logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра історії України та філософії

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Пирогова 3, корпус 5, каб.: 534
Телефон:тел. (0432) 52-01-40
Emailhist_phil@vsau.vin.ua

З 2011 року кафедру очолює її вихованець, доктор історичних наук, професор Левчук К. І., який пройшов шлях від асистента до професора.

Викладацький склад кафедри на високому науково-методичному рівні забезпечує викладання дисциплін гуманітарного спрямування для усіх інститутів та факультетів університету, зокрема: історію України та етнокульторологію, філософію, політологію, теологію, соціологію, психологію та низку дисциплін варіативного циклу.

Для проведення навчальних занять з курсів гуманітарних дисциплін широко використовуються технічні засоби навчання, можливості мережі Інтернет.

Сьогодні до складу кафедри входять: 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук (з них 6 доцентів), 3 старших викладачі та фахівець першої категорії.

Особлива увага приділяється науковій роботі та навчально-методичному забезпеченню курсів, які читаються на кафедрі. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, на яких доповідають про результати своїх досліджень.

Значне місце в роботі кафедри посідає виховна робота. Викладачі кафедри разом із працівниками бібліотеки та кураторами груп широко практикують проведення бесід, круглих столів із студентами ВНАУ та молоддю Вінниччини, лекції на актуальні теми сьогодення.

Левчук Костянтин Іванович

Левчук Костянтин Іванович

завідувач кафедри

доктор історичних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Народився 1965 року у с. Лука-Мелешківська Вінницького району, Вінницької області. У 1988 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства».

Доктор історичних наук, професор. У вересні 2010  року захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: «Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1996 рр.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України). У листопаді 2012 року отримав вчене звання професора кафедри історії України та філософії.

Науково-педагогічний стаж – 32 роки. Працює на кафедрі історії України та філософії з 1989 року. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, нині завідувач кафедри історії України та філософії, професор.

Основними напрямами наукових досліджень є: створення та діяльність громадських організацій України (друга половина 80-х - 90-ї роки ХХ ст.), історія розвитку аграрних відносин в Україні (90-і роки ХХ ст.).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. В тому числі монографій:

 • Левчук К.І. Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996 рр.). Вінниця : ПП „Едельвейс і К”, 2009. 320 с.
 • Левчук К.І.  Середа Л.М. Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект). Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. 180 с.

Розділи в колективних монографіях:

 • Левчук К. І. Форми і методи соціально-психологічного виховання населення політичними партіями і громадськими організаціями.  Розбудова громадянського суспільства в Україні / Київ : Центр ІТ Київ, 1999. 256 с. (Авт. текст С. 155-177).
 • Левчук К.І. Владні органи та неурядові організації, які забезпечують проведення екологічної політики. Екологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні / Київ : Центр ІТ Київ, 2000. 224 с. (Авт. текст С. 170-191).
 • Левчук К. І. Громадські організації у проведенні реформ в аграрному секторі економіки України.  Україна на зламі історичних епох (формування нових виробничих відносин в аграрному секторі економіки сучасної України (1991 – 2000 рр.) / Київ : Центр ІТ Київ, 2000. 396 с. (Авт. текст С. 199-218).
 • Левчук К.І. Педагогічні умови підвищення якісної підготовки фахівців аграрного профілю.  Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю / Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2015. 221 с. (Авт. текст С. 168-178).

Навчальні посібники

 • Левчук К.І., Бойко Ю.М., Богатчук С.С., Богатчук В.З. Культурологія: навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Вінниця. 2019. 381 с.
 • Левчук К.І. Політологія з основами соціології. Навчальний посібник. Вінниця. 2020. 176 с.

Основні статті за останні роки

 • Левчук К.І. Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.).  Гілея: Зб. наук. праць. 2016. Вип.105. С.84-87.
 • Левчук К.І. Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.).  Гілея: Зб. наук.праць. 2016. Вип.106.  С.108-111.
 • Левчук К.І. Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста України (1985-1991 рр.).  Гілея: Зб. наук.праць. 2016. Вип.115.  С.78-81.
 • Левчук К.І. Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.).  Наукові записки ВДПІ ім.М. Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. праць. 2017. Вип.25. С.161-164.
 • Левчук К.І. Зміни в політико-правовому статусі об’єднань громадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991рр.). Гілея: Зб. наук.праць. – 2017. Вип.120. С.78-82.
 • Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки). Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. Вінниця. 2017.  №10(26). С.127-133.
 • Левчук К.І. Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Гілея: Зб. наук.праць. 2018. Вип.130. С.93-96.
 • Левчук К.І.  Ю.М. Бойко Розвиток фермерських та особистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Гілея: Зб. наук.праць. 2018.  Вип.131. С.84-87.
 • Левчук К.І. Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 роки). Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. Вінниця. 2018. №3(31). С.144-153.
 • Левчук К.І.. Діяльність національно-культурних об'єднань України впродовж 90-х років ХХ ст. Scientific Disscussion (Praha). 2020. Vol 1. № 45. С. 18-24.
 • Levchuk K.I.,Spiridonova L.M. Research of modern features of cultural development management in higher education institutions. Colloquium-journal. № 6. Część 2. 2021. C. 4-10.

Викладає дисципліни:

 • «Історія України та етнокультурологія»
 • «Політологія»
 • «Теологія»
 • «Конфліктологія»

Народився 1982 року у с. Яськи, Біляївського району, Одеської області.

У 2003 році закінчив Вінницький торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобув кваліфікацію економіста з маркетингу.
Кандидат педагогічних наук. Доктор філософії. У травні 2017 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, доктора філософії. Тема кандидатської дисертації «Педагогічні умови використання ділових ігор у професійній підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах » Спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Науково-педагогічний стаж – 16 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 2020 року.

Основними напрямками наукових досліджень є: інноваційні методи навчання.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні статті за останні роки:

 • Бєлкін І. В. Використання інновацій у навчальному процесі вищої школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 35 / редкол. : Київ-Вінниця : Планер, 2013. – С.158-163.
 • Бєлкін І.В. Організація і методика проведення педагогічного експерименту. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 39. Київ-Вінниця : Планер, 2014. – С.152-157.
 • Бєлкін І.В. Репозиціонування як стратегія продовження життєвого циклу товарів та послуг. Збірник матеріалів XIX всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною участю 2014. Одеса 2014 С.75-76.
 • Бєлкін І.В. Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку. Збірник наукових праць за матеріалами студентської науково-практичної Інтернет-конференції. Вінниця 2014. С. 33-35.
 • Бєлкін І.В. Ділова гра в навчанні майбутнього менеджера маркетингових комунікацій Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 43 ред : Планер, 2015. – С.147-153.
 • Бєлкін І.В. Перевірка ефективності використанні ділових ігор у професійній підготовці майбутніх менеджерів маркетингових комунікацій. Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej « Pedagogika. Badania podstawowe I stosowane: wyzwania I wyniki» (30.08.2016 – 31.08.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – Р.108-115.
 • Belkin Igor Vladimirovich. Modern methodology of innovatie teaching. Colloquium-journal. 2020. №29 (81). Część 2. Р. 15-18.
 • Belkin Igor Vladimirovich. The importange of business game in the education of students of higher educational institutions in modern economic conditions. Colloquium-journal. 2020. № 33 (85). Część 2. P. 36-40.
 • Yarovy Anatoliy Mykhailovych, Belkin Igor Vladimirovich. The uniqueness of visualization technologies as a sociocultural phenomenon. Colloquium-journal. 2020. № 33 (85). Część 2. Р. 40-43.
 • Belkin Igor Vladimirovich. Business game as one of the key methods of educational technology in modern development conditions. Colloquium-journal. 2021. № 8 (95). Część 2. Р. 22-24.

Викладає дисципліни:

 • «Теологія»
 • «Філософія»
 • «Соціологія»
 • «Етика бізнесу та управління»

Народилася у1966 р. у місті Хмельницькому.

 У 1988 році закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю – Історія КПРС, присвоєно кваліфікацію історик, викладач історії КПРС та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук, доцент. 28 квітня 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Інституті історії України НАН України. Тема дисертаційного дослідження: «Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Соціально-економічний аспект) (спеціальність 07.00.01- Історія України). У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри історії України та філософії.

Науково-педагогічний стаж – 28 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 1992 року. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри історії України та філософії.

Основними напрямами наукових досліджень є питання соціально-економічного розвитку України в ХІХ – ХХ ст.ст. (аграрні реформи),  історія розвитку залізничного транспорту України (соціально-економічна проблематика галузі), проблеми Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду українського народу, історія освіти, науки, економіки Подільського краю ХІХ-ХХ ст.ст., основи демократичного розвитку українського суспільства (проведення виборів та референдумів).

Автор близько120 наукових та науково-методичних праць.

Основні статті:

 • Богатчук С.С. Формування технічних кадрів для залізниць України.  Наукові записки. Серія: Історія. Вип. 15. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського). Вінниця, 2009. С.42-46.
 • Богатчук С.С. Підготовка кадрів залізничників в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Інтелігенція і влада . Громадсько-політичний науковий збірник. Випуск. 16. 2009. С.17-27.
 • Богатчук С.С. Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Наукові записки. Серія: Історія. Вип. 18. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського). Вінниця, 2010. С.42-46.
 • Богатчук С.С. Становище Подільського краю в пореформений період (1861- поч. ХХ ст.). Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Випуск ХХ. 2012. С.154-160.
 • Богатчук С.С. Історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім.М. Коцюбинського.  Випуск ХХ. 2012. С. 159-164.
 • Богатчук С.С. Страницы истории. Референдум 1 декабря 1991 года.  Вестник гуманітарного научного образования  Москва. №2. 2012. С.3-5.
 • Богатчук С.С. Всеукраїнські референдуми: історія і значення. Гілея. Науковий вісник. Історичні науки. Випуск 70 (№3). 2013. С.73-78.
 • Богатчук С.С. Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії. Наукові записки. Серія: Історія. Вип. 15. Вінниця. 2014. С.42-46.
 • Богатчук С.С. Вибори до Верховної Ради України в 2014 р. Гілея. Науковий вісник. Історичні науки. 2016. Випуск №95. С.129-133.
 • Богатчук С.С. Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. Гілея. Науковий вісник. Історичні науки. 2016. Випуск №113. С. 23-26 .
 • Богатчук С.С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. 2017. Випуск №127. С. 19-22.
 • Богатчук С.С. Діяльність Вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Випуск №130.  С. 25-27.
 • Богатчук С.С. Аграрна реформа 1861 р. та її наслідки для економічного розвитку України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №4. С. 129-138.
 • Богатчук С.С. "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу. Гілея. Науковий вісник. 2019. Випуск 147. Ч.1. С. 7-11.
 • Богатчук С.С. Правозахисний рух 60-х- на початку 90-х рр. ХХ ст. в історії української незалежності. Virtus. № 42. 2020. C. 145-150.

 Викладає дисципліни:

 • «Історія України та етнокультурологія»
 • «Політологія»

Народився у 1957 р. у місті Новокузнецьк.

У 1980 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історик. Викладач історії та суспільствознавства».

Кандидат історичних наук, доцент. 9 листопада 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Московському державному університеті імені Михайла Ломоносова. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальний склад населення басейну ріки Ворскла скіфського часу» (спеціальність 07.00.03. - археологія).  У 1994 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії України та філософії.

Науково-педагогічний стаж – 34 роки. Працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри історії України та філософії.

Основними напрямами наукових досліджень є історія та культура населення Лісостепової України від найдавніших часів до середини ХІХ ст.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2-х навчальних посібників із грифом МОН (у співавторстві), 3-х монографій (у співавторстві та одноосібно).

Посібники:

 • Бойко Ю.М., Джос Ф.Х. Українська та зарубіжна культура: культури стародавнього світу. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / За загальною редакцією Ю.М. Бойка. Харків: «Оригінал», 2002 (гриф надано МОН України, лист № 14/18.2-854 від 22.04.2002 р.).
 • Бойко Ю.М., Гунько І.В., Джос Ф.Х., Шуст Н.Б. Культурологія: Навчальний посібник / За загальною редакцією Ю.М. Бойка. Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2008 (гриф надано МОН України, лист № 14/18-Г-948 від 06.05.2008 р.).
 • Левчук К.І., Бойко Ю.М., Богатчук С.С., Богатчук В.З. Культурологія: навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Вінниця. 2019. 381 с.

Монографії:

 • Бойко Ю.Н., Берестнев С.И.ПогребенияVII – IVвв. до н.э. курганного могильника у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени).  Харьков: Издательская группа РА «Каравелла», 2001.
 • Бойко Ю.М.Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби. – Котельва– Київ: ЦП НАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ», 2017.
 • Right-Bank  Ukraine  in  the  middle  of  the  19-th  century.History  in statistics  /  YuriiBoiko; Vinnytsia National  Agrarian  University. Vinnytsia: VNAU, 2020. 229 p.

Основні статті:

 • Бойко Ю.Н.Социология восточноевропейского города I тыс. до н.э. (по материалам Бельского городища и Ворсклинской региональной системы скифского времени) Древности. 1994. Харьков, 1994. С. 29 – 42.
 • Бойко Ю.Н. Меридионально ориентированные погребения Приднепровской Лесостепи скифского времени. Древности. 1997-1998. Харьков, 1999. С. 59 – 98.
 • Бойко Ю.Н. Приднепровская Лесостепь и кочевники скифского времени: факторный дистанционно-динамический вариант модели. Бельское городище в контексте изучения памятников раннего железного века Европы. Полтава, 1996. С. 268 – 279.
 • Бойко Ю.Н. Храм города Гелона.  Советская этнография. 1990. № 3. С. 52 – 65.
 • Бойко Ю.Н. О функциональном назначении некоторых майданообразных сооружений Украинской Лесостепи. Древности. 2009. Харьков, 2009. С. 24 – 35.
 • Бойко Ю.М. .Исследования кургана у села Бандышовка .TYRAGETIA. ARCHEOLOGIE, ISTORIEANTIQE. Ser. nova. Vol. IX. Nr. 1. Chisinau, 2015. P. 123- 130.

Викладає дисципліни:

«Історія України та етнокультурологія»

  

Народився 1958 р. у місті . Вінниці.

У 1980 р. закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю « Історія ».

Кандидат історичних наук, доцент. В березні 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Інституті історії НАН України ( спеціальність 07.00.02. – історія СРСР ) .

Науково – педагогічний стаж – 35 років. Працює на кафедрі історії України та філософії ВНАУ з 2015 року.

Основними напрямками наукових досліджень є проблеми історії України періоду Другої світової війни, регіональної історії.

Автор близько 80 наукових праць, у тому числі фундаментальної монографії ( у співавторстві ) .

Монографія :

Заболотна Т., Потильчак О., Лисенко О., Ведєнєєв Д та ін . Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХ1 ст . – Київ : « Наукова думка », 2011 . 941 с

 Окремі статті:

 • Мазило І. В., Воловик В. П. Репресії 30-х років проти національних меншин в Україні І . В. Мазило., В . П . Воловик  Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність . Науковий збірник. Житомир: Вид – во « Волинь », 1998 . 219 с. С.49 -51 .
 • Мазило І . В ., Паламар І . Г . Репресії 30 – х років на Вінниччині ( на матеріалах цукрової промисловості краю ) І . В. Мазило., І . Г . Паламар  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Історія . Вінниця, 1999 .- Вип.1. – 180 с  С.107 – 110 .
 • Мазило І . В ., Воловик В . П . Репресії 30 – х років проти польської національної меншини І . В . Мазило., В . П . Воловик  Поляки на Хмельниччині погляд крізь віки. Збірник наукових праць .- Хмельницький : Вид – во « Поділля» , 1999 .- 600 с. С. 379 – 382 .
 • Мазило І . В . Залізничний транспорт України 1943 – 1950 – х рр. : історіографія та джерела з проблеми І . В . Мазило Історичні та політичні дослідження : науковий журнал - Донецьк : Вид – во Донецького національного університету , 2007 .- Вип. 5/6 ( 35 / 36 ) .- 355 с . С. 34 – 39 .
 • Мазило І . В . Участь представників національних меншин у ліквідації наслідків фашистської окупації на залізничному транспорті і його відбудові ( 1943 – 1950 рр .) І .В . Мазило  Записки історичного факультету Одеського національного університету ім. І . І . Мечникова .- Одеса , – 2007 .- Вип. 18 . -295 с.  С . 103 - 112.
 • Мазило І. Залізничний транспорт України 1943 – 1950  – х рр. : наслідки окупації і проблеми відбудови І. Мазило  Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей . – Київ : Вид-во Інституту історії України НАН України , 2008 . – Вип. 11 .- 366 с.  С.351 – 356.
 • Мазило І. В. Управління залізничним транспортом України в період його відбудови ( 1943 – 1950 – ті рр.). І . В. Мазило  Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки .- Черкаси : Вид – во Черкаського національного ун -ту імені Б . Хмельницького , 2009 .- Вип. 160 – 161.-251 с. С.146 – 150.
 • Мазило І . В . Особливості відбудови залізничного транспорту України у 1943 – 1947 рр. І . В . Мазило  Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр. : влада , збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць. – Київ : Вид –во Інституту історії України НАН України , 2014 . – 621 с.  С. 502 – 509 .
 • Мазило І В . Відбудова залізничного транспорту України в роки Великої Вітчизняної війни, як засобу відновлення взаємин між Україною та Білоруссю ( 1943 – 1945 ) І . В . Мазило Гісторичныя шляхі узаємадзеяннє і узаємауплывы беларускага народа і суседзяу. Зборнік науковых артыкулау Гомель: Вид-во Гомельського державного університету імені Ф.Скорини , 2015 . – 178 с . С.155 – 158.
 • Мазило І . В .Сторінки історії Вінницької залізниці 1940 – 1950 рр . І . В . Мазило  Вісник державного архіву Хмельницької області « Подільська старовина» Хмельницький : Вид –во ФОП Стрихар , 2017 .- Вип. 1. – 345 с. С.104 – 111.
 • Мазило І . В . Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945 – 1950 – х рр. І . В . Мазило  Наукові записки .Серія : Історія.- Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського.- Вінниця: Вид - во Фоп Корзун , 2016. – Вип . ХХ1Y -361 с. С.100 – 105 .
 • Мазило І . В . Відбудова і відновлення роботи Придніпровської магістралі в 1943 – 1945 рр. І . В . Мазило  Наукові записки. Серія : Історія . – Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського .- Вінниця : Вид – во Фоп Корзун , 2017. –Вип. ХХY . – 441 с. С. 135 – 138.
 • Мазило І . В . Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови ( 1943 – 1950 – ті рр.) І . В . Мазило Економіка . Фінанси . Менеджмент: актуальні питання науки і практики.- Вінниця : Вид –во Вінницького національного аграрного університету, 2018 . – Вип. 2 ( 30). -150 с.  С.116- 124.
 • Мазило І.В. Сувора правда про 14 – й партизанський . Документи радянських і трофейних архівів , факти , публікації , свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля та очевидців подій. Історико –публіцистичне видання. Автор – упорядник І . Назаренко .- Вінниця , 2016 .- 344 с. І . В . Мазило Наукові записки. Серія: Історія . – Вінницький державний педагогічний університет імені М . Коцюбинського . – Вінниця: Вид – во ТОВ Нілан - ЛТД , 2018 . – Вип . ХХY1 – 354с . С 340 - 342.
 • Mazylo Igor Vasilievich. Repression in the 1930s against polish national minority in Ukraine (on the example of workers of the sugar industry in Vinnytsia region). Colloquium - journal. 2020. № 33 (86). Część 4. Р. 8 – 13.
 • Mazylo Igor Vasilievich. From the histori of reconstruction and work Vinnytsia railway (1943 – 1950 s). Colloquium - journal. 2021. № 7 (94). Część 2. Р. 5 – 9.

  Викладає дисципліни

« Теологія »

Народився 1978 року у м. Могилів-Подільській, Вінницької області. У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти. Біологія».

У ківтні 2010  року захистив кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Тема дисертаційного дослідження: «Стохастичність як інтердисциплінарна ідея в сучасній науці» (спеціальність 09.00.09 – філософія науки).

Науково-педагогічний стаж – 17 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 2019 року на посаді старшого викладача.

Основними напрямами наукових досліджень є: історія наукових ідей та дисциплін, методологія природознавства і наук про людину.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. В тому числі монографії:

Макаров З.Ю., Радзиняк Т. Ідея випадковості у філософії та науці. мон. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 344 с.

Посібник з грифом МОН України:

Макаров З.Ю., Ратніков В.С. Історія та філософія науки. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. 416 с.

Основні статті за останні роки

 • Макаров З.Ю. Академічна раціональність пізнього Відродження: гуманізм, натурфілософія, Реформація // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер.: Філософія. Вип. 780. – Чернівці: ЧНУ, 2017. С. 74–82
 • Makarov Z.Y., Radzyniak T. Worldview prerequisites for the development of academic rationality in modern history // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – № 3-4 (27-28) С. 32–40
 • Makarov Z.Y., Radzyniak T. First scientific Revolution in Historical and Scientific Representation // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер.: Філософія. Вип. 806. – Чернівці: ЧНУ, 2018. С. 14–23
 • Макаров З.Ю. Друга наукова революція як передумова ціннісно-комунікативного виміру наукової істини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер.: Філософія. Вип. 811. – Чернівці: ЧНУ, 2019. С. 49–55
 • Makarov Z.Y. Scientific and methodological implications of the enlightenment rationality // Colloquium-journal. Poland: Warszawa. 2020. №33 (85). P. 29–34

Викладає дисципліни:

 • «Філософія»
 • «Політологія»

Народився у 1973 році в м. Вінниця.

У 1995 р. закінчив Вінницькому педагогічному інституті на історичному факультеті, спеціальність: «Історія», кваліфікація: вчитель історії та правознавства. 

У 2007 р. закінчив Тернопільський національний економічний університет, спеціальність: «Правознавство»,  кваліфікація: юрист.

2005-2008 рр. аспірант кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін Національний педагогічний університет імені                            М.П. Драгоманова.

2011-2014 рр. докторант кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології і права Національного  педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Дисертацію на тему «Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства» захистив 12 листопада 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни). У лютому 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права

Науково-педагогічний стаж – 27 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 2020 р.

Основними напрямами наукових досліджень є: методика викладання історії та права, професійна підготовка майбутніх юристів, юридична освіта.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 Основні статті:

 • Маньгора В. В. Особливості дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі. Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: Матеріали круглого столу 12 травня 2017 р., м. Вінниця  Упорядники: Довгань О. Д., Беланюк М. В., Лапшин С. А., Радзієвська О. Г., Яременко О. І. ВДПУ, НДІІП НАПрН України К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. С. 182-190.
 • Маньгора В. В. Особливості дистанційної юридичної освіти в Україні. Правова система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 вересня 2017 р, м. Київ, КНУТД) / відп. Ред. А. Ю. Олійник, О. С. Шморгун. К.: КНУТД, 2017. С. 45-49.
 • Маньгора В.В. Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх юристів. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. Упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського. 24 жовт. 2017 р.  Київ: Вид-во «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. С. 183-188.
 • Маньгора В. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук.-практ. конф. Упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв.  Нац. техн. Ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського.  29 листоп. 2017 р. Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 192-196.
 • Структура інформаційної компетентності майбутніх юристів Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 24 травня 2018 р., м. Вінниця / упорядники: О. Д. Довгань, М. В. Беланюк, С. А. Лапшин, О. В.Лебединська, О. І. Яременко ; ВДПУ, НДІІП НАПрН України,. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 83-87.
 • Маньгора В. В. Роль дистанційної освіти на сучасному етапі. Матеріали міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і націо нальної практики”, 11 квітня 2019 р. редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.].    С. 258-261.
 • Маньгора В. В. Правове регулювання електронних господарських договорів. Матеріали Третьої науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р. м. Київ. Упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во «Політехніка». 2019.  С. 140-142.
 • Маньгора В. В. Особливості правового регулювання електронних господарських договорів в Україні. Інформація і право. 4 (31). С. 68-72.
 • Маньгора В. В. Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти Інформація і право. 1 (31). С. 138-144.
 • Маньгора В. В. Особливості правового регулювання кібербулінгу в сучасних умовах. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21травня 2020 р., м. Київ. Упоряд.: Дорогих С. О., Фурашев В. М., Пилипчук В. Г., Петришин О. В. Київ,  С.166-171.
 • Маньгора В. В. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні в умовах карантину. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків:  Право, 2020. С. 181-185.
 • Mangora V.V. Sосio-legal nature of bullying and determinates of combating this phenomenon. Colloquium-journal. 2020. № 27 (79) P. 24-29.
 • Mangora V.V. Legal remedies as part of the bullying against system. Colloquium-journal. 2020. № 28 (80) P. 30-37.
 • Mangora V.V. Features of legal clinics in the education system and society (Особливості діяльності юридичних клінік в системі освіти та суспільства). Colloquium-journal. 2021. № 1 (88). Część 2. (Warszawa, Polska). 38-48.

Викладає дисципліни:

 • Соціологія

Народилася 1 квітня 1962 р.н., с. Стіна Томашпільського району Вінницької області.

У 1991 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, педагогіка і методика виховної роботи, методист по виховній роботі, вчитель етики і психології сімейного життя; Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України, 2001 рік, Державне управління, магістр державного управління.

Почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України", 2012 р.

Портфоліо: Знак Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України", 2002 р., орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, 2009 р., Почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України", 2012 р.

На кафедрі історії України та філософії працюю з 2020 року на посаді старшого викладача.

Основні статті

 • Levchuk K. I., Spiridonova L. M.. Development of youth organizations of Ukraine under the influence of socio-political transformations (1985-2000). Colloquium-journai. Polska : Warszawa, 2020. № 31 (83), Część 3. Р. 13-21.
 • Levchuk K. I., Spiridonova L. M.. Research of modern features of cultural development management in higher education institutions Colloquium-journal. Polska: Warszawa, 2021. № 6, Сzęść 2. Р. 4-9.

Викладає дисципліни:

 • «Ділова риторика та психологія спілкування»

Народилася у 1957 у м.Прилуки Чернігівської обл. У 1986 році закінчила Київський інститут культури ім. Корнійчука.

Кандидат психологічних наук, доцент. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні закономірності та корекція фрустрації у професійній діяльності молодих вчителів»

 (спеціальність 19.00.05 - соціальна психологія).

У 1990 році закінчила спецфакультет практичної психології (друга вища освіта) Вінницького педагогічного інституту. Проходила професійну підготовку у Варшавському інституті психології здоров’я з 1994 по 1999 р., в Австрійскій школі психоаналізу (груповий психоаналіз) з 1994 по 1999 р., у Московському інституті гештальттерапії з 1992 по 1994 р., у Інституті тренінгу (м.Санкт-Петербург) з 1991 по 2005 р. У 1999 році закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України.

Науково-педагогічний стаж – 29 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 2020 року.

Науковий напрямок: Проблеми психологічної культури та допомоги, психології тренінгу, психотерапії.

Автор 78 публікацій.

Основні статті за останні роки

 • Холодова О.О. Використання аксіологічної моделі у процесі надання психотерапевтичної допомоги. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України.  Педагогіка і психологія. Київ. №1-2/ CXII, Січень-квітень, 2013, C. 104-106.
 • Холодова О.О. Особливості розвитку молодіжного туризму на сучасному етапі. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: ЦПНМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2014, Ч.2. С. 233-239.
 • Холодова О.О. Комунікаційна компетентність – основа професіоналізму спеціаліста в сфері маркетингу туризму. Географія та туризм: Науковий збірник. Київ: Альтерпрес, 2011, Вип. 13. С.166-173.
 • Холодова О.О. Ціннісні аспекти комунікації в сфері маркетингу туризму. Географія та туризм: Науковий збірник. Київ: Альтерпрес, 2011. Вип. С.44-51.
 • Холодова О.О. Интеракция в контексте психологической помощи / Журнал практикующего психолога, 2006, Выпуск 12. С.49-59.
 • Холодова О.А., Бочарова В.Б. Проблема повышения психологической культуры студенческой молодежи. Nauka i Studia. Przemyśl. № 6(208), 2020, С. 33-45. ISSN 1561-6894.
 • Холодова О.О. Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2020, Випуск 63. С.215-219.
 • Kholodova O. O. WAYS TO IMPROVE THE PSYCHOLOGICAL CULTURE OF STUDENT YOUTH /Colloquium-journal. №8 (95), 2021. Część 2. (Warszawa, Polska) P.34-39.
 • Kholodova O. O. AXIOLOGICAL MODEL OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR STUDENT YOUTH /Colloquium-journal. №8 (95), 2021. Część 2. (Warszawa, Polska). P.39-44.

Викладає дисципліни

 • «Юридична психологія»
 • «Юридична конфліктологія та медіація»
 • «Психологія»
 • «Педагогіка та психологія вищої освіти»
 • «Теоретико-методологічні проблеми психології»

Народився 05.09.1955 року в с. Половинчик, Монастирищенського району, Черкаської обл.
У 1977 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «філософія».
Кандидат філософських наук, доцент. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук. Присвоєне вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін. Зараз працює над завершенням докторської дисертації.
Науково-педагогічний стаж – 33 рjrb. Працює на кафедрі історії України та філософії з 2018 року..
Основними напрямами наукових досліджень є проблеми логіки і методології науки, сучасної епістемології, зокрема, образна парадигма мислення, візуалізація як новітня технологія.
Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць/

Основні статті:

 • Методологічні інновації екологічної науки в контексті переходу до нової парадигми постмодернізму// Регіональна бізнес-економіка та управління. 2013, №4.
 • Віртуально-образне моделювання в контексті сучасного економічного мислення// Регіональна бізнес-економіка та управління. 2014, №3.
 • Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису// Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2015, №2.
 • Соціокультурні аспекти технології візуалізації та її унікальний характер// Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2016, №4.
 • Природа сутність визначеність економічних інтересів// Регіональна бізнес-економіка та управління. 2017, №2.
 • Яровий А. М. Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2019. №9. С.109-114.
 • Yarovy Anatoliy Mykhailovych, Belkin Igor Vladimirovich. The uniqueness of visualization technologies as a sociocultural phenomenon. Colloquium-journal. 2020. № 33(85).(Warszawa, Polska). Р. 40-43.

Викладає дисципліни:

 • «Філософія»
 • «Логіка»
 • «Філософія науки та інноваційного розвитку»
 • «Філософія права»

Кафедра історії України та філософії бере свої витоки з вересня місяця 1983 року, коли згідно наказу ректора Української с.-г. академії проф. Жадана А.М. у Вінницькому філіалі було утворено кафедру суспільних наук у складі 7 осіб. За роки існування аграрного навчального закладу, під впливом суспільно-політичних трансформацій в Україні, кафедра декілька разів змінювала свою назву.

Нині колектив кафедри на високому науково-методичному рівні забезпечує викладання дисциплін гуманітарного спрямування для усіх факультетів університету.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню дисциплін. Цьому сприяє низка чинників: для багатьох дисциплін відсутні типові програми, для інших типові програми складені 10-15 років тому та потребують уточнення. Кількість лекційних та семінарських годин, запланованих на факультетах для дисциплін гуманітарного спрямування, постійно змінюється. Тому викладачі вдосконалюють програми, готують методичні рекомендації, посібники, довідники, словники. Протягом 2015-2020 років було розглянуто і рекомендовано до видання навчально-методичною комісією університету 84 навчальні програми, 75 методичних рекомендацій, 9 довідників, словників, зошитів. За 2017-2020 роки три навчальні посібники, підготовлені викладачами кафедри, а саме: «Історія України та етнокультурологія», «Культурологія» та «Політологія з основами соціології», отримали гриф Вченої ради ВНАУ. Тому навчальні дисципліни, які читаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними комплексами та відповідною літературою.

Викладачі кафедри широко використовують в навчальному процесі можливості АСУ Сократ. Підготовлено 2 електронних навчальних посібники. Студенти активно користуються електронними версіями лекцій, методичних розробок, матеріалами рубіжного контролю знань, тестами.

Чільне місце на кафедрі історії України та філософії займає наукова діяльність. Протягом 2011-2020 років вийшло з друку 9 монографій, зокрема: «Аграрні відносини України за умов переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект)» – проф. Левчук К.І., , «Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби» – доц. Бойко Ю.М.

Низка наукових здобутків була представлена у формі дисертаційних досліджень. Захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Впродовж 2011-2020 років апробація результатів досліджень була здійснена на 45 всеукраїнських, міжнародних та міжвузівських наукових конференціях. Викладачі кафедри брали участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій на базі факультету менеджменту та права.

Значне місце в роботі кафедри посідає виховна робота. Викладачі, разом із працівниками центру виховної роботи і гуманітарної політики, бібліотеки, факультетами ВНАУ, широко практикують проведення бесід, круглих столів, лекцій на актуальні теми сьогодення із студентами ВНАУ та молоддю Вінниччини.

Події у світлинах