logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 корпус 3, каб.: 3501, 3504, 3506
Телефон:(0432) 43-72-30, 258 (внутрішній)
Emailekology@vsau.vin.ua, vnaueco@i.ua

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища створена 1 червня 2003 року на факультеті агрономії та лісівництва ВНАУ.

З березня 2021 р. - в.о. завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища є доктор с.-г. наук, доцент Ткачук Олександр Петрович.

На кафедрі забезпечують навчальний процес 12 осіб, серед яких: докторів наук – 2; професор – 1; кандидатів наук, доцентів – 4, старших викладачів, кандидатів наук – 3; асистентів – 3.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища готує фахівців за відповідними освітніми рівнями: бакалавр та магістр спеціальності 101- «Екологія».

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями за державними та ініціативними тематиками:
«Розробка методів удосконалення технологій вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» №0120U102034 – Державна тематика;
«Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації» №0119U101696 – Ініціативна тематика.

Ткачук Олександр Петрович

Ткачук Олександр Петрович

в.о. завідувача кафедри

доктор сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Разанов Сергій Федорович

E-mail: razanov@vsau.vin.ua

Посада: Професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету

Інформація про освіту:
Рівненський національний університет водного господарства та природокористування
Спеціальність: «Лісове господарство», магістр лісового господарства.

Науковий ступінь:
- 1998 р. кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Тема кандидатської дисертації: «Вплив корму і його часткових замінників на вміст радіонуклідів в організмі бджіл та їх гнізді»;
- 2011 р. доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.16 – екологія. Тема докторської дисертації: «Еколого-технологічне удосконалення виробництва продукції бджільництва та використання його відходів у птахівництві в зонах техногенного навантаження».

Вчене звання:
- доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, 2003 р.;
- професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, 2014 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця: ORCID: 0000-0002-4883-2696
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0s6dcugAAAAJ&hl=uk

Web of science: Researcher ID: L-5186-2018
h-index – 1 (https://publons.com/researcher/1905770/sergej-razanov/)

Індекс Гірша (Google Scholar) : 4; https://scholar.google.com.ua/citations?user=0s6dcugAAAAJ&hl=uk

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science Core Collection (за останні 5 років):
1. Razanov S., Ovcharuk V., Krasnyak O., Bakhmat M., Bakhmat O. Agroecological assessment of green manures grown from winter grain harvest lost in the conditions of the right-bank Forest-steppe of Ukraine. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. Vol. 11 (4). 895-902. DOI: 10.31407/ijees11.429
2. Razanov S., Vdovenko S., Hetman N., Didur I., Ogorodnichuk G. Assessment of heavy metal pollution of gray forest soils of agricultural lands and their phytoremediation in the cultivation of milk thistle. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11 (6). 41-45. DOI: 10.15421/20 21 _ 221
3. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Razanova A.M., Bakhmat M.I., Bakhmat O.M. Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (2). 131-136. DOI: 10.15421/2020_75
4. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Bakhmat O.M., Razanova A.M. Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous perennial precursor . Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (1). 254-260. DOI: 10.15421/2020_40
5. Razanov S.F., Hutsol G.V., Postemak L.I., Kovaleva S.P. Effect of silicon and mineral extract on heavy metals balance and accumulation rate in the muscle tissue of poultry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(4). 742-748.
6. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (2). 294-300. DOI: 10.15421/2018_341
7. Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (2). 204-209. DOI: 10.15421/2018_328

Статті у фахових виданнях:
1. Разанов С.Ф., Мельник В.О., Назарук Б.В., Куценко М.І. Оцінка агроекологічного складу сірих лісових ґрунтів за різного сільськогосподарського використання. Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 146-153. DOI: 10.33730/2310-4678.1.2021.231901
URL: http://journals.uran.ua/bnusing/issue/view/14027
2. Разанов С.Ф., Разанова А.М., Піддубна А.М., Гусак О.Б. Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 211-223. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-16. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2021/P7xohHPutdKMBMWqk3wD.pdf
3. Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 148-158. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-4-13. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2021/asr7UgSeutGwsicWX0Wh.pdf
4. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами. Агробіологія. 2020. № 2. С. 152–159. DOI: 10.33245/2310-9270-2020-161-2-152-159. URL: https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/intensyvnist-nakopychennya-vazhkyh-metaliv-lystkovoyu-masoyu-roztoropshi-plyamystoyi-za-yiyi
5. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 4 (99). С.157-162. DOI: 10.31210/visnyk2020.04.19. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2020/04/19.pdf
6. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С. 172-183. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-15.
URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/December2020/CHiNVE1n15Kfqhf6TPCE.pdf
7. Ibatullin I.I., Razanov S.F., Nedaschkivskyi V.M. Influence of soy flour and its processed products on the essential amino acids content in the bees body. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020. Vol. 3. №3. Р.51-55.DOI:10.32718/ujvas3-3.10. URL: https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/72
8. Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Вергеліс В.І. Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2020. №2. С. 98-103. DOI: 10.33245/2310-9270-2020-158-2-98-103. URL: https://tvppt.btsau.edu.ua/uk/content/vplyv-temperaturnyh-parametriv-i-tryvalosti-cvitinnya-ripaku-ozymogo-na-produktyvnist
9. Разанов С.Ф. Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників пшениці озимої. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Вип.17. С. 167-176. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-15. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2020/NXN8PZnS9NbcYG8SU3fy.pdf
10. Разанов С.Ф., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення розторопшою плямистою міді в умовах польових сівозмін. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Вип.17. С. 177-187. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-16. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/wHUJksSxpKpyEdEwXKAu.pdf
11. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників. Тваринництво України. 2020. № 2. С. 37-39. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/
12. Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Гуцол Г.В., Мельник В.О. Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2020. № 1. С. 105-110. DOI: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-105-110. URL:
http://www.tvppt.btsau.edu.ua/uk/content/efektyvnist-bilkovoyi-pidgodivli-bdzholynyh-simey-za-naroshchuvannya-yih-syly-do-zapylennya
13. Разанов С.Ф., Хаєцький Г.С., Алєксєєв О.О., Гуцол Г.І. Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С. 214-224. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/XeShLmq3swa2SdLKEC5w.pdf
14. Разанов С.Ф., Врадій О.І. Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України. Збалансоване природокористування. 2019. № 1. С. 57-65. URL: http://journals.uran.ua/bnusing/issue/view/10064
15. Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 15. С. 195-202. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/kGyUw0tl8isABSNgF3xE.pdf
16. Разанов С., Недашківськй В. Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах Лісостепу Правобережного. Тваринництво України. 2019. № 2. С. 11-14. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/TU_2-2019_site.pdf
17. Разанов С. Ф., Врадій О. І. Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді. Збалансоване природокористування. 2019. № 4. С. 63-68. DOI: 10.33730/2310-4678.4.2019.199079. URL: http://journals.uran.ua/bnusing/issue/view/12078
18. Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Ковка Н.С. Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 4 (107). Том 2. URL: http://techfood.vsau.org/en/num/4-107-t-2
19. Разанов С.Ф, Постернак Л.І. Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 5(108). Том 2. С. 139-147. URL: http://techfood.vsau.org/en/num/4-107-t-2
20. Разанов С.Ф., Разанова А.М., Овчарук В.В. Вплив рівня забруднення ґрунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (SILYBUM MARIANUM). Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.14. С. 196-205. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/qjiiKgH1SLzO3pg32xLf.pdf
21. Разанов C.Ф., Шевчук О.А. Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 102-117. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/15822.pdf
22. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №8. С. 112-121. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/lxNstJNRrA3JQYdRBV9Q.pdf
23. Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами. Тваринництво України. 2018. № 1. С. 28-31. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/1_2018/1-1-0-103
24. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. № 92 (Ч.1). С. 206-214. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/92/Agro/24.pdf
25. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Овчарук В.Д. Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 165-169. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2018_1_34
26. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників. Агробіологія. 2018. № 1. С. 27-34. URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agr_2018_1_6
27. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 85. С. 108-112. URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kik_2018_85_18
28. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. Наукові горизонти. 2018. № 1 (64). С. 29-33. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzhnau_2018_1_7
29. Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. № 10. 2018. С. 48-56. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/kAWh30yYECN9gFXDgHlq.pdf
30. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №8. С. 118-128. URL: http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/lxNstJNRrA3JQYdRBV9Q.pdf
31. Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки. Наукові горизонти. 2018. № 3 (66). С. 33-38. URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/3-66-2018/balans-vazhkikh-myetaliv-v-organizmi-kuryey-za-vvyedyennya-v-yikh-ratsion-kryemniyevo-minyeralnoyi-vodnoyi-vityazhki
32. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. № 2. С. 40-43. URL: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2017/2/ocznyuvannya-xmchnogo-skladu-bobovix-bagatorchnix-trav-viroshhenix-v-umovax-zabrudnennya-slskogospodarskix-ugd-vazhkimi-metalami.html
33. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2017. № 1 (134). С. 70-75. URL: https://tvppt.btsau.edu.ua/uk/content/intensyvna-himizaciya-zemlerobstva-yak-peredumova-zabrudnennya-zernovoyi-produkciyi-vazhkymy
34. Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 5. С. 193-203. URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agf_2017_5_25
35. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав. Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 140-143. URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2017_4_30

Статті у зарубіжних виданнях:
1. Razanov S., Razanova A., Kutsenko M. Assessment of the intensity of accumulation of lead and cadmium in leaves and seeds when using different types of fertilizers. German International Journal of Modern Science. 2021. № 10. P. 4-7. URL:
https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/06/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9610-part-2-2021.pdf
2. Razanov S.F., Piddubna A.М., Husak O.B., Michchenko B. D. Ecological efficiency of increasing yield of agricultural crops by bee pollination. Colloquium-journal. 2021. №7 (94). P. 36-40. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/04/colloquium-journal-794-chast-1.pdf
3. Razanov S.F., Piddubna A.М., Husak O.B. The intensity of accumulation of heavy metals in the leaf mass of milk thistle seeds with its mineral fertilizer. Colloquium-journal. 2021. № 5 (92). Р.39-43. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-592-chast-3.pdf
4. Razanov S.F. The influence of perennial legumes on soil condition and grain quality of winter wheat. Colloquium-journal. 2020. № 26 (78). Р. 36-39. Польща. http://www.colloquium-journal.org/2688-2
5. Разанов С. Ф., Мудрак Г. В. Екологічна оцінка воску виробленого в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами і важкими металами. International scientific and practical conference perspective scientific trends. Молдова. 2020. 6 с.
6. Razanov S.F., Mudrak O.V., Mudrak H.V. Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals. International periodic scientific journal. Almanahul SWorld. Бельцы. 2020. 4. Р.106-112. URL: https://www.sworld.com.ua/alsw/alsw-4.pdf

Матеріали конференцій:
1. Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Врадій О.І., Вергеліс В.І. Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України. Науковий вісн. Vinsmarteco : зб. мат. з Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 16-18 трав. 2019 р.). КВНЗ - Вінн. акад. неперервної освіти. Вінниця. 2019. С. 218-220.
URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20953.pdf
2. Разанов С.Ф. Особливості накопичення важких металів у стільниках бджолиного гнізда. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2020. Pp.792-798.
URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_12-14.02.2020.pdf
3. Разанов С.Ф. Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 926-933.
URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf
4. Разанов С.Ф. Екологічна ефективність бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах інтенсивного землеробства. The 6th International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society» (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. С. 1079-1087
URL:https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/scientific-achievements-of-modern-society-5-7.02.20.pdf

Патенти, свідоцтва:
1. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Спосіб зниження забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами : пат. 121718 Україна : МПК B09C 1/00 ; A01B 79/02 ; A01G 7/00 ; A01C 21/00. № u 2017 07006 ; заявл. 03.07.2017 ; опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.
2. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої : пат. 121310 Україна : МПК B09C 1/00 ; A01B 79/02 ; A01G 7/00 ; A01C 21/00. № u 2017 06990 ; заявл. 03.07.2017 ; опубл. 27.11.2017. Бюл. № 22.
3. Маліновський В.І., Демченко І.Л., Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. Сорбційна бентонітова витяжка для птиці : пат. 122481 Україна : МПК A01K 39/00. № u 2017 07586 ; заявл. 17.07.2017 ; опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1.
4. Разанов С.Ф., Дідур І.М., Разанов О.С. Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі : пат. 109347 Україна : МПК C21C 5/52. № u 2016 01275 ; заявл. 15.02.2016 ; опубл. 25.08.2016. Бюл. № 16.
5. Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі : пат. 81741 Україна : МПК C21C 5/52. № № u 2013 00685 ; заявл. 21.01.2013 ; опубл. 10.07.2013. Бюл. № 13.
6. Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. Спосіб одержання перги : пат. 80878 Україна : МПК A01K 59/00. № u 2013 00085 ; заявл. 02.01.2013 ; опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.
7. Разанов С.Ф. Кормова добавка для молодняку курей та перепелів: пат. 9579 Україна : МПК A23K 1/16. № u 2005 9579 ; заявл. 28.12.2004 ; опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10.
8. Разанов С.Ф. Сировина для виробництва функціональної продукції птахівництва з радіопротекторними властивостями: пат. 9544 Україна : МПК A61K 31/00. № u 9544 ; заявл. 22.11.2004 ; опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10.
9. Разанов С.Ф. Кормова добавка для птиці : пат. 4101 Україна : МПК A23K 1/16. № u 4101 ; заявл. 26.12.2003 ; опубл. 17.01.2005. Бюл. № 1.
10. Разанов С.Ф. Радіопротектор для перепелів: пат. 3677 Україна : МПК A61K 35/64; заявл. 09.02.2004 ; опубл. 15.12.2004. Бюл. № 12.
11. Разанов С.Ф. Спосіб відбору проб воску для радіологічного дослідження : пат. 58929 Україна : МПК A01K 51/00; заявл. 25.11.2002 ; опубл. 15.08.2003. Бюл. № 8.
12. Разанов С.Ф. Спосіб відбору проб стільникового меду для визначення наявності радіоактивних речовин : пат. 58915 Україна : МПК A01K 59/00; заявл. 22.11.2002 ; опубл. 15.08.2003. Бюл. № 8.
13. Якимець Г.О., Ільін В.Е., Разанов С.Ф. Подрібнювач сої “шкув”: пат. 49128 Україна : МПК B02C 9/00; заявл. 19.11.1999 ; опубл. 16.09.2002. Бюл. № 9.
14. Разанов С.Ф. Спосіб вивчення впливу корму та його часткових замінників на вік бджіл : пат. 36882 Україна : МПК: A01K 53/00; заявл. 21.02.2000 ; опубл. 16.04.2001. Бюл. № 3.

Досвід проведення експертизи

Експерт наукових проектів: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 17 березня 2021 р., Рівненський національний університет водного господарства та природокористування.

Науковий керівник 4 аспірантів зі спеціальності 201 – агрономія.
Теми дисертаційних робіт: «Агроекологічна оцінка та оптимізація відновлення деградованих внаслідок інтенсивного садівництва ґрунтів в умовах Лісостепу Правобережного» (Мельник В.О.);
«Якість овочевої продукції за інтенсивного землеробства в умовах зміни клімату Лісостепу Правобережного» (Піддубна А.М.);
«Якість зерна злакових культур за інтенсивного землеробства в умовах зміни клімату Лісостепу Правобережного» (Гусак О.Б.).

Під керівництвом Разанова С.Ф. захищено 1 докторську дисертацію:
Ткачук О.П. за темою: «Екологічні засади оптимізації стану агроценозів і ґрунту Центрального Лісостепу», 2019 р. за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Захищено 2 кандидатських дисертацій:
Швець В.В. за темою: «Екологічна оцінка продукції бджільництва за використання агрохімічних заходів в умовах забруднення важкими металами територій Лісостепу правобережного», 2015 р. за спеціальністю 03.00.16 – екологія;
Гуцол Г.В. за темою: «Радіоекологічна оцінка білкової продукції бджільництва», 2017 р. за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень: Оптимізація способів підвищення якості та безпеки продукції рослинництва в умовах забруднення сільськогосподарських угідь Вінниччини різними токсикантами зумовленого інтенсифікацією галузі.

Особисті дані:
Ткачук Олександр Петрович

E-mail: tkachukop@ukr.net

Посада: завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет, Вінницький національний аграрний університет, Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва.
Спеціальності: «Агрономія», «Садово-паркове господарство», «Лісове господарство».
Науковий ступінь: 2012 р. – кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. Тема дисертації «Формування кормової продуктивності козлятнику східного та його сумішки із стоколосом безостим при безпокривній і підпокривній сівбі в умовах Лісостепу Правобережного».
2019 р. – доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.16 – екологія. Тема дисертації «Екологічні засади оптимізації стану агроценозів і ґрунту центрального Лісостепу».
Вчене звання: доцент, 2019 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця: ORCID ID 0000-0002-0647-6662,
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U7mpnk4AAAAJ
Web of Science: https://publons.com/researcher/1905789/olexandr-tkachuk/

Індекс Гірша Web of Science: 1. Olexandr Tkachuk

Індекс Гірша Google Scholar: 5. https://scholar.google.com.ua/citations?user=U7mpnk4AAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science, Scopus:
1. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations. Ukrainian Journal of Ecology. 2018, № 8 (2), Р. 294-300 doi: 10.15421/2018_341. (Web of Science), імпакт-фактор відсутній. https://www.ujecology.com/articles/effect-of-bean-perennial-plants-growing-on-soil-heavy-metal-concentrations.pdf
2. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Bakhmat O.M., Razanova A.M. Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous perennial precursor. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (1). Р. 254-260. doi: 10.15421/2020_40. (Web of Science), імпакт-фактор відсутній. https://www.ujecology.com/articles/reducing-danger-of-heavy-metals-accumulation-in-winter-wheat-grain-which-is-grown-after-leguminous-perennial-precursor.pdf
3. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Razanova A.M., Bakhmat M.I., Bakhmat O.M. Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (2). Р. 131-136. doi: 10.15421/2020_75. (Web of Science), імпакт-фактор відсутній. https://www.ujecology.com/articles/intensity-of-heavy-metal-accumulation-in-plants-of-silybum-marianum-l-in-conditions-of-field-rotation.pdf
4. Didur I., Bakhmat M., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10(5). Р. 54-61. (Web of Science), імпакт-фактор відсутній. https://www.ujecology.com/articles/substantiation-of-agroecological-factors-on-soybean-agrophytocenoses-by-analysis-of-variance-of-the-rightbank-foreststep.pdf
5. Tkachuk O., Verhelis V. Intensity of soil pollution by toxic substances depending on the degree of its washout. Scientific Horizons. 2021. Vol. 24. № 3. Р. 52-57. https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-3-2021/intensivnist-zabrudnennya-gruntu-toksichnimi-rechovinami-zalezhno-vid-stupenya-yogo-zmitosti
6. Tkachuk О. Вiological features of the distribution of root systems of perennial legume grasses in the context of climate change. Scientific Horizons. 2021. Vol. 24. №. 2. Р. 70-76. https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-2-2021/biologichni-osoblivosti-poshiryennya-koryenyevikh-sistyem-bobovikh-bagatorichnikh-trav-v-umovakh-zmini-klimatu
7. Viktor Mazur, Ihor Didur, Oleksandr Tkachuk, Hanna Pantsyreva, Vitaliy Ovcharuk. Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change. Scientific Horizons. 2021. Vol. 24, №. 1. Р. 54-60. https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-1-2021/agroyekologichna-stiykist-sortiv-maloposhiryenikh-zyernobobovikh-kultur-v-umovakh-zmini-klimatu

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Ткачук О.П. Фітосанітарний стан агроекосистеми пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2021. № 1. С. 30 – 33. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2021/n1-2021/fitosanitarnij-stan-agroekosistemi-pshenici-ozimoi-zalezhno-vid-poperednikiv-bobovih-bagatorichnih-trav.html
2. Мазур В.А., Дідур І.М., Ткачук О.П., Панцирева Г.В.. Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації. Наукові доповіді НУБІП України. 2021. № 2 (90). URL: file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/14924-35199-1-PB.pdf
3. Ткачук О.П., Демчук О.А. Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 21. С. 220-232. http://forestry.vsau.org/uk/particles/ekologichna-efektivnist-ochistki-poverhnevih-vod-metodom-strukturizaciyi-zabrudnenih-diyal-nistyu-agropromislovogo-kompleksu
4. Ткачук О.П., Демчук О.А. Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації. Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 76-81. http://journals.uran.ua/bnusing/article/view/231882
5. Ткачук О.П., Панкова С.О. Екологічна стійкість дерев полезахисних лісосмуг до атмосферних забруднень. Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 81-91. http://journals.uran.ua/bnusing/article/view/231883
6. Ткачук О.П. Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч. 1. С. 150 – 162. https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2021/vipusk-98-chastina-1/osoblivosti-vegetacii-agrofitocenoziv-pshenici-ozimoi-pislya-poperednikiv-bobovih-bagatorichnih-trav.html
7. Клименко М.О., Ткачук О.П., Панкова С.О. Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 179-194. http://forestry.vsau.org/uk/particles/ekologichni-problemi-funkcionuvannya-polezahisnih-lisosmug-v-umovah-lisostepu-pravoberezhnogo
8. Ткачук О.П. Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 195-210. http://forestry.vsau.org/uk/particles/vodovitrachannya-agroekosistemami-bobovih-bagatorichnih-trav-zalezhno-vid-rokiv-vegetaciyi
9. Ткачук О.П., Овчарук В.В. Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С. 161 – 171. http://forestry.vsau.org/uk/particles/ekologichnij-potencial-zernobobovih-kul-tur-u-suchasnij-intensivnij-sivozmini
10. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами. Агробіологія. 2020. № 2 (161). С. 152 – 159. https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/intensyvnist-nakopychennya-vazhkyh-metaliv-lystkovoyu-masoyu-roztoropshi-plyamystoyi-za-yiyi
11. Ткачук О.П. Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. № 97 (1). С. 191 – 203. https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2020/vipusk-97-chastina-1/zimostijkist-roslin-pshenici-ozimoi-zalezhno-vid-poperednikiv-bobovih-bagatorichnih-trav.html
12. Ткачук О.П., Разанова А.М. Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив. Агроекологічний журнал. 2020. № 1. С. 98 – 103. http://journalagroeco.org.ua/article/view/201278
13. Ткачук О.П. Забруднення ґрунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 16. С. 212 – 225. http://forestry.vsau.org/uk/particles/zabrudnennya-gruntu-vazhkimi-metalami-za-viroshuvannya-bobovih-bagatorichnih-trav
14. Ткачук О.П. Оптимізація об’ємної маси ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 64 – 66. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2020/1-2020/optimzaczya-obmno-masi-runtu-pri-viroshhuvann-bobovix-bagatorchnix-trav.html
15. Ткачук О.П., Демчук О.А., Кравченко В.С. Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (Raphanus sativus L.). Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 67 – 70. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2020/1-2020/vpliv-strukturovano-vodi-na-energyu-prorostannya-ta-sxozhst-nasnnya-redki-posvno-raphanus-sativus-l.html
16. Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum marianum). Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 109 – 112. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2020/1-2020/ntensivnst-nakopichennya-pb-u-listkovj-mas-ta-nasnn-roztoropsh-plyamisto-silybum-marianum.html
17. Ткачук О.П., Демчук О.А. Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 2 (105). С. 129 – 138. http://techfood.vsau.org/uk/particles/strukturovana-voda-ta-perspektivi-yiyi-vikoristannya-dlya-ekologizaciyi-tvarinnictva
18. Ткачук О.П., Циганський В.І. Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 3 (106). С. 43 – 51. http://techfood.vsau.org/uk/particles/medonosnij-potencial-bobovih-bagatorichnih-trav-u-intensivnomu-zemlerobstvi-ukrayini
19. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Овчарук В.В. Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 165 – 169. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2018_1_34
20. Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 173 – 175. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2018_1_36
21. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92. С. 206 – 214. https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2018/vipusk-92.-chastina-11/zmna-strukturi-runtu-pri-viroshhuvann-bobovix-bagatorchnix-trav.html
22. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Водостійкість ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. Наукові горизонти. 2018. № 1 (64). С. 29 – 33. https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/1-64-2018/vodostiykist-gruntu-pri-viroshchuvanni-bobovikh-bagatorichnikh-trav
23. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених ґрунтах. Тваринництво України. 2018. № 6. С. 35 – 38. https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/6_2018/1-1-0-107
24. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав. Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 140 – 143. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2017_4_30
25. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 118 – 127. http://forestry.vsau.org/uk/particles/environmental-fitness-of-legal-multi-year-herbs-as-the-precursors-of-winter-wheat
26. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 85. С. 108 – 112. http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/85.pdf
27. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників. Агробіологія. 2018. № 1. С. 27 – 34. https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/yakist-ta-ekologichna-bezpeka-zerna-ozymoyi-pshenyci-vyroshchenoyi-pislya-bobovyh
28. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2017. № 1(134). С. 66 – 71. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tvppt_2017_1-2_15
29. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами. Тваринництво України. 2018. № 1. С. 28 – 31. https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/1_2018/1-1-0-103
30. Ткачук О.П. Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов. Корми і кормо виробництво. 2017. Вип. 84. С. 91 – 95. http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/84.pdf
31. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Динаміка густоти – як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 7 (том 1). С. 157 – 166. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4074.pdf
32. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. № 2. С. 40 – 43. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2017/2/ocznyuvannya-xmchnogo-skladu-bobovix-bagatorchnix-trav-viroshhenix-v-umovax-zabrudnennya-slskogospodarskix-ugd-vazhkimi-metalami.html
33. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав. Агропромислове виробництво Полісся. 2017. Вип. 10. С. 53 – 55. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=avpol_2017_10_11
34. Ткачук О.П., Зайцева Т.М. Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 5. С. 137 – 145. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3450.pdf
35. Ткачук О.П. Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту. Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 127 – 130. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2017_1_28
36. Ткачук О.П., Яковець Л.А. Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (том 1). С. 141 – 148. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNjarZt7X0AhXD-qQKHZoUDocQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21FMT%3Dfullwebr%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D20%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21P03%3DA%3D%26S21COLORTERMS%3D1%26S21STR%3D%25D0%25AF%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%2520%25D0%259B%24&usg=AOvVaw1wD6321sIVF9E6_9cpKRde
37. Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан ґрунту. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (том 2). С. 102 – 109. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfg/219.pdf
38. Ткачук О.П. Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби за безпокривного вирощування. Корми і кормо виробництво. 2017. Вип. 83. С. 110 – 114. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kik_2017_83_20

Перелік монографій або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Період зберігання зерна – як чинник підвищення його екологічної безпеки. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання: колективна монографія. За ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 172 – 179. (0,6 у.д.а.). http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/29151/1/Study%20of%20the%20chitosan%20effect%20on%20the%20rheological%20properties%20of%20gels%20with%20the%20protein-carbohydrate-mineral%20additive%20“Record75”.pdf
2. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 442 с. (18 у.д.а.). https://www.twirpx.org/file/3293421/

Перелік монографій або розділів монографій, що опубліковані у міжнародних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Honcharuk I., Pantsyreva H., Mazur V., Didur I., Tkachuk O., Telekalo N. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Tkachuk O., Telekalo N. Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine. P. 91 – 104. Collective monograph. Publishing House «Baltija publishing». Riga. Latvia. 2020. P. 42 – 108. (3,03 у.д.а.). http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/9094/3/Верига_Monograph%202020.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: отримано патенти на корисну модель:
1. Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 119055 «Спосіб створення травостою козлятнику східного», 11.09.2017. https://uapatents.com/4-119055-sposib-stvorennya-travostoyu-kozlyatniku-skhidnogo.html
2. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121310 «Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої», 27.11.2017. https://uapatents.com/patents/razanov-sergijj-fedorovich
3. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Патент на корисну модель № 121718 «Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами», 11.12.2017. https://uapatents.com/patents/razanov-sergijj-fedorovich

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця:
«Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин (№ 0120U102034, 2020-2022 рр.).

Досвід проведення експертизи
Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
2013-2014 рр. член спільної спеціалізованої вченої ради при Вінницькому національному аграрному університеті та Інституті кормів НААН зі спеціальностей «рослинництво» і «кормовиробнитво та луківництво» наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук.

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: 8 аспірантів.

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
1. Яковець Л.А. тема дисертації «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 2019 р.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: агроекологічні проблеми грунтів; органічне сільське господарство; екологізація сільськогосподарського виробництва.

Особисті дані:
Хаєцький Григорій Сильвестрович

E-mail: khayetskyy@gmail.com

Посада: доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського
Спеціальність – вчитель географії і біології
Науковий ступінь – кандидат географічних наук, 2006 р., 11.00.11 – конструктивна географія і використання природних ресурсів, «Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля»
Вчене звання – доцент, 2012 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
ORCID: Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B0Rt7a0AAAAJ

Індекс Гірша (Google Scholar) https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0Rt7a0AAAAJ&hl=ru – 3

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Хаєцький Г.С. Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення. Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. 2018. Вип. 30. № 3-4. С.106-111. https://www.twirpx.com/file/3058846/
2. Разанов С.Ф., Хаєцький Г.С., Алєксєєв О.О., Гуцол Г.В. Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини. Сільське господарство і лісівництво. 2019. Вип. 12. С. 214-224. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-1-17
3. Воловик В.М., Хаєцький Г.С., Бахновська О.С. Етнокультурні ландшафти Шаргорода. «Молодий вчений» 2019 р. № 2 (66) С. 326-332 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/71.pdf

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: 1, «Обґрунтування стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних екологічних умовах навколишнього середовища на прикладі Вінницької області»

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Водні антропогенні ландшафти

Особисті дані:
Мудрак Галина Василівна

E-mail: galina170971@ukr.net

Посада: доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний педагогічний інститут
Спеціальність – географія з додатковою спеціальністю біологія
Кандидат географічних наук (2013 р., зі спеціальності 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»), тема дисертації: «Сучасні ландшафти Середнього Придністер’я: унікальність, раціональне використання та охорона»
Доцент (2019 р.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
ORCID: 0000-0003-119-9189;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=H7RRIl4AAAAJ&hl=uk;
Researcher ID: L-5180-2018)

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
Scopus – 0 Researcher ID: L-5180-2018
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205504045;
Web of Science – 2;
L-5180-2018 https://publons.com/researcher/1905776/gv-mudrak/

Індекс Гірша (Google Scholar) – 5
ORCID: 0000-0003-119-9189; Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=H7RRIl4AAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1. O.V. Mudrak, Yu.Yu. Ovchynnykova, G.V. Mudrak, O.M. Nagornyuk. Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network. Journal of Environmental Research, Engineering and Management Vol. 74/№ 3/2018. Р. 55–63 (Scopus) SNIP – 0,534. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.74.3.21521
2. Mudrak, O.V., Mudrak, H.V., Razanov, S.F., Kavun, Zh.A. (2018). Ecological-cohenological analysis of the flora Eastern Podillya as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204–209. (Web of Science) doi: 10.15421/2018_328
https://www.ujecology.com/articles/ecologicalcohenological-analysis-of-eastern-podillya-flora.pdf
3. Mudrak O.V., Yelisavenko Yu.A., Polishchuk V.M., Mudrak H.V. (2019). Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 187–192 (Web of Science) https://www.ujecology.com/articles/assessment-of-forest-ecosystems-of-eastern-podillya-natural-reserve-fund-in-the-regional-econet-structure.pdf
4. O.V. Mudrak, G.F. Mazur, K.H. Herasymiuk, H.V. Mudrak. (2019). Environmental management of protected objects of the Eastern Podillya: Theory and practicem. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), Р. 732–737 (Web of Science) DOI: 10.15421 / 2019_819
5. A.V. Chugai, T.A. Safranov, O.V. Mudrak, Н.V. Mudrak Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Northwest Black Sea. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 325-332. doi: 10.15421/2020_51. (Web of Science) імпакт-фактор – 1,896.
6. І.V. Solomakha, V.V. Konishchuk, O.V. Mudrak, H.V. Mudrak. Natural protection characteristic of the Emerald Network of Ukrainian Forest-Steppe Dnipro Ecological Corridor. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 209-218, doi: 10.15421/2020_87 (Web of Science) імпакт-фактор – 1,896.
7. V.V. Konishchuk, І.V. Solomakha, O.V. Mudrak, H.V. Mudrak, O.B. Khodyn. (2020). Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 69-75, doi: 10.15421/2020_135. (Web of Science) імпакт-фактор – 1,896.
8. Furdychko O.I., Mudrak O.V., Yermishev O.V., Mudrak H.V. (2020). Vegetative status of children as a territorial bio-indicator of ecological safety. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 191-196 (Web of Science) DOI: 10.15421/2020_153 імпакт-фактор – 1,896.
9. V.I. Mokrуy, O.V. Mudrak, I.M. Petrushka, G.V. Mudrak, O.G. Chayka (2020). Analysis of military landscapes in Lviv Region (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 305-309, doi: 10.15421/2020_297 (Web of Science) імпакт-фактор – 1, 896.
10. Lyubinskа L.G., Мudrak О.V., Аndrusiak D.V., Мudrak G.V., Dushanovа Т.V. (2021) The current state of flora in the national nature park «Podilski Tovtry» (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 218-233 DOI: 10.15421/2021_34 (Web of Science) імпакт-фактор – 1, 896.
11. Voloshyna N.O., Mudrak O.V., Voloshyn O.G., Mudrak H.V., Lazebna O.M. (2021). Ecological prerequisites for the disease outbreaks. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 177-183. DOI: 10.15421/2021_96 (Web of Science) імпакт-фактор – 1, 896.
12. Shumygai I.V., Mudrak O.V., Konishchuk V.V., Mudrak H.V., Khrystetska M.V. (2021). Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 434-440. DOI: 10.15421/2021_133 (Web of Science) імпакт-фактор – 1, 896.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України:
1. Мудрак Г.В., Вдовиченко І.П. Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6. С. 129–140.
2. Мудрак Г.В., Ковка Н.С. Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6. С. 205–213.
3. Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 7. С. 189 – 200
4. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля». Агроекологічний журнал: науково-теоретичний журнал. 2018. Вип. 2. С. 13–22. https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2018.156626
5. Мудрак Г.В. Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля. Агроекологічний журнал: науково-теоретичний журнал. 2018. Вип. 3. С. 27–33. https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2018.148045
6. Мудрак Г.В. Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору. Збалансоване природокористування: науково-теоретичний журнал. 2018. Вип. 3. С. 26–32. https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2018.190367
7. Мазур В.А., Мудрак Г.В. Екологічний стан Лісових асоціацій «Ботанічного саду «Поділля»». Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 3(10). С. 30–47. http://forestry.vsau.org/uk/particles/environmental-state-of-the-forest-associations-botanical-garden-podillia
8. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічний моніторинг агроландшафтів України, як основа їх оптимізації та ефективного використання Сільське господарство та лісівництво. 2019. №3(14). С. 231–244. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-3-20
http://forestry.vsau.org/uk/particles/ekologichnij-monitoring-agrolandshaftiv-ukrayini-yak-osnova-yih-optimizaciyi-ta-efektivnogo-vikoristannya
9. Portukhay O.I., Lico D.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V. Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the West Polissya. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 16 С. 194–211. DOI:10.37128/2707-5826-2020-1-14 http://forestry.vsau.org/uk/particles/zooekologichni-pidhodi-u-realizaciyi-strategiyi-stalogo-rozvitku-sil-s-kih-teritorial-nih-gromad-zahidno-polis-kogo-regionu
10. Demyanyuk O.S., Mudrak O.V., Masloyid A.P., Mudrak G.V. Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets. Збалансоване природокористування. №2. 2020. P. 66–72. https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208810
11. O. Furdychko, O. Mudrak, O. Yermishev, H. Mudrak. Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups. Agroecological journal. 2020 №. 2. Р. 6–14. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207675
12. Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. Еcological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of boys of different age groups. Agroecological journal. №4. 2020. P. 67–75. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219447
13. Мудрак Г.В., Мудрак О.В. Науково-практичні аспекти раціонального використання агроландшафтів Середнього Придністер’я в контексті стратегії сталого розвитку регіону. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 159–176. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-4-14 http://forestry.vsau.org/uk/particles/naukovo-praktichni-aspekti-racional-nogo-vikoristannya-agrolandshaftiv-seredn-ogo-pridnister-ya-v-konteksti-strategiyi-stalogo
14. Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Щерблюк А.Л., Романчук О.П. Обґрунтування розширення території національного природного парку “Кармелюкове Поділля”. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С. 14–30. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227234

Перелік статей у закордонних журналах:
1. Oksana Nagorniuk, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Wiktoria Sobczyk. Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine / EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA // Kwartalnik Naukowy Nr 4(22)/2017. WYDAWNICTWO UNIWER-SYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW, 2017. – http://eti.rzeszow.pl/wydania.html.pdf - 2017 (4). - P. 214–219.
2. Razanov S.F., Mudrak O.V., Mudrak Н.V. Ecological Evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals. International periodic scientific journal «Almanahul SWorld», (Бєльци, Молдова). 2020. Випуск № 4, 106-112 (INDEX COPERNICUS). DOI: 10.30888/2663-5720.2020-04-01-011
3. Mudrak O.V., Mudrak H.V. Ecological audit of the protected areas of Astern Podillya: current state, problems and prospects of improvement. International periodic scientific journal. Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. 2020. №12, Part 5. P. 46–52. (INDEX COPERNICUS). DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-05-043
4. Шевчук В.Д., Мудрак Г.В., Франчук М.О. Екологічна оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів Miedzynarodowe czasopismo naukowe. 2021. №10 (97). Сześc1. P. 40-46. DOI: 10.24412/2520-6990-2021-1097-40-46.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження: монографія [за заг. ред. О.В. Мудрака. 2-ге вид.] Вінниця: ТОВ «Консоль». 2018. 594 с. (др. арк. – 36,3)

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії:
1. Сільське господарство та лісівництво. Науковий журнал Вінницького національного аграрного університету. http://forestry.vsau.org/uk/pages/editorial-board

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: 1

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: екологія; біотичне та ландшафтне різноманіття; заповідна справа; захист довкілля; стратегія сталого розвитку; збалансоване природокористування.

Особисті дані:
Алєксєєв Олексій Олександрович

E-mail: alekseev_oleksiy@ukr.net

Посада: заступник декана факультету агрономії та лісівництва з виховної роботи, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет.
Спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Менеджмент організації та адміністрування».
Науковий ступінь: 2017 р. – кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.07 – мікробіологія.
Тема дисертації «Функціонування симбіотичної системи соя – Bradyrhizobium japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій».
Вчене звання: доцент, 2021 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця: ORCID 0000-0001-5807-4932
h-індекс у Google Scholar: 3. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YGp6xREAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
Web of Science: https://publons.com/researcher/3448285/oleksiy-alekseev/

h-індекс у Web of Science: 2. Oleksiy Alekseev
h-індекс у БД Scopus – 1, загальна кількість цитувань – 3;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=5721700861&zone=

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science:
1. Mazur V.A., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Didur I.M., Mazur K.V., Alekseev O.O. Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis. Ecology, Environment and Conservation. 2020. 26(2). P. 46–55. (Scopus. SNIP: 0,14).
http://www.envirobiotechjournals.com/
2. Mazur V., Pantsyreva H., Mazur K., Myalkovsky R., Alekseev O. Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production. Agronomy Research. 2020. 18. Р. 177–182. (Scopus. SNIP: 0,512).
https://agronomy.emu.ee/wpcontent/uploads/2020/03/AR2020_314_Mazur.pdf
3. Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8. Р. 148–153. (Web of Science).
https://www.ujecology.com/abstract/ecological-and-economic-evaluation-of-varietal-resources-lupinus-albus-l-in-ukraine-5519.html
4. Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8. Р. 34–40. (Web of Science).
https://www.ujecology.com/abstract/energy-efficient-growing-of-red-beet-in-the-conditions-of-central-forest-steppe-of-ukraine-5456.html
5. Mazur V.A., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Alekseev O.O. Influence of the Photosynthetic Productivity and Seed Productivity of White Lupine Plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(4). С. 665–670. (Web of Science).
https://www.ujecology.com/abstract/influence-of-the-photosynthetic-productivity-and-seed-productivity-of-white-lupine-plants-44984.html

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Разанов С.Ф., Гуцол Г.В., Алєксєєв О.О., Хаєцький Г.С. Оцінка лісових нектаропилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №12. С.214-224. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-1-17
2. Мазур О.В., Алєксєєв О.О., Браніцкий Ю.Ю. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.68-83. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-2-7
3. Алєксєєв О.О. Екологічні аспекти функціонування ринку землі. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 203-213. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-3-4-17
4. Паламарчук В.Д., Алєксєєв О.О. Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 28-47.
DOI: 10.37128/2707-5826-2020-1-3
5. Алєксєєв О.О. Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №18. С.184-197. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-16
6. Алєксєєв О. О., Патика В. П. Розвиток сої сортів Горлиця та КиВін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 5. С. 248-256.
7. Алєксєєв О. О., Патика В. П. Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокулянту та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. вип. 90. Ч.1 С. 289-297.

Перелік монографій або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного : монографія. Вінниця. 2020. 536 с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: отримано патенти на корисну модель:
1. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О., Мазур К.В. (2020). Патент України на корисну модель 143188, МПК (2020.01). Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого. Заявник: Вінницький національний аграрний університет. № u202001808. Заявл. 16.03.2020. Опубл. 10.07.2020, бюл. 13.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: органічні відходи та їх утилізація, підвищення продуктивності зернобобових культур, оцінка стану водних ресурсів.

Особисті дані:
Гуцол Галина Василівна

E-mail: gucolg@ukr.net

Посада: доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут
Спеціальність: «Зооінженерія».
Науковий ступінь: 2016 р. – кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.16 – екологія. Тема дисертації «Радіоекологічна оцінка білкової продукції бджільництва».
Вчене звання: доцент, 2020 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця: ORCID ID 0000-0001-6327-6555,
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ENMBPHIAAAAJ

Індекс Гірша Google Scholar: 2. https://scholar.google.com.ua/citations?user=ENMBPHIAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science:
1. S.F. Razanov,G.V. Hutsol, L.I. Posternak, S.P. Kovaleva Effect of silicon an dmineral extract on heavy metals balance and accumulation rate in the muscle tissue of poultry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (4). Р. 742-748. 341. (Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Гуцол Г. В. Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. БНАУ, 2018. №2. С. 116-133.
DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9289-2018-145-2-72-77
2. Разанов С.Ф., Хаєцький Г.С., Алєксєєв О.О., Гуцол Г. В. Оцінка лісових нектаропилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.12 С.214-224. DOI: 10.37128 / 2707-5826-2019-1-17
3. Князюк О.В., Липовий В.Г., Шевчук О.А. Гуцол Г.В. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 79-87.
DOI: 10.37128 / 2707-5826-2019-3-6
4. Гуцол Г.В. Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами. Аграрна наука та харчові технології. 2019.№ 3 (106). С. 128 – 137. http://techfood.vsau.org/en/particles/quality-of-bjzoline-objeck-powder-manufactured-by-bjzola-in-conditions-of-pollution-of-medium-oils-by-radionuclides
5. Гуцол Г.В. Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 13 С. 45 - 53.
DOI: 10.37128 / 2707-5826-2019-2-5
6. Nedashkivskyi V. M., Hutsol, H. V. The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020. №3(1). Р. 34–37.
7. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Гуцол Г.В., Мельник В.О. Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. БНАУ. 2020. №1(156). С. 105-111.
DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2020-157-1-105-110
8. Гуцол Г.В. Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Slovak international scientific journal. 2020. № 40. V.2. Р. 12-18. http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.2-%E2%84%9640-2020.pdf
9. Гуцол Г.В. Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами. International independent scientific journal. 2020. № 15. Vol. 2. Р. 5-12.
Гуцол Г.В. Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості. The scientific heritage. 2020. Випуск № 48 (48). C. 3-8. http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/IISJ_15_2.pdf
10. Gutsol G.V. Ecological assessment of drinking water quality by metal content in Vinnytsia. Colloquium-journal, 2021 №5 (92). P 44-50. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/03/colloquium-journal-592-chast-3.pdf
11. Гуцол Г.В., Куценко М.І. Інтенсивність накопичення цезію-137 у квітковому пилку кукурудзи за різного середовища ґрунтів. Сільське господарство та лісівництво. 2021. №20. С. 224-233.
DOI: 10.37128 / 2707-5826-2020-17

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: отримано патенти на корисну модель:
1. Разанов С.Ф., Гуцол Г.В., Швець В.В. Патент на корисну модель UA80878. МПК А01К 59/00 «Спосіб одержання перги», 11. 10.06. 2013.
2. Разанов С.Ф., Гуцол Г.В., Швець В.В. Патент на корисну модель UA81741 «Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі», 13. 10.07. 2013.

Досвід проведення експертизи
Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: 2 аспіранти.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: агроекологічні проблеми ґрунтів; екологізація сільськогосподарського виробництва.

Місце та дата народження:
03.09.1986 р., м. Гайсин Вінницької обл.

Освіта:
2003-2008 рр. – агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
2008-2009 рр. – магістратура Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, спеціальність «Адміністративний менеджмент»
2009-2013 рр. – аспірантура Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 03.00.16 – Екологія

Кар’єра:
03.08.2009 р. – 06.11.2009 р. – Інженер з природо-заповідного фонду ВОКСПЛ «Віноблагроліс», м. Вінниця;
06.11.2009 р.– 24.09.2013 р. – Помічник ректора Вінницького державного аграрного університету;
08.12.2009 р. – Навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету;
01.10.2011 р. – по теперішній час – Асистент на 0,5 ст. кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом;
24.09.2013 р.– 29.04.2014 р. – Заступник директора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету;
29.04.2014 р.– по теперішній час – Директор центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота
Участь в наукових конференціях:
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації та дорадча діяльність у сучасних умовах» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) та виступила з доповіддю на тему «Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області в умовах євроінтеграції».
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця).
- Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційно-консультаційний форум» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) та виступила з доповіддю на тему «Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку».

Основні публікації
Статті:
- Засідання круглого столу на тему: "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва – важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України" В.А. Мазур, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р;
- Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Перспективи використання Європейського досвіду щодо збереження агробіорізноманіття О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р.;
- Методи навчання в дорадчій діяльності О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р;
- Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2014 р;
- Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко, Вінницький національний аграрний університет, 2015 р.;
- Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес", 2015 р.;
- Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області В.А. Мазур, О.М. Тітаренко Вінницький національний аграрний університет, 2015 р;
- Теоретичні аспекти зв’язку продовольчої безпеки з відтворенням і збереженням агробіорізноманіття в умовах сталого розвитку виробництва Тітаренко О.М. Вінницький національний аграрний університет, 2016р.;

Навчальний посібник
Сільськогосподарське дорадництво: навч.посіб Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016 р.

Наукові інтереси:
Вплив сільського господарства на сучасний стан агробіорізноманіття
Збереження та відтворення агробіорізноманіття
Біологічне землеробство
Агрофітоценози
Зміни агрофітоценозів внаслідок застосування пестицидів
Агроконсалтинг
Сільськогосподарське дорадництво
Створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Місце і дата народження:
18.03.1958 р. м. Жмеринка

Освіта:
1978-1985 р. Уманський державний педагогічний інститут ім. Тичини, спеціальність біологія

Кар’єра:
15.08.1983 р. - 31.10.2011 р. вчитель біології школи № 10 м. Вінниці;
14.99.1999 р.- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «Вчитель методист»;
2004 р. нагороджена знаком «Відмінник освіти України»;
01.11. 2011 р.- 17.02.2016 р. - заступник начальника відділу кадрів;
01.09.2012 р.- 30.06.2018 р. - асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва за сумісництвом;
03.09.2018 р.- асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету агрономії та лісівництва.

Основні публікації:
Статті - 1
Методичні вказівки – 40

Наукові інтереси:
Пропаганда здорового способу життя серед молоді
Психологія особистості

Особисті дані:
Вергеліс Вікторія Ігорівна

E-mail: viktoriya_iv47@ukr.net

Посада: Асистент

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Спеціальності: «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Спеціаліст з обліку та аудиту».

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
- ORCID ID 0000-0003-1699-0064 viktoriya verhelis
- Web of Science ResearcherID: L-5173-2018 Viktoriya Verhelis
https://publons.com/researcher/1905783/viktoriya-verhelis/
- Google Scholar Verhelis Victoria
https://scholar.google.com.ua/citations?user=moDM1VAAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша Web of Science: 1. Verhelis, Victoria
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57315692300

Індекс Гірша Google Scholar: 5 – https://scholar.google.com.ua/citations?user=moDM1VAAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1) Tkachuk O., Verhelis V. Intensity of soil pollution by toxic substances depending on the degree of its washout. Scientific Horizons, 2021. Vol. 24. №3. P. 52 – 57.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117132357&origin=AuthorNamesList&txGid=fe0c9942d10a9be904ac4b38d365a4d4#:~:text=DOI,3).2021.52%2D57
12. Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1) Первачук М.В., Мущинська В.І. Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №5. С.165 – 173.
2) Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. №1. С. 66 – 71.
https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2018/1-2018.html#:~:text=DOI%3A%2010.31395/2310%2D0478%2D2018%2D1%2D66%2D71
3) Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 66 – 73.
http://forestry.vsau.org/en/num/3-10#:~:text=%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%A1%20%D0%92.%D0%86.%20%C2%A0-,DOI%3A%20XXXXX.XXXXXXXX,-PDF
4) Шевчук О.А., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І. Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Географія. 2018. Вип. 30, №3 – 4. С. 119 – 128.
5) Мазур В.А., Вергеліс В.І. Оцінка придатності ґрунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №9. С.165 – 177.
http://forestry.vsau.org/en/num/2-9#:~:text=%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%A1%20%D0%92.%D0%86.%20%C2%A0-,DOI%3A%20XXXXX.XXXXXXXX,-PDF
6) Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І., Врадій О.І. Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 12. С. 225 – 233.
http://forestry.vsau.org/en/num/1%20%2812%29#:~:text=DOI%3A%2010.37128/2707%2D5826%2D2019%2D1%2D18
7) Шевчук О.А., Вергеліс В.І., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О. Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №14. С. 118 – 126.
http://forestry.vsau.org/en/num/3-14#:~:text=DOI%3A%2010.37128/2707%2D5826%2D2019%2D3%2D10
8) Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus Vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин / Шевчук О.А., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О., Сакалова Г.В., Вергеліс В.І. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №1. С. 3 – 8.
https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/1-2019.html#:~:text=DOI%3A%2010.31395/2310%2D0478%2D2019%2D1%2D3%2D8
9) Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №2. С. 49 – 53.
https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/2-2019.html#:~:text=DOI%3A%2010.31395/2310%2D0478%2D2019%2D2%2D43%2D47
10) Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів / О. А. Шевчук, С. В. Криклива, В. В. Шевчук, О. О. Ходаніцька, О. О. Ткачук, В. І. Вергеліс. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». 2020. №1(22). С. 39 – 43.
http://journals.uran.ua/sr_bio/article/view/198951#:~:text=DOI%3A%20https%3A//doi.org/10.15587/2519%2D8025.2020.198951
11) Недашківський В.М., Вергеліс В.І. Ефективність використання часткових білкових замінників за вирощення бджолиних маток. Тваринництво України. 2020. №3. С.45 – 47.https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/
12) Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І., Ватаманюк О.В. Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №17. С. 42 – 50.
http://forestry.vsau.org/en/num/2-17#:~:text=DOI%3A%2010.37128/2707%2D5826%2D2020%2D2%2D4
13) Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Вергеліс В.І. Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць БАНУ. 2020. № 2. С. 98 – 103.
https://doi.org/10.33245/2310-9289-2020-158-2-97-102

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: агроекологічні проблеми грунтів

Місце і дата народження

9.01.1991 р., м. Вінниця Вінницького району Вінницької області

Освіта

 • 2008-2013: Агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету, спеціальність – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • 2013-2016: Аспірантура ВНАУ, спеціальність 03.00.16 – екологія.

Кар’єра

 • З 2015 по даний час – асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ. Викладаю практичні заняття з навчальних дисциплін спеціальності 101 – Екологія: Екологічно чисте виробництво, Біоіндикація та біомоніторинг, Заповідна справа, Загальна екологія, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Методика та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності, Екологічна паспортизація територій і підприємств, Ландшафтна екологія, Гідрологія, Екологія рослин, Радіоекологія; для студентів спеціальності 201 – Агрономія, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство, 202 – Захист і карантин рослин, 203 – Садівництво і виноградарство: Радіобіологіія.
 • У 2015-2016 н. р. працювала на посаді вчителя екології у КВНЗ ЗОШ №19.
 • З 2017 по даний час працюю в Українському центрі оцінювання якості освіти на пункті тестування Вінницького національного аграрного університету в якості інструктора та старшого інструктора з різних предметів;
 • У 2018 р. пройшла  підвищення кваліфікації у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» на базі ВНАУ.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  “БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива”, 2014 р., м. Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”, 2015 р., м. Вінниця.
 • Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів "Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні", 2015 р., м. Вінниця.
 • Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів "Збалансоване природокористування –  перспектива розвитку суспільства ", 2016 р., м. Вінниця.
 • Міжнародна наукова конференція молодих учених "Інновації в сучасній агрономії", 2016 р., м. Вінниця.
 • V Міжнародній науково-технічній конференції “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави”, 2016 р., м. Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва», 2016 р., м. Вінниця.
 • «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Міжнародна науково-практичноа конференція за участю ФАО, 2018 р. Київ.

Основні публікації

Матеріали конференції

 • Гарник О.І., Шкатула Ю.М.  Шумове забруднення / О.І. Гарник, Ю.М. Шкатула // Збірник наукових праць V наукової конференції студентів та магістрів “Сучасні екологічні проблеми України”. – Вінниця: РВВ ВНАУ: ТОВ фірма Планер, 2010. –  60 c.
 • Гарник О.І., Патика В.П. Евтрофікація внутрішніх водойм, причини, наслідки, шляхи подолання / О.І. Гарник, В.П. Патика // Збірник наукових праць науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми біорізноманіття”. – Вінниця: ВНАУ, 2011.
 • Гарник О.І., Ткачук О.П. Агроекологічні особливості ґрунтів Хмільницького району / О.І. Гарник, О.П. Ткачук // Збірник наукових праць Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів та магістрів “Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення”, ВНАУ, 20-21 березня 2012 року, - 104 с.
 • Врадій О.І., Фищук Б.П. Екомаркування як критерій безпечності продукції / О.І. Врадій, Б.П. Фищук // Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми України”. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 95 с.
 • Врадій О.І., Кравчук Г.І. Вплив антропогенної діяльності на стан агроландшафтів та ґрунтів Хмільницького району Вінницької області / О.І. Врадій, Г.І. Кравчук // Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “Екологічні проблеми України”. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 95 с.
 • Врадій О.І. Азот – основний елемент родючості грунтів та продуктивності рослин / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Матеріали ІVміжнародної науково-технічної конф., 17-18 жовтня 2014 р. у 2-х томах, т. 2, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014, – С. 9-13.
 • Первачук М.В. Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 293-296.
 • Врадій О.І. Особливості азотного живлення бобових рослин / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Зб. наук. праць Наук.-практ. конф. студ., маг. та асп. "Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні", 31 березня 2015 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – С. 19-21.
 • Врадій О.І. Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Зб. наук. праць Наук.-практ. конф. студ., маг. та асп. "Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства ", 30 березня 2016 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – С. 9-11.
 • Врадій О.І. Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур / О.І. Врадій, М.В. Первачук // Інновації в сучасній агрономії: Мат. VII Міжнародної наук. конф. мол. уч., 26-27 травня 2016 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – С. 43-46.
 • Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав  / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2016. – № 4. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І. Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівної як засіб забезпечення грунту азотом / О.І. Врадій // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ.

 Статті

 • Гарник О.І., Березюк С.В. Хімічна меліорація як складова землекористування. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. Серія "Економічні науки". 2012. Том 14 ,№1 (51).
 • Первачук М.В. Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів  у грунтоутворенні / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2015. – № 1. – С. 95-106.
 • Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав  / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2016. – № 4. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І. Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом  / О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2017. – № 6. (Том 1). – С. 149-158..
 • Врадій О.І. Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур  / О.І. Врадій // Журнал науково-виробничого та навчального спрямування “Сільське господарство та лісівництво”. – 2017. – № 6. – С. 220 -230.
 • Врадій О.І., Б.Д. Міщенко  Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018.  Вип. 1.  С. 96 – 99.

 Наукові інтереси

 • Ботаніка;
 • Гідрологія;
 • Екологія рослин;
 • Екологічно чисте виробництво.

Місце і дата народження:
02.07.1985 р., с. Бохоники Вінницький район Вінницька область.

Освіта:
2002-2007 рр. – Вінницький державний аграрний університет
Спеціальність 7.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
2008-2009 рр. – Міжрегіональна академія управління персоналом
Спеціальність – Психологія
2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03 00 16 – екологія.

Кар’єра:
• 2007-2008 рр., лаборант кафедри біологічної і загальної хімії Вінницького державного аграрного університету;
• 2008-2012 рр., фахівець комп’ютерного класу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
• 2012-2014 рр., методист деканату факультету механізації сільського господарства ВНАУ;
• Викладацька діяльність розпочалась з 2014 року. З 2014 р. по 2016 р. працювала асистентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища. За період викладацької діяльності проводила практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Радіобіологія», «Екологія в тваринництві», «Екологія», «Екологічно чисте виробництво».
• З 2016 р. по даний час перебуваю на посаді старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища, читаю курс лекцій з наступних дисциплін: «Екологія фахове спрямування», «Екологічно чисте виробництво», «Радіоекологія», «Міжнародна екологічна політика та діяльність», «Екологічний контроль та управління».

Основні публікації

Статті:
1. Разанов С.Ф. Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку /С.Ф. Разанов, І.М. Дідур, В.В. Швець/ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип.№5 (82), Біла Церква, 2011. – С. 87-89.
2. Разанов С.Ф. Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку /С.Ф. Разанов, В.В. Швець/ Агроекологічний журнал №4, 2012. – С. 38-41.
3. Разанов С.Ф. Питома активність радіонуклідів та концентрація важких металів у перзі, виробленій бджолами на територіях з різним рівнем забруднення ґрунтів цими елементами / С.Ф. Разанов, В.А. Мазур, В.В. Швець, Г.В. Гуцол/ Агроекологічний журнал №3, 2012р. -С. 104-107.
4. Разанов С.Ф. Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі / С.Ф. Разанов, В.В. Швець, Т.В. Марчак// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вип. №1 (71), 2013. – С. 112-115.
5. Разанов С.Ф. Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки / С.Ф. Разанов, В.В. Швець, Г.В. Гуцол// Пчеловодство. - №9, 2013. – С.8-9.
6. Швець В. В. Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку / В. В. Швець // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип. №10 (105), Біла Церква, 2013. – С. 95–97.
7. Швець В. В. Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь / В. В. Швець // К. : Агроекологічний журнал №1, 2014. – С. 114–116.
8. Разанов С.Ф., Шевчук В.В., Коминар М.Ф. Накопичення CS137 у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах Північного Полісся. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. «Сільське господарство та лісівництво», 2020, №19, С. 148-158.

Наукові інтереси:
• Екологічне чисте виробництво;
• Утилізація побутових та органічних відходів;
• Екологічний контроль;
• Раціональне природокористування.

За час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено і надруковано більше 550 науково-методичних розробок, видано 69 навчальних посібників та монографій, одержано 25 патентів України.

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями за державними та господарськими тематиками. Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є розробка еколого-економічних методів сталого розвитку АПК, а також розробка і дослідження методів контролю за довкіллям. Кафедра співпрацює з науково-дослідними установами, зокрема, бере участь у розробці наукових проектів з провідними науково-дослідними установами: Інститутом агроекології та природокористування НААН, Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НААН.

Професор кафедри Разанов С.Ф. є членом навчально-методичної комісії з екології при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; доценти кафедри Кравчук Г.І. та Мудрак Г.В. є постійними членами журі етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, які відбуваються у загальноосвітніх школах міста Вінниці; доцент Мудрак Г.В. виконує обов’язки голови навчально-методичної комісії факультету агрономії та лісівництва; старший викладач Тітаренко О.М. працює директором навчально-наукового центру ВНАУ.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з громадськими організаціями України. Доцент кафедри Кравчук Г.І. є головою Вінницької обласної організації «Асоціація агроекологів України», член спілки «Громадських організацій Вінниччини». Студенти-екологи входять до складу Вінницького обласного осередку всеукраїнської екологічної ліги та Вінницької обласної ради, Українського товариства охорони природи, за ініціативою яких проводяться акції щодо збереження довкілля та популяризації екологічної освіти серед населення.

Завдяки своїй наполегливій праці, старанності, відповідальності та завдячуючи високому професіоналізму професорсько-викладацького складу, студенти отримують необхідні всебічні знання, уміння та навички для отримання відповідної кваліфікації за відповідними освітніми ступенями.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами. За її результатами щорічно відбуваються студентські наукові конференції, кращі доповіді студентів рекомендуються до друку у збірнику наукових праць. Щорічно проводиться олімпіада з екологічних дисциплін. Студентські наукові статті та тези під керівництвом викладачів кафедри друкуються у збірнику наукових праць науково-практичної конференції.

В межах кафедри екології та охорони навколишнього середовища функціонує Науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка здійснює аналізи ґрунту, зерна та води. Аспіранти кафедри проводять власні наукові дослідження на базі лабораторії.

Події у світлинах