logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Пирогова 3, корпус 5
Телефон:тел.: (0432) 52-07-37
Emailmade_vnau@ukr.net

Кафедра адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії створена 1 липня 2014 року шляхом об’єднання кафедр адміністративного менеджменту та державного управління і менеджменту альтернативних джерел енергії з метою здійснення навчально-дослідницької та інноваційної діяльності у сфері державного управління та використання альтернативних видів енергії.

Високоякісну освітньо-професійну підготовку спеціалістів на кафедрі забезпечують 2 академіки НААН України, 5 професорів, 10 доцентів, 5 старших викладачів та 6 асистентів. Серед них державні і громадські діячі, визнані науковці, новатори, народні депутати України різних скликань, практики і професіонали, які діляться своїм досвідом, знаннями та навичками зі студентами.

Калетнік Григорій Миколайович

Калетнік Григорій Миколайович

завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Народився 2 травня 1949 року у с. Клембівка Ямпільського району Вінницької області.

Вищу освіту здобув у 1970 році, закінчив Українську ордена  Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію.

Академік НААН України, доктор економічних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації виробників біоенергетичної сировини, устаткування, біопалива та наукового забезпечення розвитку біоенергетичного виробництва «Укрбіоенерго», народний депутат України IV-VII скликань, Голова комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (2012 - 2014), кавалер ордена «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, відмінник народної освіти, заслужений економіст України, президент навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».                  

Під керівництвом і за участю професора Калетніка Г.М. виконуються науково-дослідні роботи у напрямі вивчення теоретико-методологічних засад формування ринку альтернативних джерел енергії в України, фінансово-кредитного забезпечення розвитку виробництва біопалива, формування енергетичної безпеки, ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю та ін.

Григорій Калетнік є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 монографії, 20 навчальних посібників, 8 підручників та понад 150 наукових статей у фахових виданнях. Автор 61 патенту на винаходи та корисні моделі.

Як народний депутат України та Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, за період з 2010 по 2014 роки написав більше 85 законопроектів, 50 з яких були прийняті Верховною Радою України і підписані Президентом України та набули чинність Законів.

Основні результати досліджень стосуються проблем ринку енергоресурсів та спрямовані на удосконалення й ефективне виробництво біосировини та біопалива, окреслюють шляхи його перспективного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.

Калетнік Г.М. є автором прийнятого 18 червня 2007 р. Закону України “Про розвиток виробництва та споживання біологічних видів палив” (реєстраційний № 3158).

Науково-практичні розробки використано при підготовці законопроектів для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України  та прийнято як зміни  і доповнення до Законів України, а саме: за поданням автора Верховною Радою України внесено зміни: “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”,  “Про підприємництво”, “Про Єдиний митний тариф”, “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”, “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Академік, є автором винаходів, а саме: “Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів”, (патент на винахід № 29365, зареєстрований 15.05. 2003 р. Державним департаментом  інтелектуальної власності);  “Спосіб одержання спиртовмісної рідини” (Патент №23578 на корисну модель Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2007 р.);  “Спосіб одержання спиртовмісної  рідини” (Патент № 82624 на винахід зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2008 р.).

Під науковим керівництвом професора Калетніка Г.М. підготовлено 9 докторів наук та 16 кандидатів наук.

У лютому 2013 року на сесії загальних зборів Національної академії аграрних наук України обраний дійсним членом (академіком) НААНУ.

Завдяки наполегливим зусиллям президента Навчально-науково-виробничного комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Григорія Калетніка налагоджена тісна співпраця із закордонними навчальними закладами, зокрема університетами США, Польщі, Словаччини, Франції, Швеції, Албанії, Німеччині, Китаю, ПАР, Грузії та ін. Важливим кроком у розвитку міжнародних зв’язків і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах став вступ до Асоціації університетів Чорноморського регіону та Вишеградської асоціації університетів.

Народився 23 червня 1954 року у с. Малі Коровинці Чуднівського району Житомирської області.

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету, відмінник освіти України.                  

Вищу освіту здобув у 1976 році, з відзнакою закінчив Львівський ордена  державний університет імені Івана Франка. Закінчив аспірантуру та докторантуру при Інституті географії НАН України. У травні 2006 року у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Процеси  ринкової трансформації  промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний  аналіз і практика» за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Опублікував 262 наукові праці (станом на 01.01.2021 р.), в тому числі: одноосібну монографію «Трансформаційні  процеси у промислових територіальних системах України». Вінниця: Гіпаніс, 2004 (обсягом 46,8 друк. арк.);  6 колективних монографій; підручник з грифом МОН України «Ринкова трансформація економіки України» (2012; у співавторстві); 4 навчальних посібники з грифом МОН України (у співавторстві); 131 статтю у наукових фахових виданнях. За останні п’ять років опублікував 61 наукову працю, зокрема: 3 монографії (у співавторстві), 44 статті у наукових фахових виданнях, 3 статті в інших виданнях,11 тез доповідей.

Основні результати досліджень стосуються проблем ринкової трансформації економіки, зокрема промисловості, України та її регіонів.

Під науковим керівництвом професора Захарченка В. І. підготовлено чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»: Ускова Л.В. (2010), Кудревич С.М. (2013), Клочковська В.О. (2013), Сорокін С.О. (2013).

Професор Захарченко В.І. був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Черкаському державному технологічному університеті, Чернігівському національному технологічному унівенрситеті та Луцькому національному технічному університеті. Виступав офіційним опонентом на захисті 12 докторських і 21 кандидатської дисертацій.

Список монографій
доктора економічних наук, професора
Захарченка Володимира Івановича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України

друк.

Монографія. Вінниця : Гіпангіс

548/46,8

2004

Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у XX ст.

друк.

 Монографія. К. : Академперіодика

320/20,4

Руденко Л.Г., Шевченко В.О., Горленко І.О. та ін. –

2005

Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України

друк.

Монографія. К. : Нац. акад. управління

252/14,6

Кириченко О.А., Єрохін С.А. та ін.

2008

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу

друк.

Монография : в 4 т.  [Т. 2.; Т. 3; Т. 4]

532; 400; 372/61,3; 46,5; 43,2

 Булеев И. П., Дубницкий В. И., Азарян Е. М. и др.

2011

Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А.

706/33,2

Березіна О.Ю., Ткаченко Ю.В. та ін.

2016

Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А.

524/30,5

Березіна О.Ю., Ткаченко Ю.В. та ін.

2017

Забезпечення сталого розвитку України в контексті глобального партнерства

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Третяков О.М.

335/19,5

[за заг. ред. Л. О. Петкової, О. Ю. Березіної, І. Г. Гончаренко];

2019

 

Список
підручників та навчальних посібників
доктора економічних наук, професора
Захарченка Володимира Івановича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

Населення і господарство Вінницької області

друк.

Посібник для вчителів. Вінниця : Континент-ПРИМ

87/3,8

Масловська Л.Ц., Жовнір Л.Ф., Панасенко Т.В. та ін.

1995

Атлас Вінницької області

друк.

К. : ГУГК та кадастру при КМ України

32/2,2

РойченкоГ.І, Денисик Г.І., Масловська Л.Ц. та ін.

1997

Географія Вінницької  області 

друк.

Навч. посіб. Вінниця : Гіпаніс

 

308/12,8

Денисик Г.І., Жовнір Л.Ф. та ін.

2004

Ринкова трансформація  господарства регіону (кластерний підхід) :

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України]. Вінниця : ВДАУ

 

 395/18,8

Заболотний Г.М., Дідик О.М., Ступницький А.М.

2006

Методологія наукової діяльності 

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України]. К.: Вид-во Ун-ту «Україна»

478./30,5

Чернілевський Д.В., О. М. Гандзюк та ін.

2008

Атлас Вінницької області

друк.

Вінниця : ДП «Держ. картогр. ф-ка»

32/2,2

Денисик Г.І., Масловська Л.Ц. та ін.

2008

Методологія наукової діяльності

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України].  Вінниця : Вид-во АМСКП

484/30,6

Чернілевський Д.В., Антонова О.Є, Барановська Л.В. та ін.

2010

Ринкова трансформація економіки регіону

друк.

Підручник [з грифом МОН України]. Вінниця : Консоль

536/34,9

Заболотний Г.М., Ступницький А.М.

2012.

Методологія наукової діяльності

друк.

Навч. посіб.  [з грифом МОН України]. Вінниця : Нілан-ЛТД

364/22,6

Чернілевський Д. В., Томчук М. І., Дубасенюк О. А. та ін.

2013

Основні біографічні дані (рік, місце народження, що закінч., спеціальність, наукове звання, ступінь):
Народився в селі Антонівка Томашпільського району 31 липня 1961.

Навчася і закінчив Національну академія державного управління при Президентові України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком" та здобув кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком." Присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління із спеціальності механізми державного управління.

Напрямок Вашої наукової діяльності, кількість публікації:
Кандидатська на тему: "Державне регулювання розвитку сільських територій адміністративного району". Викладаю дисципліни "аграрна політика та земельні відносини", "ділові переговори".

Розробки, впровадження, нагороди тощо (портфоліо)

Є автором 15 наукових досліджень

Місце і дата народження

22.07.1959 р., , с. Пологи Теплицького району Вінницької області

Освіта

 • 1977-1911р., Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського по спеціальності "Географія" з додатковою спеціальністю біологія.
 • 2007-2009 р., закінчив Вінницький державний аграрний університет, спеціальність "Облік і аудит".

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1982  року.

 • З 1982 р. по даний час –  працював на різних посадах у ВНАУ (ВДАУ, ВДСГІ): асистент, старший викладач, доцент кафедри, професор, проректор, декан факультету.

Розробив та викладав курси: Регіональна економіка, Розміщення продуктивних сил;

 • 1999 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Систематизація економічних знань студентів сільськогосподарських вищих закладів освіти у процесі вивчення профільних дисциплін» в Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, за спеціальністю - 13.00.04.- теорія та методика професійної освіти.
 • 2001 р.- присвоєно звання доцента кафедри економіки.
 • 2018 р. -  стажування у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі, з одержанням сертифіката.

Нагороди

 •  "Заслужений працівник освіти України", трудова відзнака "Знак Пошани", заохочувальні відзнаки - "Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня", "Відмінник аграрної освіти і науки ІІ ступеня", нагрудний знак Міністерства освіти і науки України "Петро Могила", почесні грамоти Міністерства аграрної політики України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради, Вінницької міської Ради, Вінницької районної державної адміністраці та Вінницької районної Ради.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2016-2018 роки)

 • Всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13.04.2016 (Київ, НМАУ, 2016 р.)
 •  V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового розвитку України» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція. «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів» ( Ужгород, 2018 )

 Основні наукові праці

Статті  (2016- 2018 роки)

 • Тодосійчук В.Л.. Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості / Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В., Мостовик В.О.// Інфраструктура ринку . -2018. - № 19. –С.434-440.
 • Тодосійчук В.Л. Управління пасивами комерційного банку [Електронний ресурс] / Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В., Гранат Ю.Ю. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №23.- С. 437- 440. Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua
 • Тодосійчук В.Л. Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні / Тодосійчук В.Л. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  - № 3. – 2017 (19). - С. 142-150..
 • Aleskerova Y. Fiscal multipliers in Ukraine / Y. Aleskerova, V. Todosiychuk // Економіка управління організації..  - № 4. – 2016. - С. 36-42.
 • Тодосійчук В.Л. Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством [Електронний ресурс] / Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10.- С. 524-528. Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua

.Монографії

 • Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування: Колективна монографія: Формування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку галузей економіки  /Ю.В. Алескерова, В.Л. Тодосійчук   Умань: НУСУ. – 2016 .-- 368 с.

Навчальні посібники

 • Тодосійчук В.Л. Регіональна економіка: навчальний посібник / В.Л. Тодосійчук  // Вінниця: вид-во ВНАУ. – 2008. – 328 с.

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка
 • Розміщення продуктивних сил
 • Менеджмент регіону
 • Фінанси регіону

 Народилася  8 березня 1983 року в с. Лісниче, Бершадського району,  Вінницької області.

У 2000 році після закінчення школи вступила до Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на обліково-фінансовий  факультет, денної форми навчання. У 2005 році закінчила повний курс згаданого університету за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту.

З вересня 2005 року працювала на посаді лаборанта кафедри аграрної економіки ВНАУ. У 2007 року працювала асистентом кафедри аграрної економіки, а з 2009 року працювала на посаді старшого викладача  цієї ж кафедри. З 2012 року працювала на посаді доцента кафедри адміністративного менеджменту та державного управління.

  З 2005 року по 2008 рік навчалася в аспірантурі на денній формі навчання у ВНАУ м. Вінниця.

Кандидат економічних наук, доцент у 2010 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил  і регіональна економіка, у 2011 році отримала «DIPLOMA of Doktor_of Philosophy”. У березні 2013 році отримала вчене звання доцента. На даний час працює доцентом кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, факультету менеджменту та права ВНАУ, паралельно займає посаду Голови навчально  – методичної комісії факультету менеджменту та права ВНАУ.

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

Основними напрямами наукових досліджень є науково-теоретичні та прикладні питання організації і управління в регіональних економічних системах, аналіз фундаментальних  проблем розвитку ринкової економіки, менеджменту та права в сучасних умовах. 

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія (у співавторстві).

Монографія:

 • Мазур А.Г., Колесник Т.В., Підвальна О.Г., Заболотний О.Г. Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його регулювання. Монографія. – Вінниця: Вінницька газета, 2011. -  212 с.           

Основні статті:

 • Колесник Т.В. Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств / Т. В. Колесник, Л.М. Пронько,  // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Вип. 3. – С. 388-391.
 •  Колесник Т.В. Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств / Т.В. Колесник, Л.М. Пронько,  // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Вип.№ 5. – С.
 • T. Kolesnik . / Decentralization of public and local authorities in Ukraine / T. Kolesnik L., Pronko, // Baltic Journal of Economic Studies. – Volume 2, Number 1. – Rigа: Іzdevnieciba “Bultija Publishing. – 2016. – P. 96-101.
 • Колесник Т.В. Основні аспекти обліково – аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах/О.А. Подолянчук, Н.І. Коваль,Т.В. Колесник, // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016 р. – №12 . – С.81-91.
 • Колесник Т.В. Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості /А.Г. Мазур , Т.В. Колесник, // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017 р. – № 4. – С.19-31.
 • Колесник Т.В. Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Т.В. Колесник, Л.М. Пронько, // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017 р. – № 6. – С.52-70.
 • Колесник Т. В., Мазур С. А. Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2018.-№7(15). С.99-107. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3982
 • Pronko L; Kolesnik T; Samborska O. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 316 pages (184-191pages).
 •  Tetiana Kolesnyk, Oksana Samborska, Mykola Talavyria, Liudmyla Nikolenko. Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization. International Research Journal“Problems and Perspectives in Management”LLC“CPC“Business Perspectives”. 10 August 2018.

  Викладає дисципліни:

 • «Ринкова трансформація економіки регіону»
 • «Комунікативний менеджмент»
 • «Управління змістом робіт», «Ситуаційний менеджмент».

Народився 1978 р. у місті Немирів.

У 2000 р. закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю “менеджмент організацій” з відзнакою.

Кандидат економічних наук, доцент. 4 березня 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Миколаївському державному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: “Економічна ефективність агрохімічного обслуговування рослинництва на регіональному рівні” (спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК). У 2010 р. отримав вчене звання доцента кафедри аграрної економіки.

Науково-педагогічний стаж – 15 років. Працює на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 2014 року. Працював на посаді старшого викладача, нині – доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.

Основними напрямами наукових досліджень є проблеми переробки відходів та ефективність їх використання на біопаливо, а також підвищення ефективності використання персоналу підприємства (установи).

Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць.

 Монографія:

 • История в фактах и современный подход к безопасности: монография / [авт.кол.: Шевченко О.М., Карасева Т.А., Локоть Н.В. и др.]. – Одесса: КУПРТЕНКО СВ, 2015-136с.

Основні статті:

 • Колесов О.С., Березюк С.В. Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. С. 223-228
 • Березюк С.В. Еколого-економічні аспекти використання та утилізації побутових відходів // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 2016, № 10. С.49-58.
 • Березюк С.В., Колесов О.С. Особливості формування соціальних стандартів у контексті споживчих витрат в Україні // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. С. 241-247.
 • Березюк С.В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні / С.В. Березюк, О.М. Шевченко, Т.А. Карасьова, Н.В. Локоть // История в фактах и современный подход к безопасности. Монографія – Одеса: Купрієнко С.В., 2015 – 136с.
 • Bereziuk S.V. Major trends household waste management in Ukraine / S.V.Bereziuk // International periodic scientific journal  SWorld Journal,May – 2015. – C. 3-10. [Режим доступу]: www.sworldjournal.com.
 • Березюк С.В. Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції / С.В. Березюк // Наукво-практичний журнал «Регіональна економіка  та управління» Запоріжжя – 2014. Ч 1.С. 16-19.
 • Березюк С.В. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні / Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – №4 (70) Том 2 2012 . – С.8.-15.
 • Березюк С.В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2011.- №5.- С.47-53.

Викладає дисципліни:

 • «Публічне адміністрування»
 • «Керівник адміністративної служби», «Вступ до фаху»
 • «Управління трудовими ресурсами»
 • «Державне управління та державна служба»
 • «Державне та регіональне управління»
 • «Управління державними інституціями»

Народилася 1983 р. у місті Вінниця.

У 2005 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету за спеціальністю “Фінанси”, спеціалізація «Державні фінанси».

Кандидат економічних наук, доцент. 16 грудня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України у місті Київ. Тема дисертаційного дослідження: “Структурні зрушення в агропромисловому комплексі Вінницької області” (спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри адміністративного менеджменту та державного управління.

Науково-педагогічний стаж – 13 років. Працювала на кафедрі  аграрного менеджменту, адміністративного менеджменту та державного управління з 2005 року. Працювала на посадах асистента кафедри, старшого викладача кафедри, нині – доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.

Основними напрямами наукових досліджень є проблеми відтворення робочої сили на селі в умовах трансформаційних змін економіки України. Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія (у співавторстві).

Монографія:

 • Мазур А.Г., Пепа Т.В., Поліщук О.Ю.(Самборська О.Ю.), Мазур С.А. Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. Вінницька газета. 2010. С.274.

Основні статті:

 • Самборська О.Ю. Досвід аграрних інтеграцій у розвинутих країнах світу [Електронний ресурс] Глобальні та національні проблеми економіки.2016. №13.С. 95-97
 • Самборська О.Ю. Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство.2016.№7.С. 599-601
 • Мазур А.Г., Самборська О.Ю. Еволюція малих форм господарювання на селі. Економіка фінанси менеджмент. 2016. №8.С.19-25.
 • Самборська О.Ю.Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання. Економіка фінанси менеджмент. 2017. №7.С.32-41.
 • Tetiana Kolesnyk, Oksana Samborska, Mykola Talavyria, Liudmyla Nikolenko. Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization. International Research Journal“Problems and Perspectives in Management”LLC“CPC“Business Perspectives”. 10 August 2018.
 • Pronko L; Kolesnik T; Samborska O. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 316 pages (184-191pages).
 • Samborska O. Strategy of Government of Mаnаgemеnt State Land: Foreign Experience. Web of Scholar, Multidisciplinary Scientific Journal. 4 (22), Vol. 3, April 2018.
 • Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. VOL. № 2. 4. P.184 - 190.
 • Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. Ukraine Dairy Market: State and Prospects of Development. Considering World Experience. European Journal of Sustainable Development. 2020. VOL. 9. № 1. P. 243 - 252.
 • Berezuk S.,Pronko L., Samborska O. The phenomenon of political power in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. VOL. 9. №1. P. 488 - 500.
 • Samborska O. Efficiency of Social Protection of the Rural Population in the United Territorial Community. European Journal of Sustainable Development. 2020. VOL. 9. № 3. P. 343 - 348.

Викладає дисципліни:

 • «Управління персоналом»
 • «Основи управлінського консультування»
 • «Техніка адміністративної діяльності»
 • «Діловий етикет готельно-ресторанного обслуговування»
 • «Аграрна політика»

Народилася 1984 р. у місті Вінниці.

У 2007 р. з відзнакою закінчила магістратуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит». У квітні 2012 р. закінчила навчання в аспірантурі Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ). К.е.н. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит з 2012 р. (Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток банківського кредитування фермерських господарств”). Вчене звання доцента кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного аграрного університету присвоєно в грудні 2014 р.

Науково-педагогічний стаж – 14 років.

Працювала на посадах асистента, старшого викладача. З 2016 року працює доцентом кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права. Член Вченої ради ВНАУ, Вченої ради факультету менеджменту та права, Профспілкового комітету працівників ВНАУ.

Основним напрямом наукових досліджень є: Сучасний контур фінансової політики держави при обслуговуванні агроформувань: теоретичний, методологічний та практичний аспекти.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць. Є автором 1 одноосібної та співавтором 2 колективних монографій для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Має понад 30 робіт у фахових виданнях.

Монографії:
1. Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика. Колективна монографія. Вінницький національний аграрний університет. Авт. кол-в: Л.О. Вдовенко, Н.Д. Фаюра, В.І. Янчук, Т.М. Мараховська, О.Л. Польова, О.В. Марценюк-Розарьонова, І.В. Фурман, О.Л. Руда, С.К.Марченко, О.М. Космина, О.С. Вдовенко, Н.В. Грищук. – Вінниця, 2012. – 182 с.
2. Фурман І.В. Розвиток банківського кредитування фермерських господарств: Монографія. Вінниця: Веда, 2013. 210 с.
3. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / [М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.П. Рябоконь, О.В. Ковальова, О.М. Супрун, В.А. Мамчур, Є.І. Лупенко, Л.М. Малік, Г.Ф. Мазур, О.М. Саковська, К.Ю. Ксенофонтова, Л.В. Мамчур, О.В. Алєксєєва, І.В. Фурман, І.С. Стасевіч, І.Ю. Розгон, О.В. Горбатюк, М.І. Грицаєнко]. Колективна монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. 86 с.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus Web of Science Core Collection:
1. Pronko L., Kucher A., Furman I., Gontaruk Y. Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience. European Journal of Sustainable Development. (2020), 9, 1, P. 364–379. Impact Factor 1,31 (Web of Science)
2. Lutsiak V., Lavrov R., Furman I., Smitiukh A., Mazur H., Zahorodnia N.. Research podgorica economic aspects and prospects for the development of the market of vegetable oils in a context of formation of its value chain. Montenegrin Journal of Economics. Volume 16, Issue 1, 2020. P. 155–168. SNIP 2018 – 0,688 (Scopus + Web of Science)
3. Kovalchuk Y., Furman I., Humenyuk H., Kucher A. Potential and Opportunities for Development of Tourism in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume XI, Issue 1 (41), Spring 2020. P. 194–201. SNIP 0.755. (Scopus)

Наукові публікації у фахових виданнях:
1. Фурман І.В. Стан та проблеми банківського кредитування агроформувань в сучасному вимірі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2009. № 2 (27). С. 76-81.
2. Фурман І.В. Аналіз фінансового забезпечення фермерських господарств Вінницької області. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. Том 3. 2010. № 6. С. 241-245.
3. Фурман І.В. Кредитування – важливий напрям активізації діяльності фермерських господарств. зб. наук. праць Віницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки / Редкол.: Калетнік Г.М. (гол. ред.) та ін. Вінниця, 2010. Вип. 5, том 2. С. 125-129.
4. Фурман І.В. Декомпозиція ринку кредитних послуг для малого агробізнесу в Україні: можливості та ризики. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2010. № 2 (29). С. 64-68.
5. Фурман І.В. Розробка стратегії банку в сфері кредитування фермерських господарств. Облік і фінанси АПК. 2011. № 4. С. 149-153.
6. Фурман І.В. Розширення сфери банківських послуг для підприємств агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 160-165
7. Фурман І.В., Сідлецький А.Ю., Студілко В.Л. Кредитування – один із інструментів поліпшення аграрної галузі України. Зб. наук. праць Віницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки / Редкол.: Калетнік Г.М. (гол. ред.) та ін. Вінниця, 2011. Вип. 3 (54). С. 119-127.
8. Фурман І.В., Сивак Б.В., Покотило Ю.І. Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю Україні. Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки / Редкол.: Калетнік Г.М. (гол. ред.) та ін. Вінниця, 2012. Вип. 2 (64), Т. 1. С. 198-202
9. Фурман І.В. Державна фінансова підтримка – одна з пріоритетних течій розширення банківського кредитування агроформувань. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2012. № 2. С. 82-86.
10. Фурман І.В. Стан зовнішньої заборгованості України перед міжнародними кредиторами: оцінка та напрями врегулювання. Фінансовий простір. 2013. № 2 (10). URL: http://fp.cibs.ck.ua/files/1302/13fivszz.pdf
11. Фурман І.В. Процес формування ринку факторингових послуг в Україні: проблематика та шляхи розширення. Економічні науки. Серія: «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч. 4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С. 347-353
12. Фурман І.В. Оцінка стану оподаткування прибутку підприємств та удосконалення діючих методик його обчислення (на прикладі м. Вінниці). Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки / Редкол.: Калетнік Г.М. (гол. ред.) та ін. Вінниця, 2013. Вип. 3 (80), том 1. С. 299-309.
13. Фурман І.В., Підгірняк А.О., Паламар Я.С. Міжнародний валютний фонд в контексті співпраці з Україною: сучасний стан, ризики, перспективи. Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки / Редкол.: Калетнік Г.М. (гол. ред.) та ін. Вінниця, 2013. Вип. 4 (81), том 1. С. 275-285
14. Фурман І.В. Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 5. Ч. 1. Редкол.: д.е.н., професор Шапошников К.С. (гол. ред.). Херсон, 2014. С. 111-115.
15. Фурман І.В. Оцінка сучасного стану фондового ринку України та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки. Збірник наукових праць Держаного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес» / Редкол.: В.М. Тупкало (гол. ред.), О.Є. Гудзь (заст. гол. ред.), Н.В. Овсяннікова (відп. секретар) та ін. Київ, 2014. № 2 (10). С. 105-112.
16. Вдовенко Л.О., Фурман І.В. Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері. Часопис «Університетські наукові записки» Хмельницького університету управління та права. – Випуск 4/2015, Право. Економіка. Управління. 2015. № 56. С. 35-44.
17. Мараховська Т.М., Фурман І.В., Дарнопук І.В. Сутність та види прибутку підприємств. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 12 (45). Ч. 3. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. Луцьк, 2015. С. 74-83.
18. Фурман І.В., Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України. Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні» Львівського національного університету ім. Івана Франка. Випуск 34/2015. С. 91-95.
19. Фурман І.В. Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників. Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні» Львівського національного університету ім. Івана Франка. Випуск 34/2015. С. 136-141.
20. Фурман И.В., Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства, как фактор залога успеха аграрного сектора. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова». Серія: Економіка. Одеса, 2016. Том 21. Випуск 4 (46). С. 53-58.
21. Фурман І.В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - № 1. - С. 31-36.
22. Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2017. № 5. С. 35-50.
23. Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: збірник наукових праць. 2017. № 3. С. 55-64.
24. Фурман І.В., Токарчук Д.М. Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 168-174..
25. Lutsiak V., Furman I. Methodology of competitive innovations development by the food industry enterprise. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. № 2 (20), листопад 2018. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. С. 85-96..
26. Фурман І.В., Білокінна І.Д. Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки». Економіка АПК. 2018. № 12. С. 86-94.
27. Фурман І.В., Пронько Л.М. Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду. «Економіка АПК» ІАЕ УААН. № 11, 2019 р. С. 85-96. (Index Copernicus)
28. Фурман І.В., Гонтарук Я.В. Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 80-87. (Index Copernicus)
29. Фурман І.В., Максименко Н.В., Гмиря В.П. Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області. Всеукраїнський Науково-практичний журнал «Економіка, фінанси, менеджмент» ВНАУ. № 9. 2019 р. С. 88-99.
30. Токарчук Д.М., Фурман І.В. Сучасні енергоефективні технології АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4. С. 99-116.

Наукові публікації у зарубіжних журналах:
1. Фурман И.В. Направления обеспечения эффективной инновационной деятельности молокоперерабатывающих предприятий винницкой области. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsaw, Poland. # 5 (57). 2020. P. 11–18. (Міжнародне видання)
2. Фурман І.В. Стан та перспективи розвитку зернопродуктового комплексу Вінницької області. Slovak international scientific journal. (Bratislava, Slovakia). № 43, Vol. 3. 2020. P. 36-45. (Зарубіжне наукове фахове видання: Index Copernicus, Issuu, Journal Factor та ін.)
3. Фурман І.В. Проблеми застосування та механізм антикризового фінансового управління: теоретичний аспект. Slovak international scientific journal. (Bratislava, Slovakia). № 43, Vol. 3. 2020. P. 4–56. (Зарубіжне наукове фахове видання: Index Copernicus, Issuu, Journal Factor та ін.)
4. Фурман І.В. Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах та його особливості. Colloquium-journal. (Warszawa, Polska). № 21 (73). Czqsc 2. 2020. P. 40–55. (Зарубіжне наукове фахове видання: Index Copernicus, Issuu, Journal Factor та ін.)
5. Фурман І.В. Напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування України в умовах децентралізації влади. Colloquium-journal. (Warszawa, Polska). № 22 (74). Czqsc 2. 2020. P. 47–62. (Зарубіжне наукове фахове видання: Index Copernicus, Issuu, Journal Factor та ін.)
6. Фурман І.В. Формування організаційної культури сучасного органу публічного управління та напрями її удосконалення. Annali d’Italia. (Florence, Italy). № 10. VOL. 3. 2020. P. 10–28. (Зарубіжне наукове фахове видання: Index Copernicus, Issuu, Journal Factor та ін.)
7. Furman I. Organizational principles of financial activity management of agricultural enterprises and ways to increase its efficiency. Annali d’Italia. 2020. № 14. VOL. 2. Р. 12–22

Викладає дисципліну:
• «Аграрна політика та земельні відносини»

Народилася 1991 р. у місті Вінниця.

У 2013 році закінчила з відзнакою Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.

 Кандидат економічних наук. 28 грудня 2015 року захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: «Ефективність виробництва біопалива на підприємствах бурякоцукрового комплексу» (спеціальність 08.00.04 – економка та управління підприємствами (за видам економічної діяльності).

 Науково-педагогічний стаж – 5 років. Працює на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 2013 року. Працювала на посаді асистента, нині – старший викладач.

 Основними напрямами наукових досліджень є альтернативна енергетика, продовольча безпека та органічне виробництво.

Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 30 праць у фахових виданнях.

 Стажування:

 • З 11.05.2010 по 5.07.2010 – пройшла Міжнародні курси з відновлювальних джерел енергії у м. Ченду, провінції Сичуань Китайської Народної Республіки.
 • З 1.09.2012 року по 15.01.2013 року – пройшла стажування в Університеті Штату Пенсильванія по вивченню біоенергетики.
 • З 16.09.2012 по 21.09.2012 року – пройшла Міжнародні курси з Біопалив та Біоенергії в університеті штату Мічіган.
 • З 22 липня по 7 грудня 2916 року була учасником Програми обміну викладачів, що проходила у США (Вашингтон, штат Огайо, Каліфорнія).
 • З 8 по 24 січня 2018 року відвідала навчальний курс на тему «Енергетика та ефективність використання водних ресурсів» в Інституті Енергетики та Ресурсів у м. Делі, Індія.

 Основні статті:

 • Калетнік Г.М. Оцінка ресурсного потенціалу виробництва біоетанолу та біодизелю в Україні / Г.М. Калетнік, О.О. Прутська, Н.В. Пришляк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного уіверситету. Серія Економічні науки. – Вінниця, 2014. – Випуск 4 (81). – С.326-335.
 • Пришляк Н.В. Perspectives of bioethanol production of sugar beets in Ukraine // Н.В. Пришляк / Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. №3, 2014. – С. 126-131.
 • Пришляк Н.В. Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні /Н.В. Пришляк // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 280-288. 
 • Пришляк Н.В. Економіко-математичне моделювання виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу засобами теорії нечіткої логіки / Н.В. Пришляк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». – 2016. – №3. – С. 78-87.
 • Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture / Г.М. Калетнік, Н.В. Пришляк // // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». – 2016. – №5. – С. 7-23.
 • Пришляк Н.В. Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи / Н.В. Пришляк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». – 2017. – №1. – С. 63-72.
 • Zulauf, C., A. Lines, and N. Pryshliak. "Spanning the Globe - Corn, Soybean, and Wheat Production and Exports since 2000: Focus on the Black Sea Area and the U.S." farmdoc daily (7):102, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, June 2, 2017. - http://farmdocdaily.illinois.edu/2017/06/spanning-the-globe-corn-soybean-wheat-product.html.
 • 8. Калетнік Г.М. / Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США / Г.М. Калетнік, Н.В, Пришляк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики” . – 2017, № 9. – С. 7-22.

 Викладає дисципліни:

 • «Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України»
 • «Аграрна політика та земельні відносини».

Народилася 1986 р. у місті Вінниці.

У 2008 р. закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій” з відзнакою.

Кандидат економічних наук, доцент. 20 грудня 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Вінницькому національному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: “Формування соціально-виробничої системи зайнятості сільського населення” (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством). У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.

Науково-педагогічний стаж – 12 років. Працює на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 2014 року. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, нині – доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії. З 2019 року – провідний науковий співробітник, відповідальний виконавець державної тематики молодих вчених “Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств” на 2019-2021 рр. 3 2021 року – провідний науковий співробітник, основний виконавець державної тематики “Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій” на 2021-2022 рр.

Основними напрямами наукових досліджень є соціально-економічні та екологічні аспекти виробництва і використання біопалива, використання відходів на виробництво біогазу.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор 2 підручників із грифом ВНАУ і 6 колективних монографій.

Підручники з грифом ВНАУ:
• Калетнік Г.М., Скорук О.П., Токарчук Д.М. Організація і економіка використання біоресурсів: Підручник. Вінниця: ВНАУ, 2018. 297 с. (гриф надано рішенням Вченої ради ВНАУ протокол № 15 від 26.06.2018 р.)
• Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Скорук О.П. Організація і економіка використання біоресурсів: підручник. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Вінниця: ТОВ «ДРУК», 2020. 371 с. (гриф надано рішенням Вченої ради ВНАУ, протокол №13 від 26.06.2020 р.).

Монографії:
• Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні (п. Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості): Колективна монографія. за ред. Мазура А.Г., Колеcова О.С., Салтана М.П. Вінниця: РВВ ВДАУ, 2007. 249 с. С. 3-7.
• Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці ( п. Соціальні аспекти розвитку біоенергетики в аграрного секторі; п. Стратегічний аналіз виробництва альтернативних видів енергії в системі АПК та перспективи освоєння): Колективна монографія [за ред. Г. М. Калетніка]. Вінниця: ПП «Балюк І.П.», 2012. 544 с. С.244-308.
• Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку (Розділ 3: Біогаз): Колективна монографія [за ред. проф. Г. М. Калетніка]. Вінниця: «Едельвейс і К», 2012 р. 254 с. С. 110-197.
• Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкуренто-спроможного АПК України (п. Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні) : Колективна монографія. [Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук]. Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014. Частина 1. 260 с. С. 195-198.
• Инновационные подходы к развитию экономики (п. Розвиток біовиробництва як інноваційний шлях енергозабезпечення): Монография [авт. колектив: Круглов В.Н., Парахина В.Н. и др.]. Одесса: Куприенко СВ., 2015. 219 с. С. 189-199.
• Пришляк Н. В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів. Вінниця: ТОВ «Консоль», 2019. 336 с. (рекомендовано Вченою радою ВНАУ, протокол №3 від 10.10.2020).

Патенти:

• Біогазовий реактор. Патент на корисну модель, Україна, UA 127444. Любін М.В., Токарчук О.А., Яропуд В.М., Токарчук Д.М. Власник: ВНАУ. бюл.№14 від 25.07.18 р.
• Біогазовий реактор. Патент на корисну модель, Україна, UA 133543, Гончарук І.В., Любін М.В., Яропуд В.М., Токарчук О.А., Токарчук Д.М. Власник: ВНАУ, бюл.№7 від 10.04.19 р.

Основні статті:
• Berezyuk, S, Tokarchuk, D., Pryshliak, N. Economic and environmental benefits of using waste potential as a valuable secondary and energy resource. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Volume X, Issue 1(33). Р.149-160. (Scopus)
• Berezyuk, S, Tokarchuk, D., Pryshliak, N. Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the Sate. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Volume X, Issue 5(37). Р. 1157-1167. (Scopus).
• Pryshliak N., Tokarchuk D.M. Socio-economic and environmental benefits of biofuel production development from agricultural waste in Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 2020. Volume 8, Issue 1. Р. 18-27. (Scopus, WoS).
• Tokarchuk, D. M., Pryshliak, N. V., Tokarchuk, O. A., Mazur, K. V. Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH - Agricultural Engineering. 2020. 61(2). Р. 339-349. (Scopus, WoS).
• Pryshliak, N., Lutsiak, V., Tokarchuk, D., & Semchuk, I. The Empirical Research of The Potential, Awareness and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine. Journal Of Environmental Management And Tourism. 2020. 11(7). Р. 1634-1648. (Scopus).
• Токарчук Д.М. Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №12. С. 26-35.
• Токарчук Д.М. Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №7. С.18-26.
• Токарчук Д.М. Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. 2018. № 1 (65). С. 125-133.
• Токарчук Д.М. Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №6 (34). С. 39-49.
• Токарчук Д.М. Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу. Облік і фінанси. 2018. №3(81). С. 133-139.
• Токарчук Д.М. Основні тенденцій утворення та поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №4(44). С. 170-180.
• Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д.М., Семчук І. А. Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7308.
• Токарчук Д.М., Пришляк Н. В. Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 9-17.
• Кириленко І.В., Токарчук Д.М. Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №2. С. 66-83.
• Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Агросвіт. 2020. №22. С. 51-57.
• Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №24. С. 58-66.
• Токарчук Д.М., Фурман І.В. Сучасні енергоефективні технології АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4. С. 99-116.

Викладає дисципліни:
• «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива»
• «Організація і економіка використання біоресурсів»
• «Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України»

Народилася 31 липня 1986 року у селі Борівка Чернівецького району Вінницької області, де і здобула середню освіту, закінчивши школу із золотою медаллю.
Педагогічну освіту здобула у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського, економічну – у Вінницькому національному аграрному університеті. За результатами навчання та наукової діяльності захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2014 р.).
Трудову діяльність розпочала у 2010 році у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, як викладач біології і хімії. У 2012 році була призначена головою циклової комісії загальноосвітніх дисциплін цього ж навчального закладу, а вже у 2015 – заступником директора з виховної роботи Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.
З 2018 року свою трудову діяльність пов’язала виключно з Вінницьким національним аграрним університетом. У вересні 2018 року очолила наукову бібліотеку. З вересня 2019 року - доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.
У грудні 2019 р. призначена на посаду проректора з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності. До компетенції Світлани Михайлівни належать найважливіші питання євроінтеграції університету та його міжнародного визнання: розвиток співробітництва з міжнародними організаціями та навчальними закладами, вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки на основі творчого використання міжнародного досвіду, становлення та розвиток взаємовигідних партнерських зв’язків з провідними освітніми та науковими закладами, посольствами, консульствами та іншими дипломатичними установами, підготовка двосторонніх програм співробітництва в галузі науки і освіти.
Автор понад 30 наукових та науково-педагогічних праць, 1 навчального посібника.
Активний громадський і політичний діяч.

Біографічні дані:

У 1999 р. закінчила магістратуру ВДСГІ за спеціальністю «Менеджмент організацій». У грудні 2008 р. закінчила навчання в аспірантурі ІАЕ УААН (м. Київ), к.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» з 2009 р., вчене звання доцента кафедри адміністративного менеджменту та державного управління присвоєно в березні 2013 р. 

Науковий напрямок: 

Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах, капіталізація підприємств.

Основні навчально-методичні та наукові публікації: Понад 140 публікацій, з них 76 – наукового та 65 – навчально-методичного характеру. Є співавтором 1 колективної монографії для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Має 30 робіт у фахових виданнях.

Читає дисципліни:

 • «Адміністративний менеджмент»
 • «Діловий протокол та ведення переговорів»
 • «Місцеве самоврядування»

Монографія:

 • Россоха В.В., Пронько Л.М. Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах: монографія / В.В. Россоха, Л.М. Пронько. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 254 с.

Основні статті:

 • Россоха В.В., Пронько Л.М. Особливості становлення приватної власності в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Випуск,97. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – 388 с. [с. 183-195]. – (Серія «Економічні науки»).
 • Пронько Л.М. Удосконалення відносин власності в сільськогосподарських підприємствах // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету (серія «Економічні науки»). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – №3 (11). – 530 с. [с. 432-438].
 • Пронько Л.М. Становлення та розвиток відносин власності в Україні // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, Вип. 25, Частина 3 , Том 1, 2010 – С. 178-183.
 •  Пронько Л.М., Березюк С.В. Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки   // Збірник наукових праць ЛНТУ «Облік і фінанси», Вип. 8 (29) – Луцьк, 2011, С. 384-391.
 • Пронько Л.М. Сутність капіталізації, її види та напрями здійснення / Л.М. Пронько // Збірник наукових праць ВНАУ (Серія: Економічні науки). – Вінниця, 2011. Випуск 2 (53). – 100 с. [с. 84-89].
 • Пронько Л.М. Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки / Л.М. Пронько // АгроІнКом. – 2011. – № 10-12. – С. 113-118.
 • Пронько Л.М., Становлення ринку землі в Україні / Л.М. Пронько, О.Ю Самборська.// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, Вінниця. 2012. – Вип. 1 (48). – С. 185-189.
 • Пронько Л.М. Методи оцінки капіталізації підприємств / Л.М. Пронько // АгроІнКом. – 2012. – № 1-3. – С. 110-117.
 •  Пронько Л.М. Земля як актив. Методи капіталізації землі / Л.М. Пронько // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, Вінниця. 2013. – Вип. 1 (48). – С. 185-189. (14 ст.)
 • Пронько Л.М., Самборська О.Ю. Методика визначення базової вартості земель населеного пункту //  Збірник наукових праць ХДУ. Серія: Економічні науки. – м. Херсон, 2014. – 350 с
 •  Пронько Л.М. Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств / Л.М. Пронько, Т. В. Колесник // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Вип. 3. – С. 388-391
 •  Пронько Л.М. Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств / Л.М. Пронько, Т.В. Колесник // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Вип.№ 5. – С.
 •  Pronko L. Decentralization of public and local authorities in Ukraine /  L/ Pronko, T. Kolesnik // Baltic Journal of Economic Studies. – Volume 2, Number 1. – Rigа: Іzdevnieciba “Bultija  Publishing. – 2016. – P. 96-101
 •  Пронько Л.М. Становлення і розвиток місцевої влади в Україні / Л.М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016 р. (7). – № 3. – С. 88-97.
 • Пронько Л.М. Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Пронько, // Електронне наукове видання «Економіка і суспільство». 2016. – Вип.7. – С.445-453
 •  Пронько Л.М. Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки / В.В. Россоха, Л.М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016 р. (7). – № 10. – С. 37-49.
 •  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та світі / Л.М. Пронько, О.М. Бабина //  Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016 р. (7). – № 11. – С. 123-135.
 •  Пронько Л.М. Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Пронько, Т.В. Колесник // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». – 2017. – №6. – С.52-70.
 •  Пронько Л.М. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин / В.В. Россоха, Л.М. Пронько // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». – 2017. – №9. – С.124-135.
 •  Пронько Л.М. Інструменти Розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області / Л.М. Пронько // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». – 2018. – № 5. – С.54-64.
 • Pronko L. Aktivities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralizationsn Ukraine / L/Pronko, T. Kolesnik, O. Samborska // Baltic Journal of Economic Studies. – Volume 4, Number 2. – Rigа: Pablishing House “Bultija  Publishing, 2018, P. 184-191

Народилася 1988 р. у с Джулинка Бершадського району.

У 2011 р. закінчив Вінницький національний аграрний університет “Менежмент підприємств і організацій” з відзнакою.

Науково-педагогічний стаж – 6 років. Працює на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 2011 року. Основними напрямами наукових досліджень є забезпечення сталого розвитку земельних відносин фермерських господарств в умовах становлення ринку земель сільськогосподарського призначення.

Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

 Викладає дисципліни:

 • «Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України»
 • «Аграрна політика та земельні відносини».

Народилася 1986 р. у місті Вінниця

У 2007 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, за спеціальністю «Облік та аудит».

Кандидат економічних наук, старший викладач. 13 жовтня 2016 р. Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті. Тема дисертаційного дослідження: «Стратегія розвитку підприємств цукрової промисловості України в умовах євроінтеграції” (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

Науково-педагогічний стаж – 9 років. Працює на адміністративного менеджменту та альтернативних джерел з 2014 року.

Основними напрямами наукових досліджень є механізм забезпечення ефективності розвитку аграрних підприємств.

Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Закордонне стажування:
2018 р. 3-х місячне міжнародне наукове стажування Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас, Болгарія. За напрямом «Економіка», та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації (145 год.).
вересень 2018 р. – 2020 р. старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ;
2020 р. 3-х місячне міжнародне наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса – Вільнюс, Литва. За напрямом «Менеджмент, економіка і фінанси»

Основні статті:

 • Лисецький А.С., Амбросенко О.П., Онищук Ю.В. Соціальні пріоритети функціонування сільського господарства у контексті розвитку сільських територій в Україні. АгроСвіт. – 2010. - № 5 березень. – с. 6-10.
 • Лисецький А.С., Амбросенко О.П., Онищук Ю.В. Цукробуряковий комплекс України: теорія і практика розвитку. АгроСвіт. – 2010. - № 5 березень. – с. 6-10.
 • Онищук Ю.В. Цукробуряковий комплекс Вінниччини: щляхи подолання кризи. АгроСвіт. – 2011. - №7 квітень. – с.45-48.
 • Онищук Ю.В. До проблеми ціноутворення на цукор білий в цукробуряковому комплексі України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки, 2011. – Випуск 4 (55). – Том 2. – с. 96 – 101.
 • Козловський С.В., Кірєєва Е.А. Онищук Ю.В. Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 1 (56). – Вінниця, 2012. – с. 102 - 109.
 • Бутко М.П., Онищук Ю.В. Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті Євроінтеграції. Науковий вісник Полісся. - № 4 (4), 2015. – с. 43 – 50.
 • Онищук Ю.В. Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України. Проблеми і перспективи економіки та управління. - №4 (4), 2015. – с. 406 – 415.
 • Onyshchuk Yuliia. The development strategy of the sugar industry in the context of European integration of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 2 Number 1. Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2016, 88 – 95 pages.
 • Онищук Ю.В. Прогноз розвитку цукрової промисловості. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – №5. – С.94-106.
 • Онищук Ю.В. Регулювання зайнятості як фактор розвитку економіки країни в контексті Європейської інтеграції. International journal of innovative technologies in economy. Scientific Edition. 4(16) May 2018. 93-98 p.
 • Онищук Ю.В., Зубар І.В. Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №5. С.37-49.
 • Zubar I., Onyshchuk Yu. Economic-energy efficiency evaluation of growing and use of bioenergy crops. The scientific heritage № 48 (2020) P. 5. 27 – 35 p.
 • Зубар І.В., Онищук Ю.В. Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8. С. 33-42.
 • Zubar I., Onyshchuk Yu. Prospects of heliciculture development as an innovative industry of agriculture in ukraine. The scientific heritage. VOL 3, No 60, (2021). Р. 18-27.
 • Zubar I., Onyshchuk Yu. Features of land relations reform in Ukraine. Colloquium-journal VOL 7, No 94, (2021). Р. 48-57.
 • Zubar I., Onyshchuk Yu. Current state and prospects of development of farms in Ukraine (on the example of Vinnitsa region). Sciences of Europe. No 66, (2021).

Викладає дисципліни:

 •  «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»
 • «Комунікації в публічному адмініструванні»
 • «Стиль та імідж керівника»
 • «Прогнозування в адміністративній діяльності»

Народився 10 березня 1935 р. в подільському селі Лозна, старовинна його назва Лузна, тепер Уланівської об’єднаної територіальної громади, Хмільницького району на Вінниччині. Центральна вулиця села Лозна носить назву – «Б.Панасюка».

У 1954 р. закінчив Лознянську середню школу, а у 1958р. факультеті планування Київського фінансово-економічного інституту, тепер Київський національний економічний університет. Працював у сфері державного управління: банківська система у Черкаській області, в тому числі керуючий Корсунь-Шевченківським сільгоспбанком (1958-1959рр.); Міністерство сільського господарства України (1964-1979рр.); Держплан України-Міністерство економіки (1980-1995рр.); Кабінет Міністрів України (1996-2000рр.).

Наукова і викладацька діяльність

У 2000 р. залишив державну службу і зосередився на науковій та викладацькій роботі, якою безпосередньо займався також в роки державної служби: викладач Горохівського сільськогосподарського технікуму на Волині (1959-1962рр.); у 1969-1971рр. навчався в аспірантур Української сільськогосподарської академії (заочно); у 1971 р. захистив кандидатську, у 1991 р. – докторську дисертацію; завідувач відділу журналу «Економіка України» (1991-2003рр.); доцент, професор кафедри Київського національного економічного університету за сумісництвом (1979-2011рр.); завідувач кафедрою Вінницького національного аграрного університету (2014-2016рр.); головний науковий працівник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2011-2020рр.; з 2020 р. професор кафедри Вінницького національного аграрного університету. Опубліковано понад 224 наукових і художніх праць з них 34 одноосібних економічних, політичних, філософських і художніх монографій, у тому числі 14 томів вибраних творів. Підготовлено 3 доктори економічних наук.

Звання і вчені ступені: академік НААН України; доктор економічних наук; професор; заслужений економіст України; член спілки письменників України і член спілки журналістів України (літературний псевдонім - Борис Лознянський). Державні нагороди: Орден «Знак пошани» (1973р.), Бронзова медаль ВДНГ СРСР (1974р.), медаль «В пам'ять 1500 років Києва» (1982), Бронзова медаль ВДНГ СРСР (1986р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2016р.). Почесне звання вченому Заслуженого економіста України присвоєно у 1997р. за розробку методологічних і методичних основ довгострокового економічного прогнозування та здійснення прогнозу динаміки ВВП на 1995-2015рр., який виявився найбільш реальним з усіх світових і вітчизняних розробників.

Б.Я. Панасюк відомий своїми науковими дослідженнями і творами в галузях: економіки (макроекономіка, методологія, методика і організація державного регулювання соціально-економічних процесів, економічного прогнозування та планування); аграрної економіки (село, сільські об’єднані територіальні громади (ОТГ) та селянство, які мають розвиватися на основі кооперації та інтеграції з виробництва сировини, її переробки та реалізації продуктів для споживання); філософії (людина у Всесвіті, людина на планеті Земля, людина у суспільстві, а також дослідження кліматичних змін на планеті Земля в яких проживатиме людство); історії (повернення реальної історії української нації та української держави і її народу); літературі (поєднання внутрішнього змісту творів видатних українців Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Франка з українським відродженням на шляху до свободи).

Наукові розробки ученого і їхні результати можна окреслити за такими напрямами, серед яких найбільш вагомі:
1) методологічні, методичні і практичні основи внутрігосподарського розрахунку, які затверджені Міністерством сільського господарства України і були впроваджені в усіх колишніх колгоспах і радгоспах України.
2) вчений вперше обґрунтував доцільність і закономірність формування в країні 9 природно – економічних районів, які можуть стати основою територіальних формувань та територіального планування;
3) вперше в незалежній Україні, ще до 1991 р., вчений обґрунтував реальну можливість довгострокового економічного прогнозування в умовах ринкових відносин, досліджено і систематизовано кардинально нову методологію і методику прогнозування та регулювання економіки в умовах ринкових відносин на макроекономічному рівні;
4) до 1991 р. – початок переходу до ринкових відносин в Україні, були розроблені наукові і практичні основи державного регулювання ринкової економіки на макроекономічному рівні за допомогою економічних, правових і адміністративних підойм (важелів), які надіслані державним органам управління незалежної України;
5) розроблено (разом з Інститутом кібернетики НАНУ) і опубліковано у 1996р., прогноз динаміки ВВП на 1995-2015рр., який впродовж всіх років був найбільш наближений до реального стану у порівнянні з прогнозами вітчизняних та іноземних розробників;
6) одержано (в 1993 р.) науковий висновок про те, що з урахуванням історичного минулого та географічного розташування нашої країни українське суспільство і його держава об’єктивно споконвічно пов’язані не тільки територіально, але й соціально, політично і фінансово-економічно з європейськими структурами;
7) визначено (в 1992 р.) для держави п’ять найскладніших проблем, які Україна успадкувала з минулого,і з якими прийдеться зіткнуться з перших днів української незалежності. На жаль ці проблеми так і не вирішені дотепер. Серед них – перевищення смертності над народженністю, яка у 1991 р. становила 5,4%, у 2020 р. цей показник катастрофічний;
8) запропоновано владі вдосконалення фінансово-кредитних відносин в період гіперінфляційних процесів кінця ХХ ст., за рахунок зниження податкового тиску на учасників ринкових відносин та здешевлення банківських кредитів
9) одержано науковий і практичний висновок про те, що українське село і сільське господарство, які не мають аналогів у світі, можуть розвиватись на основі виробничої кооперації та інтеграції, що передбачає: виробництво сировини; її переробка і реалізації кінцевої продукції споживачам;
10) зроблено висновок у сфері філософії і природничих процесів, відповідно до яких людина може повноцінно розвиватися, бути соціально-економічно захищеною тільки в колективі, одноосібно вона виснажується і гине;
11) дослідження автора доводить, що подібно до рослин, тварин та інших живих організмів, людина також є формою живої речовини, яка володіє ще й розумом. Як і навколо рослини, так і навколо людини проростають бур'яни, які виполюють або перевиховують. Обґрунтовується існування інформаційної системи Всесвіту (ІСВ), що є новим у філософсько-гуманітарних дослідженнях розвитку людства;
12) досліджено ряд важливих епох історії українського народу за 750 років залежності від інших держав: татари (ніяких монголо-татарів не існувало); литовці; поляки; москалі;
13) на основі досліджень доведено (на відміну від думок багатьох вчених і практиків, які стверджують про настання потепління), що планету Земля очікує, поряд з парниковим ефектом, також похолодання (зниження температури планети Земля), що призведе до зменшення прісної води, зростання природних катастроф, інші лиха;
14) вчений доводить, що людство має змінити своє відношення до природи і зовнішнього середовища на основі дотримання «рівноваги між можливостями природи і непомірними потребами людини», що допоможе значно знизити негативний вплив так званого парникового ефекту (потепління);
15) здійснено припущення щодо причини відсутності єдності в українській нації в цілому, єдності у відстоюванні своєї незалежності і свободи – вона знаходиться майже на генетичному рівні, сформованого в результаті багатовікової (750 літ) боротьби за виживання, для виходу з рабського стану промайне час трьох-чотирьох поколінь;
16) вперше досліджено зміст творів Т. Шевченка зі сторони їхнього філософського і політичного внутрішнього змісту, які є носієм потужної енергетики слова Кобзаря;
17) автор обґрунтовує настання періоду (початку ХХІ ст.), коли слід відмовитись від формули «взяти все від природи» і перейти до об’єктивної необхідності дотримання балансу «рівноваги між можливостями природи і непомірними потребами людини»;
18) зроблено висновок, що сучасні світові соціально-економічні потрясіння, які розпочалися після 1996 р., це не результат економічних і фінансових криз, перевиробництва чи недовиробництва, а прояв концентрованої загальної кризи розриву між можливостями природи та надмірними потребами людини. Майбутнє не за економічним зростанням, нарощуванням дедалі вищих темпів використання ресурсів, а за рівновагою між можливостями природи і потребами людства;
19) вчений доказує, що так звана «гендерна політика», враховуючи й інші фактори, призведе до скорочення народжуваності в країнах Європи та Америки при значному збільшенню народжуваності в Китаї, Індії та мусульманських країнах. Невдовзі в американських і європейських країнах, включаючи Україну, настануть незворотні катастрофічні результати, коли робочі місця в них займатимуть переселенці з інших країн, а місцеві народи стануть чужими у своїй країні;
20) досліджено і зроблено висновок (2011р.), що перед запровадженням ринку землі найбільш доцільно, для інтересів нації, держави і селянства, створити сприятливі умови для виробничих відносин, поєднуючи їх з соціальними потребами. Таку проблему можна вирішити за допомогою виробничої кооперації та інтеграції, що передбачає вирощування сільськогосподарської сировини, її переробку та реалізацію кінцевого продукту;
21) здійснено аналіз змісту поем О.С. Пушкіна «Руслан і Людмила» та її переказ, а також вірш «Повесть о вещем Олеге», доказавши, що вони написані винятково про Україну, використовуючи літописи про Русь, зокрема літопис Нестора «Повість врем’яних літ»;
22) дослідник стверджує: а/ Переяславська рада, яку пропагували в Московській імперії 350 років, була міфом; б/ ніякої угоди не було підписано, а те що цар написав у Москві, українська влада не визнавала; в/ гетьман Б. Хмельницький, який не визнавав Московські умови і заключив союз з Швецією, був отруєний; г/ Московське царство, окупувавши Україну, перетворилось у Великоросію, а Україну називали - Малоросія; д/ ще в ті часи (1654-1657рр.) провадилась гібридна війн, яка й тепер (ХХІст.) практикується Москвою проти України.
23) дослідник дійшов висновку про причини ускладнень ефективно розвиватись державі Україна впродовж 30 років незалежності. Головною причиною є те, що в епоху московського рабства (1654-1991рр.) фізично і морально були знищені працелюбні та розумні українці, а залишилась голота (наймити, бідняки, голота, бобилі), їхні нащадки тепер навчаються управляти державою.

Народився 1977 р. в селі Пляхова, Козятинського р-ну, Вінницької обл.

У 2000 р. закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій” з відзнакою.

Кандидат економічних наук, старший викладач. 28 грудня 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Вінницькому національному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: “Ефективність процесу функціонування підприємств м’ясопродуктового підкомплексу: теоретико-методологічні аспекти” (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий стаж – 7 років. Працює старшим викладачем на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 2018 року.

Основними напрямами наукових досліджень є розв’язання проблемних питань щодо підвищення ефективності функціонування підприємств м’ясопродуктового підкомплексу, котрі є одними з пріоритетних у розвитку вітчизняного АПК.

Автор близько 13 наукових праць.

Основні статті:

 • Дмитренко Р.М. Підвищення економічної ефективності виробництва продукції на м’ясопереробному підприємстві. Збірник наукових праць ВНАУ.  2011.  № 1 (48) том 2. С. 93-100.
 • Дмитренко Р.М. Вдосконалення економічних взаємин сільськогосподарських товаровиробників і м’ясопереробних підприємств Збірник наукових праць ВНАУ. 2011.  № 2 (53). С. 7-16.
 • Бурєннікова Н. В., Дмитренко Р. М. Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.: всеукраїнський науково-виробничий журнал. ВНАУ: Вінниця. 2017. №8. С. 27-36.
 • Дмитренко Р.Н. Рынок мяса в Украине и его влияние на развитие мясопродуктового подкомплекса. Экономика и предпринимательство. Москва. 2013. № 3 (32). С. 184-190.
 • Дмитренко P.M. Порівняльний аналіз дієвості процесів отримання чистих прибутків підприємств м’ясопродуктового підкомплексу на основі складових результативності. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 96-100.
 • Дмитренко P.M. Порівняльна характеристика дієвості підпроцесів процесу функціонування підприємств м’ясопродуктового підкомплексу. Сборник научных трудов SWorld. Выпуск № 10 (38), 2017. Том 48. Экономика. Иваново: Маркова А. Д. 2017. С. 76-84.

 Викладає дисципліни:

 • «Державне регулювання економіки»
 • «Державне регулювання та управління». 

Народилася 1986 р. у місті Новоград - Волинському.

У 2008 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  за спеціальністю “Економіка підприємства” з відзнакою.

Кандидат економічних наук, асистент. 17 лютого 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівському національному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: “Організаційно-економічний механізм управління зернопродуктовим підкомплексом” (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Науково-педагогічний стаж – 8 років. Працює на посаді асистента на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.

Основним напрямом наукових досліджень є процес удосконалення механізмів управління розвитком зернопродуктової сфери системи агропромислового комплексу.

Автор 15 наукових та навчально-методичних праць.

Основні статті:

 • Яремчук Н. В. Інвестиції в зернопродуктовий підкомплекс як причина та наслідок економічного росту / Н. В. Яремчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця. – 2011. – Вип. 1. – Т.2. – С. 158-163.
 • Яремчук Н. В. Ефективність функціонування зернопродуктового підкомплексу в умовах транзитивної економіки / Н. В. Яремчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Черкаси. – 2011. – Вип. 27. – Ч. ІІ. – 2011. – С. 106-110.
 • Яремчук Н. В. Стратегія розвитку зернопродуктового підкомплексу Вінницької області / Н. В. Яремчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця. –  2012. – Вип. 4 (70). – Т. І. – С. 211-215.
 • Яремчук Н. В. Сучасний стан функціонування зернопродуктового підкомплексу Вінницької області / Н. В. Яремчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця. – 2013. – №2 (77). – С. 123-136.
 • Яремчук Н. В. Направления усовершенствования производства в зернопродуктовом подкомплексе / Н. В. Яремчук // Российский академический журнал. – 2013. – №4 – Том 26. – С. 70-73.
 • Яремчук Н. В. Методика оцінки ефективності управлінської діяльності в системі підприємств зернопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Н. В. Яремчук // Ефективна економіка. – 2013. – №12. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua.
 • Яремчук Н. В. Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомп­лексі Вінницької області / Н. В. Яремчук // Економіка. Фінанси. Право. – Дніпро­петровськ. – 2014. – №3. – С. 35-40.

 Викладає дисципліни:

 • «Аграрна політика та земельні відносини».

Народився 1976 р. у місті Вінниці.

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету.

Основні статті:
1. Шинькович А.В. Технології оцінювання результативності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 4 (30). С.92-102
2. Шинькович А.В. Сутнісні характеристики антикризового управління агроформувань. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. № 7(47).С.66-73
3. Шинькович А.В. Економічний зміст та субсистеми організаційно- інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Причорноморські економічні студії. 2019. № 48. С.131-136
4. Фостолович В.А., Шинькович А.В. Особливості управління підприємством в умовах вертикально-інтегрованої моделі організації бізнесу. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2019. № 8(48). С.86-103
5. Калетнік Г.М., Шинькович А.В. Ідентифікація фінансово- економічного стану кризових процесів агроформувань. Економіка і управління. 2019. № 4(84). С.35-48
6. Шинькович А.В. Контури гнучкості організаційно- інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2020. № 1. С. 138-144

Викладає дисципліни:
«Офісний менеджмент»
«Державне регулювання економіки регіонів»
«Публічне адміністрування»
«Політичне лідерство»
«Аграрна політика та земельні відносини»

 Біографічні дані:

Народилася 09.06.1995 р. у місті Могилів-Подільський Вінницької області.

30.06.2013 р. закінчила навчання у Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік», отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

30.06.2015 р. закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на економічному факультеті за спеціальністю «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр».

28.02.2017 р. закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» ОКР «Магістр» з відзнакою.

07.09.2017 р. – по теперішній час – аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

Стаж роботи: загальний – 2,9 роки. Працює на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з вересня 2018 року. Працювала у Вінницькому національному аграрному університеті на посадах фахівця ІІ категорії за сумісництвом загального відділу, фахівця І категорії деканату факультету обліку та аудиту, фахівця І категорії відділу аспірантури і докторантури. Нині – фахівець І категорії відділу аспірантури і докторантури на 0,25 ставки та асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії на 0,25 ставки за сумісництвом.

Науковий напрямок: «Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері».

Основні навчально-методичні та наукові публікації:

- автор 12 наукових публікацій, з них: 7 наукових статей (5 з яких у фахових виданнях України) та 5 тез доповідей у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій;

- автор 2 методичних рекомендацій.

Викладає дисципліни: «Аграрна політика та земельні відносини».

 Народилася 20 листопада 1989 року у місті Хмільнику Вінницької області.

У 2011 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за двома спеціальностями: «Технологія фармацевтичних препаратів» та «Менеджмент організацій».

У 2018 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Працює над науковою роботою на тему: «Формування маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива».

Науково-педагогічний стаж – 7 років. З 2014 року працює за основним місцем на посаді заступника директора з навчальної роботи Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. За сумісництвом працює асистентом кафедри Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету.

Основними напрямами наукових досліджень є перспективи та проблеми впровадження альтернативних джерел енергії для самостійного та стабільного забезпечення енергоресурсами України та подальшого розвитку сектору біоенергетики.

Автор близько 25 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 моногафії (у співавторстві).

 1. Здор І.А., Кучмістов О. В, тези, «Місце фітопрепаратів на українському фармацевтичному ринку», VI Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки на сучасному етапі» Київський національний університет технологій та дизайну, - Київ, 2007.
 2. Здор І.А.,  Дирда Ю. М.,Строкань А. П., тези,  «Тютюн звичайний: хімічний склад, фармакологічні властивості та застосування в медицині», VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки на сучасному етапі» Київський національний університет технологій та дизайну, - Київ, 2008.
 3. Здор І.А.,  Ігнатова О. А., тези, «Препарати гормонів щитоподібної залози», Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки на сучасному етапі» Київський національний університет технологій та дизайну, - Київ, 2010.
 4. Здор І.А.,  Строкань А. П., тези, «Технологічні можливості сублімаційної сушки», Ювілейна всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки на сучасному етапі» Київський національний університет технологій та дизайну, - Київ, 2010.
 5. Здор І.А.,  Скорук О. П., стаття, «Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи»,  Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. Вип. 1 (56) Т1 – 2012. – С.30-37.
 6. Здор І.А. «Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці», монографія, Колективна монографія. – Під редакцією Калетніка Г. М. – Вінниця, 2012. – 544 с. – С.257-268.
 7. Здор І.А. «Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку», монографія, Колективна монографія /Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук, О. В. Климчук, В. І. Яцковський, Д. М. Токарчук, І. А. Здор |за ред.. проф. Г. м. Калетніка|. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2012 р. – с.66-102. с. 198 - 233 с.
 8. Здор І.А., Скорук О. П. Гримайло І. С., стаття, «Економічні аспекти виробництва біодизелю в Україні і в світі», Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – 2012. – № 2 (18), Т. 6. – С.247-254.
 9. Здор І.А., Кушпіта М. Й., тези, «Формування ринку біопалив в Україні», Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». – 2013. – С.129-131.
 10.  Здор І.А., Гавура О. П., тези, «Сучасне економічно-ефективне та екологічно-чисте біопаливо», Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». – 2013. – С.66-70.
 11.  Здор І.А., Химич Г. М., тези, «Інноваційний розвиток Німеччини», «Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної «Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів». – 2013. м. Одеса Ч. 1 – С. 77-80.
 12.  Здор І.А., Сировець Н. В., тези, «Вплив інновацій на науково-технічний процес», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток валютно-фінансових відносин в Європейських країнах». – 2013  м. Дніпропетровськ – С. 40-42.
 13.  Здор І.А., Сіренко К. В., тези, «Інноваційні технології виробництва біогазу в Україні та контроль над їх використанням», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сільськогосподарської науки та агропромислового комплексу». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.10-14.
 14.  Здор І.А., Сторчак Г. В., тези, «Внутрішньогосподарський контроль виробництва біодизельного палива», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сільськогосподарської науки та агропромислового комплексу».-  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.18-21.
 15.  Здор І.А., Мукоїд І. Л., тези, «Інноваційна діяльність в сільському господарстві України: стан, проблеми та перспективи розвитку», Матеріали ХХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє.» Львів «Леф» - 2013 Ч І. С. 78-81.
 16.  Здор І.А., Коваленко Т. В., тези, «Інноваційне забезпечення отримання енергії альтернативних джерел», Матеріали ХХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє.» Львів «Леф» - 2013 Ч І. С. 74-76.
 17.  Здор І.А., Лоїк І. І., тези, «Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук». Донецьк – 2013. – с. 130-132.
 18.  Здор І.А., Сколодчук О. О., тези, «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в Україні», Руснаука.
 19.  Здор І.А., Прокопчук О. В., тези, «Інноваційне забезпечення виробництва в аграрному секторі», Міжнародна науково-практика конференція «Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та бізнес: проблеми та перспективи розвитку». Сімферополь. – 2013. – 80 – 82 с..
 20. Здор І.А., Скрипник В., тези, «Екологічні аспекти виробництва біетанолу в Україні», Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація у сфері економіки та технологій». – Чернівці. – 2014. – 11-12 с.
 21.  Семчук І.А. «Стан розвитку маркетингової політики з виробництва біопалива в Україні», стаття, «Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». - 2014 – с. 128-136.
 22.  Семчук І.А. «Основні підходи до формування маркетингової політики малого підприємництва на селі», стаття, Наукова конференція «Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми і перспективи». – Вінниця. – 2015. – С.76-81.
 23.  Семчук І.А. «Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві України», наукова конференція, Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016.
 24.  Семчук І.А. «Виробництво біопалива як функціональна складова економічного забезпечення агропромислового комплексу України», наукова конференція, Міжнародна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне. правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – Вінниця. – 2017.
 25.  Семчук І.А., Мудрик Ю. М., стаття, «Аналіз стану молокопереробної галузі України», Регіональна науково-практична конференція «Від науки до практики» серед коледжів Вінницького національного аграрного університету. – 2018 р.

 Викладає дисципліни: «Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України»

Народилася 1987 р. у місті Вінниці.

У 2008 р. закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит».
Кандидат економічних наук. 12 червня 2020 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Вінницькому національному аграрному університеті. Тема дисертаційного дослідження: «Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудову наукову діяльність розпочала у 2008 році у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, як викладач економічних дисциплін.
З 2020 року працює асистентом на кафедрі адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету.

Основні статті:
• Шевчук Г. В. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 2015. № 2. С. 182–187
• Шевчук Г. В. Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодово-овочевої галузі. Агросвіт. 2016. № 15–16. С. 41–45
• Шевчук Г. В. Сутність, критерії та методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 12. С. 101–108
• Шевчук Г. В. Особливості функціонування підприємств плодоовочевої галузі Вінницької області. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2017. № 1(10). С. 156–163
• Шевчук Г. В. Економічна оцінка зарубіжного та вітчизняного досвіду формування організаційно-економічного механізму підприємств плодоовочевої галузі. Ефективна економіка. 2017. № 11
• Bondarenko V. M., Shevchuk H. V. Problems, development and implementation of the rational marketing structure in enterprises in the fruit and vegetable industry. Economics and finance. 2018. № 9. С. 121–132
• Гончарук І. В., Шевчук Г. В. Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодово-овочевої галузі. Агросвіт. 2020. № 5. С. 74–78
• Shevchuk H. Attraction of investments by the enterprises of the fruit and vegetable industry. Colloquium-journal. 2020. № 6. C. 4–8
• Shevchuk H. Current state of the fruit and vegetable industry and overcoming the covid-19 pandemic consequences. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. P. 41–44

Викладає дисципліни:
• «Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України»
• «Аграрна політика та земельні відносини»
• «Регіональна економіка»

Біографічні дані:
Народилася 07 травня 1992 року в селищі міського типу Іванків, Київської області.

У 2013 році закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті менеджменту та права за спеціальністю «Менеджмент» ОКР «Бакалавр».
У 2015 році закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті менеджменту та права за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Магістр».
У 2019 році закінчила навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
З 16 лютого 2021 року працює на посаді асистента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету.

Науковий напрямок: «Інвестиційний потенціал аграрного виробництва в умовах глобалізації».

Автор 13 наукових публікацій, у тому числі: 11 статей у наукових фахових виданнях, із них 1 стаття – у закордонному виданні, внесеного до міжнародних наукометричних баз, а також 2 тези доповідей на наукових конференціях.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних:
1. Kozyar N.O. Business basis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine. German International Journal of Modern Science. 2021. № 4. Р.27-32.

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:
2. Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об’єкту інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 82-87.
3. Козяр Н.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії «інвестиційна привабливість» у сільському господарстві. Агросвіт. 2018. №23. С. 66-72.
4. Козяр Н.О. Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 54-60.
5. Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 16. С. 67-75.
6. Козяр Н.О. Організаційно-економічні засади функціонування інфраструктури інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8. С. 139-144.
7. Козяр Н.О. Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю в аграрному секторі. Економічний дискурс. 2020. Вип. 4. С. 128-136.
8. Калетнік Г.М., Козяр Н.О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 81-89.

Статті у наукових фахових виданнях України:
9. Козяр Н.О. Теоретичні підходи до управління інвестиційним потенціалом аграрного виробництва в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 174-178.
10. Козяр Н.О. Стан та тенденції розвитку інвестування аграрної галузі Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5 (21). С. 172-180.
11. Козяр Н.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії «інвестиція» в сільському господарстві. Агросвіт. 2018. № 22. С. 74-80.

Тези наукових доповідей:
12. Козяр Н.О., Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади інвестування в сучасній економіці. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». 28-29 квітня 2016 р., Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 47-51.
13. Козяр Н.О. Теоретико-методичні засади інвестиційної діяльності у сільському господарстві. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі) «Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів». 24 листопада 2018 р. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. С. 85-89.
Викладає дисципліну: «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас і біопалива»

Народилася 1992 р. у с. Гибалівка, Вінницької обл., Шаргородського району.

У 2015 р. закінчила магістратуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Облік та аудит». У грудні 2019 р. закінчила навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий напрямок:
Розвиток «зеленої економіки», а також – альтернативної енергетики, органічного виробництва як її складових.

Наукові публікації:
Опубліковано 20 наукових праць, зокрема, 1 стаття – у міжнародному науковому періодичному виданні, яке індексується наукометричною базою Web of Science, 10 статей – у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у іншому виданні, яке індексується наукометричною базою Index Copernicus,
8 публікацій – у збірниках матеріалів конференцій.

Основні статті:
1. Shpykuliak O., Bilokinna I. «Green» cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Р. 249 – 255. (Web of Science).
2. Білокінна І. Д., Фурман І.В. Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 86-94.
3. Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Інституційне регулювання у забезпеченні розвитку аграрного сектору і підприємництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 7 – 15.
4. Білокінна І.Д. Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 214 – 220.
5. Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 72 – 81.
6. Білокінна І.Д. Розвиток сільського господарства у контексті концепції «зеленої» економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 1 (5). С. 72 – 83.
7. Білокінна І.Д. Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах «зеленої економіки». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7 (11). С. 95 – 104.
8. Білокінна І.Д. Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 165 – 173.
9. Білокінна І.Д. Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери. Причорноморські економічні студії. 2017. № 18. С. 33 – 36.
10. Білокінна І.Д. Реалізація концепції «зеленої економіки» в Україні як інституційна основа сталого розвитку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12. С.124 – 134.
11. Білокінна І. Д. Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки». Modern Economics. 2018. № 10. С. 6 – 11. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/10-2018/bilokinna.pdf.
12. Білокінна І.Д. Інституції як головні стимули розвитку суспільства та їх роль у формуванні «зеленої економіки». Науковий журнал Молодий вчений. Херсон. 2016. № 7 (34). С. 1 – 5.

Читає дисципліни:
«Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України»
«Аграрна політика та земельні відносини»
«Офісний менеджмент»

Провідним науковцем із міжнародним ім’ям у сфері досліджень ефективності та конкурентоспроможності виробництва біопалива в умовах євроінтеграції,  є завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, академік НААН,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  України Григорій Калетнік. Під його керівництвом в університеті функціонує наукова школа «Аграрна політика, продовольча, енергетична та екологічна безпека України», до складу якої входять учені, аспіранти та студенти. Новизна і практична доцільність наукових досліджень школи підтверджені численними апробаціями прикладних розробок. Григорій Калетнік автор понад 370 наукових праць, 22 навчальних посібників, 10 підручників, 23 монографій. Під  науковим керівництвом та консультуванням Григорія Миколайовича захищено 9 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Діяльність кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії спрямована на  підготовку лідерів, фахівців-менеджерів та керівників, здатних на сучасному рівні здійснювати управління в державних органах,  органах місцевого самоврядування та підприємствах.

Освітні напрями діяльності кафедри:

 • управління та адміністрування державними установами, об’єднаними територіальними громадами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, міждержавними органами і структурами, науково-освітніми установами;
 • впровадження нових інструментів та сервісів у сфері надання електронних послуг;
 • управління та адміністрування організаціями (установами) публічного сектору.

На кафедрі створено потужну матеріально-технічну базу, постійно вдосконалюються програми підготовки здобувачів вищої освіти у співпраці із роботодавцями, студентами, випускниками. Студенти мають можливість набувати практичний досвід у сучасних лабораторіях кафедри, на інноваційному програмному забезпеченні, провідних підприємствах, у державних установах різного рівня, на власних потужних базах та у міжнародних партнерів ВНАУ.  Набуттю лідерських якостей сприяє «Школа молодого лідера», започаткована президентом університету Григорієм Калетніком, де студенти мають можливість знайомитися із відомими особистостями, науковцями, політиками, громадськими діячами, переймати цікавий досвід, виступати з доповідями, робити власні висновки.

На кафедрі виконується три госпдоговірних тематики «Розробка економічної моделі виробництва біогазу з різних видів сировини та різних потужностей біогазових станцій та установок» (№ держреєстрації: 0120U100992, 0120U100991, 0120U100994). Термін виконання 2019-2021 рр.

Завідувач кафедри, д.е.н., проф., академік НААН Калетнік Г.М. є керівником державної тематики «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (№ держреєстрації 0121U109443). Термін виконання: 2021-2022 рр.

К.е.н., доцент Пришляк Наталя Вікторівна є керівником державної тематики (наукової роботи молодих вчених) «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» (№ держреєстрації 0119U100786). Термін виконання 2019-2021.

За кафедрою закріплені дисципліни:

Нормативні навчальні дисципліни:

 • Державне та регіональне управління
 • Державне регулювання економіки регіонів
 • Публічне адміністрування
 • Управління персоналом
 • Адміністративний менеджмент
 • Вступ до фаху (Публічне управління і адміністрування)
 • Навчальна практика: Школа лідерства
 • Біопаливо: ефективність виробництва і споживання
 • Аграрна політика та земельні відносини
 • Регіональна економіка
 • Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком
 • Глобалізація та політика національної безпеки
 • Державне регулювання трудовою міграцією
 • Прогнозування в адміністративній діяльності
 • Ситуаційний менеджмент
 • Місцеве самоврядування

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Комунікації в публічному адмініструванні
 • Державне регулювання та управління АПК
 • Офісний менеджмент
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Ринкова трансформація економіки
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Техніка адміністративної діяльності
 • Правові засади державного антимонопольного регулювання
 • Міжнародний досвід публічного управління

Події у світлинах