logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 3, каб.: 3204, 3201
Emailhotel_resr@vsau.vin.ua

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету почала функціонувати з 20 червня 2014 року на базі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Перейменування кафедри було викликано змінами у зв’язку з відкриттям спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм».

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму здійснює підготовку бакалаврів та магістрів фахівців за ОПП «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм».

Ставська Юлія Вацлавівна

Ставська Юлія Вацлавівна

Завідувач кафедри

доцент, кандидат економічних наук

науково-педагогічний склад кафедри

Місце та дата народження:
23.12.1980 р., м. Вінниця.

Освіта:
1998-2003 рр. навчалася у Вінницькому державному аграрному університеті, за спеціальністю «Менеджмент організацій»
1998-2000 рр. Перші Київські державні курси іноземних мов, кваліфікація перекладача за фахом «англійська мова»
2008-2011 рр. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управяління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації» в Національному університету біоресурсів і природокористування України,
у 2015 р. присвоєно звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно – ресторанної справи та туризму

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2003 року;
2003 – 2010 рр. – працювала викладачем економічних дисциплін Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій;
2010 -2012 рр. – працювала викладачем кафедри організації агробізнесу ВНАУ, проводила практичні заняття з «Організації, нормування та оплати праці» та «Бізнес планування»;
2012- 2013 рр. – працювала старшим викладачем кафедри організації агробізнесу, читала лекції та проводила практичні заняття з наступних дисциплін:«Організації, нормування та оплати праці», «Бізнес планування» та «Офісний менеджмент»;
2014 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно – ресторанної справи та туризму, читаю лекції та проводжу практичні заняття з наступних дисциплін: «Міжнародний туризм», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю», «Організація ресторанної справи», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Туроперейтинг»;
вересень – жовтень 2019 р проходила стажування в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) за напрямами «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»;
травень 2019 р. отримано сертифікат учасника рекламного туру по Болгарії із здобуттям практичного досвіду в ресторанному та готельному бізнесі.
Керівник науково-дослідної роботи з ініціативної тематики “Формування конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності (державний реєстраційний номер 0118U003810). Термін виконання: 2018-2021 рр.

Наукові праці:

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз web of science:
Kravchenko O., Kucher A., Yanchuk T., Stavska Y. Methodology for assessing the harmony of economic relations between participants of the agrofood market. European Journal of Sustainable Development. Vol. 9. No. 2. Pp. 291–303. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p291
Монографії та навчальні посібники
Ставська Ю.В., Ціхановська В.М. Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації. – Монографія. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2014. – 212 с.
Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці: [Колективна монографія]. – Під ред. Калетніка Г.М. – Вінниця: Видавець ПП Балюк І.Б., 2012. – 544 с. (Автору належить підрозділ „Продовольча проблема та її місце серед глобальних викликів сучасності”. – С. 521-536.).
Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. Управління бізнес-процесами в ГРС: навчальний посібник. Вінниця:ВНАУ. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – 331 с.
Головня О.М. , Ставська Ю.В. Міжнародний туризм : навчальний посібник. Вінниця:ВНАУ. – Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. – 316 с.

Найважливіші праці у фахових виданнях України:
Ставська Ю.В. Контролінг витрат на якість продукції. Стандартизація. Сертифікація. Якість: наук. – техн.. журн. 2008. №6. С. 48 - 52.
Ставська Ю.В. Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Луцьк. 2012. Вип. 9 (34), ч. 2. С.475-483.
Ставська Ю.В., Дмитренко І.А. Переваги та ризики Євроінтеграції для АПК України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Вінниця. 2013. Вип. 3(80). С. 256-264.
Ставська Ю.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). Мелітополь. 2013. №2(22). С. 244 -253.
Ставська Ю.В. Вдосконалення національної інфраструктури якості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6. Ч. 2. С. 65 – 68.
Ставська Ю.В. Передумови розвитку підприємств галузі підприємств птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса. 2015. Вип. 10. С. 171- 174.
Ставська Ю.В. Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Глобальні та національні проблеми економіки: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2015. Вип. 5. С. 89–93.
Ставська Ю.В., Петрук Н.В. Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини. Глобальні та національні проблеми економіки: Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2016. Вип. 11. С. 513-518.
Ставська Ю.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2017. Вип. 19. С. 46-49.
Ставська Ю.В. Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практиці. 2017. Вип. 10`2017 (26). С. 90 - 98.
Ставська Ю.В. Тенденції розвитку готельного господарства України. Економіка. Фінанси. Право. 2017. Вип. 8/3. С. 29- 32.
Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практиці. 2017. Вип. 2 (18). С. 42- 50.
Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності. Проблеми системного підходу в економіці. 2018 Вип. 3 (65). ч 2. С. 7- 12.
Ставська Ю.В., Глуха А.О. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах Євроінтеграції. Приазовський економічний вісник. 2018. №5 (10). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5- 10 – С. 59-64
Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. Особливості зовнішньоторгівельного співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації. Приазовський економічний вісник. 2018. №5 (10). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5- 10 – С. 65-70
Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. Інвестиційна привабливість Вінницького регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2018 Вип. 3 (14). С. 325- 370. URL: http:// www. Easterneurope-emb.in.ua/14-2018-ukr
Ставська Ю.В. Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018 .Вип. 5 (16). С. 29- 37. URL: http:// www. Easterneurope-emb.in.ua/16-2018-ukr
Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. №1(24). С.103-112.
Ставська Ю.В. Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності. Економіки. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. Вип. 3’ (31). С. 35-46.
Ставська Ю.В. Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій. Економіки. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. Вип. 1’ (41). С. 83-95.
Ставська Ю.В. Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні. Економіки. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 2’ (42). С. 83-95.
Ставська Ю.В. Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників під час ефективності господарської діяльності. Приазовський економічний вісник. 2019. №1 (12). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10. – С. 120-126
Ставська Ю.В. Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства. Modern Economics. 2019. № 13. С. 227-232. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-35.
Ставська Ю.В., Малярчук А.Є. Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2019. Вип. 4 (21). С.528-535. URL: http:// www. Easterneurope-emb.in.ua/17-2018-ukr
Ставська Ю.В. Готельний бізнес в сучасних умовах: актуальні проблеми та тенденції розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С. 284-289.
Ставська Ю.В. Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 41. С. 163-168. URL: http:// www. market-infr.od.ua/uk/41-2020
Ставська Ю.В. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку. Modern Economics. 2020. № 20. С. 261-266. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-40.


Публікації у зарубіжних виданнях на іноземній мові:
Stavska Yuliya. The methodological foundations of value-oriented theory of social communication in the service sector. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. 2020. P. 76-91.
Stavska Yuliya. The communication competence as the basis of professionalism in socio-ethical marketing. Theoretical and applied aspects of sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. 2020. P. 66-73.
Stavska Yuliya. Methodology of competitive innovations creation for the food industry enterprise. The scientific heritage № 46. Р 8. 2020. Budapest, Hungary. р. 88-94.

Участь в основних науково-практичних конференціях:
Міжнародна науково – практична конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно – правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», 2017 р., м. Вінниця.
Міжнародна науково – практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового розвитку», 2017 р., м. Вінниця.
VII International Scientific Conference «Problems and prospects of territories socio-economic development, 2018, Poland.
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2019р., м. Харків.
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 2019 р, м. Вінниця.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові», 2019 р., м. Вінниця.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 2020 р., м. Вінниця.

Наукові інтереси:
спрямовано на дослідження передумов та детермінант розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобальних викликів, а також проблемам розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері гостинності України та внутрішнього і міжнародного туризму.

Місце і дата народження
м. Вінниця 14.06.1976 р.

Освіта
• 1993 - 1998 рр. навчалася у Вінницькому державному педагогічному університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Географія і біологія».
• 2002 - 2006 рр. навчалася в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
• У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка та здобула наукову ступінь кандидата економічних наук
• У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.
• У 2018 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 на тему: «Державна політика соціального розвитку в контексті забезпечення стабілізації національної економіки».

Кар’єра

 

 • 02.09.2002 р. – асистент кафедри професійно-правової підготовки з менеджменту ІПО Вінницького державного аграрного університету. Викладала дисципліни «Маркетинг», «Міжнародна економіка».
 • 04.11.2008 р. – доцент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету.
 • 01.07.2014 р. по теперішній час доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладання дисциплін, «Мерчендайзинг», «Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму), «Туристичні дестинації».
 • 1 квітня – 30 квітня 2013 р. – підвищення кваліфікації у Київському економічному інституті менеджменту з дисциплін «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний менеджмент».
 • 12.02.2018 – 28.02.2018 р. – підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування м. Київ по удосконаленню знань, умінь та навичок з інноваційної педагогічної діяльності, вивчення інноваційних процесів і новітніх підходів розробки навчально методичного забезпечення навчального процесу, ознайомлення з новітніми технологіями викладання окремих предметів зі спеціальності «Туризм» .
 • Вересень-жовтень 2019 року – підвищення кваліфікації в Класичному приватному університеті ( м. Запоріжжя) за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм».
 • З 29.10.2020 року по 02.12.2020 року пройшла післядипломне міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук (Польща) та Католицькому Університеті, м. Ружомберок (Словаччина).
 • Отримано сертифікати:
 • Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування (podyplomowy staz zagraniczny) № 2020/12/1671 від 02.12.2020 року виданий Університетом суспільних наук (Uczelni Nauk Spolecznychу), м. Лодзь (Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS.
 • Сертифікат про академічну мобільність № KSE/677/2020 від 02.12.2020 року виданий CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK, (Словаччина).
 • Сертифікат про участь в міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «International Educational Projects and Researcher Career development Under Covid-19» № KSE/694/2020 від 02.12.2020 року.

Є керівником науково-дослідної роботи з теми: «Перспективи розвитку агротуризму у Вінницькій області», (державний реєстраційний номер 0118U003811). Термін виконання: 2018-2021 рр.

Є гарантом спеціальності «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Наукові праці:

Монографії та навчальні посібники:

Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці: [Колективна монографія]. – Під ред. Калетніка Г.М. – Вінниця: Видавець ПП Балюк І.Б., 2012. – 544 с. (Автору належить підрозділ „Продовольча проблема та її місце серед глобальних викликів сучасності”. – С. 521-536.).

Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни: [Колективна монографія] / За заг.ред. д.е.н., професора Коровіної З.П., к.держ.упр., доц. Ніколаєвої О.М. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – 320 с. (Автору належить підрозділ „Вплив інтелектуально-інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток країни”. – С. 164-169.).

Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики): [монографія]; за наук. ред. В.І. Куценко / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013.- 336 с. (Автору належить підрозділ «Теоретико-методологічні та практичні основи формування сталого соціального розвитку держави». – С. 9-21.)

Ціхановська В.М., Головня О.М. Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів: [Колективна монографія]. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2013. – 292 с. (Автору належать підрозділи „Внутрішні механізми соціально-економічного розвитку в світлі державних пріоритетів”. – С. 6-13, „Соціальна орієнтація економіки та її вплив на національну безпеку України”. С. 14-36, „Геоекономічний потенціал України в державних пріоритетах зовнішньоекономічної діяльності”. – С.216-227.

Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвитку : [монографія] / [В.І. Куценко, О.В. Гаращук, О.О. Євсєєва та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко. – К. : Видавництво «Задруга», 2013. – 336 с. Автору належить підрозділ «Формування національної інноваційної системи в умовах сталого розвитку». – С. 22-34.

Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання : колективна монографія - Під заг. ред. Мазура А.Г. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 376 с. (Автору належить підрозділ «Проблеми і реалії створення ефективної інноваційної системи в сфері АПК. – С. 43-51.

Головня О.М. Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання : монографія / О.М. Головня . – Вінниця. : ТОВ «МЕРКЬЮРІ-ПОДІЛЛЯ», 2014 . – 528 с.

Головня О. М. Державна політика соціального розвитку України в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) : монографія / О.М. Головня. – Запоріжжя. : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 492 с.

Головня О.М, Ставська Ю.В. Міжнародний туризм: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. – 313 с.

 

Найважливіші праці у фахових виданнях України:

Головня О.М. Соціальний захист трудового потенціалу підприємств в державі: питання теорії та практики / О.М. Головня // Зб. наук. пр . – Вінниця: ВДАУ, 2008. – Випуск 33. – С. 114-122.

Головня О.М. Регіональні тенденції розвитку оптової торгівлі / О.М. Головня // Зб. наук. пр. – Вінниця: ВДАУ, 2008. – Випуск 35. – С. 94-105.

Головня О.М. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій / О.М. Головня // Зб. наук. пр . – Вінниця: ВДАУ, 2008. – Випуск 36. – С. 7-11.

Головня О.М. Соціальні пріоритети відтворення трудового потенціалу регіону / О.М. Головня // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України. – 2008. – Ч.ІІ . – С. 339-343.

Головня О.М. Соціально-економічні аспекти зайнятості сільського населення / О.М. Головня // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 249. – Том ІІІ. – С. 744-751.

Головня О.М. Розвиток сільського зеленого туризму як чинник підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону / О.М. Головня // Зб. наук. пр . – Вінниця: ВДАУ, 2009. – Випуск 38. – С. 105-115.

Головня О.М. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах світової економічної глобалізації / О.М. Головня // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 253. – Том ІІ. – С. 359-364.

Головня О.М. Соціальні гарантії як джерело підтримки економічної безпеки України / О.М. Головня // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 23. – С. 41-45.

Головня О.М. Соціальна підтримка як передумова відтворення економічного потенціалу сільського господарства: регіональний аспект / О.М. Головня // Агросвіт. – 2009. - № 23. – С.13-16.

Головня О.М. Інструменти управління якістю життя населення / О.М. Головня // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України. – 2009. – Ч.І. – С. 174-179.

Головня О.М. Теоретико-методологічні засади регенерації соціальної системи в механізмі економічного розвитку / О.М. Головня // Економіка і регіон. – 2009. - №4 (23). – С. 170-173.

Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей / О.М. Головня // Економіка та держава. – 2010. - № 6. – С. 6-9.

Головня О.М. Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій / О.М. Головня // Економіка та держава. – 2010. - № 11. – С. 30 – 33.

Головня О.М. Вплив державного управління на структурні трансформації соціально-економічного стану України в умовах побудови соціально орієнтованої економіки / О.М. Головня // Ефективна економіка. - 2010. - № 12. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation

Головня О.М. Гуманітарний потенціал держави як фактор розвитку постіндустріального суспільства / О.М. Головня // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: у 2 ч. – К.: РВПС України НАН України. – 2010. – Ч. ІІ. – С. 137-142.

Головня О.М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України / О.М. Головня // Економіка та держава. – 2011. - № 4. – С. 31-33.

Головня О.М. Теоретико-методологічні засади визначення соціальної напруженості регіонів України / О.М. Головня // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. - №1 (52). – С.28-35.

Головня О.М. Державні механізми соціальної трансформації регіонів: суспільні інтереси та економічні реалії / О.М. Головня // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. пр.] / Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2011.– 272 с., C. 155-161.

Головня О.М. Соціальне обслуговування в контексті державної соціальної політики: проблеми та перспективи / О.М. Головня // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – 2011. - № 4. – Том 2. – С. 32-38.

Головня О.М. Впровадження екологічних енергоефективних технологій як складова державної підтримки житлово-комунального господарства та якості життя населення / О.М. Головня // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - Серія: Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – Випуск 1(56). – Том 2. – С. 102-108.

Головня О.М. Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг / О.М. Головня // Економіка та держава. – 2012. - № 8. – С.41-43.

Головня Е.М. Причины социальных рисков и их последствия [Текст] / Е. М. Головня // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № - С.87-92.

Головня Е.М. Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности Украины в условиях стабилизации экономики / Е.М. Головня // Бізнес Інформ. – 2013. - № 8. – С. 39-44.

Головня О.М. Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки / О.М. Головня // Бізнес Інформ. – 2013. - № 11. – С. 132-137.

Головня О.М. Теоретико-методологічні засади формування соціально орієнтованої економіки за допомогою комплексних методів прогнозування / О.М. Головня // Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development : Collection of scientific articles. – Volume 1. – Edizioni Magi, Roma, Italia. P. 31-34.

Головня О.М. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком Вінницької області / О.М. Головня // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 11. – С. 103-112.

Головня О.М. Інструменти реалізації процесу стратегічного планування соціально-економічного розвитку Вінницької області / О.М. Головня // Економіка, фінанси, право. – 2016. – № 12. – С. 35-39.

Головня О.М. Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки / О.М. Головня // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 7. – С. 41-43.

Головня О.М. Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області / О.М. Головня // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 10. – С. 69-78.

Луцяк В.В. Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів / Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент», 2018. - №1(24). – С.103-112.

Головня О.М. Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку / О.М. Головня // Бізнес-інформ. – 2018. - № 12. – С. 373-368.

Головня О.М. Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки / О.М. Головня // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 1. – С. 48-57.

Головня О.М. Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу / О.М. Головня // Бізнес-інформ. – 2019. -№ 5. – С. 111-116.

Golovnya, O. M. (2019). Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2(20), 93-102. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-93-102.

Головня О.М. Запровадження інноваційних технологій фінансування соціального розвитку / О.М. Головня // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. - № 7.

О.М. Головня, І.П. Кінаш. Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки. Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020. — № 7 (26). — С. 48-55.

Головня О.М. Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2020. - № 1. – С.53-69.

 

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science Core Collection та Scopus:

Головня О.М. Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємств / О.М. Головня // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 1. – С. 256-261.

Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Management Science Letters, Volume 9(13), P. 2403-2414. doi: 10.5267/j.msl.2019.7.015 (SCOPUS)

Liudmyla Arkhypova, Natalia Fomenko, Irina Kinash and Olena Golovnia. (2019). Territorial recreational systems and sustainable development. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 9, P. 189-194. DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.36 (WEB OF SCIENCE) 

Luchaninova Olga, Koval Viktor, Deforzh Hanna, Nakonechna Liudmila, & Golovnia Olena. (2019). Formation of communicative competence of future specialists by means of group work. Espacios. Vol. 40 (Number 41) Year 2019. Page 11-18. (SCOPUS)

 

Публікації у зарубіжних виданнях на іноземній мові:

Golovnya Оlena. Mechanism of interaction between market selfregulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. – 367 p.Golovnya О. M. Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 1. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 420 p., с. 46-60.

 

Участь в основних науково-практичних конференціях:

Участь в міжнародних наукових конференціях
• III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації», 2011 р,. м. Тернопіль.
• Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва», 2011 р, м. Вінниця.
• Міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях», 2011 р., м. Тернопіль.
• VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології», 2011 р., м. Київ.
• ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації», 2011 р., м. Дніпропетровськ.
• VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2012», 2012 р., Przemyśl,
• VIII mezinárodni vĕdecko-praktická conference «Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2012», 2012 р., Praha.
• VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Найновите постижения на европейската наука – 2012», 2012 р., м. Софія.
• XI International scientific and practical conference «Proceedings of academic science – 2015», 2015 р.,. Sheffield.
• Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації», 2018 р., м. Вінниця.

 

Наукові інтереси спрямовано на:

виявлення особливостей формування та розвитку соціально орієнтованої національної економіки; дослідження загроз національному розвитку під впливом геоекономічних трансформацій; дослідження розвитку індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз.

Місце і дата народження

06.12.1983 р. м. Вінниця

Освіта

 • 2001– 2006 рр. навчалася у Вінницькому національному торговельно-економічному інституті КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій»
 • 2006 – 2011 рр. навчалась в аспірантурі Хмельницького національного університету
 • у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію  зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм стимулювання праці на підприємствах туристичної сфери» та здобула наукову ступінь кандидата економічних наук

 Карє'ра

 • 2004-2010 рік працювала менеджером з туризму ПП «Сервіс-М».
 • 2006-2007 рік працювала викладачем кафедри економіки підприємництва та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
 • 2007-2011 рік працювала викладачем кафедри «Менеджменту» Вінницького факультету КНУКіМ. Викладала дисципліни «Економіка підприємства», «Менеджмент підприємства», «Організація туризму» «Організація ресторанного господарства».
 • 2010-2011 рік працювала завідувачем відділу маркетингу, прийому та бронювання Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Вінницятурист».
 • 2011-2013 рік працювала заступником директора Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Вінницятурист».
 • З 2013 року ФОП туристична агенція «Експерт-Тревел»
 • 2016-2017 рік працювала доцентом на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи  Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Викладала дисципліни «Економіка туризму», «Менеджмент туризму», «Організація готельного господарства»
 • 2017-2018 рік працювала доцентом на кафедрі менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • З 15.05.2017 – 15.06.2017р. приймала участь у гранді «Розвиток туризму : Україна – Польша» та проходила міжнародне стажування у проекті «Управління маркетингом готельних послуг» University of Management in Legnica - Польша.
 •   Є почесним членом Асоціації готельних обєднань та готелів міст України, нагороджена відзнакою «Почесний працівник туристичної сфери», з 2015 року обрано дійсним членом академії туризму України;

 Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

 • ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України», 2016 р. м.Вінниця
 • International Scientific Conference «Problems and prospects of development of economy» 4-7 September, 2017 Legnica .
 • MODERN ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Вінницький національний аграрний університет

 Основні публікації

 • Стимулювання праці у сфері туризму, монографія / А.В.Іващенко, М.П.Войнаренко, Л.П. Радецька// - Вінниця: «ТОВ Мерьюрі-Поділля», 2010.-191с.
 • Курортна справа і медичний туризм  : Навчальний посібник для  студентів  / А.В. Іващенко, Т.Г. Сокол, І.В. Власенко // Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.– 375 с.
 • Recreational and tourism activity and its modern aspects of development, міжнародна монографія / А.В. Іващенко, О.В. Волошина, І.В. Власенко // ¬Warszawa, 2018.– 410 с.
 • Аналіз методів державного регулювання стійкого розвитку аграрного сектору в Україні /Іващенко А., Гринюк Р., Балтремус О., Козловський С. / Проблеми і перспективи менеджменту. Міжнародний науковий журнал. – 2017.- № 15, Т.2.-С.332-343. SCOPUS.
 • Комплексні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу/Іващенко А.В., Дзюба Т.А./ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017.- Т.1, С.57-61
 • Сучасні світові тенденції розвитку туризму/ Іващенко А.В., Постова В.В./ Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». -2017.- №23, Ч2, - С.22-26
 • Конкурентні напрями розвитку туристичної галузі в Україні/ Іващенко А.В./ Економічний журнал ХДУХТ «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».-2016.- Ч2, №24, - С.280-287
 • Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України/ Іващенко А.В., Власенко І.В.// Економічний журнал ХДУХТ «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».-2017.- Ч1, №25, - С.218-233
 • Театр як складова частина дозвілля молоді в туристичній індустрії/ Івщенко А.В., Осаволюк І.В.// Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017.- №3(43), С. 114-118
 • Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні/ Івщенко А.В., Маценко А.А. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017.- №3(43), С. 131-135
 • Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері. / Іващенко А.В., Юр’єв В.І // Економіка. Фінанси. Право. – Київ. - №12/4’2017.– С. 36-40.
 • А.В. ІВАЩЕНКО, В.О. БАБІЄЦЬ, А.Ю. БЛОРІНА.. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності ECONOMICS. FINANCES. LAW. 2020. № 10/1
  2. Іващенко А. В.. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 11/3. - С. 32-35.

 

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)

 1. Іващенко А.В. Довженко К.В.. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В ПЕРІОД КРИЗИ VOL 3, No 59 (2020) Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)
 2. Іващенко А.В. Довженко К.В. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ КОРЕЙСЬКОЇ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ VOL 3, No 59 (2020) Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)

Монографії

 1. Іващенко А.В., Польова О.Л., Юр’єв В.І., Манжос Е.О.. Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства у системі рекреаційно-туристичного природокористування Вінницький національний аграрний університет
 2. Іващенко А.В. Волошина О.В. Карягин Ю.О. Марченко О.Ю. Дудорова Л.Ю.. Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Польша, Варшава
 3. A.V. IVASHCHENKO O.V. VOLOSHYNA I.V. VLASENKO. RECREATIONAL AND TOURISM ACTIVITY AND ITS MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT

Наукові інтереси

 • спрямовано на дослідження у сфері туристичної індустрії; пошуку підвищення ефективності систем управління в туризмі; розроблення напрямів і механізмів інноваційного розвитку підприємств туристичного бізнесу; менеджмент туризму, готелів і ресторанів, економіка туристичного, ресторанного та готельного бізнесу.

 

 

 

Місце і дата народження

29 березня 1968 р. смт. Крижопіль  Вінницької обл.

Освіта

 • 1987 - 1990 рр. навчалася у Вінницькому  державному педагогічному  інституті  за спеціальністю   «Російська мова і  література»
 • 2001 - 2003 рр. навчалася в Інституті післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій з правовим забезпеченням»
 • 2006 -  2010 рр. навчалася в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН
 • у 2011 р.  захистила  кандидатську дисертацію у Національному  науковому центрі «Інститут аграрної економіки» УААН зі спеціальності 08.00.03 -економіка та управління національним господарством та здобула наукову ступінь кандидата економічних наук

 Кар’єра

 •  2004 - 2011 рік  працювала  асистентом кафедри економічної теорії  Вінницького державного аграрного університету. Викладала дисципліни «Міжнародні економічні відносини», «Економічну теорію», «Міжнародну економіку».
 •  2011 - 2012 рік  працювала старшим викладачем кафедри економічної теорії  Вінницького національного аграрного університету.
 •  2012-2014 рік працювала доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницького національного аграрного університету.
 •  квітня 2014 р. по теперішній час  працює  на посаді старшого викладача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладала дисципліни «Рекреаційні комплекси світу», «Туристичне краєзнавство», «Кулінарна етнологія», «Організація ресторанного господарства», «Управління змінами», «Географія туризму»
 • 7 грудня по 18 грудня  2015 р. підвищення кваліфікації у Вінницькому обласному художньому музеї  
 • 12 лютого  по 28 лютого 2018 р. підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної  освіти Національного університету біоресурсів і природокористування місто Київ.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

 • Міжнародної науково-практичної конференції  [«Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі»],   2015 р.,   м. Харків
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції»], 2015 р.,  м. Черкаси
 • Міжнародної науково-практичної конференції   [«Трансформаційна динаміка    розвитку агропромислового вироб-ництва»],   2015 р., м.  Вінниця
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції   [«Менеджмент XXI століття»],  2015 р., м. Вінниця
 • Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й  річниці від дня народження видатного вченого П.Г. Шитта,   2015 р., м. Умань  
 • Міжнародної науково-практичної конференції [«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ  – 2015: ПЕРСПЕКТИВИ  ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»],   2015 р., м.  Дніпропетровськ
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною  участю [«Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень»], 2015 р., м. Вінниця
 • Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції   [«Стратегічні перспективи туристичної галузі та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку, 2015 р., м. Умань
 • ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки  / розвитку, 2015 р., м. Умань
 • Міжнародної науково - практичної конференції [«Економічні, соціальні та  екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери»],   2016 р., м.  Харків
 • VІІ Міжнародної науково - практичної  конференції [«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»],   2016 р., м. Черкаси
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка    розвитку агропромислового виробництва»,   2016 р., м. Вінниця
 • Всеукраїнської наукової конференції молодих учених [«Актуальні проблеми садівництва у сучасній аграрній  науці, 2016 р., м. Умань
 • Міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка і менеджмент  2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»],   2016 р., м. Дніпропетровськ
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці»], 2016 р., м. Вінниця
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною  участю [«Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів»], 2017 р., м. Вінниця
 • VIII Міжнародної науково-практичної конференції [«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»],    2017р.,  м. Черкаси
 • VIIІ Всеукраїнської економіко-правничої конференції «Економіко-правові виклики 2017 року», 2017 р., м. Львів
 • Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку 2017р., Дніпропетровськ
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною  участю [«Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів»], 2017 р., м. Вінниця
 • VIII Міжнародної науково-практичної конференції [«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»], 2017р.,  м. Черкаси 
 • II Міжнародної науково - практичної конференції [«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів»], 2017 р., м. Харків
 • Міжнародної науково - практичної конференції   [«СУЧАСНИЙ СТАН ТА  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА»], 2018 р., м. Полтава
 • Міжнародної науково - практичної конференції  «Кібернетичне управління  економічними об’єктами  в   умовах  глобалізації», 2018 р., м. Вінниця
 • Табенська О.І. Використання екологічної продукції в закладах харчування. Міжнар. наук. – практ.  конф.  «Стратегічні пріоритети розвитку  економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі». 16 вер. 2020 р. м. Полтава. ЦФЕНД.
 • Табенська О.І. Національна ідентичність: європейський вибір «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі». 7 жовт. 2020 р. м. Полтава. ЦФЕНД.
 • Табенська О.І. Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі».  16 лист. 2020 р. м. Полтава. ЦФЕНД.
 • Табенська О.І. Розвиток екологічного туризму на Вінниччині.  Міжнар. наук. – практ.  конф.  «Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: поступ України». Вип. 34. 4 грудн. 2020 р. м. Київ. ДЕА. С. 53-56.

Монографії

 1. Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни: кол. моногр.  Донецьк, 2013. 320 с. Особистий внесок: Розділ 3.1. С.184-189.
 2. Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів: кол. моногр. Вінниця, 2013. 246 с. Особистий внесок: Розділ 2.3. Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі України. С. 106-134.

Опублікування статті у міжнародному виданні

 1.  Табенська О.І. Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму. Science and practice: implementation to modern society. Збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції.  2020. Манчестер Британія. С. 165-173.

Основні публікації

 • Значення зарубіжного досвіду в розвитку ринкових перетворень в Україні : зб. наук. праць     Луган.    нац.  аграр. ун - ту / О.І. Табенська; наук. ред.   В. Г.Ткаченко  / М-во  аграр.  політики  України,  Луган. нац.   аграр. ун - т. –  Луганськ : ЛНАУ, 2004. –  (Серія „Економічні науки ”). –  Вип.  34(46). –  С. 82 – 83.  
 • Функціонування цукробурякового підкомплексу в умовах становлення ринкових відносин:    зб.   наук. праць  Вінн.  держ.  аграр. ун -  ту / О. І. Табенська;  наук. ред.   Л. П. Середа /  М-во   аграр.      політики України, Вінн.  держ.  аграр. ун - т. –   Вінниця : ВДАУ, 2006. –  Вип.  27. –   С. 180 –185.
 • Відродження цукробурякового підкомплексу – стратегічна мета української держави:  зб.   наук.  праць  Вінн.  держ.  аграр. ун - ту / О. І. Табенська ;  наук. ред.   Л. П. Середа /   М -во  аграр.  політики  України, Вінн.  держ.    аграр. ун - т. –  Вінниця : ВДАУ, 2006. –  Вип. 28. – С. 144 – 147.
 • Стан та  проблеми   розвитку буряківництва   в  регіоні та в Україні: зб. наук. праць Дніпропетр. нац.  ун-ту  [«Економіка: проблеми теорії та практики»] / О. І. Табенська;    наук. ред.   А. А. Покотілов / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун- т. – Дніпропетровськ : ДНУ,  2009. – Вип.  233 : у 9 т. –  Т. ІV. –  С. 1139 – 1143.
 • Лисогор В. М. Оптимізаційна факторіальна модель функціонування структур цукробурякового виробництва :  зб. наук. праць  Вінн.  держ.  аграр. ун- ту / В. М.  Лисогор,  О. І. Табенська  ;  наук. ред.   Л. П. Середа / М-во аграр. політики України, Вінн. держ.  аграр. ун - т. – Вінниця : ВДАУ, 2009. –  Вип.  37. – С. 80 – 92.
 • Табенська О. І. Інноваційна модель підприємництва як один з напрямків виходу з кризи  :  зб.  наук. праць Дніпропетр. нац.  ун-ту  [«Економіка: проблеми теорії та практики»] / О. І. Табенська ; наук. ред.   А.А. Покотілов / М-во освіти і науки України, Дніпропетр.  нац.   ун - т.  – Дніпропетровськ :   ДНУ,  2009. – Вип. 250 :  у   9   т. – Т. VII. –  С. 1746 – 1750.
 • Інноваційна факторіальна модель трансформації структур  цукробурякового  виробництва в умовах глобалізації :  зб.  наук. праць Дніпропетр. нац.  ун - ту  [ «Економіка  :  проблеми   теорії    та    практики»] / В. М.  Лисогор,  О. І. Табенська ;  наук.  ред.   А.  А. Покотілов /  М-во освіти і науки України,  Дніпропетр. нац. ун -  т. –    Дніпропетровськ :   ДНУ,  2009.  –  Вип. 255 : у   9 т. –  Т. VIII. –  С. 2097 – 2103.
 • Розвиток альтернативних джерел енергії – стратегічна проблема економіки України / О. І. Табенська : зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту /   М-во аграр. політ. та прод. України. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1(56). – Т. 2. – С. 42–48. – (Серія «Економічні науки»).
 • Переваги інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації /  О. І. Табенська : зб. наук.  праць Луцьк. нац. технік. ун-ту  / М-во осв. і  науки,  мол. та спорт. України, Луцьк. нац.  техніч. ун-т. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 3. – Редкол.: відп. ред. д. е. н., проф. Герасимчук З. В.- С. 363-371. -  (Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»).
 • Значення інтеграційних процесів для удосконалення підприємницької діяльності в Україні / О.І Табенська: зб. наук. праць Дніпропетр. нац.. ун-ту / М-во осв. і науки України. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. –№ 4.- Вип. 7 (1).-  Т. 21 – Редкол.: відп. ред. акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. М.В.Поляков.- С.  30-34.-  (Серія «Економіка»).
 • Значення сільськогосподарської кооперації та агропромислової інтеграції для удосконалення соціально-економічного розвитку галузей економіки / О.І Табенська: зб. наук. праць Донец. держ. ун-т. управл [««Управління економічним розвитком промислових підприємстви регіону»] / М-во осв. і науки України. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Вип. 262 . –  Т. XIV. – Редкол.: голов. ред. д.е.н, проф. Поважний  О.С.– С.  168-174. –  (Серія «Економіка»).
 • Сучасні інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі України / О. І. Табенська : зб. наук. праць Вінн. нац. аграр.  ун-ту  /   М-во аграр. політ. та прод. України. – Редкол.: відп. ред. д. е. н., проф. Калетнік Г.М. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – Вип. 3 (80). – Т. 1. – С. 273-282 . – (Серія «Економічні науки»).
 • Значення інтеграційних процесів для удосконалення підприємницької діяльності в Україні / О.І Табенська: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту / М-во осв. і  науки України. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. –№ 4– Вип. 7 (1). –  Т. 21 – Редкол.: відп. ред. акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. М.В.Поляков. – С.  30-34. –  (Серія «Економіка»).
 • Сільський зелений туризм – значний соціальний внесок у розбудову української культури Збірник наукових праць «Економіка, фінанси, право»,     наук.  ред. О.І. Дацій. –    Київ : ТОВ  «Міжнародний бізнес центр», 2017. –  № (4/1). – С. 53-56. – (Серія «Економічні науки»).
 • Сільський зелений туризм – значний соціальний внесок у розбудову української культури Збірник наукових праць «Економіка, фінанси, право»,     наук. ред. О.І. Дацій. –    Київ : ТОВ   «Міжнародний бізнес центр», 2017. –  № (9). – С. 16-19. – (Серія «Економічні науки»).
 • Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського туризму на основі інноваційних стратегій розвитку. Збірник наукових праць «Економіка. Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики», Вінниця,   наук. ред.  Г.М.  Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2017 (17). –  № 1. – С. 121-132. – (Серія «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств АПК»).
 • Управління закладами ресторанного господарства, орієнтованих на екологічний напрямок. Вісник Хмельницького  національного університету, Хмельницький,   наук. ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький,  2017. –  № 6. – Т.1 (252). – С. 155-158. – (Серія «Економічні науки»).
 • Дослідження інноваційних технологій в освіті. Збірник наукових праць «Економіка, фінанси, право»,     наук. ред. О.І. Дацій. –    Київ : ТОВ «Міжнародний бізнес центр», № 4/2. 2018 р. –  С. 16-19. – (Серія «Економічні науки»).
 • Табенська О.І. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства. Економіка, фінанси, право. Сер. Екон. наук. 2018. № 12. С. 34–38.
 • Табенська О.І. Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Економіка, фінанси, право. Сер. Екон. наук. 2019. № 1. С. 31–34.
 • Табенська О.І. Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи. Економіка, фінанси, право. Сер. Екон. наук. 2020. № 1. С. 25–30.
 • Табенська О.І. Розвиток сфери туризму у Німеччині. Економіка, фінанси, право. Сер. Екон. наук. 2020. № 2. С. 28–32.
 • Табенська О.І. Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу в регіоні Економіка, фінанси, право. Сер. Екон. наук. 2020. № 3. С. 18–22.
 • Табенська О.І. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжн. екон. віднос. та світ. госп. № 12. 2020. Вип. С. 185-190.
 • Табенська О.І. Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону. Інтелект XXI : наук. екон. журн. Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. Київ Сер.: Націон. екон. № 6. 2020. С. 100-105.
 • Табенська О.І. Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. «Науковий погляд: економіка та управління Сер.: Економічні науки. № 1. (71). 2021. Дніпро. С. 40-45.
 • Табенська О.І. Особливості діяльності інтегрованих структур в галузі туризму. Бізнес-навігатор. Фаховий науково-виробничий журнал. Сер.: Економ. та упр. підприємствами. № 1. (62) 2021. Херсон. С. 96-101.

 

Наукові інтереси:

 • Cпрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у сфері туристичної індустрії; проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму; інноваційні тенденції розвитку сфери гостинності; проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності; переваги створення кластерів в галузі туризму; дослідження інноваційних технологій в освіті

Місце і дата народження

15 серпня 1973р., с. Купченці, Іллінецький р-н., Вінницька обл.

Освіта

 • 1988-1992рр. навчався у Вінницькому педагогічному училищі за спеціальністю – учитель молодших класів.
 • 1992-1997рр. навчався у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті за спеціальністю - економіст-бухгалтер.
 • 2010-2013рр. навчався в аспірантурі (здобувач) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
 • у 2015р. захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему «Формування і розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці» та здобув наукову ступінь кандидата економічних наук.
 • у 2018 році присвоєно звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Кар’єра

Науково-педагогічна діяльність розпочата з 1 вересня 1998р.

 • 1998 - 2001 рік працював асистентом кафедри фінансів АПК Вінницького державного аграрного університету. Викладав дисципліни «Фінанси АПК», «Банківська справа», «Гроші та кредит».
 • 2001 – 2010 рік працював асистентом кафедри економічної теорії Вінницького національного аграрного університету. Викладав лекції та практичні заняття з «Міжнародної економіки», «Міжнародних економічних відносин», «Зовнішньоекономічної діяльності».
 • 2010 – 2014 рік  працював старшим викладачем кафедри економічної теорії  Вінницького національного аграрного університету. Викладав дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» та «Міжнародні кредитно-розрахункові операції».
 • 2014 - 2015 рік працював старшим викладачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладав дисципліни «Світовий туризм та готельне господарство», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності».
 • 2015 - 2021 рік доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету. Викладання дисциплін «Європейська інтеграція», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний туристичний бізнес», «Міжнародні транспортні перевезення», «Дизайн об’єктів готельно-ресторанних комплексів ».
 • 18 травня -18 червня 2015року –проходив підвищення кваліфікації у Вінницькій філії «ОТП-Банку» з питань здійснення банківських зовнішньоекономічних розрахункових операцій та кредитування.
 • 20 листопада 2017 по 30 листопада 2017 року проходив стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації Чеська республіка, м. Прага з інтеграції професорсько-викладацького складу ВНЗ у міжнародну спільноту викладачів і наукових співробітників країн Євросоюзу.
 • 12 лютого 2018 по 28 лютого 2018 року підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної  освіти Національного університету біоресурсів і природокористування м. Київ з питань удосконалення знань, умінь та навичок з інноваційної педагогічної діяльності, вивчення інноваційних процесів і новітніх підходів розробки навчально методичного забезпечення навчального процесу, ознайомлення з новітніми технологіями викладання окремих предметів зі спеціальності «Туризм» .

 Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». 2016 р., м. Вінниця
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років незалежності України: виклики та перспективи». 2016 р., м. Вінниця
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації». 2018 р., м. Вінниця
 4. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». 2018 р., м. Вінниця
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади та протиріччя. 2018 р., Київ
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові». 21-22 березня 2019 р. м. Вінниця. ВНАУ.(участь у секційному засіданні).
 7. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів». 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця ВНАУ. (участь у секційному засіданні).
 8. Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». 12 вересня 2019 р. м. Полтава. ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).
 9. Міжнар. наук.-практ. конф.. «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації». 5 грудня 2019 р. Полтава. ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).
 10. Міжнар. наук.-практ. конф. “Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку”. 7 грудня 2020 р. Полтава, ЦФЕНД (участь у секційному засіданні).
 11. Прилуцький А. М. Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку. Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації». 7 грудня 2020 р. Полтава ЦФЕНД 2020. Ч. 2. С. 17-19.

Основні публікації

 1. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку// Агросвіт. 2017. №9. С. 24-29
 2. Ефективна інституціоналізація функціонування аграрного ринку// Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 3/1. С. 56-59
 3. Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку // Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 12/4. С. 56-60.
 4. Мазур С.А., Прилуцький А. М. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму //Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2018. № 2. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 5. Прилуцький А.М., Глєбова К.В. Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http//www.economy.nayka.com.ua
 6. Мазур С.А., Прилуцький А. М. Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні // Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2019. № 2. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 7. А. Improving enterprise profitability management processes. International independent scientific journal №10 2019. Vol.2. P. 36-44.
 8. Financial aspects of macroeconomic development of the economy. The scientific heritage.№46 p.69-75 2020
 9. Prylutskyi А.М.Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine/ Mark Myronenko, Olena Polova, Anatolii Prylutskyi, Olga Smoglodoi:// Problems and Perspectives in Management (open-access)Volume 15, 2017 Issue #4 pp. 243-253 (Scopus, міжнародне видання) http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4-1).2017.08
 10. Logosha Roman, Larysa Mykhalchyshyna, Anatolii Prylutskyi, Kubai Oksana.Institutionalization of the agrarian market in ukraine: genesis, evaluation and analysis. Independent journal of management & production (IJM&P), Special Edition ISE, S&P. 2020. Vol 11, No P. 727- 750. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1232  Web of Science. Імпакт фактор-3
 11. Prylutskyi. Status and features of social insurance in Ukraine. Journal of science. Lyon. 2020. VOL.2, №7. P. 23-29. URL: http://www.lyon-science.com/wp content/uploads/2020/05/Lyon_7_2.pdf . (Index Copernicus)
 12. Prylutskyi. Central bank discount rate as a regulatory tool. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. VOL. 3, №42. P. 34-41. URL: http://nor-ijournal.com/wp content/uploads /2020/09/NJD_42_3.pdf (Index Copernicus)
 13. А. Prylutskyi. Problems of consumer lending in Ukraine. Annali dItalia. 2020. Part 2, №8. P. 26-30. URL: http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/ 2020/07/Annali-d’Italia-№8-2020-part-2.pdf (Index Copernicus)
 14. Prylutskyi А. Problems and prospects of securities market development in Ukraine. Slovak international scientific journal. №46, 2020. VOL.2.  14-21 URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/11/Slovak-international-scientific-journal-№46-2020-VOL.2.pdf  (Index Copernicus)
 15. Prylutskyi А. Problems of insurance market development in Ukraine. Colloquium-journal №30 (82), 2020 Część 3.28-35 URL : http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/11/colloquium-journal-3082-chast-3.pdf (Index Copernicus)
 16. Prylutskyi А. Current trends and problems of the banking services market. Sciences of Europe. Czech Republic : Praha, № 59, vol. 3. P. 44-51. URL : https://www.european-science.org/wp-content/uploads/2020/12/VOL-3-No-59-2020.pdf (Index Copernicus)
 17. Prylutskyi А. Problems and current trends of rural tourism development. Sciences of Europe. Czech Republic : Praha, № 59, vol. 3. P. 51-57. URL : https://www.european-science.org/wp-content/uploads/2020/12/VOL-3-No-59-2020.pdf

Наукові інтереси

 • Проблеми функціонування туристичної галузі; перспективи розвитку зеленого туризму в Україні; міжнародний туристичний бізнес; зовнішньоекономічна діяльність.

Місце і дата народження

25.12.1982 р. м. Вінниця

Освіта

 • 2000– 2005 рр. навчалася у Вінницькому національному торговельно-економічному інституті КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність»
 • 2011 – 2013 рр. навчалась навчалася у Вінницькому національному торговельно-економічному інституті КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства»
 • 2008 – 2009 Проходила навчання готельєрів від експертів PREMIER HOTELS AND RESORTS по готельно-ресторанному бізнесу.

Карє'ра

 • 2003-2006 рік працювала менеджером по продажам ПП «Просвіток».
 • 2006-2006 рік працювала секретарем факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
 • 2006-2008 рік працювала методистом факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
 • 2008-2013 рік працювала директором готелю ПП Торгово-універсальна фірма «Феріде», готель «Феріде».
 • Проходження програми підвищення кваліфікації "Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі". Сумський державний університет 2020.

Основні публікації

 • Потенціал і можливості розвитку туристичної галузі в Україні. / Т. В. Захарова //Регіональна економіка та управління. – 2020. - № 2 (28). – с. 49-56.
 • Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств / Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. //   Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління/ Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ. – 2020. – том 31. - №3. – ст.155-163.
 • Zakharova T. Efficiency of activites of tourism operators and agents on the market of tourist services of Ukraine. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. Collective monograph. Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 264 p.

 

Наукові інтереси спрямовано на:

 • Розвиток та вдосконалення туристичної галузі України, а саме: застосовуючи сучасні знання, інноваційні методи та технології.
 • Закінчив ВНАУ ;
 • з 15.01. 2014 провідний менеджер Tui Україна ;
 • з 05. 01. 2018 по теперішній час директор Coral Travel Ukraine;
 • Голова ради стейкхолдерів факультету економіки та підприємництва ВНАУ.

Дисципліни:

 1. Організація туристичних подорожей
 2. Інновації  в туризмі

Місце і дата народження

27.09.1986 р. м. Бершадь

Освіта

 • 2003-2007 рр. навчалася в у ПВНЗ «Європейський університет» і здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.
 •  2010-2012 рр. навчалася у ПВНЗ «Європейський університет» і здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів і кредиту.
 • 2007 – 2012 рр. навчалась в аспірантурі у ПВНЗ «Європейський університет» м.Київ
 • у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). та здобула наукову ступінь кандидата економічних наук.
 • у 2015 році присвоєно звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
 • У 2017 році здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництва».

 

Карє'ра

 • 2007-2009рр. працювала асистентом кафедри економіки та менеджменту Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет».
 • 2009- 2013рр. працювала на посаді викладача кафедри економіки та менеджменту Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет». Викладала дисципліни «Економіка підприємства», «Менеджмент».
 • 2013-2014рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку та аудиту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Викладала дисципліни «Стратегія підприємства», «Фінанси підприємства».
 • 2014-2018 рр. працювада доцентом кафедри менеджменту і адміністрування Вінницького фінансово-економічного університету. Викладала дисципліни «Менеджмент», «Митна справа», «Офісний менеджмент», ЗЕД підприємства» та ін.
 • 2018-2019 рр.  працювала менеджмером з туризму в мережі туагенцій «ВІНТУРПЛЮС»
 • З лютого 2019 рр. –  працює менеджером з маркетингу ресторану «ЛЕЗГИНКА».
 • З жовтня  2020 року працює доцентом кафедри менеджменту менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму , читає лекції та проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господасртва», «Сервісологія», «Інфраструктура туризму», «Проектування готелів» та ін.

  

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ з грифом МОН

 1. Бізнес- планування: Навчальний посібник / Лисенко Н.О., Транченко Л.В., Та інші − Бровари:Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568. [Лопатюк Р.І. Частина ІІ. Розділ «Розробка плану виробництва у бізнес- плануванні» – с. 212-243.]
 2. Нестерчук О.О. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник [видання друге, доповнене і перероблене] / О.О. Нестерчук,                       Н.П. Рєзнік, .Л.В. Транченко, Р. І. Лопатюк. – К.  : КиМУ,. 2014 – 448с.
 3. Громова О.Є. Ситуаційний менеджмент: Навчальний посібник / О.Є. Громова,  Н.В. Поліщук, А.Є.Абдулаєва, Р. І. Лопатюк. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня» - 2018- 151с.

підручник з грифом МОН

 1. Транченко Л.В. Національна економіка : підручник [видання друге, доповнене і перероблене] / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк , О.М. Транченко - Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня» - 2015- 328с.

Монографії:

 1. Лопатюк Р.І. Економічні механізми інвестування підприємств аграрної сфери : Монографія / Руслана Іванівна Лопатюк — Умань: ФОП  Жовтий О.О., ―  —  154с.
 2. Транчекно Л.В. Формування та розвиток інфраструктури туризму: Монографія / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк — Умань: ФОП  Жовтий О.О., ―  —  156с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Лопатюк Р.И. особенности инвестирования предприятий агросферы / Р.И. Лопатюк // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной.– Брянск: БГТУ, 2014.– С. 240-243.
 2. Лопатюк р.І. організація автоматизованого обліку підприємств готельно-ресторанної сфери / Р.І. Лопатюк // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (26 квітня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. – С. 249-251
 3. Лопатюк Р.І. Оцінка ефективності роботи туристичних підприємств / Р.І. Лопатюк, А.А. Безкоровайна // Вісник наукових досліджень: актуальні проблеми економіки, права, управління і соціальної – Вінниця, 2017. – №20. - С.51--57
 4. Лопатюк Р.І. Розвиток туристичної діяльності в аграрній сфері України / Р.І. Лопатюк // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – С. 66-69
 5. Лопатюк р.І. Становлення туризму в аграрній сфері України / Р.І. Лопатюк // Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.) - Донецьк:Донбас, 2014 - С. 24 -29
 6. Транченко Л.В Конкурентоспроможність сільського господарства як пріоритетний напрям розвитку національного господарства / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). –Volume IV. “London University Press”. –London, 2014. – p. 549-545
 7. Транченко Л.В. Управління туристичною фірмою у конкурентому середовищі / Л.В. Транченко, Р.Б. Кожухівська, Р.І. Лопатюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, 2016. – №3 (52). - С. 110-118
 8. Транченко Л.В. Перспективи розвитку туристичної індустрії в україні / Л.В. Транченко, Р.І Лопатюк // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», — 2014.Том 9. Икономики. - София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - С. 51-55.
 9. Транченко Л.В. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко // Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Volume I. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2014. – Р. 415— 418
 10. Транченко Л.В. Розвиток туризму в Україні // Л.В. Танченко, Р.І. Лопатюк // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 9. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – P. 3-5
 11. Транченко Л.В. розвиток індустрії туризму та гостинності в україні / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк / Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 26. – C/10-18 с.
 12. Lopatiuk R.I. application of economic and mathematical models for the restaurant enterprise management / I. Lopatiuk : Colloquium-journal  Część 4 - Warszawa, Polska , 2020 - №31(83) - С. 7-11

 

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах:

 1. IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» м. Кременчуг, 2017
 2. The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication,- ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2016.
 3. International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Volume I. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2018.
 4. Лопатюк Р.І. Проблеми розвитку туристичного сектору України / Р.І. Лопатюк // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної  індустрії в Україні : теорія, практика та інновації розвитку :збірник матеріалів Всеукр.наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 30с.

 

Наукові інтереси спрямовано на розвиток напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку сучасних підприємств, вирішення проблем організації ресторанного бізнесу, менеджменту туристичних організацій тощо.

Склад кафедри

Випускники можуть займати первинні посади за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: менеджер (управитель) з туризму; гід-перекладач; туризмознавець; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; організатор туристичної і готельної діяльності; організатор подорожей (екскурсій); фахівець із конференц-сервісу; фахівець із організації дозвілля; фахівець із туристичної безпеки; фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму; бренд-шеф, шеф-кухар, шеф-сомельє; шеф-бармен; шоколатьє; директор мережі закладів ресторанного господарства; директор закладу ресторанного господарства; керуючий рестораном (кафе, баром); директор з виробництва; директор кейтерингової компанії; завідувач виробництва, ресторатор; консультант із виробництва; адміністратор мережі закладів ресторанного господарства; адміністратор мережі закладів ресторанного господарства; головний кулінар; фахівець з ресторанної справи; організатор з івент-заходів, су-шеф, кухар, бариста, бармен, метрдотель, офіціант, кухар-стюард, адміністратор закладу ресторанного господарства.

А також: менеджер з туристичного напрямку, менеджер з внутрішнього туризму, менеджер з міжнародного туризму, керівник туристичної групи, фахівець з питань безпеки в туризмі, консультант з питань страхування в туризмі, фахівець туристичного супроводу, керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні), агент з організації туризму, консультант з подорожей, консультант (в апараті органів державної влади), оргсекретар (асоціації, союзу, федерації туризму), референт з основної діяльності (туризм), молодший державний інспектор, молодший науковий співробітник, завідувач бюро подорожей, керівник туристичної групи.

 

Науково-дослідна діяльність кафедри та співпраця з університетами

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму здійснює наукове співробітництво в різних формах, є робота щодо налагодження міжнародного співробітництва.

Всі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

Співробітники кафедри виконують науково-дослідні роботи, результати яких знаходять своє впровадження на підприємствах України. Під керівництвом науково-педагогічних працівників найкращі студенти беруть активну участь у студентських наукових конференціях, що проводяться кафедрою і факультетом. Результати досліджень вони опубліковують в наукових збірниках Вінницького національного аграрного університету, та інших наукових виданнях країни.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи з ініціативних тематик з проблем сучасного розвитку обслуговування в сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. “Формування конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності”. Термін виконання роботи: 2018-2021 рр. Керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В. і  тема «Перспективи розвитку агротуризму у Вінницькій області». Термін виконання роботи: 2018-2021 рр. Керівник: д.е.н., доцент Головня О.М.

Одним із напрямків розвитку Вінницького національного аграрного університету є співпраця  з підприємствами, організаціями та установами, як в Україні, так і за її межами. У 2019 році між Вінницьким національним аграрним університетом та Пловдивським аграрним університетом (Болгарія) підписаний «Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін». Міжнародна співпраця між закладами здійснюється з метою зміцнення відносин у освітній, науковій, дослідницькій та виробничій діяльності обох сторін.

Для надання студентам можливостей отримати професійні навички та досвід в сфері міжнародного туризму за допомогою програми стажування на спеціалізованих об’єктах сфери туризму підписано «Договір про співпрацю № 932 від 13.09.2019 р.» між Вінницьким національним аграрним університетом та туристичною компанією ЕООД «TURAL С» (Болгарія).

Викладачі кафедри активно залучаються до організації проведення конференцій. Кафедрою було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові» (20-21  березня  2019 р., м. Вінниця, ВНАУ), яка стала вдалою нагодою для науковців і спеціалістів-практиків обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями та відкриттями в сфері зеленного туризму.

Практика та стажування студентів

Навчання за ОПП «Готельно-ресторанна справа» дає можливість студентам  проходити практику в найкращих готельно-ресторанних закладах Вінниччини та інших регіонів країни, а саме: ТОВ «Готель-Приват», м. Вінниця, готельно–ресторанному комплексі «Затишок», м. Вінниця; ТОВ «Поділля-Т», м. Вінниця; ресторан «Карамель» ФОП Маргарян Е.К., м. Вінниця; ПП «Феріде Плаза», м. Вінниця; ФОП "Хардіна Наталія Михайлівна", м. Вінниця; ФОП Нохмедов О.М., кафе "The Brothers Cafe", м. Вінниця; ТОВ "Золнкс", ресторан лаундж-бар "Аура", м. Вінниця; ТОВ "Альянс Тревел Тур", м. Київ; ТОВ "Атаксат", ресторан "Камат", м. Київ; ФОП «Войтко Ольга Іванівна», ресторан «Вікторія» ТК «Вікторія», с. Зарванці Вінницького району; Ресторан "Казка" ФОП Лезнік С.Л., смт. Стрижавка Вінницького району; ФОП «Вигодянський Олег Борисович» ресторан «Райдуга», смт. Томашпіль Вінницької області; ФОП «Гречко Тетяна Віталіївна», ресторан «Гайсин», м. Гайсин Вінницької області.

Студенти за ОПП «Туризм» мають можливість закріпити отримані знання, зображаючи діяльність туристичної фірми, через імітацію та реальні продажі туристичного продукту на базах: ФОП Юхимова Ірина Олександрівна, Туристичне агентство «TUI», м. Вінниця; ПП Туристичне агентство «ЕЛІТТУР», м. Вінниця; ФОП Колісник Л.В., Туристична компанія «Viza TUR», м. Вінниця, вул. Коцюбинського 28, 35; ФОП Трофимчук Л.П., Туристичне агентство «Шанс», м. Вінниця; ФОП Мікова Людмила Володимирівна, Туристичне агентство «Галопом по світу», м. Вінниця; ФОП Ахмет О.П., Туристичне агентство «Love Trevel», м. Вінниця; ФОП Нікітенко Н.Є., Туристичне агентство «Drim Way Tour», м. Вінниця; ПП Туристичне агентство «Діол-Тур», м. Вінниця; ФОП Сиверчук Вілерій Станіславович, смт. Стрижавка, Вінницький район; ФОП Матвієнко Інна Миколаївна, Туристичне агентство «Iv tour».

Кафедра співпрацює з туристичною компанією «ТУРАЛ С» ЕООД  (Болгарія), яка передбачає стажування студентів на території Республіки Болгарії в спеціалізованих закладах готельно-ресторанного бізнесу – на курортних комплексах (Банско, Боровець, Пампорово, Албена, Сонячний берег, Золоті піски та інші). Під час проходження стажування, студенти Університету набувають практичні знання та вміння у сферах маркетингу, готельного і ресторанного бізнесу, підприємництва, адміністрування, управління та організацією туристичних послуг, за виконання обов’язків адміністраторів, барменів, офіціантів, покоївок, помічників кухарів та інших посадах.

З метою проходження студентами університету в рамках навчального плану практик і стажувань на території Турецької Республіки для оволодіння сучасними формами і методами організації професійної діяльності в сфері туризму в 2020 році було підписано договір про стажування студентів з компанією «TUI Ukraine. Tantur Turizm Seyahat A.S.» в особі заступника Генерального директора Мурата Тургут. Сторони домовилися про забезпечення студентів університету місцями практики на обладнаних спеціальним чином об’єктах готельно-ресторанного профілю і туризму в курортних комплексах Туреччини (Анталія, Белек, Сіде. Кемер, Аланія) згідно з індивідуальними планами і програмами навчання в курортних комплексах.

Протягом 2018-2019 р.р. студенти спеціальності «Туризм» Вінницького національного аграрного університету приймала участь у міжнародному молодіжному форумі «Південне Поділля – перлина України» на базі Національного Природного Парку «Кармелюкове Поділля», смт Чечельник, Вiнницької області.

 

Лабораторії кафедри

Вінницький національний аграрний університет – заклад вищої освіти, який постійно втілює нові ідеї в життя, аби студентство отримувало високоякісну освіту і практичні навички, що дозволяють їм конкурувати на ринку праці.

Саме тому університет розвиває та розширює коло баз проходження практики та створює сучасні практичні лабораторії на власній базі.

Навчальну лабораторію ресторанної справи, було оновлено в жовтні 2019 року. Вона слугуватиме базою для професійно-практичної підготовки студентів, набуття професійних навиків, створюватиме необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в готельно-ресторанній справі. До складу лабораторії входить дегустаційна зала, холодний і гарячий цех, яка оснащена сучасним устаткуванням.

Лабораторія організації готельного господарства розташована в гуртожитку у вигляді високо комфортабельного приміщення типу «президентський апартамент», до складу якого входять: дві житлові кімнати, кухня, повний санвузол, приміщення для прийому невеликої кількості гостей, проведення зустрічей, нарад, засідань, які сполучені спільним передпокоєм. Приміщення обладнано гарнітурними меблями, у санвузлах встановлено сантехнічне приладдя. Номер містить усі елементи житла людини, передбачає місце для сну і відпочинку, праці, приготування їжі, прийому гостей. Із загальної площі номеру житлова група займає 70%, передпокій –15%, санітарний вузол – 13%.

З метою підготовки конкурентоспроможних випускників освітніх програм та побудови системи забезпечення якості вищої освіти, кафедра систематично проводить круглі столи зі стейкхолдерами.

Учасники круглих столів обговорюють сучасний стан підготовки студентів та вносять свої пропозиції і доповнення щодо наповненості освітньо-професійних програм з урахуванням сучасного ринку праці та потреб виробництва, що в умовах сьогодення є надзвичайно актуальним в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців.

В одній із зустрічей взяли участь стейкхолдери, які зацікавлені в якості освітнього процесу на спеціальностях «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»: Віктор Замрій, засновник школи туризму «Pro-Турагент», голова Ради стейкхолдерів факультету економіки та підприємництва, Олена Камєнєва, провідний спеціаліст з екзотики та організації індивідуальних турів, відома в Україні кулінарна-блогерка, історик, громадська діячка – Олена Павлова, Дмитренко Світлана Миколаївна – генеральний директор готельно-ресторанного комплексу «Затишок».

 

Результати анкетування:

Силабуси: 

 Освітньо-професійні програми

Рецензії стейкхолдерів 

 

 

Обговорення освітніх програм

 Запрошуємо студентів, роботодавців та всіх стейкхолдерів до обговорення освітніх програм «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

 Пропозиції та рекомендації щодо оновлення та удосконалення ОП "Туризм" та «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти надсилати на електронну адресу кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму mzed2017@ukr.net

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Revenue-менеджмент
 • PR-технології в готельному бізнесі
 • Бренд-менеджмент
 • Барна справа
 • Дизайн об’єктів готельного та ресторанного господарства
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Інновації в туризмі
 • Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
 • Інфраструктура туризму
 • Інфраструктура ринку
 • Івентивний менеджмент
 • Інноваційні технології продукції ресторанного господарства
 • Конкурентоспроможність туристичних підприємств
 • Кулінарна етнологія
 • Кейтерінг
 • Мерчендайзинг
 • Мерчендайзинг в готельному господарстві
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародний туризм
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Міжнародні транспортні перевезення
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Організація анімаційної діяльності
 • Організація готельного господарства
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація захисту прав споживачів
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація виставкової діяльності
 • Організація туристичних подорожей
 • Основи туризмознавства
 • Планування і організація туристичного бізнесу
 • Проектування готелів
 • Рекреологія
 • Ресторанний креатив
 • Світова культура та мистецтво
 • Сервісологія
 • Спеціалізований туризм
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичне краєзнавство       
 • Туристичні ресурси світу
 • Туроперейтинг
 • Туристичне країнознавство
 • Теорія організації
 • Туристичні дестинації
 • Управління інвестиційною діяльністю в готельно-ресторанній справі
 • Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі
 • Управління якістю в готелях і ресторанах
 • Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю
 • Управління операціями з експорту та імпорту
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління проектами в туризмі

Події у світлинах