logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра економіки та підприємницької діяльності

Місцезнаходження:вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2219

Кафедра економіки створена у липні 2016 року у процесі реорганізації економічного факультету Вінницького національного аграрного університету (Наказ № 164 від 14.06.2016 року). У березні 2021 року кафедру економіки перейменовано на кафедру економіки та підприємницької діяльності (Наказ № 78 від 23.03.2021 року).

Кафедра є структурним підрозділом факультету економіки та підприємництва. Вона має належну матеріально-технічну базу – лекційні аудиторії, оснащення для візуального супроводження лекційних та практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування тощо.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які забезпечують викладання понад 50 дисциплін за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» та за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Томашук Інна Вікторівна

Томашук Інна Вікторівна

в.о. завідувача кафедри

Phd, старший викладач

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані
Томашук Інна Вікторівна

E-mail: tomashuk.inna@ukr.net

Посада: старший викладач

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП: Вінницький державний сільськогосподарський інститут

Спеціальність/спеціальності за освітою: Аграрний менеджмент

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій): доктор філософії, 2021, «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій»

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання):
ORCID: 0000-0001-6847-3136
https://orcid.org/0000-0001-6847-3136
https://scholar.google.com/citations?user=MmLziLsAAAAJ&hl=uk#
Researcher ID: I-5387-2018. https://publons.com/researcher/1928765/inna-tomashuk/
https://app.webofknowledge.com/author/record/34913695

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних): Tomashuk Inna Viktorivna
h-index за даними міжнародної наукометричної бази Web of Science -2
https://publons.com/researcher/1928765/inna-tomashuk/

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс):
h-index за даними наукометричної бази Google Scholar -8
https://scholar.google.com/citations?user=MmLziLsAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
• Tomashuk I. V. Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii [Problems and prospects of management development of rural territories]. Baltic Journal of Economic Studies, 2017. Vol. 3. № 5. Р. 214-220. (Web of Science)
DOI:10.30525/2256-0742/2017-3-5-214-220
• Mazur К.V., Tomashuk I. V. Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies, 2019. Vol. 5. № 5. Р. 67-78. (Web of Science)
DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-67-78
• Ilin V. Yu., Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Tomashuk I. V., Shevchenko A. А. Method of estimating the volume of the shadow ekonomy. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 32. Vol. 1. Р. 244-250. URL: http://fkd.org.ua/article/view/200470/200899 (Web of Science)
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200470

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання):
• Гончарук І.В., Томашук І.В. Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4 (20). С. 55-62. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2017_4_7
• Томашук І.В. Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. 2017. Випуск 5 (10). С. 142-148.
• Томашук І.В. Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі. Інфраструктура ринку. 2017. Випуск 11. С. 139-147. http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/25.pdf
• Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК НААН України». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 10(26). С. 54-68. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2017_10_7
• Томашук І.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 698-704 http://global-national.in.ua/issue-20-2017/28-vipusk-20-gruden-2017-r/3624-tomashuk-i-v-problemi-ta-perspektivi-finansovogo-zabezpechennya-agrarnogo-sektoru-vinnitskogo-regionu
• Томашук І.В. Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1’2018[38]. С. 140-144 https://uniep.km.ua/images/uploads/_1_2018.pdf
• Томашук І.В. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури сільських територій. Економіка та управління АПК. 2018. 1(139). С. 22-31
• Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С. 19-30. http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/iKVjey0iQtz6qdBJDjRH.pdf
• Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2. С. 7-19 http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/kbQnll7JDgcjNrK9y8Em.pdf
• Томашук І.В., Мулик М.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 1. С. 78-83 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_1/17.pdf
• Томашук І.В. Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 37. С. 154-160 http://www.bses.in.ua/journals/2019/37_2019/30.pdf
• Луцяк В.В., Томашук І.В. Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 33-47 http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/wNPqEw5vjpx3YgxI0dPK.pdf
• Томашук І.В., Вольська Л.Л. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 477-487
• Томашук І.В. Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). Част. 2. С. 53-60 http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_69_2_2019_ukr/9.pdf
• Томашук І.В. Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 184-195. http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/MyhY9189eW8MYmu4My9s.pdf
• Томашук І.В. Оцінка впливу організаційно – економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2. С. 192-200 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_2/38.pdf
• Томашук І.В. Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 25. С. 147-155 http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/32.pdf
• Томашук І.В. Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону. Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання. 2019. Випуск 31. С. 470-478 http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/72.pdf
• Томашук І.В. Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону. Молодий вчений. 2019. № 6 (70) С. 225-232. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/43.pdf
• Томашук І.В. Основні складові ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. № 3 (65). С. 185-197 http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2019/3_65_2019/24.pdf
• Томашук І.В. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 35. С. 82-89 http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/585/586
• Томашук І.В. Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 175-183 http://efm.vsau.org/storage/articles/January2020/jZPJIOOz2fSBEoqz91D3.pdf
• Томашук І.В. Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. № 6 (23). С. 511-521
• Томашук І. В. Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7613 (дата звернення: 07.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153
• Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. 2020. № 46. Р. 8. Р. 100-110 http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-8-No-46-46-2020.pdf
• Tomashuk I. Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region. The scientific heritage. 2020. Vol.3 № 44 (44) Р.54-68 http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-3-No-44-44-2020.pdf
• Tomashuk I. Ecsport potential of rural territories of the Vinnya region: the current situation and prospects of development. Polish journal of science. 2020. № 24 Vol. 2. Р.15-24 https://www.polish-science.com/wp-content/uploads/2020/02/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-№24-2020-VOL.-2.pdf
• Tomashuk I. Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage. 2020. № 45. Р. 5. Р. 23-35 http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-5-No-45-45-2020.pdf
• Tomashuk I. State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine. Slovak international scientific journal. 2020. № 39. Vol. 2. Р. 23-42 http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/04/Slovak-international-scientific-journal-№39-2020-VOL.2.pdf
• Podolianchuk O., Tomashuk I. Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. Р. 63-73 http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-7-No-47-47-2020.pdf
• Tomashuk I. Current state and prospects of labor potential development of rural territories of Ukraine (on the example of Vinnitsa region). The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. Р. 63-73
• Tomashuk I.V., Tomashuk I.O. Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility. Сolloquium-journal. 2021. № 3 (90). Vol. 4. Р. 51-66. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/colloquium-journal-390-chast-4.pdf
• Kolomiets T.V., Tomashuk I.V. Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine. Сolloquium-journal. 2021. № 9 (96). Vol. 3. Р. 29-42. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/07/colloquium-journal-996-chast-3.pdf
• Tomashuk I.V., Tomashuk I. Development of rural areas in the conditions of decentralization of power in Ukraine. Annali d’Italia. 2021. № 15. Vol. 1. Р. 22-34. http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/2021/01/Annali-d’Italia-№15-2020-part-1.pdf
• Baldynyuk V.М., Tomashuk I.V. The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 56. Vol. 3. Р. 29-40. https://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/NJD_56_3.pdf
• Tomashuk I.V., Baldynyuk V.М. Іdentification of problems and prospects of rural infrastructure development of Ukraine. Сolloquium-journal. 2021. № 13 (100). Vol. 3. Р. 58-70. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/05/colloquium-journal-13100-chast-3..pdf
• Томашук І.В., Балдинюк В.М. Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. 2021. № 54. С. 53-66. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-10
• Томашук І.В., Томчук О.Ф., Гиренко Ю.В. Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 197-212. http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/D0w2oaV4jkoO9NIyflZk.pdf
• Томашук І.В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2021. Том 32 (71). № 4. С. 95-108. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/32_71_4/17.pdf

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця:
Госпдоговірна тематика. Державний реєстраційний номер 0118U001420 «Інформаційне забезпечення управління користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення аграрного підприємства». Економічний ефект 50 тис. грн.
Госпдоговірна тематика. Державний реєстраційний номер 0118U001419 «Використання відновлювальних енергетичних ресурсів у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій» Економічний ефект 50 тис. грн.

Сфера наукових інтересів:
Напрями наукових досліджень
- Ефективність використання сільських територій
- Статистика
- Економіка підприємств
- Економіка праці та соціально-трудові відносини

Стажування / підвищення кваліфікації
1.Трьох місячне стажування в університеті «Проф. д-р Асен Златаров» м. Бургас, Болгарія за тематикою «ECONOMICS» (Економіка): Investment Portfolio Management, Strategic International Management, International Operational Management, Investment Analysis.
Сертифікат № 4336 від 01.07.2020.
2. ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, на тему: «Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК НААН України)». Сертифікат № 24/2017 від 11.07.2017р.

Особисті дані
Гончарук Інна Вікторівна

E-mail: vnaunauka2020@gmail.com

Посада: проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, провідний науковий співробітник

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП:
у 2010 р. закінчила Вінницький національний аграрний університет із відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит»;
2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Спеціальність/спеціальності за освітою: магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь, тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій): кандидат економічних наук (2014 р., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Тема кандидатської дисертації: «Розвиток та ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива».
Доктор економічних наук (2020 р., 08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Тема докторської дисертації: «Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку».

Вчене звання:
Доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету (2017 р.)
Професор кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету (2021 р.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1599-5720
Scopus Author ID: 57200143973
ResearcherID: D-4512-2019
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zHcn_JQAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
h-індекс Scopus – 3 (Honcharuk Inna, V.)
h-індекс Web of Science – 3 (Inna Viktorivna Honcharuk)

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс Google Scholar – 12
i10-індекс Google Scholar – 15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zHcn_JQAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science
1. Yanovich V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. Design of System to Control a Vibratory Machine for Mixing Loose Materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/3(90). Р. 4-13 (Scopus) SNIP 0.755.
2. Yanovich V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. Engineering Management of Vibrating Machines for Targeted Mechanical Activation of Premix Components. INMATEH. Agricultural Engineering. 2018. Vol. 54. №. 1. P. 25-32 (Scopus / Web of Science). SNIP 0.732.
3. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the Elements of Cultivation Technology on Bioethanol Production Under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8 (3). P. 47-53 (Web of Science).
4. Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. Results of Experimental Investigations of a Flexible Active Harrow with Loosening Teeth. Agronomy Research. 2019. № 17(5). Р. 1839–1845 (Scopus). SNIP 0.473
5. Varchenko O., Krysanov D., Shubravska O., Khakhula L., Gavryk O., Byba V., Honcharuk I. Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. 2020. Vol. 9, № 1. Р. 536-543 (Scopus). SNIP 1.176
6. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI, № 3(43). Р. 513-522 (Scopus). SNIP 0.755
7. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development. 2020. № 9 (2). Р. 557-568 (Scopus / Web of Science).
8. Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The Modeling of the Production Process of High-Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (1), P. 584-598 (Scopus / Web of Science).
9. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental Research of Oscillation Parameters of Vibrating-roto Crusher. Przegląd elektrotechniczny. 2021. № 3. P. 97-100 (Scopus / Web of Science). SNIP 0.449; IF2011 0.244.
10. Palamarchuk V., Honcharuk I., Telekalo N., Krychkovskyi V., Kupchuk I., Mordvaniuk M. Modeling of hybrid cultivation technology corn to ensure energy efficiency for sustainable rural development. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11 (7). P. 204-211. DOI: 10.15421/2021_260.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Гончарук І.В., Томашук І.В. Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 52-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_4_7.
2. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8(24). С. 56-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_8_7.
3. Гончарук І.В. Перспективи розвитку страхового ринку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 44. Ч. 2. С. 87-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2017_44(2)__14.
4. Гончарук І.В. Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу. Ефективна економіка. 2017. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5770.
5. Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9 (25). С. 33-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_9_5.
6. Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК і ЦБ НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 10(26). С. 54-68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_10_7.
7. Гончарук І.В., Плахтій Т.Ф., Старосуд В.І. Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С. 17-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_11_4.
9. Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3. С. 18-34. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/3ttZ3EmbaWID4Kaz7gQ5.pdf
10. Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4(32). С. 19-30.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/iKVjey0iQtz6qdBJDjRH.pdf
11. Гончарук І.В., Юрчук Н.П. Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12(40). С. 75-87. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/EUbV5re4JlnfSsZ24AR3.pdf.
12. Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні проблеми науки і практики. 2019. № 2(42). С. 7-19. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/kbQnll7JDgcjNrK9y8Em.pdf.
13. Гончарук І.В., Шевчук Г.В. Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі. Агросвіт. 2020. № 5. С. 50-55. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2020/9.pdf.
14. Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal. 2020. № 2(54). Р. 6-12. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24034.pdf
15. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23-40. URL: https://eesa-journal.com/2020/04/03/dominant-trends-of-innovation-and-investment-activities-in-the-development-of-alternative-energy-sources-6-12/
16. Honcharuk I. Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for Increasing the Efficiency of AIC and Replenishing the Energy Balance. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 2020. Vol. 9, № 1. P. 9–14.
URL: http://www.vua.uniag.sk/sites/default/files/VUA_01_2020_honcharuk__9_14.pdf
17. Гончарук І.В., Бабина О.М. Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел. Colloquium-journal. 2020. № 17(69). С. 47-55.
URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/07/colloquium-journal-1769-chast-2.pdf.
18. Гончарук І.В. Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2. С. 23-38.
URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/October2020/2fIH2XmCRSdbLTnvPAHl.pdf.
19. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 23-38. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2020/lYFwDq8hqz2dCu54sjqZ.pdf.
20. Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18-29. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2020/4.pdf.
21. Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71-77. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2020/15.pdf.
22. Гончарук І.В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 29-36. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/7.pdf.
23. Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 6-16. URL: http://eapk.org.ua/contents/2020/09/6.
24. Гончарук І.В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 38-46. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/19-20_2020/7.pdf.
25. Гончарук І.В. Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 93-98. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2020/19.pdf.
26. Гончарук І.В. Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 64-73. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19-20_2020/13.pdf.
27. Гончарук І.В. Моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/57.pdf.
28. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Федорощак Й.М. Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 7-24. DOI: 10.37128/2411-4413-2021-2-1. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/lzAdWWVMHeDVexMUAlbO.pdf
29. Honcharuk I. Energy needs of the agricultural sector and the potential for addressing them. Humanities and Social Sciences. 2021. Vol. 29 (1). P. 95-113. DOI: https://doi.org/10.22364/hssl.29.1.06.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами
1. Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Гончарук І.В. та ін. Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарських підприємствах: фінансово-обліковий аспект: монографія. За ред. О.М. Варченко. Біла Церква, БНАУ, 2019. 288 с. (7,2 д.а).
2. Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур. Монографія. Вінниця: Твори, 2020. 192 с. (6 д.а).
3. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні. Вінниця: Твори. 2020. 472 с. (29,9 д.а.).
4. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур. Вінниця : Нілан-ЛТД. 2021. 180 с. (11,3 д.а.).
5. Функціонування ринку молока і молокопродуктів: монографія. Шуст О.А., Варченко О.М., Гончарук І.В. та ін.; за ред. О.А. Шуст. Біла Церква: ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2021. 296 с.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР
1. Honcharuk I., Kovalchuk S. Agricultural Production Greening Management in the Eastern Partnership countries with the EU. The theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph. Riga, Latvia: Publishing House «Baltija Publishing», 2020. Р. 42-68. (1,4 д.а.).
2. Honcharuk I., Pantsyreva H. Efficiency of growing legumes crops in Ukraine. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Collective monograph. Publishing House «Baltija Publishing», Riga, Latvia. 2020. P. 42-65 (1,4 д.а.).

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок
1. Гончарук І.В., Любін М.В., Яропуд В.М., Токарчук Д.М., Токарчук О.А Патент на корисну модель. Біогазовий реактор. №133543. Публікація відомостей 10.04.2019. Бюл. №7.
2. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої сировини. № 135445. Публікація відомостей 26.06.2019. Бюл. № 12.
3. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. Горіхокол «ГМК-350». № 136226. Публікація відомостей 12.08.2019. Бюл. № 15.
4. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. Обладнання для лущення волоських горіхів. №137018. Публікація відомостей 25.09.2019. Бюл. №18.
5. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. Обладнання для лущення волоських горіхів. № 137177. Публікація відомостей 10.10.2019. Бюл. № 19.
6. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Холява О.В. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировин. № 137975. Публікація відомостей 11.11.2019. Бюл. № 21.
7. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Леочко А.В. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировини. № 137976. Публікація відомостей 11.11.2019. Бюл. № 21.
8. Ярошенко Л.В., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О. Патент на винахід. Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом. №122008. Публікація відомостей 25.08.2020. Бюл. №16.
9. Гончарук І.В., Токарчук О.А., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Біогазовий реактор з повітряним підігрівом. Патент на корисну модель. № 146896. Публікація відомостей 31.03.2021. Бюл. № 13.
10. Гончарук І.В., Яропуд В.М., Алієв Е.Б., Купчук І.М. Адаптивний тритрубний теплоутилізатор. Патент на корисну модель. № 148273. Публікація відомостей 21.07.2021. Бюл. № 29.

перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
1. Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Луцяк В.В. Науковий твір «Настанова з використанням графічної ілюстрації, що стосується науки «Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського» («СУСВ ОЖП»)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86671 від 12.03.2019 р.
2. Гончарук І.В., Купчук І.М., Солона О.В., Мельник О.С. Науковий твір. Комп’ютерна програма «Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0» («Robot Smart Control v 1.0»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103284 від 18.03.2021 р.
3. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Монографія «Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104195 від 21.04.2021 р.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з міжнародних джерел, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем)
Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем)
Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з міжнародних джерел, в яких НПП брав участь в якості виконавця
Грантовий міжнародний проєкт «Baltic Network for Prevention of Early School Leaving» у співпраці зі Швецьким інститутом співпраці у Балтійському морі, м. Стокгольм, Швеція (2017 р., Erasmus+).

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця:
1. Наукова робота «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» (2018 р., Загальний фонд державного бюджету, Міністерство освіти і науки України).
2. Прикладна робота «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (2020 р., Міністерство освіти і науки України).
3. Грант «Інноваційна екосистема академічного підприємництва» (2020 р., Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2021-2025 роки, Вінницька обласна Рада та Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Вінницької ОДА Міністерства освіти і науки України).
4. Грант «Інноваційно-інформаційна технологія – АСУ «Формування індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів вищої освіти»» (2020 р., Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2021-2025 роки, Вінницька обласна Рада та Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Вінницької ОДА Міністерства освіти і науки України).

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення) – за весь період діяльності
1. 12 грудня 2017 р. – нагороджена Грамотою Верховної Ради України.
2. 28 вересня 2018 р. – нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України.
3. 2018 р. – Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за наукову роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії».
4. З 10 червня 2020 р. – стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
5. 30 жовтня 2020 р. – нагороджена Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради з нагоди Дня працівників освіти.
6. 29 вересня 2021 р. – Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2020» за перемогу у номінаціях «Науковий ментор» та «Винахідник року в галузі суспільних і гуманітарних наук» (протокол засідання конкурсної комісії № 8 від 23.09.2021 р.).
7. 8 жовтня 2021 р. нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії: Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». URL: http://efm.vsau.org/

Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проєктів
1. Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки, Вінницька обласна Рада та Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Вінницької ОДА Міністерства освіти і науки України, Гранти Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації для закладів освіти, 2020 р.
2. Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки, Вінницька обласна Рада та Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Вінницької ОДА Міністерства освіти і науки України, Гранти Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації для закладів освіти, 2021 р.
3. Експерт секції 6. «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут» Експертної ради Міністерства освіти і науки України, 2021 р.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
1. Член спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 по розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство), Вінницький національний аграрний університет.
2. Член спеціалізованої вченої ради ДФ 26.004.025 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента
1. Гаврилюк Ю.Г. «Енергоефективність виробництва біопалива підприємствами» (26.11.2020 р.)
2. Скопова О.С. «Організаційно-економічні засади відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (12.05.2021 р.)
3. Солоненчук І.В. «Державне регулювання ринку енергоресурсів в Україні» (04.06.2021 р.)

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів
1. Вовк В.Ю. «Організаційно-економічний механізм утилізації сільськогосподарських відходів як складова енергетичної безпеки»
2. Красносельська А.А. «Екологізація сільськогосподарського виробництва як основа розвитку «зеленої» економіки»

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій (якщо так, вказати назву дисертації(й) та рік захисту(ів))
1. Шевчук Г.В. Тема дисертації: «Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі», 2020 р.
2. Бабина О.М. Тема дисертації: «Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії», 2020 р.
3. Томашук І.В. Тема дисертації: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій», 2020 р.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Енергетика та енергоефективність: технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива; способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки.
Раціональне природокористування: технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату; технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів; технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів; технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря; технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості.

Стажування:
1. 30.10.2013-31.10.2013 рр. – Університет Донья Горіца, м. Подгоріца, Чорногорія.
2. 22.04.2015-26.04.2015 рр. – участь у конференції Генеральної Асамблеї Асоціації Університетів Чорноморського регіону (BSUN) (Белградський університет, м. Белград, Сербія).
3. 04.04.2016-08.04.2016 рр. – участь у Європейському конгресі з місцевого самоврядування для обміну науково-освітнім досвідом (м. Краків, Польща).
4. 11.05.2016-13.05.2016 рр. – участь у роботі 12-ї Конференції асоціації університетів Чорноморського регіону (Державний університет Іллі, м. Тбілісі, Грузія).
5. 18.04.2017-28.04.2017 рр. – закордонне стажування за тематикою програми: «Структура освітнього процесу, інноваційні методи і технології: досвід Міжнародного університету Шиллера» (Міжнародний університет Шиллера, м. Париж, Франція).
6. 21.03.2018-24.03.2018 рр. – участь у конференції згідно грантового міжнародного проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving» у співпраці зі Швецьким інститутом співпраці у Балтійському морі (Фолькуніверситет, м. Уппсала, Швецький університет, Стокгольм, Швеція).
7. 17.05.2018-19.05.2018 рр. – участь у конференції, присвяченій святкуванню Дня Варшавського університету наук про життя (Варшавський університет наук про життя, м. Варшава, Польща).
8. 2018 р. – двічі стажувалась в університетах Польщі та Швеції відповідно до грантового міжнародного проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving».
9. 04-06.09.2018 р. – взяла участь у XXVIII Економічному форумі у м. Криниця-Здруй (Польща), який відбувся під гаслом «Європа спільних цінностей чи Європа спільних інтересів?».
10. 24-27.03.2019 р. – взяла участь у конференції із нагоди інавгурації ректора та проректорів Університету ветеринарної медицини та фармацевтики у місті Кошице (Словаччина).
11. 12-16.09.2019 р. – підписання угоди про міжнародну співпрацю з Пловдивським аграрним університетом (Болгарія) та заключення договору для проходження закордонного стажування студентів ВНАУ у Болгарії з туристичною компанією «TURAL».
12. 29-30.09.2019 р. – взяла участь в урочистостях із нагоди святкування 100-річчя Латвійського університету та заключила договір про співпрацю.
13. 27-30.11.2019 р. – взяла участь у Міжнародній конференції ректорів – партнерів університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина).
14. 25-27.02.2020 р. – укладення договорів для проходження закордонного стажування студентів ВНАУ у Туреччині з туристичною компанією TUI Group.

Особисті дані
Хаєцька Ольга Петрівна

Е-mail: haetska@vsau.vin.ua; haetska2407@gmail.com

Посада
завідувач кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності
заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

Інформація про освіту
1994-1999 рр. Вінницький державний сільськогосподарський інститут. Спеціальність «Агрономія»;
1999-2000 рр. Вінницький державний агарний університет. Кваліфікація «Магістр з агрономії»;
1999-2001 рр. Вінницький національний агарний університет. Кваліфікація спеціаліста «Економіст-бухгалтер» (диплом про перепідготовку);
2006-2010 рр. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ.
Кандидат економічних наук (2015 р.). Спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва». ДК № 029310.
Доцент (2018 р.) АД № 000754.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
Khaietska Olha
https://orcid.org/0000-0002-0262-1455
Scopus Author ID: 57200371547
ResearcherID: I-4043-2018

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс – 3; i10-індекс - 1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CCW5tQ8AAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science

1. Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. Capitalization of banks: Theory, practice and directions of ensuring. Banks and Bank Systems. 2018. Vol. 13 (1). P. 173-183. Квартиль Q3.
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.16
https://www.businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-277/capitalization-of-banks-theory-practice-and-directions-of-ensuring
2. Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. Ensuring of the socioeconomic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning. Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15 (4). P. 62-71. SNIP 0.443. Квартиль Q3, Q4.
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.06
https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/ensuring-of-the-socio-economic-development-of-regions-of-ukraine-on-the-basis-of-methods-of-indicative-planning (Scopus)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Хаєцька О.П., Логоша Р.В. Державний земельний банк: історія створення та розвитку в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. №3. C. 36-53.
DOI: 10.37128/2411-4413-2021-3-3
http://efm.vsau.org/uk/particles/derzhavnij-zemel-nij-bank-istoriya-stvorennya-ta-rozvitku-v-ukrayini-ta-sviti
2. Khaietska O.P. Features of innovation politics of enterprises. Historical sciences. Colloquium-journal. 2021. № 2 (89). Р. 12-19.
3. Khaietska O., Kolomiets T. Forecasting the impact of the pandemic on the paying capacity. (Прогнозування впливу пандемії на платоспроможність) The scientific heritage. Budapest, Kossuth Lajos utca 2021. VOL 3, No 63 (63). Р. 10-18.
https://ru.calameo.com/read/005059769e6083cdcf031
4. Хаєцька О.П., Івацько А.В., Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М. Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу. Економіка АПК. 2020. № 6 (308). С. 37-49.
http://www.eapk.org.ua/contents/2020/06/37
5. Хаєцька О.П. Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). C. 113-130.
DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-9
http://efm.vsau.org/uk/particles/shlyahi-pidvishennya-mizhnarodnoyi-investicijnoyi-privablivosti-ukrayini
6. Khaietska Olha. The role of innovation in the development of organic production. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. Vol. 2. Р. 34-40.
7. Khaietska Olha. The economic essence and the need for financial planning of the enterprise. Annali d’Italia. 2020. № 12. Vol. 2. Р. 20-29.
8. Olha Khaietska. Tools of financial planning at the enterprise. The scientific heritage. 2020. № 47, Р. 2. P. 97-105.
9. Khaietska Olha, Broyaka Antonina Unemployment as a major socio-economic problem of society development Polish journal of science. 2020. № 27, Vol. 2. 57-67.
10. Хаєцька О.П. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С.38-48.
DOI: 10.37128/2411-4413-2019-6-5
http://efm.vsau.org/uk/particles/perspektivi-rozvitku-rinku-organichnoyi-produkciyi-v-ukrayini-ta-sviti
11. Хаєцька О.П. Особливості економічного зростання в Україні та світі. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2019. № 10. Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.41
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7312
12. Хаєцька О.П., Брояка А.А. Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 7. C. 36-52.
13. Хаєцька О.П. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні / Збірник наукових праць Економіка та управління АПК. Біла Церква. 2018. №2. (140). С. 122-131.
14. Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2018. № 1. Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
http://efm.vsau.org/uk/particles/suchasnij-stan-ta-tendenciyi-innovacijno-investicijnogo-rozvitku-pidpriyemstv-harchovoyi-promislovosti
15. Хаєцька О.П. Світовий ринок цукру та місце України в ньому. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8. С. 80-90
16. Хаєцька О.П. Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 2. С.79-83.

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:
1. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія).
2. Хаєцька О.П. Вплив глобалізації на економічний розвиток. тези доп. XIII International Scientific and Practical Conference «Modern problems of globalization processes in the world economy». Київ, 18 березня 2021. С. 139-143.
3. Хаєцька О.П. Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: тези доповідей I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Київ, 10 лютого 2020 р. с.83-86
4. Хаєцька О.П. Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». Полтава. 2019. С.25-27.
5. Хаєцька О.П. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України. матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 90-річч. екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. С. 44-47.
6. Хаєцька О.П. Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине и мире. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія, 2018)
7. Хаєцька О.П. Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» (Полтава, 26 січня 2019 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.2. – С. 53-55.
8. Хаєцька О.П. Особливості функціонування ринку органічної продукції в Україні / Міжнародна науково-практична конференція Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. ВНАУ, м. Вінниця. 18-19 квітня 2019 р.
9. Хаєцька О.П. Економічне зростання в Україні / Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. С.310-314.
10. Хаєцька О.П. Принципи розвитку аграрного сектору економіки України. Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки». (Вінниця, 2017).
11. Хаєцька О.П. Особливості розвитку підприємництва в Україні в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки». (Житомир, 2017).
12. Хаєцька О.П. Проблеми функціонування агропромислового комплексу України. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції». (Вінниця, 2017).
13. Хаєцька О.П. Споживчий кошик як запорука споживчої безпеки України. Міжнародна науково - практична Інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах Євроінтеграції». (Вінниця, 2017).
14. Хаєцька О.П. Особливості розвитку конкурентного середовища в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів, та управління в Україні та світі». Полтава, 2017.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР

1. Olha Khaietska. Assessment of the investment climate in Ukraine. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 170-180 рp.
2. Olha Khaietska. Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 33. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2020. 30-40рр.
3. Olha Khaietska. Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 27. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. 28-36 рр.
4. Olha Khaietska. Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 29. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. 23-32 рр.

Наукові тематики, в яких НПП брав участь в якості виконавця
1. «Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» (0117U004204), 01.2017-03.2021 рр.
2. «Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти» (0118U00142), 04.2018-12.2020 рр.

Сфера наукових інтересів

- Мікроекономічні та макроекономічні проблеми сучасності
- Аналіз динаміки макроекономічних показників України та світу
- Міжнародна інвестиційна привабливість України
- Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі
- Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні
- Тенденції зовнішньоекономічної діяльності України

Підвищення кваліфікації (стажування)
1. Західно-Фінляндський Коледж в міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії. «Школа з англійської мови + стажування для освітян», 3.09.17-9.09.17 р. Тема: «Опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки».28.06-30.06.2018 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 28.09.20-09.10.20 р. Тема: «Особливості психолого-педагогічного спілкування в умовах сучасного навчального закладу». Свідоцтво СС 00493706/012430-20.
3. Торгово-промислова палата (17.12.2020 - 23.12.2020). Довідка від 23.12.20 №23/01/620

Особисті дані
Сахно Андрій Анатолійович

E-mail: andrijsahno@gmail.com

Посада
професор кафедри економіки та підприємницької діяльності

Інформація про освіту
Вінницький державний технічний університет; Київський державний торговельно-економічний університет. Спеціальність: Економіст. Менеджер виробництва; економіст-фінансист
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Механізм ефективного функціонування підприємств житлово-комунального господарства
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Мотивація економічної діяльності машинобудівних підприємств: теорія, методологія і практика
Професор, 2019

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
Sakhno, Andrii
ORCID: 0000-0002-6135-2371;
Scopus autors: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211292176
Scopus: h-3.

Індекс Гірша (Google Scholar)
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=52oi4KgAAAAJ&hl=uk
h-індекс – 6; i10-індекс - 3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=52oi4KgAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science
1. Sakhno Andrii, Polishchuk Natalia, Salkova Iryna, Kucher Anatolii. Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector. European Journal of Sustainable Development. 2019. 8. 2. Р. 335-345. (Web of Science) Retrieved from
http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/816
2. Sakhno Andrii, Hryvkivska Oksana, Salkova Iryna, Kucher Lesіa. Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Vol. 10. No 3: JEMT Volume X Issue 3(35) Summer 2019, Р. 499-507. Retrieved from https: // http:// journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3748 SNIP 2018-0,2 (Scopus)
3. Sakhno Andrii, Salkova Iryna, Polishchuk Nataliia, Kucher Lesia, Stashko Inna. Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities European Journal of Sustainable Development. 2020. No.9 (1). P. 423-431. (Scopys, Web of Science Core collection Impact factor – 0,22)
4. Sakhno Andrii, Salkova Iryna, Broyaka Antonina, Priamukhina Nataliia. A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. Vol. 29. No. 8s. Р. 242-249. (Scopus, SNIP 2018-0,441)
5. Сахно А.А. Характеристика діяльності житлово-експлуатаційних контор в умовах регулювання житлового фонду. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2010. № 8 (110). С. 207-213. (Scopus)

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
Статті у закордонних журналах
1. Sakhno Andrii, Polishchuk Nataliia, Salkova Iryna, Kucher Lesia, Kudyrko Olena. Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (Nº 15) Page 7.
https://www.revistaespacios.com/
2. Sakhno Andrii Salkova, Iryna, Broyaka Antonina, Priamukhina Nataliia. Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. I. 3. P. 160-164.

1.Сахно А.А., Гривківська О.В. Мотивація економічної діяльності у мотивації підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2017. 2’2017[35]. С. 72-77. Retrieved from https: https: //uniep.km.ua/images/uploads/_2_2017.pdf
2. Сахно А.А., Гривківська О.В. Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». 2017. Вип. 15. С. 278-281. Retrieved from https: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/
3. Сахно А.А. Теорія контрактів у мотивації економічної діяльності підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2017. № 1(53). С. 23-32.
4. Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2018. № 2(58). С. 23-32.
5. Сахно А.А. Поліщук Ж.В., Онищенко Д.О. Небюджетне фінансування у приватному вищому навчальному закладі. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2019. № 1(61). С. 89-95
6. Сахно А.А., Ліховіцька М.В. Черната А.Р. Формування пріоритетів розвитку у птахопродуктовому підкомплексі АПК України. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2019. № 2(62). С. 104-110.
7. Сахно А.А., Поліщук Н.В.; Гривківська С.М. Іпотека, як транзакція, що створює передумови для появи інвестиційних мотивацій сільського господарства. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2019. № 4/1(64). С. 59-66.
8. Сахно А.А., Поліщук Н.В.; Ковальчук С.Я. Розвиток та економічна небезпека у виробництві машин і устаткування для сільського та лісового господарства України. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2020. № 1(65). С. 101-111.
9. Сахно А.А., Н.В. Поліщук, Н.А. Ковальова. Економічна безпека підприємств в умовах впливу гіперконкуренції. Науковий журнал «Економіка і управління». 2019. № 4 (84). С. 28-35. Retrieved from https: https://e-u.edu.ua/journal/944.pdf
10. Сахно А.А. Мотивація середовища функціонування машинобудівних підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2016. № 2(50). С. 20-28.
11. Сахно А.А. Умови мотиваційної гнучкості у формуванні фінансових результатів машинобудівних підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2016. № 4(52). С. 11-22.
12. Сахно А.А. Оцінювання варіацій лінії ефективності у мотивації економічної діяльності машинобудівних підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. 2016. № 3(51). С. 20-28.
13. Сахно А.А. Оцінювання зусиль з долання мотивації руйнування машинобудівними підприємствами. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 6(06). С. 146-151.
14. Сахно А.А., Павлюк І.О. Визначення ефективності економічної діяльності малих сільськогосподарських підприємств методом аналізу середовища функціонування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2(56). С. 37-49. Retrieved from https: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/fiVUEI4m1WIYxdWzDL3F.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами
1. Сахно А.А. Мотивація економічної діяльності машинобудівних підприємств. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 440 с. (23 д.а.)
2. Сахно А.А., Салькова І.Ю. Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування : Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 308 с. (12,4 д.а.)
3. Сахно А.А., Брояка А.А., Паламаренко Я.В. Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування : Вінниця : ТОВ «Друк», 2020. 524 с. (26,7)

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проєктів
Проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки»

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Спеціалізована вчена рада Д 05. 854. 033

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента
1. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів
1. Управління розвитком сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів
2. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Економіка та управління підприємствами

Підвищення кваліфікації (стажування)
Післядипломне закордонне стажування м.Краків, м.Будапешт, м.Кошице (Сentral european academy studies and certification (ceasc), uczelnia nauk spolecznych). «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки», січень-березень 2019 р.

Особисті дані
Ковальчук Світлана Ярославіна

E-mail: koval4uk@vsau.vin.ua

Посада
Доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності

Інформація про освіту
1985 р. Вінницький політехнічний інститут. Спеціальність «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» із кваліфікацією інженер - енергетик.
1996 р. Київський державний торговельно-економічний університет. Спеціальність «Фінанси і кредит» із кваліфікацією спеціаліста «економіст з фінансів» .
2009 р. Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса. Аспірантура зі спеціальності 08 00 05. Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років

Профіль науковця, Індекс Гірша
ORCID 0000-0001-7590-4467
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VANDFbwAAAAJ
Web of Science
ResearcherID L-5778-201821 ResearcherID:L -5778-2018

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс – 7; i10-індекс - 4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VANDFbwAAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science
Kovalchuk S., Kravchuk A. The impact of global challenges on “green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. Р. 87-97. Web of Science. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/604/pdf

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. The impact of the European integration processes on the entry of Ukraine’s small agricultural producers in the international logistics systems, Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. pp. 154-173. URL: http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-2/9.pdf
2. Kovalchuk S. Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики .- Всеукраїнський науково - виробничий журнал Вінниця 2018. №2 с.18-27. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN
3. Ковальчук С.Я. Економіко - екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики . Всеукраїнський науково - виробничий журнал Вінниця 2016. №12 с. 16-26. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN
4. Мазур В.А., Ковальчук С.Я.Cпецифіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики .Всеукраїнський науково - виробничий журнал. Вінниця 2018. №4 с.18-27. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN
5. Ковальчук С.Я. Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника. Інфраструктура ринку. 2018. №17. с.22-28. URL: http://www.market-urfr.od.ua
6. Ковальчук С.Я., Римар А. Проблема гармонізації українських стандартів якості сільськогосподарської продукції до міжнародних. Інфраструктура ринку. 2017. №6. c.26-31. URL: http://www.market-urfr.od.ua
7. Ковальчук С.Я. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій в контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва. Економіка та суспільство. Мукачевський державний університет. Вип.8. 2017. с.52-59 URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/8_2017.pdf
8. Ковальчук С.Я. Європейські орієнтири аграрної сфери України: перспективи та можливості. Економіка та суспільство. Мукачевський державний університет. Вип.2. Економіка та суспільство.- 2016..-с.54-60 http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/2_2016.pdf
9. Ковальчук С.Я., Вовк В.Ю. Аграрні трансформації України: євро інтеграційна модель. Агросвіт. №10 2017. с. 35-40. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN
10. Ковальчук С.Я., Ціхановська В.М. Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного виробництва. Агросвіт. №18 2015. с.10-17. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2015/3.pdf
11. Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання: Агросвіт, 2019. №7 . с.17-26. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2855&i=2
12. Ковальчук С.Я. Мандро А.І. Агроекологічний потенціал України: основа вироблення органічної продукції Електронний ресурс. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 4 (09). c.51-57. URL: http// www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr
13. Ковальчук С.Я. Участь аграрних підприємств у міжнародній спеціалізації крізь призму глобалізаційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки - МНУ ім. В.О. Сухомлинського Вип. 15. 2017. С. 20-26. URL: http://global-national.in.ua/issue-15-2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2725
14. Купінець Л. Є. Ковальчук С. Я. Україна в «зелених» трансформаціях агропродовольчого сектору країн східного партнерства: виклики та можливості. Економічні інновації. ІПРЕЕД НАН України. 2019 №71с. 43-59. URL: http://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/
15. Ковальчук С.Я., Лукіяненко Р.О. Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. - С. 284-290 URL http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/49.pdf
16. Kovalchuk Svetlana Resursosaving of transformation agrarian sector «Economic and law paradigm of modern society», Scientific Journal by Open Europe 2020, Issue 2 рр.7-17 URL http://repository.vsau.org/getfile.php/25258.pdf
17. Honcharyk Inna, Kovalchuk Svitlana. Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU “Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. Рр.42-69 URL https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-3
18. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Федорощак Й.М. Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 С. 7-24 URL http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/lzAdWWVMHeDVexMUAlbO.pdf

Перелік монографій, що опубліковані українськими видавництвами
1. Мазур В.А., Ковальчук С.Я. Теорія європейського еколого-економічного розвитку. Навч. посіб. Вінниця. Вид. Твори 2019. 552с. (пр. №1 від 28. 08. 2019).
2. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні. Монографія.2020. Вінниця Твори. 478 с. (Затв. Вченою радою ВНАУ пр. №6 від 18.12.2020р.).

Перелік наукових проєктів
Керівник госпдоговірної тематики: Державний реєстраційний номер: 0119U103808 тема: «Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти»

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради ВНАУ
Член разової спеціалізованої вченої ради - на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – економіка. Томашук І.В. «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій»
Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради ВНАУ(опонент) Білокінна І.Д. «Формування інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в аграрній сфері 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Керівництво науковою роботою аспірантів
Болтовська Л.Л. тема дослідження тему «Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами м'ясопродуктового підкомплексу»

Підвищення кваліфікації (стажування)
1. Приватне сільськогосподарське підприємство «Україна». Тема: «Трансформації в економіці сільських територій в напрямку органічного підприємництва». (28.09.2020р - 28.10.2020р.). Сертифікат №2/2020 від 28.10.2020.
2. ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Ялтушкінська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 29.10-27.11.2020 р.

Особисті дані
Дюк Анна Андріївна

E-mail: annaduke@ukr.net

Посада: доцент

Інформація про освіту
Назва закладу(ів) вищої освіти/установ(и), де навчався НПП: Вінницький державний аграрний університет

Спеціальність/спеціальності за освітою: Менеджмент організацій

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій): кандидат економічних наук, 2012, «Управління організаційним розвитком підприємств»
Доктор економічних наук, 2021, «Розвиток та організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі: теорія, методологія, практика»

Вчене звання (рік присудження):
доцент

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання):

https://orcid.org/

0000-0001-6480-0558

ResearcherID: L-8847-2018

Scopus Author ID: 57202258270

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних): Diuk Anna
h-index за даними міжнародної наукометричної бази Scopus -2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202258270

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс):
h-index за даними наукометричної бази Google Scholar -5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=el_gbHQAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
• Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI, Issue 4 (44). Р. 874-882. (Scopus).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання):
Diuk A.A. Organizational and functional characteristics of the role of social entreprepreneurship in economy: monograph. Kaunas, Lithuania, 2019. С. 499-513.
Дюк А.А. Соціальне підприємництво у розвитку економіки: теоретичні засади визначення та ролі: монографія. Kielce, Poland, 2019. С. 530 – 543.
Duik A.A. Managing the agricultural economic system of Ukraine: theoretical and practical aspects / Nataliia Vdovenko, Viktoriia Baidala, Nelya Burlaka, Anna Duik// Problems and Perspectives in Management. 2018. № 16(2). С. 179-189. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16. Дюк А.А. Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 3. Т.31 (70). С. 135 – 142.
Дюк А. А. Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємництва. Науковий вісник Чернівецького університету. 2019. Вип. 809. С. 3 – 10.
Дюк А. А. Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Міжнародний науковий журнал: Економічний дискурс. 2020. Вип. 2. С. 7 – 19.
Дюк А. А. Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 111 – 120.
Дюк А. А. Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 3(65). С. 9 – 17.
Дюк А. А. Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва. Modern Economics. 2019. № 18(2019). С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-07.
Дюк А. А. Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 86-91. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-14.
Дюк А. А. Організаційні форми розвитку соціального підприємництва: аспекти теорії та практики. Науковий журнал: Причорноморські Економічні студії. 2019. № 44. Ч. 1. С. 5 – 11.
Дюк А. А. Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 108 – 117.
Дюк А. А. Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі. Економіка та держава. 2020. № 5. С.149 – 154.
Дюк А. А. Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету ім. Дмитра Моторного. Економічні науки. 2019. № 1(39). С. 245 – 250.
Дюк А. А., Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 86-93. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-14.
Дюк А.А. Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. №2. Т. 31 (70). С. 189 –195.
Дюк А.А. Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва. Інноваційна економіка. 2020. №3 – 4. С. 90 – 97.
Дюк А.А. Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3 (65). С. 9 – 17.
Дюк А.А. Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання. Науковий погляд: економіка та управління. №1 (67). 2020. С. 32 – 40.
Дюк А.А. Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 80 – 89.
Дюк А.А. Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки. Агросвіт. 2020. №5. С. 11-16.
Дюк А.А. Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Modern Economics. 2019. № 17. С. 86 – 93. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/social-entrepreneurship-as-an-innovative.
Дюк А.А. Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспекти зайнятості. Підприємництво та інновації. 2020. № 11. С. 80 – 87.
Дюк А.А. Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2019. Т. 24. Вип. 5 (78). С. 32 – 37.
Diuk A. A. Conceptualization of the principles of organizational and economic socialization of entrepreneurship. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 63. Vol. 1. Р. 17-25.
Diuk A. A. Сonceptual model of organizational and economic socialization in the implementation of the principles of sustainable development. Slovak international scientific journal. 2021. № 53. Vol. 2. Р. 10-18.

Сфера наукових інтересів:
Напрями наукових досліджень
- Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі
- Управління організаційним розвитком підприємств
- Організаційно-економічний потенціал сільськогосподарських підприємств
- Економіка праці та соціально-трудові відносини
- Управління реформування сільськогосподарських підприємств

Підвищення кваліфікації (стажування)
1. Приватне сільськогосподарське підприємство «Україна». Тема: «Трансформації в економіці сільських територій в напрямку органічного підприємництва». (28.09.2020р - 28.10.2020р.). Сертифікат №2/2020 від 28.10.2020.
2. ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Ялтушкінська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 29.10-27.11.2020 р.

Особисті дані
Паламаренко Яна Вікторівна

Е-mail: yannetlamar@gmail.com

Посада
старший викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету
заступник декана з декана з організаційної та виховної роботи факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

Інформація про освіту
Вінницький національний аграрний університет. Спеціальність “Менеджмент”, кваліфікація бакалавра з менеджменту, менеджера-адміністратора;
Вінницький національний аграрний університет. Спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, кваліфікація магістра з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організацій.
Вінницький національний агарний університет. Спеціальність 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”.
Кандидат економічних наук, 2018 рік.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
Palamarenko Y.V.
https://orcid.org/ 0000-0001-9972-4313
Scopus Author ID: 57224954956
ResearcherID: M-1738-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=o1TN8ZEAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science

1. Kaletnik G., Pryshliak N., Palamarenko Y. Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2021. Vol. 24, іssue 2. Р. 137–156. DOI: 10.33223/epj/135586. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224954956

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 19-27. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID= &S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2017_1_4
3. Паламаренко Я.В. Основи побудови стратегії інноваційного розвитку галузі спиртової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. C. 88-94. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/20.pdf
3. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С. 31-43. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF =10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efmapnp_2017_11_5
4. Паламаренко Я.В. Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL(Y)-аналізу. Економіка та суспільство. 2017. № 13. C. 265-270. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/44.pdf
5. Паламаренко Я.В. Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України. Інфраструктура ринку. 2017. № 14. С. 46-51. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/10.pdf
6. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини. Аgricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4. Р. 160-173. URL: https://are-journal.com/are/article/view/143
7. Паламаренко Я.В. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативі з виробництва біодизелю. Економіка та суспільство. 2018. №17. С. 138-147. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-20. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/20.pdf
8. Паламаренко Я.В. Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України. Інфраструктура ринку. 2018. № 23. С. 60-68. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/65.pdf
9. Паламаренко Я.В. Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018 № 22 С. 87-94. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/41.pdf
10. Паламаренко Я.В. Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України. Інфраструктура ринку. 2019. № 29. С. 91-100. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/16.pdf
11. Паламаренко Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 54-62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6875&i=8
17. Паламаренко Я.В. Волошенюк Н.Н., Лукомська Я.І. Переваги та недоліки фінансового планування у аграрних підприємствах України. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2019. № 2 (62). С. 98-104. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/23137.pdf
18. Паламаренко Я.В. Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.68. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/70.pdf
19. Паламаренко Я.В. Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.56. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/58.pdf
20. Паламаренко Я.В. Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України. Інфраструктура ринку. 2020. № 41. С. 60-69. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/41_2020_ukr/12.pdf
21. Паламаренко Я.В. Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.80. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/82.pdf
22. Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Агросвіт. 2020. № 22. С. 51-57. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.22.51. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2020/9.pdf
23. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020 № 24. С. 72-79. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.58. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2020/10.pdf
24. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 104-117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2021/20.pdf
25. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 95-104. DOI: 10.32702/23066806.2021.6.95. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2021/18.pdf
26. Tokarchuk D., Prishlyak N., Palamarenko Y. Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 47. P. 24–34. URL: http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=27309
27. Palamarenko Y.V., Mashevska A.A. Research of financial and economic risks in the enterprise management system. Colloquium-journal. 2021. Vol. 16 (103). Część 4. Р. 13-24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/research-of-financial-and-economic-risks-in-the-enterprise-management-system
28. Palamarenko Y.V., Mashevska A.A. Organization of retail trade in food products and ways to improve it. The scientific heritage. 2021. № 68 (68). Vol. 4. P. 21-34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-rozdribnoyi-torgivli-prodovolchimi-tovarami-ta-shlyahi-yiyi-udoskonalennya

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку
1. Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів. Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2019. 336 с. URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=23338
2. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., Березюк С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця: ТОВ “Друк”, 2020. 404 с. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/25496.pdf
3. Сахно А.А, Брояка А.А., Паламаренко Я.В. Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування: монографія. Вінниця: ТОВ “Друк”, 2020. 524 с. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/27751.pdf

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця
1. “Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу” (0117U004204), 01.2017-03.2021 рр.
2. “Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств” (0119U100786), 02.2019-12.2021 рр.

Підвищення кваліфікації (стажування)
1. ТОВ “Бізнес Агро Імперія» (2021 р.), довідка № 7/ 12.02.2021. Тема: “Виробнича практика: формування індивідуальних завдань студентів”.
2. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (2021 р.). Тема: “Управління розвитком соціально-економічних систем”, отримала відповідний сертифікат в обсязі 1 кредиту ECTS.
3. Зимова школа “Агрополітичний діалог” 2020 з агарної політики в Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти, м. Київ (2020 р.). Тема: “Агрополітичний діалог”.
4. ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум” Уладово-Люлінецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (2019 р.), сертифікат № 5 / 2019. Тема: “Оцінка економічного потенціалу використання відходів сільського господарства”.
5. Пройшла навчання та успішно склала іспит з курсу completed the training and successfully passed the exam on the course “Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за методикою ЮНІДО З РЕЧВ)” і отримала відповідний сертифікат (2018 р.).
Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном: м. Варшава, Польща (2018 р.) “Академічна доброчесність”, сертифікат WP - 03 – 38, м. Пряшев, Словаччина (2016 р.) “Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства”, сертифікат № 11-12.16.

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України” (13-14 жовтня, 2017 р., м. Київ).
2. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природних, гуманітарних та точних наук” (17 жовтня, 2017 р., м. Івано-Франківськ).
3. Міжнародна науково-практична конференція “Механізми реалізації політики модернізації економіки країни” (20-21 жовтня, 2017 р., м. Дніпро).
4 Міжнародна науково-практична конференція “Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики” (26-27 жовтня, 2017 р., м. Тернопіль).
5. Міжнародна науково-практична конференція “Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації ” (19 квітня 2019 р., м. Вінниця).
6. Міжнародна науково-практична конференція “Венчурне інвестування в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Стратегії та інновації: актуальні управлінські рішення” (28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг);
7. Еconomic efficiency of production of legal products by innovative methods. International scientific conference “UNIVERSUM VIEW 6”. (17 November 2018, Kharkiv, Ukraine).
8. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених” (15-16 травня 2018 р., м. Вінниця).
9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів” (15-16 травня 2019 р., м. Вінниця).
10. Міжнародна науково-практична конференція “Сільські території України: стан і перспективи розвитку”. (16-17 травня 2019 р., м. Львів).
11. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів “Авіація, промисловість, суспільство” (15 травня 2019 р., м. Кременчук).
12. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні” (4-5 квітень 2019 р., м. Немирі ).
13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів” (15-16 травня 2019 р., м. Вінниця).
14. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів” (18-19 квітень 2019 р., м. Вінниця).
15. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика” (9 березня 2019 р., м. Полтава).
16. Всеукраїнський форум “AgroPower -2019” (17-18 жовтня 2019 р., м. Київ).
17. Всеукраїнська науково-практичної конференція “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва” (6-7 червня 2019 р., м. Вінниця).
18. Міжнародна науково-практичної конференція “Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави” (24-25 жовтня 2019 р., Вінниця).
19. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні дискусії” (1-2 серпня 2019 р., м. Дніпро).
20. Міжнародна науково-практичної конференція “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (15 червня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький).
21. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції” 14-15 травня 2020 р., м. Вінниця).
22. Міжнародна науково-практична конференція. “Актуальні проблеми менеджменту та права” (1-2 червня 2020 р., м. Вінниця).
23. Всеукраїнська науково-практична конференція “Інновації у розвитку харчових технологій та економіки країни” (4-5 червня 2020 р., м. Могилів-Подільськ).
24. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів “Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції” (14-15 травня 2020 р., м. Вінниця).
25. Всеукраїнській науково-практичній конференції “Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці” (12-13 березня 2020 р., м. Вінниця).
26. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні” (18-19 червня 2020 р., м. Немирів).
27. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів” (16-17 червня 2020 р., м. Вінниця).
28. Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодіжний науковий форум” (9-10 червня 2020 р., м. Ладижин).
29. 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища енергоощадність збалансоване природокористування” (23-25 вересня 2020. м. Львів).
30. XIII International Scientific and Practical Conference “Modern problems of globalization processes in the world economy” (18 березня 2021. м. Київ).
31. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених конференція “Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці” (12 квітня 2021. м. Київ).
32. III Всеукраїнська науково-методична конференція “Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу” (14-16 квітня 2021. м. Одеса).
33. ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” (15 квітня 2021 р. м. Житомир).
34. V Міжнародна науково-практична інтернет – конференція “Управління розвитком соціально-економічних систем” (26-30 квітня 2021. м. Харків).
35. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій” (20 травня 2021. м. Дубляни).
36. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Авіація, промисловість, суспільство” (12 травня 2021. м. Кременчук).
37. Всеукраїнська науково-практична конференція “Реалізація Європейського Зеленого Курсу в Україні: погляд молодих учених” (14-15 травня 2021. м. Вінниця).
38. Всеукраїнська науково-практична конференція “Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень” (3-4 червня 2021. м. Вінниця).

Студенти-переможці під керівництвом Яни Паламаренко:
1. Долованюк Алла, ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка, який проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2020 р.
2. Титула Яна, ІІІ місце у V Всеукраїнському конкурсі “Scholarship в Україні”, 2020 р.
3. Микичур Вадим, ІІІ місце у відкритому конкурсі студентських наукових робіт “Молодь і поліграфія”, 2020 р.
4. Микичур Вадим, ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка, який проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2021 р.
5. Микичур Вадим, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка АПК та сільського господарства”, який проводився на базі Сумського національного аграрного університету, 2021 р.
6. Микичур Вадим, ІІ місце у конкурсі соціального проєкту “Scholarship від Freelancehunt”, 2021 р.

Науковий напрямок:
Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, біовиробництва, виробництва біогазу з відходів.

Особисті дані
Коломієць Тетяна Вікторівна

Е-mail: kolomiietstetiana@vsau.vin.ua

Посада
старший викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності

Інформація про освіту
Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету. Спеціальність «Економіка підприємства»

Кандидат економічних наук (2021). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), тема дисертації: «Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємств аграрного сектору економіки»

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
https://orcid.org/0000-0001-5241-4107
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yQyM8_QAAAAJ&hl=uk&oi=ao;

Індекс Гірша (Google Scholar)
h–індекс – 3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yQyM8_QAAAAJ&hl=uk&oi=ao;

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Коломієць Т.В. Інституціональне середовище формування інтелектуального капіталу підприємств аграрного сектору. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 3 (7). С. 97-106.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp_2016_3_11.pdf
2. Коломієць Т.В. Дослідні господарства як перспективні осередки інноваційного розвитку аграрного сектору. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 46-54.
http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/11934.pdf
3. Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 94-99.
http://eapk.org.ua/contents/2016/11/94
4. Коломієць Т.В. Роль інформаційних ресурсів у процесі формування інтелектуального капіталу підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 11.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=
5. Коломієць Т.В. Взаємозв’язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств. Агросвіт. 2020. № 24. С. 65-71.
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3359&i=8
6. Калетнік Г.М., Коломієць Т.В. Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 7-19.
http://efm.vsau.org/storage/articles/February2021/4AG3QykhflY7wLavlNIt.pdf
7. Kolomiets T. Innovations in Agriculture: Necessity, Problems and Opportunities. Polish Journal of Science. 2020. № 27, Vol. 3. P. 6-14.
https://ru.calameo.com/read/005985142c78f89855add
8. Kolomiets T. Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics. Polish Journal of Science. 2020. № 28, Vol. 4. P. 6-12.
https://ru.calameo.com/read/005985142dcef9271ef79
9. Kolomiets T. Intellectual Capital Management and Economic Development. Colloquium-journal. 2021. № 8 (95), Vol. 3. P. 4-8.
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-895-chast-3.pdf
10. Kolomiets T.V., Tomashuk I.V. Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine. Colloquium-journal. 2021. № 9 (96), Vol. 3. P. 29-42.
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-996-chast-3.pdf
11. Khaietska O., Kolomiets T. Forecasting the impact of the pandemic on the paying capacity. The scientific heritage. 2021. № 63, Vol. 3. Р. 10-18.
https://ru.calameo.com/read/005059769e6083cdcf031

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами
Корнійчук А.М., Коломієць Т.В. Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі. Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів. Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський», 2016. С. 131-138. (0,45 друк. арк. – особистий внесок – 0,2 друк. арк.)

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР
Vostriakova V., Kolomiiets T. Institutional transformations of sustainable agri-food supply chains іn Ukraine. Modern Management: Logistics and Education. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. P. 157-164. (0,47 друк. арк. – особистий внесок – 0,2 друк. арк.)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Теоретико-методичні засади формування механізму управління інтелектуальним капіталом підприємств аграрного сектору економіки

Особисті дані
Феняк Лариса Анатоліївна

Е-mail: fenyak@vsau.vin.ua; lorafenyak3@gmail.com

Посада: заступник директора навчально-наукового центру Вінницького національного аграрного університету
асистент кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

Інформація про освіту
01.09.1993 – 29.06.1998 рр. – Білоцерківський державний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність «Аграрний менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)», диплом спеціаліста з відзнакою; Посвідчення референта та перекладача англійської мови.

01.10.1998 – 30.06.1999 рр. – Вінницький державний сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій», диплом магістра з відзнакою.

15.07.2005 – 15.12.2005 р. – The Pennsylvania State University, Faculty Exchange Program – програма стажування для викладачів – економістів аграрної сфери.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
Larysa Feniak
https://orcid.org/0000-0002-2314-1418
Researcher ID: L-8826-2018

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс – 3; i10-індекс - 2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TTA3WIAAAAAJ&hl=uk&oi=ao


Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Feniak L. Foreign experience in creating a voluntary amalgamation of territorial communities in Ukraine. Annalid’Italia. Italia, Florence, 2020. №12, vol. 2. P. 13-19.
2. Feniak L. Problems of equivalence of inter-industry of Ukraine. The scientific heritage. Budapest . 2020. №47. P. 89-96.
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-7-No-47-47-2020.pdf
3. Феняк Л.А. Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2018. № 5. Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6358
4. Феняк Л.А. Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2017. № 6. Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5663
5. Феняк Л.А. Напрямки підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області. Агросвіт. 2016. №11. С. 63-69.
http://www.agrosvit.info/pdf/11_2016/13.pdf

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:
1. Феняк Л.А. Розвиток експортного потенціалу садівничих підприємств Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference «MODERN PROBLEMS OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE
WORLD ECONOMY». Editorial board Nataliia Kovalenko, Volodymyr Zhavoronkov [and others].- K: NAU, 2021. – 264-266 р.
2. Феняк Л.А. Вплив амортизаційної політики на інвестиційну привабливість підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 20». Тернопіль, 2020. 74 с.
3. Феняк Л.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах цифровізації// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права». Полтава. 2019. С. 64-65.
4. Міжвузівський круглий стіл на тему: «Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку з врахуванням досвіду країн ЄС». Вінниця. ВТЕІ КНТЕУ. 28 листопада 2019 р.
5. Феняк Л.А. Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізацій них процесів». Вінниця, 18-19 квітня 2019 р.
6. Феняк Л.А. Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ столітті: перспективи нової парадигми». Київ, 28-29 травня 2019 р.
7. Феняк Л.А. Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права». Полтава. 10.11.2018 р.
8. Феняк Л.А. Проблема ценового диспаритета и пути ее решения в экономике Украины /Л.А. Феняк // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник научных статей Х Международной научно-практической конференции (Минск, 24-25 мая 2018 г.) – Минск: БГАТУ, 2018. – С. 301-305.
9. Феняк Л.А. Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення: Україна та Узбекистан, порівняльний аналіз Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» (Вінниця, ВНАУ, 19 квітня 2018 р.).
10. Феняк Л.А. Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств / Л.А. Феняк // тези V Міжнародної науково-практ. конференції (2-3 листопада 2017 р.) . – Житомир, 2017. –698 с.
11. Феняк Л., Галущак О. Оцінка споживання основних видів продуктів харчування населенням України. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції», 16-27 квітня 2017 року, м. Вінниця, 2017.
12. Феняк Л.А., Бондар Я. Виробництво органічних продуктів харчування: стан та перспективи розвитку в Україні. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції», 16-27 квітня 2017 року, м. Вінниця, 2017.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР

1. Feniak L. Household Savings as a Source of Investment in the National Economy. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imexGmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 202-209 p.
2. Feniak LA. Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph • 27. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. Р. 13-22.

Сфера наукових інтересів
Інвестиційні ресурси садівничих підприємств
Економічна ефективність функціонування галузі садівництва
Розвиток органічного садівництва в Україні та світі
Мікроекономічні та макроекономічні проблеми сучасності
Структура споживання та індекс споживчих цін в Україні
Принципи розвитку аграрного сектору економіки України
Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України


Підвищення кваліфікації (стажування)
1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 28.09.20-09.10.20 р. Програма «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво СС 00493706/012429-20.

Особисті дані
Болтовська Людмила Леонідівна

Е-mail: ludmyla.fushtei@mail.com

Посада
асистент кафедри економіки та підприємницької діяльності

Інформація про освіту
Тернопільський національний економічний університет. Спеціальність «Міжнародна економіка»
Ассистент

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця, Індекс Гірша
ORCID 0000-0002-6202-998X

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях

1. Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2018. Вип. 22. с. 226-230.
2. Фуштей Л.Л. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу
3. України. Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо - практичний журнал. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. № 1. с. 50-56.
4. Фуштей Л.Л., Захарова Т.В., Оцінка ефективності управління
5. зобов’язаннями підприємств. Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). №3, 2020 Частина 1. с. 155- 162.
6. Фуштей Л.Л. Сучасні тенденції розвитку галузей м’ясопродуктового підкомплексу України. Polish journal of science № 27, 2020. с.59-69.
7. Фуштей Л.Л. Світовий ринок м’яса та місце України на ньому. The scientific heritage. № 50 (2020), с. 30-38.
8. Boltovska L., Kovalchuk S. Development of industrial animal husbandry in the context of environmental protection. Colloguim-journal. 2021. № 4 (91). Część 3. P. 19-26.

Особисті дані
Доцюк Світлана Олександрівна

E-mail: sveta.dotsiuk@gmail.com

Посада
асистент кафедри економіки та підприємницької діяльності

Інформація про освіту

30.06.2015 р. закінчила навчання у Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік», отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

30.06.2017 р. закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» з відзнакою.

27.12.2018 р. закінчила навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» з відзнакою.

07.09.2017 р. – по теперішній час – аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
ORCID: 0000-0002-4021-8018
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&pli=1&user=uUE9vowAAAAJ
ResearcherID: AAY-4264-2021

Наукові статті:
1. Гуцаленко Л.В., Марченко С.О. Реалії аудиту у вітчизняній та зарубіжній практиці. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 349-354. URL.: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/60.pdf.
2. Коваль Н.І., Марченко С.О. Податкова звітність з податку на додану вартість: зміни та новації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 947-951.
3. Корпанюк Т.М., Марченко С.О. Правила обліку нарахування доходів і витрат комерційних банків України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(1). С. 132-135.
4. Доцюк С.О. Сучасний стан розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL.: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/203.pdf.

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях:
1. Плахтій Т.Ф., Марченко С.О. Оцінка виробничих запасів. Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.- практич. конф. молод. науковців, 14-15 квітня 2016 року. Вінниця, ВНАУ, 2016. С. 94-96.
2. Китайчук Т.Г., Марченко С.О. Особливості плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 28-29 квітня 2017 року. Львів, 2017. Ч. 2. С. 85-88.
3. Мулик Т.О., Марченко С.О. Роль економічної діагностики в діяльності підприємства. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб՚єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир, 2017. С. 343-345.
4. Гудзенко Н.М., Марченко С.О. Організація документального оформлення операцій, пов’язаних з рухом виробничих запасів. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Хмельницький, ХНУ, 2017. Том 2. С. 152-154.
5. Подолянчук О.А., Марченко С.О. Методи оцінки вибуття виробничих запасів. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 грудня 2017 р., Луцьк, РВВ Луцького НТУ, 2017. Ч. 3. С. 364-367.
6. Михальчишина Л.Г., Марченко С.О. Принципи взаємодії слідчого з експертами-економістами. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 2 грудня 2017 р., Луцьк, РВВ Луцького НТУ, 2017. Вип. 11. Ч.1. С. 166-168.
7. Коваль Л.В., Марченко С.О. Облік виробничих запасів в умовах управління підприємством. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 20-22.

Сфера наукових інтересів
Науковий напрямок: «Організаційно-інституційне забезпечення функціонування аграрного підприємництва в умовах міжнародної економічної інтеграції».

 

Склад кафедри

Підготовка фахівців економічного профілю та фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм. Програми орієнтовані на підготовку студентів з урахуванням особливостей функціонування сучасного підприємства та специфіки аграрного профілю. Дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних методів та підходів щодо економічних процесів, дослідження  фундаментальних та прикладних проблем економіки в цілому, на підприємствах, в організаціях різних форм господарювання та прогнозування стану їх економічного розвитку. До навчального процесу представників різних форм та видів підприємств (стейкхолдерів).

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал працівників, який сприяє здійсненню підготовки фахівців у сфері економіки на основі комплексного підходу, здатних приймати обґрунтовані рішення в умовах євроінтеграційних процесів України та підвищувати рівень конкурентоспроможності національного аграрного сектору.

Наукові дослідження кафедри економіки та підприємницької діяльності здійснюються відповідно до сфери наукових інтересів викладачів, за такими напрямами: розвиток процесів глобалізації і міжнародної інтеграції; економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку аграрних підприємств; проблеми та перспективи розвитку фермерства та кооперації в Україні; стратегічне управління розвитком аграрного сектору економіки та формування експортного потенціалу національного товаровиробника.

Викладачі кафедри економіки та підприємницької діяльності (Гончарук І.В.) здійснюють керівництво 3 аспірантами. Так, д.е.н., професор Гончарук І.В. підготувала 3-х аспірантів, які здобули наукові ступені (Шевчук Г., Бабина О. та Томашук І.В. Д.е.н., професор Сахно А.А. - Костюченко Д.Л. пройшла попередній захист дисертації. У 2021 році Гончарук І.В. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук, а Томашук І.В. – науковий ступінь доктора філософії, Дюк А.А. – науковий ступінь доктора філософії.

2018 році к.е.н., доцент Гончарук І.В. стала лауреатом Премії ВРУ для найталановитіших молодих вчених за наукову роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії». З 2020 року к.е.н., доцент Гончарук І.В. є Стипендіатом КМУ для молодих учених.

Завдячуючи президенту та ректору університету Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. НПП кафедри беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, міжкафедральних семінарах, круглих столах, тощо.

Протягом 2018-2020 рр. викладачі кафедри пройшли стажування (підвищення кваліфікації):
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 2020 р.; Торгово-промислова палата, 2020 р.; Приватне сільськогосподарське підприємство «Україна», 2020 р.; ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Ялтушкінська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, 2020 р.; ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний Консорціум» Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 2019 р.; Хмельницький національний університет, 2019 р.; Фольуніверситет (Швеція), 2018 р.; Міжнародний університет Шиллера, (м. Париж), 2017 р.; Університет «Проф. Д-Р Асен Златаров» (Болгарія), 2018 р.; Західно-Фінляндський Коледж (Фінляндії). «Школа з англійської мови + стажування для освітян», 2018 р.; Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2018 р.

НПП виконують науково-дослідні теми, що пройшли державну реєстрацію та здійснюють науково-дослідницьку роботу зі студентами, які під керівництвом викладачів беруть участь у науково-практичних конференціях, внутрішньовузівських наукових семінарах.

На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики:

«Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» (0117U004204), 01.2017-03.2021 рр. (Гончарук І.В., Сахно А.А., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., Томашук І.В., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В., аспіранти);

«Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення автономії аграрних підприємств» (державна) Гончарук І.В., Паламаренко Я.В.;

«Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої освіти» (госпдоговірна) Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Хаєцька О.П.;

«Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» (ініціативна) Гончарук І.В., Сахно А.А., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., аспіранти.

Досягнення в науково-дослідній роботі кафедри підтверджуються виходом навчального посібника «готової продукції»,: публікації наукових праць, монографії з питань економіки, опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном.

У 2020 р. колективом кафедри опубліковано 7 наукових статей у міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних WoS та Scopus, у 2019 р. – 7, у 2018 р. – 9.

Протягом І півріччя 2021-2022 навчального року НПП кафедри економіки та підприємницької діяльності опубліковано 4 наукові статті у міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних WoS та Scopus та 2 монографії.
Опубліковано за  період 2018-2020 підручник «Аграрна політика та земельні відносини» (Калетнік Г.М., Гончарук І.В, Ємчик Т.В., Лутковська С.М.), навчальні посібники «Теорія європейського еколого-економічного розвитку» (Мазур В.А., Ковальчук С.Я.) та «Біржова діяльність у схемах і таблицях» (Сахно А.А., Поліщук Н.В., Поліщук  Ж.В.). НПП кафедри економіки публікують свої наукові здобутки у вітчизняних та зарубіжних монографіях, зокрема у 2020 р. – 4, 2019 р. – 3, 2018 р. – 2.

Викладачами кафедри також здійснюється науково-дослідна робота зі студентами, завдяки якій студенти отримують перемоги, зокрема в останні роки:
Лукіяненко Роман переможець Всеукраїнського конкурсу «Перспективний агрополітик України 2020» в рамках освітнього проекту «Агрокебети»; Лукіяненко Роману Наказом МОН призначена академічна стипендія ім. М.С. Грушевського у 2 семестрі 2019/2020 навчальному році; Микичур Вадим 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК» 2021р. Лукіяненко Роман 2 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; Лукіяненко Роман нагороджений відзнакою Президента Вінницького національного аграрного університету «Кращий студент факультету»; Микичур Вадим – 3 місце «Молодь і поліграфія», 2021р. Федорова Катерина – 3 місце за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»; Крескіна Людмила 3 місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; Атаманенко Вікторія диплом ІІІ ступеня у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК»; Долованюк Алла здобула 3 місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка».

З метою розвитку кафедри в сучасних висококонкурентних умовах ведеться активна співпраця з представниками бізнесу – стейкхолдерами (ПП «Україна», ТОВ «Солодка мрія», ТОВ «Органік-Д», ТОВ «Бізнес Агро Імперія», «Вінницька товарна універсальна біржа», «Вінницька торгово-промислова палата», «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ТОВ «Авіс» та інші), уніфікуються освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти з економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються зв’язки з підприємствами та організаціями Вінниччини.

Випускники кафедри мають змогу працювати на посадах економістів, відкривати свій бізнес, працювати в науково-дослідних та проектних установах.

     

                                                                   

                                            

Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань тощо.

У навчальному процесі в дистанційних умовах викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom, Big Blue Button.

Виховна робота на кафедрі економіки є важливою складовою системи професійної підготовки здобувачів, їх особистісного саморозвитку. Однією з базових ланок виховної роботи на кафедрі є діяльність кураторів академічних груп, яка націлена на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення знань у процесі навчання (проведення зустрічей з успішними підприємцями, організація брейн-рингів, подорожі, відвідування музеїв, бібліотек, участь у заходах, які організовуються на базі ВНАУ).

Освітньо-професійні програми 051 Економіка:

Проєкт освітньої програми "Економіка"

Пропозиції та зауваження щодо освітніх програм надсилати за адресою:
Вінницький національний аграрний університет
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 кафедра економіки та підприємницької діяльності
Електронна адреса: broyaka@vsau.vin.ua

Навчальні плани підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за ОП Економіка:

Результати анкетування:

Рецензії на Освітньо-професійні програми:

Перелік (силабуси) обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми "Економіка" 

Перелік (силабуси) вибіркових компонентів освітньо-професійної програми "Економіка" 

Угоди на проведення практик здобувачів вищої освіти:

Договори про співпрацю:

Стан підвищення кваліфікації штатного викладацького складу кафедри економіки ВНАУ

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Аграрна економіка і підприємство
Біржовий ринок
Вступ до фаху
Глобальна економіка
Екологічна економіка
Економіка аграрного виробництва
Економіка виробництва продукції аквакультури
Економіка зарубіжних країн
Економіка і організація біржової торгівлі
Економіка лісового господарства
Економіка підприємств
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка проектування
Економіка рибогосподарських підприємств
Економіка садово-паркового господарства
Економіка торгівельного підприємства
Економіка харчових і переробних підприємств
Економічна безпека підприємства
Економічна діагностика
Економічна теорія
Економічна теорія ( мікро, макро економіка)
Економічна теорія (ОЕТ, Мікро- Макроекономіка)
Економічна теорія (основи економічної теорії)
Інтелектуальний бізнес
Історія економіки та економічної думки
Макроекономіка
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Митне регулювання
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економіка
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна торгівля
Міжнародне митне регулювання
Мікро та макроекономіка
Мікроекономіка
Національна економіка
Організація зовнішньої торгівлі
Організація торгівлі
Основи біржової діяльності
Підприємництво
Планування діяльності підприємств
Політекономія
Потенціал і оцінка бізнесу
Стратегічне планування діяльності підприємства
Теорія європейського еколого-економічного розвитку
Товарна інноваційна політика
Транснаціональні корпорації
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Події у світлинах