logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Алескерова Юлія Володимирівна

Місце і дата народження:
11.11.1981 р., м. Вінниця

Освіта:
1998-2003 р., Вінницький державний аграрний університет, спеціальність "Облік та аудит" ( спеціалізація - кредитне забезпечення).
2005-2008 р., Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
2012-2015 р., Докторантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Кар’єра
Викладацька діяльність – з 2006 року за сумісництвом
З 2003 -2004р. - провідний економіст ВАТ « Ощадбанк» м. Вінниця;
2004-2005р. – економіст відділу економіки Інституту кормів УААН, м. Вінниця;
2008р. - захист дисертації на здобуття ступення кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит, тема : «Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств»
2009-2010 р. – науковий співробітник відділу економіки та маркетингу Інституту кормів УААН, м. Вінниця;
2010-2011 р.- завідувач відділу економіки та маркетингу Інституту кормів НААН, м. Вінниця;
2011р. – присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит;
2015 р. – захист дисертації на здобуття ступення доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси та кредит, тема: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування»
З 2016 р. по теперішній час доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету;
2016 р. - стажування в відділенні ВАТ « Ощадбанк» м .Хмільник;
2017 р. стажування у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінлядія ( 108 год.);
2018 р. 3-х місячне міжнародне наукове стажування Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас, Болгарія. за напрямом «Економіка», та отримала сертифікати про підвищення кваліфікації (145 год.).

Науково-дослідна робота:
Участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2017-2018 роки)
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» Хмельницький університет управління та права (м,Хмельницький) 22-23 вересня 2017 р.
Міжнародна ІV науково-практична конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» м. Київ 17-18 квітня 2018р
Міжнародна науково – практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» ВНАУ, м.Вінниця 19 квітня 2018 р.
ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку», Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія), 27-30 липня 2018 р.

Основні наукові праці:

Статті (2014- 2018 роки)
Алескерова Ю.В. Процедура сільськогосподарського страхування // Ю.В. Алескерова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава : ПДАА. – 2014. – С.34–41.
Алескерова Ю.В. Страхування врожаїв в нестійких кліматичних умовах. // Ю.В. Алескерова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 5. Ч. 1 – 2014. – С.11–15.
Алескерова Ю.В. Страхування сільськогосподарського сектора // Ю.В. Алескерова // Вісник одеського національного університету. – Серія:Економіка. Том 19. Випуск 2/5. – 2014. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». – С. 86–90.
Алескерова Ю.В. Оптимальна модель системи страхування сільськогосподарських ризиків // Ю.В. Алескерова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11(41). –Ч. 2.–Луцьк, 2014. – С.9–13.
Алескерова Ю.В. Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні // Ю.В. Алескерова // Міжнародний науково – виробничий журнал Економіка АПК № 10 за 2014 рік, Київ 2014, – С.45–54.
Алескерова Ю.В. Роль АСП у розвитку державного страхування // Ю.В. Алескерова // Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки Подільський державний аграрно–технічний університет; Кам’янець–Подільський:Подільський державний аграрно–технічний університет, 2014.– С.3–8.
Алескерова Ю.В. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування // Ю.В. Алескерова // Облік і фінанси АПК, Accountin and Finance, №4 (66) 2014. С.95–103.
Алескерова Ю.В. Агрострахование как інструмент управления рисками в сельском хозяйстве // Ю.В. Алескерова // Міжнародний науково – виробничий журнал Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 62-70.
Алескерова Ю.В. Алескерова Ю.В. Векторний механізм розвитку страхування в Україні // Ю.В. Алескерова // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 8. С. 178-180.
Алескерова Ю.В. Кредитні інновації в агропромисловій сфері України.// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 413-418. http://global-national.in.ua/issue-13-2016
Алескерова Ю.В. Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері // Ю.В. Алескерова // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 9. - С. 100-103.
Алескерова Ю.В. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом. // Ю.В. Алескерова // "Економічний вісник Запоріжської державної інженерної академії". – 2016. – № 4(04).- Частина 2. – С. 60-65.
Алескерова Ю.В. Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства // Ю.В. Алескерова // Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 10. С. 185-190.
Алескерова Ю.В. Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 11. С. 209-214.
Алескерова Ю.В.Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану// Ю.В. Алескерова // Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 12. С. 49-51.
Алескерова Ю.В. Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. // Ю.В. Алескерова // Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2017. – № 13. С. 25-30.
Алескерова Ю.В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України // Ю.В. Алескерова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». -2017.- №18.- С.436-438.
Алескерова Ю.В. Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу // Ю.В. Алескерова, О.П. Шиманська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії».- 2017.-№6(12) - С.5-7.
Алескерова Ю.В.Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи // Ю.В. Алескерова, Б.В. Кривулько // Науково – практичний журнал «Бізнес-навігатор».- 2017. - №1(43). –С. 4-6.
Алескерова Ю.В. Перестрахування майна // Ю.В. Алескерова, Н.Л.Вільчинська, Д.О. Житкевич // Науково – практичний журнал «Причорноморські економічні студії».- 2018. - №26(Ч2). –С. 81-84.
Алескерова Ю.В. Фінансово - інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) // Ю.В. Алескерова, Н.Л.Вільчинська, М.Я. Овчаров // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».- 2018. - №16. –С.168-175.
Алескерова Ю.В. Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства // Ю.В Алескерова, А.Р. Коробчук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». -2018.- №22.- С.436-438.
Алескерова Ю.В. Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення // Ю.В. Алескерова, А.О. Вигівська .// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».- 2018. - №17. –С.168-175.
Yuliia Aleskerova, Tetiana Mulyk, Lidiia Fedoryshyna Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises / Baltic Journal of Economic Studies /2018 | journal-article DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7ISSN: 2256-0742.

Монографії:
Алескерова Ю.В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика / Ю.В. Алескерова // Вінниця: ТОВ «Видавництво – друкарня ДІЛО»., 2015 – 368 с.
Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia, Аnalysis of investment activities of enterprises of Ukraine./Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine/ 2018 DOI: 10.30525/978-9934-571-28-2_1ISBN: 9789934571282

Словники:
Алескерова Ю.В. Страхові терміни. Словник / Ю.В. Алескерова, // ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. ; Вінниця : Рогальська І. О., 2013.. – 55с.
Алескерова Ю.В., Фінансово-економічний словник-довідник по сільському господарству / Ю. В. Алескерова, І.С. Воронецька, Г.В. Корнійчук, О.О. Кравчук // Інститут кормів та сільського господарства Поділля. - Вінниця- 2015- 216с.

Навчальні посібники:
Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок / Ю.В. Алескерова, М.О. Гончарук , Н. С. Ілліч // Вінниця: Вид-во" Вікоп. – 2010. – 484 с.

Наукові інтереси:
Фінанси
Банківська справа
Кредитування
Страхування
Менеджмент
Фіскальна політика

260

Події у світлинах