logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра аграрного менеджменту та маркетингу

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Пирогова 3 , корпус 5
Emailagmen@vsau.vin.ua

Кафедра аграрного менеджменту та маркетингу розпочинала свою діяльність як створена у 1989 році кафедра організації і управління в сільському господарстві. В 1992 році вона була реорганізована у кафедру управління в сільському господарстві. У 1996 році підрозділ перейменували у кафедру “Менеджменту АПК”. З 2000 року завідувачем кафедри “Менеджменту АПК” є доктор економічних наук, професор Мазур Анатолій Григорович.

У 2005 році кафедру перейменовано на кафедру аграрного менеджменту. Тут функціонує наукова шко­ла д.е.н., професора А. Мазура, яка за напрям досліджень обрала наступні теми: удосконалення менеджменту в АПК, трансформація системи управління в агропромислових формуваннях, аграрна економіка в АПК, інтеграційні процеси в аграрних економічних системах та інші.

Під керівництвом і за участі проф. Мазура А. Г. виконано і виконуються науково-дослідні роботи за темами: «Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком регіонів в перехідний період», «Стратегічні напрями реструктуризації підприємств АПК в умовах регіоналізації та глобалізації» та «Дослідження розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону «Поділля» та інші.

У серпні 2020 року кафедра була перейменована на кафеждру аграрного менеджменту та маркетингу.

Мазур Катерина Василівна

Мазур Катерина Василівна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Народилася 7 грудня 1966 року в с. Кальник Іллінецького району Вінницької області.
Вищу освіту здобула в 1989 році, закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю економіка і організація сільського господарства, присвоєно кваліфікацію економіст - організатор.
В жовтні 2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН на тему ”Формування і ефективність функціонування регіонального плодопродуктового підкомплексу”, в березні 2002 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК”.
У червні 2004 року одержала вчене звання доцента кафедри менеджменту аграрно-промислового комплексу.
Керівник науково-дослідної теми: «Розробка науково-методичних засад оцінки ефективного управління і розвитку підприємств АПК в глобально-трансформаційних умовах» (номер державної реєстрації 0118U100511).
Науково-педагогічний стаж 28 років. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри аграрного менеджменту. З січня 2021 року – завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, доцент.
Викладає дисципліни: “Менеджмент”, «Менеджмент аграрного підприємства», «Корпоративне управління та соціальна відповідальність», «Підприємництво в аграрних формуваннях», «Організація управління в природоохоронній діяльності».

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Mazur V.A., Mazur К.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. (2018) Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8(4), р.148-153. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
 2. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur К.V., Didur I.M. Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants Agronomy Research 17, 2019 р.206-219 SCOPUS SNIP (2018) 0,512
 3. Mazur, V.A., Mazur К.V., Pantsyreva, H.V. Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 66-71.(2019).
 4. Mazur К.V., Tomashuk І.V. (2019) Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5 (2019) No. 5 December. Р. 67-78 (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
 5. Mazur V. A., Myalkovsky R.O., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. Influence of the Photosynthetic Productivity and Seed Productivity of White Lupine Plants.Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 665-670..(2019)
 6. Mazur V., Pantsyreva H., Mazur K., Myalkovsky R., Alekseev O. (2020) Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production. Agronomy Research. 2020. Volume 18. Р. 205-219. Scopus. SNIP 0,512. https://agronomy.emu.ee/
 7. Mazur V., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Didur I., Mazur K., Alekseev O. Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis. Eco. Env. & Cons. 2020. 26 (2). P. 46-55. SNIP. 0,14
 8. Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., Tokarchuk O. A., Mazur K. V. (2020) Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH - Agricultural Engineering., 2020. 61(2): 339-349. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Scopus, SNIP 0,732)

Посібники, підручники, монографії

 1. Pronko L. M., Mazur К.V. Prospects for management and development of property relations in business partnerships. Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. С. 281-292.
 2. Kovalchuk Svitlana, Mazur Kateryna, Overkovska Tetiana. The impact of the European integration processes on the entre of Ukraine’s small agricultural producers in the international logistics systems. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. P. 154-172.
 3. Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Мостенська Т.Г. «Корпоративне управління та соціальна відповідальність» частина 1 «Корпоративне управління»: навч. посібник. Вінниця: ТВОРИ, 2019. 200 с.
 4. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина 2. Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с.
 5. Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посібник. Вінниця :ТВОРИ, 2020. 284 с.
 6. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність / Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 221 с.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Логоша Р.В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Контрактний підхід в контексті сучасних економічних досліджень аграрного ринку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12. С. 97-111
 2. Мазур К.В. Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http: //www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6598 (дата звернення: 06.11.2018). DOI: 10.32702/ 2307-2105-2018.10.47
 3. Логоша Р.В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019, № 2. С.30-44 Index Copernicus
 4. Мазур В. А., Мазур К.В., Панцирева Г.В. Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та SCOPUS для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019, №4, с.83-91 Index Copernicus
 5. Луцяк В.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Бізнес-планування комплексу просування підприємства в Інтернет. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.2019, №6, с.56-64 Index Copernicus
 6. Луцяк В.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Дослідження маркетингу закладу вищої освіти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019, №9, с.50-60 Index Copernicus
 7. Mazur K. V., Mazur A. H. Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019.-№ 10.-С.7-15
 8. Сатіна Г.М., Мазур К.В. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 35-41. Index Copernicus
 9. Барабаш Л.О., Мазур К.В. Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2019. №12. С. 69-79 Index Copernicus
 10. Захарчук О.В., Мазур К.В. Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1. С.135-145 Index Copernicus
 11. Мазур К.В., Мухіна О.В. Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7605 (дата звернення: 06.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.87
 12. Mazur K.V. Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №4. С. 67-82 Index Copernicus

Наукові публікації в зарубіжних журналах

 1. Mazur K.V. Mazur A.H. The problems of the cooperative formations development in agricultural economy. East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) #1(53), 2020 part 5. P. 31-36 Index Copernicus
 2. Mazur K.V. Удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком сільських територій. The scientific heritage. - 2020. - № 44. – Р. 3. -Р. 31-40.Index Copernicus
 3. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС. East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) #5(57), 2020 part 1. P. 4-10 Index Copernicus
 4. Мазур К.В.,Мазур А.Г. Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем. East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) #6(58), 2020 part 1. P. 26-34 Index Copernicus
 5. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві. Slovak international scientific journal # 42, (2020). P. 30-37. Index Copernicus
 6. Логоша Р.В., Мазур К.В. Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств. 7. Тhe scientific heritage. Выпуск №49(49)/ 2020. Part 6. P. 3-12 Index Copernicus
 7. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК. The scientific heritage. N 49 (2020) Р.5. Budapest, Hungary. P.29-39 Index Copernicus
 8. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств АПК на інвестиційно-інноваційній основі. Slovak international scientific journal. № 43, (2020). p. 18-28 Index Copernicus
 9. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області Annali d’Italia. Florence, Italy. № 10 Vol. 4. 2020. P. 3-25 Index Copernicus
 10. Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. The influence of globalization of society on international of higher education in Ukraine and Poland. The scientific heritage. 2020. Volume 45. P. 71-75. Index Copernicus
 11. Mazur K.V. Involvement of agro-venture funds in financing capital investments of agricultural enterprises Colloquium-journal. 2020. №34 (86). Część 2. P. 47-52. Index Copernicus
 12. Mazur K.V. Measures to intensify the attraction of financial resources in the agricultural sector of ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 52. VOL.3. Р. 27-36 Index Copernicus

Патенти
Мазур В.А., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О., Мазур К.В. Патент на корисну модель. Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого. № 143188. Опублікований від 10.07.2020 р. Бюлетень 13.

Стажування
Закордонне стажування у Польщі (Крaків) – Краківський Економічний Університет (UEK), сертифікат №2007/MSAP/2018, тема: «Нові та інноваційні методи викладання», 2018 р.

Дата та місце народження:
01.02.1985 р., смт Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області.

Освіта:
2002–2007 рр. – Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», спеціалізація «Фінансування та кредитування в галузі АПК»;
2007–2008 рр. – магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Облік і аудит»;
2015–2019 рр. – аспірантура Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий ступінь:
Кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації «Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії». Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2020 р., Вінницький національний аграрний університет.

Основні напрями наукових досліджень: інноваційна та інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії

Трудова діяльність:

 • 2014–2016 рр. – бухгалтер ІІ категорії в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету;
 • 2017 – 2019 рр. – фахівець І категорії деканату факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету;
 • 2018 – 2019 рр. – асистент на 0,5 ставки за сумісництвом кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.
 • 2019 – 2020 рр. – асистент на 0,5 ставки кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.
 • з серпня 2020 р. по теперішній час – асистент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету.


Основні публікації:

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Бабина О. М. Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України. Причорноморські економічні студії. 2018. № 30. С. 13–17 (0,48 ум.др.арк.)
 2. Бабина О. М. Перспективи вирощування енергетичних культур, як фактор впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України. Причорноморські економічні студії. 2018. № 31. С. 28–32 (0,62 ум.др.арк.)
 3. Бабина О. М. Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 22–30 (0,63 ум.др.арк.)
 4. Бабина О. М. Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 6 (111). С.15–19 (0,7 ум.др.арк.)
 5. Бабина О. М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 186–198 (0,83 ум.др.арк.)
 6. Бабина О. М. Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел. Ефективна економіка. 2020. №4. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/pdf/4 2020/202.pdf (0,82 ум.др.арк.)
 7. Бабина О. М. Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4 (54). С. 133–147. (0,9 ум.др.арк.)

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1.  Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal. 2020. №2(54). Р. 6-13 (0,63 ум.др.арк.) (Особистий внесок полягає у проведенні аналізу світового досвіду інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії)
 2. Babyna O. Assessment of the effectiveness of the development of innovation-investment activity in the production of alternative energy sources. Сolloquium-journal. 2020. №12 (64). Р. 11–17 (0,7 ум.др.арк.)
 3. Гончарук І.В., Бабина О.М. Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел. Сolloquium-journal. 2020. №17 (69). Р. 47– 56.

Матеріали конференцій

 1. Бабина О. М. Вплив біоенергетики на розвиток аграрного сектору України. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за кордоном». 20 жовтня 2017 р. Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 16–19.
 2. Бабина О. М. Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку». 23 липня 2018 р. Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 33–34.
 3. Бабина О. М. Енергетичні культури та їх вплив на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права». 10 листопада 2018 р. Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 7–8.
 4. Бабина О. М. Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава. 14 листопада 2019 р. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 8–10.
 5. Бабина О. М. Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки: Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти». м. Київ. 27–28 грудня 2019 р. С. 132–135.
 6. Бабина О.М. Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні. Регулювання, значення та ефективність міжнародного економічного співробітництва: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ: ГО «Київський економічний науковий центр». м. Київ. 13 червня 2020 р. С. 16–21.
 7. Бабина О.М. Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії. Наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Перспектива». м. Дніпро. 20 червня 2020 р. С. 13–17.

Участь у науково-дослідній роботі:
Ініціативні тематики:
«Маркетингове управління розробленням інноваційної продукції олійно-жирового підкомплексу України» (номер державної реєстрації 0118U004781, 2018-2020 рр.);
«Дослідження енергоефективності та екологічності біодизельного палива, виробленого з різної рослинної сировини при його використанні в роботі двигунів внутрішнього згорання» (номер державної реєстрації 0118U001424, 2018-2019 рр.);
«Розробка системи контролю С – вуглецю і N – азоту та їх вплив на роботу біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині» (номер державної реєстрації 0118U100523, 2018-2020 рр.);
«Створення технології виробництва біогазу шляхом оптимізації складу біологічної суміші на основі відходів тваринництва та рослинних компонентів» (номер державної реєстрації 0118U100527, 2018-2020 рр.).

 • Електронна пошта: harbar@vsau.vin.ua
 • ORCID: 0000-0003-3492-9224
 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CmWPZW4AAAAJ&hl=ru
 • Researcher ID: G-7066-2019

Дата та місце народження:

14.01.1967 р., с. Кальник Іллінецького району Вінницької області.

Освіта:

 • 1984-1989 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Політична економія», кваліфікація «Економіст, викладач політичної економії»;
 • 1992-1996 рр. – аспірантура Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01 – економічна теорія.
 • 2011-2014 рр. – докторантура Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації «Ринок праці: становлення та перспективи розвитку в Україні». Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія, 1997 р., Київський університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. Науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної економії природничих факультетів Ігнатьєв М.П.
Доктор економічних наук. Тема докторської дисертації «Фінансовий ринок у системі економічного розвитку». Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 2015 р., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ. Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Чугунов І.Я.

Вчене звання:
Доцент кафедри аграрної економіки, 2000 р.

Трудова діяльність:

 • 1989-1992 рр. – асистент кафедри політичної економії Вінницького політехнічного інституту.
 • 1992-1996 рр. – аспірантка кафедри політичної економії природничих факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка.
 • 1996-1998 рр. – асистент кафедри аграрної економіки Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
 • 1998-2001 рр. – доцент кафедри аграрної економіки Вінницького державного аграрного університету.
 • 2001-2009 рр. – доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2009-2011 рр. – завідувач кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2011-2014 рр. – докторантка кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2014-2015 рр. – доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2015-2016 рр. – завідувач кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету
 • 2016-2017 рр. – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Криворізького економічного інституту ДВНЗ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 • 2017-2019 рр. – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 • з лютого 2019 р. – професор кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету.
 • з серпня 2020 р. – професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дисципліни, які викладає:

 • Антикризовий менеджмент аграрних підприємств
 • Бренд-менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Корпоративне управління та соціальна відповідальність
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Організація та планування підприємницької діяльності
 • Прикладна інноваційна економіка
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління проєктами
 • Управлінські рішення
 • Фінансовий менеджмент

Основні публікації (за останні 5 років):

Навчальні посібники

 1. Гарбар Ж.В., Чабан Г.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник. Переяслав-Хмельницький, 2018. 190 с.
 2. Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. Корпоративне управління. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 200 с.
 3. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина 2. Корпоративна соціальна відповідальність. Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с.

Монографії

 1. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 456 с.
 2. Garbar Zh., Garbar V. Non-bank financial institutions in the system of forming a competitive environment of financial market. Information economy: knowledge, competition, growth : сollective monograph. Publishing house «BREEZE», Montreal, 2018. Р. 23-32.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. Management of small business entities. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol. 11. No 8. P. 680-694. (Web of Science)
 2. Harbar Zh., Selezneva O., Gonchar V., Litvinov O., Kaptalan S. Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security. Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8. No 15. P. 298–313. http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/index.php/REICE (Web of Science)

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Необхідність, суть та механізм впровадження реформи децентралізації в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 4. Ч. 2. С. 26-30.
 2. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Забезпечення гармонізації діяльності органів регулювання фінансового ринку. Інфраструктура ринку. Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. 2017. Вип. 11. С. 100-107. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/10.pdf
 3. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 15. Ч. 1. С. 76-79.
 4. Гарбар Ж.В., Собчук С.І. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету. ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО. 2017. № 7. С. 35-41.
 5. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Економічна сутність фінансової політики соціально-економічного розвитку. ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 16. С. 712-717.
 6. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Зарубіжний досвід формування фінансової політики в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 17. С. 523-528.
 7. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Податкове регулювання реального сектору економіки. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 99-113.
 8. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні. Агросвіт. 2018. № 20. С. 3-9.
 9. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики 2019. № 1. С. 96-111.
 10. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Гарбар В.А., Гарбар Ж.В. Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності. Агросвіт. 2019. № 19. С. 3-11.
 11. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 9 (232). С. 75–88.
 12. Коваленко О.В., Гарбар Ж.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 34-52.

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1. Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. Fiscal policy under economic transformation. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Volume 95. Р. 206-211. URL : https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917649
 2. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. Slovakia. 2020. Vol. 8, No. 3. Р. 66-68.
 3. Гарбар Ж.В. Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. Vol. 2. Р. 9-18.
 4. Гарбар Ж.В. Практики корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі України. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 22 (74). Część 2. Р. 10-24.
 5. Гарбар Ж.В. Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 45. Vol. 3. Р. 3-12.
 6. Гарбар Ж.В. Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств Вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 23 (75). Część 2. Р. 24-34.
 7. Harbar Zh. Development of organizational and information component of infrastructural support of functioning of agricultural enterprises in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 51. Vol. 4. Р. 32–40.
 8. Harbar Zh. Ensuring the availability of capital investment lending for agricultural enterprises. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 34 (86). Część 2. Р. 27–33.
 9. Harbar Zh. Financial support for the development of agro-industrial enterprises of Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 52. Vol. 3. Р. 13–23.
 10. Нarbar Zh., Gorinska V. Formation of the mechanism of anti-crisis management in agricultural enterprises. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2021. № 4 (91). Część 32. Р. 26-32.

Матеріали конференцій

 1. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. До питання щодо визначення сутності та особливостей антикризового управління підприємством. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 6-7 жовтня 2017 р.). Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. С. 52-55.
 2. Гарбар Ж.В. Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2018. Ч. 5. С. 28-29.
 3. Гарбар Ж.В. Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку. Всеукраїнський фестиваль інновацій «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України» (Київ, 16 травня 2019 р.). Київ : Міністерство освіти і науки України, 2019. С. 58-62.

Участь у науково-дослідній роботі:

Ініціативні тематики:
Ініціативна тематика «Розробка науково-методичних засад оцінки ефективного управління і розвитку підприємств АПК в глобально-трансформаційних умовах» (номер державної реєстрації 0118U100511, термін виконання НДР: грудень 2018 р. – грудень 2020 р.
Посада у тематиці – виконавець.


НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ

Наукові інтереси: менеджмент, управління інноваціями.

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами:
Кількість аспірантів, над якими здійснюється наукове керівництво: 2.
Кватернюк Анна Олександрівна
Спеціальність: 051 – економіка.
Тема дисертаційної роботи: «Інноваційний розвиток рослинницької галузі України» (затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 2 від 27.09.2019 р.).
Майбородюк Каріна Сергіївна
Спеціальність: 051 – економіка.
Тема дисертаційної роботи: «Інноваційне забезпечення розвитку аграрних підприємств в Україні» (затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 2 від 27.09.2019 р.).

Кількість захищених аспірантами дисертацій:
Під керівництвом Гарбар Ж.В. захищено 1 кандидатську дисертацію:
1. Кондукоцова Н.В. за темою: «Фінансова політика розвитку реального сектору економіки», 2019 р. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

10.05.2017–31.12.2019 рр. – член спеціалізованої вченої ради К. 27.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності) Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693, період дії з 10.05.2017 р. по 31.12.2019 р.).
Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету Д 05.854.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 р. № 527, період дії з 24.05.2018 р. по 15.05.2021 р.).

Членство у редколегіях наукових видань:
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні» (засновник – Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ).

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА

Стажування:
20.05.2019 – 31.05.2019 рр. – стажування у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Інститут продовольчих ресурсів НААН України з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців. Сертифікат № 8/2019, тема: «Інноваційне забезпечення розвитку харчової промисловості України», 31.05.2019 р.

Народилася 1979 р. у с. Качанівка Хмільницького району Вінницької області.

У 2001 р. закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
Кандидат економічних наук. 17 січня 2012 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ННЦ «Інститут агарної економіки» УААН м. Київ. Тема дисертаційного дослідження «Використання трудових ресурсів в сільськогосподарські підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).
Науково-педагогічний стаж – 17 років. Працює на кафедрі аграрного менеджменту з 2001 року. Працювала на посадах асистента, старшого викладача.

Основними напрямами наукових досліджень є управління трудовими ресурсами в агропромисловому комплексі в сучасних умовах. Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць.

Основні статті:
1. Дмитрук Н.В. Основні аспекти формування і використання трудових ресурсів в умовах перехідної економіки // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2005. - №12. - С. 425 – 430;
2. Дмитрук Н.В. Генезис трудових ресурсів в умовах праці // Вісник Хмельницького національного університету. - №1. – 2007. – С. 65-69;
3. Германюк Н.В. Зайнятість сільського населення на сучасному етапі розвитку сільських територій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал „Інноваційна економіка”.- Тернопіль, 2010.- Випуск 4(18). – С.191-198;
4. .Германюк Н.В. Диверсифікація виробничої діяльності в аграрній сфері / Германюк Н.В. // Економіка АПК. – 2010. - № 5. - С. 28 – 31;
5. Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві. / Германюк Н.В. // Економіка АПК. – 2010. - № 8. - С. 25 – 29;
6. Булавка О.Г., Германюк Н.В. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів сільського господарства // Всеукраїнський науково-виробничий журнал „Сталий розвиток економіки”. - Тернопіль. - 2011. - № 1. – С. 64-69;
7. Булавка О.Г., Германюк Н.В. Соціалізація трудових ресурсів як передумова удосконалення зайнятості / Булавка О.Г., Германюк Н.В. // Економіка АПК. – 2011. - № 7. - С. 129 – 138;
8. Германюк Н.В. Особливості логістичної діяльності сільськогосподарських підприємств та її вплив на організацію обліку / Н.М. Гудзенко, Н.В. Германюк // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / відпов. ред. І.Б.Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014.- С. 116-120;
9. Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Н.В. Германюк // Економіка Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. - №4. – С. 50-55;
10. Hermaniuk Natalia. The role, features and components of the leader’s authority. // International Scientific-Praktical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 27-29. 2106. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. (С. 207-210) (Тези, Польща);
11. Германюк Н.В. Особистість та авторитет керівника як важливий чинник ефективності управлінської діяльності. // Н.В. Германюк // Економіка Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. - №5. – С. 61-7;
12. Германюк Н.В. Реалізація особистісного потенціалу керівника в управлінській діяльності. // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2017. – 108 p. (С. 21-24);
13. Германюк Н.В. Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі України. .// Н.В. Германюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління – 2017. - №4(09). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr;
14. Германюк Н.В. Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2017. - №27–С. 128-131;
15. Германюк Н.В. Трудові ресурси агросфери в умовах інеграційного розвитку // The Visegrad Four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collektive monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: Izdevnieciba “ Baltija Publishing”, 2017. 308 p. – С. 234-246 (колективна монографія);
16. Германюк Н.В. Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах. // В.А. Мазур, Н.В. Германюк, Р.В. Дмитрук// Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. - №1. – С. 7-20;
17. Германюк Н.В. Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне фахове видання). – 2018. - №22. – С. 160-165;

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Комунікативне управління», «Менеджмент персоналу», «Організаційна поведінка»

Народився 6 листопада 1987 року в с. Червона Гребля, Чечельницького району, Вінницької області
Освіта вища, в 2010 році закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримав кваліфікацію магістра з менеджменту.
2015 року навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету (заочна форма навчання)
Російською мовою володіє вільно, німецькою читає і може розмовляти зі словником.

Трудова діяльність:

 • 08.2010-10.2010 рр. – менеджер СТОВ «Лан», с. Маньківка, Бершадського району, Вінницької області.
 • 04.-06.2011 рр. – майстер виробничого навчання першої категорії кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу факультету механізації Вінницького національного аграрного університету.
 • 2011-2012 рр. – майстер виробничого навчання цієї ж кафедри.
 • 2012 р. – старший лаборант з вищою освітою цієї ж кафедри.
 • 2012-2013 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту навчально-наукового інституту менеджменту, адміністрування та права.
 • 09.2013-04.2014 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту навчально-наукового інституту менеджменту, адміністрування та права.
 • 05.2014-08.2014 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту.
 • 09.2014-06.2015 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 07.2015-07.2016 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 07.2016-07.2017 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 08.2017-08.2017 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 08.2017-08.2018 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 08.2018-08.2019 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 08.2019-08.2020 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 08.2020-08.2020 рр. – асистент кафедри агарного менеджменту факультету менеджменту та права.
 • 09.2020 по теперішній час – асистент кафедри агарного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права.

•Науковий напрямок: Основні напрями наукових досліджень – реструктуризація переробних підприємств АПК

Основні публікації (за останні 5 років):
Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків при проведенні реструктуризації переробних підприємств АПК. Інфраструктура ринку. 2017. № 14. C. 90-96.
 2. Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області. Економіка та управління АПК. 2018. № 1 (139). С. 85-95.
 3. Гонтарук Я.В. Перспективні напрямки розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції в світовий економічний простір. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9 (49). С. 122-131.
 4. Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі. Економіка АПК. 2019. № 11. C. 105-114.
 5. Фурман І.В., Гонтарук Я.В. Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 80-87.
 6. Гонтарук Я.В. Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1 (51). С. 199-215.
 7. Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7-23.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародних наукометричних баз:

 1. L. Pronko, A. Kucher, I. Furman. Y. Hontaruk. Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience. European Journal of Sustainable Development. 2020. № 1 (9). Р. 364-379. (Scopus/Web of Science)
 2. Гонтарук Я.В. Факторний аналіз залежності розвитку переробних підприємств АПК області від здійснення заходів реструктуризації. East European Scientific Jounal Wschodnieeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. № 10 part 1. Р. 26-30.
 3. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві. Slovak international scientific journal. 2020. № 42. Р. 30-37.
 4. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тенденції та умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК. The scientific heritage. 2020. № 49. Р. 5. Р. 29-39.
 5. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств АПК на інвестиційно-інноваційній основі. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. Р. 18-28.
 6. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС. East European Scientific Journal. 2020. № 5 (57). part 1. Р. 4-10.
 7. Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму». Сolloquium-journal. 2020. № 20. Р. 16-24. (1,0 друк.арк.).
 8. Kaletnik G., Hontaruk Y. Modeling of dependence of financial and economic results of processing enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 56. Vol. 6. Р. 5-13.


Матеріали наукових конференцій:

 1. Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Нормативно-правове регулювання реструктуризації агропромислових підприємств в нових умовах господарювання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва. 28-29 квітня 2016 р. м. Вінниця. С. 13-18.
 2. Гонтарук Я.В. Формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств Вінницької області. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. Conference Proceedings. January 29, 2016. Р. 106-109.
 3. Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці. Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права. 10 листопада 2018 року м. Полтава. С. 46-48.
 4. Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку академічного підприємництва в закладах вищої освіти України. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України. Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019 р.). С. 46-49.
 5. Гонтарук Я.В. Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 жовтня 2019 р. Черкаси. ЧДБК. С. 176-184.

• Наукових публікацій: 20
• Хобі: Наукова та художня література

Дата і місце народження: 2 серпня 1988 р., м. Ямпіль, Ямпільський район, Вінницька область, Україна.

Загальний стаж роботи: 12 років, 5 днів.

Досвід науково-педагогічної роботи: 5 років, 10 місяців, 26 днів.

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».

ОСВІТА:

1.09.2005 – 1.07.2010 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).

1.01.2011 – 26.08.2014 рр. – Вінницький національний аграрний університет, навчання в аспірантурі, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

26.08.2014 року достроково захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

17.11.2017 року отримала атестат доцента кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету.

 ДОСВІД РОБОТИ:

10.07.2007 – 1.10.2010 рр. – бухгалтер на ВАТ «Ямпільський консервний завод».

20.12.2010 – 1.11.2011 рр. – фахівець другої категорії відділу кадрів Вінницького національного аграрного університету.

1.11.2011 – 5.11.2012 рр. – фахівець першої категорії відділу аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету.

5.11.2012 – по теперішній час – в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету.

1.03.2013 – 1.09.2014 рр. – асистент кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

1.09.2014 – 1.02.2016 рр. – старший викладач кафедр аграрного менеджменту і адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

1.02.2016 – по теперішній час – доцент кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

18.04.2016 – по теперішній час – учений секретар з одночасним виконанням обов’язків завідувача відділу аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету.

 ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ, УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, КУРСИ:

8.12.2004 р. – пройшла курси вивчення комп’ютерної грамотності, отримала сертифікат у центрі комп’ютерної грамотності «Новий».

18.09.2014 – 21.09.2014 р. – участь у щорічній конференції університетів членів Вишеградської асоціації, Університет Корвіна, м. Будапешт, Угорщина.

4.04.2016 – 8.04.2016 р. – участь у Європейському конгресі з місцевого самоврядування для обміну науково-освітнім досвідом, м. Краків, Польща.

11.05.2016 – 13.05.2016 р. – участь у роботі 12-ї Конференції асоціації університетів Чорноморського регіону, Державний університет Іллі, м. Тбілісі, Грузія.

19.11.2016 – 25.11.2016 р. – наукове стажування в проекті «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», організаторами якого стала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Республіка Польща у співпраці з Вищою школою оздоровчої освіти і суспільних наук (WSEZiNS) м. Лодзь, Республіка Польща.

18.04.2017 – 28.04.2017 р. – стажування в Міжнародному університеті Шиллера на тему: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера» м. Париж, Французька Республіка.

30.06.2017 р. - закінчила курс навчання з англійської мови та отримала свідоцтво, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).

21.03.2018 – 24.03.2018 р. – участь у конференції згідно грантового міжнародного проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving» у співпраці зі Шведським інститутом співпраці у Балтійському морі. Фолькуніверситет, м. Уппсала та Шведський університет, м. Стокгольм, Королівство Швеція.

5.06.2018 – 8.06.2018 р. – експерт у Перших національних консультаціях з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ.

29.05.2018 – 31.05.2018 р. – пройшла навчання та успішно склала іспит з курсу «Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за методикою UNIDO та RECP)».

4.09.2018 – 6.09.2018 р. – участь у роботі XXVIII Економічного форуму, м.  Криниця-Здруй, Республіка Польща.

28.09.2018 р. – пройшла атестацію щодо володіння державною мовою, отримала посвідчення у Вінницькому національному аграрному університеті.

8.10.2018 – 12.10.2018 р. – участь у University Startup World Cup 2018, м. Копенгаген, Королівство Данія.

 ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

1.11.2016 р. – нагороджена грамотою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України.

8.09.2017 р. – нагороджена почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради.

16.05.2018 р. – диплом за зайняте І місце та приз глядацьких симпатій у Всеукраїнському фестивалі інновацій за стартап-проект «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу». Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

4.10.2018 р. – нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України.

12.10.2018 р. – стартап «Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material» здобув перемогу у номінації «Social Media Award» на University Startup World Cup 2018, м. Копенгаген, Королівство Данія.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

30.05.2004 р. – отримала І дорослий розряд із волейболу.

1.06.2005 р. – отримала водійські права категорії В,С.

1.12.2012 р. – член правління Громадської організації «Школа футболу Бєланова-Блохіна».

1.09.2013 р. – член Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.

1.09.2015 р. – член редколегії наукового журналу «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки та практичної діяльності».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Автор 56 публікацій, з них 38 наукових (в т. ч. 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science), є співавтором 1 патенту на корисну модель та 2 авторських прав на твір. За період науково-педагогічної діяльності зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач, що володіє сучасними технологіями, має високий рівень професійних знань, значний досвід викладацької роботи. Користується повагою викладачів, студентів, аспірантів і докторантів. Характеризується як компетентний фахівець серед колег, який досконало знає свій предмет та майстерно його викладає, має креативне мислення, доброзичливо ставиться до студентів, аспірантів і докторантів, постійно вдосконалюється через самоосвіту і закордонне стажування.

Місце і дата народження: 17 червня 1968 року в м.Вінниця.

 • Освіта вища, в 1996 році закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Аграрний менеджмент».
 • 1999 році закінчила Факультет післядипломної освіти Вінницького державного сільськогосподарського інституту, спеціальність «Облік і аудит».
 • 2006-2009 роки навчання в аспіратнурі Житомирського національного агроекологічного університету, 2009 році захистила кандидатську дисертацію спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 2010 році  отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри організації агробізнесу.
 • 16.010.2018 – 16.04.2019 рр. – підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 075 «Маркетинг», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

Трудова діяльність:

 • З 01.09.2004 року по 10.01.2010 рік – переведена на посаду асистента кафедри організації агробізнесу.
 • 13.11. 2009 року – захистила кандидатську дисертацію.
 • 11.01.2010 року – переведена на посаду старшим викладачем кафедри організації агробізнесу.
 • 10.02.2010 року – отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • 15.11.2010 року – переведена на посаду доцента кафедри організації агробізнесу.
 • 17.05.2012 року – присвоєно вчене звання доцента кафедри організації агробізнесу.
 • З 11.04.2013 року по 11.02.2014 рік переведена на посаду доцента кафедри організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи.
 • З 12.02.2014 року по 30.06.2014 рік – переведена доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
 • З 01.07.2014 року по 30.06.2016 рік – переведена доцентом кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті.
 • З 01.07.2016 року по 31.10.2017 рік переведена доцентом кафедри економіки.
 • З 01.11.2017 року по 02.08.2020 рік переведена доцентом кафедри маркетингу та аграрного бізнесу.
 • З 03.08.2020 року по теперішній час – доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права.

 

 Науковий напрямок: Основні напрями наукових досліджень – менеджмент та маркетинг

 Портфоліо: Портфоліо

 

Портфоліо: Портфоліо

Основні публікації (за останні 5 років):
Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Красняк О. П. Методичні підходи дослідження інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі та структури ринку цукру. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №5/1. С. 36–41.
 2. Красняк О.П., Іщенко Т.В.Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №5/2. С. 23–26.
 3. Красняк О.П. Оптимізація економічних відносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому підкомплексі. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №7/2. С. 25–28.
 4. Красняк О.П., Довгань Ю.В. Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №12/1. С. 30–35.
 5. Красняк О.П., Глуха О.А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2018. С. 1–8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/72.pdf
 6. Красняк О.П., Курило Н.Ф. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області. Ефективна економіка. 2018. С. 1–7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/77.pdf
 7. Красняк О.П. Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону. Ефективна економіка. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/47.pdf.
 8. Красняк О.П., Довгань Ю.В. Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомпексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 42–46. URL: http://www.investplan.com.ua
 9. Красняк О. П., Мицик В. О. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383
 10. Красняк О.П., Мицик В. О. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383
 11. Красняк О.П., Амонс С.Е. Концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств бурякоцукрового під комплексу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №9 (49). С.60-69.
 12. Красняк О.П., Амонс С.Е. Ринок цукру: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2020. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7582
 13. Амонс С.Е, Красняк О.П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926
 14. Амонс С.Е., Красняк О.П. Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі. ВНАУ. Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 5(82). С. 37-47.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Красняк О.П., Амонс С.Е. Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу. Slovak international scientific journal. №42, 2020 Р. 12–19. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/07/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9642-2020-VOL.2.pdf
 2. Красняк О.П., Амонс С.Е. Стратегія формування товарного асортименту підприємства. Slovak international scientific journal. Vol. 2, № 43, August 2020. P. 3–9. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/08/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9642-2020-VOL.2.pdf
 3. Красняк О.П. Формування збутової політики підприємства. Colloquium-journal. 2020. № 21 (73), Część 2. Р. 33–38. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/08/colloquium-journal-2173-chast-2.pdf
 4. Красняк О.П., Амонс С.Е. Суть інтеграції та особливості її прояву у бурякоцукровому підкомплексі. Colloquium-journal. Vol. 2, № 22 (74), August 2020. Р. 4–9. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/08/colloquium-journal-2173-chast-2.pdf
 5. Красняк О.П., Амонс С.Е. Агромаркетинг в системі управління підприємством: теоретичний аспект. Colloquium-journal. 2020. № 32 (84), Część 3. Р. 9–14. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/12/colloquium-journal-3284-chast-3.pdf
 6. Krasniak O., Amons S. Features and principles of the modern personnel management system. Colloquium-journal. 2020. № 34 (86). Część 2. Р. 18–23. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/12/colloquium-journal-3486-chast-2.pdf
 7. Красняк О.П., Амонс С.Е. Роль стратегічного планування як фактору формування конкурентоспроможності аграрного підприємства / S. Amons, O.Krasnyak // Colloquium-journal, Vol. 2, № 34 (86), December 2020. P. 12-17. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/02/colloquium-journal-3486-chast-2.pdf
 8. Peculiarities of agromarketing management in agricultural enterprises / S. Amons, O.Krasnyak // Slovak international scientific journal, Vol. 2, № 49 (February), 2021. Р. 3-7. http://sis-journal.com/wp content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.2.pdf
 9. Strategic directions of increasing the competitivenss of agricultural enterprises / O. Krasnyak, S. Amons // Colloquium-journal, Vol. 2, № 1 (88)
  January, 2021. Р. 27-32. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/colloquium-journal-188-chast-1.pdf
 10. Krasniak O. Organization of commercial activity in agricultural food markets. Colloquium-journal. 2021. № 6 (93). Część 1. P. 25–30.
 11. Krasnyak O.Р. Mechanism of formation of strategic approach in management of competitiveness of agricultural enterprises. Colloquium-journal. 2021. №9 (96). Część 3. P. 19–25

• Наукових публікацій: 25
Хобі: Наукова та художня література

Біографічні дані: Народилася 11 листопада 1973 р. у смт Шаргород.

 • У 1997 році з відзнакою закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію "Бухгалтер-економіст»
 • У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Раді по вивченню продуктивних сил України (м.Київ) на тему «Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах» за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
 • У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри аграрного менеджменту.

Науковий напрямок: ресурсне забезпечення АПК, регіональне управління

Основні публікації:
Монографії

 1. Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах: монографія. Вінниця: Вінницька газета. 2009. 188 с.
 2. Мазур А.Г., Кубай О.Г. Регіональні економічні системи: теорія, методологія, розвиток. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер». 2012. 364 с.

Посібники

 1.  Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: «Хай-Тек Прес». 2011. 428 с.
 2. Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посіб. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 284 с.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Mazur Anatolii, Kubai Oksana Scientific-methodological and practical principles of regional economic systems integration. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. Р.117–123.
 2. Lohosha Roman, Prylutskyi Anatolii, Kubai Oksana, Mykhalchyshyna Larysa Institutionalization of the agrarian market in ukraine: genesis, evaluation and analysis. Independent Journal of Managament &Production.2020. Vol 11, No 8. P. 727 – 750.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кубай О. Г., Шаповалюк Т. А., Коняга Р. М. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції та розробка заходів по її зниженню. Регіональна економіка і управління. 2014. №3. С.152 – 155.
 2. Кубай О. Г., Кабікова А. А. Основні тенденції державної підтримки АПК. Регіональна економіка і управління. 2014. №3. С.141 – 142.
 3. Кубай О. Г., Коломієць Х. М. Земельний аспект у сфері формування продовольчої безпеки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2016. №11(15). С. 52 – 62.
 4. Кубай О.Г. Проблеми регламентації управління в регіональних економічних системах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип.10. С. 596 – 600. URL : https://latifundist.com/
  http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1953-kubaj-o-g-problemi-reglamentatsiji-upravlinnya-v-regionalnikh-ekonomichnikh-sistemakh
 5. Кубай О. Г., Коломієць Х. М. Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5(61). С. 63 – 69. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/
 6. Mazur A., Kubai O. Spatial organization of regional economic development. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2018. №3(31). P. С. 7 – 17.
 7. Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2018. №10(38). P. С. 132 – 145.
 8. Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 5(45). 2019. С. 36 – 45.

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1. Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіоні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2020. № 4 (56). S. 21–28. Варшава. Польща.
 2. Кубай О.Г. Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. S. 37 – 46.
 3. Кубай О.Г. Проблеми управління розвитком харчової промисловості регіону. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2020. № 7 (59). S. 20 – 32.
 4. Kubai O. G. Status and strategic orientations of development of enterprises of oil and fat branch of the region. Colloquium-journal. Polska : Warszawa, 2020. № 31 (83), Część 4. Р. 31 – 38.
 5. Kubai O. G. Formation of competitiveness of supply chains of agricultural enterprise. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway : Oslo, 2020. № 51, vol. 4. Р. 46 – 56.

Матеріали конференцій

 1. Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 40 – 43.
 2. Кубай О.Г., Гладкіх Т.В., Томчук В.І. Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 43 – 47.
 3. Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 40 – 43.
 4. Кубай О.Г., Басараба В.М. Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 1. С. 19 – 23.
 5. Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права», 10 листопада 2018 року. Ч.1. С. 44 – 45.
 6. Кубай О.Г., Марчик Є.К. Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва. ХХV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Наукові підсумки 2018 року», 17 грудня 2018 року. Ч. 2. С. 108.
 7. Кубай О.Г. Всеукраїнський фестиваль інновацій. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл, 16 травня 2019 року, м. Київ.
 8. Кубай О.Г. Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», 23 – 24 квітня 2019 року, м. Ладижин.
 9. Кубай О.Г. Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», 6 – 7 червня 2019 року, ВНАУ, м. Вінниця.
 10. Кубай О.Г. Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл, 16 травня 2019, м. Київ. С. 31–35.
 11. Кубай О.Г. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. (Полтава, 12 вересня 2019 року).
 12. Кубай О.Г. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права». (Полтава, 14 листопада 2019 року).
 13. Кубай О.Г. Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2019 року) у 3.ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 19 – 20.

Дата народження – 25.02.1980. Місто Вінниця.

 • У 2003 році закінчив ВДАУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – «Правове забезпечення в АПК».
 • 2007 – 2010 рр. – аспірант національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, місто Київ.
 • У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування експортного потенціалу м’ясної продукції» за спеціальністю 08.00.03-економіка та управління національним господарством, та здобув науковий ступінь кандидат економічних наук.
 • У 2014 році присвоєно вчене звання – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
 • У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, та здобув науковий ступінь доктор економічних наук.
 • З 09.09.2003р. по 18.12.2006р. – асистент кафедри «Економіки підприємства та економічної теорії», Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця.
 • З 09.09.2003р. по 11.02.2005р. – асистент кафедри «Економічної теорії» (за сумісництвом), Вінницького державного аграрного університету , м. Вінниця.
 • З 02.01.2007р. по 13.04.2007р. – економіст відділу зовнішньоекономічних зв’язків Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, м. Київ.
 • З 16.04.2010р. до 29.08.2011р. – науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних зв’язків Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, м. Київ.
 • З 01.09.2011р. до 12.10.2012р. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького національного аграрного університету (за сумісництвом).
 • З 14.09.2011р. до 05.112012р. – завідувач відділу аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету.
 • З 05.11.2012р. до 21.11.2013р. – завідувач науково-дослідною частиною Вінницького національного аграрного університету.
 • З 21.11.2013р. і по даний час – доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.


Науковий напрямок:

 • розвиток зовнішньоекономічної діяльності АПК в умовах глобалізації;
 • аналіз кон’юнктури світових ринків;
 • формування та розвиток постіндусріального ринку аграрної продукції.


Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць.

Основні публікації (за останні 5 років):
Монографії:

 1.  Логоша Р. В. Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні: монографія. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». 2017. 515 с. (23,40 друк. арк.).
 2. Логоша Р. В. Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку. Information economy: knowledge, competition and increase: collective monograph. C.E.I.M., Valencia,Venezuela. 2017. 108 р. Р. 30–39 (6,1 друк. арк.).
 3. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Ільченко І. І. Трансформації процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні. Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За ред. О. Л. Гальцевої. У 2 т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Т.1. 324 с. С. 203–219. (18,83 друк. арк.).
 4. Логоша Р. В. Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Management of economic systems. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 80 р. Р. 14–27. (4,5 друк. арк.).

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus,
Web of Science Core Collection

 1. Lohosha R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., Petrenko, O. Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22 (6). Р. 1–7.
 2. Roman Logosha, Moroz Iryna, Nataliia Semenyshena, Alla Chykurkova. Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches. INTELLECTUAL ECONOMICS. 2019, № 13(2). P. 172–194.
 3. Lohosha R., Mykhalchyshyna L., Prylutskyi A., Kubai O. Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis. Independent Journal of Management & Production. 2020. №8. Vol 11, P. 727 –750.


Наукові публікації у фахових виданнях України:

 1. Логоша Р. В. Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету.Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 17, ч.2. С.47–50.
 2. Логоша Р. В. Трансформації ринку овочів в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2016. Вип. 3(8). С. 55–67.
 3. Логоша Р. В. Особливості формування та розвитку ринку в різних суспільних формаціях. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С.7–12. (0,40 друк. арк.).URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3
 4. Мороз О. В., Логоша Р. В. Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. 2016. Вип. 5–6 (63). С.11–16.
 5. Мороз О. В., Логоша Р. В. До питання побудови універсальної моделі ринку. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 21. С. 5–10.
 6. Логоша Р. В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України. Агросвіт: Науково-практичний журнал. 2016. № 22. С.14–22.
 7. Логоша Р. В., Ільченко І. І. Особенности формирования цены на овощи. Інтелект ХХІ : Науковий економічний журнал. 2016. № 5. С. 90–94.
 8. Логоша Р. В. Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 3 (8). С. 64–77.
 9. Логоша Р. В. Оцінка параметрів універсального ринку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 23, ч.1. С.42–47.
 10. Логоша Р. В. Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25. С. 86–91.
 11. Логоша Р. В. Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 9. С. 74–86.
 12. Логоша Р. В. Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 12–18.URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017.
 13. Логоша Р. В. Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку овочевої продукції. Вісник ЖНАЕУ. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 1(59), Т.2. С. 33–45.
 14. Логоша Р. В. Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 8. С. 43–48. (0,5 друк. арк.). URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2017.
 15. Логоша Р.В., Підвальна О. Г. Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції. Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. Т. 22. 2017. Вип. 6(59). С. 59–65.
 16. Логоша Р. В., Ціхановська В. М. Маркетингове дослідження світових аграрних ринків Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 22. Випуск 7 (60). 2017 р. – С. 42-51.
 17. Логоша Р. В., Підвальна О.Г. Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №11.
 18. Логоша Р. В., Польова О.Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №11.
 19. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві. Науковий журнал «Бізнес Інформ». №10. 2018. С. 177–187.
 20. Мороз О.В., Логоша Р. В., Підвальна О.Г. Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. № 10. С. 15–26.
 21. Логоша Р. В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2018. №12. С. 97–111.
 22. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. Потенціал та проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва. Науковий журнал «Бізнес Інформ». №1. 2019. С. 215-220.
 23. Логоша Р. В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Моделювання котрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2019. №2. С. 30–44.
 24.  Мороз О.В., Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 27–39.


Наукові публікації у зарубіжних журналах:

 1. Логоша Р. В., Півдвальна О. Г. Тенденции и перспективы развития внешнеэкономической деятельности продукцией АПК Украины в условиях глобализации. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. 2017. № 2 (18), Р. 95–101.
 2. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин. East European Scientific Journal. 2020. №1 (53), part 5. Р. 23 – 31. Польша.
 3. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу. East European Scientific Journal. 2020. №3 (55), part 3. Р. 23 – 33. Польша.
 4. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій. East European Scientific Journal. 2020. №5 (57), part 1. Р. 24 – 32. Польша.
 5. Логоша Р.В. Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм. Slovak international scientific journal. 2020. № 43, Vol. 3. P. 3 – 11. Словакія.
 6. Логоша Р.В., Мазур К.В. Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств. Тhe scientific heritage. 2020. №49 (49). Vol. 6. P. 3 – 12. Будапешт.
 7. Логоша Р.В. Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем. Sciences of Europe. 2020. №53. Vol. 5. P. 6 – 17. Прага.
 8. Логоша Р.В. Методологія дослідження динаміки, окремих типів, моделей ринку та ринкових структур. Сolloquium-journal. 2020. № 22 (74), Р. 37 – 47. Польша.
 9. Логоша Р.В., Чемес А.О, Кричковський В.Ю. Світовий досвід та перспективи розвитку індустріальних парків в Україні. East European Scientific Journal. 2020. №7 (59), Р. 41 – 52. Польша.
 10. Логоша Р.В., Прилуцький А.М. Авторська теорія ідентифікації ринків. Colloquium-journal. 2020. № 23 (75). Р. 34 – 46. Польша.
 11. Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Interpretation of the author's theory in the model of the universal market. Colloquium-journal. 2020. № 31 (83). C. 4. Р. 39-50. Polska : Warszawa.
 12. Lohosha R. V. Conceptual reflection of market evolution and limitation of the theory of stepwise approach to the interpretation of market bases of society. Colloquium-journal. 2021. № 2 (89), сzęść 4. Р. 32-41. Polska : Warszawa.
 13. Lohosha R. V., Gorinska V. M. Improvement of the marketing activity management system of farms. Colloquium-journal. 2021. № 4 (91), сzęść 3. Р. 40-49. Polska : Warszawa.

Народився у 1948 році. У 1975 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури» (диплом з відзнакою РВ № 068697). В 1983 році закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіст» (ІВ-1 №199269).
Після закінчення університету працював учителем російської мови і літератури в Клебанській середній школі с. Клебань Тульчинського району. У 1988 році поступив до аспірантури Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України. Дисертацію захистив в жовтні 1991 року у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України і рішенням присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (КД №061948).

 • 1992 – 1995 рр. – асистент кафедри управління в сільському господарстві;
 • 1995 – 1998 рр. – доцент кафедри управління в сільському господарстві Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 1999 – 2000 р. – був призначений виконувачем обов’язків декана економічного факультету;
 • 2000 – 2002 р. – доцент, завідувач кафедри менеджменту АПК, декан економічного факультету Вінницького державного аграрного університету;
 • З початку 2003 року виконувач обов’язків професора, завідувач кафедри менеджменту АПК, декан економічного факультету Вінницького державного аграрного університету. До кінця року переведений на посаду професора кафедри менеджменту АПК, в зв’язку з отриманням диплома доктора економічних наук (ДД №002795);
 • 2004 – 2010рр. – декан факультету менеджменту, професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту;
 • 2010 – 2013 рр. директор навчально-наукового інституту менеджменту, адміністрування та права;
 • 2014 – 2018р. завідувач кафедри аграрного менеджменту;
 • 2018 – по теперішній час професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу.


• Науковий напрямок: Доктор економічних наук, професор – автор близько 150-ти наукових праць. Загальний обсяг публікації становить понад 180 умовн. друк. аркушів. Сфера його наукових інтересів - регіональна економіка, еволюція регіональних економічних систем, просторова організація територіальних одиниць, проблематика їх глобалізації і регіоналізації економічних процесів, регіональна політика регіонального управління, трансформація економічного простору в умов в сучасних економічних реаліях, процеси міжрегіонального та транснаціонального співробітництва тощо. Професором Мазуром А.Г. та його аспірантами опубліковано близько 350 наукових праць, в т.ч. 17 монографій і навчальних посібників.


• Портфоліо: За сумлінну науково-педагогічну працю неодноразово нагороджений почесними грамотами Міністерством аграрної політики, трудовою відзнакою «Знак пошани» та ін.
2010 року за вагомий особистий внесок у розвиток аграрної науки і освіти, підготовку кваліфікованих кадрів для аграрного комплексу, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм нагороджений Грамотою Верховної Ради України.


Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Anatolii Mazur, Valerii Bondarenko, Serhii Mazur Organization alrformation of agribusines sentities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 4, No 2 (2018)
 2. Anatolii Mazur, Oksana Kubai Scientific-methodological and practical principles of regional economic systems integration. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». 2019.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Мазур А. Г., Редько М. С. Економічна сутність та зміст реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 2. С. 3-12.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_2_3
 2. Мазур А. Г., Гонтарук Я.В. Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації / // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 3. С. 71-74. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17
 3. Мазур А.Г. Еволюція малих форм господарювання на селі [А.Г. Мазур, О.Ю. Самборська] Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки і практики» Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 19-27.
 4. Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Тенденції економічного відтворення господарств населення в сільській економіці. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні проблеми наук і практики. 2017. № 28. С. 55-67.
 5. Мазур А.Г., Колесник Т.В. Методологія дослідження змісту і сутності малих форм господарювання в сільській місцевості. Економіка, фінанси,менеджмент: актуальні проблеми наук і практики. 2017. № 4. С.19-32.
 6. Мазур А.Г. Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні проблеми. 2019. № 10. С. 7-15.
 7. Мазур А.Г. Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 86-99.

Наукові публікації у зарубіжних журналах:

 1.  Мазур К.В., Мазур А.Г. Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем. East European Scientific Journal. 2020. # 6 (58). P. 26–34.
 2.  Mazur A.G., Hontaruk Y.V. Structural transformation of dairy production in Vinnitsa region.Annali d’Italia. Florence. Italy. 2020. Florence, Italy. 2020. № 14. Vol. 2. Р. 25–32

• Наукових публікацій: 11
• Хобі: спорт, рибалка

Народилася 13.06.1980 р. у с. Лісниче Бершадського району Вінницької області.

У 2001 р. закінчила Вінницький державний аграрний університет за напрямом підготовки «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту.
У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера - економіста.
З 2003 року по 2006 рік навчалася в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету на денній формі навчання.
Кандидат економічних наук, доцент. У вересні 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм регулювання розвитку продовольчого ринку регіону та напрями його удосконалення» (на матеріалах Вінницької області) у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (спеціальність 08.10.01 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
8 листопада 2007 року отримала диплом кандидата наук ДК №043021.
14 листопада 2008 року отримала «DIPLOMA of Doktor_of Philosophy” Вищої атестаційної комісії України.
9 листопада 2010 р. отримала вчене звання доцента кафедри аграрного менеджменту ВНАУ 12ДЦ №023877.

Науково-педагогічний стаж – 14 років. Працює на кафедрі аграрного менеджменту з 2004 року. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, нині – доцент кафедри аграрного менеджменту.

Основними напрямами наукових досліджень є регіональне управління, продовольча безпека, науково-теоретичні та прикладні питання організації і управління в регіональних економічних системах, аналіз проблем розвитку ринкової економіки, менеджменту та права в сучасних умовах.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників із грифом МОН (у співавторстві) та 4 монографії (у співавторстві).

Посібники з грифом МОН України:
1. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Підвальна О.Г. Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі: Навч.посіб. – К.: «Хай - Тек Прес», 2010.- 400 с. (гриф надано МОН України, лист № 1 / 12- 438 від 09.02.2010 р.).
2. Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. Менеджмент (базовий курс):навчальний посібник – Вінниця: ТОВ «Консоль». – 2017, 256 с. (гриф надано Вченою радою Вінницького національного аграрного університету, протокол № 11 від 30 травня 2017 року).

Монографії:
1. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І.Просторова організація продуктивних сил України: мезо- та мікрорегіональний рівень Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 572 с.
2. Мазур А.Г., Підвальна О.Г., Бондаренко В.М., Заболотний О.Г. Регулювання розвитку аграрного виробництва в регіоні. Монографія. – Вінниця: Видавництво «Вінницька газета», 2009. – 188 с.
3. Мазур А.Г., Колесник Т.В., Підвальна О.Г., Заболотний О.Г. Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його регулювання. Монографія. – Вінниця: Вінницька газета, 2011. – 212 с.
4. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності: Монографія . – Вінниця: Меркьюрі – Поділля, 2015 . – 252 с.

Основні статті:
1. Підвальна О.Г., Мазур А.Г. Науково-методологічні засади формування і розвитку механізмів господарювання в системі агропромислового виробництва. Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. праць: у 2ч. – К.; РВПС України НАН України. – 2005. – Ч1. – с. 12-17.
2. Підвальна О.Г. Особливості формування ринкової інфраструктури в регіоні. Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006: Т.3 – с. 640-647.
3. Підвальна О.Г. Принципи і методи регулювання національного ринку продовольства. Регіональна бізнес-економіка та управління : Зб. наук. пр. – Вінниця: ВФЕУ, 2006. – с. 94-104.
4. Підвальна О.Г. Аналіз забезпечення потреб у продовольчій продукції регіону (на матеріалах Вінницької області). Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – 2007. - №1. – с. 91-97.
5. Підвальна О.Г. Методологія структурно-інституціонального аналізу аграрного ринку. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця: ВДАУ. – 2006. – Вип. 27. – С. 203-207.
6. Підвальна О.Г.Аналіз забезпечення потреб у продовольчій продукції регіону (на матеріалах Вінницької області) Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – 2007. - №1. – с. 91-97.
7. Мазур А.Г., Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Проблематика теоретико-методологічного змісту регулювання міжрегіонального економічного розвитку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2010. – Вип. 41. – С. 198-207.
8. Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Стратегія соціально-економічного розвитку Подільського економічного району. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип.35. – Черкаси, 2010. – С.206-217.
9. Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Напрями підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в регіоні. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2011. – Вип. 4 (55). – Том 2. С. 49-55.
10. Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств Вінничини. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2012. – Вип. 1 (56). – Том 4. С. 91-97.
11. Підвальна О.Г., Козловський С.В., Гринюк Р.Ф. The sustainability of agricultural sphere of the region as a factor in the economic development of Ukraine//Regional innovations №1, 2015 .- p 22- 31
12. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія / За заг. ред. О, Л. Галькової. У 2 томах - Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - Т. І. - 324 с.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Самоменеджмент».

Народилася в 1967 р. у с. Дзигівка Ямпільського району Вінницької області.
У 1999 р. закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік та аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст з обліку та аудиту».
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді ДК № 039258 Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Формування механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості».
З 2018 року працювала на кафедрі маркетингу та аграрного бізнесу
З 2020 року працюю на кафедрі аграрного менеджменту та маркетингу, старший викладач.
Науковий напрямок: Основні напрями наукових досліджень – маркетинг, менеджмент.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. . Yevhenii Rudnichenko , Iuliia Dzhereliuk , Svetlana Savina , Larysa Mykhalchyshyna , Valentyna Pokotylova , Nataliia Havlovska. Safe Interaction Management of State Institutions and Business Entities Based on the Concepts of Evolutionary Economics: Modeling and Scenario Forecasting of Processes TEM Journal. 2020. Volume 9, Issue 1, P. 233‐241. ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM91‐33, February 2020. (Web of Science, SCOPUS) http://www.tem-journal.com/archives/archives.html.


Посібники, підручники, монографії

 1. Савіна С.С. Особливості стратегічного маркетингового планування на підприємстві . Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій: колективна монографія. Розділ 3. Маркетингові стратегії та інформаційне забезпечення системи управління корпораціями. 2018, - м.Луцьк.С.138–147.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Савіна С. С. Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 19. С. 15–20.
 2. Савіна С. С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу. Електронне наукове фахове видання/ Ефективна Економіка. 2018 . № 6
 3. Савіна С. С. Особливості маркетингу в малому підприємстві. Електронне наукове фахове видання. Приазовський економічний вісник . 2018 . № 5 (10).С 41–46.
 4. Савіна С. С. Маркетингова аналітика в системі управління підприємством. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 21. С. 257–262.
 5. Савіна С. С. Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 18. С. 531–537.
 6. Савіна С. С., Гиренко Ю. В. Управління прибутком в системі фінансового менеджменту підприємства. Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. 2018. Випуск 6 (17). С. 321–324.
 7. Савіна С. С., Тимкова В. А. Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств. Молодий вчений. 5 (69). 2019. С. 241 – 245.

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1. Savina S. S. The oretical and metnodological aspects of enterprise resource potential management. Norwegian Journal of development of the International Science Norway. 2020. № 46. Vol. 1. P. 20–27.
 2. Savina S.S. Сonceptual principles of human resources management of the enterprise. Sciences of Europe. Praha. 2020. № 59. Vol. 3. P. 57–63.
 3. Savina S. S. Definitions of the concept «human resource potentials» and its contents.. Magyar Tudomanyos Journal Budapest 2020. № 47. P. 23–32.
 4. Savina S.S. Мarketing support of competitiveness management of agricultural enterprises. Norwegian Journal of development of the International Science Norway. 2021. № 56. Vol. 3. P. 17–25.
 5. Savina S. S. The oretical fundamentals of competiti veness management of enterprise products on the basis of marketing. Magyar Tudomanyos Journal. 2021. № 50. P. 24–33.

Контакти: email –ssgrom@ukr.net.

Колективом проводиться значна кількість студентських факультет­ських, університетських та міжнародних конференцій за участі провідних вчених України та із-за кордону, керівників підприємств та державних установ.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі аграрного менеджменту: аграрний менеджмент, основи менеджменту, менеджмент і маркетинг, міжнародний маркетинг, менеджмент, операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, управління проектами, менеджмент організацій і адміністрування в АПК, самоменеджмент, інвестиційний менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент персоналу, маркетингові дослідження, організація управління в екологічній діяльності, методологія та організація наукових досліджень, екологічний менеджмент і аудит, управління комерційною діяльністю, антикризовий менеджмент, корпоративне управління, управління інноваціями, менеджмент підприємств АПК, менеджмент і маркетинг у садово-парковому господарстві, організаційна поведінка, організація управління в лісовому та садово-парковому господарстві, управління природоохоронною діяльністю, екологічний менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент та маркетинг у тваринництві, основи наукових досліджень, стратегічне управління, менеджмент підприємства м’ясної галузі з основами підприємства.

Здобутки кафедри

Сьогодні кафедра аграрного менеджменту потужно розвивається і у науковому напрямі. Працівники кафедри є авторами значної кіль­кості наукових праць. Обґрунтовано нові методологічні та теоретичні підходи щодо сутності та змісту управління в умовах ринкової економіки, презентація розви­тку аграрної економіки регіону на основі нової парадигми, визначаються закономірності та нау­кові принципи трансформації регіональних економічних систем з урахуванням глобалізаційних процесів, розробляються концептуальні положення нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення розвитку економіки. Наукові розробки А. Мазура рекомендовані науковою Радою з вивчення продуктив­них сил регіонів Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської облас­тей під час вивчення стратегій і пріоритетів розвитку економічних систем, а Міністер­ством економіки України стосовно концептуальних засад реформування економічного простору України в умовах регіоналізації економіки.

Досягнення проф. А. Мазура в науковій і педагогічній діяльності неодноразо­во відзначалися державними нагородами: «Знак пошани», медаллю «Відмінник аграрної освіти та науки», почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради.

Колектив кафедри аграрного менеджменту зробив значний внесок у розвиток науки в галузі регіоналістики та управління сучасними економічними системами.

Сфера наукових досліджень кафедри: аграрна економіка, еволюція регіональних еконо­мічних систем, просторова організація територіальних одиниць, проблематика управління в АПК, трансформація регіонального простору в умовах глобалізації і реорганізації економічних процесів, аграрна політика в сучасних економічних реаліях, процеси міжрегіонального та транскордонного співробітництва тощо.

Події у світлинах