logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра права

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Пирогова 3, корпус 5, каб.: 532
Телефон:тел. 127 (внутрішній)
Emailkafedrapravo@meta.ua

Витоки кафедри права сягають 1997 року, коли 22 жовтня було видано наказ ректора про її створення. У цей час завідувачем кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента  І. В. Скірського. Протягом  2002-2013 років керівником кафедри була кандидат юридичних наук, доцент О. Ф. Мельничук. У 2014-2016 роках кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.А. Омельчук, кандидат юридичних наук, старший викладач С.М. Кавун. З 2017 року завідувачем кафедри права є доктор юридичних наук, доцент Н.М. Опольська.

Опольська Наталія Михайлівна

Опольська Наталія Михайлівна

завідувач кафедри

доктор юридичних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

Народилась 25 березня 1982 року в с. Плебанівка Шаргородського району Вінницької області.

 Освіта

 • 2004 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук, доцент.
 • Науково-педагогічний стаж – 14 років, працює завідувачем кафедри права, здійснює керівництво діяльністю кафедри права та організовує навчально-виховну, методичну, наукову та редакційно-видавницьку роботу, забезпечує належне навчання студентів з дисциплін кафедри, відповідність рівня їхньої підготовки вимогам кваліфікаційних характеристик, своєчасність та якість виконання наукової роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічного та технічного складу кафедри.
 • Основним напрямом наукових досліджень є забезпечення прав та свобод людини, право на свободу творчості. Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Монографії, посібники, підручники

 •  Опольська Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав і свобод дитини: монографія. Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2011. 226 с.
 • Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні: монографія / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016 р. С. 322-344.
 • Соціально-правовий захист дітей в Україні: монографія / за ред. Б. І. Андрусишина. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. С. 20-72; С. 134-164.
 • Опольська Н. М. Права дитини в Україні: монографія, 2-ге видання, перероблене та доповнене. Вінниця: ВНАУ, 2019. 289 с.
 • Опольська Н. М. Право на свободу творчості: монографія. Вінниця: Твори, 2020. 368 с.

Статті

 1. Опольська Н. М. Вплив християнської релігії на становлення прав дитини. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. Випуск 9. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. С. 100-105.
 2. Опольська Н. М. Проблеми забезпечення прав і свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця ХІХ – першої половини ХХ століть. Юридична Україна: щомісяч. наук. журн. № 6. Київ: Юрінком Інтер, 2011. С. 11-17.
 3. Опольська Н. М. Принципи правового захисту дитини. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. 2011. С. 38-43.
 4. Опольська Н. М. Право дитини на людську гідність. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 5. С. 11-15.
 5. Опольська Н. М. Суб’єктивне право на творчість: теоретико-правові аспекти. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право. Випуск 20. Ч. 1. Т. 2. С. 90-93.
 6. Опольська Н. М. Зміст суб’єктивного права на творчість. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 5. С. 17-20.
 7. Опольська Н. М. Концепція свободи творчості у поглядах мислителів Стародавнього світу. Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. Випуск 4. С. 237-241.
 8. Опольська Н. М. Особливості розвитку права на свободу творчості в країнах Стародавнього Сходу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 6 (1). С. 31-34.
 9. Опольська Н. М. Становлення права на свободу творчості у Стародавній Греції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 18. Том 1. С. 11-14.
 10. Опольська Н. М. Правове регулювання творчості в період Середньовіччя. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № С.123-128.
 11. Опольська Н. М. Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. 2016. Випуск 7. C. 222-225.
 12. Опольська Н. М. Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. № 27. С. 278-283.
 13. Опольська Н. М. Подолання дитячої безпритульності в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 5. 2016. С. 28-30.
 14. Опольська Н. М. Правове регулювання творчості на території Німеччини в період Відродження. Право і суспільство. 2016. №2. С. 34-39.
 15. Опольська Н. М. Розвиток права на свободу творчості у Англії (XV-XVIIст.). Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 126-131.
 16. Опольська Н. М. Право на свободу творчості в системі прав людини. Приватне та публічне право. № 3. С.30-34
 17. Опольська Н. М. Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 46. С.241-45.
 18. Опольська Н. М. Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 52. С. 41-44.
 19. Опольська Н. М. Механізм забезпечення прав і свобод людини в динамічному вимірі. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 35-38.
 20. Опольська Н. М. Структура механізму забезпечення права на свободу творчості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 58. Т1. С. 35-38.
 21. Опольська Н. М. Булінг: юридичний склад проступку. Підприємництво, господарство і право. 2019. №10. С. 101-107.
 22. Опольська Н. М. Критерії ефективності нормативного правового регулювання права на свободу творчості в Україні. Часопис Київського університету права. №1. С. 62-66.
 23. Hotsuliak Y., Opolska N. Образ Фемиды в античном правовом сознании. Studia warminskie. 2018, № 55. р. 265-278.
 24. Опольская Н. М. Совершенствование европейских гарантий свободы выражения мнения, слова и творчества. Visegrad journal on human rights. 2020. №1. С. 113-119.
 25. Опольська Н. М. Міжнародно-правові гарантії права на свободу творчості. Economic and law paradigm of modern society. № 1. С. 114-121.
 26. Опольська Н. М. Гарантії права на свободу творчості в Україні. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 4. С.113-118.
 27. Опольская Н. М. Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека. Legea şi viaţa. 2020. 4. С.71-75.
 28. Опольська Н. М., Бабой А. М. Свобода вираження поглядів в мережі Інтернет. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. № 2. С.60-74.
 29. Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Генезис прав дитини на теренах України. Восточно европейский научный журнал. № 57. 2020. С. 25-32.
 30. International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network. / Dutchak S., Opolska N., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 23, Issue 3, 2020. P. 1-7.

Викладає дисципліни

 • «Юридичні механізми захисту прав і свобод людини»
 • «Право інтелектуальної власності»
 • «Порівняльне правознавство».

Народилася 1960 р. у місті Харкові.

У 1982 р. закінчила Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

Кандидат юридичних наук, доцент. 17 грудня 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: «Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні» (спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри правознавства.

Науково-педагогічний стаж – 21 рік. Працює на кафедрі права з 1997 року. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, нині – доцент кафедри права.

Основними напрямами наукових досліджень є проблеми правового забезпечення якості й безпеки сільськогосподарської продукції та екологізації аграрного виробництва.

Автор близько 140 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі один навчальний посібник, рекомендований до видання вченою радою ВНАУ, монографія, дві монографії (у співавторстві), науково-практичний коментар Земельного кодексу України (у співавторстві).

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection                       

Посібники, підручники, монографії

 1. Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : монографія. Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2010. 220 с.
 2. Оверковська Т.К. Правові питання сталого землекористування як аспекту відтворювальних процесів в аграрній сфері економіки України // Трансформаційна динаміка відтворювальних процесів в аграрній економіці: колективна монографія / за ред. Калетніка Г.М. Вінниця, 2012. С. 392- 403.
 3. Ковальчук С.Я., Оверковська Т.К. Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні: монографія. Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2013. 346 с.
 4. Оверковська Т.К. Аграрне право України : навч. посіб. у схемах. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 192 с.
 5. Оверковська Т.К. Аграрне право України : навч. посіб. у схемах. Друге видання. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. 188 с. (з грифом для використання у навчальному процесі серед студентів вищих навчальних закладів).
 6. Оверковська Т.К., Опольська Н.М. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Вінниця, ТОВ «Твори», 2020. 252 с.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Оверковська Т. Юридична природа понять «забруднення» та «псування» земель. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2006. Вип. 70-71. С. 105-109.
 2. Оверковська Т. Правова охорона земель в Україні: поняття та юридичні ознаки. Юридична Україна. 2006. № 12. С. 67-71.
 3. Оверковська Т. Правові форми охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007. Вип. 77. С. 43-48.
 4. Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007. Вип. 78. С. 92-95. (Серія: Юридичні науки).
 5. Оверковська Т. Юридична відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування: поняття та особливості. Юридична Україна. 2008. № 2. С. 66-70.
 6. Оверковська Т. Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування. Юридична України. 2010. № 2. C. 68-71.
 7. Оверковська Т. Господарсько-правова відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 2. С. 62-65.
 8. Оверковська Т. Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування. Юридична України. 2010. № 6. C. 57-62.
 9. Оверковська Т. Стандартизація та нормування як правові засоби охорони земель від забруднення та псування в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 6. С. 157-160.
 10. Оверковська Т. Адаптація законодавства України про охорону земель від забруднення та псування до законодавства Європейського Союзу. Юридична України. 2010. № 9. C. 90-94.
 11. Оверковська Т. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 12. С. 107-110.
 12. Оверковська Т. К. Правові питання агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. Вінниця : ВНАУ, 2012. Випуск 1 (56). Том 3. С. 93-97.
 13. Оверковська Т. Стале землекористування в аграрній сфері економіки України: правові аспекти. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 9. С. 63-67.
 14. Оверковська Т. Землі України як об’єкт правової охорони. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 1. С. 58-61.
 15. Оверковська Т.К. Моніторинг земель України: правові аспекти. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наукових праць. К. : НАУ, 2015. № 1 (34). С. 125-128.
 16. Оверковська Т.К., Хом’яченко С.І., Єряшов Є.К. Правові засади забезпечення екологічної безпеки аеропортів в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наукових праць. К. : НАУ, 2015. № 3 (36). С. 17-21.
 17. Оверковська Т.К. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалива. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 11. С. 83-91.
 18. Оверковська Т.К. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 72-83.
 19. Оверковська Т. Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 94-98.
 20. Оверковська Т. Правове регулювання безпечності продуктів харчування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 109-114.
 21. Оверковська Т. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 136-141.
 22. Оверковська Т.К. Правова охорона земель від засмічення відходами. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 137-143.
 23. Оверковська Т.К. Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 122-126.
 24. Юридична природа оцінки впливу на довкілля. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9. С. 160-169.
 25. Оверковська Т.К. Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 107-113.
 26. Оверковська Т.К. Еколого-правові засади охорони ґрунтів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 89-105.

 Наукові публікації в зарубіжних журналах

 1. Kovalchuk Svitlana, Mazur Kateryna, Overkovska Tetiana. The impact of the European integration processes on the entre of Ukraine’s small agricultural producers in the international logistics systems. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. P. 154-172.
 2. Оверковська Т.К. Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів. ISSN 2414-0414. «Economic and law paradigm of modern society» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина). 2020. № 1. С. 106-113.

Викладає дисципліни:

 • «Аграрне право»
 • «Екологічне право»
 • «Земельне право»
 • «Правові засади охорони земель в Україні»
 • «Законодавство та право в АПК».

Місце і дата народження

26.12.1981 р., смт. Брацлав  Немирівського району Вінницької області

 Освіта            

 • У 2004 закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ м. Львів за спеціальністю правознавство. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Організаційно - правові засади реєстрації та ідентифікації сільськогосподарських тварин. Кандидат юридичних наук по спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

 Науково-дослідна робота

 Участь в міжнародних та всеукраїнських навчальних конференціях

 • Правдюк А.Л. Форми участі громадськості в охороні та збережені земель Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції молодих науковців „ Забезпечення  законності у   сфері земельних правовідносин ". Львів. Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України , 2003 .
 • Правдюк А.Л. Правові проблеми забезпечення реєстрації та ідентифікації тварин Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції .м. Вінниця , ВДАУ,2005
 •  Правдюк А.Л. Тенденції розвитку сучасних облікових систем Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Аграрний форум 2006".м. Суми "Університетська книга ", 2006.360 с
 • Правдюк А.Л. Суть й значение идентификации сельскохозяйственных животных в условиях реформирования аграрного производства Материалы      Научно-практической конференции перспективнеє разработки науки й техники".2006.Том 4.Юридические    науки.г.Белгород. Россия.
 • Правдюк А.Л. Роль державної реєстрації сільськогосподарських тварин у забезпеченні якості продукції тваринництва Матеріали за IV междунар. науч. практ. конф. // А.Л.Правдюк [«Наука й образование -2008»] (Софія : «Бял Град-БГ»ООД, 2008.-Т.-С.31-35)
 • Правдюк А.Л. Якість продукції тваринництва згідно вимог сот. Стаття IV Міжнародна vеdеско-ргакtіска конференція . Прага 2008. Наука й образование — 2008р. С.68-71
 • Правдюк А. Л. Нормативно-правове забезпечення дії міжнародних стандартів фінансової звітності на теренах України // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Інтеграція вітчизняної системи обліку та звітності до міжнародних стандартів». — Вінниця, 12 грудня 2013 року. — С. 92-96.
 • Правдюк А. Л. Нормативне забезпечення управлінської практики охорони водних ресурсів та відповідності критеріям сталості // Збірник матеріалів всеукраїнської конференції «Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в економіці та бізнесі». — Вінниця, 5 грудня 2013 року. — С. 284-286.
 • Правдюк А.Л. Правовий механізм  регулювання державного екологічного контролю /А.Л Правдюк «Право України:сучасний стан і перспективи розвитку» Збірник матеріалів третьої регіональної науково-практичної конференції викладачів і студентів. – Вінниця:ВНАУ,2016. Ст. 91-96
 • Правдюк А.Л Правове регулювання інноваційної діяльності. /А.Л Правдюк Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр.наук.-практ.конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.1. –187-191
 • Правдюк А. Л. Територіальна громада в Україні : правовий аспект функціонування / А. Л. Правдюк //«25років незалежності України: виклики та перспективи» :збірник тез доповідей. всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 листопада – Вінниця: ВНАУ, 2016.

Основні публікації

Монографії, посібники, підручники

 • Організаційно - правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин. Дисертація - рукопис Національний університет біоресурсів і природокористування. М.Київ 2009
 •  Правдюк А.Л., Пивовар Ю.Г., Буличева Н.А., Яра О.П., Єрмоленко Ю.В. Фінансове право України. Навчальний посібник. Київ: О.С Ліпкан, 2010.160 с.
 • Правдюк А.Л. Державна реєстрація та ідентифікація сільськогосподарських тварин: стан та перспективи удосконалення правового регулювання монографія.: Вінниця, ПП Балюк.2010. С.536.
 • Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю. Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму монографія.: Київ, «Центр учбової літератури».2019. С.360.

Статті

 • Правдюк А.Л. Удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин. Підприємництво, господарство і право.2007. № 12.С. 100- 103.
 • Правдюк А.Л. Деякі питання державної реєстрації та ідентифікації сільськогосподарських тварин як виду адміністративного провадження.  Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності зб.наук.праць. 2007. №4. С. 156-164.
 • Правдюк А.Л. Удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний та прикордонний ветеринарний контроль та нагляд за станом сільськогосподарських тварин. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб.наук.праць. 2008. №2. С. 74-84.
 • Правдюк А.Л. Державна реєстрація і ідентифікація сільськогосподарських тварин в механізмі адміністративно-правового регулювання належної якості та безпеки продукції тваринництва. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2008р. №3. С. 126-134.
 • Правдюк А.Л.  Державна  реєстрація сільськогосподарських тварин і   розвиток    галузі тваринництва  Економіка АПК. 2008. №4. С.98-103.
 • Правдюк А.Л., Курило В. І. Державна реєстрація та ідентифікація с/г тварин в механізмі адміністративно-правового регулювання належної якості та безпеки тваринництва. Митна справа 2008 №4 С.69-74.
 • Правдюк А.Л.Адміністративна відповідальність за правопорушення в процесі ідентифікації та реєстрації тварин. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.Д Дідоренка. 2009  № 2 . С. 125-130.
 • Правдюк А.Л. Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки України : правовий аспект.  Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит. Випуск 1.2010. С 266- 269.
 • Правдюк А.Л. Інноваційна діяльність в Україні : правовий аспект.  Облік і фінанси АПК. 2010. №3 С 118- 122.
 • Правдюк А.Л. Удосконалення правового статусу органів, які здійснюють контроль та нагляд у  сфері  ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.Д. Дідоренка. 2010. № 2 . С. 97-104.
 • Правдюк А.Л. До питання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії.  Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право. № 28. Том 2.2014 .С.155-158.
 • Правдюк А.Л., Яра О.С. Питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності.  Підприємництво, господарство і право. 2014. №8. С 75-78.
 • Правдюк А.Л., Правдюк О.Л. Удосконалення фінансових механізмів екологізації агропромислового виробництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С.104-117.
 • Правдюк А.Л. Механізм правового регулювання державного екологічного контролю.  Право і суспільство. 2016. № 2. С 87-93.
 • Правдюк А.Л., Правдюк  Н. Л. Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та  перспективи економічного та правового середовища. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С. 21-35.
 • Правдюк А.Л. Конституційно правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С.135 -147.
 • Правдюк А.Л., Правдюк М.В. Економічні та обліково – законодавчі аспекти інвестиційно – інноваційної діяльності аграрного сектору. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2. С. 90-105.
 • Правдюк А.Л. Правдюк Н.Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами.Економіка АПК.2018.№ 10. С.26 – 39.
 • Правдюк А.Л., Правдюк М.В. Обліково – нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 109 – 124.
 • Правдюк А.Л. Конституційно-правові засади інформаційної безпеки України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9. С.169 -178.
 • Правдюк А.Л. Правове регулювання функціонування Єдиного державного реєстру тварин. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31 (70). № 4. 2020.С 158-166.
 • Правдюк А Л, Правдюк М. В. Identification and registration of agricultural animals: economic and legal aspect of state regulation. Sciences of Europe  4. 51.2020. p. 57-64.
 • Правдюк А.Л. Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation. Visegrad Journal on Human Rights. 2.vol 2. 2020. p. 143-148.
 • Правдюк А.Л. Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави. Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică". 2020. № 3 (43). P. 10-17.
 • Правдюк А. Л Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України. Научно-практический журнал  Sciences of Europe. 2020. No 53. Vol. 5. p. 34-39.
 • Правдюк А.Л. Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukrainen. Norwegian Journal of development of the International Science № 44.2020. p. 40-48.
 • Правдюк А.Л. Правдюк М.В. Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин:економіко-правовий аспект державного регулювання Журнал Sciences of Europe.2020.  Vol. 4. No 51.p. 57-64.
 • Правдюк А.Л. Improvement of normative legal regulation of the system of agricultural production taxation. Norwegian Journal of development of the International Science. № 45. 2020. p. 35-42.
 • Правдюк А.Л Constitutional and legal bases for the functioning of information society. Norwegian Journal of development of the International Science № 48.2020. p. 35-42.
 • Правдюк А.Л Distanse learning: legal regulation. Norwegian Journal of development of the International Science № 51.2020. p. 7-13.
 • Правдюк А.Л. Constitutional base for unification of territorial communities. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway : Oslo, 2021. № 53, vol. 3. p. 28-35.

Науковий інтерес

 •  Інноваційна діяльність

Викладає дисципліни

 • «Конституційне право України»
 • «Конституційне право зарубіжних країн»
 • «Фінансове право України»
 • «Банківське право».

Народилася 1985 р. у місті Вінниці.

У 2008 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю “Історія та правознавство”.  Кандидат історичних наук.  20 березня 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тема дисертаційного дослідження: “Національне питання в програмах політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр)  ” (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

Науково-педагогічний стаж – 3 роки. Працює на посаді старшого викладача кафедри права з 2016 року.

Основними напрямами наукових досліджень є проблема національного питання в міжвоєнній Чехословаччині 1918-1938 рр. Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць.

Праці у міжнародних науковометричних базах даних Scopus, Web of Science  Core Collection

 1. Пиковская Т. В. Национальный вопрос в программах русинских политических партий в Подкарпатской Руси (1918–1938 гг.). Русин.2020.№ 61. С 149-165.

Підручники, посібники, монографії

 1. Піковська Т.В. Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки (1918-1938). Вінниця: «Нова книга» - 197с.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Піковська Т. В. Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Економіка.Фінанси.Менеджмент: актуальні питання науки і практики.2019.№ 10. С. 105-111.
 2. Піковська Т. В. Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 9. - С. 115-121.
 3. Піковська Т. В. Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848–1900 рр.).Гілея: науковий вісник. 2019.Вип. 142(1).С. 128-130.
 4. Піковська Т. В. Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) . Гілея: науковий вісник.2018. Вип. 129. - С. 86-88.
 5. Піковська Т.В. Національне питання в програмах словацьких автономістів у першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Гілея: науковий вісник.2018.Вип. 136.С. 314-317.
 6. Піковська Т.В. Діяльність української інтелігенції у галузі освіти в Першій Чехословацькій республіці (1918 – 1938).Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 139(1). С. 31-33.
 7. Піковська Т.В. Впровадження нових форм ведення сільського господарства в 20–х роках ХХ століття Гілея: науковий вісник. 2017.Вип. 122. С. 21-24.
 8. Піковська Т.В. Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр). Гілея: науковий вісник.2017.Вип.118. С.163-165.

Наукові публікації в зарубіжних журналах.

 1. Pikovska T. V. The struggle of europeans for the colonization of Аfrica. Colloquium-journal.Polska : Warszawa, 2020. Colloquium-journal. Polska : Warszawa, 2020. № 33 (85). Część 3. Р. 18-25.
 2. Pikovska T. V. Trade stage of eastern european colonization (XVI - XIX centuries). Colloquium-journa.Polska : Warszawa, 2020.№ 31 (83). Część 3.Р. 21-28.
 3. Pikovska T. V. Ideological and legal basis of the national issue in the first Czechoslovak Republic (1918-1938). Colloquium-journal.Polska : Warszawa, 2020. №29 (81). Część 1.Р. 7-14.
 4. Pikovska T. V. Political parties of national minorities of the first czechoslovak republic (1918-1938). Colloquium-journal.Polska : Warszawa, 2020.№ 28 (80). Część 1.Р. 12-18.
 5. Pikovska T. V. Party system in the first czechoslovak republic (1918-1938) Sciences of Europe.Czech Republic : Praha, 2020. Vol. 2.№ 55.Р. 53-58.
 6. Pikovska T. V. Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933. Sciences of Europe : Praha, 2020. № 54.Vol. 3.Р. 19-26.
 7. Pikovska T. V. Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938). Slovak international scientific journal.Slovakia : Bratislava, 2020.№ 44.Vol. 2.Р. 8-12.

Викладає дисципліни:

 • «Історія держави і права України»
 •  «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Римське приватне право»
 • «Історія правових і політичних вчень»
 • «Правове регулювання туристичної діяльності»
 • «Соціальна відповідальність»
 • «Організація правової роботи в сільському господарстві і природокористуванні»

Посада: професор.
Біографічні дані: Народився 07.09.1972 року у м. Вінниці. У 1995 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут, набув спеціальність учителя географії і біології. У 2001 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
З липня 1995 року по квітень 2011 працював в органах внутрішніх справ. Займав посади оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого з особливих доручень, заступника начальника відділу управління ГУМВС України у Вінницькій області. Звільнений в запас, у зв’язку з вислугою років.
У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Оперативно-розшукова діяльність».
З 2007 р. за сумісництвом працював на посаді доцента кафедри оперативно-пошукової роботи та документування факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів Національної академії внутрішніх справ. У листопаді 2011 року був зарахований до штату НАВС.
У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».
У 2019 р. одержав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а у 2020 р. відкрив адвокатське бюро.


Науковий напрямок: Основні напрями досліджень: оперативно-розшукова діяльність; негласні слідчі (розшукові) дії; діяльність адвоката у кримінальному провадженні.
Основні наукові статті останніх років:

 1. Грібов М. Л. Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування // Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 26¬–31
 2. Грібов М. Л. Зміст та основні напрями криміналістичного забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 35–41.
 3. Грібов М. Л. Удосконалення термінологічного апарату глави 21 Кримінального процесуального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 238-249
 4. Грібов М. Л. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її згодою // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 2018. № 1. С. 87–95.
 5. Грібов М. Л. Судовий контроль за проведенням спеціального слідчого експерименту та імітуванням обстановки злочину. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 309–312.
 6. Грібов М. Л. Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 129–139.
 7. Hribov M., Shevchenko T., Petinov Ya. (2018) Methodology of teaching specialized subjects to future operation officers of law enforcement agencies. Science and Education, Issue 4. 155–164.
 8. Грібов М. Л. Повноваження слідчого судді щодо забезпечення законності контролю за вчиненням злочину // Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 16–24.
 9. Грібов М. Л., Шевченко Т. В. Використання внутрішньокамерної розробки для виконання завдань кримінального провадження: питання законності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 6 С. 404–407.
 10. Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. Кримінальна процесуальна протидія незаконному заволодінню транспортними засобами // Тhe Journal of Eastern European Law/ Журнал східноєвропейського права. – 2019. – № 60. – с.12 –21
 11. Грібов М. Л., Черняк А. М. Протидія злочинності оперативними підрозділами правоохоронних органів: поняття та зміст. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 37–51.
 12. Грібов М. Л., Черняк А. М. Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб’єкти протидії злочинності. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. С. 5–14.
 13. Грібов М. Л. Поняття та правове регулювання використання спеціальних знань, умінь і навичок у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1 (110). С. 13–21.
 14. Грібов М. Л., Козаченко О. І. Співвідношення понять «конфіденційне співробітництво» та «негласне співробітництво». Вісник кримінального судочинства 2019. № 1. С. 8–17
 15. Грібов М. Л., Козаченко О. І. Міжнародний досвід правового регулювання негласного співробітництва. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 3 (112). С.83–97.

Портфоліо: Одноособово видано монографію та навчально-методичний посібник. У співавторстві опубліковано п’ять навчальних посібників та дві монографії. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук у Національний академії внутрішніх справ (Д 26.007.05) та у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д 26.001.05). Член редакційних колегій фахових наукових видань «Вісник кримінального судочинства», «Криміналістичний вісник», «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ». Акредитований лектор Вищої школи адвокатури України.

Народився 1965 р. у місті Житомирі.

У 1990 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія», кваліфікація – вчитель історії, суспільствознавства і права.

Науково-педагогічний стаж – 30 років. Працює асистентом кафедри права з 1997 року.

Основними напрямами наукових досліджень є історія розвитку конституціоналізму в Україні, розвиток громадянського суспільства.

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць.

 Статті у фахових виданнях:

 1. Ковальов Д.В. Розділ: Вінницька область. Регіональна Україна: Довідник. К: Інститут політики, 2003. С. 41-55.
 2. Ковальов Д.В. Деякі аспекти розвитку громадянського суспільства у регіоні. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2006. Випуск 26. С.177-183.
 3. Ковальов Д.В. Принцип національної держави в Конституції Пилипа Орлика. Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, ПП «ТД Едельвейс і К», 2015. С. 164-169.
 4. Ковальов Д.В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. 2 (18). С. 60-69.
 5. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії. Політичне життя. 2017. №1-2. С. 9-15.
 6. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки. Політичне життя. 2018. № 4. С. 11-17.
 7. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Політична відповідальність народу. Політичне життя. 2019. №1. С. 31-36.
 8. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі. Політичне життя. 2019. №2. С. 44-49.
 9. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент. №10. 2019. С.141-150.
 10. Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С. 114-117.

 Викладає дисципліни:

 • «Історія держави і права України»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Історія правових і політичних вчень»
 • «Екологічне право України»

Народилася 18.12 1988 р. у Вінницькій обл. Погребищенського р-ну с.Розкопане.

У 2011 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліст права.

2012 р.присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук, захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження:

 • "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ НА РОЗВИТОК ЕТНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ"

У 2015р. отримала вчене звання старшого викладача кафедри правознавства.

Науково-педагогічний стаж – 7 років. Працюю на кафедрі права з 2011року. Працювала на посадах асистента, , нині – старший викладач кафедри правознавство.

   Наукові праці:

 • "Гілея:науковий вісник" випуск 5:"Історія виникнення та розвитку права" ;
 • "Гілея:науковий вісник" випуск 4: "міжнародний етикет у веденні переговорів:історичний та правовий аспект";
 • Гілея: науковий вісник - 2011г.,N 43 Історичний розвиток соціального захисту населення в Україні.Гілея: науковий вісник.;
 • "Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України"-Наукові записки, серія: Історія, випуск XXVI.

Народилась у с. Заозерне Тульчинського району Вінницької області.

Закінчила у 2006 році Тернопільський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів.

Закінчила у 2008 році Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

Протягом 2008-2011 рр. навчалася в очній аспірантурі  НПУ імені М.П. Драгоманова, спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Кандидат юридичних наук. 30 листопада 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук 12.00.01 на тему: «Політико-правові погляди Андрія Яковліва».

Науково-педагогічний стаж – понад 15 років.  Працює на кафедрі права з лютого 2019 року на посаді доцента кафедри права.

Автор 27 наукових статей, серед яких 10 у фахових виданнях. 

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Маньгора Т.В. Бібліографія праць А. Яковліва. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. Випуск 8. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. С. 142–146. 
 2. Маньгора Т.В. Діяльність А. Яковліва як вченого-правознавця в еміграції . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. Випуск 17. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. С. 84–88. 
 3. Маньгора Т.В. Звичаєве право в працях Андрія Яковліва. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. Випуск 25. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. С. 142–147. 
 4. Маньгора Т.В. Становлення А.І. Яковліва як юриста та історика права. Часопис Київського університету права. 2010. № 1. С. 67– 72.
 5. Mangora T. Lectures on legal subjects by A. Yakovlev and their modern value. Legeasiviat., 2014.  № 7/3 (271). P. 70–72.
 6. Маньгора Т.В. Оцінка Конституції УНР А. Яковлівим. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць Випуск 28. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 111–117. 
 7. Маньгора Т.В. Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9 (49). С. 150-160.
 8. Маньгора Т.В. Трансформація системи охорони здоров’я в Україні. Інформація і право. 2019. № 4 (31). С. 119-128.
 9. Маньгора Т.В. Набувальна давність на земельну ділянку. Інформація і право. 2020. № 1 (32). С. 145-152.
 10. Маньгора Т.В. Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим. Інформація і право. 2021. № 1 (36). С. 161-166.
 11. Mangora T. V. Features of legal status of refugees in international law. Сolloquium-journal 2020. № 27 (79). P. 29-36.
 12. Mangora T. V. Peculiarities of the legal status of bipatrides in international law. Сolloquium-journal. 2020. № 28 (80). P. 38-45.
 13. Mangora T. V. Prerequisites and theoretical fundamentals of development of legislation about protecting consumer rights in ukraine. Сolloquium-journal. 2020. № 32 (84). P. 36-44.
 14. Маньгора Т.В. Яковлів А.І. – правознавець і історик права. Проблеми регіонального розвитку в контексті Європейсько-азіатської інтеграції: матеріали та тези виступів Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. Вінниця: ВКІ, 2010. С. 158–161.
 15. Маньгора Т.В. Деятельность А. Яковлева в эмигрантский период. Vysledkyvyskumu: zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie doktorandov. Presov, 2010. Р. 138–141.
 16. Маньгора Т.В. Дипломатична діяльність Андрія Яковліва. Шості юридичні читання: матеріали. Правова культура, правова свідомість і право: матеріали Міжнародної наукової конференції 22–23 квітня 2010 року. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. С. 105–107.
 17. Маньгора Т.В. Звичаєве право в працях Андрія Яковліва. Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку ХХІ століття: матеріали Міжнародної наукової конференції 19–20 травня 2011 року. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 188–191.
 18. Маньгора Т.В. Викладання юридичних дисциплін А.І. Яковлівим. Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнародної наукової конференції 10-11 жовтня 2012 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. С. 124–125.
 19. Маньгора Т.В. Проблеми правового виховання молоді. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: тези доповідей на IV Всеукраїнській науково-методичній конференції, 18 грудня 2013 року. Вінниця: ТОВ, Меркьюрі Поділля, 2013. С. 60–62.
 20. Маньгора Т.В. Лекційні курси А. Яковліва та їх значення. Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації: матеріали Міжнародної наукової конференції 15–16 травня 2014 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. С. 107–109.
 21. Маньгора Т.В. Вплив Магдебурзького права на самоуправління українських міст та його оцінка А. Яковлівим. Науковий вісник ВКІ «Регіон: Особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» Статті учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 березня 2015 р. Вінниця: ТОВ, 2015. С. 147–149.
 22. Маньгора Т.В. Погляди А. Яковліва на договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем. Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи.: матеріали Міжнародної наукової конференції 21–22 травня 2015 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 83–86.
 23. Маньгора Т.В. Етноісторичні традиції української державності в поглядах А. Яковліва. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту 7/2017. С. 110–117.
 24. Маньгора Т.В. Польський період діяльності українського історика права А.І. Яковліва. Тези учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 2017 р. Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 67-69
 25. Маньгора Т. В. Американський період діяльності українського історика права А. І. Яковліва. Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози : матеріали Міжнародної наукової конференції, 1-2 червня 2017 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 101-103.
 26. Маньгора Т. В. Оцінка А. Яковлівим договору гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олександром Михайловичем. Правова система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: КНУТД, 2017. С. 50-54.
 27. Маньгора Т. В. Інформаційна діяльність юриста як складова інформаційної культури. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ :  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. С. 192-195.

 

Викладає дисципліни:

 • Цивільне право України
 • Цивільне процесуальне право України
 • Господарське право України
 • Міжнародне право

Місце і дата народження

Народилась 08 червня 1992 року в с. Микулинці Літинського району Вінницької області.

 Освіта

 • У 2014 році закінчила Київський університет права Національної академії наук України, отримала повну вищу освіту ОКР «Спеціаліст» спеціальність «Правознавство», спеціалізація «Суд. Прокуратура. Адвокатура.» та здобула кваліфікацію юриста. Навчається в аспірантурі Націонаьного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

В університеті працює з 2011 року, займала посади: юрисконсульта, начальника юридичного відділу, асистента кафедри права Вінницького національного аграрного університету. Здійснює адвокатську діяльність з серпня 2018 року. Загальний трудовий стаж - 10 років, науково-педагогічний стаж – 5 років.

Томляк Т.С. є членом Вченої ради Вінницького національного аграрного
університету. З 2018 р. координатор юридичної клініки факультету менеджменту та
права Вінницького національного аграрного університету.

Основним напрямом наукових досліджень є забезпечення прав та свобод дитини, актуальні пробеми земельного законодавства. Автор близько 15 наукових та навчально-методичних праць.

Статті

 1. Томляк Т.С., Мельничук М.О. Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Наукові записки ВДПУ ім.. М.М. Коцюбинського. с. 58-62.
 2. Томляк Т.С. Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 9. с. 132-142.
 3. Томляк Т.С.Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.№ 10. с. 159-168.
 4. Томляк Т.С. «Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи» East European Scientific Journal (Польща) #5(57), 2020.
 5. Томляк Т.С. «Захист права власності в практиці Європейського суду з прав людини». East European Scientific Journal (Польща) #6(58), 2020.
 6. Томляк Т.С. «Підстави розірвання договору оренди землі в судовому порядку» East European Scientific Journal (Польща) #8(60), 2020.

Викладає дисципліни

 • «Складання процесуальних документів»
 • «Правознавство»
 • «Актуальні проблеми кримінального права та процесу».

Місце і дата народження

Народилась 25 квітня 1997 року в смт. Журавно Жидачівського району Львівської області.

 Освіта

 • У 2019 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Право». Зараз навчається в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науково-педагогічний стаж – 1,5 роки, зараз працює на посаді старшого викладача, виконує обов’язки помічника завідувача кафедри права по науковій роботі.

Основним напрямом наукових досліджень є забезпечення прав та свобод людини, Кримінально-процесуальний кодекс Польщі 1928 року. Автор близько 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Статті

 1. Бабой А.М. Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Підприємництво, господарство і право.   № 12.  С. 277-283.
 2. Бабой А.М. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в УкраїніRecht der osteuropäischen staaten.    № 04.  P. 15-18. 
 3. Бабой А.М., Опольська Н.М. Свобода вираження поглядів в мережі Інтернет. Economic and Law Paradigm of Modern Society. № 2. Р.60-74.
 4. Опольська Н. М., Бабой А.М., Бабой В.С. Генезис прав дитини на теренах України. East European Scientific Journal. № 57. 2020. С. 25-32.
 5. Бабой А.М. Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність. East European Scientific Journal. № 5 (57).  Vol. 1.  Р. 33-39.

 

 Викладає дисципліни

 • «Кримінальне право України»
 • «Кримінально-процесуальне право України»
 • «Міжнародний захист прав людини».

Місце і дата народження

Народився 20 травня 1997 року в смт. Городківка Крижопільського району Вінницької області.

 Освіта

 • У 2019 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Право». Зараз навчається в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науково-педагогічний стаж – 1 рік, зараз працює на посаді асистента  кафедри права

Основним напрямом наукових досліджень є забезпечення прав та свобод людини, принципи оподаткування.

Статті

 1. Опольська Н. М., Бабой А.М., Бабой В.С. Генезис прав дитини на теренах України. East European Scientific Journal. № 57. 2020. С. 25-32.

 Викладає дисципліни

 • «Цивільне право України»
 • «Адміністративне право України»
 • «Адміністративне судочинство».

Місце і дата народження

 Народилась 28.03.1997 року в м. Вінниця.

 Освіта

 • У 2018 році закінчила бакалаврат у Національному  університеті "Одеська юридична академія" факультет цивільної та господарської юстиції.
 • У 2020 році закінчила магістратуру права у Національному університеті "Одеська юридична академія".
 • З 2020 року і по теперішній час навчається на аспірантурі заочної форми у Науково-дослідному інститут інформатики і права НАПН України.

Тема дисертаційного дослідження: "Правові аспекти формування і розвитку штучного інтелекту в Україні".

Працює на посаді асистента кафедри права з 2020 року.

 • Основними напрямами наукових досліджень є правове забезпечення штучного інтелекту в Україні та за кордоном.

Статті

 1. Тимошенко Є. А. Штучний інтелект: правовий аспект розвитку права власності. Юридичний науковий електронний журнал. №9. С. 93–96.
 2. Тимошенко Є. А. Штучний інтелект як суб'єкт права інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. №4.  С. 328–333.
 3. Тимошенко Є. А. Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин. Часопис Київського університету права.   №3.  С. 264–268.
 4. Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:
 5. Tymoshenko E. A. Legal aspect of information society development. Colloquium-journal.   №35.  С. 44–46.

 Викладає дисципліни

 • « Природоохоронне законодаство та екологічне право
 • «Міжнародне приватне право»
 • « Актуальні проблеми цивільного права та процесу»

Кафедра права Вінницького національного аграрного університету є осередком науки, освіти та інновацій, що об’єднує висококваліфікованих фахівців, які провадять освітню, навчально-методичну та наукову діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Право”

Особливостями, а разом з тим і конкурентними перевагами навчального процесу, який організований колективом кафедри є наступні:

 • орієнтир на класичну базову юридичну освіту з застосуванням новітніх технологій;
 • орієнтир на механізми охорони, реалізації та захисту прав і свобод людини на регіональному та міжнародному рівні;
 • орієнтир на розвиток наукових знань та правового регулювання земельних відносин у період здійснюваної в Україні земельної реформи, а також формування у студентів практичних навичок щодо вирішення проблем, що виникають під час реалізації інвестиційних проектів під час використання земельних ділянок для вирощування товарної сільськогосподарської продукції, розміщення промислових підприємств тощо.

Викладачами кафедри права враховуються не лише новітні досягнення правової науки, постійні зміни чинного законодавства, але і зміни соціально-політичного життя, правової політики держави, нові суспільні запити та пріоритети, нові стандарти освіти та інші фактори відомчого і загальносуспільного характеру.

Нині на кафедрі працюють: доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права Опольська Н.М., доктор юридичних наук, професор Грібов М.Л., кандидат юридичних наук, доцент Оверковська Т К., кандидат юридичних наук , доцент Правдюк А.Л.., кандидат юридичних наук, доцент Маньгора Т.В., кандидат юридичних наук, доцент Дзевалюк А.В., кандидати історичних наук, старші викладачі Т.В. Піковська, Н.В. Чернищук., старший викладач Бабой А.М., асистенти Д.В. Ковальов, Томляк Т.С., В.С. Бабой, Є.А.Тимошенко.

Наукові дослідження кафедри права здійснюються за темою: «Забезпечення прав і свобод людини в умовах євроінтеграції». Науковці кафедри активно працюють в межах ініціативної тематики в різних напрямах: правовому, педагогічному, освітньо-просвітницькому.

Доцентами кафедри опубліковано більше 10 монографій, зокрема: А.Л. Правдюк «Державна реєстрація та ідентифікація сільськогосподарських тварин» (2009 р.), Т.К. Оверковська «Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні» (2010 р.), Н.М. Опольська «Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні» (2011), Т.К. Оверковська «Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні» (2013 р.). Н.М. Опольська «Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні» (2016), Н.М. Опольська «Соціально-правовий захист дітей в Україні» (2017), Н.М. Опольська «Права дитини в Україн» (2019), А.Л. Правдюк «Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму» (2019), Т.В.Піковська «Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938» (2020), Т.В.Маньгора «Політико-правові погляди А. І. Яковліва» (2020), Н.М. Опольська «Право на свободу творчості» (2020).

Кафедра права є базовим структурним підрозділом факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету. На кафедрі викладається близько 80 навчальних дисциплін. Сформовано потужний професорсько-викладацький склад. Провідні фахівці на високому професійному рівні читають лекції, проводять практичні, семінарські та інші види занять, що передбачені навчальним планом.

Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Головними завданнями даної роботи є створення та забезпечення студентів навчально-методичними рекомендаціями, електронними інформаційними засобами, наданням консультацій із використанням віртуальних засобів комунікацій та відповідною системою контролю. Для реалізації поставлених завдань викладачами кафедри здійснюється активна діяльність щодо розробки методичних вказівок, створення електронних конспектів лекцій, навчальних посібників та інших методичних матеріалів.

Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з органами прокуратури Вінницької області, Регіональним центром з надання вторинної безоплатної правової допомоги, Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницьким міським судом Вінницької області, Вінницьким районним судом Вінницької області, муніципальною поліцією м. Вінниці, Сьомим апеляційним адміністративним судом, господарським судом Вінницької області та іншими державними та приватними юридичними установами. На їх базі студенти спеціальності 081 «Право» проходять навчальну та виробничу практику, а викладачі – підвищують свій професійно-кваліфікаційний рівень.

Кафедра права співпрацює з провідними вищими навчальними та науковими закладами України, зокрема з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Національним університетом біоресурсів і природокористування.

Для активізації студентської наукової роботи, під керівництвом провідних фахівців кафедри права, на факультеті менеджменту та права діють студентські наукові гуртки.

Правозахисна група студентів ВНАУ

У 2020 році за ініціативи стейкхолдера спеціальності «Право», директора Регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги Лукіянової Марини Дмитрівни та завідувача кафедри права доктора юридичних наук, доцента Опольської Н.М. стартував проєкт «Правозахисна група студентів Вінницького національного аграрного університету». Учасники правозахисної групи – студенти ВНАУ спеціальності «Право» у співпраці з фахівцями системи безоплатної правової допомоги надають правову інформацію та юридичні консультації іншим студентам. Студенти інших спеціальностей отримують якісну правову допомогу, роз'яснення правових питань у сфері цивільного, адміністративного, господарського, кримінального, сімейного, спадкового, земельного, банківського та інших галузей матеріального і процесуального права. Завдяки діяльності правозахисної групи підвищуватиметься рівень правової культури та правової свідомості молоді, покращиться їх вміння захищати свої права, свободи та законні інтереси.

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві культурно-виховні заходи: брейн-ринги, відвідування музеїв, театру, зустрічі з юристами-практиками.

 

Події у світлинах