «Системи приводів».
1999 р. – доцент кафедри «Автоматизації та комплексної механізації процесів переробки та зберігання сільськогосподарської продукції».

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID: 0000-0002-0261-006Х

Індекс Гірша:
Scopus – 2.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208645525

Web of Science – 2.
https://publons.com/researcher/2915496/leonid-yaroshenko/

Індекс Гірша (Google Scholar) – 4
https://scholar.google.com/citations?user=q9WhpRcAAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation. INMATEH Agricultural Engineering Vol. 57, № 1/2019 pp. 233-242. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
2. Semenov A A, Baraban S V., Semenova O.О., Yaroshenko L., Voznyak, O M., Vydmysh A A. Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials. Solid State Phenomena. Trans. Tech. Publications Ltd, 2019, Vol. 291, pp. 28-41. Scopus SNIP:0,44.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Ярошенко Л.В., Купчук І.М., Замрій М.А. Розробка конструкції та дослідження техно-логічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020.-№ 1 (96) -С.-41 - 51.
2. Ярошенко Л.В. Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1 (96) С 71-81.
3. Ярошенко Л.В., Купчук І.М., Замрій М.А. Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційного відцентрово-планетарної обробки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2 (97) С 41-51.
4. Ярошенко Л.В. Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 3 (94) С. 33 - 44.
5. Ярошенко Л.В., Бандура В.М. Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання. Наукові праці Одеська національна академія харчових технологій. 2019. Том 83, вип.. 1:, С.110-116
6. Ярошенко Л.В. Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 1 (92) С. 56 - 66.
7. Ярошенко Л.В. Стадник М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О. Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. Техніка і технології АПК. 2019. № 1 (110) С. 22 - 25.
8. Ярошенко Л.В., Стаднік М.І., Солона Е.В., Чубик Р.В. Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. № 3 (90) С. 117 - 126.
9. Ярошенко Л.В., Стаднік М.І., Омельянов О.М. Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. № 1 (88) С. 68 - 77.
10. Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. № 2 (85) С. 70 - 77.
11. Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами. Техніка енергетика транспорт АПК. 2017. № 3 (98) С. 134 - 139.
12. Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин. Техніка енергетика транспорт АПК. 2017.№ 2 (97) С. 123 - 128.
13. Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Олійник А.І. Сушарка з тепловим насосом Стірлінга. Техніка енергетика транспорт АПК. 2016. № 3 (95) С. 114 - 116.
14. Ярошенко Л.В., Р. Чубик, О. Омельянов, М. Омельянов Стабилизация скорости вибротранспортирования сыпучей зерновой продукции. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin – Rzeszów 2016. Vol.18. No.8. Р. 29-34.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Чубик Р. В., Ярошенко Л.В. Керовані вібраційні технологічні машини: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2011. 355 с. ISBN 978-966-2462-35-7

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1) Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань: пат. № 123617, Україна: МПК МПК A01D E21B 21/06, B65G 27/02, B65G 27/32, B06B 1/16, B01D 21/2, Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. a201911373 заявл. 22.11.2019,. опубл. 28.04.2021 Бюл. № 17.
2) Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань: пат. № 123421, Україна: МПК A01D 25/04, Ярошенко Л.В. a201910089 заявл. 01.04.2021 опубл. 31.03.2021 Бюл. № 13.
3) Керований симетричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації: пат. № 122954, Україна: МПК В06B 1/16, Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Чубик Р.В.. Тригуба А.М. заявл. 24.02.2020 опубл. 20.01.2021 Бюл. № 3.
4) Вібросито для очищення бурового розчину: пат. № 122042, Україна: МПК B02C 19/16, B02C 2/04. Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. 16, 25.08.2020, Бюл. № 16.
5) Конічний вібраційний млин: пат. 122003 Україна: МПК B02C 19/16, B02C 2/04. Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. №, а 2018 06219; заявл. 04.06.2018; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.
6) Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом: пат. 122008 Україна: МПК B02C 19/16, B02C 17/14. Ярошенко Л.В., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О. №, а 2018 07086; заявл. 23.06.2018; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.
7) Вібросито для очищення бурового розчину: пат. 122042 Україна: МПК B02C 19/16, B02C 2/04. Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. №, а 2019 10312; заявл. 11.10.2019; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.
8) Вібраційний сепаратор: пат. 121007 Україна: МПК B07B 1/28, B07B 1/06, B07B 1/40, B07B 1/42. Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. №, а2019 02339; заяв. 11.03.2019; оп. 10.03.2020, Бюл. № 5.
9) Вібраційна сушарка: пат. 121446 Україна: МПК F26B 17/30, F26B 17/26, F26B 3/22, F26B 3/36, Ярошенко Л.В..№, a 2019 03502; заявл. 08.04.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 5
10. Пристрій для вібраційної обробки: пат. 120120 Україна: МПК B24B 31/073 Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. №, а 201710670 заявл. 02.11.20; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19
11. Вібраційна сушарка з інфрачервоними випромінювачами: 119102 пат. Україна МПК F26B 17/26, F26B 17/30, F26B 3/02, F26B 3/092, F26B 3/30 Ярошенко Л.В., Бандура В.М. №, a201709371; заявл. 25.09.2017 опубл. 25.04. 2019 Бюл. № 8.
12. Двох-вальний вібраційний змішувач: 119074 пат. Україна МПК B01F 11/00 Ярошенко Л.В. №, a201703736 заявл. 18.04.2017 опубл. 25.04. 2019 Бюл. № 8.
13. Керований симетричний дебалансний вібропривод направленої дії: 117630 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Скварок Ю.Ю. №, a201700984 заявл. 03.02.2017 опубл. 27.08.2018 Бюл. № 16.
14. Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач: 117408 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Скварок Ю.Ю. №, a201613664 заявл. 30.12.2016 опубл. 25.07.2018 Бюл. № 14.
15. Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами: 116418 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Бандура В.М., Томчук В.В. № a201609034 заявл. 25.08.2016 опубл. 12.03.2018 Бюл. № 5.
16. Керований симетричний дебалансний вібропривод: 113133 С2 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Зрайло Н. М. № a201512896 заявл. 28.12.2015 опубл. 12.12.2016 Бюл. № 23.
17. Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань: 112137 С2 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Мокрицький Р. В., Зрайло Н. М. № a201505483 заявл. 04.06.2015 опубл. 25.07.2016 Бюл. № 14.
18. Керований віброзбуджувач: 111436 С2 пат. Україна: МПК B06B 1/16 Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. № a201501228 заявл. 13.02.2015 опубл. 25.04.2016 Бюл. 8.
19. Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину: 111049 С2 пат. Україна: МПК 65G 27/32, B06B 1/16, B03B 5/02, B01D 21/28, E21B 21/06 Ярошенко Л.В., Болонний В.Т., Чубик Р. В. № a201503544 заявл. 16.04.2015 опубл. 10.03.2016 Бюл. № 5.
20. Вібраційний змішувач: 111003 С2 пат. Україна: МПК B01F 11/00 Ярошенко Л.В. № a201407029 заявл. 23.06.2014 опубл. 10.03.2016 Бюл. № 5.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
Дослідження вібраційних ефектів і технологій та їх застосування для підвищення енергоефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Особисті дані:
Штуць Андрій Анатолійович

E-mail: shtuts1989@gmail.com

Посада: Асистент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Магістр з механізації сільського господарства, та магістр інженер-дослідник з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID: 0000-0002-4242-2100
Researcher ID: L-8803-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Y0pB7vIAAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) – 2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Y0pB7vIAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
Shtuts A., Kolisnyk M., Vydmysh A., Voznyak O., Baraban S., Kulakov P. - Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research: Actual Challenges in Energy & Mining. - 2020. - Vol. 844. - P. 168-181.
Посилання на статтю: https://www.scientific.net/KEM.844.168 Scopus/Web of Science SNIP: 0.29

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Andrii Shtuts, Mykola Kolisnyk, Vita Yavdyk Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces formation., MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 2018. Vol.20. No.1. 19-25.
2. Лисогор В.М., Штуць А.А., Бородянець Я.Г., Шуллє Ю.А. Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вісник Хмельницького національного університету 2014 №2 (211). С. 223-228.
3. Лисогор В.М., Штуць А.А., Бородянець Я.Г., Колісник М.А., Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вінниця. ВНАУ, 2014. № 1(84). С. 125-130.
4. Матвійчук В. А., Штуць А.А., Явдик В. В., Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вінниця. ВНАУ, 2015. № 1(89). С. 27-32.
5. Штуць А.А., Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки., Вісник Хмельницького національного університету 2016 №2 (235). С. 167-171.
6. Штуць А.А., Матвійчук В. А. Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вінниця. ВНАУ, 2016. № 1(95). С. 178-184.
7. Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення., Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вісник Хмельницького національного університету 2018 №2 (276). С. 241-249.
8. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням., Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінниця. ВНАУ, 2018. № 3 (102). С. 77-84.
9. Видмиш А.А., Штуць А.А., Поліпщення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах «Вісник ЛНАУ», серія «Агроінженерні дослідження». 2019. № 23. С. 61-69.
10. Возняк О.М., Видмиш А.А., Штуць А.А. Дослідження графоаналітичного методу визначення стандартних W- параметрів чотириполюсника Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Всеукраїнський науково - технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Вінниця, 2019. -№4 (107) С. 67-78.
11. Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Вісник ХНУ. Технічні науки №1, (281) 2020 С 279-285.
12. Штуць А. А., Служалюк М.О. Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок., Вібрації в техніці та технологіях ВНАУ. № 2, (97) 2020. С122-128.
13. Возняк О. М., Штуць А.А. Розрахунок нестандартних W-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі., Техніка, енергетика, транспорт ВНАУ. № 2, (109) 2020. С138-148.
14. Возняк О. М., Штуць А.А. Дослідження система контролю температури природного газу Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. №3 (110) – 2020. 34–50 С.
15. Штуць А.А. Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d., Вібрації в техніці та технологіях. ВНАУ. № 4, (99) 2020. С101-113.
16. Стаднік М.І., Штуць А.А., Пилипенко О. В. Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. 2021. № 1(112). С. 100 -112.
17. Видмиш А. А., Штуць А. А. Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання Вісник ХНУ. Серія Технічні науки. 2021. №1 (293). С. 113-125.
18. Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М.А. Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Вісник ХНУ. Серія Технічні науки. 2021. №1 (293). С. 104-113.
19. Возняк О.М., Штуць А.А., Замрій М.А. Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів вібраційних машин. Вібрації в техніці та технологіях. ВНАУ. 2020. № 2(101). С. 71-84.
20. Возняк О.М., Штуць А.А., Замрій М.А. Система управління колекторним двигуном Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. 2021. № 1(112). С. 100 -112.
21. Штуць А.А., Чмих К. В. Удосконалення лабораторного стенда для дослідження поршневого компресора за рахунок контуру регулювання тиску на базі програмованого реле LOGO! 12/24 rc в середовищі MATLAB SIMULINK. Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. 2021. № 2 (113). С. 100 -112.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1) Гвинтовий ямокопач. № u 2017 01805. 11.09.2017
2) Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням. № a 2016 02824. 25.04.2018
3) Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань. №1137328. 04.2021

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- процеси та машини обробки металів тиском,
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Особисті дані:
Колісник Микола Анатолійович

E-mail: kolisnik30@gmail.com

Посада: асистент

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
«Обладнання для харчових та переробних виробництв», магістр.
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», магістр.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5502-6556
https://scholar.google.com.ua/citations?user=V9Z-WfcAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Kolisnyk, Mykola
h-індекс -0

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
h-індекс 1

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Shtuts A., Kolisnyk M., Vydmysh A., Voznyak O., Baraban S., Kulakov P. Improvement of stamping by rolling processes of pipe and cylindrical blades on experimental research. Key Engineering Materials. 2020. Vol. 844. P. 168-181.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.844.168

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Любін М.В., Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 4(103)., С. 56-63.
http://tetapk.vsau.org/uk/particles/rozrobka-i-doslidzhennya-procesiv-shtampuvannya-obkochuvannyam-skladno-profil-nih-zagotovok
2. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3 (102). С. 77-84
http://tetapk.vsau.org/uk/particles/doslidzhennya-napruzheno-deformovnogo-stanu-materialu-zagotovok-pri-pryamomu-vitiskuvanni-metodom-shtampuvannya-obkochuvannyam
3. Колісник М.А., Служалюк М.О. Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108). С. 123-133.
http://tetapk.vsau.org/uk/particles/doslidzhennya-metodiki-rozrahunku-i-viboru-tehnologichnih-parametriv-shtampuannya-obkochuvannyam-skladnoprofil-nih-virobiv-z-vikoristannya-komp-yuternogo-modelyuvannya
4. Матвійчук В.А., Гайдамак О.Л., Колісник М.А. Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2(97). С. 90-100.
http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/pidvishennya-sluzhbovih-harakteristik-poverhnevogo-sharu-detalej-shlyahom-zastosuvannya-poverhnevogo-plastichnogo-deformuvannya-i-holodnogo-gazodinamichnogo-napilennya
5. Matviychuk V., Kolisnyk M. Development of the combined technological process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and rotary drawing. Vibrations in engineering and technology. Vibrations in engineering and technology. 2021. № 1(100). P. 111-121.
http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/rozrobka-kombinovanogo-tehnologichnogo-procesu-formuvannya-flanciv-na-listovih-zagotovkah-metodom-shtampuvannya-obkochuvannyam-i-rotacijnoyu-vityazhkoyu
6. Матвійчук В.А., Колісник М.А. Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 1(112). С. 38-45.
http://tetapk.vsau.org/uk/particles/rozrobka-tehnologichnogo-procesu-formuvannya-shirokih-flanciv-na-listovih-zagotovkah-metodom-shtampuvannya-obkochuvannyam
7. A Shtuts., M. Kolisnyk, V. Yavdyk. Іmprovement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces formation. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018. Vol. 20. № 1. Р. 19-25.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16504.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань: пат. 123617 Україна: МПК E21B 21/06, B65G 27/02, B65G 27/32, B06B 1/16, B01D 21/28. Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. /№ a 2019 11373; заяв. 22.19.2019 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 17.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Матеріалознавство

Особисті дані:
Возняк Олександр Миколайович

E-mail: alex.voz1966@gmail.com

Посада: Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Інформація про освіту:
Вінницький політехнічний інститут 1991 р.
«Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури», фах інженер-конструктор-технолог
Кандидат технічних наук 1999 р., Радіовимірювальні прилади, «Розробка методі та засобів вимірювання параметрів потенційно нестійких чотириполюсників»
Доцент кафедри метрології та промислової автоматики, атестат доцента 02ДЦ 011858 від 20.05.2006 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця:
ORCID: 0000-0002-0986-6869
Scopus Author ID: 56826225100
Researcher ID: AAK-8354-2020
GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=HRmTgXEAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56826225100
Кількість публікацій в в Scopus: 10Кількість цитувань в Scopus: 36

Індекс Гірша в Scopus: 3
Web of Science – 2. Voznyak, O.M Voznyak, OleksandrM https://publons.com/researcher/3550921/voznyak-om-voznyak-oleksandr-m/

Індекс Гірша (Google Scholar) – 6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HRmTgXEAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1.Book ChapterVan der Pol Oscillators Based on Transistor Structures with Negative Differential Resistance for Infocommunication System FacilitiesSemenov, A., Semenova, O., Osadchuk, O., .Safonyk, A., Voznyak, O.
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2021, 69, стр. 43–78
2. Book Chapter Research of dynamic processes in the deterministic chaos oscillator based on the colpitts scheme and optimization of its self-oscillatory system parameters Semenov, A., Voznyak, O Osadchuk, O., Semenova, O., ...Rudyk, A., Koval, K. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2021, 48, стр. 181–205
3. Conference Paper Mathematical Model of Microwave Devices on Resonant Tunneling Diodes for Practical Application in Radar and Electronic Systems Semenov, A., Semenova, Voznyak, O O., Rudyk, A., ...Pinaiev, B., Kulias, 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week, UkrMW 2020 - Proceedingsthis link is disabled, 2020, стр. 272–277, 9252673
4. Article Improvement of stamping by rolling processes of pipe and cylindrical blades on experimental research Shtuts, A., Kolisnyk, M., Voznyak, O Vydmysh, A., ...Baraban, S., Kulakov, Key Engineering Materialsthis link is disabled, 2020, 844, стр. 168–181
5. Conference Paper Открытый доступ Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole Semenov, A.A., Voznyak, O.M., Vydmysh, A.A., Semenova, O.O., Baraban, S.V.Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2019, 1210(1), 012125
6. Conference Paper Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems
Semenov, A., Osadchuk, O., Semenova, O., ...Vasilevskyi, O., Voznyak, O.
2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018 - Proceedingsthis link is disabled, 2019, стр. 730–734, 8632046
7. Conference Paper Development of a non-standard system of microwave quadripoles parameters Semenov, A.O., Voznyak, O.M., Osadchuk, O.V., ...Klimek, J., Orazalieva, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineeringthis link is disabled, 2019, 11176, 111765N
8. Article Открытый доступ Statistical express control of the peak values of the differential-thermal analysis of solid materials Semenov, A., Voznyak, O. Baraban, S., Semenova, O., ...Vydmysh, A., Yaroshenko, L.Solid State Phenomenathis link is disabled, 2019, 291, стр. 28–41

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Возняк О.М.,Видмиш А.А., Штуць А.А. Дослідження графоаналітичного методу визначення стандартних W- параметрів чотириполюсника. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №4 (107). С. 67-78.
2. Видмиш А.А.,Возняк О.М., Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №4 (107). С.54-6.
3. Возняк О.М., Колісник М.А. Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму. Вісник ЛНАУ. Серія: Агроінженерні дослідження. №23. 2019. С. 95-99
4. Возняк О.М, Видмиш А.А., Купчук І.М. Бойко Д.О. Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1 (96). С 88-102.
5. Возняк О.М. Видмиш А.А. Замрій М.А Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) Кms. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3 (98). С 25-31
6. Возняк О. М., Штуць А.А. Розрахунок нестандартних W-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі. Техніка, енергетика, транспорт. 2020. № 2 (109). С138-148.
7. Возняк О.М., Штуць А.А 27561Дослідження ситеми контролю температури природного газу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. №3 (110) 2020. 34 С.
8. Возняк О.М. Штуць А.А. Замрій М.А. Система управління колекторним двигуном. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2. С 57-66.
9. Возняк О.М. Штуць А.А. Замрій М.А. Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів для вібраційних машин. Вібрації в техніці та технологіях. 20201. № 2. С 71-84.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
-НВЧ-техніка.
-Електроніка.
-Метрологія і вимірювання.
-Мікропроцесорні системи.
-Інформаційно-вимірювальні системи.
-Автоматика.

Особисті дані:
Гайдамак Олег Леонідович

E-mail: haidamak@vsau.vin.ua

Посада: Доцент

Інформація про освіту:
Вінницький політехнічний інститут.
Інженер механік за спеціальністю –Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти.
Кандидат технічних наук 1994 Процеси та машини обробки металу тиском.
Доцент, 2007 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5116-6017
https://scholar.google.com/citations?user=q9WhpRcAAAAJ&hl=ru

Індекс Гірша (Google Scholar) h-індекс 3 https://scholar.google.com/citations?user=q9WhpRcAAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Matviychuk V. Gaidamak O. Increasing of the durability of details working under repeatable-loads. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1 (96). С. 5-14. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/yVQMstXvrRpvg0K6zyKO.pdf
2. Гайдамак О.Л. Матвійчук В.А., Кучеренко Ю С, Перспективи створення полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2 ( 109 ). С. 105-112. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/RiF4O1XaubLLizqWVZlA.pdf
3. Гайдамак О.Л. Матвійчук В.А., Колісник М.А Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2 (97). С. 90-100. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/JVhqgfchm4BrifpHC5Xn.pdf
4. Гайдамак О.Л Матвійчук В. А. Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3 (98). С 15-24. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/November2020/QU0QFbdrTXhLzyOShENz.pdf
5. Gaidamak O. Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying. Техніка, енергетика, транспорт АПК.. 2021. № 1 (112). С 46-52. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/March2021/ujhOEKMcT6GmYk3P6999.pdf
6. Гайдамак О.Л Матвійчук В. А Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленням. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). С. 126-136. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/May2021/ilP5QUxeqFpY1cVi9lsE.pdf
7. Гайдамак О.Л., Гунько І. В., Паладій М. С. Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (100). С. 126-136. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/mQGciSLfcThnykgKVRK7.pdf
8. Граняк В. Ф. Гайдамак О. Л., Використання дискретного вейвлет аналізу вібро-акустичного сигналу для виявлення асиметрії живлення обертових електричних машин змінного струму. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (100). С. 62-70. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/Aymk97SWgT1RC0BbDAjO.pdf
9. Веселовська Н.Р. Гайдамак О.Л. Карпійчук М. Ф. Кучеренко Ю.С. Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки
Техніка, енергетика, транспорт АПК . 2021. № 2 С. 4-14. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/June2021/eS9KbU62NmfcbGjOi7zM.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)

1. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ З ОСЬОВОЮ ПОДАЧЕЮ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ 89904 Патент опубліковано 12.05.2014, бюл. № 9/2014.
2. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ ПОТОКУ СТИСНУТОГО ГАЗУ 102410 Патент опубліковано 10.07.2013, бюл. № 13/2013
3. ПРИСТРІЙ ДЛЯ РАДІАЛЬНОГО ШТАМПУВАННЯ ФІГУРНИХ ПОВЕРХОНЬ НА ВАЛАХ. 102410 Патент опубліковано 10.07.2013, бюл. № 13/2013.
4. ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ 110552 Патент опубліковано 10.07.2013, бюл. № 13/2013
5. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ З РАДІАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ 110552 Патент опубліковано 12.01.2016, бюл. № 1/2016
6. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З НЕСУЧОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ТРУБИ І РУХОМОГО ПРИСТРОЮ, ЯКИЙ ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ З ПІДВІШЕНИМ ВАНТАЖЕМ. 132080 Патент опубліковано 11.02.2019, бюл. № 3/2019

Сфера наукових інтересів

Напрями наукових досліджень:
Створення функціональних металевих та полімерних покриттів газодинамічним напиленням.
Обробка металів тиском.
Автоматизація і механізація виробничих процесів. 3D-моделювання.

Особисті дані:
Граняк Валерій Федорович

E-mail: titanxp2000@ukr.net

Посада: Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Інформація про освіту:
Вінницький національний технічний університет
Магістр з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу, магістр з менеджменту організації та адміністрування.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
ORCID: 0000-0001-6604-6157
Researcher ID: H-9086-2018
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3C2ruh4AAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) – 7
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3C2ruh4AAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
Vedmitskyi Y.G., Kukharchuk V.V., Hraniak V.F. New non-system physical quantities for vibration monitoring of transient processes at hydropower facilities, integral vibratory accelerations. Przegląd Elektrotechniczny. 2017. № 3. P. 69-72. DOI:10.15199/48.2017.03.17.
Посилання на статтю: http://pe.org.pl/articles/2017/3/17.pdf.
Scopus SNIP: 0.432
Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. Optical sensor of harmful air impurity concentration. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, № 7. P. 76-79. DOI: https://doi.org/10.15199/48.2021.07.15.
Посилання на статтю: http://pe.org.pl/articles/2021/7/15.pdf.
Scopus SNIP: 0.432

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г. Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2 (109). С. 129-137.
2. Граняк В. Ф., Кухарчук В.В., Ведміцький Ю.Г. Удосконалений вихрострумовий метод та засіб вимірювання осьового зміщення ротора гідроагрегату капсульного типу. Вісник інженерної академії України. 2017. № 3. С. 148-153.
3. Граняк В. Ф., Кухарчук В.В. Безконтактний метод вимірювання осьового зміщення ротора електричної машини. Метрологія та прилади. 2017. № 5. С. 18-21.
4. Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Кореляційний підхід до визначення вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі для вібродіагностування гідроагрегатів. Вісник інженерної академії України. 2017. № 4. С.100-105.
5. Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 4. С. 7-14.
6. Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів. Вимірювальна техніка та метрологія. 2019. Вип. 80. № 1. С.5-10.
7. Граняк В. Ф., Кухарчук В.В. Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення. Метрологія та прилади. 2020. № 3. С.32-37

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Люмінофорний засіб індикації перегріву полюсних обмоток електричної машини. Патент на корисну модель 115600 Україна, МПК G01N 11/32 (2006.01). Заявл. 03.10.2016; Опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8.
2. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Люмінофорний безконтактний датчик температури полюсних обмоток електричної машини Патент на корисну модель 116429 Україна, МПК G01N 11/32 (2006.01). Заявл. 24.10.2016; Опубл. 25.05.2017. Бюл. №10.
3. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В.. Система магнітного контролю механічної жорсткості вузла електричної машини. Патент на корисну модель 116646 Україна, МПК G01N 07/00, 07/02 (2006.01). Заявл. 26.12.2016; Опубл. 25.05.2017. Бюл. № 10/2017
4. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Люмінофорний безконтактний засіб вимірювання температури полюсних обмоток електричної машини. Патент на корисну модель 117321 Україна, МПК G01K 11/32 (2006.01). Заявл. 26.12.2016; Опубл. 26.06.2017. Бюл. № 12.
5. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Електромагнітний засіб визначення механічної напруженості у матеріалах конструктивних елементів. Патент на корисну модель 120125 Україна, МПК G01N 27/80 (2006.01). Заявл. 18.04.2017; Опубл. 25.10.2017. Бюл. № 20.
6. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Магніто пружний засіб вимірювання механічної жорсткості конструктивних елементів силових електричних машин. Патент накорисну модель 120911 Україна, МПК G01N 27/80 (2006.01). Заявл. 22.05.2017; Опубл. 27.17.2017. Бюл. №22.
7. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричних машин. Патент на корисну модель 121538 Україна, МПК G01M 01/22 (2006.01). Заявл. 12.06.2017; Опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.
8. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричних машин. Патент на корисну модель 121540 Україна, МПК G01M 01/22 (2006.01). Заявл. 12.06.2017; Опубл. 11.12.2017. Бюл. №23.
9. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Засіб індикації механічної перенапруги у феромагнітних опорних конструкціях. Патент на корисну модель, 123860 Україна, МПК G01M 27/80 (2006.01). Заявл. 02.10.2017; Опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.
10. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Оптичний засіб вимірювання повітряного зазору між ротором та статором гідроагрегату. Патент на корисну модель 126111 Україна, МПК G01R 27/26 G01B 11/14 G01B 7/14 (2006.01). Заявл. 11.12.2017; Опубл. 11.06.2018; Бюл. №11.
11. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Вихрострумовий пристрій вимірювання абсолютного осьового зміщення ротора електричної машини. Патент на корисну модель 127384 Україна, МПК G01M 1/22 (2006.01)). Заявл. 12.03.2018; Опубл. 25.07.2018; Бюл. №14.
12. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Інтелектуальний самокалібрований засіб вимірювання віброприскорення. Патент на корисну модель 129198 Україна, МПК G01M 7/00 (2006.01)). Заявл. 16.04.2018; Опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20.
13. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин. Патент на корисну модель 129338 Україна, МПК G01M 7/00 (2006.01). Заявл. 07.05.2018; Опубл. 25.10.2018; Бюл №20.
14. Граняк В.Ф., Пономаренко В.О., Кухарчук В.В. Система для вимірювання і контролю температур полюсних обмоток ротора обертових електричних машин. Патент на корисну модель 129741 Україна, МПК G01К 11/00 (2006.01). Заявл. 07.05.2018; опубл. 12.11.2018; Бюл. № 21.
15. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В., Мадьяров В.Г. Інтелектуальний самокалібрований дводіапазонний засіб вимірювання віброприскорення. Патент на корисну модель 134347 Україна, МПК (G01М7/00) (2019.01)). Заявл. 17.12.2018; Опубл. 10.05.2019; Бюл. №9.
16. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Фазовий безконтактний засіб вимірювання осьового биття ротора електричної машини. Патент на винахід 119606 Україна, МПК (G01М 1/22, H02K 7/04). Заявл. 20.11.2017; Опубл. 10.07.2019; Бюл. №13.
17. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В., Кацив С.Ш. Стенд для випробування електричних машин. Патент на корисну модель 137513 Україна, МПК H02K 51/00. Заявл. 08.04.2019; опубл. 20.10.2019; Бюл. №20.
18. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин. Патент на корисну модель 139681 Україна, МПК H02K 7/00. Заявл. 05.07.2019; Опубл. 10.01.2020; Бюл. № 1.
19. Граняк В.Ф., Кухарчук В.В., Кацив С.Ш. Система діагностування технічного стану гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС. Патент на винахід 121701 Україна, МПК G01М 7/00. Заявл. 26.06.2018; Опубл. 10.07.2020; Бюл №13.

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Граняк В.Ф. Комп’ютерна програма «Wavelet converter». Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 104705 Дата реєстрації: 20.06.2021

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- метрологія та вимірювальна техніка,
- діагностування обертових електричних машин.

Склад кафедри

До основних тем наукових розробок співробітників кафедри відносяться: «Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем»; «Вдосконалення методів діагностування енергетичного обладнання»; «Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням Smart Grid технологій»; «Синтез систем керування зі змінним складом функціональних вимог»; «Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального ротаційного деформування на основі аналізу механіки формозміни для формування високоякісних заготовок в АПК».

Договори про співпрацю:

Лабораторія 3218

Лабораторія 3214

Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі створено навчальний полігон і 4 навчальні лабораторії:
3223а «Електротехніка та електроніка»
3218 «Електротехнічні системи»
3214 «Електропостачання та автоматизації в АПК»
3210 «Електрообладнання та засобів автоматизації с.-г. виробництва»

Лабораторія 3223а

Лабораторія 3210

На кафедрі ведеться активна навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота, проводяться науково-технічні конференції, семінари, круглі столи.

Новизна та пріоритет наукових досліджень колективу кафедри підтверджені численними авторськими свідоцтвами та патентами; ці результати реалізовані у вигляді теоретичних та прикладних розробок, які отримали високе міжнародне визнання, апробовані та впроваджені на ряді підприємств і установ України та за рубежем, і відображені в статтях, патентах та монографіях.

  

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюються студентські наукові дослідження за напрямками предметних гуртків. Все це надає випускникам конкурентні переваги на ринку праці, та можливість підвищення кваліфікації в магістратурі і аспірантурі.

Події у світлинах