logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра економіки та підприємницької діяльності

Місцезнаходження:вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2219

Кафедра економіки створена у липні 2016 року у процесі реорганізації економічного факультету Вінницького національного аграрного університету (Наказ № 164 від 14.06.2016 року).
Кафедра є структурним підрозділом факультету економіки та підприємництва. Вона має належну матеріально-технічну базу – лекційні аудиторії, оснащення для візуального супроводження лекційних та практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування тощо.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які забезпечують викладання понад 50 дисциплін за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за спеціальністю 051 «Економіка», а також за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Хаєцька Ольга Петрівна

Хаєцька Ольга Петрівна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місто і дата народження

24 липня 1977 року, м. Вінниця

Освіта

1994-1999 рр. закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія»;

1999-2000 рр. здобула кваліфікацію «Магістра з агрономії» Вінницького державного агарного університету;

1999-2001 рр. отримала диплом про перепідготовку Вінницького національного агарного університету та здобула кваліфікацію спеціаліста «Економіст-бухгалтер» Вінницького державного агарного університету;

2006-2010 рр. аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ за спеціальністю 08.00.03  «Економіка та управління національним господарством».

2015 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю
08.00.03 – економіка та управління національним господарством та отримала звання кандидат економічних наук.

2017 р. отримала атестат доцента

 

Викладацька діяльність – з 2003 року

01.09.2003 р. сумісник 0,25 ставки асистент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету. Дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

01.09.2006 р. асистент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету. Дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та «Міжнародні економічні відносини», «Економічна теорія».

01.09.2010 р. асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи економічної теорії», «Світове сільське господарство і ЗЕД».

01.07.2014 р. асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Рекреалогія», «Основи туризмознавства», «Економічна теорія (мікро- макроекономіка)», «Основи економічної теорії».

У 2014 році підвищила кваліфікацію у Вінницькому соціально-економічному інституті Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (кафедра економіки, менеджменту та інформаційних технологій).

01.07.2016 р. старший викладач  кафедри економіки  Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія (мікро- макроекономіка)», «Основи економічної теорії».

01.09-09.09.2017 рр. проходила стажування у Західно – Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія.

28.06-30.06.2018 прийняла  участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія).

01.09.2018 р. доцент кафедри економіки  Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія (мікро- макроекономіка)», «Основи економічної теорії».

04.02.2020 заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Маю 93 публікації, з них 42 наукових та 51 навчально-методичного характеру, у тому числі 27 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 2 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus та 6 статей у зарубіжних виданнях, які включені до наукометричної бази Index Copernicus. Є співавтором 1 монографії. Приймаю участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

 1. Хаєцька О.П. Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: тези доповідей I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Київ, 10 лютого 2020 р. с.83-86
 2. Хаєцька О.П. Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». Полтава. 2019. С.25-27.
 3. Хаєцька О.П. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України. матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 90-річч. екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. С. 44-47.
 4. Хаєцька О.П. Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине и мире. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія, 2018)
 5. Хаєцька О.П. Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» (Полтава, 26 січня 2019 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.2. – С. 53-55.
 6. Хаєцька О.П. Особливості функціонування ринку органічної продукції в Україні / Міжнародна науково-практична конференція Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. ВНАУ, м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
 7. Хаєцька О.П. Економічне зростання в Україні / Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. С.310-314.
 8. Хаєцька О.П. Принципи розвитку аграрного сектору економіки України. Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки». (Вінниця, 2017).
 9. Хаєцька О.П. Особливості розвитку підприємництва в Україні в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки». (Житомир, 2017).
 10. Хаєцька О.П. Проблеми функціонування агропромислового комплексу України. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції». (Вінниця, 2017).
 11. Хаєцька О.П. Споживчий кошик як запорука споживчої безпеки України. Міжнародна науково - практична Інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах Євроінтеграції». (Вінниця, 2017).
 12. Хаєцька О.П. Особливості розвитку конкурентного середовища в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів, та управління в Україні та світі». Полтава, 2017.
 13. Хаєцька О.П. Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах м. Вінниця Збірник ВНАУ Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ сторіччя» (Вінниця, 2015).
 14. Хаєцька О.П.. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва. м. Харків Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери». (Вінниця, 2016).
 15. Хаєцька О.П. Сучасний стан та проблеми розвитку цукробурякової галузі. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». (Вінниця, 2016).
 16. Хаєцька О.П. Сучасний стан розвитку землеустрою в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років незалежності України: виклики та перспективи». (Вінниця, 2016).
 17. Хаєцька О.П. Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу України Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Вінниця, 2014).
 18. Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. Залучення іноземних інвестицій в АПК України Вінницький національний аграрний університет. (Вінниця, 2013).
 19. Хаєцька О.П., Потапова І.В.. Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Вінницький національний аграрний університет. (Вінниця, 2013).
 20. Хаєцька О.П., Загоруйко М.О. Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24-26 грудня 2013 року. (Київ, 2013).
 21. Хаєцька О.П. Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва України. Вінницький національний аграрний університет. (Вінниця, 2012).
 22. Хаєцька О.П., Машевський В.О.. Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Вінницький національний аграрний університет. (Вінниця, 2011).
 23. Хаєцька О.П., Фурман Б.В.. Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Вінницький національний аграрний університет. (Вінниця, 2011).
 24. Хаєцька О.П., Лоїк І.І. Інвестиційний потенціал як умова вступу України до ЄС Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, (Вінниця, 2011).

 

Наукові статті:

 1. Хаєцька О.П., Івацько А.В., Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М. Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу. Економіка АПК. № 6. 2020. С.37-49.
 2. Olha Khaietska. Assessment of the investment climate in Ukraine. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 170-180 рp.
 3. Olha Khaie Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 33. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2020. 30-40рр.
 4. Olha Khaietska. Tools of financial planning at the enterprise. The scientific heritage. 2020. № 47, Р. 2. P. 97-105.
 5. Khaietska Olha, Broyaka Antonina Unemployment as a major socio-economic problem of society development Polish journal of science. 2020. № 27, Vol. 2. 57-67.
 6. Хаєцька О.П. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент.   № 6.  С.38-48.
 7. Хаєцька О.П. Особливості економічного зростання в Україні та світі. // Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка.   № 10.  Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
 8. Olha Khaietska. Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph • 27. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. 28-36 рр.
 9. Olha Khaietska. Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph • 29. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. 23-32 рр.
 10. Хаєцька О.П., Брояка А.А. Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2018. №7. C. 53-64.
 11. Хаєцька О.П. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні / Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» Біла Церква. 2018. №2. (140). С.  122-131.
 12. Хаєцька О.П. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу / О.П. Хаєцька, М.В. Вертелецький // Електронне наукове фахове видання. Ефекти-вна економіка. 2018. № 1. Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
 13. Mark Myronenko, Olena Polova, Olha Khaietska, Natalia Koval. Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring. Banks and Bank Systems ,  13 (1), р. 173-183. doi:10.21511/bbs.13(1).2018.16 (Scopus)
 14. Khaietska O.P. Ensuring of the socio-economic de-velopment of regions of Ukraine on the basis of methods of indi-cative planning / Klochkovska, O. Khaietska, A Broyaka // Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15 (Issue 4), p. 62-71. doi:10.21511/ppm.15(4).2017.06 (Scopus)
 15. Хаєцька О.П. Світовий ринок цукру та місце України в ньому /О.П. Хаєцька // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2017. №8. С. 80-90
 16. Хаєцька О.П. Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України / О.П. Хаєцька // Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 2. С.79-83.
 17. Хаєцька О.П. Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва / О.П. Хаєцька // Агросвіт. 2016. №17 вересень. С. 37-43.
 18. Хаєцька О.П. Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanism of Sugar beet production / O.P. Khaietska // Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2015 (254). № 12 грудень С. 50-55.
 19. Хаєцька О.П. Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва /О.П. Хаєцька // Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка», 2014. №12. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 20. Хаєцька О.П. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва /О.П. Хаєцька // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця, Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 2014. С.186-190..
 21. Хаєцька О.П. Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва /О.П. Хаєцька // Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. №2(22), том 4. С.306-314.
 22. Хаєцька О.П. Особенности развития свеклосахарного производства Украины в современных условиях /О.П. Хаєцька // Научно-технический и производственный журнал «Сахар», 2013, №4. С.24-26.
 23. Хаєцька О.П. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві /О.П. Хаєцька // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2012. С.324-331.
 24. Хаєцька О.П. Соціально-економічні наслідки тіньової економіки України та шляхи їх подолання /О.П. Хаєцька, В.Ю. Глуханюк // Вінницький національний аграрний університет. 2011. С.12-17.
 25. Хаєцька О.П. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу України /О.П. Хаєцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2011. Вип. 168. Ч.2. С.356-362.
 26. Хаєцька О.П. Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах /О.П. Хаєцька // Вінницький національний аграрний університет. Випуск 1(48), 2011. С.10-15.
 27. Хаєцька О.П. Підвищення економічної ефективності виробництва цукру та переробки цукрових буряків /О.П. Хаєцька // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. №2 (10). С.382-388.
 28. Хаєцька О.П. Диверсифікація використання продукції цукробурякового підкомплексу /О.П. Хаєцька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. Львів, 2010  Том 12, № 1 (43) . С. 589-593.
 29. Хаєцька О.П. Зародження, становлення та розвиток цукробурякового виробництва в Україні /О.П. Хаєцька // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2009. Випуск 39. Т.2  С. 62-73.
 30. Хаєцька О.П. Теоретичні аспекти механізму функціонування цукробурякового виробництва. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2008. Випуск 36. С. 260-264.
 31. Хаєцька О.П. Тенденції розвитку цукробурякового виробництва. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2008. Випуск 35. С. 156-165.
 32. Хаєцька О.П. Сучасні тенденції розвитку ринку цукру України. Вісник Харк. Нац. техн. ун-ту сільського господарства: економічні науки. Вип. 53. Харків: ХНТУСГ, 2007 р. С.271-275.
 33. Хаєцька О.П. Ефективність виробничої діяльності цукрових заводів Вінниччини. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. К.: 2007. № 2. С.171-176.
 34. Хаєцька О.П. Відродження та розвиток цукробурякового виробництва України. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. 2006. Випуск 26. С.36-41.

 

Наукові інтереси

 • Проблеми економічного зростання в Україні
 • Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу
 • Мікроекономічні та макроекономічні проблеми сучасності
 • Перспективи розвитку ринку органічної продукції  в Україні
 • Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку
 • Світовий ринок цукру та місце України в ньому
 • Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва

2005-2010 рр. - закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію «Магістр з обліку і аудиту».

2011-2014 рр. - навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Вінницького національного аграрного університету.

27 серпня 2014 року Гончарук І.В. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток та ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На підставі рішення Атестаційної колегії від 12 грудня 2017 р. видано атестат доцента кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету.

20 грудня 2020 року Гончарук І.В. успішно захистила докторську дисертацію за темою «Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах  сталого розвитку» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету та здобула науковий ступінь доктор економічних наук за 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

На підставі рішення Атестаційної колегії від 9 лютого 2021 р. видано диплом доктора економічних наук Вінницького національного аграрного університету.

Досвід роботи:

З 2007 по 2010 роки працювала бухгалтером на ВАТ «Ямпільський консервний завод».

З 2010 по 2011 роки працювала фахівцем другої категорії відділу кадрів Вінницького національного аграрного університету.

З 2011 по 2012 роки працювала фахівцем першої категорії відділу аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету.

З 2013 року працює за сумісництвом асистентом кафедри організації агробізнесу ВНАУ.

З жовтня 2013 року переведена за сумісництвом на посаду помічника ректора університету.

З вересня 2014 року Гончарук І.В. працює за сумісництвом асистентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ВНАУ.

З вересня 2014 року переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності факультету менеджменту та права.

З 2015 по 2016 роки працювала на посаді помічника-консультанта народного депутата України.

З січня 2016 року по теперішній час - зарахована на посаду доцента кафедри економіки факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету.

З 2016 року по 01.02.2018 рр. - помічник ректора Вінницького національного аграрного університету.

З 01.02.2018 р. по теперішній час – проректор з наукової та інноваційної діяльності

Закордонні стажування, участь у міжнародних конференціях, курси:

У 2010 році пройшла курси вивчення комп’ютерної грамотності, отримала сертифікат у центрі комп’ютерної грамотності «Новий».

30.10.2013-31.10.2013 рр. – підписання угоди про міжнародну співпрацю (Університет Донья Горіца, м. Подгоріца, Чорногорія)

18.09.2014-21.09.2014 рр. – участь у щорічній конференції університетів членів Вишеградської асоціації (Університет Корвіна, м. Будапешт, Угорщина

22.04.2015-26.04.2015 рр. – участь у конференції Генеральної Асамблеї Асоціації Університетів Чорноморського регіону (BSUN) (Белградський університет, м. Белград, Сербія)

04.04.2016-08.04.2016 рр. – участь у Європейському конгресі з місцевого самоврядування для обміну науково-освітнім досвідом (м. Краків, Польща)

11.05.2016-13.05.2016 рр. – участь у роботі 12-ї Конференції асоціації університетів Чорноморського регіону (Державний університет Іллі, м. Тбілісі, Грузія)

18.04.2017-28.04.2017 рр. – закордонне стажування за тематикою програми: «Структура освітнього процесу, інноваційні методи і технології: досвід Міжнародного університету Шиллера» (Міжнародний університет Шиллера, м. Париж, Франція)

21.03.2018-24.03.2018 рр. – участь у конференції згідно грантового міжнародного проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving» у співпраці зі Швецьким інститутом співпраці у Балтійському морі (Фолькуніверситет, м. Уппсала, Швецький університет, Стокгольм, Швеція)

17.05.2018-19.05.2018 рр. – участь у конференції, присвяченій святкуванню Дня Варшавського університету наук про життя (Варшавський університет наук про життя, м. Варшава, Польща)

Протягом 2016-2017 рр. удосконалювала знання англійської мови, навчаючись на Перших Київських державних курсах іноземних мов. У червні 2017 року успішно склала іспити з англійської мови та отримала Свідоцтво серії АС №000955, яке засвідчує закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарті В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).

Листопад 2017 р. - проходила підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за напрямом «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science».

Червень 2018 р. – отримала сертифікат про завершення навчання та успішного складання іспитів з курсу «Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за методикою UNIDO з РЕЧВ)».

Відзнаки та нагороди:

2016 р., 2017 р. – нагороджена грамотами Комітету Верховної Ради України

12 грудня 2017 р. – нагороджена Грамотою Верховної Ради України

16 травня 2018 р. – диплом за зайняте 1 місце у Всеукраїнському фестивалі інновацій та приз глядацьких симпатій за стартап «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу»

2019 р. - участь у конференції "Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень" (Тернопіль)

2019 р. - участь у конференції "Сільські території України: стан і перспективи розвитку" (Львів)

Громадська діяльність:

З 2015 року - секретар Вченої ради Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, засновниками якого є Вінницький національний аграрний університет, Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків, Інститут продовольчих ресурсів НААН України та ряд іноземних вишів.

З 2014 року є членом Експертної ради з управління підготовкою та випуском наукових видань у Вінницькому національному аграрному університеті.

З 2015 року - член редколегії наукового журналу «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки та практичної діяльності».

Одержання патенту (власник ВНАУ) на корисну модель

 • Патент на корисну модель. Біогазовий реактор. № 133543. Публікація відомостей 10.04.2019, Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої сировини. № 135445. Публікація відомостей 25.06.2019, Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель. Горіхокол «ГМК-350». № 136226. Публікація відомостей 12.08.2019, Бюл. № 15.
 • Патент на корисну модель. Обладнання для лущення волоських горіхів. № 137018. Публікація відомостей 25.09.2019, Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель. Обладнання для лущення волоських горіхів. № 137177. Публікація відомостей 10.10.2019, Бюл. № 19.
 • Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировини. № 137975. Публікація відомостей 11.11.2019, Бюл. № 21.
 • Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировини. № 137976. Публікація відомостей 11.11.2019, Бюл. № 21.

Монографії, підручники, посібники

 • Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарських підприємствах: фінансово-обліковий аспект: монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. Свиноус та ін.; за ред. О.М. Варченко. Біла Церква. 2019. 288 с.
 • Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур. Монографія. Вінниця : Твори, 2020. 192 с.
 • Аграрна політика та земельні відносини: підручник / Г.М. Калетнік, І.В. Гончарук, Т.В. Ємчик, С.М. Лутковська – Вінницький національний аграрний університет – Вінниця: ВНАУ, 2020. –   307 с.
 • Honcharuk I., Kovalchuk S. Agricultural Production Greening Management in the Eastern Partnershipcountries with the EU. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 2020. Р. 42-68

Наукові статті:

 • Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth. Agronomy Research. 2019. №17(5). P.1839–1845
 • Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2019. №2(42), С. 7-19
 • Varchenko O., Krysanov D., Shubravska O., Khakhula L., Gavryk O., Byba V., Honcharuk I. Supply Chain Strategy in odernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. 2020. Vol. 9, No. 1. Р. 536-543
 • Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. (Volume XI, Summer), Issue 3(43). Р. 513-522
 • Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development. 2020. 9 (2). Р. 557 – 56
 • Honcharuk I. Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of AIC and replenishing the energy balance. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 2020. vol. 9, №1. P. 9–14.
 • Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal. 2020. №2(54). Р. 6-12
 • Гончарук І.В., Бабина О.М. Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел. Colloquium-journal. 2020. №17 (69). С. 47-55
 • Гончарук І.В., Шевчук Г.В. Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі. Агросвіт. 2020. №5. С. 50-55
 • Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18-29
 • Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71-77
 • Гончарук І. В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1. С. 23-40

Місце і дата народження
29.11.1976, м. Вінниця


Освіта
- 1993-1998 рр.: Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» за кваліфікацією «Економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» (диплом спеціаліста з відзнакою);
- 1998-1999 рр.: Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій» за кваліфікацією «Магістр з менеджменту» (диплом магістра з відзнакою);
- 1999-2000 рр.: Варшавський аграрний університет (Міжнародний інститут менеджменту та маркетингу в агробізнесі), міжнародний ступінь М.В.А. (Master of Business Administration – Магістр бізнес-управління)
- 2008-2011 рр.: ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН України. Аспірантура за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Після успішного захисту дисертації здобула ступінь кандидата економічних наук;
- 2018 р.: Вінницький національний аграрний університет. Атестат доцента.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1998 р. і по теперішній час.

З 01.09.1998 р. – асистент кафедри аграрної економіки Вінницького державного сільськогосподарського інституту, проводила практичні заняття з «Економіки АПК»;
З 01.09.2001 р. – асистент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка» та «Макроекономіка»;
З 05.09.2004 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка» та «Макроекономіка»;
З 01.09.2010 р. – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка» та «Макроекономіка»;
З 16.01.2012 р. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія» та «Організація і техніка зовнішньоторговельних операцій»;
З 01.07.2016 р. – доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Політекономія», «Сучасні економічні теорії»;
З 30.08.2017 р. – старший викладач кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, читала лекції та проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Політекономія», «Сучасні економічні теорії» .
З 01.09.2018 по 30.09.2020 – доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Сучасні економічні теорії».
З 01.10.2020 – декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття з дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Політекономія», «Економіка підприємств».

Науково-дослідна робота

Є автором 123 публікацій, з них 66 наукових та 57 навчально-методичного характеру, у тому числі 32 наукові праці, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях (з них більше 10 публікацій у міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та 1 – Web of Science). Також є автором 1 одноосібної монографії та співавтором 5 колективних монографій.
Проходила стажування в Університеті «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія) / University “Prof. Dr Asen Zlatarov” Burgas (Bulgaria) згідно спеціально затвердженої програми підвищення кваліфікації за напрямком «Економіка» загальним обсягом 145 годин (1 квітня – 30 червня 2018 р.), що підтверджується відповідним сертифікатом.
Проходила стажування по програмі підвищення кваліфікації викладачів «Junior Faculty Development Program / Fulbright» в Університеті штату Канзас, США, (1 серпня 2004 р. – 13 липня 2005 р.), що підтверджується відповідними сертифікатами.
Проходила стажування по програмі підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін «Faulty Exchange Program» у Міністерстві сільського господарства США та Університеті штату Пенсільванія, США (6 липня – 14 грудня 2001 р.), що підтверджується відповідними сертифікатами.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

1. Брояка А.А. Розвиток сільськогосподарського дорадництва в Україні: досягнення і перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. [«25 років незалежності України: виклики та перспективи» (Вінниця, 24-25 листопада 2016 р.)]. Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 171 - 174.
2. Брояка А.А. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [«Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» (Вінниця, 27 квітня 2017 р.)]. Вінниця, ВНАУ. 2017. C. 19 – 22.
3. Broyaka A. Information Support of Agricultural Advisory Activity in Ukraine: 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017 : Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Abstracts of Reports. Riga: University of Latvia, 2017. 162 p. (P.127)
4. Брояка А.А. Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі» (Полтава, 14 листопада 2017 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 34 – 36.
5. Брояка А.А. Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах трансформації економіки» (Умань, Уманський національний університет садівництва, 18-19 травня 2018 р.) / Редкол.: Школьний О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 15 – 18.
6. Брояка А.А. Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции : Сборник материалов ІІ Международной гаукчно-практической конференции «Украина, Богария, ЕС : экономические и социальные тенденции развития» (г. Бургас, Болграия, 27-30 июня 2018 г.) Бургас: Авнгард Прима, 2018. С. 20-23.
7. Брояка А.А. Особливості споживання товарів та послуг в сучасній економіці. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2019 р.) у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.3. С. 26-28.
8. Брояка А.А. Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 264 с. (С.63-67)
9. Broyaka A. Digitalization of agrarian management: materials of the international scientific and practical conference – 29-30 of November, 2019. NULES of Ukraine.
10. Broyaka A., Irina Skribane. Assessment of the economic development of latvia and ukraine. New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being. October, 2, 2020. Riga: University of Latvia

Основні публікації

1. Брояка А.А. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1 (51). С. 146-159. Index Copernicus. Категорія Б
2. Salkova I.Yu., Broyaka A.A., Polishchuk N.V., Kucher A.V. Cost effectiveness and attracting investments in crop sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol 1. P. 176-186. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200355 Web of Science Core Collection
3. Broyaka A., Khaietska O. Unemployment as a major socio-economic problem of society development. Polish Journal of Science. 2020. #27. Vol. 2. pp. 57-67
4. Andrii Sakhno, Iryna Salkova, Antonina Broyaka, Nataliia Priamukhina. (2020). A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (8s), 242-249. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10493 Scopus
5. Broyaka A. Food security of Ukraine as a component of economic security of the state. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020. Vol. 47. Part 6. pp. 3-10. Index Copernicus.
6. Брояка А.А. Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві. Причорноморські економічні студії. 2019. №46. Ч.1. С. 33-38. Index Copernicus
7. Брояка А.А. Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №4 . С. 32-40
8. Брояка А.А. Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 27-38.
9. Andrii Sakhno, Iryna Salkova, Antonina Broyaka, Nataliia Priamukhina. Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8, Issue 3C, November 2019. РP. 160-164. DOI:10.35940/ijrte.C1027.1183C19. Index Copernicus
10. Брояка А. А. Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України. Проблеми економіки. 2018. №1. C. 42–48.
11. Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №7. C. 53-64.
12. V. Klochkovska, O. Khaietska, А. Broyaka. Ensuring of the Socio-Economic Development of Regions of Ukraine on the Basis of Methods of Indicative Planning. Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15 (Issue 4), p. 62-71. (doi:10.21511/ppm.15(4).2017.06) Scopus
13. Broyaka A.A. The information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development. Бізнес-інформ. 2017. №7. С. 130 – 136.
14. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2017. №8. С. 7 – 26.
15. Broyaka A.A. Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development. Економіка, фінанси, менеджмент: менеджмент: актуальні питання науки та практики . 2017. №10. С. 99 – 112.
16. Брояка А.А. Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення. Економіка. Фінанси Право. 2017. №. 4/2. С. 52 - 58.
17. Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства. Агросвіт. 2016. №21. С. 36–42.
18. Брояка А.А., Довгань О.В., Амонс С.Е. Ключові аспекти організації моніторингу сільськогосподарської дорадчої діяльності. АгроТерра: освіта, наука та бізнес. 2016. №1(1). С. 34 – 38.
19. Брояка А.А. Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов. Економіка. Фінанси Право. 2016. №. 4/2. С. 14-20.

Наукові інтереси

 • Мікроекономічні та макроекономічні проблеми сучасності
 • Аналіз динаміки макроекономічних показників України та інших країн світу
 • Стратегічне управління національним господарством
 • Принципи розвитку аграрного сектору економіки України
 • Організація інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства
 • Розвиток харчової промисловості та продовольча безпека
 • Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України

Місце і дата народження

Народилась 26.04.1984 р. с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області.

Освіта

2001-2006рр. Вінницький державний аграрний університет. Спеціальність: «Менеджмент організацій».
2007–2011рр. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Аспірантура за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами
У 2012р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління організаційним розвитком підприємств» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
У 2015 р. отримала звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Кар’єра

Викладацька діяльність з 2007 р. і по теперішній час.

З 2007 р. по 2011 р. – проводила практичні заняття з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємств», «Економіка природокористування» та працювала асистентом кафедри аграрної економіки Вінницького державного аграрного університету;
з 2012 р. по 2013 р. – проводила лекції та практичні заняття з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємств» та працювала старшим викладачем кафедри міжнародної економіки факультету фінансово-економічного навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету;
З 30.08.2013 р. до теперішнього часу – проводить лекційні та практичні заняття з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Митне регулювання ЗЕД», «Міжнародне митне регулювання», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародні біржові технології», «Підприємництво», «Транснаціональні корпорації» та працює доцентом кафедри економіки факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Участь міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

1. Дюк А. А. Соціальне підприємництво в системі формування соціальної економіки на селі. Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: теорія та практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 14 берез. 2020 р.). Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020. С. 43 – 46.
2. Дюк А. А. Мотиваційні пріоритети розвитку соціального підприємництва на селі. Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 29 лют. 2020 р.). Київ, 2020. С. 55-57.
3. Дюк А. А. Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації. Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 квітня 2019 р., Полтава: ЦФЕНД., 2019. Ч. 2. С. 16-17.
4. Дюк А. А. Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі. Тенденції розвитку економіки у 2019 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Одеса, 7 груд. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 56 – 58.
5. Дюк А. А. Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р., Одеса: Видавництво Бондаренко М. О., 2019. С. 79-80.
6. Дюк А. А. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16 лют. 2019 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2019. С. 32 – 34.
7. Дюк А.А. Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні суспільного добробуту. Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва: дискусійна платформа в рамках проекту KNEU Creative Spark, м. Київ, 17 трав. 2019 р., Київ, 2019. С. 19 – 20.

Основні публікації

1. Diuk A.A. Organizational and functional characteristics of the role of social entreprepreneurship in economy: monograph. Kaunas, Lithuania, 2019. С. 499-513.
2. Дюк А.А. Соціальне підприємництво у розвитку економіки: теоретичні засади визначення та ролі: монографія. Kielce, Poland, 2019. С. 530 – 543.
3. Duik A.A. Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison. / Horban Halina, Petrovska Iryna, Kucher Anatolii, Diuk Anna // Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Volume XI Issue 4(44). (Scopus). 874 – 882.
4. Duik A.A. Managing the agricultural economic system of Ukraine: theoretical and practical aspects / Nataliia Vdovenko, Viktoriia Baidala, Nelya Burlaka, Anna Duik// Problems and Perspectives in Management. 2018. № 16(2). С. 179-189. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16 .
3. Дюк А. А Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 3. Т.31 (70). С. 135 – 142.
5. Дюк А. А. Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємництва. Науковий вісник Чернівецького університету. 2019. Вип. 809. С. 3 – 10.
6. Дюк А. А. Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Міжнародний науковий журнал: Економічний дискурс. 2020. Вип. 2. С. 7 – 19.
7. Дюк А. А. Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 111 – 120.
8. Дюк А. А. Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 3(65). С. 9 – 17.
9. Дюк А. А. Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва. Modern Economics. 2019. № 18(2019). С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-07.
10. Дюк А. А. Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 86-91. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-14.
11. Дюк А. А. Організаційні форми розвитку соціального підприємництва: аспекти теорії та практики. Науковий журнал: Причорноморські Економічні студії. 2019. № 44. Ч. 1. С. 5 – 11.
12. Дюк А. А. Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 108 – 117.
13. Дюк А. А. Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі. Економіка та держава. 2020. № 5. С.149 – 154.
14. Дюк А. А. Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету ім. Дмитра Моторного. Економічні науки. 2019. № 1(39). С. 245 – 250.
15. Дюк А. А., Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 86-93. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-14.
16. Дюк А.А. Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. №2. Т. 31 (70). С. 189 –195.
17. Дюк А.А. Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва. Інноваційна економіка. 2020. №3 – 4. С. 90 – 97.
18. Дюк А.А. Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3 (65). С. 9 – 17.
19. Дюк А.А. Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання. Науковий погляд: економіка та управління. №1 (67). 2020. С. 32 – 40.
20. Дюк А.А. Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 80 – 89.
21. Дюк А.А. Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки. Агросвіт. 2020. №5. С. 11-16.
22. Дюк А.А. Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Modern Economics. 2019. № 17. С. 86 – 93. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/social-entrepreneurship-as-an-innovative.
23. Дюк А.А. Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспекти зайнятості. Підприємництво та інновації. 2020. № 11. С. 80 – 87.
24. Дюк А.А. Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2019. Т. 24. Вип. 5 (78). С. 32 – 37.

Наукові інтереси

 • Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі
 • Управління організаційним розвитком підприємств
 • Організаційно-економічний потенціал сільськогосподарських підприємств
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Управління реформування сільськогосподарських підприємств

Місце та дата народження

03.03.1973 р. м. Немирів Вінницька обл..

Освіта

 • 1985 р. Вінницький політехнічний інститут. Спеціальність «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» із кваліфікацією інженер - енергетик.
 • 1996 р.  Київський державний торговельно-економічний університет.  Спеціальність «Фінанси і кредит» із кваліфікацією спеціаліста «економіст з фінансів» .
 • 2009 р. Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса. Аспірантура зі спеціальності 08 00 05. Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук .
 • 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 Кар’єра

 Викладацька діяльність з 1996 р. і по теперішній час.

 • З 1996-1999 р. асистент Тернопільська академія народного господарства, викладала дисципліни «Фінанси», «Ринок цінних паперів»
 • З 1999 р. по 2010 рік, асистент, старший викладач  кафедри правознавства Вінницького державного аграрного університету;викладала дисципліни «Фінансове право», «Міжнародне економічне право», «Митне право».
 • З 2010р по 2012 рік доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету, викладала дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 • З 2012р по 2014рік доцент кафедри міжнародна економіка, викладала дисципліни «Міжнародна економіка», «Митне регулювання ЗЕД», «Міжнародна торгівля», «Теорія Європейського еколого-економічного розвитку».
 • З 2014р. по2015 рік доцент кафедри економіки та аналізу, зав. кафедри економіки та аналізу, викладала дисципліни «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Теорія Європейського еколого-економічного розвитку».
 • З 2016р по теперішній час доцент кафедри економіки, викладаю дисципліни ««Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Теорія Європейського еколого-економічного розвитку».

 Науково- дослідна робота

 Участь в міжнародних та Всеукраїнських конференціях

 • Ковальчук С. Я., Материали за ХІІІ международна научна практична конференція «Ключови въпроси в съвременната наука – 2017», София 15-22 апреля 2017р.
 • Ковальчук С. Я., Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Naukowa przestrzeń Europy- 2017»Przemyśl07 -15 kwietnia 2017 roku
 • Ковальчук С. Я., Materials of the  XIII International scientific and practical Conference  «Science without borders - 2017»Англія», 30 March -07 April  , 2017
 • Ковальчук С.Я 11International scientific conference “Economy and society:a modern for human develohment”Leipzin june 23 2017
 • Ковальчук С.Я Международная научная конференція «Найновите научни ппостижения»,г.София 15-22 марта 2017
 • Ковальчук С.Я. Стратегічні пріоритети розвитку «зеленого туризму» в умовах глобалізації / Ковальчук С.Я., Ціхановська В.М. / Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації - Міжнародна наукова-практична конф. 15-16 жовтня 2015р.// ред.. кол. К.С. Шапошніков [та інш].- Херсон :Видавничий дім «Гельветика»2015.- с.23-25
 • Ковальчук С.Я. «Зелений туризм» як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг // Ціхановська В.М.,  Ковальчук С.Я.,   Materials of the XI international scientific and practical conference «Fundamental And Applied Science - 2105»  October 30 – November 7, 2015 Volume 1. Economic Science. Sheffield. Science and education LTD  с.33-35
 • Ковальчук С.Я Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації - Міжнародна наукова-практична конф. Вінниця- 15-16 жовтня 2015р
 • Ковальчук С.Я Тhe XI international scientific and practical conference «Fundamental And Applied Science - 2105»  October 30 – November 7, 2015

 Основні публікації

 • Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією [навч.пос.] / Калетнік Г.М.,  Мазур А.Г., Ковальчук С.Я., Бандура В.М... – Вінниця. : ЕдельвейсК, 2013. – 396 с. Гриф МОН №1/11-412б Від 27 березня 2012 р
 • Ковальчук С.Я. Аграрні відносини в регіональних економічних системах[монографія] // Ковальчук С.Я., Купінець Л.Є.- ІПРЕЕД НАН України.- Одеса -2010.-212с.
 • Ковальчук С.Я. Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні [монографія] / Ковальчук С.Я., Оверковська Т.К.- Вінниця.-Едельвейс К.-2013.-346с.
 • Актуальні питання реформування вітчизняного аграрного сектору [кол. монографія]//за ред..Мороз О.В.-Вінниця- ВНАУ-2013,-312с.(Розділ 8. Ковальчук С.Я.- Геополітичні фактори інтеграційних процесів в Україні)
 • Теорія Європейського еколого-економічного розвитку [навч.пос.] / Мазур В.А., Ковальчук С.Я., – Вінниця. : Твори, 2019. – 562 с. Пр№1 від 29. 08 2019 рік
 • Kovalchuk S. Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems// Ковальчук С.Я.- Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики .- Всеукраїнський науково - виробничий журнал – Вінниця - 2018.-№2 с.18-27
 • Ковальчук С. Я. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях // С. Я. Ковальчук, А. О. Цуркан.- Агросвіт.- №7 - 2018 с.31-36
 • Ковальчук С. Я. Особливості експортних операцій в межах дії зони вільної торгівлі// С. Я. Ковальчук, М. В. Григораш // Інвестиції: практика та досвіт.-№9.-2018 с.67-71 Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника// Ковальчук С.Я.-Інфраструктура ринку – 2018.- №17.- с.22-28-Режим доступу :http://www.market-urfr.od.ua Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій в контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва //Ковальчук С.Я.// Економіка та суспільство. - Мукачевський державний університет.-Вип.8.- 2017.- с.52-59 Index Copernicus
 • Ковальчук С. Я. Виробництво органічної продукції – аграрна спеціалізація України на міжнародному ринку / С.Я Ковальчук., Л.В. Муляр // Збірник наукових праць ВНАУ – 2014. – № 3 (80). – С. 104–111.
 • Ковальчук С.Я. Функціонально-структурний розвиток органічної продукції на міжнародному ринку/ Ковальчук С.Я., Мельник Т.А. // Ефективна економіка.- .№11, 2014.- Електронне фахове видання.- Режим доступу.- //www\\econome.nayra.com/ua Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва// Ковальчук С.Я. Муляр Л.В.// Агросвіт.- №23 -  2014.- с.61-67
 • Ковальчук С.Я. Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного виробництва// Ковальчук С.Я., Ціхановська В.М. // Агросвіт.- №18 -  2015.- с.10-17
 • Ковальчук С.Я. Економіко - екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного розвитку// Ковальчук С.Я.- Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики .- Всеукраїнський науково - виробничий журнал – Вінниця - 2016.-№12 с.16-26
 • Ковальчук С.Я. Участь аграрних підприємств у міжнародній спеціалізації крізь призму глобалізаційних процесів // Ковальчук С.Я.// - Глобальні та національні проблеми економіки - МНУ ім. В.О.Сухомлинського – Вип..15.-2017.- С. 20-26 Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я.Європейські орієнтири аграрної сфери України:перспективи та можливості//Ковальчук С.Я./ Економіка та суспільство. - Мукачевський державний університет.- Вип.2  Економіка та суспільство.- 2016..-с.54-60 Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Проблема гармонізації українських стандартів якості сільськогосподарської продукції до міжнародних [Електронний ресурс] // Ковальчук С.Я. Римар А.Ю.// Інфраструктура ринку. - 2017.- №6. - c.26-31 -Режим доступу :http://www.market-urfr.od.ua Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації // Ковальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.В. Економіка та суспільство.- Вип.9. - 2017.с.1213-1218 - Режим доступу до журналу : http:// economyand society.in.ua Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Особливості обліку експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності// Ковальчук С.Я., Колісник А.В. Турчик М.М. - Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія економічні науки. -  вип..23 ч.3.- с.135- 139 Index Copernicus
 • Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євро інтеграційна модель/ Ковальчук С.Я., Вовк В.Ю. - Агросвіт.- №10 -  2017.- с.35-40 (
 • Ковальчук С.Я. Агроекологічний потенціал України: основа вироблення органічної продукції Електронний ресурс / Ковальчук С.Я., Мандро А.І.// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. - № 4 (09). –c.51-57.-  Режим доступу:http// www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr
 • S. Kovalchuk, A. Kravchuk The impact of global challenges  on “green” transformations of the agrarian sector  of the eastern partnership countries //Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pp. 87-97   (ESCI) by Web of Science;
 • Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. The impact of the European integration processes on the entry of Ukraine’s small agricultural producers in the international logistics systems,  Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. –  pp.154-173
 • Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання: Агро світ, 2019.- №7 .- с.17-26
 • Kovalchuk, A. Kravchuk The impact of global challenges on “green” transformations of the agrarian sector  of the eastern partnership countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2019.  Volume 5. Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. Р. 87-97   (ESCI) by Web of Science
 • Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. The impact of the European integration processes on the entry of Ukraine’s small agricultural producers in the international logistics systems. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: edited by authors. 1st ed.Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2019.   Р. 154-173
 • Мазур В.А., Ковальчук С.Я. Теорія європейського еколого-економічного розвитку. Навч. посіб. Вінниця. Вид. Твори 552 с.
 • Ковальчук С.Я. Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері. Інфраструктура ринку. 2020 № 39. С. 384-381.
 • Kovalchuk Svetlana. Resursosaving of transformation agrarian sector. Economic and law paradigm of modern society. 2020. № 2. Р. 7-16.
 • Honcharyk Inna, Kovalchuk Svitlana. Theoretical and practical aspects of the development of the european research area. Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU: мonograph. 2020. Latvia. С. 42-68.
 • Kovalchuk S., Duik A. Dynamic processes of organic business. The scientific heritage. 2020. VOL 6, No 55 (55). Р. 35-46.
 • Ковальчук С.Я. Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. 18-25
 • Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні. Монографія. Вінниця Твори. 456 с.

 Наукові інтереси

 •  Вплив Євроінтеграційних процесів на розвиток аграрного сектору
 • Міжнародні ринки продукції органічного виробництва,
 • Сталий розвиток агроекоситем за селозберігаючою моделлю

Місце і дата народження:
09.04.1991 р. с. Кальник, Вінницька обл., Іллінецький р-н.

Освіта:
2008-2012 рр. Вінницький національний аграрний університет. Отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки Спеціальність “Менеджмент” та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту, менеджера-адміністратора.
2012-2013 рр. Вінницький національний аграрний університет. Спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, кваліфікація магістра з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організацій.
2013-2016 рр. Вінницький національний аграрний університет. Аспірантура за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
У 2018 р. Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця. Захист кандидатської дисертації на тему “Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості України”. Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Кар’єра:
Викладацька діяльність – з 2017 р. і по теперішній час.
К.е.н., старший викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету
Старший науковий співробітник, виконавець державної тематики “Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств”.

Читає дисципліни: “Стратегічне управління підприємством”, “Стратегічне планування діяльності підприємства”, “Економіка підприємства”, “Національна економіка”, “Економіка торговельного підприємства”, “Організація торгівлі”, “Організація зовнішньої торгівлі”.

Основні навчально-методичні та наукові публікації: Понад 60 публікацій, з них 35 – наукового та 31 – навчально-методичного характеру. Є співавтором 3х колективних монографій. Має 35 робіт у фахових виданнях та 1 статтю у журналі, що входить до наукометричної бази Scopus.

Навчально-наукові стажування: у квітні 2021 р. на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, тематика “Управління розвитком соціально-економічних систем”, отримала відповідний сертифікат в обсязі 1 кредиту ECTS; у Зимовій школі АПД 2020 з агарної політики в Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти, м. Київ (2020 р.); у ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум” Уладово-Люлінецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (2019 р.); у травні 2018 р. пройшла навчання та успішно склала іспит з курсу completed the training and successfully passed the exam on the course “Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за методикою ЮНІДО З РЕЧВ)” і отримала відповідний сертифікат.
Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном: м. Варшава, Польща (2018 р.), м. Пряшев, Словаччина (2016 р.).
Систематично приймає участь у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах та стартапах, молодіжних форумах, конференціях.

З вересня 2019 р. виконує обов’язки заступника декана з організаційної та виховної роботи факультету економіки та підприємництва ВНАУ.
З квітня 2018 р. по лютий 2021 р. обіймала посаду голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Вінницького національного аграрного університету.
У 2018 р. була співкерівником наукового проєкту “Автоматизована гідроферма з можливістю віддаленого керування (GET ECO)”. Даний стартап виборов призове (ІІІ місце) на Міжнародному конкусі (м. Єреван, Вірменія, 12-14 листопада 2018 р.).

Студенти-переможці під керівництвом Яни Паламаренко:
1. Долованюк Алла, ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка, який проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2020 р.
2. Титула Яна, ІІІ місце у V Всеукраїнському конкурсі “Scholarship в Україні”, 2020 р.
3. Микичур Вадим, ІІІ місце у відкритому конкурсі студентських наукових робіт “Молодь і поліграфія”, 2020 р.
4. Микичур Вадим, ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка, який проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2021 р.
5. Микичур Вадим, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка АПК та сільського господарства”, який проводився на базі Сумського національного аграрного університету, 2021 р.
6. Микичур Вадим, ІІ місце у конкурсі соціального проєкту “Scholarship від Freelancehunt”, 2021 р.

Науково-дослідна робота:

Монографії:
1. Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів. Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2019. 336 с.
2. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., Березюк С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця: ТОВ “Друк”, 2020. 404 с.
3. Сахно А.А, Брояка А.А., Паламаренко Я.В. Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування: монографія. Вінниця: ТОВ “Друк”, 2020. 524 с.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection
1. Kaletnik G., Pryshliak N., Palamarenko Y. Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2021. Vol. 24, іssue 2. Р. 137–156.

Наукові публікації у фахових виданнях:
1. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Сучасні тенденції розвитку спиртової промисловості України. Ефективна економіка. 2014. №4. URL: http: economy.nayka.com.ua.
2. Паламаренко Я.В. Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 65-70.
3. Паламаренко Я.В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України. Агросвіт. 2016. № 19. С. 31-36.
4. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 35-45.
5. Паламаренко Я.В. Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
6. Паламаренко Я.В. Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 90-93.
7. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 19-27.
8. Паламаренко Я.В. Основи побудови стратегії інноваційного розвитку галузі спиртової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. C. 88-94.
9. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С. 31-43.
10. Паламаренко Я.В. Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL(Y)-аналізу. Економіка та суспільство. 2017. № 13. C. 265-270.
11. Паламаренко Я.В. Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України. Інфраструктура ринку. 2017. № 14. С. 46-51.
12. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини. Аgricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4. Р. 160-173.
13. Паламаренко Я.В. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативі з виробництва біодизелю. Економіка та суспільство. 2018. №17. С. 138-147.
14. Паламаренко Я.В. Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України. Інфраструктура ринку. 2018. № 23. С. 60-68.
15. Паламаренко Я.В. Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018 № 22 С. 87-94.
16. Паламаренко Я.В. Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України. Інфраструктура ринку. 2019. № 29. С. 91-100.
17. Паламаренко Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 54-62.
18. Паламаренко Я.В. Волошенюк Н.Н., Лукомська Я.І. Переваги та недоліки фінансового планування у аграрних підприємствах України. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2019. № 2 (62). С. 98-104.
19. Паламаренко Я.В. Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7784
20. Паламаренко Я.В. Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1625
21. Паламаренко Я.В. Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України. Інфраструктура ринку. 2020. № 41. С. 60-69.
22. Паламаренко Я.В. Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/5_2020/82
23. Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Агросвіт. 2020. № 22. С. 51-57.
24. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020 № 24. С. 72-79.
25. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 104-117.
26. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 95-104.

Наукові публікації в зарубіжних журналах:
1. Tokarchuk D., Prishlyak N., Palamarenko Y. Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 47. P. 24–34.
2. Palamarenko Y.V., Mashevska A.A. Research of financial and economic risks in the enterprise management system. Colloquium-journal. 2021. Vol. 16 (103). Część 4. Р. 13-24.
3. Palamarenko Y.V., Mashevska A.A. Organization of retail trade in food products and ways to improve it. The scientific heritage. 2021. № 68 (68). Vol. 4. P. 21-34.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах:
1. Міжнародна науково-практична конференція “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва” (28-29 квітня 2016 р., м. Вінниця).
2. V Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави” (7-9 вересня 2016 р., м. Вінниця).
3. Молодіжний форум “International youth agricultural forum: collection thesis” (12-14 october, 2016, Vinnytsia).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція “25 років незалежності України: виклики та перспективи” (24-25 листопада, 2016 р., м. Вінниця).
5. VI Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства” (12-15 грудня 2016 р., м. Пряшів, Словаччина).
6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України” (13-14 жовтня, 2017 р., м. Київ).
7. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природних, гуманітарних та точних наук” (17 жовтня, 2017 р., м. Івано-Франківськ).
8. Міжнародна науково-практична конференція “Механізми реалізації політики модернізації економіки країни” (20-21 жовтня, 2017 р., м. Дніпро).
9. Міжнародна науково-практична конференція “Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики” (26-27 жовтня, 2017 р., м. Тернопіль).
10. Міжнародна науково-практична конференція “Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації ” (19 квітня 2019 р., м. Вінниця).
11. Міжнародна науково-практична конференція “Венчурне інвестування в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Стратегії та інновації: актуальні управлінські рішення” (28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг);
12. Еconomic efficiency of production of legal products by innovative methods. International scientific conference “UNIVERSUM VIEW 6”. (17 November 2018, Kharkiv, Ukraine).
13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених” (15-16 травня 2018 р., м. Вінниця).
14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів” (15-16 травня 2019 р., м. Вінниця).
15. Міжнародна науково-практична конференція “Сільські території України: стан і перспективи розвитку”. (16-17 травня 2019 р., м. Львів).
16. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів “Авіація, промисловість, суспільство” (15 травня 2019 р., м. Кременчук).
17. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні” (4-5 квітень 2019 р., м. Немирі ).
18. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів” (15-16 травня 2019 р., м. Вінниця).
19. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів” (18-19 квітень 2019 р., м. Вінниця).
20. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика” (9 березня 2019 р., м. Полтава).
21. Всеукраїнський форум “AgroPower -2019” (17-18 жовтня 2019 р., м. Київ).
22. Всеукраїнська науково-практичної конференція “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва” (6-7 червня 2019 р., м. Вінниця).
23. Міжнародна науково-практичної конференція “Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави” (24-25 жовтня 2019 р., Вінниця).
24. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні дискусії” (1-2 серпня 2019 р., м. Дніпро).
25. Міжнародна науково-практичної конференція “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (15 червня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький).
26. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції” 14-15 травня 2020 р., м. Вінниця).
27. Міжнародна науково-практична конференція. “Актуальні проблеми менеджменту та права” (1-2 червня 2020 р., м. Вінниця).
28. Всеукраїнська науково-практична конференція “Інновації у розвитку харчових технологій та економіки країни” (4-5 червня 2020 р., м. Могилів-Подільськ).
29. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції” (14-15 травня 2020 р., м. Вінниця).
30. Всеукраїнській науково-практичній конференції “Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці” (12-13 березня 2020 р., м. Вінниця).
31. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні” (18-19 червня 2020 р., м. Немирів).
32. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів” (16-17 червня 2020 р., м. Вінниця).
33. Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодіжний науковий форум” (9-10 червня 2020 р., м. Ладижин).
34. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції бджільництва” (25-26 червня 2020 р., с. Чернятин Вінницька область).
35. 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища енергоощадність збалансоване природокористування” (23-25 вересня 2020. м. Львів).
36. XIII International Scientific and Practical Conference “Modern problems of globalization processes in the world economy” (18 березня 2021. м. Київ).
37. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених конференція “Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці” (12 квітня 2021. м. Київ).
38. III Всеукраїнська науково-методична конференція “Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу” (14-16 квітня 2021. м. Одеса).
39. ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” (15 квітня 2021 р. м. Житомир).
40. V Міжнародна науково-практична інтернет – конференція “Управління розвитком соціально-економічних систем” (26-30 квітня 2021. м. Харків).
41. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій” (20 травня 2021. м. Дубляни).
42. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Авіація, промисловість, суспільство” (12 травня 2021. м. Кременчук).
43. Всеукраїнська науково-практична конференція “Реалізація Європейського Зеленого Курсу в Україні: погляд молодих учених” (14-15 травня 2021. м. Вінниця).
44. Всеукраїнська науково-практична конференція “Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень” (3-4 червня 2021. м. Вінниця).

Науковий напрямок:
Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, біовиробництва, виробництва біогазу з відходів.

 Місце і дата народження 25.08. 1975 року, м. Вінниця

 Освіта

1993-1998 рр. Білоцерківський державний аграрний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Аграрний менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)».

1999 р. Вінницький державний аграрний університет. Здобула кваліфікацію «Магістра менеджменту організацій».

 Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1999 р. і по теперішній час.

1999 р. викладач економічних дисциплін Вінницького політехнічного технікуму. Дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка підприємства».

2001 р. асистент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету.Дисципліни: «Основи економічної теорії», «Політекономія».

2006–2006 рр. пройшла стажування у США за програмою «Faculty Exchange Program», університет штату Пенсильванія.

2006 р. старший викладач кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету. Дисципліни: «Основи економічної теорії», «Політекономія», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

2006 р. і до цього часу є заступником голови журі обласної олімпіади з економіки.

2009 р. старший викладач кафедри економічної теорії Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічний аналіз», «Аналіз банківської діяльності».

2010 р. старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю».

2014 р. асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Митне оподаткування».

2016 р. асистент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету. Дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства».

2020 р. заступник директора навчально-наукового центру ВНАУ.

 Науково-дослідна робота

Маю 85 публікацій, з них 35 наукових та 50 навчально-методичного характеру, у тому числі 7 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та 2 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази IndexCopernicus.Є співавтором 1 монографії.

 Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

 1.  Феняк Л.А. Проблема ценового диспаритета и пути ее решения в экономике Украины. Х Международная научно-практическая конференция «Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК» (Минск, 24-25 мая 2018 г.)
 2. Феняк Л.А. Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення: Україна та Узбекистан, порівняльний аналіз. Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» (Вінниця, ВНАУ, 19 квітня 2018 р.)
 3. Феняк Л.А. Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств.V Міжнародна науково-практична конференція (Житомир, 2-3 листопада 2017 р.)
 4. Феняк Л.А., Боднар Я. Виробництво органічних продуктів харчування: стан та перспективи розвитку в Україні. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» (Вінниця, 16-27 квітня 2017 р.)
 5. Феняк Л.А., Галущак О.Оцінка споживання основних видів продуктів харчування населенням України.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» (Вінниця, 16-27 квітня 2017 р.)
 6. Феняк Л.А., Вертелецький М. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років незалежності України: виклики та перспективи», (Вінниця, 24 – 25 листопада, 2016 р.).
 7. Феняк Л.А. Промисловий потенціал галузі садівництва у Вінницькій області. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (Вінниця, 28-29 квітня 2016 р.)
 8. Феняк Л.А. Оцінка ефективності інвестицій. IV (LVI)Міжнародна науково-практична конференція з філософських, філологічних, юридичних, педагогічних, економічних, психологічних, соціологічних та політичних наук (Київ, 24 квітня 2015 р.)
 9. Феняк Л.А.Підходи до оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. Міжнародна науково – практична конференція «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери» (Харків, 19 лютого 2016 р.)
 10. Феняк Л.А.Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, 2015 р.)
 11. Феняк Л.А.Інституційні аспекти інвестування садівничих підприємств.Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (Вінниця, 2015 р.)
 12. Феняк Л.А.Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи.Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі», (Харків, 2015 р.).

 

Наукові статті:

 1. Феняк Л.А. Проблеми та регіональні тенденції зайнятості та безробіття у Вінницькій області/ Л.А. Феняк // Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту – Макіївка: МЕГІ, - №10(23). –С. 162 – 172.
 2. Феняк Л.А. Інституційні засади функціонування інвестиційного ринку України // Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів: Колективна монографія.- під ред. Ціхановська В.М., Головня О.М. – Вінниця. – 2013.- С. 247-266.
 3. Феняк Л.А.Сучасні тенденції розвитку галузі садівництва у Вінницькій області / Л.А. Феняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. - №12/2 – С.18-23.
 4. Феняк Л.А. Проблеми формування споживчого кошика в Україні / Л.А. Феняк, Г.С. Немеш // Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету - Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – С.138-142.
 5. Феняк Л.А. Напрямки підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у вінницькій області/ Л.А. Феняк// Агросвіт. – 2016. - №11. С.63-69.
 6. Феняк Л.А.Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств/ Л.А. Феняк// Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua.
 7. Феняк Л.А.Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України/ Л.А. Феняк// Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. – 2018. - № 5. – Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
 8. Feniak L. Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph • 27. Copyright by WyższaSzkołaTechniczna w Katowicach, 2019. 12-36 рр.
 9. Feniak L. Household Savings as a Source of Investment in the National Economy // GesellschaftsrechtlicheTransformationen von wirtschaftlichenSystemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imexGmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p.
 10. Feniak L. Problems of equivalence of inter-industry of Ukraine// The scientific heritage. 2020. № P. 89-96.

 

Наукові інтереси

 • Інвестиційні ресурси садівничих підприємств
 • Економічна ефективність функціонування галузі садівництва
 • Розвиток органічного садівництва в Україні та світі
 • Мікроекономічні та макроекономічні проблеми сучасності
 • Структура споживання та індекс споживчих цін в Україні
 • Принципи розвитку аграрного сектору економіки України
 • Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України

ОСВІТА

2014-2016 Вінницький національний аграрний університет, аспірантура
2008- 2013 Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, спеціальність – економіка підприємства, спеціалізація – економіка промислового підприємства. Денна форма навчання. Диплом магістра з відзнакою
1998-2008 Дашковецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (с.Дашківці, Літинський район, вінницька область). Золота медаль.


ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2018 – дотепер Вінницький національний аграрний університет, начальник планово-фінансового відділу, асистент кафедри економіки за сумісництвом
2018 Вінницький національний аграрний університет, помічник ректора, асистент кафедри економіки та аналізу за сумісництвом
2017-2018 Вінницький національний аграрний університет, заступник директора навчально-наукового центру, асистент кафедри економіки за сумісництвом
2016-2017 Вінницький національний аграрний університет, завідувач методичного відділу навчально-наукового центру, асистент кафедри економіки та аналізу за сумісництвом
2015-2016 Вінницький національний аграрний університет, асистент кафедри економіки та аналізу
2014-2015 Вінницький національний аграрний університет, асистент кафедри міжнародної економіки

СТАЖУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

21-24.03.2018 Educational program on Inclusive Education (the systematic approach to school improvement; improving school climate for prevention of ESL; Working with individual young people and their families; strengthening partnership between school and the community). Folkuniversitetet, Uppsala, Sweden.
27-30.11.2018 Національний університет біоресурсів і природокористування України, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор (одноосібно та у співавторстві) 56 публікацій навчально-методичного характеру, а також 15 наукових публікацій (серед яких співавторство у 2 колективних монографіях, в т. ч. 1 за кордоном; 10 статей – у вітчизняних фахових виданнях; 4 публікації у закордонних виданнях)

НАГОРОДИ / ЗАОХОЧЕННЯ

31.08.2017 Подяка Верховної ради України за бездоганну сумлінну працю та старанне виконання своїх посадових обов’язків

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

професійне управління людським капіталом, інновації, інституційні трансформації

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

1. Коломієць Т. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 694-695. Економіка. С.14-17.
2. Коломієць Т. В. Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах АПК. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №16. С.80-85
3. Коломієць Т. В. Оцінка інтелектуального капіталу підприємств АПК методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (VAIC). Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 8/1. С. 11-14.
4. Коломієць Т. В. Проблема ідентифікації інтелектуального капіталу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015 Вип.3. С.318-322.
5. Коломієць Т. В. Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015 Вип.5. С.430-432.
6. Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 14. Частина 2. С.96-99.
7. Коломієць Т.В.Дослідні господарства як перспективні осередки інноваційного розвитку аграрного сектору. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №8. С.46-54.
8. Kolomiiets T. Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the EU integration. International Scientific Conference 2016. Full Paper. EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects, Tbilisi. 2016. PP. 314–320.
9. Коломієць Т. В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 94-99.
10. Коломієць Т. В. Інституціональне середовище формування інтелектуального капіталу підприємств аграрного сектору. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 3(7). С. 97–106.
11. Коломієць Т.В. Роль інформаційних ресурсів у процесі формування інтелектуального капіталу підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 11.
12. Корнійчук А. М., Коломієць Т. В.. Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі. Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2016. – 292 с.
13. Vostriakova V., Kolomiiets T. Institutional transformations of sustainable agri-food supply chains іn Ukraine. Modern Management: Logistics and Education. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. P. 157-164.
14. Kolomiets T. Innovations in Agriculture: Necessity, Problems and Opportunities. Polish Journal of Science. 2020. No. 27, Vol. 3. P. 6-14.
15. Kolomiets T. Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics. Polish Journal of Science. 2020. No. 28 , Vol. 4. P. 6-12.

Сахно Андрій Анатолійович

15.06.1975 року, м. Вінниця

 Освіта

 • 1992-1997 рр. Вінницький державний технічний університет. Кваліфікація «Економіст. Менеджер виробництва»;
 • 1997-1999 рр. Київський державний торговельно-економічний університет. Кваліфікація «Економіст - фінансист».
 • 2008-2011 рр. Навчання в аспірантурі ПВНЗ «Європейський університет».
 • 21 грудня 2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) та отримання диплому кандидата економічних наук.
 • 22 грудня 2014 р. Отримання атестата доцента кафедри фінансів у ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет».
 • 2015-2018 рр. Навчання в докторантурі ПВНЗ «Європейський університет»;
 • Підвищив кваліфікацію у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» (за програмою «Інновації в освіті»).
 • 26 квітня 2018 р. Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) та отримання диплому доктора економічних наук.
 • Січень-березень 2019 року. Пройшов післядипломне закордонне стажування «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки» (Польща – Словаччина – Угорщина).
 • 16 грудня 2019 р. Отримання атестата професора.

Кар’єра

 • 1997-2000 рр. Товарознавець групи «Культовари» ЗАТ «Вінницький універмаг»;
 • 2000-2001 рр. Викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу бізнесу;
 • 2001-2002 рр. Начальник організаційно-методичного відділу ПВНЗ «Вінницький інститут регіональної економіки та управління»;
 • 2002-2006 рр. Викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу менеджменту;
 • 2006-2011 рр. Асистент, старший викладач кафедри «Економіка та фінанси» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 • 2012-2020 рр. Доцент, професор кафедри «Фінанси» ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»;
 • З лютого 2020 р. професор кафедри «Економіка» Вінницького Національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

 • За період наукової діяльності надруковано 66 праць, у тому числі: 2 монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 5 статей, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації

 1. Sakhno A. Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development / A. Sakhno, I. Salkova, A. Broyaka, N. Priamukhina // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8, Issue 3C, November 2019, pp 160-164.
 2. 2. Sakhno A. Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment / A. Sakhno, O. Hryvkivska, I. Salkova, Kucher // Journal of Environmental Management and Tourism,  Vol 10 No 3 (2019): JEMT Volume X Issue 3(35) Summer 2019,  pp 499-507.
 3. Sakhno A. Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector / A. Sakhno, N. Polishchuk, I. Salkova, A. Kucher // European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 2, 335-345.
 4. Sakhno A. Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities / A. Sakhno, I. Salkova, N. Polishchuk, L. Kucher,  I. Stashko // European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 1, 423-431.
 5. Sakhno A. Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine / A. Sakhno, N. Polishchuk, I. Salkova, L. Kucher, O. Kudyrko // Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 41 (Nº 15) Year 2020 Page 7
 6. Sakhno A. A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth / A. Sakhno, I. Salkova, A. Broyaka, N. Priamukhina // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 242-249.
 7. Сахно А.А. Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова, А.О. Слободянюк // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2018. – № 1(57). – С. 77-86.
 8. Сахно А.А. Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова, Ю.А. Яворська // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2018. – № 2(58). – С. 49-57.
 9. Сахно А.А. Небюджетне фінансування у приватному вищому навчальному закладі / А.А. Сахно, Ж.В. Поліщук, Д.О. Онищенко // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 1(61). – С. 89-95.
 10. Сахно А.А. Формування пріоритетів розвитку у птахопродуктовому підкомплексі АПК України / А.А. Сахно, М.В. Ліховіцька, А.Р. Черната // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 2(62). – С. 104-110.
 11. Сахно А.А. Іпотека, як транзакція, що створює передумови для появи інвестиційних мотивацій сільського господарства / А.А. Сахно, Н.В. Поліщук, С.М. Гривківська // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 4/1(64). – С. 59-66.
 12. Сахно А.А. Економічна безпека підприємств в умовах впливу гіперконкуренції / А.А. Сахно, Н.В. Поліщук, Н.А. Ковальова // Науковий журнал «Економіка і управління». – 2019. – № 4 (84). – С. 28-35.
 13. Сахно А.А. Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування: монографія / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова - Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. – 308 с.
 14. Сахно А.А., Брояка А.А., Паламаренко Я.В. Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування: монографія. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 524 с.

Наукові інтереси

 • Інноваційний розвиток підприємств.
 • Оцінювання конкурентного середовища.
 • Проблеми фінансування людського капіталу.

Місце та дата народження

14.04.1974 р, с. Сьомаки, Хмільницький район, Вінницька область

Освіта

 • 1991-1996, Економічний факультет ВДСГІ, спеціальність – аграрний менеджмент
 • 2016 -2020, навчання в аспірантурі ВНАУ, спеціальність - економіка

Кар`єра

 • З 07.1992 р. по 10.1992 р. – плановик КСП «Вперед» с. Сьомаки, Хмільницького р-ну.
 • З 08.1993 р. по 07.2003 р. – економіст ТОВ «Вперед» с. Сьомаки Хмільницького р-ну.
 • З 08.2003 р. по 08.2004 р. – перебувала на обліку в Хмільницькому міськрайонному центрі зайнятості.
 • З 08.2004 р. по 06.2010 р. – головний бухгалтер селянсько-фермерського господарства «Явір» с. Сьомаки, Хмільницького р-ну.
 • З 06.2010 р. по 03.2012 р. – головний державний інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Хмільницькому р-ну Вінницької ОДА.
 • З 03.2012 р. по 05.2012 р. – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності-головного бухгалтера УПСЗН Хмільницької РДА.
 • З 05.2012 р. по 05.2016 р. – головний бухгалтер відділу освіти Хмільницької РДА.
 • З 06.2016 р. по 10.2016 р. лаборант кафедри менеджменту ЗЕД, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ.
 • З 11.2016 р. по 02.2017 р. - фахівць І категорії кафедри аграрного менеджменту ВНАУ
 • З 03.2017 р. по 08.2020 р. асистент кафедри  аналізу та статистики факультету обліку та аудиту.
 • 2017 р. проходила стажування у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі з одержанням сертифіката.
 • 2017 р. член навчально-методичної комісії фкультету обліку та аудиту ВНАУ
 • У 2017 р. працювала технічним секретарем приймальної комісії (факультет обліку та аудиту).
 • З 2018 р. - по 2020 р.  секретар Вченої ради факультету обліку та аудиту, заступник декана факультету з виховної та організаційної роботи.
 • 2018 р. працювала секретарем ДЕК
 • З 2018 р. – координатор НФГ “Агро-Лідер”
 • У 2019 р. пройшла міжнародне стажування за напрямом “Економіка” в університеті “ Д-р. проф. Асен Златаров” м. Бургас, Болгарія з одержанням сертифікату.
 • 06.20 р. пройшла попередній захист дисертації на добуття наукового ступеня доктор філософії на міжкафедральному семінарі ВНАУ.
 • У 2020 р. працювала технічним секретарем приймальної комісії (факультет обліку та аудиту).
 • З 09.2020 р. асистент кафедри економіки
 • З 10.2020 р. заступник декана факультету економіки та підприємництва з наукової роботи.
 • 15.12.2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 - економіка.

Викладацька діяльність – з 2017 року.

 • З 2017 р. по 2018 р. – проводила практичні заняття у ВНАУ по дисциплінах «Пост-аудит в митній службі», «Економіка підприємства», «Податковий контроль», «Міжнародна економічна статистика»
 • З 2018 р. по 2020 р. – проводила практичні заняття по дисциплінах  «Міжнародна економічна статистика», «Фінансова статистика», «Статистика», “Аналіз господарської діяльності”, “Економічний аналіз”
 • З 09.2020 р. провожу практичні заняття з дисциплін “Економіка підприємств”, “Економіка та організація аграрного сервісу”, “Економіка праці та соціально-трудові відносини”.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

 • «Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові тенденції» (Одеса, ЦЕДР, 2017 р.)
 • «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (Харків, ХНАУ, 2017 р.)
 • «Інституційні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.).
 • «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (Львів, ЛП, 2017 р.)
 • «Сучасний фундамент розвитку національної економіки» (Київ, ТНУ ім.. В.І. Вернадського, 2017 р.)
 • «Пріоритетні напрямки наукових досліджень» (Київ, МЦНД, 2017 р.)
 • «Наука-двигун прогресу» (Вінниця, 2017 р.)
 • «Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі» (Полтава, 2018 р.)
 • “Аграрна наука та освіта в умовах Євгоінтеграції” (Камянець-Подільський, 2018 р.)
 • “Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку” (Болгарія, Бургас, 2018 р.)
 • «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку». (Болгарія, Бургас, 2019 р.)
 • “Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизнчний та зарубіжний досвід” (Житомир, 2019 р.)
 • “Розвиток інтегрованої звітності підприємств” ” (Житомир, 2019 р.)
 • «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції” ” (Київ, 2019 р.)
 • «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів” (Харків, 2019 р.)
 • «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» ” (Ірпінь, 2019 р.)
 • «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку» (Болгарія, Бургас, 2020 р.)

Основні наукові праці

 • Гончарук І.В., Томашук І.В., Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4(20). С.55-62.
 • Томашук І.В. Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. 2017. Випуск 5 (10) . С. 142-148.
 • Томашук І.В. Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі. Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання. 2017. Випуск 11. С. 139-147.
 • Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК НААН України». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №10(26). С.54-68.
 • Томашук І.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2017. №20. С.698-704
 • Tomashuk I. V. (2017) Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii [Problems and prospects of management development of rural territories]. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3. No. 5 December, рp. 214-220
 • Томашук І.В. Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1’[38]. С.140-144
 • Томашук І.В. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури сільських територій. Економіка та управління АПК. 2018. № . С.
 • Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №4(32). С.19-30.
 • Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2. С. 7-19
 • Томашук І.В., Мулик М.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку. “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”.  Том 30 (69). №1. С. 78-83
 • Томашук І.В. Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області.”Причорноморські економічні студії”. 2019. Вип. 37, С.154-160
 • Луцяк В.В., Томашук І.В. Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. ВНАУ. 2019. № 1.  С. 33-47
 • Томашук І.В., Вольська Л.Л. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону. “Економіка та суспільство”. 2019. № 20. С.477-487
 • Томашук І.В. Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). Част. 2. С. 53-60
 • Томашук І.В. Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8.  С. 
 • Томашук І.В. Оцінка впливу організаційно – економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону. “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”. 2019. Том 30 (69). № 2. С. 192-200
 • Томашук І.В. Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. УжНУ. 2019. № 25. С. 147-155
 • Томашук І.В. Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону. Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання. 2019. Випуск 31. С.470-478
 • Томашук І.В. Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону. Молодий вчений. 2019.  № 6 (70). С. 225-232
 • Томашук І.В. Основні складові ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. №3 (65). С. 185-197
 • Томашук І.В. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 35. С. 82-89
 • Томашук І.В. Орендні земельні відносини на сільських територіях : сучасний стан та основні напрями удосконалення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №. 7. С.  175-183
 • Томашук І.В. Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області. "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". 2019. Вип. № 6 (23). С. 511-521
 • Tomashuk I. V. (2017) Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii [Problems and prospects of management development of rural territories]. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3. No. 5. рp. 214-220 (Web of Science)
 • Mazur К.V., Tomashuk I. V. (2019) Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 No. 5. рp. 67-78 (Web of Science)
 • Томашук І. В. Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7613 (дата звернення: 07.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153
 • Ilin V. Yu., Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Tomashuk I. V., Shevchenko A. А. Method of estimating the volume of the shadow ekonomy. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 32. Vol. 1. Р. 244-250. URL: http://fkd.org.ua/article/view/200470/200899 (Web of Science)
 • Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. 2020. № 46. Р. 8. рр. 100-110
 • Tomashuk I. Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region. The scientific heritage. 2020. Vol.3. № 44 (44). рр.54-68
 • Tomashuk I. Ecsport potential of rural territories of the Vinnya region: the current situation and prospects of development. Polish journal of science. 2020. № 24. Vol. 2. рр.15-24
 • Tomashuk I. Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage. 2020. № 45. Р. 5. рр. 23-35
 • Tomashuk I. State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. № 39. VOL. 2. рр. 23-42
 • Podolianchuk O., Tomashuk I. Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. рр. 63-73
 • Tomashuk I. Current state and prospects of labor potential development of rural territories of Ukraine (on the example of Vinnitsa region). The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. Р. 63-73

Наукові інтереси

 • Ефективність використання ресурсного потенціалу сільських територій
 • Статистика
 • Економіка підприємств
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

Склад кафедри

Підготовка фахівців економічного профілю та фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм. Програми орієнтовані на підготовку студентів з урахуванням особливостей функціонування сучасного підприємства та специфіки аграрного профілю. Дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних методів та підходів щодо економічних процесів, дослідження  фундаментальних та прикладних проблем економіки в цілому, на підприємствах, в організаціях різних форм господарювання та прогнозування стану їх економічного розвитку. До навчального процесу представників різних форм та видів підприємств (стейкхолдерів).

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал працівників, який сприяє здійсненню підготовки фахівців у сфері економіки на основі комплексного підходу, здатних приймати обґрунтовані рішення в умовах євроінтеграційних процесів України та підвищувати рівень конкурентоспроможності національного аграрного сектору.
Наукові дослідження кафедри економіки здійснюються відповідно до сфери наукових інтересів викладачів, за такими напрямами: розвиток процесів глобалізації і міжнародної інтеграції; економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку аграрних підприємств; проблеми та перспективи розвитку фермерства та кооперації в Україні; стратегічне управління розвитком аграрного сектору економіки та формування експортного потенціалу національного товаровиробника.
Викладачі кафедри економіки здійснюють керівництво 8 аспірантами. Так, під керівництвом к.е.н., доцента Гончарук І.В. у 2020 році успішно захистили кандидатські дисертації Шевчук Г., Бабина О. та Томашук І.В. Костюченко Дарина (керівник Сахно А.А.) пройшла попередній захист дисертації. У 2021 році доценту кафедри Гончарук І.В. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук, а Томашук І.В. – науковий ступінь доктора філософії.

2018 році к.е.н., доцент Гончарук І.В. стала лауреатом Премії ВРУ для найталановитіших молодих вчених за наукову роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії». З 2020 року к.е.н., доцент Гончарук І.В. є Стипендіатом КМУ для молодих учених.
Завдячуючи президенту та ректору університету Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. НПП кафедри беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, міжкафедральних семінарах, круглих столах, тощо.
Протягом 2018-2020 рр. викладачі кафедри пройшли стажування (підвищення кваліфікації):
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 2020 р.; ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний Консорціум», 2019 р.; Хмельницький національний університет, 2019 р.; Фольуніверситет (Швеція), 2018 р.; Міжнародний університет Шиллера, (м. Париж), 2017 р.; Університет «Проф. Д-Р Асен Златаров» (Болгарія), 2018 р.; Західно-Фінляндський Коледж (Фінляндії). «Школа з англійської мови + стажування для освітян», 2018 р.;
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2018 р.
НПП виконують науково-дослідні теми, що пройшли державну реєстрацію та здійснюють науково-дослідницьку роботу зі студентами, які під керівництвом викладачів беруть участь у науково-практичних конференціях, внутрішньовузівських наукових семінарах.
На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики:
«Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення автономії аграрних підприємств» (державна) Гончарук І.В., Паламаренко Я.В.;
«Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти» (госпдоговірна) Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Хаєцька О.П.
«Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» (ініціативна) Гончарук І.В., Сахно А.А., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., аспіранти.
Досягнення в науково-дослідній роботі кафедри підтверджуються виходом навчального посібника «готової продукції»,: публікації наукових праць, монографії з питань економіки, опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном.
У 2020 р. колективом кафедри опубліковано 7 наукових статей у міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних WoS та Scopus, у 2019 р – 7, у 2018 – 9.
Опубліковано за  період 2018-2020 підручник «Аграрна політика та земельні відносини» (Калетнік Г.М., Гончарук І.В, Ємчик Т.В., Лутковська С.М.), навчальні посібники «Теорія європейського еколого-економічного розвитку» (Мазур В.А., Ковальчук С.Я.) та «Біржова діяльність у схемах і таблицях» (Сахно А.А., Поліщук Н.В., Поліщук  Ж.В.). НПП кафедри економіки публікують свої наукові здобутки у вітчизняних та зарубіжних монографіях, зокрема у 2020 – 4, 2019 – 3, 2018 – 2.

Викладачами кафедри також здійснюється науково-дослідна робота зі студентами, завдяки якій студенти отримують перемоги, зокрема в останні роки:
Лукіяненко Роман переможець Всеукраїнського конкурсу «Перспективний агрополітик України 2020» в рамках освітнього проекту «Агрокебети»;
Лукіяненко Роману Наказом МОН призначена академічна стипендія ім. М.С. Грушевського у 2 семестрі 2019/2020 навчальному році;
Лукіяненко Роман 2 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
Лукіяненко Роман нагороджений відзнакою Президента Вінницького національного аграрного університету «Кращий студент факультету»
Крескіна Людмила 3 місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
Атаманенко Вікторія диплом ІІІ ступеня у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК»;
Долованюк Алла здобула 3 місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка».

З метою розвитку кафедри в сучасних висококонкурентних умовах ведеться активна співпраця з представниками бізнесу – стейкхолдерами (ПП «Україна», ТОВ «Солодка мрія», ТОВ «Бізнес Агро Імперія», «Вінницька товарна універсальна біржа», «Вінницька торгово-промислова палата», «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ТОВ «Авіс» та інші), уніфікуються освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти з економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються зв’язки з підприємствами та організаціями Вінниччини.
Випускники кафедри мають змогу працювати на посадах економістів, відкривати свій бізнес, працювати в науково-дослідних та проектних установах.

Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань тощо.
У навчальному процесі в дистанційних умовах викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom, Big Blue Button.

Виховна робота на кафедрі економіки є важливою складовою системи професійної підготовки здобувачів, їх особистісного саморозвитку. Однією з базових ланок виховної роботи на кафедрі є діяльність кураторів академічних груп, яка націлена на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення знань у процесі навчання (проведення зустрічей з успішними підприємцями, організація брейн-рингів, подорожі, відвідування музеїв, бібліотек, участь у заходах, які організовуються на базі ВНАУ).

Результати анкетування:

Перелік (силабуси) обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Види і результати професійної діяльності за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності викладачів:

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Аграрна економіка і підприємство
Біржова діяльність
Біржовий ринок
Вступ до фаху
Глобальна економіка
Екологічна економіка
Економіка аграрного виробництва
Економіка виробництва продукції аквакультури
Економіка зарубіжних країн
Економіка і організація біржової торгівлі
Економіка і підприємства та економіки праці
Економіка лісового господарства
Економіка підприємств
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка проектування
Економіка рибогосподарських підприємств
Економіка садово-паркового господарства
Економіка та організація аграрного сервісу
Економіка торгівельного підприємства
Економічна безпека підприємства
Економічна теорія
Економічна теорія ( мікро, макро економіка)
Економічна теорія (основи економічної теорії)
Започаткування власної справи
Інтелектуальний аналіз даних
Інтелектуальний бізнес
Історія економіки та економічної думки
Макроекономіка
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Митне регулювання
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економіка
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна торгівля
Міжнародне митне регулювання
Міжнародні біржові технології
Мікроекономіка
Національна економіка
Організація зовнішньої торгівлі
Організація торгівлі
Підприємництво
Планування діяльності підприємств
Політекономія
Секторно-інститутний аналіз
Стратегічне планування діяльності підприємства
Стратегічне управління підприємством
Теорія європейського еколого-економічного розвитку
Товарна інноваційна політика
Транснаціональні корпорації
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Події у світлинах