logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра агроінженерії та технічного сервісу

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, навчальні аудиторії: 2327, 2324, 2101, 2102, 2111, 2120, 2118, мод. 14, мод. 15, мод. 9, 3001, 3005; кабінети: 2103, 2104, 2105, 2106, 2320
Emailmaint_serv@vsau.vin.ua

Кафедра агроінженерії та технічного сервісу була створена 8 лютого 2019 року шляхом злиття кафедр експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу, сільськогосподарських машин та двигунів внутрішнього згорання і альтернативних паливних ресурсів.

На кафедрі проводиться наукова робота за напрямами:
• розробка і впровадження комплексу машин для зрізання і переробки чагарників на твердопаливні види палива;
• розробка і дослідження роботи гідроагрегатів в приводах робочих органів;
• дослідження механічних властивостей бобових трав;
• дослідження технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур на конкурентоспроможність;
• захист об’єктів промислової інтелектуальної власності в АПК;
• дослідження процесів поверхневого пластичного деформування
• дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
• розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів.

Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та займають призові місця, виявляють вміння поєднувати набутий теоретичний багаж з практичною діяльністю, демонструють добру підготовку з питань технології вирощування сільськогосподарських культур, агротехнічних вимог до виконання технологічних операцій рослинництва.

Кафедра активно співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природо використання України, Тернопільським державним технічним університетом імені Івана Пулюя, Національним технічним університетом «КПІ», Національним центром «ІМЕСГ», Львівським національним аграрним університетом, Одеським технічним університетом, Вінницьким технічним університетом, Київським транспортним університетом та рядом інших аграрних університетів, впроваджує розроблені машини в господарствах та підприємствах Вінницької області.

Гунько Ірина Василівна

Гунько Ірина Василівна

в.о. завідувача кафедри

кандидат технічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Середа Леонід Павлович

E-mail:

Посада: Професор кафедри агроінженерії і технічного сервісу, Вінницький національний аграрний університет.

Інформація про освіту:
Українська ордена трудового прапора сільськогосподарська академія.
Спеціальність/спеціальності за освітою: Інженер-механік сільського господарства
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат технічних наук, 1986 р., 050305 – Сільськогосподарські машини.
Тема: «Підвищення ефективності процесів збирання цукрових буряків шляхом модернізації бурякозбиральних машин»
Вчене звання: Доцент,1986 р., професор, 1997 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Середа Л.П. Технологія Strip-till в рослинництві. Перспективи впровадження в Україні. Зрошувальне землеробство. ДДАЕУ, 2017 р., с. 104-107.
2. Середа Л.П., Руткевич В.С., Зінєв М.В. Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. 1(100). С.111-122.
3. Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Технологія отримання біопалива з курячого посліду. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2 (101). С. 60-66.
4. Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О. Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 2 (105). С. 25-30.
5. Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 4 (95). C. 108-118
6. Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О. Смуговий підсів трав пасовищ. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108). С. 5-14
7. Середа Л.П., Швець Л.В., Швець О.І. Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3(110). С. 117-125.
8. Середа Л.П., Труханська О.О., Швець Л.В. Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С. 196-197
9. Середа Л.П., Купчук І.М., Ковальчук Д.А., Замрій М.А. Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2021. 1(112). С.152-161
10. Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Обгрунтування параметрів ґрунтообробного агрегату для технології strip-till. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2021. 1(112).
11. Середа Л.П. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Київ-Голосієво, 17-19 жовтня 2018р.
12. Середа Л.П. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань, 17-18 жовтня 2018 р.
13. Середа Л.П. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи». Глухів, Сумський НАУ, 27 вересня 2018р
14. Середа Л.П. ХХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», Миколаїв, МНАУ, 17-19 жовтня 2019 р.
15. Середа Л.П. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». Вінниця, ВНАУ, 19 листопада 2019 р.
16. Середа Л.П. XXI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Харків, ХНТУСГ, 2020.
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи». Вінниця, ВНАУ, 21-22 жовтня 2020 р.
18. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії». Вінниця, ВНАУ, 19-20 листопада 2020 р.
13. Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів)

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Борис М.М. ,Янович В.П. Патент України на винахід №117890. МПК A01D33/08.Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів,НУБіП, №201710987; заявл. 26.02.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл.№19.
2. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Борис М.М. ,Янович В.П. Патент України на винахід №117891 МПК A01D33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів,НУБіП, №201710990; заявл. 26.02.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл.№19.
3. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №117210 МПК A01D23/02. Очисник головок коренеплодів, НУБіП,№201709873; заявл. 12.03.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл.№12.
4. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №117212 МПК A01D17/16. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів,НУБіП, №201710984; заявл. 26.02.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл.№12.
5. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №117213 МПК A01D17/16. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів,НУБіП, №201710989; заявл. 26.02.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл.№12.
6. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №117550 МПК A01D23/02. Очисник головок коренеплодів, НУБіП,№201709874; заявл. 10.04.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл.№15.
7. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №117551 МПК A01D33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів,НУБіП, №201710986; заявл. 26.02.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл.№15.
8. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В.,
Ружило З.В, Бандура В.М., Мельник В.І., Лисиченко М.Л. Патент України на винахід №117892 МПК A01D33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів НУБіП,№ 201710991; заявл. 26.03.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл.№19.
9. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент на винахід №117893 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів МПК A01D33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів НУБіП,№ 201710992; заявл. 26.03.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл.№19.
10. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Борис М.М., Янович В.П. Патент України на винахід №118322, МПК A01D33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів. НУБіП, № 201710995; заявл. 25.05.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл.№24.
11. Середа Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З.В., Бандура В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. Патент України на винахід №119499 МПК A01D23/02. Очисник головок коренеплодів, НУБіП,№201709871; заявл. 25.01.2018; опубл. 25.06.2019, Бюл.№12.
12. Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Патент України на корисну модель №147341 від 28.04.2021. Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок; заявл. 2020 08356 від 28.12.2020; опубл. 28.04.2021, Бюл.№17.

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення) – за весь період діяльності
1. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Указ президента України №1014 від 13.11.2002 р.
2. Почесна грамота Верховної Ради України, Голова Верховної Ради 05.11.2007 р.
3 Орден «За заслуги» - ІІІ ст. Указ президента України №9548 від 19.08.2008 р.

Досвід проведення експертизи:
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік) Головний редактор всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і пневматика»,

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
1. Подолянін І.М. Тема дисертації «».
2. Бандура В.М. Тема дисертації «Наукове обґрунтування процесу подрібнення м’яса птиці», 2000 р..
3. Моторна О.О. Тема дисертації «Обгрунтування конструктивних параметрів насоса-дозатора для гідрообємних систем рульового керування самохідних сільськогосподарських машин», 2015 р.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Удосконалення технологій сільськогосподарських агрегатів

Особисті дані:
Анісімов Віктор Федорович

E-mail: anisimov@vsau.vin.ua

Посада: Професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технічного факультету

Інформація про освіту:
а) Борісоглебський технікум механізації і електрофікації сільського господарства.
б) Саратовський політехнічний інститут, факультет «Автомобільний транспорт».

Спеціальність/спеціальності за освітою:
а) Механізація сільського господарства
б) Автомобільний транспорт.

Науковий ступінь:
а) Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.20.23 «Експлуатація і ремонт сільськогосподарських машин і обладнання», тема дисертації «Дослідження впливу параметрів нагнітального клапана на термін експлуатації дизельної паливної апаратури».
б) доктор технічних наук зі спеціальності 05.20.03 «Експлуатація, відновлення і ремонт сільськогосподарської техніки», Москва.
с) доктор технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», Київ, тема дисертації «Діагностування автотракторних дизелів методом розпізнавання образів на малих відхилень параметрів», ДН № 002104, Київ

Вчене звання:
а) доцент – 1975 рік, ДЦ №094956 22.10.1975 р, Москва
б) професор – 1992 рік, ПР №000480, 15.10.92 Київ.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо):
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hUj8moIAAAAJ

Індекс Гiрша (Google Scholar) 4
https://scholar.google.com.ua/citations?user-CEEod28AAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б.. Ковальчук А.С Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле.
Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №3 (53). C. 59-65. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19607.pdf
2. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL. JOURNAL of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2016 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16-20. https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/05/2016 3 VA.pdf
3. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS. НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICEI ENGINEERING. YEAR XXIV. ISSUE 21(207) SEPTEMBER 2016. International scientific conference [«Conserving soils and water»]. - 31.08 - 03.09.2016. Burgas, Bulgaria. 2016. PP. 74-75.
https://conserving-soils.eu/sbornik/2016/19.MODELING%200F%20MACHINE TRACTOR%20UNITS%20WORKFLOW%20ON%20THE%20UST%2001%20
BIOFUELS.pdf
4. Анісімов В.Ф., Борисюк Д.В., Черкевич О.В. //Вібрації техніці та технологіях. – 2016. – N2(82). – с. 66-68.
5. Анісімов В.Ф., Музичук В.Н., Исследования характеристик процесса топливоподачи насоса с пружинним приводом плунжера// Промислова гідравліка і пневматика. – 2017. – N1 (55). – c.45-51.
6. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Любін М.В., Рябошапка В.Б. Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №4 (91). С. 55-63. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/IXaNsCAbx0U0Z7csT
OdU.pdf
7. Анісімов В.Ф., Музичук В.У. Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів // Tехнiка, Енергетика Франспорт АПК. – 2019. – N3 (100). – C. 35-45.
8. Анiсiu В.Ф., Музичук В.д. Визначення залишкового ресурсу наливного апаратури автотракторних дизель математичним модельнованням 13 застосуванням методу малих відхилень // Технiка, енергеmukа, трансерт АПК. –2020. -N3 (110). – C.4-15.
9. Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б., Єленич А.П. Модернізація конструкції системи сумішоутворен тракторних дизелів для роботи на біопаливі. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111) C. 135-147 http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/LVOyUUb6lbaBighHayHG. pdf
10. Анісімов В.Ф., Еленич А.П. Особливости конструкції паливно апаратури та збільшення терміну її експлуатації // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2021. – N2 (113). – С.67-77.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
1. член спеціалізованої вченої ради КНАУ Д-26.004.06
2. член спеціалізованої вченої ради ВНТУ К35.052.20
3. Голова спеціалізованої вченої ради ВНАУ К 05-854.02. Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527).

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук в якості офіційного опонента:
1. Галущак Дмитро Олександрович « Поліншення економічних та економічних показників автомобілів використанням біодизельного палива». Кандидатська дисертація, 2015 рік. Національний університет «Львівська політехніка» спеціалізована вчена рада K35.052.20
2. Поліщук Віктор Миколайович « Теоретичне та експериментальне обґрунтування техніко-технологічної системи виробництва і використання біопалива у сільському господарстві». Докторська дисертація 2019 р., національний університет біоресурсів i природокористування України, спеціальна вчена рада Д26.004.06.
3. Роговський Іван Леонидовеч «Розробка комплексних техніко-технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин», Докторська дисертація, 2021 рік, національний університет біоресурсів i природокористування України спеціалізована вчена рада Д26.004.06.

Керiвництво НПП науковою роботою аспірантів - 2

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій - 2
1. Яцковський Віктор Івановия «Удосконалення віброакустичного методу діагностування паливної апаратура автотракторних дизелів». Кандидатська дисертація, 2007 рік, Національний Вінницький аграрний університет спеціалізована вчена рада К 05.854.02.
2. Рябошапка Вадим Борисович «Обґрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів роботи орних машино-тракторних агрегатів при використанні біодизельного палива». Кандидатська дисертація, 2016 рік, Вінницький національний аграрний університет, спеціалізована вчена рада К 05-854.02.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Конструкція, теорія, розрахунок, діагностика та дослідження двигунів внутрішнього згорання, зокрема тракторних дизелів, особливо використанням альтернативного палива. Дослідження роботи машинно тракторних агрегатів, зокрема з використанням альтернативних палив.

Особисті дані:
Курило Василь Леонідович

Е-mail: kurilo_v@ukr.net

Посада: Професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу

Інформація про освіту:
Назва закладу вищої освіти: Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) – диплом: серія ЖВ №964643, 01.07.1980р.
Спеціальність за освітою: механізація сільського господарства.
Науковий ступінь:
- кандидат наук – диплом серія СХ №012702, 06.12.1989р.; спеціальність: технічні культури; тема дисертації: «Розробка способів зменшення втрат насіння при механізованому збиранні насінників цукрових буряків».
- доктор наук – диплом серія ДД №002916, 21.05.2003р.; спеціальність: рослинництво; тема дисертації: «Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків».
Вчене звання:
- старший науковий співробітник – атестат серія СН №002981, 16.10.1996р.; спеціальність: механізація сільськогосподарського виробництва.
- професор – атестат серія 12ПР №008710, 31.05.2013р.
- член-кореспондент Національної академії аграрних наук України – диплом серія Ч №0215, 11.11.2016р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця (ORCID, Scopus autors / Google Scholar тощо) (навести посилання)
http://orcid.org/0000-0001-6065-6165 ,
ORCID ID: 0000-0003-3917-7148
https://scholar.google.com.ua/citations?user=umuYPycAAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar та/або Web of Science) (навести транслітерацію прізвища та ім'я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Scopus – Kurylo V.L., Kurylo Vasyl, Kurilo V.L., Kurilo Vasyl

Індекс Гірша (Google Scholar) - 11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=umuYPycAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Hrushetsky S.M., Yaropud V.M., Duganets V.I., Duganets V.I., Pryshliak V.M., Kurylo V.L. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 59. №3. 2019. P.101-110. Scopus/Web of Science. SNIP 0.584.
2. Kulyk Maksym, Kurylo Vasyl, Pryshliak Natalia,Pryshliak Viktor. Efficiency of optimized technology of switchgrass biomass production for biofuel processing/ Journal of Environmental Management and Tourism, Volume XI, Issue 1(41) Spring 2020 https://doi.org/10.14505/jemt.v11.1(41).20 – P. 173-185. Scopus
3. Korenko Maroš, Bulgakov Volodymyr, Kurylo Vasyl, Kulyk Maksym, Kalinichenko Alexander, Ihnatiev Yevhen, Matušeková Eva. Formation of Crop Yields of Energy Crops Depending on the Soil and Weather Condition Acta Technologica Agriculturae, 24 (1) 2021: 41-47. DIO: https://doi.org/10.2478/ata-2021-0007. Посилання на статтю:
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20210084498 та
https://sciendo.com/article/10.2478/ata-2021-0007. Scopus
4. Galytska Maryna, Kulyk Maksym, Rakhmetov Dzhamal, Kurylo Vasyl, Rozhko Ilona. Zemdirbyste-Agriculture. vol.108, No.3(2021), p.247-254
DIO.10.13080/z-a.2021.108.032. Посилання на статтю:
https://www.zemdirbyste-agriculure.lt/volumes. Scopus

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Марчук О.О., Бойко І.І., Курило В.Л., Вплив сортових особливостей та густоти стояння рослин на продуктивність сорго цукрового. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку (Матеріали III Міжнародної науково-практичн. конференції, присвяченої 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин). – Київ. – 2017. – С.200-201 journal.sops.gov.ua. Міжнародне видання.
2. Курило В.Л., Рахметов Д.Б. Кулик М.І. Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України. Вісник Полтавської державної аграрної академії . –2018.–№1(88). – С.11-17
3. Грабовский Н.Б., Грабовская Т.А., Курило В.Л. Выращивание сорго сахарного и кукурузы как биоэнергетических культур в совместных посевах. Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук, 2018, №2, С. 3–10. Закордонне видання.
4. Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedoruk N. Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas. EurAsian Journal of BioSciences, 2018, №12, рр. 347-353. Закордонне видання.
5. Kulyk M., Rozhko I., Kurylo V., Bulgakov V., Ivanovs S., Adamovics A. Impact of the soil and climate conditions on the formation of the crop yield and germinating power of the switchgrass (Panicum virgatum L.) seeds. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2018, Vol.63(4):101-105.URL: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_4_KRK.pdf. Закордонне видання.
6. Курило В.Л., Пришляк В.М. Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. – №1 (104). – С. 20-27.
7. Пришляк В.М., Курило В.Л. Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. – №1 (104). – С. 28-35.
8. Грабовський М.Б. Грабовська Т.О., Городецький О.С., Курило В.Л. Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення. Зрошувальне землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. Вип.71. С.37-40.
9. Курило В.Л., Пришляк В.М. Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2019. № 2 (105). – С. 10-17.
10. Pryshliak V., Kurylo V. Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer. Scientific technical union of mechanical engineering. «Industry 4.0», Year III, issue 1(3), august 2019, International scientific conference Conserving soils and water. 28.-31.08.2019, Burgas, Bulgaria. – P. 125-130. Закордонне видання.
11. Kurylo V., Pryshliak V. Justification of the method and device for treatment and sowing of sugar beets and the application of the results in preparation technologies. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. – № 2 (109). – С. 42-47.
12. Пришляк Н.В., Курило В.Л., Пришляк В.М. Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України. Економіка та держава, 2020. – №4. – С.146-155.
13. Pryshliak V., Kurylo V. Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity. Scientific technical union of mechanical engineering «Industry 4.0», Year IV, issue 1(4), august 2020, International scientific conference. Conserving soils and water. 26.-29.08.2020, Borovets, Bulgaria. – P. 104-109. Закордонне видання.
14. Курило В.Л., Пришляк В.М. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків. Вісник аграрної науки Причорномор'я, 2020, вип. 2. – С. 104-111.
15. Курило В.Л., Пришляк В.М. Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020, № 3 (110). – С. 86-94.
16. Курило В.Л., Пришляк В.М. Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків. Інженерія природокористування, – № 3 (17). – С. 70-75. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка.
17. Pryshliak Viktor, Kurylo Vasyl. Development in the education process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation. International scientific conference. Conserving soils and water.–Borovets, Bulgaria: Scientific technical union of mechanical engineering «Industry-4,0» Bulgarian association of agricultural mechanization, Year V, Issue 1 (5)/ August 2021. – 45-48. ISSN (PRINT) 2535-0242. (Online). Закордонне видання.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів):
1. Ганженко О.М., Курило В.Л., Герасименко Л.А., Зиков П.Ю., Хіврич О.Б. Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва біопалива. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2017. – 24 с. ISBN 978-966-929-421-0.
2. Писаренко П. В., Курило В.Л., Кулик М. І. Агробіомаса та фітомаса енергетичних культур для виробництва біопалива. (колективна монографія) Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. С. 258-266.
ISBN 978-617-7464-11-1
3. Кулик М.І., Курило В.Л., Енергетичні культури для виробництва біопалива: довідник. Полтава: РВВ ПДАА, 2017.- 74 с.
4. Курило В.Л., Ганженко О.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Хіврич О.Б., Квак В.М., Герасименко Л.А., Зиков П.Ю., Саганов М.І. Технології та технічні засоби для вирощування цукрових буряків і біоенергетичних культур. (Монографія). Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди. Монографія за ред. акад. Роїка М.В. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017, 352 с. (с. 99-122).
5. Кулик М.І., Рахметов Д.Б., Курило В.Л. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.). Полтава: РВВ ПДАА, 2017 24с.
6. Курило В.Л., Пришляк В.М., Методичні вказівки до вивчення механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів. Вінниця: ВНАУ, 2019.- 35с.
7. Кулик М.І., Курило В.Л., Калініченко О.В. Урожайність та енергетична ефективність виробництва відновлюваної рослинної сировини енергетичних культур.(монографія). Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України: Монографія за ред. М.І. Кулика, О.В. Калініченка. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019, 150 с.
8. Пришляк В.М., Курило В.Л. Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин. Вінниця: ВНАУ, – 2019.- 80 с.
9. Курило В.Л., Кулик М.І., Рожко І.І. Допосівна підготовка насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.). Методичні рекомендації. Полтава: ПДАА, 2019, 28с.
10. Курило В.Л., Кулик М.І., Калініченко О.В. Енергетичні культури: Підручник. Полтава: Астрая, 2019,
320с. (44-65 с.).
11. Kulyk M.I., Kurylo V.L., Kalinichenko O.V., Galytska M.A. Plant energy resources: agroecological, economic and energy aspects Monograph. Poltava: Аstraya, 2019, 119р.
12. Бахмат М.І., Ткач О.В., Курило В.Л., Молдован В.Г.,Моргун А.В. Енергозберігаюча технологія вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь (рекомендації). Камянець-Подільський: Аксіома, 2019. – 54с.
13. Курило В.Л., Доронін В.А., Кулик М.І., Дрига В.В. Методика визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу та заходи допосівної підготовки насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L). Полтава: ПДАА, 2020. - 30с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Дишлюк В.Є., Дегодюк Е.Г., Курило В.Л., Остапчук Л.В. Спосіб виробництва органічно-мінерального добрива на основі осаду стічних вод для окультурення ґрунтів. Патент на корисну модель №114648. МПК С05F7/00, Опубл. 10.03.2017, Бюл. №5
2. Дишлюк В.Є., Дегодюк Е.Г., Курило В.Л., Остапчук Л.В. Спосіб виробництва органічно-мінерального добрива на основі осаду стічних вод для удобрення рослин сільськогосподарських культур.
Патент на корисну модель №114649. МПК С05F7/00, С05F17/00, С059/00, Опубл. 10.03.2017, Бюл. №5
3. Курило В.Л., Грабовський М.Б. Спосіб сівби насіння сорго цукрового для вирощування його в сумісних посівах з кукурудзою для виробництва біогазу. Патент на корисну модель №124477. МПК А01С14/00, Опубл. 10.04.2018, Бюл. №7
4. Грабовський М.Б., Курило В.Л. Спосіб сівби насіння для вирощування в сумісних посівах кукурудзи та сорго цукрового. Патент на корисну модель №124478. МПК А01С14/00, Опубл. 10.04.2018, Бюл. №7
5. Курило В.Л., Грабовський М.Б. Спосіб вирощування в сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового для виробництва біогазу. Патент на корисну модель №124479. МПК А01С7/00, А01С14/00, Опубл. 10.04.2018, Бюл. №7
6. Грабовський М.Б., Курило В.Л. Спосіб вирощування кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах для виробництва біогазу. Патент на корисну модель №124480. МПК А01С7/00, А01С21/00, Опубл. 10.04.2018, Бюл. №7
7. Грабовський М.Б., Курило В.Л. Спосіб вирощування кукурудзи для виробництва біогазу. Патент на корисну модель №124481. МПК А01С21/00, Опубл. 10.04.2018, Бюл. №7
8. Ткач О.В., Курило В.Л., Овчарук В.І., Моргун А.В., Спосіб безвисадкового вирощування насінників цикорію коренеплідного. Патент на корисну модель №143702. МПК А01С21/00, Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15

Перелік наукових проектів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником:
1. Курило В.Л., Ткач О.В., Гументик М.Я, Зуєв М.М. Національний стандарт України ДСТУ 8190:2015. Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначання. К.:Держспоживстандарт України, чинний від 2017-04-01. – Вперше
2. Курило В.Л., Хіврич О.Б., Ганженко О.М., Гументик М.Я. Національний стандарт України ДСТУ 8191: 2015. Буряки кормові. Збирання. Показники якості та методи їх визначання. К.:Держспоживстандарт України, чинний від 2017-04-01. – Вперше

Досвід проведення експертизи

Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
2012–2019 – член редакційної колегії журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» (внесено до переліку фахових видань України та включено до міжнародних каталогів наукових видань).

Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проектів:
Здійснював щорічно експертну оцінку заявок, які надійшли від наукових установ відповідно до оголошення конкурсу на виконання фундаментальних, прикладних, пошукових наукових досліджень за тематикою НААН на 2015-2020рр. та на 2021-2025 роки, затвердженою постановою Президії НААН, як член експертної групи Відділення землеробства, меліорації та механізації з визначення програм наукових досліджень НААН.
Був експертом зведеного звіту ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» про виконання в 2018, 2019 та 2020 рр. завдань програми наукових досліджень НААН та зведеного п’ятирічного звіту (2015…2020рр.) завдань програми наукових досліджень НААН «Наукові основи розроблення новітніх енергоощадних екологічно безпечних технологічних процесів і технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції та енергоносіїв».

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
З 2011 року дотепер – член Експертної ради з агрономії та лісового господарства Державної атестаційної комісії (ДАК) Міністерства освіти і науки України з експертизи докторських та кандидатських дисертаційних робіт, розгляду клопотань про внесення наукових видань (журналів і збірників наукових праць) до Переліку фахових видань, розгляду клопотань про утворення та продовження терміну дії спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій
Всього за наукової діяльності: кандидатських – 6, докторських – 3.
1. Кулик Максим Іванович, «Агроекологічне обґрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, захищена 11.06.2019р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 при Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.
2. Грабовський Микола Борисович, «Агроекологічне обґрунтування вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, захищена 17.01.2020р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур НААН.
3. Гументик Михайло Ярославович, «Агроекологічні основи формування продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива в Лісостепу України», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, захищена 11.05.2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
Вчений у галузі механізації сільськогосподарського виробництва, рослинництва, загального землеробства, біоенергетики. Наукова діяльність в останні роки спрямована на дослідження механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів (ґрунтів, добрив, рослин, засобів захисту посівів), удосконалення і розроблення технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур для виробництва біопалива, раціонального землеробства, удосконалення і раціонального застосування сільськогосподарських машин, енергозбереження, зменшення витрат викопних джерел енергії, захист навколишнього середовища.

Особисті дані:
Гунько Ірина Василівна

E-mail: maniy@ukr.net

Посада: Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент кафедри

Інформація про освіту:
Вінницький політехнічний інститут
Спеціальність/спеціальності за освітою: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат технічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Груповий гідропривід робочих органів машин сільськогосподарського призначення з послідовним з’єднанням гідромоторів», спеціальність 05.02.03. – система приводів, дата захисту 09.02.2000 р., місце захисту Спеціалізована вчена рада Вінницького державного технічного університету, м. Вінниця, Науковий керівник: к.т.н., професор Іванов М.І., (ДК No005871).
Вчене звання: Доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, присвоєно рішенням Вченої ради Вінницького державного аграрного університету, 19.05.2005 р., (атестат доцента 00ДЦ No014934).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: 0000-0002-2441-9469
https://orcid.org/0000-0002-2441-9469
Researcher ID: M-6074-2018
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507785961
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_lTWZToAAAAJ&hl=ru

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Gunko, Irina

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
https://scholar.google.com/citations?user=_lTWZToAAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
Gunko, I., Babyn, I., Aliiev, E., Yaropud, V., Hrytsun, A. Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineeringthis link is disabled, 2021, 83(2), P. 297–310. (Scopus)
Gunko, I., Hraniak, V., Yaropud, V., Kupchuk, I., Rutkevych, V. Optical sensor of harmful air impurity concentration. Przeglad Elektrotechnicznythis link is disabled, 2021, 97(7), P. 76–79. (Scopus)
Kaletnik, H., Mazur, V., Gunko, I., Ilves, R., Olt, J. Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel. Agronomy Researchthis link is disabled, 2020, 18(Special Issue 1), P. 862–887. (Scopus)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "Про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум". Всеукраїнський науково- виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №9. С. 7-19.
http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/4765.pdf
2. Калетнік Г.М., Гунько І.В. Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4. С. 7-18.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2017_4_3
3. Гунько І.В., Бурлака С.А. Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 2 (97). С. 47-51.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tetapk_2017_2_10
4. Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 4 (99). С. 98-103.
http://tetapk.vsau.edu.ua/index.php?jour=11&lang=1&kind=articles&showyear=2017&shownumber=227&seenumber=4%20(99)
5. Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 3(98). С. 145-150.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=16918
6. Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 1 (100). С. 129-137.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=16405
7. Гунько І.В., Присяжнюк О.І., Бурдейна Л.І. Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №1. С. 33-43.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2018_1_5
8. Гунько І.В., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 4. С. 123-127.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_4/jrn/pdf/22.pdf
9. Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. Том 2. № 6 (267). С. 246-249.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_6/jrn2/pdf/46.pdf
10. Гунько І.В., Галущак О.О., Бурлака С.А. Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3 (102). С. 90-97.
http://repository.vsau.org/getfile.php/20941.pdf
11. Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум». Техніка енергетика транспорт АПК. 2019. № 1 (104). С. 13-19.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=25009
12. Стаднік М.І., Гунько І.В., Проценко Д.П. Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108). С. 134-141.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=27622
13. Спірін А.В., Гунько І.В., Твердохліб І.В., Вовк В.Ю. Granite heat accumulators for air heaters. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2 (97). С. 72-84.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=27555
14. Гунько І.В., Кравець С.М., Ковальчук О.С. Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №2 (94). С. 37-40.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=25805
15. Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 1 (105). С. 102-109.
https://visnyk.mnau.edu.ua/n105v1r2020pr%D1%83shliak/
16. Спірін А.В., Гунько І.В., Твердохліб І.В., Вовк В.Ю.. Granite heat accumulators for air heaters. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2 (97). С. 72-80.
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=231473&journalId=43261
17. Стаднік М.І., Гунько І.В., Проценко Д.П. Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. Вип. 108, № 1. С. 134-141.
http://socrates.vsau.edu.ua/repository/card.php?lang=en&id=27622
18. Гунько І.В., Бабин І.А. Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1 (96). С. 117-124.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=29045
19. Гунько І.В., Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 1 (112). C. 113-125.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=28225
20. Гунько І.В., Волошина О.В. Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 32, т. 2. С. 75-79.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=28108
21. Сивак Р. І., Гунько І. В., Залізняк Р. О. Застосування ліній току при визначенні кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичної течії металу. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2. С. 92-98.
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/QtyUEUB1KsERVbIsSm3E.pdf
22. Гайдамак О. Л., Гунько І. В., Паладій М. С. Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2. С. 115-123.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?id=28993

Наукові публікації у зарубіжних журналах:
1. Irina Hunko, Victor Prishliak, Vitaliy Yaropud, Yuriy Branitskyy. Three-pipe concentric heat exchanger for sty. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. № 3. P. 33-37.
http://www.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17213.pdf
2. Гунько І.В., Бурлака С.А. Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші. The scientific heritage. 2020. № 50. С. 34¬39.
https://cyberleninka.ru/article/n/matematichne-modelyuvannya-roboti-sistemi-zhivlennya-dizelnogo-dviguna-pratsyuyuchogo-na-biopalivi-z-droselnim-regulyuvannya-skladu

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Гунько І.В., Гунько А.С., Подолянин І.М., Шаргородський С.А. Гідравлічні приводи гичкозбиральних машин: Монографія. Вінниця: Твори, 2020. 179 с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби. Пат. 133550 UA, МПК AAOIG 3/00. No u 2018 11362; заявл. 19.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. No 7.
Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші: Пат. 125234, Пат. 125234 Україна: МПК F02M, 37/00. № 201705789; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. 4 с.
б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Hydraulic System Construction v.1.0» А. с. No 104047, від 15.04.2021; заяв. No с202101551 від 16.03.2021. 2 с.

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Паладій Максим Сергійович 133 «Галузеве машинобудування», тема дисертації «Удосконалення процесів поверхневого зміцнення змінно навантажених деталей сільськогосподарської техніки»

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
Під керівництвом Гунько І.В. захищено 3 кандидатський дисертації:
1. Бабин І.А. за темою: «Підвищення ефективності роботи системи промивання доїльних установок», 2020 р. за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
2. Бурлака С.А. за темою: «Підвищення ефективності роботи машинних агрегатів при роботі на суміші палив», 2021 р. за спеціальністю 133– галузеве машинобудування.
3. Бубновська І.А. за темою: «Удосконалення процесів вальцювання на основі моделювання формозмінення заготовок», 2021 р. за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Енергоефективні технології на транспорті, технології енергетичного машинобудування, технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палив, галузеве машинобудування, матеріалознавство.

Особисті дані:
Паладійчук Юрій Богданович

E-mail: rewet@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу, Вінницький національний аграрний університет

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут
Інженер-механік
Кандидат технічних наук (2002, спеціальність 050301 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти; тема дисертації: «Протягування порожнистих деталей машин інструментом з рельєфоутворювальним секціями». Доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу, атестат доцент 02 ДЦ № 011854 від 2006 рік.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID 0000-0003-4257-9383
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=l2fVyAYAAAAJ

Індекс Гірша
Google Scholar – 2. Paladiichuk Yurii, Paladijchuk Yurii.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=l2fVyAYAAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) - 2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=l2fVyAYAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak, L. Shvets, Y. Paladiichuk, P. Aksom, I. Rybak, B. Sabadach, V. Hryhorychen. Influence of a material the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/12 (95). ISSN 1729-3774. P. 48-56.
2. Y. Paladiichuk. Desining the structures of solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 3.(7-105), P. 57-65 (Scopus), SNIP.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для визначення технічних дисциплін. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2018. Випуск 31. С. 158-164.
2. Технологія отримання біопалива з курячого посліду. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2 (101). С. 60-66.
3. Rationale for design features of working bodies of centrifugal rake-tedders . Machinery & Energetics. Journal of rural production research. Scintific herald of national university of life and environmental science of Ukraine. Series: Technigue and Energy of APK. Vol. 9 №4. Pp 63-66.(in. Googie Scholar)
4. Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 2 (105). С. 86-92.
5. Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108). С. 44-62.
6. Обгрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С.73-84.
7. Stydy of characteristics of growth formation after deformation strength during deforming strength. Colloquum-journal. №2 (89). 2021. Р. 30-35.
8. Research quality control of Spare parts of mobile equipment. Colloquum-journal. № 5 (92). 2021. Р. 49-57.
9. Substantiation of technology of conservation of agricultural equipment during storage. Colloquum-journal. № 9 (96). 2021. Р. 42-59.
10. Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Випуск 1 (112). 2021. С.137-151 .

Участь у конференціях
1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин ВНАУ, 23-24 квітня 2019 р.
2. Паладійчук Ю.Б. Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Сучасні проблеми землезбиральної механіки: матеріали ХХІ міжнародної наукової конференції. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 136-139.
3. ХХІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землезбиральної механіки». Харків, ХНТУСГ, 17-18 жовтня 2020 р.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. В.М. Лисогор, М.П. Єленіч, Ю.Б. Паладійчук. Методологія та організація наукових досліджень в агропромисловому комплексі: монографія: за ред. Г.М. Калетніка. Вінниця: Меркьюрі – Поділля, 2013. 280 с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Патент України на корисну модель UA 89326 U. Комбінована деформуючо-різальна протяжка. Посвятенко Е.К., Паладійчук Ю.Б., Посвятенко Н.І., Будяк Р. В. - № u201314974; заявл. 20.12.2013; опубл. 10.04.2014. – Бюл. №7.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
• Пластична деформація і обробка металів різанням.
• Відновлення і ремонт сільськогосподарської техніки.

Особисті дані:
Кондратюк Дмитро Гнатович

E-mail: kondratuk@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу

Інформація про освіту:
Кам'янець Подільський сільськогосподарський інститут
Інженер-механік сільського господарства.
Кандидат технічних наук. (1995 р., 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва) Тема кандидатської дисертації «Удосконалення робочого процесу та обґрунтування параметрів ротаційних граблів-сіноворушилок з відцентровими робочими органами».
Доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, 2002 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: 0000-0003-1827-1717, Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=
ndvjwEEAAAAJ&hl=uk , Reseurchtr ID L-6431-2018
Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Кондратюк Дмитро Гнатович / Кондратюк Дмитрий Игнатьевич / Kondratuk Dmytro / Кондратюк Д. Г.

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Індекс Гірша - 2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hI_pNwgAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor. Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkoychtr M., Kondratyuk D., Dmytrenko V. International of Engineering Research in Africa. ISSN: 1663-4144. Vol. 43. pp 49-58. (WoS)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Ляшук О. Л., Клендій В. М., Кондратюк Д. Г. Дмитренко В. П. Резонансі коливання системи суцільне середовище-пружний шнековий гвинт. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 3(75). 2016. С. 237-245.
2. Гевко І. Б., Дячун А. Є., Ляшук О. Л., Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Комплексні експериментальні дослідження виготовлення кормової суміші для тваринництва. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Вип. 9. 2016. С.13-24.
3. Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П., Волошиненко В. М. Математична модель динаміки: середовище-пружний шнек екструдера. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вип. 1(93). Вінниця. 2016. С.43-47.
4. Кондратюк Д. Г., Ляшук О. Л., Дмитренко В. П. Теоретичне обґрунтування конструкції пружинного гвинтового робочого органу екструдера. Техніка, енергетика, транспорт АПК. №1(96). Вінниця. 2017. С.100-103.
5. Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М. Вибір ширини загінки орного агрегату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. №3(98). Вінниця. 2017. С. 22-27.
6. Кондратюк Д. Г. Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 4 (103). Вінниця. 2018 . С.18- 26.
7. Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришин В. М. (2018) Обґрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок. Machinery & Energetics. Journal of rural production research. Scintific herald of national university of life and environmental science of Ukraine. Series: Technigue and Energy of APK. ISSN 2222-8594. ISSN 2415-7694. Vol. 9 №4. Pp. 63-72.
8. Паладійчук Ю.Б, Швець Л.В., Кондратюк Д. Г. Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Випуск 2 (105). Вінниця. 2019. С. 123-131.
9. Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Випуск 2 (109). Вінниця. 2020. С. 97-104.
10. Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Випуск 3 (110). Вінниця. 2020. С. 77-85.
11. Kondratyk D., Komaha V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Determination of the main parameters of the rotary mower cutting apparatus. Colloquium-journal. Warszawa. Polska. №7 (94). 2021. Część 1. ISSN 2520-6990.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Пат. 119605 UA Сіноворушилка. МПК A01D 78/10. № a 2017 11251; заявл. 17.11.2017; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 17.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
З 2005 по 2016 рр. – був членом спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету К 05.854.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента (зазначити кількість та назви дисертацій):
Офіційний опонент дисертаційної роботи Максіменка Віктора Володимировича «Обгрунтування параметрів прискорювача різаної маси вивантажувального каналу кормозбирального комбайна». Захист відбувся 13 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.27.358.01 в Національному науковому центрі «Інститут механізації те електрифікації сільського господарства».

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень):
Поп як Олександр Геннадійович аспірант третього року навчання за спеціальністю 133 - галузеве машинобудування. Тема роботи «Інтенсифікація технологічного процесу сушіння олієвмісної сировини за комбінованої технологічної дії

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
1. Комаха В.П. за темою: «Удосконалення технологічного процесу та обґрунтування параметрів косарки-плющилки», 2012 р. за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
2. Труханська О.О. за темою «Обґрунтування параметрів і режимів роботи комбінованої системи очистки коренеплодів», 2015 р. за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
3. Дмитренко В.П. за темою: «Обґрунтування параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом», 2020 р. за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Особисті дані:
Грицун Анатолій Васильович

E-mail: avg287202@gmail.com

Посада: Доцент кафедри агроінженеріі та технічного сервісу

Інформація про освіту:
Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут
Механізація сільського господарства
Кандидат сільськогосподарських наук, 1995 рік, 06.00.16 – годівля тварин і технологія кормів. Тема дисертації «Якість і продуктивна дія силосу з кукурудзи в залежності від технологічних прийомів заготівлі».
Доцент кафедри сільськогосподарських машин, атестат доцента ДЦ 009446 від 16.12.2004 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CqYo_RkAAAAJ
Індекс Гірша (Google Scholar) – 2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CqYo_RkAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Gunko I., Babyn I., Aliiev E., Yaropud V., Hrytsun A. Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system. U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 83, Iss. 2, 2021. P. 297-310. Scopus. SNIP 0,316.
2. Hrytsun Anatolii, Babin Igor. Research of modes of operation of a teat the rubber of variable cross-section. Сolloquium-journal №11(98), Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland». 2021 S.-18-21.
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=en&id=28686

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Грицун А.В., Грицун О.А., Бабин І.А. Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. серія: технічні науки. Вінниця, випуск 2(90). 2015. – с.10-14
2. Грицун А.В., Грицун О.А., Бабин І.А. Дослідження впливу кута встановлення робочої грані молотка на зусилля руйнування стеблових матеріалів «Техніка, енергетика, транспорт АПК».. Вінниця. 2015. 1(91).– С.29-31
3. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2015. 2(90). – С.10-13.
4. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2015. 3(92). – С.17-19
5. Грицун А.В., Бабин І.А., Сінгаєвський В.П. Оптимізація параметрів робочого процесу мобільного подрібнювача-роздавача грубих кормів «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2016. 3(95).– С.31-34.
6. Грицун А.В., Пришляк В.М., Бабин І.А. Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. 1(96). – С.187-189.
7. Грицун А.В., Пришляк В.М., Бабин І.А. Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. 2(97). – С.36-41.
8. Грицун А.В., Балагура О.В., Гунько І.В. Деякі результати досліджень внесення сухих консервантів при пресуванні вологих трав «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця. 2017. 4(99).– С.12-17.
9. Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 6 2018. (102).– С.12-17.
10. Павленко С.І, Грицун А.В., Бабин І. А., Терещенко Д.В, Грисенко А.І. Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2018. 2(101).– С.12-17. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/virobnichi-viprobuvannya-mehanizovanoyi-tehnologiyi-kompostuvannya-bezpidstilkovogo-poslidu
11. Грицун А.В., Бабин І.А., Севастьянов І.В. Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2018. 4(103). – С.4-8. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/doslidzhennya-vplivu-soskovoyi-gumi-na-dijki-vimeni-koriv
12. Севостьянов І.В., Грицун А.В., Бабин І.А. Чуйко.С.Л. Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2019. 1(104). – С.29-40. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/obladnannya-dlya-visokoefektivnogo-ochishennya-stichnih-vod-na-pidpriyemtvah-apk
13. Стаднік М. І., Грицун А.В., Проценко Д. П. Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні, на базі біогазових установок. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2019. 4(107). – С.79-87. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/metod-oplati-pokrittya-grafichnogo-zavantazhennya-zhitel-noyi-farmi-na-spravi-avtomobil-noyi-postavki-elektrichnosti-na-osnovi-biogasnih-planiftiv-sho-pereklyuchayut-sya-grafichnostyu-zavantazhennya-firmi-zhivishogo-vipadku-v-akcionul-nij-elektrichnij-biznesu
14. Грицун А.В., Бабин І. А. Залежність зусилля руйнування стеблових матеріалів від впливу кута встановлення робочої грані молотка. Тези наукових доповідей ХІХ Міжнародної конференції «Науково- технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки та технологій» присвяченої 85-річчю від дня народження академіка Л.В.Погорілого та 150 річчю від дня народження професора К.Г.Шиндлера, смт Дослідницьке, Україна,13 вересня 2019 року, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого; Дослідницьке, 2019. С.23-25.
15. Грицун А.В., Бабин І.А. Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння. «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2020. 2(109).–С.16-26. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/teoretichni-obgruntuvannya-deyakih-konstruktivno-tehnologichnih-parametriv-doyil-nogo-aparatu-z-kerovanim-rezhimom-doyinnya
16. Грицун А.В., Бабин І.А. Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання. Technical science physics and mathematics. Сolloquium-journal №16(68), Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland». 2020, S.-18-21
17. Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу. «Вібрації в техніці та технологіях». 2019. № 1 (92). С. 40-47. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/ obgruntuvannya-konstruktivno-rezhimnih-parametriv-dijkovoyi-gumi-pereminnogo-pererizu

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)

1) Мобільний роздавач-змішувач кормів. U201609904 Від 10.03.2017
2) Мобільний кормороздавач. Uа 128759 U Від 10.10.2018.
3) Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок. UA 140923 U Від 10.03.2020.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- приготування та використання консервованих кормів на фермах ВРХ;
- удосконалення технології заготівлі силосу з кукурудзи;
- реконструкція насипних зерносховищ і модернізація їх систем вентилювання.

Особисті дані:
Швець Людмила Василівна

E-mail: schvez@vsau.vin.ua

Посада: Доцент кафедри агроінженерії і технічного сервісу, Вінницький національний аграрний університет.

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут.
Спеціальність/спеціальності за освітою: Механізація сільського господарства
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат технічних наук, 2009 р., 050305 – Процеси та машини обробки тиском.
Тема: «Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування»
Вчене звання: Доцент, 2012 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID 0000-0002-4364-0126
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qRQRhy8AAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAYXEq-icmeDM0VBW3gJCxXLpeYIxTt3pA&gmla=AJsN-F7iEZaR2m6Kvz8rwlQ95fj2mE1Y8P1NHIgvcXbhvfFyalOMbf_XVfS_K0dcqEkTQgZwlKzeSctcQFncRVxRnt7da9daOahF_T0VlQvVrtuojEvk4KMxlxb4erdu2UzIhHn_WPgwVAk0bYib1XmmaL58pMHgLQ&sciund=9100871914832141610

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Shvets Ludmila

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Індекс Гірша (Google Scholar) - 2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qRQRhy8AAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAYXEq-icmeDM0VBW3gJCxXLpeYIxTt3pA&gmla=AJsN-F7iEZaR2m6Kvz8rwlQ95fj2mE1Y8P1NHIgvcXbhvfFyalOMbf_XVfS_K0dcqEkTQgZwlKzeSctcQFncRVxRnt7da9daOahF_T0VlQvVrtuojEvk4KMxlxb4erdu2UzIhHn_WPgwVAk0bYib1XmmaL58pMHgLQ&sciund=9100871914832141610

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak, L. Shvets, Y. Paladiichuk, P. Aksom, I. Rybak, B. Sabadach, V. Hryhorychen. Influence of a material the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/12 (95). ISSN 1729-3774. P. 48-56.
2. Pulupec M. Shvets L. Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation. Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference. Ternopil Ivan Puluj National Technical University and Scientific Publishing House «SciView». Ternopil, 2019. pp 195-204. ISSN: 978-966-305-101-7.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Shvets L. ISSPT 2019. Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference. Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019.
2. Shvets L. Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating. The scientific heritage. 2020. Vol. 1., № 48. Р. 54-75. Budapest, Hungary
3. Shvets L. The essence and possibility of the method of isothermal deformation Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 1., № 42. Р 16-24.
4. Shvets L. Restoration of body parts. Colloquium-journal, Poland 2021 №8(95). Część 1 (Warszawa, Polska) РР. 44-53 від 20.03.2021.
5. Швець Л.В. ІІІ Міжнародний форум агропромислового інжинірингу присвяченого 70-річчю створення ДНУ УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого (21-22 червня 2018 р., смт Дослідницьке), 2018.
6. Швець Л.В. ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». 11-12 жовтня 2018р., Львів.
7. Швець Л.В. ХІХ Міжнародна наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». Київ: НУБІП України. 2018 р.
8. Швець Л.В. Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво». Луцьк, 2018.
9. Швець Л.В. ХХ Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження академіка П.М. Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки», м. Миколаїв, МНАУ, 17-19 жовтня 2019 р.
10. Швець Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця, ВНАУ жовтень 2019 р.
11. Shvets L. The 2-nd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (April 26-28, 2020). Athens, Greece. 2020.
12. Швець Л.В. XXI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки”, присвячена 90-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка та 120-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка». Харків, ХНТУСГ, 17-18 жовтня 2020 р.
13. Швець Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії». Вінниця, ВНАУ, 19-20 листопада 2020 р.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Скрябін С.О., Гунько І.В., Швець Л.В. Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного та наближеного до нього деформування: моногафія . Вінниця, ПП «Едельвейс і К», 2010. 134 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Shvets L. Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers. Scientific foundations of modern engineering: monograph. 2020, Boston: Primedia e Launch. 528 р. ISBN 978-1-64871-656-0. 0,4 др.арк.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Швець Л.В., Яропуд В.М. Патент на корисну модель Змішувач-кормороздавач для свиноферм . UA № 106526U від 25.04.2016.
2. Швець Л.В., Яропуд В.М. Патент на корисну модель Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм. UA № 107447U від 10.06.2016.
3. Швець Л.В. Патент на корисну модель Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм . UA № 115391U від 10.04.2017.
4. Швець Л.В., Труханська О.О. Патент на корисну модель Універсальна машина для обрізки дерев. UA 121770 U від 11.12.2017.
5. Яропуд В.М , Швець Л.В. Пат. на корисну модель № 124010 України, МПК А01B 49/02. Планувальник поверхні грунту. власник Вінницький національний аграрний університет № u201711118. заявл. 13.11.2017; опубл.12.03.2018, Бюл. № 5.
6. Швець Л.В., Труханська О.О Пат. на корисну модель № 127386 України, МПК А01B 49/02. Планувальник поверхні грунту. власник Вінницький національний аграрний університет № u2018022509 заявл. 12.03.2018; опубл.25.07.2018, Бюл. № 14.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Деформація алюмінієвих сплавів

Особисті дані:
Труханська Олена Олександрівна

E-mail: olenatruhanska@gmail.com

Посада: доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу

Інформація про освіту:
-Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості, технік-механік обладнання молочної промисловості.
– Вінницький державний аграрний університет, інженер - механік сільського господарства
– Вінницький державний аграрний університет, інститут післядипломної освіти, менеджмент організацій, спеціалізація – правове забезпечення, кваліфікація – менеджер-економіст.
– Аспірантура Вінницького національного аграрного університету.
Кандидат технічних наук, 2015 рік, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів і режимів роботи комбінованої системи очистки коренеплодів».
Доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу, атестат доцента АД 002495 від 20.06.2019 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця
ORCID: 0000-0001-8481-8878 (https://orcid.org/0000-0001-8481-8878)
Scopus Author ID: 57203904657
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203904657)
Researcher ID: L-8191-2018
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LW18obcAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша – 3. (Scopus - 1). Trukhanska Olena, Truhanska Olena
Google Scholar-3
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=LW18obcAAAAJ&hl=uk)

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
- Aliev E., Bandura V., Pryshliak V., Yaropud V., Trukhanska O. Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 54, №1. 2018. P. 95-104. Scopus/Web of Science.
SNIP: 0,584
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053484000&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a950d5a15b3646d06fc0fd7c29bb812f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857203904657%29&relpos=0&citeCnt=5&searchTerm
- Research of a contact impact of a root crop with a screw auger // V. Baranovsky, О. Truhanska, М. Pankiv, V. Bandura / Research in Agricultural Engineering / Res. Agr. Eng., 2020. 66: 33-42.
SNIP: 0,383 SJR: 0.179
https://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm?type=article&id=75_2017-RAE
https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
• Класифікація машин для ворушіння, згрібання і перевертання трав / Труханська О.О., Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М./ Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.-2009.- № 2. –С.109-112.
• Перспективи розвитку механізованих майстерень з ремонту сільськогосподарської техніки / Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2009. – С.148 – 152.
• Типові профілі контурних канавок при формуванні макрорельєфів поверхонь заготовки при протягуванні / Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2010.-С.51-53.
• Аналіз способів інтенсифікації сушіння скошених трав / Труханська О.О., Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2010. – С.18 – 24.
• Експериментальні дослідження пошкодження коренеплодів / Труханська О., Барановський В., Підгурський М., Дубчак Н./ Вісник тернопільського національного технічного університету.-2011.-Том16.- №3 - С.95 - 101.
• Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів / Труханська О.О., Середа Л.П., Кравченко І.Є., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – В.:ВНАУ, 2011. Вип.9.–С.38-49.
• Кінематичний аналіз процесу взаємодії коренеплодів з витком шнека очисної системи / Труханська О.О., Кравченко І.Є., Барановський В.М./ Збірник наукових праць НУБіП України. Серія: техніка та енергетика АПК / К., 2012. – Вип. 170, ч. 1. – С.227-234.
• Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека / Труханська О.О., Кравченко І.Є., Барановський В.М./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2012.- Вип.10 т.2(59).–С.89-95.
• Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи / Труханська О.О., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2012.- Вип.11т.2(66).–С.280-285.
• Результати експериментальних досліджень кута відбивання коренеплодів / Труханська О.О., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2013.- Вип.12(75).–С.37-47.
• Оцінка технологічних прийомів сухого фракціювання сіна природного сушіння для отримання гранул / Труханська О.О., Жуков В.П., Панько В.В./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2013.- Вип.2(72) Том1.– С.12-18.
• Експериментальні дослідження процесу відминання гички від коренеплодів / Труханська О.О., Барановський В.М. / Журнал науковий огляд.-К. - №6 (7). – 2014. - С. 76-84.
• Вплив параметрів комбінованої очисної системи на величину нормального ударного імпульсу / Труханська О.О./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2015.- Вип.1(89) Том1.– С.34-37.
• Шляхи зниження пошкодження коренеплодів при застосуванні комбінованої очисної системи / Труханська О.О./ Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2016. -№3(95) - С.76-79.
• Математична модель втрат тиску повітря / Труханська О.О., Спірін А.В./ Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми : СНАУ, 2016. – Вип. 10. – Т.2.– С.131–136.
• Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі / Труханська О.О., Котов Б.І./ Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2017. -№3(98) - С.94-98.
• Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics / O. Trukhanska, L. Shvets , A. Spirin/ ТЕKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2017, Vol. 17, No.1, 41-48.
• Математичне моделювання процесу технологічної взаємодії коренеплодів з шнековою поверхнею / Труханська О.О., Швець Л.В. / Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2017. -№4 (99) - С.128-132.
• Trukhanska O. Technological interaction of the roots with the screw surface of the сleaning system. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2018. 4 (91). С.64-69.
• Труханська О.О. Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний ред.) та інші. Вінниця, 2018. №3 (102). С.52-61.
• Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств/ Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О./ Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2019. 2 (105). С. 25-30.
• Труханська О.О. Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2019. 4 (95).
• Смуговий підсів трав пасовищ /Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О./ Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця 2020., Випуск 1 (108). С.5-12.
• Труханська О.О. Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2020. №3(98). С.104-110.
• Trukhanska O. Technological methods of increasing wear resistance and durability of details. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця 2020, Випуск 4 (111). С.109-115.
• Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers . Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Вінниця, 2020. Випуск 4 (99). С. 67-72.
• Труханська О.О. Підвищення якісних показників процесу сівби просапних культур. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Вінниця. 2021. №2(101). С. 124-134.
Навчальні посібники:
• Технічний сервіс в АПК. Том І. Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет, 2019. 647с. (пр.№1 від 29.08.2019 Вч.ради ВНАУ)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053484000&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a950d5a15b3646d06fc0fd7c29bb812f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857203904657%29&relpos=0&citeCnt=5&searchTerm

https://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm?type=article&id=75_2017-RAE
https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
- на корисну модель:
1) Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів №65050, 25.11.2011;
2) Комбінований очисник вороху коренеплодів №71157, 10.07.2012;
3) Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів №74625, 12.11.2012;
4) Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів №74629,12.11.2012,
5) Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів №77981, 11.03.2013
6) Комбінований копач коренеплодів №77568, 25.02.2013;
7) Очисник вороху коренеплодів Патент №80477, 27.05.2013,
8) Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів №80478, 27.05.2013;
9) Очисник вороху коренеплодів №80479, 27.05.2013;
10) Комбінований очисник вороху коренеплодів №80480, 27.05.2013;
11) Пристрій для очистки коренеплодів
від домішок №88194, 11.03.2014,
12) Копач коренеплодів №92362,11.08.2014,
13) Очисник вороху коренеплодів №93525, 10.10.2014;
14) Комбінований очисник вороху коренеплодів №93526, 10.10.2014,
15) Комбінований очисник вороху коренеплодів №9352710.10.2014;
16) Комбінований очисник вороху коренеплодів №9352810.10.2014;
17) Універсальна машина для обрізки дерев №121770, 11.12.2017,
18) Планувальник поверхні грунту №127386, 25.07.2018,

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук в якості офіційного опонента: 1
(Корнюшин Віктор Миколайович. Тема: «Обґрунтування параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого робочого органа картоплезбиральної машини»)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
Коренезбиральні машини
Комбіновані очисні системи
Технічний сервіс
Експлуатація сільськогосподарських машин;
Конкурентоспроможність техніки, технологій.

Особисті дані:
Холодюк Олександр Володимирович.

E-mail: holodyk@vsau.vin.ua

Посада: старший викладач кафедри агроінженерія та технічний сервіс

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут
Механізація сільського господарства
Кандидат технічних наук, 2016 р., 05.05.11 – машини і засоби сільськогосподарського виробництва. Тема: Обґрунтування параметрів бітерно-ножового апарата для подрібнення трав’яної маси.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4161-6712
Холодюк Олександр, Oleksandr Kholodiuk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=K2FBM2QAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Kholodiuk O. (2019) Theoretical Aspects of Plant Material Sealing in a Wedge-Shaped Canal / D. Milko, V. Bratishko, V. Kuzmenko, O. Kholodiuk // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University. – Cham: Springer Nature Switzerland AG - 2019. – p. 139-144. (Book ISBN: 978-3-030-14917-8). DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_15
2. Borysov, V., Lytvynov, A., Braginets, N., Petryshchev, A., Artemev, S., Tsymbal, B., Poliakov, A., Bratishko, V., Kuzmenko, V., Kholodiuk, O. (2020). Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (105)), 48–54. (SNIP 2019: 0,755). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205779
3. V. Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno. Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. № 1(12 (109)), 16–21. (SNIP 2019: 0,755). DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Вибір ширини загінки орного агрегата. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2017. № 3(98). С. 22–27. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17116.pdf
2. Холодюк О.В. Вплив режиму роботи дискового ножа на питому роботу та зусилля різання трав’яної маси / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко // Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві: матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції та ХVII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 29-30 червня 2017 р. – Глеваха: ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства. – 2017. – С. 52-53.
3. Холодюк О.В. Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату (Матеріали VІ-ї Науково-технічної конференції "Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві" 11-22 грудня 2017 р.) [Електронний ресурс] / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко // Матеріали VІ-ї Науково-технічної конференції "Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві" 11-22 грудня 2017 р. – Глеваха, 2017. – С. 44-48. http://animal-conf.inf.ua/tezy.conf.6.pdf
4. Холодюк О.В. Оцінка підбирача валків з подрібнювальним апаратом на конкурентоспроможність / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць ХVІІІ міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р. м. Кам’янець-Подільський) // Подільський державний аграрно-технічний університет. – Тернопіль: Вид. Крок, 2017. – С. 219-221.
5. Холодюк О.В. Умова розташування дискових ножів у подрібнювальному апараті / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2017 р. Частина 1. – Тернопіль: Вид. Крок. – 2017. – С. 312-314.
6. Холодюк О.В., Гунько І.В., Кузьменко В.Ф. Обґрунтування параметрів пристрою для подрібнення зерна при заготівлі кукурудзяного силосу. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2018. № 3 (102). С. 28-36.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/iQCeIQ3xDRPFpiGIujTS.pdf
7. Холодюк О.В., Спірін А.В., Ковальова І.М. Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2019. № 2 (105). С. 31-42. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/7L1WtRVgmIXOfy7lthYi.pdf
8. Холодюк О.В., Булін Р.М. Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як об’єкти правової охорони. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 1 (108). С. 161–172. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/424Od60xSMpfH5cZjesw.pdf
9. Холодюк О.В. Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з трав’яною масою. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 1 (108). С. 29–36. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/i3lF5Ccuhi2liMmr6Cxh.pdf
10. Холодюк О.В. Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 2 (109). С. 71–87. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/b8NwXc6NvjKy86OU8WKH.pdf
11. Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 3 (110). С. 135–144. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/81Yt9gFlXOjgP2zgeMDc.pdf
12. Kholodiuk O.V., Kholodiuk O.O. Design Features of shredding machines for feeding machines. Slovak international scientific journal. 2020. № 45. Vol. 3. P. 20–31. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25893.pdf
13. Кузьменко В.Ф., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Розвиток засобів механізації кормовиробництва. Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний зб. 2020. № 12 (111). С. 91-101. DOI: https://doi.org/10.37204/0131-2189
14. Kholodiuk O.V., Kuzmenko V.F. Selection of feeding channel parameters of bitter-knife shredding machine. Colloquium-journal. 2021. № 5 (92). Część 1. P. 58–61. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-592-59-62
15. Kholodiuk O.V., Kuzmenko V.F. Determination jamming angle in cutting pair of finger feeding rotor and disc knife. Colloquium-journal. 2021. № 8 (95). Część 1. P. 39–44. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-895-39-4417.
16. Холодюк О.В. Практичні аспекти використання безпілотного літального апарата Agras T16. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2021. № 2 (113). С. 152–167. http://tetapk.vsau.org/storage/articles/June2021/7mTZW7vkOPqiszpOoMVL.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Патент 53287 Україна (UА), МПК 7 А01D34/00. Різальний апарат / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко, О.І. Логвин, А.Д. Гарькавий, М.В. Шумський (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2002043262; Заявл. 19.04.02; Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1. – 2 с.: іл.
2. Патент 55905 Україна (UА), МПК 7 А01D43/08. Різальний апарат / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко, О.І. Логвин (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2002076024; Заявл. 19.07.02; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4. – 2 с.: іл.
3. Патент 73811 Україна (UА), МПК 7 А01D90/04. Підбирач-навантажувач стеблових матеріалів / О.І. Логвин, В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк, А.С. Войці-шевський (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2003054827; Заявл. 27.05.03; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 4 с.: іл.
4. Патент 89655 Україна (UА), МПК (2009) А01D34/00, А01F 29/00. Різальний апарат стеблових матеріалів / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк, М.І. Єсипчук (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № а200707211; Заявл. 26.06.2007; Опубл. 25.02.2010. Бюл. № 4. – 4 с.: іл.
5. Патент 119605 Україна (UA), МПК (2009) А01D78/10. Сіновурушилка / Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен (Україна); ВНАУ (Україна). - № а2017 11251; Заявл. 17.11.2017; Опубл. 10.07.2019. Бюл. № 13. – 3 с.: 5 іл.

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102287. Комп’ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v.1.1.5» / І.М. Купчук, С.А. Шаргородський, О.В. Холодюк, К.І. Левчук, Я.В. Гонтарук, А.М. Дідик. Заявл. 23.12.20 р. № 103438; Реестр. 03.02.21 р.

Сфера наукових інтересів:
- проектування механізованих процесів вирощування сільськогосподарських культур
- механізація заготівлі кормів;
- система точного землеробства;
- навігаційні системи в АПК;
- промислова власність в аграрному виробництві.

Місце і дата народження

24.01.1962 р., с. Вишенька Хмільницького району Вінницької обл.

Освіта

 • 1984 – 1989 - Вінницький філіал Української сільськогосподарської академії, факультет механізації сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства» із здобуттям кваліфікації інженера-механіка.
 • 1993 – 1997 – Аспірантура, Інститут цукрових буряків УААН.

Спеціальність: Механізація сільського господарства
Кваліфікація: інженер-механік

Кар’єра:

Голова профкому студентів ВДСГІ (1899 - 1999 р.р)
Голова профкому викладачів ВНАУ (1999 – 2014 р.р)
Депутат місцевої ради (2002 – 2006 р.р.)
Нагороджений відзнакою Міністерства АПК «Знак пошани» (2002 р.)
Нагороджений іменним годинником Верховної Ради України (2012 р.)

Професійна діяльність – з 1989 р.
Викладацька діяльність – з 1989 р.
• З 1989 р. по сьогоднішній час – читав лекції та проводив практичні і лабораторні заняття на факультеті механізації сільського господарства з дисциплін: «Експлуатація машинно-тракторного парку», «Машиновикористання в рослинництві», «Проектування технологічних процесів рослинництві», «Використання техніки в АПК», «Система точного землеробства», «Механізація обладнання та використання техніки в тваринництві», «Перспективи розвитку сучасного механізованого сільського господарства», «Технічний сервіс техніки АПК», «Сільськогосподарські машини».

Науково-дослідна робота:

Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях:

 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Вінниця, ВНАУ, 2012 р.)
 • «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.)
 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Київ – Голосієво, 2018 р.)
 • «Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (Мінськ. Білоруський державний аграрний технічний університет, 2018 р.)
 • «Молодіжний науковий форум» ( Ладижинський колледж ВНАУ, м. Ладижин, 2019 р.)
 • «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (смт. Дослідницьке, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2019 р.)
 • «Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва – запорука інноваційного розвитку АПК» (Миколаїв, МНАУ, 2019 р.)
 • «Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва – запорука інноваційного розвитку АПК» (Миколаїв, МНАУ, 2019 р.)

Стажування

 • травень 2010 р., Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Тематика: механізація обробітку грунту, вирощування та збирання сільськогосподарських культур (смт. Глеваха);
 • грудень 2015 р., ДПДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН. Тематика: «Нові технології вирощування картоплі в зоні лісостепу» (м. Калинівка);
 • жовтень 2020 р, ДПДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН. Тематика: «Застосування на практиці новітніх систем обробітку грунту в умовах недостатнього зволоження» (м. Калинівка);
 • грудень 2020 р., Ялтушківська ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Тематика: «Вирощування біоенергетичних культур», «Ефективність диференційованого обробітку грунту в умовах посухи», «Ефективність внесення рідких мінеральних добрив безпосередньо в грунт».

Патенти:

 • Томчук В.В. Установка для збирання зерна з нерівних поверхонь. Патент України №22600А,-Бюл.№4, 1998 р.
 • Томчук В.В. Підбирач продуктів урожаю з поверхні грунту. Патент на корисну модель № 63843. Зареєстр в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2011 р.

Основні наукові праці

 • Томчук В.В. Ручная картофелесажалка для проросших клубней. Збірник наукових праць. 2018. Мінськ. БГАНУ. С. 187-192.
 • Томчук В.В. Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин. Тези наукових доповідей ХІХ Міжнародної наукової конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка Л.В. Погорілого та 150-річчю від дня народження професора К.Г. Шиндлера (смт. Дослідницьке 13 вересня 2019 року). Дослідницьке, 2019 С. 69-70.
 • Томчук В.В. Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами. Техничекое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24025 октября 2019 года). Минск, 2019. С. 152-153.

Опублікування статей в інших зарубіжних наукових журналах

 • Томчук В.В. Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт. Slovak international scientific journal. 2020. № 39. VOL. 1. С. 11-20.
 • Томчук В.В. Управління пожнивними рештками і мульчею. The scientific heritage. 2020. № 46. VOL. 2. С. 35-45.
 • Томчук В.В. Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till. Norwegian Journal of development of the International Science 2020. № 42. VOL. 1. С. 8-18.
 • Томчук В.В. Вологозбереження в садівництві: засоби і технології. The scientific heritage (Budapest, Hungary) The journal is registered and published in Hungary. 2020. № 47. VOL. 5. С. 16-27.
 • Томчук В.В. Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов. Slovak international scientific journal. 2020. № 41. VOL. 1. С. 7-17.
 • Tomchuk V. Loss management when harvesting grain, legume and oilseed crops. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 50. VOL. 1. Р. 54-67.
 • Tomchuk V. Pre-sowing and inter-row tillage of industrial crops. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. VOL. 1. Р. 11-22.
 • Tomchuk V. Why ploughing remains actual. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 56. Р. 61-70.

Науковий інтерес:

 • Збирання сої
 • Садіння картоплі
 • Диференційований обробіток грунту
 • Мульчування грунту
 • Внесення рідких мінеральних добрив машинами Spike-wheel
 • Систем обробітку грунту по Strip-till

Особисті дані:
Рябошапка Вадим Борисович

E-mail: vadym@vsau.vin.ua

Посада: Старший викладач кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технологічного факультету

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою: Механізація сільського господарства
Науковий ступінь – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», тема дисертації: «Обґрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів роботи орних машинно-тракторних агрегатів при використанні біодизельного палива»

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо): ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1812-1030
Scopus authors: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219034566
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CEEod28AAAAJ&hl=uk
Researcher ID: https://publons.com/dashboard/summary/

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) -

Індекс Гірша (Google Scholar)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CEEod28AAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
H. Kaletnik, V. Mazur, I. Gunko, V. Ryaboshapka, V. Bulgakov, V. Raide, R. Ilves, J. Olt Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel // Agronomy Research. - 18(S1), 862 - 887, 2020. SNIP 2018 0.512 (Scopus, SNIP 2020 0.828)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Комаха В.П. Рябошапка В.Б. Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №3 (95). С. 193-198.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16920.pdf
2. Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №3 (53). С. 59-65.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19607.pdf
3. Гунько І.В. Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №3 (98). С. 145-150.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16918.pdf
4. Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. Рекомендації щодо використання регулювання відсоткового складу суміші палив для дизеля Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2 (101). С. 67-72.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/2wcmJZ6pb39tU2BWIPE5.pdf
5. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Любін М.В., Рябошапка В.Б. Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №4 (91). С. 55-63.
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/IXaNsCAbx0U0Z7csTOdU.pdf
6. Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А., Єленич А.П. Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №4(103) С. 75-87.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/bSAjf5b4donAr4GW21fO.pdf
7. Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б., Єленич А.П. Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). C. 135-147
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/LVOyUUb61baBighHayHG.pdf
8. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL. JOURNAL of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2016 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16-20.
https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/05/2016_3_VA.pdf
9. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS. НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICEL ENGINEERING. YEAR XXIV. ISSUE 21(207) SEPTEMBER 2016. International scientific conference [«Conserving soils and water»]. – 31.08.-03.09.2016. Burgas, Bulgaria. 2016. PP. 74-75.
https://conserving-soils.eu/sbornik/2016/19.MODELING%20OF%20MACHINE-TRACTOR%20UNITS%20WORKFLOW%20ON%20THE%20USE%20OF%20BIOFUELS.pdf

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Конструкція, теорія, розрахунок, діагностика та дослідження двигунів внутрішнього згорання, зокрема тракторних дизелів, особливо з використанням альтернативного палива. Дослідження роботи машинно-тракторних агрегатів, зокрема з використанням альтернативних палив.

Особисті дані:
Єленич Анатолій Павлович

E-mail: yelenych@vsau.vin.ua

Посада: асистент кафедри агроінженерії та технічного сервісу

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет
Магістр з механізації сільського господарства

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
ORCID: 0000-0002-7424-1822
Researcher ID: M-1447-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=5p2ww6MAAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) – 2
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=5p2ww6MAAAAJ

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Янович В. П. Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауконітового порошку / Янович В. П., Полєвода Ю. А., Токарчук О. А., Єленич А. П. // Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університет. – 2016. - № 2(82). – с. 124-130.
2. . Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник ХНУ. 2018. №6 (267). с. 246-249.
3. Бурлака С. А., Явдик В.В., Єленич А.П. Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна. Технічні науки. Вісник ХНУ. 2019. № 2 (271). с. 212-220.
4. Рябошапка В. Б., Єленич А. П., П’ясецький А. А. Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (103). с 74-86.
5. Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур. Економічні науки. Вісник ХНУ. 2019. № 6(276). с. 29-32.
6. Малаков О. І., Єленич А. П., Бурлака С. А. Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2. Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 2 (109). с. 48-56.
7. Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі. Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 4 (111). с. 135-152.
8. Комаха В.П., Єленич А.П. Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2. с. 101-111.
9. Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Інтегрування регіонального зернового ринку. Економічні науки. Вісник ХНУ. 2020. № 5 (286). с. 62-69.
10. Анісімов В. Ф., Єленич А. П. Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну експлуатації. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 2 (113). с. 67-77.
11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» (Вінниця: ВНАУ, 2020 р.)

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразо:
1) Узагальнена структурно-технологічна схема з описом «Універсальний подрібнювач рослинних відходів» №102203. 01.02.2021.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
Іноваційні технології в автомобільному транспорті

Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин була заснована на факультеті механізації сільського господарства у 1989 році.

Першим завідувачем кафедри по 1992 рік був доцент, к.т.н. Карасюк Михайло Іванович. З 1992 по 1997 роки кафедрою завідував доцент, к.т.н. Лунгол Іван Васильович. З 1997 по 2011 роки кафедрою завідував професор, д.т.н., заслужений винахідник України, академік Академії агарних наук України та Інженерної академії України Гарькавий Анатолій Дмитрович. З березня 2011 року по 2017 рік кафедру очолював професор, к.т.н. Середа Леонід Павлович почесний ректор університету, заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом За заслуги ІІ ступеня.

За останні роки підготовлені та видані такі навчальні посібники: «Матеріалознавство і слюсарна справа», «Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи», «Інтелектуальна власність в аграрному виробництві», «Технічна механіка», «Матеріалознавство і слюсарна справа», «Конкурентоспроможність технологій і машин», «Машиновикористання в землеробстві», «Сучасні технології в аграрному виробництві з використанням відновлювальних джерел енергії», «Технічний серсів в АПК». Підготовлено понад 30 науково-методичних рекомендацій до проведення лабораторних та практичних занять.

Кафедру «Сільськогосподарські машини» було засновано 5 травня 1986 року як випускову за спеціальністю «Механізація сільського господарства» на шляху розвитку Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії. Першим завідувачем цієї кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента Середу Леоніда Павловича, котрий пропрацював на цій посаді з деякими перервами до 1 квітня 2011 року. З 1996 по 2000 роки кафедрою завідував к. с.-г. н., доц. Покровський В. С. З 2011 року кафедру очолював к.т.н., доцент Пришляк В.М.

Співробітники кафедри розвивали та підтримували тісні міжнародні зв’язки з багатьма країнами світу, зокрема з США, Францією, Італією, Сербією, Білорусією, Китаєм, Південно-Африканською Республікою, Болгарією, Польщею, Німеччиною та іншими країнами світу. За час існування кафедри викладачі видали більше 20 підручників та полсібників з грифами МАП і МОН, розробили 5 типових програм навчальних дисциплін, надрукували понад 500 наукових статей, отримали більше 150 авторських свідоцтв та патентів. Розробки було представлено на обласних та республіканських виставках, наукових студентських конференціях, де вони посідали призові місця.

Кафедру «Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів» було створено в 2014 році на базі кафедри тракторів і автомобілів. За період з 1988 до 2014 рр. кафедру очолював д.т.н., професор Віктор Федорович Анісімов. З 2014 по лютий 2019 рр. очолила кафедру к.т.н., доцент Гунько І.В.

Колективом кафедри опубліковано більше 500 наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях, 30 монографій, одержано 25 патентів. За результатами науково- дослідної роботи викладачів кафедри підготовлено та захищено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій.За минулі роки колективом проведена величезна робота зі становлення кафедри. Але найбільшим його надбанням є його лабораторії, створені як зусиллями професорсько-викладацького складу, так і студентами факультету механізації сільського господарства. Лабораторії дозволяють студентам досконало вивчити будову конструкції тракторів і автомобілів у цілому, а також агрегатів та вузлів окремо. На їх базі студенти проходять практичну підготовку в умовах, наближених до ремонтних підприємств. Тут проводять наукові дослідження магістри, аспіранти і співшукачі. Кожна з них обладнана усім необхідним для проведення лабораторних робіт діючим обладнанням і методичної літератури. Для цього фахівці кафедри розробили понад 102 методичні вказівки. За цей період одержали посвідчення водія категорії «В» 25 тисяч студентів ВНАУ, права трактористів-машиністів категорії «А», «В», «С» - понад 15 тисяч студентів ВНАУ.

До складу кафедри агроінженерії та технічного сервісу входять: 3 професори, 6 доцентів, 2 ст. викладача, 3 асистентів, 1 працівник навчально – допоміжного персоналу.

Для проведення відповідних лабораторно-практичних занять на кафедрі створено 12 навчальних лабораторій, з них 3 лекційних. Кафедра агроінженерії і технічного сервісу проводить навчання студентів з 32 дисциплін.

Кафедра «Агроінженерії та технічного сервісу» є випускною і основна кількість випускників інженерів-механіків вийшла з об’єднаних кафедр. Тематика дипломних робіт різнопланова і всебічна: планування механізованих робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур, покращення ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарських підприємств різних форм власності, удосконалення конструкцій машин та інші. На кафедрі проводяться наукові дослідження, на базі яких захищаються дисертаційні роботи.

Події у світлинах