logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб. 2215, 2217
Телефон:(0432) 43-72-30, 308 (внутрішній)
Emaileconomy@vsau.vin.ua

Факультетом здійснюється підготовка за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями:
051 «Економіка»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
122 «Комп’ютерні науки»
241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»

За освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністями:
051 «Економіка»
241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»

Всі освітні програми на факультеті економіки та підприємництва побудовані на компетентністній основі відповідно до Національної рамки кваліфікації, стандартів вищої освіти та кращого міжнародного досвіду. Освітній процес на факультеті спрямований на формування у студентів компетентностей, передбачених відповідними освітніми програмами.

Факультет економіки та підприємництва створений в липні 2016 року в результаті реорганізації економічного факультету.

До складу факультету економіки та підприємництва входять 4 кафедри: економіки та підприємницької діяльності; комп’ютерних наук та економічної кібернетики; математики, фізики та комп’ютерних технологій; менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму.

Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу, який щорічно поповнюється молодими вченими, докторами та кандидатами наук.

Новизна та високий рівень науково-технічних розробок та напрацювань викладачів факультету підтверджені авторськими свідоцтвами, довідками та актами про впровадження, публiкацiєю монографій, навчальних посібників, наукових статей у фахових виданнях України та закордоном, у тому числі у виданнях, що входять до науко метричних баз Scopus та Web of Science. Розробки науковців факультету неодноразово представлялись на всеукраїнських та міжнародних конференціях (Латвія, Польща, Чехія, Болгарія, Молдова, Казахстан, Грузія, Румунія), симпозіумах, тощо.

Професорсько-викладацький склад постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності. Значна увага на факультеті приділяється методичному забезпеченню навчального процесу, оновлюються освітні програми та навчально-методичні комплекси дисциплін. Співробітники факультету активно працюють над створенням дистанційних навчальних курсів.

Викладачами кафедр професійної підготовки впроваджується концепція наскрізної економіко-комп’ютерної підготовки фахівців. Суть даної концепції полягає в систематичному поглибленні студентами знань та навичок володіння комп'ютером та прикладним програмним забезпеченням у вирішенні фахових завдань.

За ініціативи викладачів кафедри економічної кібернетики створено та впроваджено інформаційне науково-консультаційне освітнє середовище «Інтранет ВНАУ», електронну систему управління ВНЗ «Сократ», соціальну науково-консультаційну мережу університету «Спільнота ВНАУ», АСУ «Медична інформаційна система «Центр здоров’я», електронну бібліотечну систему вузу «Софія», електронну навчальну систему «Модуль «Автоматизована система управління «Деканат», навчальну програму «WEB-бухгалтерія», що відповідають світовим стандартам та за які неодноразово отримували нагороди, гранти, золоті медалі за вагомий внесок у розвиток і впровадження інноваційних технологій.

Комп’ютеризація навчального процесу та управління навчальною діяльністю стимулює перехід на новітні технології навчання та ефективну систему управління, а виділення необхідних ресурсів сприяє розвиткові наукових досліджень, а також виданню електронних навчальних підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури.

Факультет володіє належним матеріально-технічним забезпеченням. Усі лекційні аудиторії, закріплені за факультетом, обладнанні мультимедіними комплексами, що дає можливість більш ефективно та наочно демонструвати навчальний матеріал. Для високоякісної підготовки студентів факультет має потужний комп'ютерний центр, що складається з семи класів, оснащених сучасним програмним забезпеченням.

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету забезпечують навчальний процес не лише на факультеті економіки та підприємництва, а й на інших факультетах університету, за спеціальностями та відповідними дисциплінами, що передбачені навчальними планами.

Зусилля факультету та випускових кафедрах налаштовані на вивчення потреб ринку праці, розширення соціального партнерства з роботодавцями, укладання довготермінових угод про співпрацю, які включають працевлаштування випускників. З метою розвитку факультету в сучасних висококонкурентних умовах ведеться активна співпраця із стейкхолдерами, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв'язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, органами державного управління, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію в провідних установах і підприємствах Україні та за кордоном, зокрема у Польщі, Латвії, Болгарії, Фінляндії, США, Туреччині та інших країнах. Високий рівень науково-педагогічного потенціалу дозволяє викладачам факультету читати лекції англійською мовою, проводити міжнародні конференції і тематичні зустрічі з іноземними науковцями та спеціалістами, надавати бізнес-консультації, а також брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах у зарубіжних країнах. Міжнародні відносини з питань стажування здійснюються за міжнародними угодами та договорами з відповідними установами за кордоном.

Факультет економіки та підприємництва здійснює підготовку фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями щодо проблем дослідження та розробки рішень у галузі економіки, біржової діяльності, організації та управління у різних сферах виробничо-господарської діяльності, моделювання оптимальної стратегії функціонування підприємств та прогнозування показників їх розвитку, дослідження ринку, інформаційних систем і технологій, організації власної справи, здатні аналізувати макро- і мікроекономічні процеси в ринковій економіці, розробляти прогнози розвитку та планувати економічну діяльність.

На випускових кафедрах, в межах функціонування наукових шкіл факультету, ведеться підготовка аспірантів, здійснюється захист кандидатських та докторських дисертацій.

Нинішні студенти, засвоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, творитимуть вітчизняну економічну та наукову еліту, якій буде під силу забезпечити гідне місце нашої держави у світовій економіці та протистояти складним викликам третього тисячоліття.

На факультеті активно працює студентське наукове товариство. Ще в стiнах Alma Mater студенти починають займатися наукою, беруть участь в семiнарах, конкурсах, олімпіадах, виступають з доповiдями на конференцiях, публiкують свої наукові роботи.

Набуття практичних вмінь у провідних українських та закордонних базах практики, оволодіння передовими технологіями навчання та вивчення технології ведення сільського господарства сприяють збагаченню досвіду студента та створюють значну перевагу на ринку праці в майбутньому. Студенти факультету мають можливість проходження навчально-виробничого стажування в багатьох країнах: Польщі, Голландії, Швеції, Швейцарії, Данії, Австрії, Туреччини, Болгарії, Німеччини, США та ін.

Факультет систематично приймає участь у проведенні ярмарок вакансій. Активну участь в організації та проведенні ярмарок беруть і колишні випускники факультету, які займають сьогодні керівні посади та потребують висококваліфікованих фахівців. В результаті здібні випускники нашого факультету працевлаштовуються ще будучи студентами.

Для студентів факультету створені всі необхідні умови для дозвілля, занять фізичним вихованням і спортом. Працюють тренажерний зал, танцювальні зали, зал для занять шейпінгом тощо. До послуг студентів факультету сучасний стадіон, тренажерний майданчик, три спортивних майданчики.

На базі спортивного комплексу університету студенти мають можливість приймати участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, які проводяться між вищими навчальними закладами, а також у внутрішніх спортивних змаганнях між факультетами.

Студенти факультету успішно виступають у складах збірних команд університету, міста, області і України на змаганнях міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Випускники факультету – бажані працівники економічних і фінансових служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності на посадах економістів, бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, аналітиків, ІТ-фахівців. Вони займають провідні посади в органах державної податкової адміністрації, страхових компаніях, банківських установах, є керівниками підприємств. Як кажуть студенти-випускники: «Ми ні на мить не маємо сумнівів щодо правильності нашого вибору!».

Факультет економіки та підприємництва є потужним підрозділом університету, осередком сучасної освіти та науки, підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів., де активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми за пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі пріоритетної галузі – аграрного виробництва.

Події у світлинах