logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет економіки та підприємництва

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб. 2215, 2217
Телефон:(0432) 43-72-30, 308 (внутрішній)
Emaileconomy@vsau.vin.ua

Факультетом здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями: "Фінанси, банківська справа та страхування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Менеджмент" (спеціалізація "Логістика"), "Економіка" (спеціалізації: "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства"), "Готельно-ресторанна справа", "Туризм", "Комп'ютерні науки".

Салькова Ірина Юріївна

Салькова Ірина Юріївна

декан факультету

доцент

Факультет економіки та підприємництва створений в липні 2016 року в результаті реорганізації економічного факультету. Очолює факультет кандидат економічних наук, доцент Салькова Ірина Юріївна. Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію в провідних установах і підприємствах Україні та за кордоном, зокрема у Луізіанському, Пенсільванському та Колорадському університетах США. Високий рівень науково-педагогічного потенціалу дозволяє викладачам факультету читати лекції англійською мовою, проводити міжнародні конференції і тематичні зустрічі з іноземними науковцями та спеціалістами, надавати бізнес-консультації, а також брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах у зарубіжних країнах.

На випускових кафедрах, в межах функціонування наукових шкіл факультету, ведеться підготовка аспірантів, здійснюється захист кандидатських та докторських дисертацій.

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету забезпечують навчальний процес не лише на факультеті економіки та підприємництва, а й на інших факультетах університету, за спеціальностями та відповідними дисциплінами, що передбачені навчальними планами.

Новизна та високий рівень науково-технічних розробок та напрацювань викладачів факультету підтверджені авторськими свідоцтвами, довідками та актами про впровадження, публiкацiєю монографій, навчальних посібників. Розробки науковців факультету неодноразово представлялись на всеукраїнських та міжнародних конференціях (Чехія, Болгарія, Молдова, Казахстан, Грузія, Румунія), симпозіумах, тощо.

За ініціативи викладачів кафедри економічної кібернетики створено та впроваджено інформаційне науково-консультаційне освітнє середовище «Інтранет ВНАУ», електронну систему управління ВНЗ «Сократ», соціальну науково-консультаційну мережу університету «Спільнота ВНАУ», АСУ «Медична інформаційна система «Центр здоров’я», електронну бібліотечну систему вузу «Софія», електронну навчальну систему «Модуль «Автоматизована система управління «Деканат», навчальну програму «WEB-бухгалтерія», що відповідають світовим стандартам та за які неодноразово отримували нагороди, гранти, золоті медалі за вагомий внесок у розвиток і впровадження інноваційних технологій.

Комп'ютеризація навчального процесу та управління навчальною діяльністю стимулює перехід на новітні технології навчання та ефективну систему управління, а виділення необхідних ресурсів сприяє розвиткові наукових досліджень, а також виданню електронних навчальних підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури.

Зусилля факультету та випускових кафедрах налаштовані на вивчення потреб ринку праці, розширення соціального партнерства з роботодавцями, укладання довготермінових угод про співпрацю, які включають працевлаштування випускників.

Міжнародні відносини з питань стажування здійснюються за міжнародними угодами та договорами з відповідними установами за кордоном.

Викладачами кафедр професійної підготовки впроваджується концепція наскрізної економіко-комп’ютерної підготовки фахівців. Суть даної концепції полягає в систематичному поглибленні студентами знань та навичок володіння комп'ютером та прикладним програмним забезпеченням у вирішенні фахових завдань.

Нинішні студенти, засвоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, творитимуть вітчизняну економічну та наукову еліту, якій буде під силу забезпечити гідне місце нашої держави у світовій економіці та протистояти складним викликам третього тисячоліття.

На факультеті активно працює студентське наукове товариство. Ще в стiнах Alma Mater студенти починають займатися наукою, беруть участь в семiнарах, конкурсах, олімпіадах, виступають з доповiдями на конференцiях, публiкують свої наукові роботи.

Набуття практичних вмінь у провідних українських та закордонних базах практики, оволодіння передовими технологіями навчання та вивчення технології ведення сільського господарства сприяють збагаченню досвіду студента та створюють значну перевагу на ринку праці в майбутньому. Студенти факультету мають можливість проходження навчально-виробничого стажування в аграрній галузі провідних країн: Польщі, Голландії, Швеції, Швейцарії, Данії, Австрії, Німеччини, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Факультет систематично приймає участь у проведенні ярмарок вакансій. Активну участь в організації та проведенні ярмарок беруть і колишні випускники факультету, які займають сьогодні керівні посади та потребують висококваліфікованих фахівців. В результаті здібні випускники нашого факультету працевлаштовуються ще будучи студентами.

Для студентів факультету створені всі необхідні умови для дозвілля, занять фізичним вихованням і спортом. Працюють тренажерний зал, танцювальні зали, зал для занять шейпінгом тощо. До послуг студентів факультету сучасний стадіон, тренажерний майданчик, три спортивних майданчики.

На базі спортивного комплексу університету студенти мають можливість приймати участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, які проводяться між вищими навчальними закладами, а також у внутрішніх спортивних змаганнях між факультетами.

Студенти факультету успішно виступають у складах збірних команд університету, міста, області і України на змаганнях міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Випускники факультету – бажані працівники економічних і фінансових служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності на посадах економістів, бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, аналітиків, ІТ-фахівців.
Вони займають провідні посади в органах державної податкової адміністрації, страхових компаніях, банківських установах, є керівниками підприємств. Як кажуть студенти-випускники: «Ми ні на мить не маємо сумнівів щодо правильності нашого вибору!».

Ми пишаємось, що саме наші випускники працюють у провідних підприємствах та установах Вінницької області та України: ТОВ СП «НІБУЛОН», Компанії «Комплекс Агромарс», ВАТ «Брацлав», СТОВ «Нива», ДП «ДГ Подільська дослідна станція садівництва ІС НААН», СВК «Прогрес», СТОВ «Мрія», СВАТ «Поділля», ПСП «Зоря», ТОВ «АГРАНА Фрут Лука», у обласних та районних відділеннях Державної фінансової інспекції України, Головному управлінні Міндоходів у Вінницькій області, в районних фіскальних службах, органах державного управління, банках, вищих навчальних закладах Вінницької, Житомирської та інших областей.

Випускники магістратури активно здійснюють наукові дослідження, вступають до аспірантури та працюють у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Більшість з них захистили кандидатські дисертації та працюють над докторськими.

Ми щиро вдячні усім нашим випускникам, і горді тим, що маємо таких вихованців!

Події у світлинах