logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра української та іноземних мов

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Пирогова 3, корпус 5, каб.: 519а
Emaillanguage@vsau.vin.ua

Кафедра української та іноземних мов забезпечує навчальний процес на І-ІІ курсах усіх факультетів та на ІІІ курсі факультету економіки та підприємництва, а також для магістрантів усіх напрямів підготовки. Для проведення практичних занять з використанням ТЗН створено 8 навчальних кабінетів, укомплектованих відповідною комп’ютерною технікою та іншим мультимедійним обладнанням.

Колективом кафедри приділяється значна увага науковій роботі та навчально-методичному забезпеченню. З 2003 року захищено вісім кандидатських дисертацій та одну докторську, видано вісім монографій, опубліковано 22 навчальні посібники з грифом МОН та МАП України, упорядковано більше 200 навчально-методичних розробок, науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 300 наукових статей, три викладачі є аспірантами й здобувачами.

На базі кафедри створено комісію з підготовки та консультування вступників до аспірантури, прийому вступних іспитів до аспірантури з англійської, німецької і французької мов. Колектив кафедри забезпечує функціонування ліцензійних курсів (ідентифікаційний код 00497236 відповідно до Розпорядження №985 від 27 грудня 2019 року) з поглибленого вивчення англійської, німецької мов для всіх охочих студентів поліпшити свій рівень володіння іноземною мовою.

Кравець Руслан Андрійович

Кравець Руслан Андрійович

завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Кравець Руслан Андрійович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач.

 Народився 1986 р. в селі Лука-Мелешківська Вінницького району, Вінницької області.

 У 2008 р. завершив навчання у ВДПУ ім. М. Коцюбинського в інституті іноземних мов і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

4 жовтня 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування творчого мислення майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

23 березня 2018 року успішно захистив дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Науково-педагогічний стаж – 10 років. Працює на кафедрі української та іноземних мов з 2011 року. Працював на посадах старшого викладача, доцента, нині – завідувач кафедри української та іноземних мов.

Основними напрямами наукових досліджень є проблеми модернізація системи вищої аграрної освіти в умовах полікультуризації суспільства, розроблення інноваційних технологій навчання, реалізація копетентнісного підходу на практичних заняттях іноземної мови в аграрному ЗВО.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед них: дві монографії: «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови» (2012), «Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі» (2017),  колективна монографія «Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України» (2013), чотири навчальні посібники: «Theory of  Law» (2014) та «Англійська мова у контексті полікультурної освіти» (2015), «Ділова іноземна мова» (2019),  «Англійська мова для майбутніх екологів» (2019), 43 наукові статті  у фахових виданнях України, 29 статей у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 8 закордонних публікацій, понад 50 праць апробаційного характеру в збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

Постановою Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» від 17 січня 2019 року N 2674-VIII був нагороджений стипендією.

Посібники

 • Кравець Р. А., Тимкова В.А. Theory of Law : навч. посіб. з англ. мови для майб. правознавців. Вінниця : Планер, 2014. 248 с.
 • Кравець Р. А. Англійська мова у контексті полікультурної освіти : навч. посіб. з англ. мови для майб. фахівців аграрної галузі. Вінниця : Планер, 2015. 206 с.
 • Кравець Р.А. Ділова іноземна мова: навч. посіб. Вінниця: Планер, 2019. 232 с.
 • Кравець Р.А. Англійська мова для майбутніх екологів: навч. посіб. Вінниця : Планер, 2019. 190 с.

 Монографії:

 • Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі : моногр. Вінниця : Планер, 2017. 434 с.
 • Калетнік Г. М., Кравець Р. А., Лазоренко Н. Л., Тимкова В. А., Шаповалюк Л. О. Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України : кол. моногр. Вінниця : ВНАУ, 2013. 480 с.
 • Кравець Р. А. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови : моногр. Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012. 288 с.

 Основні статті

 1. Кравець Р. Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Педагогіка. Дрогобич, 2017. № 4/36. С. 135–145. DOI: 10.24919/2313-2094.4/36.98583
 2. Кравець Р. Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ. Молодь і ринок : щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. № 4 (147). С. 93–98.
 3. Кравець Р. Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка. Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. Вип. 24. С. 64–70.
 4. Кравець Р. А. Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі. ScienceRise: Pedagogical Education : scientific journal. 2017. Vol. 9 (17). Р. 14–21. DOI: 10.1558/2519-4984.2017.110926
 5. Кравець Р. А. Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Молодий вчений : наук. журн. 2017. № 1 (41). С. 444–447.
 6. Кравець Р. А. Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський наук.-виробн. журн. 2018. № 6 (34). С. 97–108.
 7. Кравець Р. А. Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Молодь і ринок : щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. № 7 (174). С. 17–22.
 8. Kravets R. A. Training students for cross-cultural communication at foreign language classes in the context of internationalization of higher education institutions. Інноваційна педагогіка : наук. журн. Одеса : ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. № 14. Т.1 С. 105–109.
 9. Кравець Р. А. Особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 69. Київ, 2019. С. 110–114.
 10. Кравець Р. А. Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Дніпропетровськ, 2019. № 2 (18). С. 192–199.

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямуванням».

 Волошина Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент.

народилася 4 жовтня 1966 в м. Вінниця.

У 1983 р. вступила до факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. Миколи Островського. Після закінчення (1988р.) два роки працювала вчителем англійської мови в ЗОШ №6 м. Вінниці

Науковий напрямок: Філологія (Германські мови) Спец. 10.02.04. У 1990р. за сумісництвом працювала асистентом на кафедрі іноземних мов Вінницького педагогічного інституту.
З 1990 по 1993 рр. навчалася в аспірантурі кафедри англійської філології Київського національного університету ім.. Г.Т. Шевченка.
16.12 1994 р. у спеціалізованій раді цього університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль сенсорної лексики у створені художньої образності (на матеріалі англійської прози)» зі спеціальності 10.02.04. «Германські мови (диплом кандидата наук КН№006599)

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені. Михайла Коцюбинського на кафедрі іноземних мов працювала з 1993 р. по 2011 рік. У 2001 р. рішенням ВАК МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов (ДУ №002916).
Загальний стаж роботи складає 29 років 10 місяців. Науково-педагогічний стаж складає 26 років 10 місяців. Загальний обсяг друкованих праць складає біля 120 одиниць.

Наукові інтереси – лексична стилістика, загальне мовознавство, різні види дискурсу (науковий, художній та ін.) педагогіка вищої школи, економіка туризму, рекреалогія, менеджмент, маркетинг, правознавство.

Монографія:

A.V. Ivashchenko, O.V. Voloshyna, I.V. Vlasenko. Recreational and tourism activity and its modern aspects of development (англійська мова) навчальний посібник для студентів, магістрів спеціальності «Туризм».- PUB: University of Tourism and Foreign Languages in Warsaw Al. Prymasa Tysiaclecia 38, 01 – 242 Warsawa 2018. – 409 p.

Основні науково-методичні праці за останній період:

 1.  Дмитренко Н.Є. Волошина О.В. Educational Psycholоgy. Збірник текстів для читання для студентів інституту психології і педагогіки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: Навчальний посібник. Вінниця. – 2011. – 135с.
 2. Волошина О.В., Тимощук Н.М., Довгань Л.І. «Ділова іноземна мова (англійська мова)» «Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу: «Ділова іноземна мова (анлійська мова)» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» ОКР магістр - 2015 р. 238 с.
 3. Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Гарник А.А. Волошина О.В, Англійська мова Методичні вказівки до практичних занять за фахом «Воднібіоресурси та аквакультура», 2016 р.
 4. Волошина О.В., Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. English for Future Managers. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальностей 073 « Менеджмент» та 074 « Публічне управління і адміністрування ». – Вінниця: ВНАУ, 2017 – 91 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою факультету менеджменту та права Вінницького державного аграрного університету (протокол № 6  від 29.01 2017 р.)
 5. Манжос Е.О. Волошина О.В. English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry Методичні рекомендації для практичних занять студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - Вінниця : ВНАУ, 2018. – 79 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ВНАУ ( протокол № 9від 30.05.18 р)
 6. Волошина О.В. Манжос Е.О. Іноземна мова професійного спрямування English for Future Tourist SpecialistsМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності 242 «Туризм» /- Вінниця : ВНАУ, 2018. – 89 с.Рекомендовано до друку науково-методичною радою ВНАУ ( протокол № 9 від 30.05.18 р)
 7. Манжос Е.О Волошина О.В Agricultural terms.Сельскохозяйственные термины.Сільськогосподарські терміни. Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів для аудиторної та самостійної роботи студентів ВНАУ (ОКР Бакалавр та магістр).- Вінниця: ВНАУ, 2017- 108 с.

Основні статті:

 1. Тактильна лексика та лексика смакопозначення як засіб створення художньої образності. Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського: Зб. наукових праць. – Серія: Філологія: Зб. наукових праць. – Вип.12 / Головн. ред. – Іваницька Н.Л.– Вінниця: ТОВ “Планер”, 2010. – 239 с. – С.93-96. – Фахове видання.
 2. Teacher as a guide. Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі: Тези доповідей наукової конференції викладачів та студентів / ВДПУ. – Вінниця, 2011.
 3. Комунікативно-прагматичні значення вигуків у сучасній англістиціНаукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського: Зб. наукових праць. – Серія: Філологія: Зб. наукових праць. – Вип.13 / Головн. ред. – Іваницька Н.Л.– Вінниця: ТОВ “Планер”, 2011. – 235  с. –
 4. Комунікативно-прагматичні значення вигуків у сучасній англістиці Наукові записки ВДПУ ім.. М.Коцюбинського Зб. Наукових праць. – Серія: Філологія: Зб.наукових праць. – Вип.13/Головн.ред.– Іваницька Н.Л.– Вінниця: ВДПУ, 2011. – с. – 128-131.
 5. Спілкування у сім'ях в англомовних країнах Наукові записки ВДПУ ім.. М.Коцюбинського: Зб. Наукових праць. – Серія: Філологія: Зб.наукових праць. – Вип.14/Головн.ред.– Іваницька Н.Л.– Вінниця: ВДПУ, 2011., с.126-130.
 6. The development and use of achievement language batteries. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти». ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – 10 квітня 2012 року. – С. 23-24.
 7. Засоби створення художньої образності в романі Ф.С. Фіцджеральда «Ніч лагідна». Наукові записки ВДПУ ім. М Коцюбинського. Серія Філологія: збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013.– вип.. 17. – С. 172-177.
 8. Стилістичні особливості використання сенсорної лексики в романі О.Уайльда «Портрет Доріана Грея ». Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія Філологія: збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013.– вип. 18. – С. 333-338.
 9. Валеологічне самовдосконалення як складова індувідуальної культури студентів ВНЗ Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка ; гол.ред.Носко М.О.-Чернігів : ЧПНУ,2016./Серія Педагогічні науки /Випуск 137.
 10. Деякі питання співвідношення категорій творчості й мислення Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 45 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 170 с.
 11. Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної культури студентів ВНЗ Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 137 / Редкол.: О.В. Бобир та ін. – Чернігів 2016 – 356 с.
 12. Деякі особливості використання сенсорної лексики та її контекстуальна конотація як засоб створення художньої образності в романі Джеймса Джойса «Портрет художника в юності» Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол.ред Н.Л. Іваницька.] – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2016.- Вип.23.-310с.
 13. ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ С. 204 – 212 (0,3) Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» збірник №6, том 2. Вінницький національний аграрний університет Відповідальний секретар – Мазур О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент ISSN 2476626 Випуск 6, том 2 Вінниця 2017- С.231
 14. Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму С. 42-46 (0,3) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –Серія №15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць. – К.: Вид0во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. –Випуск. – С. 134
 15. Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов. с. 30-34 Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 151 в 2-х томах. Том 1/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка гол.ред. Носко М.О. /– Чернігів: ЧНПУ, 2018 – 336 с.
 16. Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –Серія №15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць. – К.: Вид0во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. –Випуск 2. – (96)18 – с.117
 17. «Англо- російсько-українського словника сільськогосподарських термінів» для самостійної роботи студентів(ОКРбакалавр)Вінниця ,2017-108с.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова професійного спрямування» «Ділова іноземна мова»

Ковальова Катерина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Місце народження

 м. Вінниця.

Освіта

 • 2001-2006 Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська).
 • 2011-2015. Аспірантура  Інституту Вищої освіти Національної академії педагогічних наук  України (Київ).

Кар’єра

 • З 2010 року – донині - викладацька діяльність
 • З 2010-2011 заступник начальника відділу  кадрів ВНАУ.
 • 2011-  2019 директор центру міжнародних зв’язків та діяльності.
 • Кандидат педагогічних наук, доцент. 13 травня 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Інституті Вищої освіти Національної академії педагогічних наук  України (Київ). Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
 • У 2017 р. отримала вчене звання доцента кафедри української та іноземних мов.
 • Науково-педагогічний стаж – 15 років. Працює на кафедрі української та іноземних мов з 2010 року. Працювала на посадах викладача, асистента,старшого викладача, нині – доцент кафедри української та іноземних мов.  Найважливіші аспекти моїх напрацювань описані в рукописі дисертаційної роботи «Педагогічні умови формування комунікативної компетентності в майбутніх інженерів аграрників» та  в 30 одноосібних наукових працях.
 • Основними напрямами наукових досліджень є формування комунікативної компетентності студентів. Мною досліджено, що для формування та розвитку комунікативних вмінь, а відтак і для вивчення мови (як рідної так і іноземної) необхідно в процесі навчання створити комплекс педагогічних умов,застосовувати активні методи навчання, розвивати уяву студентів. Вважаю, найефективніше в процесі засвоєння мовного матеріалу застосовувати комплекс таких педагогічних умов як особистісно-орієнтований підхід, моделювання у навчанні комунікативних ситуацій, формування професійно значущої мотивації навчання та інші.
 • На практичних заняттях з англійської мови застосовую власну асоціативну методику  формування творчих здібностей студентів для вивчення іноземної мови. Розвиток уяви, креативності, творчості відіграє важливу роль, адже сприяє винахідництву, самовираженню особистості, реалізації її думок і гіпотез на практиці новим способом. Творчі здібності не даються людині від народження, а формуються в процесі діяльності. Так як основна діяльність студентів – це навчання, то й найефективнішим буде формування творчих здібностей в ході навчального процесу.

Основні статті та участь в міжнародних конференціях:

 •  K.Kovalova., V.Janovych, T.Honcharuk, I.Honcharuk, Engineering Management of Vibrating Machines for Targeted Mechanical Activation of Premix Components. INMATEH -Agricultural Engineering. Vol.54, № 1/2018. p. 25-32. (Web of Science)
 • Ковальова К.В. Комунікативна компетентність, як складова адаптації фахівців в трансформаційному суспільстві. Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development». April 4-7, 2018. Opole, Poland. p. 280-281.
 • Ковальова К.В.  Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей. / К. В. Ковальова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Економіка.Фінанси.Менеджмент. Серія "Економічні науки" . 2019.   № 3– С. 56
 • Ковальова К.В.  Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів – аграрників. К. В. Ковальова // Педагогічний журнал  «Інноваційна педагогіка». 2019. № 10.  С.93-96
 •  Kovalova K.V . Communicative competence in the system of educational training  of future engineers-agrarians Theoretical and Applied Aspects of Sustainable Development.Series of papers. Katowice.2020. № 3. – P. 96-103
 • Kovalova K.V. Communicative competence as a component of adaptation of the specialist in the transformational society. Vzdelávanie a spoločnosť V. (Educatioand Society V). Slovak Republic. 2020. № 1.- P. 399-405

Викладає дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Ділова іноземна мова

Смагло Ніна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов

Місце і дата народження:

21.09.1957р. с.Жахнівка, Вінницька область

 Освіта

 1. 1978-1982 Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова та література».
 2. 1995-1999 Аспірантура Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Інститут Філології.

Карєра

 • З 1998 року - викладацька діяльність.
 • З 1998 - асистент кафедри гуманітарних наук Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
 • Кандидат філологічних наук, доцент. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. (ДК №005365).
 • У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук (ДЦ №007746).
 • З 2000 року – доцент, начальник навчально-методичного відділу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
 • З 2020 року – доцент кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.

Науково-педагогічний стаж  30 років.

Автор  понад 60 наукових праць.

Основні статті:

 • Смагло Н.С. Зміст управлінської підготовки майбутнього менеджера як фактор педагогічного процесу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Випуск 7.Київ-Вінниця: 2005. С.464-468
 • Смагло Н. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управлінської діяльності. Наукові записки. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія».  Київ-Вінниця: Випуск13. 2005.С.60-62
 • Смагло Н.С. Навчальне середовище як фактор педагогічного процесу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Випуск 11. Київ-Вінниця: 2006. С.373-377.
 • Смагло Н.С. Концептуальні основи системи гуманітарної освіти у ВНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Київ-Вінниця. Випуск 24. 2010.С.496-500
 • Смагло Н.С. Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів вищих навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Випуск 37. Київ-Вінниця: ТОВ «Планер»,2014. С.481-485
 • Smaglo N. Implementation of language policy in Ukraine. The scientific heritage. 2020. № 51. P. 43–46.
 • Smaglo N. Language and ethnic community: historical aspect. The scientific heritage. 2021. №  6. P.48–54

Викладає дисципліни:

 • Українська мова в науці
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Загородна Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та іноземних мов.
Народилася 11 липня 1981 року в с. Юліямпіль, Шаргородського р-ну, Вінницької області.


ОСВІТА

 • Молодший спеціаліст | УЧИЛИЩЕ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

1997-2001 Диплом з відзнакою
спеціальність: початкове навчання;
кваліфікація: вчитель початкових класів та іноземної мови в початкових класах;

 • Спеціаліст | ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО.

2001-2004 Диплом з відзнакою
спеціальність: початкове навчання;
кваліфікація: вчитель початкових класів і англійської мови в початкових класах;

 • Спеціаліст | ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

01.10.2004 – 10.02.2007. Спецфакультет „АНГЛІЙСЬКА МОВА”
спеціальність: англійська мова та література;
кваліфікація: вчитель англійської мови та літератури;

 • Аспірантура | ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО.

03.10.2004 – 31.10.2008

 • Кандидат педагогічних наук| ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО.

ТРАВЕНЬ 2010 – захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: „Формування комунікативної професійної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій”; спеціальність: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти.


Наукові інтереси – інноваційні технології навчання, передовий досвід визначних педагогів, науковців та бізнесменів-новаторів.

Основні статті та науково-методичні праці:

 1. Загородна О.Ю.Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять. Формування граматичної компетентності студентів економічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови. Вінниця: ВНАУ, 2020. 118с.
 2. Загородна О.Ю. Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять. Формування лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови. Вінниця: ВНАУ, 2020. 115 с.
 3. Zahorodna O. Use of educational platforms during the study of foreign (English) language of professional orientation of students of non-philological faculties. The scientific heritage. 2020. № 56. Vol. 4. P. 21–28.
 4. Загородна О.Ю. Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції. (Вінниця, 25 листопада 2020 р.). Вінниця: ВДПУ, 2020. С. 43–45.

Викладає дисципліни:

 • «Іноземна мова професійного спрямування»
 • «Ділова іноземна мова»

Власюк Юлія Леонідівнавикладач кафедри української та іноземних мов. Народилась 14.06.1992 року.

Освіта

Упродовж  2009-2013 р. навчалась в інституті філології та журналістики Вінницького державного педагогічного  університету імені Михайла Коцюбинського на денному відділенні. Здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Спеціальність : українська мова та література. 2014-2015 р. навчалась у магістратурі інституту філології Донецького національного університету на заочному відділенні. Отримала диплом магістра філології.

Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури, вчитель англійської мови, зарубіжної літератури.

Кар’єра

З серпня 2015 р. по червень 2020 р. – лаборант та викладач англійської мови у «Вінницькому центрі професійно-технічної освіти, технологій та дизайну».

З 7 вересня 2020 р. викладач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.

Наукові інтереси

«Актуальні проблеми сучасної філології та когнітивної лінгвістики».

Основні статті

Vlasyuk J. Theoretical aspects of the formation of linguistic and socio-cultural competence of future specialists in the tourism industry. The scientific heritage.  2020. № 55. P. 34–43.

Горобець Алла Володимирівна – асистент кафедри української та іноземних мов.

Дата народження: 07 березня 1992 року.

У 2014 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й отримала кваліфікацію «Магістр філології. Викладач української мови та літератури. Вчитель англійської мови й зарубіжної літератури».

У Вінницькому національному аграрному університеті працює з березня 2017 року, зокрема з 03 вересня 2018 року – асистентом кафедри української та іноземних мов факультету менеджменту та права. З 2019 року – літературний редактор-коректор наукового журналу «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики».

На сучасному етапі є аспіранткою 3 року навчання зі спеціальності 035: Філологія при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Працює над темою дисертаційного дослідження: «Лексико-семантичне та асоціативне поле «час» у мові художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття».

За роки роботи на кафедрі української та іноземних мов спільно з бібліотекою ВНАУ провела низку загальноуніверситетських виховних заходів, присвячених Дню української писемності та мови (9 листопада) і вшануванню пам’яті Т. Шевченка, що традиційно проходить на початку березня. Бере активну участь у підготовці і проведенні олімпіад з української мови за професійним спрямуванням, університетських етапів мовних конкурсів ім. Т. Шевченка та ім. П. Яцика, а також у підготовці студентів переможців університетських та обласних етапів.

У 2020 році вийшов друком навчальний посібник з української мови професійного спрямування для студентів аграрних спеціальностей, написаний у співавторстві з В.А. Тимковою.

Наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних виданнях:

 1. Горобець А.В. Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. Ред.) та ін. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 292. С. 131 – 139;
 2. Горобець А.В. Сезонні номінації в складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір»). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 34. Херс. Держ. Ун-т. Херсон: ХДУ, 2018. У 2-х томах. Т. 1. С. 35 – 39;
 3. Горобець А.В. Лексико-семантичне поле «час» у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. І. Я. Завальнюк. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 27. С. 22 – 28;
 4. Горобець А.В. Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля «час» у мові повісті Михайла Стельмаха. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської. Київ, 29-30 листопада, 2018 р. Київ: Міленіум, 2018;
 5.  Горобець А.В. Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха. Наукові записки. Випуск 175. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. С. 497 – 502;
 6. Горобець А.В. Сенсорика часу як яскравий репрезентант ідіостилю Михайла Стельмаха на мовному матеріалі роману «Чотири броди». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. [гол.ред. І. Я. Завальнюк]. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. Вип. 28. С. 46 – 55;
 7. Горобець А.В. Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха «Дума про тебе». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 30 (69). № 3. Ч. 1. 2019. 290 с. С. 5 – 9;
 8. Манжос Е.О., Горобець А.В. Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови.  Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 10. С. 97 – 105;
 9. Horobets A. The structural elements of lexical-semantic field «time» on the language material of Vinnytsia region writers’ artistic works. The 7th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (March 11–13, 2020). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. P. 28–32;
 10.  Горобець А. Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на мовному матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Вип. 31. 2020. С. 89 – 96;
 11.  Horobets A. The expression means of the micro field «winter» in the Vinnytsia writers’ prose of the XXth century. The scientific heritage. VOL 3, No 54 (54) (2020). P. 40–44;
 12. Горобець А. Мікрополе «зима» як інтерпретація сезонних номінацій у мовотворчості письменників Вінниччини ХХ століття. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Trends in the development of modern scientific thought». Секція: Філологічні науки. Ванкувер. 23-26 листопада 2020. С. 603 – 608;
 13.  Horobets A. Personification of temporal concepts as a kind of metaphorical depiction of reality in the works of Vinnytsia region writers of the ХХth century. The scientific heritage. VOL 3, No 60 (60) (2021). Budapest (Hungary). P. 48 – 51.

 Співавтор 7 навчально-методичних видань, автор 1 методичної праці.

Крикун Ольга Анатоліївна – викладач кафедри української та іноземних мов.
Народилася 1986 року в м. Горлівка Донецької області.

ОСВІТА:

2008 року закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури, української мови і літератури. Отримала диплом з відзнакою.

Наступного року навчалася в магістратурі Донецького національного університету. 2009 року отримала диплом магістра англійської мови і літератури, викладача англійської, німецької мов і літератур в вищих навчальних закладах.

2011 року вступила до аспірантури при Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Спеціальність 10.01.06 – теорія літератури. Тема дисертації «Рецепція творчості Дж. Д. Селінджера в Україні». 2014 року інститут переїхав на вільну територію – у місто Бахмут. Аспірантуру закінчила вже там у 2017 році.

КАР’ЄРА:

 • 2008-2009 – викладач зарубіжної літератури в Горлівському технікумі Донецького національного університету.
 • 2009-2012 – викладач кафедри теорії літератури та історії української літератури в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов.
 • 2010-2011 – викладач кафедри іноземних мов Горлівського автомобільно-дорожнього інституту Донецького національного технічного університету.
 • 2010-2012 – викладач української мови і літератури на підготовчих курсах при Горлівському автомобільно-дорожньому інституті Донецького національного технічного університету.
 • 2014 – т/ч – перекладач-волонтер в організації TED.
 • 2016-2019 – редактор-перекладач текстів автомобільної тематики в компанії «АТГ Експерт».
 • 2018-2019 – вчитель англійської мови у банкових установах та інших підприємствах Вінниці.

  НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Krykun O.A. A variety of approaches to the analysis of the work of Jerome David Salinger in English criticism. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. VOL.2 P. 66-72.
 • Крикун О. А. Вигук як засіб індивідуалізації персонажа у перекладі (на матеріалі повісті Дж. Селінджера «Ловець у житі») / Література в контексті культури: зб. наук. праць. Вип. 20 / ред. кол: В.А. Гусєв (відпов. ред.) та ін. – Д: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 129–134.
 • Крикун О. А. Подібності в мотивній організації творів Дж. Селінджера, Гр. Тютюнника та В. Шевчука / Зарубіжні письменники і Україна: збірник науквих праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 327-331.
 • Крикун О. А. Переклад як засіб нової інтерпретації персонажа / Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2010. – Вип. 3.1. – С. 119-127.
 • Крикун О. А. Наратор vs герой в метапрозі / Наукові праці: науково-метод. журнал. Вип. 247. Т.259. Філологія. Літературознаство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 55–60.
 • Крикун О. А. Голден Колфілд як американський герой / Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 27 / ред. кол.: В.А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 158-163.
 • Крикун О. А. Оповідання Дж. Селінджера в українських перекладах / Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. Вип. 29 – К., 2016. С. 124-132.

Телеватюк Оксана Іванівна – викладач кафедри української та іноземних мов.

Народилася:

16.07.1998 року в с. Озаринці, Могилів-Подільського району, Вінницької області

Освіта:

 • Вересень 2004р. – червень 2014 р., Озаринецька СЗШ 1-3ст.
  Вересень 2014р. – червень 2015 р., Вендичанська школа-гімназія.
 • Вересень 2015 р. – червень 2019 р., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Середня освіта. Англійська мова та література, зарубіжна література», кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (денна форма навчання).
 • Вересень 2019р.- грудень 2020р., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (англійська, німецька(переклад включно)),кваліфікація викладача англійської та німецької мов, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр(денна форма навчання).

Професійні навички:

Володіє новітньою методикою викладання іноземних мов за стандартами міжнародної програми British Council;

Навичками перекладу іноземних мов на міжнародних конференціях закордоном.

Публікації:

 • Телеватюк О.І. The Evolution of the Concept of Joy in the English Language. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Вінниця, 20 листопада 2019 р.). Вінниця: ВДПУ, 2019. С. 297–299.
 • Телеватюк О.І. «Концепт» в контексті когнітивної лінгвістики. Інтеграційні тенденції в сучасному світі : матеріали XVІІІ міжн. студ. інтернет-конф. (Вінниця, 26 березня 2020 р.). Вінниця: ВДПУ, 2020. С. 64–66.
 • Телеватюк О.І. The Lexical and Semantic Field of the Concept “Happiness” in the English Language. Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : матеріали міжн. всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 червня 2020 р.). Львів: Наукова фолологічна організація «Логос». С. 142–144.
 • Телеватюк О.І. Епітети як репрезентанти позитивних емоцій у романі Клаудії Керролл «Love Me or Leave me». Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали всеукр. наук. конф. (Вінниця, 25 листопада 2020 р.). Вінниця: ВДПУ, 2020. С. 308–311.

  Статті у збірниках наукових праць та інших виданнях

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (20листопада 2019 року).
 2. «Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мову у вищому навчальному закладі та школі» (17 червня 2020 року).
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (25 листопада 2020 року).

 Участь у міжнародних конференціях

 1.  XVІІІ міжнародна студентська Інтернет-конференція «Інтеграційні тенденції в сучасному світі»( 26 березня 2020 року),
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук» (17-18 липня 2020 рік)

 Викладаю дисципліни:  «Іноземна мова професійного спрямування».

Холод Інна Володимирівна – викладач кафедри української та іноземних мов.

Дата народження: 27 вересня 1990 року.

У 2013 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й отримала кваліфікацію «Магістр філології. Викладач української мови та літератури. Вчитель англійської мови й зарубіжної літератури». У 2020 році закінчила аспірантуру у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського зі спеціальності 035: Філологія. Тема дисертації: «Лексико-синтаксичний повтор у мові сучасної української преси: структура та прагмалінгвістичні функції».

З вересня 2020 року – викладач кафедри української та іноземних мов факультету менеджменту та права.

Бере активну участь у підготовці і проведенні олімпіад з української мови за професійним спрямуванням, університетських етапів мовних конкурсів ім. Т. Шевченка та ім. П. Яцика, а також у підготовці студентів переможців університетських етапів конкурсів та олімпіад.

Наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних виданнях:

 • Горобець І. Змістова варіативність терміна «повтор». Філологічні студії / Зб.наук.праць / Відп.ред. Ю. Б. Лебедь. – Вип. 15. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С. 26-30.
 • Горобець І. З історії вивчення явища лексико-синтаксичного повтору. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 февраля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. / Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 (22), ч.7. – С. 31-35.
 • Горобець І. Симплока як засіб концентрації уваги читача на проблемах сьогодення в українському газетному дискурсі. Інновації ХХІ століття, ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 25 травня 2018 року. – Ч. 8. – С. 25-27.
 • Горобець І. Специфіка вживання повтору ключових слів у мові сучасної української преси. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської. м. Київ, 29–30 листопада, 2018 р. Київ: Мілленіум, 2018. 244 с. С. 151 – 152.
 • Горобець І. Особливості функціонування епіфори в мові сучасних українських газет. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2018. – 352 с. С. 188 – 190.
 • Горобець І. Специфіка функціонування синтаксичних конструкцій із атрибутивних синтаксем-поширювачів у мові сучасної української преси. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceeding, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 155-157.
 • Горобець І. Найтиповіші різновиди та прагмастилістичні функції анафоричного повтору у мові сучасної української преси. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди; Відп. ред. О. А. Олексенко. – Харків, 2018. – Випуск 48. – С. 238-243.
 • Горобець І. Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газет. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки / Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 292. – 262 с. – С. 148 – 155.
 • Горобець І. Лексичний повтор як засіб актуалізації газетних текстів патріотичного спрямування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 34 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 48–51.
 • Горобець І. Семантико-синтаксичні особливості ампліфікації як стилістичної фігури. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 115–120.
 • Горобець І. Функціонування синонімічного та антонімічного повторів у мові сучасних українських газет. Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 89–92.
 • Горобець І. Повтор заголовка тексту в мові сучасної української газетної публіцистики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол.ред. І. Я. Завальнюк]. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2019. Вип. 28. С. 102-108.
 • Горобець І. Специфіка функціонування синтаксичних конструкцій із повтором об’єктних та обставинних синтаксем-поширювачів у мові сучасної української преси. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 30 (69) № 3, 2019, С. 10–14.
 • Горобець І. Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол.ред. І. Я. Завальнюк]. – Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 24. – С. 133-138.
 • Horobets I. Structural and semantic varieties of lexical repеtion in the language of modern Ukrainian newspaper texts. Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary), № 40 (2020). РР. 37 – 40.
 • Horobets I. Repetition of simple sentences in modern Ukrainian press. The scientific heritage. VOL 3, No 54 (54) (2020). PР. 44–47.
 • Горобець І. Анадиплозис як фігура лексико-синтаксичного повтору у мові сучасної української преси. Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ): Збірник тез за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 5-6 квітня 2018 року. – К.: МЦНД, – 2018. – С. 15-17.
 • Horobets І. Functioning of repeating substantial subject syntaxes in the language of modern Ukrainian press. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 559-562. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Горобець І. Особливості функціонування синтаксичних конструкцій з повтором предикатних синтаксем у мові сучасної української преси. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 458-465. URL: http://sci-conf.com.ua.

Співавтор 1 навчально-методичної праці.

Кафедру реорганізовано 1 вересня 2003 року на базі кафедри іноземних мов, що існувала з квітня 1986 р. по серпень 2003 р., завідувачем якої був доцент Гнатенко В.Д. З 1 вересня 2003 р. по вересень 2020 р. кафедру очолювала к. філол. н., доцент Тимкова В. А.

Із жовтня 2020 року кафедру очолює д. п. н., доцент Кравець Руслан Андрійович, автор понад 150 навчально-методичних та наукових праць, 5 навчальних посібників, 2 монографій та співавтор колективної монографії.

До складу кафедри входять: 1 доктор наук, доцент; 4 кандидати наук, 3 доценти, 1 старший викладач, 4 викладачі, 1 асистент, а також фахівець 1-ї категорії.

Кафедра української та іноземних мов забезпечує навчальний процес на І-ІІ курсах усіх факультетів та на ІІІ курсі факультету економіки та підприємництва, а також для магістрантів усіх напрямів підготовки. Для проведення практичних занять з використанням ТЗН створено 8 навчальних кабінетів, укомплектованих відповідною комп’ютерною технікою та іншим мультимедійним обладнанням.

Колективом кафедри приділяється значна увага науковій роботі та навчально-методичному забезпеченню. З 2003 року захищено вісім кандидатських дисертацій та одну докторську, видано вісім монографій, опубліковано 22 навчальні посібники з грифом МОН та МАП України, упорядковано більше 200 навчально-методичних розробок, науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 300 наукових статей, три викладачі є аспірантами й здобувачами.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри: функціональна граматика; психолого-педагогічні аспекти вивчення іноземної мови у ЗВО; проблеми виховання молоді на засадах гуманізму, взаєморозуміння й толерантності; моральне виховання особистості, сучасні психолого-педагогічні теорії та концепції розвитку особистості; педагогічні умови ефективного впливу студентського самоврядування на формування соціальної компетентності; розвиток риторичних умінь і навичок на заняттях з української мови; педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі, лексико-семантичні та асоціативні поля у структурі української мови, граматична стилістика тощо.

На базі кафедри створено комісію з підготовки та консультування вступників до аспірантури, прийому вступних іспитів до аспірантури з англійської, німецької і французької мов. Колектив кафедри забезпечує функціонування ліцензійних курсів (ідентифікаційний код 00497236 відповідно до Розпорядження №985 від 27 грудня 2019 року) з поглибленого вивчення англійської, німецької мов для всіх охочих студентів поліпшити свій рівень володіння іноземною мовою.

Зростанню зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови й удосконаленню навичок володіння культурою української мови сприяє щорічна міжвузівська студентська конференція «Мова, культура та освіта», яка є результатом роботи чотирьох наукових гуртків. У конференції беруть участь і студенти Вінницького національного технічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, між спорідненими кафедрами яких укладено творчі договори та існує плідна співпраця. Під час роботи студентської конференції діє чотири секції: української, англійської, німецької, французької мов. Призери секцій англійської та німецької мов за результатами конференції направляються до участі в роботі міжвузівського мовного семінару, який щорічно відбувається на базі Вінницького національного технічного університету.

Багатоаспектна робота колективу кафедри спрямована і на вияв та реалізацію науково-професійного потенціалу студентів, що реалізується у щорічній участі в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Всеукраїнському шекспірівському конкурсі студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса, затверджених Міністерством освіти і науки України, у яких обдаровані студенти здобувають призові місця. Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Українська мова професійного спрямування» для нефілологічних закладів вищої освіти.

Оволодіння мовою професійного спілкування – діловою українською та іноземною – є запорукою успіху в навчанні і професійній кар’єрі.

 

Події у світлинах