logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Разанов Сергій Федорович

 

Місце і дата народження
• 27.05.1965р., с. Свитинці Погребищенського району Вінницької області

Освіта:
• 1980-1984: Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність – Зооінженерія;
• 1987-1993: Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – Зооінженерія;
• 1994-1998: здобувач кафедри технології виробництва продуктів бджільництва НАУ;
• 1998: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва;
• 2003: присвоєно вчене звання доцента;
• 2011: захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія;
• 2014: присвоєно вчене звання професора.

Кар’єра:
• З 1985 по 1987 р. – строкова служба в Армії;
• З 1987 по 1997 р. – зоотехнік, бригадир комплексної бригади колгоспу «Перемога» с. Леляки Жмеринського району, директор Жмеринського рибгоспу;
• З 1998 по 2008 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВДАУ;
• З 2008 по 2011 р. – доцент, в.о. зав. кафедри технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського національного аграрного університету;
• З 2011 по даний час – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Читаю лекції з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Екологічно чисте виробництво, Екотехнологія сільськогосподарського виробництва, Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності, Природно-ресурсний потенціал України, Радіоекологія; для студентів спеціальності 201 – Агрономія: Екологія сільськогосподарських ентомофілів, Радіобіологія, Радіоекологія; для студентів спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Радіобіологія.
• У 2016 р. пройшов наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі.

Науково-дослідна робота:
Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях
• «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення». Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів та магістрів, 2012 р., Вінниця.
• «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». IV Міжнародна науково-технічна конференція, 2014 р., Вінниця.
• «Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива». ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2014 р., Вінниця.
• ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 2014 р., Вінниця.
• Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства, європейський досвід і перспективи», 2015 р., Львів.
• Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», 2015 р., Рівне.
• «Екологічні проблеми сільського виробництва». Всеукраїнська науково-практична конференція, 2016 р., Вінниця.

Основні публікації

Матеріали конференції:
• Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку / Разанов С.Ф., Швець В.В., Алексєєв О.О. // Збірник наукових праць Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів та магістрів «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення». – Вінниця, - 2012. – С.7-9.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 17 – 18 жовтня 2014 р., Вінниця. – С. 25 – 28.
• Разанов С.Ф. Концентрація Pb та Cd у гомогенаті трутневих личинок за різної кислотності ґрунтів медоносних угідь / Разанов С.Ф., Швець В.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства, європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р, С. 96-97.
• Разанов С.Ф. Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 / Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. // Збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», Рівне 21-23 жовтня 2015 р., С. 50-51.
• Разанов С.Ф. Влияние минеральных удобрений на интенсивность накопления радионуклидов в пыльце кукурузы / Разанов С.Ф., Дидур И.Н., Гуцол Г.В.// Научно-практическая конференции, посвященной 10-летию со дня создания Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию. Минск: ИВЦ "Минфина". – 2016. – С.53-56 Білорусь

Статті:
• Разанов С.Ф. Властивості хітозану, виробленого із підмору бджіл // Пасіка. - 2008. - № 1 .- С. 40-45.
• Разанов С.Ф. Тривалість використання стільників і вміст цезію-137 у меді. Пасіка. - 2008. - № 4. - С. 22-26.
• Разанов С.Ф. Вплив вмісту важких металів у восковій сировині на накопичення їх у воскові Пасіка. - 2008. - № 4. - С. 22-28.
• Разанов С.Ф. Виробництво меду і воску у багатокорпусних вуликах // Тваринництво України. - 2008. - № 12. - С.43-44.
• Разанов С.Ф. Методичні рекомендації з виробництва продукції бджільництва та використання його відходів в умовах забруднення довкілля радіонуклідами і важкими металами, затверджені МАПУ, протокол №7 від 16.12.08
• Разанов С.Ф. Вміст радіонуклідів і важких металів у продукції бджільництва // Агроекологічний журнал. – 2009. - № 1. – С. 9-11.
• Разанов С.Ф., Савченко Ю.І. та ін. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України.- К.: Урожай, 2010. – 949 с.
• Разанов С.Ф. Технологія виробництва продукції бджільництва. Навчальний посібник (МінАПУ - № 18-2-28/940 від 30.07.10) / Разанов С.Ф., Безпалий І.Ф., Бала В.І., Донченко Т.А. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 277 с.
• Разанов С.Ф. Сорбційні властивості бджолиного підмору // Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Т. 12. – № 3 (45) . – Ч. 3. – С. 124-128.
• Разанов С.Ф. Безпека бджолиного підмору, одержаного в умовах забруднення природного навколишнього середовища радіонуклідами і важкими металами // Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького. – Т. 12. – № 4 (45) . – Ч. 3. – С. 260-265.
• Разанов С.Ф. Використання добавки-сорбента в годівлі каченят. Тваринництво України. – 2010. - № 9. – С. 38-40.
• Разанов С.Ф. Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Разанов С.Ф., Дідур І.М., Швець В.В. // Зб. наукових праць БНАУ. – 2011. – С. 87-89.
• Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунту на концентрацію свинцю і кадмію у квітковому пилку // Агроекологічний журнал. – 2012. - № 4. – С. 38 – 41.
• Разанов С.Ф. Питома активність радіонуклідів та концентрація важких металів у перзі, виробленій бджолами на територіях з різним рівнем забруднення грунтів цими елементами / Разанов С.Ф., Мазур В.А., Швець В.В., Гуцол Г.В. // Агроекологічний журнал. – К., 2012. - № 3. – С. 104 – 107.
• Разанов С.Ф. Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки / Разанов С.Ф., Швец В.В., Гуцол Г.В.// Пчеловодство. Научно-производственный журнал, 2013. - № 9. – С. 8-9.
• Разанов С.Ф. Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді / Разанов С.Ф., Вознюк О.І., Бережнюк Н.А., Серебряков М.П. // Збірник наукових праць ВНАУ, 2013. – Вип. 3(73). – С. 219-222.
• Разанов С.Ф. Питома активність бета-випромінюючих радіонуклідів у перзі, виробленій на територіях посиленого радіаційного контролю в умовах Вінниччини // Збірник наукових праць ВНАУ, 2013. – Вип. 5(78). – С. 269-273.
• Разанов С.Ф. Вплив рН грунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі / Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. // Вісник аграрної науки, 2013. - № 10. – С. 47-48.
• Разанов С.Ф. Агрохімічний захист від техногенного забруднення кукурудзи / Тваринництво України. Науково-практичний журнал, 2013. - № 12. – С. 30-32.
• Разанов С.Ф. Вплив вапнування грунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі та перзі / Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. // Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 1 (71), 2013. – С. 112-115.
• Разанов С.Ф. Вплив кількості виведених генерацій бджіл у стільниках на концентрацію важких металів у меді / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 1 (71), 2013. – С. 116-120.
• Разанов С.Ф. Питома активність Sr у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. 2 (72), 2013. – С. 180-183.
• Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Патент на корисну модель № 80878 «Спосіб одержання перги», 10.06.2013
• Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Патент на корисну модель № 81741 «Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі», 10.07.2013
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Вітер Н.Г. Екологічна та техногенна безпека: наукова брошура. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014. – 120 с.
• Разанов С.Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 1, 2015. – С. 141 – 149.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121310 «Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої», 27.11.2017.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121718 «Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами», 11.12.2017.
• Разанов С.Ф. Центри розповсюдження омели білої (viscum album l.) її вплив на види, що мають народно-господарське значення / Разанов С.Ф., Кавун Е.М., Гнатюк О.М. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 5, 2017. – С. 193 – 204.
• Разанов С.Ф. Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства / Разанов С.Ф., Войтко О.С. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 5, 2017. – С. 224 – 232.
• Разанов С.Ф. Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля / Разанов С.Ф., Настояща А.М. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 ( том 2), 2017. – С. 141 – 150.
• Разанов С.Ф. Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу / Разанов С.Ф., Войтко О.С. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 6 ( том 1), 2017. – С. 196 – 205.
• Разанов С.Ф. Динаміка густоти – як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук О.П. // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 7 (том 1), 2017. – С. 157 – 166.
• Разанов С.Ф. Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.С. Кравченко, В.В. Овчарук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 2. – 2017. – С. 40 – 43.
• Разанов С.Ф. Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Агропромислове виробництво Полісся. – Вип. 10. – 2017. – С. 53 – 55.
• Разанов С.Ф. Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – № 1(134). – 2017. – С. 66 – 71.
• Разанов С.Ф. Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці / Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. // Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 129-132.
• Mudrak O.V., Mudrak H.V., Razanov S.F., Kavun Zh. A. (2018). Ecological-cohenological analysis of the flora Eastem Podillya as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204-209.
• Разанов С.Ф. Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, Л.І. Постернак // Тваринництво України. – № 1. – 2018. – С. 28 – 31.
• Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав // Збалансоване природокористування. – № 4, 2017. – С. 140 – 143.
• Разанов С.Ф. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // «Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 8, 2018. – С. 118 – 127.
• Razanov S.F. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations / S.F. Razanov, O.P. Tkachuk, V.A. Mazur, I.M. Didur / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 294-300 doi: 10.15421/2018_341.
• Разанов С.Ф. Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, В.В. Овчарук // Збалансоване природокористування. – № 1, 2018. – С. 165 – 169.
• Разанов С.Ф. Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, І.І. Гончарук, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 2018. – Вип. 92. – С. 206 – 214.
• Разанов С.Ф. Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Наукові горизонти., 2018. – № 1 (64). – С. 29 – 33.
• Разанов С.Ф. Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах / С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук // Тваринництво України. – № 6. – 2018. – С. 35 – 38.
• Разанов С.Ф. Основи технології виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник // Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Разанов О.С. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 196 с.

Наукові інтереси:
• Агроекологія;
• Бджільництво;
• Моніторинг довкілля;
• Рослинництво;
• Землеробство;
• Овочівництво.

1513

Події у світлинах